Реферат Епідемічні захворювання

населення.

>Слідвідмітити, що врізніісторичніперіоди вборотьбі ізпияцтвомвживалисярізноманітні заходь,навіть самсурові -сухий закон,заточенняп'яниць ув'язницю,смертнийвирок, котріуспіху не принесли. З цого приводунавітьіснуєчимало легенд. Одна із якісвідчить про ті, щопершим на шляхборотьби ізпияцтвом ставшиолімпійський бог Зевс.

>Він як й вся йогоолімпійськакомпанія частовживали вино, але ймолодий Вакхсвоїмивакханаліями такйомунадоїв, аумовляннянічого недопомагали, щовін заславши його заКарпати до долинирічки Вже. Уціймісцевості насхилахгіркрімшипшини татеренунічого не зростало, а люди й не знали про вино.Веселий Вакхприхопив із собою лозу йшвидконавчив людей виноградарству тавиноробству. З тихийпіросвяченагрецьким богом земляУкраїнських Карпатпочалаприноситичудовівинні плоди,вживання які вмірубадьорить,збуджуєапетити,знімаєвтому тапокращує сон.

>Лікувальнівластивості вина знали тавикористовували вдавнинуГіппократ,Цельсіус таін.Сучасна медицинасвідчить прокористь вина тазастосовуєенотерапію (>винолікування) вдеякихвипадках,щобзамінитисильнодіючіпрепарати, котріспричиняють ухворихпобічніреакції.

>Максимальна доза винаобмежуютьсякількістю спирту, що вньомуміститься.Доведено, що здорова доросла людина не виннавипивати протягом дня понад 400-600 мл. виноградного столового вина із десятьохградуснимвмістом алкоголю. Для болееміцних вин нормазначноменша.Крім цого,требабрати доуваги станлюдиниїїкомплекцію,звички й рін. як сказавшивідомийлікар тафілософ Парацельс: ">Міравизначає, бутиречовинішкідливою чикорисною"!

>Об'єктивнимпоказникомдози алкоголюєвміст його вкрові.Саме слово "алкоголь"відоме іздавніх -давен. Уперекладі ізарабськоїмовиозначає ">ніжний", ">вкрадливий", щодоситьвлучновідображаєособливості йогоупливу налюдину.

Алкоголь -цеетиловий чивинний спирт,якиймаєвиглядбезкольоровоїпрозороїрідини характерногосмаку та запаху.Етиловий чивинний спиртвідноситься доотруйнихнаркотичнихречовин.,

>Пов'язані ізалкоголізмомзахворювання понебезпеціставлять:ямедициноювідразу ж послесерцево-судиннихзахворювань йзлоякіснихпухлин.Зловживання алкоголемскорочуєтривалість життя на 15-20 років.

Алкогольвпливає на усіфункціїорганізму, особливопорушуєфункцію головногомозкувнаслідокотруєння (>інтоксикації). Цепояснюється тім, що спирт особливоінтенсивнонакопичується внервовійтканині, Тому вмозку йогоконцентраціязначнобільша - 175 % ніж укрові, кишках -шлунку - 20 % (>концентрація алкоголю вкровіприйнято за 100 %).

Уорганізмілюдини алкогольперетворюється вацетальдегід,потім иоцтову,піровиноградну кислоту.

>Кінцеваступіньокислення -утвореннявуглекислоти та води.Процесокислення алкоголюнайбільшінтенсивнопротікаєпротягомпершихп'яти часів послевживання йтриває до 15діб.Встановлено, щопродуктиобміну алкоголюнавіть после одноразового йоговживання понад двохтижнівзатримуються впечінці увигляді холестерину йжирних кислот, щопризводить дозначногоураження цого органу.

>Печінказнешкоджуєвведені ворганізмотруйніречовини. Цезахищаєлюдину, відбагатьоххвороб.Печінкавиділяєжовч,необхідну дляпереварюванняжирів. Уушкодженійпечінцізнижуютьсязахисніфункції,порушуєтьсяутвореннябілківкрові. У зв'язкузізменшеннямальбумінів ворганізмівиникаютьнабряки.

Колі алкогольпроникає впечінкуможливезапалення.Внаслідок цогоклітинипечінкизазнаютьжировепереродження, апотімзамінюютьсяз'єднувальноютканиною,рубцем.Печінказморщується,зменшується,поверхняїїстаєзернистою, вонанабуваєжовтушно -рижуватийколір.Звідси йвиникланазва ">цироз", щоозначає вперекладі ізгрецької ">ржавий".

На початкузахворюванняпечінкиз'являєтьсябіль в правомупідребер'ї.Накопиченнярідини вчеревнійпорожниніпоступовозбільшуєоб'єм живота,з'являютьсянабряки на ногах. Нашиї,підборідді, вобластіключиць, на кистях рукрозширюютьсядрібнісудини, щонагадують заформоюпавучків чизірочок.Погіршується діяльністьсерця йсудин, вшлункузменшується , апотімприпиняєтьсявиділеннясоляноїкислоти,розвиваєтьсямалокрів'я йт.ін.,хворісонливі,в'ялі.Цирозпечінкиможерозвиватисянавіть у тихий,хтоп'єнебагато, але й систематично.

>Вплив алкоголю наорганізмлюдинивизначається не лишекількістювипитого, але й і годиною його дії наорганізм. Алкогольпочинаєвсмоктуватися уже через 20-30хвилин послевживання.Якщо йоговживати напорожнійшлунок,віншвидшевсмоктується, й людинашвидшеп'яніє.Швидше тасильнішедіє алкоголь налюдину под годинухвороби чивтоми , а й устанізбудження.

>Підалкогольнимсп'яніннямрозуміють симптомокомплекспсихічних,неврологічних йсоматичнихрозладнань, щовиникаютьвнаслідокгостроїтоксичної діїетилового спирту наорганізмлюдини.

Длявизначеннявираженостіалкогольноїінтоксикації присудово-медичнійекспертизі рекомендовананаступнаорієнтовна схема :

>Вміст алкоголю вкрові, % >Функціональнаоцінкаконцентрації алкоголю вкрові

>Менше 0,3

0,5-1,5

1,5-2,5

2,5-3

3-5

15-6

>Відсутністьвпливу алкоголю.

>Легкесп'яніння.

>Сп'яніннясередньогоступеня.

>Сильнесп'яніння.

>Тяжкеотруєння алкоголем,моженастати смерть

>Смертельнеотруєння.

>Клінічні прояви алкогольногосп'яніннярозподіляють натакіосновнітипи :

простеалкогольнесп'яніння;

зміненіформи простого алкогольногосп'яніння;

патологічнесп'яніння.

>Простеалкогольнесп'яніння -найбільшчастий типгостроїінтоксикації алкоголем.Залежно відвраженості тапослідовностіпорушень, щорозвиваються при цьомувиділяють триступеня алкогольногосп'яніння -легку,середню татяжку.

>Легкаступінь простого алкогольногосп'янінняхарактеризуєтьсяпокращання настрою,появою -самовпевненості табадьорості,підвищенняммовноїактивності , апотімнастаєпорушенняточностікоординаціїрухів,погіршуєтьсяфункціяуваги йздатність критичнооцінюватисвій стан й дії йт.ін

>Такий станалкогольноїінтоксикаціїрозвивається послевживання невеликих доз: 50-100 мл 40 %горілки, 200-400 мл 14-18% вина чи 1 л 2-3 % пива.

Черездеякий годину від початкусп'яніннянастрійпоступовонормалізується 5 адеякихвипадкахз'являєтьсяв'ялість йсонливість. Спогадів про весьперіодсп'яніннязберігаються вповномуоб'ємі.

>Середняступіньсп'янінняхарактеризуєтьсяподібноописанимвищеознакам, але й смердотіпротікають в болеетяжкійформі. Станейфорії болеевиражений : людинастаєподразливою,схильною доскандалів,бійок,втрачаєпочуттяреальноїнебезпеки йвідповідальності за свої вчинкиперестає критичнооцінюватиситуації.Згодомпсихічнезбудженнязмінюєтьсяпригніченням.Потімвідчуваєтьсяслабкість,в'ялість,розбитість,неприємнівідчуття вобластісерця. Продеякіподії людиназгадує незовсім ->чітко.

>Вираженіознакисередньогоступеня,сп'яніннязалежно відіндивідуальноїчутливостіз'являються послевживання 25-100 р чистого алкоголю ,тобто 100-200 млгорілки чи коньяку , 300 мл 10-18 % вина.

Важкаступіньсп'янінняхарактеризуєтьсяглибокимрозлитимгальмуванням, людинаперебуваємовби й в тяжкоїсні.Можливізапамороченнясвідомості,втрачаютьсяреакції наподразники (>больові,температурні йін). Температуратілазнижується, особібліде ,шкіразволожується.Внаслідокповногопорушеннякоординації людинападає йзасинає.Потім людина туманнозгадує про ті, що із нею було б. Важкаступіньсп'яніннянастає відвживання 250-800 млгорілки чи 0,6-1,5 л 14-18% вина.

>Зміненіформи простого алкогольногосп'яніннявиникаютьпереважно напатологічнійоснові, приодночасномувживанні алкоголю йлікарськихпрепаратів (>наприклад,снодійних) чи принаявностідеякихзахворювань, атакож приперевтомі,недосипанні йін.

У цихвипадках людинастаєподразливою,злобною,схильною доагресії й самепошкодження,події нерідкоЧастково чиповністюзабуваються.

>Патологічнесп'яніння -цегострий психоз,викликанийвживанням алкоголю.Ознакамиєпомутніннясвідомості, злість, страх,гнів йін.Своїхблизькиххворийприймає заворогів,нападає ними чизахищається дико від них,скоюючижорстокізлочини, чиушкоджує собі,виявляючи при цьомувеликуспритність йздатністьдолатиперешкоди. Уосіб, в цьомустанікоординаціярухів непорушена,рівновагазбережена, ходу тверда, смердотіздатні дошвидкогобігу,стрибків. Тампереважнозвертаютьувагугоді коли смердотічинятьпротиправні дії, чизасинають внепідходящомумісці.Більшечим уполовини із нихспостерігаєтьсяповнаамнезія (провалпам'яті), уостанніх -часткова. як правило,патологічнесп'яніннявиникає ввіці від 21 до 40 років й лише у чоловіків.

>Патологічний характерсп'яніння неможевизначатисядозоювипитого. Цеможуть бутидози, що неперевищують 50-150 мл чиможерозвиватися встані простого алкогольногосп'яніння уосіб, що невживалиспиртнихнапоїв.Такий стансп'янінняєсоціальнонебезпечним йпризводить до тяжкихагресивнихпроступків, нападу наоточуючих,нанесення тяжких травм,вбивств.

>Патологічнесп'янінняєгостримкороткочаснимпсихічнимрозладом, щовідповідаємедичномукритеріюнеосудності.

Заданими ВООЗ у 10% відзагальноїкількостіосіб, щостраждаютьхронічнималкоголізмомвиникаютьгостріалкогольніпсихози (>білагарячка).Частішевсьогоцей психозз'являється насьомомуроціалкоголізму.Виникаєбілагарячка, як правило, после запою уосіб, котрі перенеслигрип,ангіну,запаленнялегенів, чи вминулому маліфізичнітравмитіла, голови,струсмозку.Хворобливіявищаздебільшогоз'являютьсявночі увиглядізбудження,галюцинацій,порушеннясвідомості,вираженогоафекту, страху.

>Поведінкалюдини, як правило,відображаєїїгалюцинарніпереживання: вонарозмовляє,обороняється,скидає із собікомах,мишей,рятуєтьсявтечею,перебуває встані сильного страху. У деньгалюцинаціїмайжезникають.

Одним ізфізичнихознакбілоїгарячки -є тремор (>тремтіннякінчикаязика,повік,пальців рук).Людина раз в раззнаходиться встанірухового,мовногозбудження, нереагує назовнішніподразники.Подальшийрозвиток такого стануможепризвести доглибокогопорушеннясвідомості й до смерти віднабрякумозку.

>Середзначноїчастини населенняіснує думка, щопияцтво таалкоголізм -поняті яоднозначні, але й із точкизорумедицини смердоті нерівнозначнібохарактеризуютьякіснорізністаниорганізму.

>Пияцтво -це моральноетичнарозбещеність непоміркованевживанняспиртнихнапоїв, якупризводитьпитущого доти, щовінвтрачає контроль надсвоєюповедінкою йлюдськоюгідністю.Підпияцтвом ізмедичної,соціальної таморальної точкизорурозуміютьсистематичне чинадмірневживанняспиртнихнапоїв безхворобливогопотягу перед тим.

>Алкоголізм -цезахворювання,викликанетривалимвживаннямспиртнихнапоїв, якухарактеризуєтьсяфізіологічноюпотребою йпотягом перед тим.Підалкоголізмомрозуміють стансп'яніння,якийнесумісний ізнормальнимфізичним тасоціальниміснуваннямособистості.

Таким чином,пияцтвопередуєрозвиткухронічногозахворювання -алкоголізму ізпритаманнимийомунаркотичнимиознаками таявищамипсихічної тафізичноїзалежності.

>Пияцтво таалкоголізмоб'єднує ті, що смердотіявляють собоюдвісамостійніформизловживанняспиртниминапоями, щоспричиняєвелику шкодуфізичному йсоціально-моральномуздоров'юлюдини, сім'ї тасуспільству вцілому.

>Доситьсказати, що вокремі рокта в Україні встанісп'янінняскоювалося до 53% всіхзлочинів, асередрецидивістівбіля 2/3єалкоголіками. У 40 %випадків алкогольставав причиноюавтотранспортнихподій. НатретьомуМіжнародномуконгресі із безпеки руху наводилисятакідані : принаявності вкровіводія 0,3-0,9 %про алкоголюймовірністьаваріїзбільшувалася о 7-йразів, при 1-1,4 % - в 31, при понадчим 1,5 %про - в 128разів. При цьомувідмічалось, що 50 - 60 ргорілки ">забезпечує"концентрацію вкрові алкоголю нарівні 0,5 %про ( 1 %про -цевміст алкоголю вкрові,якийвідповідає 1 р чистого алкоголю на 1 лкрові), а двох гурток пива - 0,9 %про

Рівеньсп'яніння послевживанняоднієї йтієї ждозизалежить відіндивідуальноїсприятливостілюдини,їївіку,статі,маситіла та ступенязвикання. Одна і та ж доза алкоголю людипризводить донеоднаковихпорушень вперебігуфізіологічних тапсихічнихпроцесів й порізномувпливає на їхньогожиттєдіяльність.

>Найбільшаступіньсп'яніннязізбільшеннямдозиспостерігається через 1-1,5години.Першіприкметисп'янінняз'являються послеприйняття 0,5 мг на 1 кгмаси,тобто 30 р алкоголю длялюдинимасою 60 кг.Післяприйняття 80 ргорілки чи 500 й пива алкогольдієпротягом доби.Якщо людинавипилаввечері, тозранкуїї не можнавважатитверезою. Нацей фактповиннізважати людиоператорськоїпрофесії,водіїтранспортнихзасобів таін.

>П'янийводій чи людина, щоуправляєскладними системамизначнонебезпечніше, ніжхворі чиробітники устанінавітьвираженоївтоми.Тверезі людирозуміють, що їхньогоможливостіобмежені, тому прироботінамагаються бути особливоуважними таобережними.Натомістьп'яні людипереоцінюють своїможливості танедооцінюютьскладність умів вбудь-якійвиробничійситуації.Вони неадекватноставляться до свого стану,ніколи невизнають собіп'яними,оскільки алкогользагальмовуєцентри кору головногомозку, котріконтролюють дії тавчинки.Особливозбільшуєтьсякоефіцієнтнебезпеки вдорожньо-транспортнихпригодах ізпідвищеннямконцентрацій алкоголю вкровіводія "0,5-1 %>алкоголю-виникаєзбудження,надмірнийоптимізм приоцінцідорожньоїситуації гапомилковістьсуджень.Якщовміст алкоголю вкрові 1,0-1,5 %> вдекількаразівзбільшується годинуреакції, що прямозалежить відкількостівипитого алкоголю.Післявживання 75 р чистого алкоголю годинузагальноїреакціїлюдинизбільшується в 2-2,5 рази,якщовипито 100 р - у 2-4 рази, 150 р - у 3-5разів, 175 р - у 6-9разів.

>Вже привмісті алкоголю 1,0-1,5 %про уводіяспостерігаєтьсяагресивність,недбалеставлення доіншихучасниківдорожнього руху,необґрунтованийризик,порушуєтьсякоординаціярухів. Про ті, що алкогользнижуєшвидкістькоординаціїрухів добродосліджено нароботіспортсменів.Визначено, що уфутболістівнавіть послевипитої гуртки пивашвидкістьскладноїруховоїреакціїзнижується всередньому на 12-16%,точністьреакції нарухомийоб'єкт - на 17-21%,точністьм'язовихзусиль - на 14-19 %.

Принаявності 1,6-2 %проконцентрації алкоголю вкровіводій уже неможеоцінити тарозрахуватишвидкість, правильнокеруватиавтомобілем, неорієнтується вдорожнійситуації,іноді неможеввімкнутизапалювання. При великих дозах алкоголю вкровііноді уводіїввиникаєсекунднавтратасвідомості, що на великихшвидкостях, чи вумовахінтенсивногодорожнього рухуможепризвести докатастрофи.

З точкизору безпекижиттєдіяльностівважаєтьсянедопустимимнавітьмінімальнеперевищенняфізіологічноговмісту алкоголю вкрові. Бо поддією алкоголю на 16-17%знижується, якрозумова то йфізичнапрацездатністьлюдини, автоманастаєзначношвидше, ніжзвичайно.Особливорізкознижуєтьсяпрацездатність уосіб,професійна діяльність яківимагаєпосиленоїуваги тазначногонапруження.Відомо, щочимскладніша робота тімменша доза алкоголюстає причиноюпобутового тавиробничого травматизму. Статистикасвідчить про ті, щобіля 20 %побутових та 46%вуличних травмпов'язані ізпияцтвом.

>Алкоголізмє великимсоціальним баскому, щопризводить дотрагічнихсоціальнихнаслідків.Потяг довживання алкоголюспостерігається урізноманітнихвіковихкатегорій. Однак,особливезанепокоєннявикликаютьмасштабипияцтва йалкоголізмусередмолоді. Великакількість хлопців тадівчатстраждає відцієїпристрасті. Заданими статистикихворих в Україні нахронічнийалкоголізмпротягом 1993 та 1994 рр перебував на одномурівні тастановивмайже 1,5%всього населення .

Заданимидослідницьких служб СШАкількістьалкоголіків в странеколивається від 14 до 17 млн. Чоловік. У 50% всіхвипадківпозбавленняволі,майже 80%вбивств, 70%серйознихкримінальнихзлочинів, 72%розбійнихнападів такрадіжокщорічноздійснюється встані алкогольногосп'яніння.Майже 64%осіб, котрізамахнулися пасамогубство та 84%самогубцівзнаходилися подвпливом алкоголю.

Заданими газети "Балтімор сан",економічнізбитки відпияцтва вСЦІАскладають понад 100 млрд. дол. врік. УНімеччиніматеріальнізбитки відпияцтващорічнодосягають 200-300 тис. марок накожнутисячупрацюючих.Вонискладаються ізвитрат навиробництві,збитківособистих ,фінансовихвитрат, налікуваннярізних травм тазахворювань,пов'язаних ізнаслідкамипияцтва йт.ін.

яквідомо, відпияцтвастраждаютьсімейнівідносини.Навітьякщо людина неєалкоголіком, але йзловживаєспиртниминапоями,цепризводить допослабленнясімейнихзв'язків,втративзаєморозуміння ,породжує чипровокуєчисленніконфлікти таповнийрозривстосунків.

Причинами таістиннимиобставинамивиникненняпотягу доалкогольнихнапоївможе бутивиховання,незадоволенняпрофесійним тасоціальним статусом,незадовільнийматеріальний стан,сімейністосунки й т.ін.

>Існує думка про ті, щоалкоголіки раз в разбуваютьп'яними, але йвідомо, що великакількістьсеред тихийхтовживаєспиртнінапоїзалишаєтьсяскритимиалкоголіками.Вониведутьзвичайний,зовнішньонормальнийспосіб життяпоки кісточка;>пов'язана ізалкоголізмом недасть про собі знаті. Заданими статистики в Україніостаннім годиноюзначнозрісрівеньзагибелі людей від алкогольногоотруєння. Заперіод 1991-1994 рр. ізцієї заподійзагинуло понад 30тисячосіб, чи на 80відсотків більше, ніж за 1987-1990 ррЩодозапобіганнязагибелі відвипадківотруєння алкоголемпротягом |останніх років, органами влади проводитисядеякапрофілактична робота поборотьбі ізпияцтвом таалкоголізмом.

>Лише зарозпиттяспиртнихнапоїв тапояву угромадськихмісцях внетверезомустаніпротягомминулого року довідповідальностіпритягнуто 1,35 млн.осіб. Зарозпиттяспиртнихнапоїв вумовахвиробництванакладеноадміністративністягненнямайже на 100тисячосіб.

>Ведетьсявідповідна роботастосовновикорінення цогонебезпечногосоціального лиха,розробляютьсярізноманітніпринципи таметодиборотьби зцимнебезпечнимявищем. Однак, не можна непризнати того факту, щопияцтво таалкоголізм незменшується, анабуваєтенденції до поширення,деформуєсвідомістьмолоді,руйнуєієрархіюцінностей, ">вимиває" ізсвідомостілюдининеобхідністьдосягтипозитивнихнаслідків, котріпризведуть допоявипозитивнихемоцій, доповноцінного таякісного способу життя.

6.Вплив алкоголю напредметну танавчальну діяльність

>Здоров'якожноїлюдини -цеважливийсуттєвийсоціальнийіндикатор !суспільногорозвинецесвоєріднедзеркалосоціально-економічногоположення йблагополуччя держави,цепотужнийекономічнийтрудовийдемографічний,культурний га духовнийпотенціал держави.Життєвийдосвід йнауковідослідженняпереконливо довели тувелику шкоду йнепоправимізбитки, котрі наноситизловживання алкоголемфізичному йпсихологічномуздоров'ю,предметній танавчальнійдіяльностілюдини.

>Предметна танавчальна діяльність -це одна із самихскладнихфункцій й формпристосуваннялюдини до умівнавколишньогооточуючогосередовища.Завдякицим видамдіяльності людинаволодієвищоюформоювідображеннянавколишнього світу -свідомістю. Алкогольвпливає напредметну танавчальну діяльністьсаме тім, щовін вноситирозлад вцюскла днуфункціюорганізмулюдини.Складністьцієїфункціїполягає до того, що внійберуть доля усіфізіологічні йбіохімічніпроцеси, щопротікають ворганізмі йперш на вкорі головногомозку.Крім цогоїїзабезпечують самрізноманітніфізіологічніпроцеси, котріпов'язані ізсудинними йендокриннимиреакціями, внійберуть доля усіпсихічніпроцеси тастани, котріскладаютьпсихічну діяльністьлюдини.Психікаволодієздатністюдужешвидко й тонкореагувати на самнезначнізміниоточуючогосередовища йпристосовуватися доцихзмін.

Алкоголь ворганізмілюдинипризводить допорушенняпсихічнихфункцій, котріпроявляються взмінах як:відчуття,сприйняття,пам'ять,мислення,увага йуява,розладемоційної,рухової йвольовоїсфери.Порушує роботувегетативноїсистеми, Яказабезпечуєстабільністьфункціонуванняорганізму,призводить дозмінисвідомості, людинавтрачаєздатність доорієнтації впросторі й вчасі.

>Відчуття -цевідображення всвідомостілюдини окремихвластивостейпредметів таявищматеріального світу.Вонодаєможливістьлюдинірозпізнаватиколір, смак,шершавістьповерхонь, температурупредметів,дозволяєсудити прозміни, щовідбуваються ворганізмі, про рух таположеннятіла й йогочастин впросторі, про роботувнутрішніхорганів й тін.

>Відчуття -цепервиннеджерело всіхлюдських знань пронавколишнійоточуючий світло.Воноєнаслідкомвпливуподразників начутливінервовізакінчення,являє собоюважливийпсихічний процес безякогонеможливапредметна йнавчальна діяльність.

>Важконазвати виддіяльності, приякій невідігравали бвелику рольздорові,смакові,слуховівідчуття, котрізначнознижуються послевживаннянезначних доз алкоголю.

Людиною, котрауправляєскладними системаминеобхідно понад години,щобоцінитивиробничуситуацію,прийнятивідповіднерішення та бутиготовою дофункціональнихдій.Вживання алкоголюпризводить допорушення порогучутливості й порогурозпізнання йє причиноюбагатьохвиробничих,побутових татранспортнихаварій.Особливопадаєгостротазору,порушуєтьсяокомір таздатністьрозрізнятикольори (особливо злесприймаютьсявідтінкичервонихкольорів),звужується полізору,збільшується годину йоговідновлення послезасліплення,порушується

>координаціярухів, їхніточність,різкозбільшується годинуреакцій"маскує па япочуті явтоми приїїнаявності тазниженіпрацездатності.

>Вживання алкоголюпорушуєтемпературнучутливістьлюдиниЗниженнячутливості донизьких температур служитиіноді приводом довживанняспиртнихнапоїв прироботі вхолоднихприміщеннях чи навулиці в зимовищперіод року.Існуєхибна думка про ті, що алкогользігріваєорганізм ухолодну погоду.Дійсно поддією алкоголюрозширюютьсякровоноснісудинишкіри, притулокприливає донеї й людинавідчуває тепло. Аліциркулюючи порозширенихсудинах, притулоквіддає узовнішнєсередовищевеликукількість тепла зарахуноквідбору його віджиттєвоважливихвнутрішніхорганів. Томувнаслідок цого температуратілашвидкознижується на 1-2" З йорганізмскорішепереохолоджується.

>Встановлено, щосередпомерлих відзагальногопереохолодженняпереважнубільшістьскладалинетверезі люди.Особливогинуть вумовахнизьких температур,якщопереохолодженняпоєднується іззволоженням. Смертьнастає привідноснопомірнійтемпературінавколишньогосередовища: від + 12* до - 12 З.Гинуть люди відпорушенняемоційнихреакцій, нафонізростаючоїслабкостіз'являєтьсяпіднесенийрадіснийнастрій.Виникаєпосиленийвуглеводнийобмін,цукровеголодуваннякрові, щопризводить доглибокогорозладнаннясвідомості (комі).Якщолюдинувдаєтьсявивести із такого тяжкого стану, товпродовжтривалого годиниїїпрацездатність якщо нанизькомурівні.

>Якщо ж діяльністьпов'язана ізумовамивисоких температур, топорушення встанісп'яніннятемпературноїчутливості,призводить дотермічних травм.

Алкогользнижуєбольовучутливість, томуце вумовахвиробництва тапобуту частопризводить дотимчасової читривалоїнепрацездатності, аінодінавіть доінвалідності, бонетвереза людина часто вже незвергаєуваги напоранення,ушкодження йсвоєчасно невживаєзаходів позапобіганнюнаслідкамтравмування.

>Сп'яніннядужепогіршує діяльністьлюдинивнаслідокпорушеннятактильноїчутливості:відчуттядотику,тиску,вібрації йін.Стаєнеможливимуправлінняскладними системами, котрівимагають плавногодозувати тискові наважелі чипедалі, коли від точного за силоюнатисканнязалежні т збільшення чипослабленняфункційтехнічних систем.

>Відчуття лежати восновібудь-якогопроцесунавчальноїдіяльності. їхніпорушення,навіть відмалих доз алкоголю, негативнопозначаються навиробленінавичок прифаховомунавчанні, котрівимагаютьпостійного контролю за результатамидіяльності, черезбезпосереднюоцінкуоб'єкту роботи.Прикладомможе бутизакручуваннягайок задопомогоюгайкового ключа.Роблячиоберти гайки, людинавідчуваєопір ручки надолоню. Коліцейопірдоситьсильний, людиназупиняєобертання.Якщообертанняприпинитираніше, то гайкаможе бути незакрученою.Якщо ж гайкуобертати принаявності сильного опору, тоєризикзірватирізьбу.Досвідчена людинарідкозриваєрізьбу, але й встанісп'янінняможе таксдопустити.

Отже, встанісп'яніння людина непомічаєпорушень вбезпосередньомувідображені окремихвластивостейпредметів йявишдійсності, котрі внеївиникливнаслідоквживання алкоголю.Нерідкопомилки воб'єктивнійоцінці свого стануприводять дотрагічнихнаслідків.Особливоякщоцестосуєтьсянавчання Управліннямскладнихтехнічних систем,транспортнимизасобами, депорушенняфункційвідчуттяможепризвести доаварій чилюдських жертв.

>Предметній танавчальнійдіяльностізаважаєпослабленняпам'ятівнаслідоквживання алкоголю.

>Пам'ять -здатністьіндивідуумазакарбовувати,зберігати тавідтворюватиданіминулогодосвіду.

Напам'ять -відображення цього уминуломуопираєтьсябудь-яка формапредметної танавчальноїдіяльності.

Упроцесіпредметної танавчальноїдіяльності особливоважливу рольвідіграєдовільнезапам'ятовування, щоявляє собоюскладнурозумовуфункцію,підпорядкованузавданнюзапам'ятатирізноманітні дії,щобдосягтивідповідної мети. Придовільному чинавмисномузапам'ятовуванні людина ставити собі завідповідну міткузапам'ятати ті, що вонанамітила. Для цогоможутьвикористовуватисьрізніприйомизапам'ятовування, в зв'язку ізчим воно таможе бутимеханічним чизмістовним (>смисловим).

>Механічнезапам'ятовуванняґрунтуєтьсяголовним чином назакріпленнізовнішніхзв'язківміжокремимичастинамиматеріалу, предмета,явища.Йогоосновоюєповторення.Змістовне -смислове-тіснопоєднується годпроцесоммислення. Уньому людиназрівнює,аналізує таузагальнює всі тісуттєве, щоє в новомуматеріалі йтимизнаннями,які воннабулапопереднімдосвідом.

Устанісп'янінняціфункціїлюдинирозладнуються, вон наздатназавчити слованапам'ять чизапам'ятатиматеріал.Результатизаучуваннянетривалі йшвидкозабуваютьсявнаслідокпорушення всіхіншихпсихічнихпроцесів (>функціїмови,відчуття,волі йт.ін.).

>Безпосередньоюумовоюзапам'ятовуваннябудь-якогонавчальногоматеріалуєувага.

>Увага -цездатністьзосередитись начомусьвизначеному ізодночаснимвідключенням відвсьогоостаннього.

>Неможливістьзосередити своюувагу встанісп'янінняконстатувалося багаточисленнимидослідженнями.Послабленняувагизаважаєзапам'ятовуванню, як практичного, то йтеоретичногоматеріалунавчання.Особливоважко, встанісп'яніння,запам'ятовуватиматеріал запрочитаним текстом. Так,крімпослабленняуваги,велику рольвідіграєпорушенняфункціймислення,мови, яксловесноїформивідображеннядійсності. Vлюдинизмінюєтьсябудовамови.Вона неможеоперуватискладнимитермінами,поняттями, незапам'ятовує жаднихформулювань,визначень, новихтермінів чиіншомовнихслів.

>Поганезапам'ятовуваннянавчальногоматеріалу встанісп'янінняпосилюєтьсявнаслідокнестійкого настрою тапослабленнявольовихфункцій в цьомустані.

>Намірлюдинивідтворитифакти таподії, встадіїсп'яніннясереднього чи тяжкогоступеня нанаступний деньвдаєтьсяпереважно неповністю.Дещозгадуєтьсячастково, фрагментарно, адеякісуттєвідеталіповністювипадають ізїїпам'яті.

>Ствердженнядеяких людей про ті, що алкоголь не лагодитинегативнихдій на їхніпам'ять чинавітьсприяєпокрашенню цогопсихічногопроцесу,ґрунтуєтьсяголовним чином нанекритичнійоцінці свого стану вперіодсп'яніння та на бо алкогольвикликає станейфорії, приякому неможливо правильнооцінити своїдіяння.

Доведено, щовживаннябудь-якоїкількості алкоголю, лагодитинегативнийвплив нацентральнунервову систему, негативновпливає назапам'ятовування,зберігання тавідтворення знань, тому приноситивелику шкоду, як внавчанні, то й впредметнійдіяльності.

>Зниженняякостінавчальної тапредметноїдіяльності взначніймірітіснопов'язано ізпорушеннямпроцесумислення. р

>Мислення -цеузагальнене через слово йопосередковане череззнаннявідображеннядійсностілюдськиммозком.Вонотіснопов'язане ізпізнаннями світу йпрактичноюдіяльністюлюдини йлежить восновібудь-якоїформинавчальногопроцесу.

>Мисленнядаєможливістьздійснюватианаліз,проводитипорівняння,узагальнювати,систематизувати,абстрагувати йконкретизуватирезультатидіяльності.Сп'янінняпослаблюєцю діяльністьлюдини.

Уосновіаналізулежитьпоміркованерозкладанняцілого предмета,явища на йогоскладовічастини чивиділенняосновних йогоякостей тасторін.Порівняннядаєможливістьвстановитиспорідненість чивідмінністьміж ними;узагальнення -виділити у якихзагальніриси й наційпідставіоб'єднуватиодне із іншим;абстрагування -відволіктися відконкретною предмета чиявища длявідображення їхнівластивостей;конкретизаціявиявитизагальнівластивостіданого предмета чиявища.

>Послабленняцихпсихічнихфункційпов'язано ізпротиріччям,невизначеністю,непослідовністю йбезпідставністюміркування,яківиникають влюдини встанісп'яніння.

>Будь-якарозумова йнавчальна діяльністьвимагаєясності думок,безперечногодотримання законівлогіки,порушення якіспотворюєвідображеннядійсності всвідомостілюдини.Цізаконивимагають,щобкожна думка малавизначеність й не мала бвзаємовиключногопротиріччя, був бобґрунтованаіншими думками,істина які уже доведено.

>Невизначеність вміркуванняхлюдинипроявляється тоді, коливошівикористовуєпоняття читерміни,зміст які невизначений. У цьомувипадкупоняттяотримуєневизначенийзміст.Порушується законтотожності, згідно ізяким, вмежах одногоміркуваннякожна думкамає бутитотожною сама до собі.Суперечливість вміркуванняхлюдининастає в тихийвипадках, коли вона щось утверждает йодночасно до того жрозумінні міжзаперечує.

>Помилки вміркуванняхможутьспостерігатися й утверезих людей,однак встанісп'яніння смердотівиникаютьзначночастішевнаслідокзниженняможливості критичнооцінювати свої думи.

>Властивості алкоголюзнижуватикритичніздатностілюдинивідомі іздавніх-давен.Цієювластивістю частокористувалися приторгівлі, припідмовілюдини наскоєнняаморальних чипротиправнихдій.

>Самокритичність -необхіднапередумова длявиконаннябудь-якоїпредметної чинавчальноїдіяльності.Людина встанісп'яніннязавищує! своїздібності,можливості й неможеконтролювати свої дії.

>Особливоважливимєрозуміння негативноговиливу алкоголю наінтелектуальнупредметну діяльність й процеснавчання. Цедужепомітно наприкладізмінифункціїмови, котратіснопоєднана ізпроцесамимислення. При легкому тасередньому ступенясп'янінняспостерігаєтьсяпідвищеннямовноїактивностілюдини. Однакчіткість,послідовність таправильністьміркування при цьомузнижується, аподальшомувтрачаєлогічнийзв'язок,стаєнерозбірливою,перериваєтьсягучнимивикриками,бездумнимсміхом чижалісним плачем.

>Продуктивністьдіяльності втакійситуаціїрізкознижується.Предметна діяльністьлюдини,пов'язана із Управліннямскладнимиергатичними системами,висотою чиіншимиджереламипідвищеноїнебезпеки,стаєрижковоювнаслідокігноруваннянебезпеки.

>Процесмислення лежи й т восновібудь-яких формнавчання, особливо тихий. щопов'язані ізнеобхідністюзрозумітисутністьявищ,складнихвнутрішніхвзаємозв'язків тазакономірностейміж предметами чиявищамидійсності.Порушенняпроцесумислення встанісп'янінняперешкоджаєнавчанню,отриманню необходимих знань,вмінь танавичок.

>Емоційнереагуваннялюдини напредмети таявищадійсностізначноспотворюютьсявнаслідоквживанняспиртнихнапоїв.

>Емоційнаактивністьхарактеризується станомзбудження йнапруги чи паномспокою,розрядки,занепадом тапослабленням сил.

>Емоції, котріпідвищуютьжиттєву діяльність,збільшуютьенергіюлюдини,називаютьсястенічними, а тих, щознижуютьжиттєдіяльність,зменшуютьенергію -астенічними.Вживання великих доз алкоголюпровокуєвиникненняастенічнихемоцій тапасивності.

>Емоційніпереживанняназиваютьсястійкими,якщо смердотітривають уЛюдинипротягомтривалогоперіоду.Стійкийемоційний стан, щохарактеризуєтьсяслабкою чисередньою силою,називаєтьсянастроєм.

>Настрійлюдинизмінюєтьсязалежно відподійособистого чисуспільного життя,вдалого чиневдалоговиконанняякоїсь справ, від стануздоров'я йт.ін. Дляуспішноїпредметної чинавчальноїдіяльностідужеважливоюумовоює ті,щобнастрійвідповідав чи був адекватним доробочоїситуації. Цевизначається тім, щоемоційніпереживаннятіснопов'язані ізрегуляцією всіхорганів та систем, щозабезпечуютьактивнужиттєдіяльністьорганізму.

>Адекватністьемоційногореагуваннялюдини впроцесіпредметної чинавчальноїдіяльності ізявляється увиникненніемоцій, котрівідповідаютьситуації накожномуетапіцієїдіяльності, щозабезпечуєправильну роботуорганізму йстворюєоптимальніумови дляїївиконання.Вживання алкоголюспотворює характеремоційнихреакцій, котрістаютьнеадекватнимивідповіднійситуації.Внаслідок чоговиникаютьгіперстенічніемоції, котрісприяютьзайвій,непотрібнійактивності, чигіпостенічніемоції, котрізаважаютьпоявіактивності там децевкрайнеобхідно.

>Підвпливом алкоголю улюдинизмінюєтьсянастрій, вонастаєбезтурботновеселою, неадекватнооцінюєреальнудійсність,вважає, щоможе все легкоздолати, анеприємності незаслуговують наувагу. У такомустаністенічніемоціїзмінюються наастенічні.Людинаперестаєзайматисядіяльністю,боїйпотрібнеспілкування, незвертаєуваги нанедоліки вроботі, неконтролює своївчинки р,поблажливо переносити досвоїхпідлеглих.

>Навчання в такомустанівкрайутруднене Нормальномунавчаннюйомузаважає неадекватнаемоційнаоцінкаматеріалу,щовивчається,слабкістьактивноїуваги,підвищеневідволікання танеуважність, щохарактеризуєпростеалкогольнесп'яніння.

>Сп'янінняпризводить дозниженняпочуттявідповідальності йобов'язку, що особливо негативнопроявляється встресовихситуаціях, котріВиникають впроцесідіяльності, коли відлюдинивимагаєтьсяповназібраність дляподоланнякритичноїситуації,наслідкомякоїможуть бутиаварія чилюдськіжертви.

7.Наркотична безпека

>Протягоммільярдів років напланеті Землястворювавсярозумлюдини. Дляньоголюдствоздолалобезлічперешкод. У наше годинулюдськийрозум, ізволі самих людейруйнується наркотиками,отрутою, Яка встанізупинити не лишепрогреслюдства, але й й привести до йогодеградації.

Уприродііснує чималоречовинздатнихчинитинаркотичнудію напсихікулюдини.Наркотичнийефектмаютьречовини, котрімістяться в коробочкахснодійного маку.Молочнийсік, щовитікає ізнадрізаноїнедозрілої коробочки маку послевисиханняназиваєтьсяопіумом.Такийефектмаютьречовини, щомістяться врізнихчастинахіндійськоїконоплі (гашиш), влистяхамериканськогочагарнику кока, вдеякихотруйнихграбах й рін.

>Наркотичніречовини, яквідомо, широковикористовуються вмедичні якснодійні йобезболюючізасоби. У одну годину на

Схожі реферати:

Навігація