Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Вплив мобільніх телефонів на організм людини


Реферат Вплив мобільніх телефонів на організм людини

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
молекул водивистроюються в одному напрямі, щопризводить до збільшеннясиливзаємодії на 11порядківвеличини.

>Нагадаємо, щоцелиштеоретичнаможливість, але йякщо вона якщопідтвердженаекспериментально,це якщо означати, щоелектромагнітневипромінюванняздатневпливати наособливостікрові.Збільшеннявзаємодіїміжеритроцитамиможе вкінцевомурезультатіпризвести до збільшенняв’язкостікрові, щовідіб’ється насерцево -судиннійсистемі. Накористьзапропонованогомеханізму говорити йнещодавновиявленийвпливгеомагнітнихневдоволень навзаємодіїеритроцитів укрові.

1.2Вивихичастинтіла

Узв’язкузізбільшеннямвідправки коротких SMS -повідомлень, люди сталистраждати натравмипальців рук. Урезультатіопитування,організованогокомпанієюVirginMobile,виявилось, щощоденно жителіВеликобританіївисилаютьблизько 93,5мільйонівтекстовихповідомлень, при цьому 12 %щоденновідправляють 20 SMS , а 10 % - понад 100 SMS у день.Унаслідокмонотоннихрухів -натискань на кнопки телефону, уприхильників SMSвиникають такзванітравми віднавантаженьм’язів, щоповторюються (>RepetitiveStrainInjury –RSI).

>Травми віднавантаженьм’язів, котріповторюютьсярозповсюджені не лишесеред людей, котрізахоплюютьсявідправкою SMS, але йтакожсередкористувачівкомп’ютерами.Найбільшчастішим симптомом при цьомуявляєтьсябіль узап’ястях, кистях йпальцях урезультатіздійснених нею однеобразних,рухів, котріпостійноповторюються чи послетривалоговпливу статичногонавантаження. За результатамиопитуваннявиявилось, щощорічнотравми віднавантаженьм’язів, котріповторюютьсявиникають у 3,8 млн. Чоловік. Заостанніп’ять роківіз-за збільшення SMS числобританців, котрістраждають відболів узап’ястях й великихпальців рук,збільшилось на 38 %.

Психологи, у своючергувважають, щозахоплення SMS чиспілкування задопомогоюелектронноїпоштиможепризвести до проблем приспілкуваннянаодинці.Більше того,з’являєтьсязагроза, що люди, котрізловживаютьвідправкою SMS,можевиникнути залежність,подібна донаркотичної.


2.ВпливЕМП наорганізмлюдини

>мобільний телефонзахворювання

2.1Головніболі

>Дослідження,проведенеШведськимнаціональнимінститутом роботи йНорвезькимкеруванням позахисту відвипромінювання, показало, щонавіть люди, щовикористовують телефон менше двоххвилин у день,випробують дискомфорт йпобічніефекти.Дослідженняпроводилосяпротягом року на 11тисячахдобровольців.Згідноотриманимданої, 84%користувачівмобільнихтелефонівпочувають прирозмовінагріванняшкіри завухом, адеякізатверджували, що у якихспостерігаютьсяопіки. Участиникористувачівтакожслучаютьсяпровалипам'яті,запаморочення,головнийбіль йпідвищенастомлюваність.Майжечвертьопитанихмаютьпроблеми ізпам'яттю, половинастраждає відголовнихболів, аблизько 65%випробуютьсонливість. Утретиниабонентівпогіршиласяконцентраціяуваги под годину чивідразу послерозмови, особливоце було бпомітносередінтенсивновикористовуючих телефон людеймолодше 30 років.Абоненти, щовикористовуютьстільникові інтернет-телефоніїчотири й более рази щодня, у 3,6 разичастішескаржилися наголовніболі,чим тих,хторобивменш двохдзвоників.

Щоправда, самвченісумніваються воб'єктивностіотриманихданих.По-перше,абоненти, що особливо частовикористовують телефон,можуть вестименшздоровийспосіб життя.Поганехарчування,недолік сну й постійнастресможутьвпливати на йсамопочуття.Крім того,оскількидослідженнябудувалося наосновісуб'єктивнихповідомленьабонентів, на результатахмігсказатиефектуселяння. Так,абонентиНорвегії, денебезпекавикористаннямобільного зв'язку широкообговорювався впресі, у два разичастішеповідомляли пропроблеми,чимабонентизіШвеції, депреса практично неприділялаїйуваги.


2.2Вплив нанервову систему

>Росія,безумовно,країна, де булирозпочаті Першіекспериментальнідослідження повпливуЕМП нанервову систему. У 1960-1998 рр. булиотриманірезультатиоригінальнихекспериментальнихдосліджень, в які було б показанонегативнийвпливЕМП нанервову систему.

Удослідженняхпрофесора Ю.О. Холодова було б встановленопрямудіюЕМП намозок, намембранинейронів, напам’ять, наумовно-рефлекторну діяльність.ТакожможливийвпливслабкихЕМП напроцеси синтезу внервовихклітинах.Отриманізначнізміниімпульсаціїкорковихнейронів, щопризводить допорушенняінформації, щоприймається, у болеескладніструктуримозку. ПривпливіЕМПможерозвинутисяпорушеннякороткотривалоїпам’яті.

Нацихпідставах можначекати люди, щомають контакт ізЕМПмалоїінтенсивності,схильність дорозвиткустресовихреакцій.

2.3Вплив наендокринну систему танейрогуморальнуреакцію

>Дослідження показали, що привпливіЕМП, як правило,відбувалося збільшеннявмістуадреналіну укрові,активаціяпроцесівзвертаннякрові. УпрацяхвченихРосії,ще в60-ті рокта було бвизначено, щооднією із систем,раніше йточнішепризводить довідповідноїреакціїорганізму навпливрізнихфакторівнавколишньогосередовища,являється системагіпоталамусу -гіпофіз - коранирок.Результатидослідженьпідтвердилицеположення.

2.4ВпливЕМП наімунну систему

У наш годинунакопиченодостатньоданих, котрівказують тих, що привпливіЕМПпорушуютьсяпроцесиімуногенезу.Встановлено, що у тихий,хтоотримує дозувипромінюванняЕМПзмінюється характерінфекційногопроцесу.Єпорушеннябілковогообміну.Спостерігаєтьсязниженнявмістуальбумінів йпідвищення гаму -глобулінів укрові.Необхіднобрати доуваги ті, щоЕМПможутьвиступати уякостіалергену,викликаючитяжкіреакції ухворихалергіків приконтакті ізЕМП.

2.5ВпливЕМП настатеву систему

>Ефективипромінювання, задумкоювчених,включають:зниженняфункціїсперматогенезу,порушеннякоефіцієнтународжуваностіхлопчиків тадівчаток,зміну менструального циклу,сповільненняембріональногорозвитку.

2.6ВпливЕМП набіополелюдини

>Сьогодні навряд чихто-небудь станізаперечуватиіснуваннябіополя.Повний порядок уструктурібіополяє надійна фундаментздоров’я і застава нормального життялюдини. У своючергу, «>хворобибіополя»дужешвидкопроявляються в нашомутлінномутілі і у всіх аспектахнашого земного життя. Алісьогодні, на шкода, «>хворебіополе»скоріше правило,чимвиключення. А причина цого втім, що воно та неможепереносити тихнавантаження, котрівипробовуєщодня.Особливо сильно воно та «>страждає»саме тоді, якщо це правдазванихпатогенних зонах:

-поруч зпрацюючимтелевізором,комп’ютером, НВЧ-піччю;

- увагоні метро, вавтомобілі чи всалонілітака;

- узаводському цеху чишахті,поруч зелектроннимиприладами чисиловимустаткуванням.

Такихмісцях особливо сильнопроявляє собі аномальнапольованеелектромагнітна природа.Вонапостійноруйнує і так недужегарнебіополе Сучасноїлюдини,різкоскорочуючиприродніздатностіорганізму досаморегуляції ісамовідновлення.

>Уявітьсобі, уякійрозгубленостіперебуваєтілофізичне, колибіополе активнобореться ізбурхливим потокомзовнішніхобур. Усучаснихумовахнашіпольовіструктуризмушенібезупинно «>лататидіри» усвоїхзахиснихекранах.Виходить, що нашорганізмбезглуздовитрачаєостаннісили нанескінченну імарнуборотьбу ізпідступнимзовнішнім ворогом,наслідкисамоочевидні ідоситьсумні.Апатія,загальнаслабість,швидкастомлюваність,головніболі ідурнерозташування,неврози іпсихози,хворобисерця, посудин йсуглобів,онкологічні ішлунково–кишковізахворювання,інсульти іінфаркти –постійнісупутники Сучасноїлюдини, неговорячи уже проновіхвороби, котрісучасніймедицині не ті щолікувати, але й ідіагностувативдається далеко ще незавжди.

>Ослабленийорганізм понад нездатний безфармпрепаратівадаптуватися домінливихзовнішніх умів! Цевідбувається лише боорганізму просто більше невистачаєінформаційно-енергетичнихресурсів,тієїсамоїжиттєвоїенергії, ізякоїсхідна медицинамаєсправу не лише однутисячу років.

якдопомогтисучасній «практичнохворій»людині? яклікуватися?Від чого й якзахищатися?

Урішенні цого непростого заподіяння людейрятує не лишеновізнання іметодизцілення, але й іновіінструменти, щодопомагаютьлюдинізабезпечуватиповноцінний,енерго -інформаційнийобмін ізнавколишнімсередовищем.

>Такіпристроїнейтралізують іусуваютьчужорідніінформаційно-енергетичніутворення, котріз’являються як упросторінавколо нас, так і в українськихпольових структурах урезультатівпливу аномальногоінформаційного компонента, що перебувати біля патогенномувипромінюваннібудь-якоїприроди.Внаслідок цогостворюєтьсясприятливе длябіополялюдинисередовище, уякомукеруючіструктурипочинаютьфункціонуватинабагатокраще. Урезультатіорганізмодержує йможливість безсторонньоїдопомогипоступововідновлюватись зарахуноквласнихмеханізмівсамовідновлення. І вбагатьохвипадкахтакий результатдосягається беззастосування дорогихфармпрепаратів!Крім того,відновленебіополесамостійно іефективновирішує заподіяння позахисту собі і свогохазяїна відпсихізмів йвсякоїпольовоїпогані, щоприйнятойменуватипсуванням,пристрітом,обмовами іінше. І в цьомупроявляється результатрозвиткуприроднихздатностейлюдськогоорганізму,реалізація йогомайженеобмеженихможливостей.Сьогодні лишепостійнатурбота провласнебіополедозволяєлюдині забезпечитинормальніумови життя увсьомуїїбагатстві ірозмаїтості.Безумовно,турботу просвоєбіополекожнарозсудлива людина винназдійснювати сама. Практика показала, щопостійнавзаємодія із такимизасобамизахисту приводити:

- дополіпшенняімунітету ірозширеннюадаптаційнихможливостейорганізму (упершучергу,всієїсерцево-судинноїсистеми);

- достабілізаціїпсихоемоційного стану істійкості допсихічнихнавантажень (>поліпшується сон,знижуєтьсядратівливість);

- допідвищеннярозумової іфізичноїпрацездатності івитривалості.


3.Мобільні інтернет-телефонії йдіти

>Багатобатьківкупують вподарунокнайновішімоделімобільнихтелефонів длясвоїхдітей, але й малохтозадумується провплив такогоподарунка на їхньогоздоров’я.Деякікористувачімобільнихтелефонів, до тогочислі йдіти,кажуть, щодовгарозмовавикликаєголовнийбіль черезвипромінюванняелектромагнітниххвильмалоїінтенсивності, котріздатніпроникати вменшмасивний та болеечутливий череп.Цівипромінюваннявпливають намозковіімпульси,можуть завдати шкодуімуннійсистемідитини, Якаперебуває впроцесірозвитку.

А батькикупуютьмобільні інтернет-телефонії своїмдітям у тому,щобдізнатися, що іздитиною не все знаючи про ті, що припершомупідключеннімікрохвилявипромінюваннядуже велика.Підрахуйте стільки протягом дня вашадитинаотримуєдзвінків тазадумайтеся проїїздоров’я й нетіште собідумкою про ті, щомобільний телефон – для вашогоспокою.

>Вченівважають, щоризикможе бутизведений домінімуму шляхомскороченняоб’ємурозмов таігор,дітиможутькористуватисясвоїмимобільними телефонами лише вособливих,екстремальнихситуаціях.Ризик дляздоров’ядуже великий:чиммолодшідіти, тімбільшанебезпека.

"Правилакористуваннямобільним телефоном"

Ос-кількивідомо, щодіти тапідліткимаютьтонший череп,чутливішунервову таслабшуімуннусистеми,закордонніспеціалістирозробилиспеціально їмрекомендації ізкористуваннямобільними телефонами:

•використовуйтемобільнийлише уразікрайньоїнеобхідності талише одну годину;

• нетримайте телефонблизько дотіла (>краще впортфелі чисумці);

• колипосилаєте СМЗ,тримайте телефонякомога далі відтіла;

• нанічвимикайте телефон чи нетримайте йогопоруч із головою;

• невикористовуйтемобільний утранспорті (>тролейбусі,автобусі,автомобілі, особливо метро),оскільки в цьомувипадкувипромінюваннямобільного телефонузростає;

• неграйте вігри,використовуючи телефон.


4.Методизахисту йпрофілактиказахворювань

4.1Існуючіметодизахисту

>ВченіОксфордськогоуніверситету (>Великобританія), щозаймалисядослідженнями із приводувпливустільникового телефону налюдськийорганізм,рекомендуютьзвести домінімумувикористаннямобільнихтелефонів, особливодітьми.Аджемозокдитини, навідміну віддорослого,продовжуєрости.Крім того,дитячий черептонше й менше, а томуменшздатнийзахиститимозок відрадіохвиль.

Нанастійнувимогувчених, уВеликобританіїтепер до шкірногостільникового телефонудодаєтьсяроз'яснювальнаброшура, уякій відімені урядупокупця мобільниказаздалегідьпопереджають проможливітривожнінаслідки йогопридбання.

якзаявляютьдослідники, вжеєдокази, щомобільний телефонможе безпосередньо в нашорганізм. Усі просто: длядоситьмогутньогоелектромагнітного поля, щовиникає прироботістільниковогоапарата, наш череп абсолютно ">прозорий". Іце в усіх:тепловаенергія сигналу, щопосилаєтьсяїм,частковоосідає в нас, узвивинах. Не чудово бо увласниківстільниковихтелефонівнерідковиникаютьрозладинервовоїсистеми. "Мизнайшлисвідченнягенетичнихпорушенькрові, - заявившиамериканський навчань Джордж Карло, - йприпускаємо, щосередкористувачівмобільнихтелефонівмаємісцепідвищенасмертність від раку головногомозку. В Українієнезаперечнісвідченнястатистично значимогоризикувиникненнянейроепітеліальнихпухлин.Зараз ми понадданих про шкодубезпровіднихтелефонів,чиммалося передзабороною наоперації поімплантаціїсиліконовихгруднихпротезів".

>Виходячи ізцихтривожнихданих,компанія ">БонусЛайф" з самого початку свогоіснуванняшукалазасіб забезпечитипартнерів від негативноговпливусучаснихтехнологій наїхнєздоров'я.

>Подібні розробки ужедосить давноведуться вусьому світі, але йдотеперфункціїзахиснихпристроївзводяться домінімуму доелектромагнітногоопромінення налюдину. Ми жпішли іншим шляхом:створититакий продуктзахисту,який бівирішував проблему вкомплексі,сполучаючи всобі йфункції ">бар'єра", йвстановлення природного зв'язкубіополялюдини ізелектромагнітним полем землі.

І теперхочемо васпорадувати: намивилущенийпристрій, щодозволяєвідновлюватибіополе,тобтознайденийкращийспосіб йогозахисту!

>Називається воно та ">Бон-телефон", йєвинаходомвітчизняноговченого, докторатехнічних наук ВалентинаЄвгеновичаШубіна.

Цевідомий у страневинахідник, щомає понад 180патентів, у томучислі дляЗбройних Сил.Вінєведучимспеціалістом, що проводили розробки вобластікосмічноїмедицини, аобластіелектро -масштабної безпеки.Прилад,винайдений докторомШубіним йвипущенийнашоюкомпанією,призначений длявикористання якзасібзахисту відшкідливоговпливуелектромагнітнихполів.

>Вінпройшовекспертизу вНДІмедицини роботи РАМН й вМосковськомуНДІпедіатрії йдитячійхірургії, що далийомувисокуоцінку. ">Застосуванняпристроївзахисту ">Бон-телефон", - говоритися векспертномувисновку, -впливає нафункціональний стансерцево-судинної йнервової систем, атакожсприяєполіпшеннюасоціативноїпам'яті".

>Експертирекомендуютьзастосовувати нашприлад длязахиступрофесійнихкористувачівперсональнихкомп'ютерів йвласниківстільниковихтелефонів длязахисту віделектромагнітнихполів,створюванихцимустаткуванням.Крім того,проведенняклініко-експериментальнихдосліджень повизначеннювпливунашого ">Бона-телефону" наорганізмлюдини показавши, щовінробитьістотнудію напацієнтів, щоспостерігалися, щовідзначалиполіпшеннязагального стану,зниженнячастотиприступівзагостреньзахворювань,поліпшеннязагальногопсихо -емоціонального стану,підвищенняпрацездатності ііншіпозитивніфактори,включаючиполіпшенняпотенції.

4.2Універсальнийпристрійбіокорекціїорганізмулюдини

">Энерголікар"компанії ">БонусЛайф"єтехнічнимзасобом, щоакумулює йперетворюєбіоенергію.Він ">заряджається",сприймаючивипромінювання, щовпливають наорганізмлюдини. світнавколо нас усє понаднаповнюєтьсякомп'ютерами,телевізійноютехнікою,стільниковими й радіо телефонами. Люди,знаходячись навулиці, утранспорті,житлі, буквальнообкутані проводами. У великихмістахзбільшується числогепатогенних зон - місць, деприроднеелектромагнітне поліперевищуєприпустимінорми кілька десятківразів.Потрапляючи втакізони, людина як бі входити уприміщення ізнаписом ">Обережновисоканапруга", йзнаходиться тамтривалий годину.

>Відомо, що принасиченніпросторунавкололюдиниелектромагнітними сигналами,організмвідчуває дискомфорт, щопризводить дозахворюваньусілякого характеру. Цезв'язано із тім, щозовнішні полядіють назахиснебіополелюдини, йчимсильнішезовнішнє полі - тімсильнішецейвплив. При цьомушкідливийвпливробить не всього спектра сигналу, а йоговищігармонійніскладові, якіпопадають удіапазонутвореннязв'язківмакромолекулярнихбіологічних структур.Довжинахвиль такихгармонійнихскладових від 0,3 до0,02мм.Найбільшепідданівпливуелектромагнітнихполівкровоносна система,головниймозок,очі,імунна й половасистеми. ">EnergoBonlіfeSystem" (>надалі ">Энерголікар")розроблений дляефективногозахисту відшкідливоговпливуджерелелектромагнітноговипромінювання.Пристрійпройшовуспішнііспити йсхваленийФедеральним центромДерж-сан-епидем-наглядуРосії,Міністерствомохорониздоров'яРосії, атакожрізнимиНДІ, щомають ставлення доданого запитання йзахищено патентами іекспертнимивисновками.

Принцип дії.Пристрійявляє собоюпрожекторнийфільтр увиді короткозімкнутихвитківвизначенихрозмірів,виготовлених ізкольоровихсплавів, іздеякимитехнологічними йконструкційнимиособливостями, щоє ноу-хау.

Привлученні до зонинесприятливоговипромінювання в ">Энерголікарі"виникаємогутня наведенапротивоЭДС (>електрорушійна сила),спрямована назагасання ">несприятливого"випромінювання внайбільшнебезпечному длялюдини частотногодіапазоні (40-70ГгЦ).

При цьому врадіусі дії прилаштую не лишестихає ">шкідливе"випромінювання, але й впротивагуйомустворюється ">корисне", що приводитивнутрішнюенергосистемулюдини вгармонічний стан, ">підтягуючи"енергіюослаблених черезхворобиорганів допотрібногорівня. Таким чином, ">Энерголікар", як покамертоні ">набудовує" весьорганізм на ">мажорний",тобто наздоровий лад.

>Радіусефективної дії ">Энерголікара"складає 3метри.

>Рекомендації ізвикористання. Для забезпеченнямаксимальноїефективності ">Энерголікар"рекомендуєтьсярозташовувати не далі2м відлюдини,щобгарантованопопадати в 3-хметрову зону дії прилаштую. Ащекраще -постійнотримати ">Энерголікар" присобі, бо ми практичнопостійноє подвпливомелектромагнітнихполів, апристрійуловлює йпочинаєкориснопрацюватинавіть від самихнезначнихколивань.

Ос-кільки в шкірногоорганізму своянеповторнаенергосистема, то уже после 10днівпостійногоносіння ">Энерголікар"перетворитьзовнішніелектромагнітні поля таким чином.щоб підгримуватиіндивідуальнеенергополелюдини. Томурекомендуєтьсявикористовувати одинпристрій дляоднієїлюдини.Гарантія виробника - 3 рокта із моменту початкувикористання.


>Висновки

>Останнім годиноюпочавсядужестрімкийрозвитокмобільнихмереж. Цепроявляється не так наЗаході але й й ми на Україні, демобільнийзв’язок,перейшов вкатегорію «>товарів народногоспоживання» й томувчені стали понадзамислюватись із приводуможливостізагрозиздоров’юзісторони радіовипромінюючихприладів.

>Під годину шкірного телефонногодзвінка із телефону домобільнихмережнадходятьрадіохвилі.Післядовготривалихдосліджень,вченівстановили, що смердотіутворюютьелектромагнітні поля.З’явилисязанепокоєння, щоцеможе негативновпливати наздоров’ялюдини.

>Післядослідженьвченізійшлися упоглядах.Вонивстановили, що придовготриваломувпливіЕМПможливідегенеративніпроцесицентральноїнервовоїсистеми, раккрові,пухлинимозку,гормональнізахворювання.ОсобливонебезпечніЕМП длядітей,вагітних, людей іззахворюваннямцентральноїнервової,гормональної,серцево-судинноїсистеми. В частностиЕМПвпливають нанервову,імунну,ендокринну тастатеву систем,збільшуютьризиквиникненняраковихпухлин,можутьзмінювати структуру спіралі ДНК тавпливати нацентральнунервову систему, а саммобільні інтернет-телефонії, черезнеправильневикористання,можутьспричинитиголовніболі,вивихикісті рук тапальців.

Урезультатіпроведеннядослідженнябіополялюдини язробиввисновок, щомобільні інтернет-телефоніїшкідливовпливають всеорганізм, але йнайбільшуразливимичастинамитілавиявились тих, що понадвсьогопідлягаютьвпливуелектромагнітнихвипромінюваньмобільнихтелефонів.Найбільшуразливимивиявилисьстатева система,шлунково –кишковий тракт тащитовидназалоза.

>Щобзахиститисвійорганізм тазменшитипотікелектромагнітнихвипромінювань,требавикористовуватиактивний захист, що на 80%зменшуєзагрозувипромінювання. Ми тепер невідчуваємозагрозу дляздоров’я, але й беззапобіжнихзаходівможемо неуникнутинегативнихнаслідків, аможенавіть й смерти.


Списоквикористанихджерел:

1.Акімов А.О. „Виглядфізики йтехнології на початку ХХІстоліття". Москва,Шарк "1999р.

2.Барсуков В.С. „Персональнийенергозахист " . Москва „Ашрита – Русь "2004р.

3.Демш О.К. „Електромагнітнезабрудненнясередовища йздоров'я населення ". Москва.1997р.

4. Денисов С.Г. „Увага!Електромагнітнанебезпека й захистлюдини " Москва. МДУ2002р.

5.ЄгоровЄ.М. „Електромагнітні поля та життя ”. „>Дельфіс" №>4.1999р.

6. Кондратенко У. М. „ Коліпатологіявипереджаєбіологію ".

7. Малахов Р. „Електромагнітневипромінювання й вашездоров'я ".

>Інтернет:

1./wwwМедНовости./ru 2005/

2.WebMob./ru 2005/

3.cnews./ru 2005/

4.prioritetno./ru 2005/

5.forum.siemens-club./ru 2005/

6.news.webparel./ru 2006/

7.mobile.infostore./org 2006/

8.mobilas.kiev.ua/forum.egi.2006/

9.pole.com

10.uk.wikipedia.org/wiki/Телефон


>Додаток № 1

>Трансатлантичнийтелефонний кабель (анг.Transatlantictelephonecable)—будь-якийпідводний кабель дляпередачі телефонноготрафіку йданих,прокладений дномАтлантичного океан.

>Хронологічнатаблиця

>Назва кабелю

>Роки

>експлуатаціі

>Початкове число

>каналів

>Остаточне число

>каналів

>Початок >Кінець
>TAT-1 1956-1978 36 48 >Шотландія Ньюфаундленд
>TAT-2 1959—1982 48 72 >Франція Ньюфаундленд
>CANTAT-1 1961—1986 80 Ньюфаундленд >Шотландія
>TAT-3 1963—1986 138 276 >Англія >Нью-Джерсі
>TAT-4 1965—1987 138 345 >Франція >Нью-Джерсі
>TAT-5 1970—1993 845 2112 Род-Айленд >Іспанія
>BRACAN I 1973 >Іспанія >Бразилія
>PENCAN I 1973 >Іспанія >Бразилія
>CANTAT-2 1974—1992 1 840 НоваШотландія >Англія
>TAT-6 1976—1994 4 000 10 000 Род-Айленд >Франція
>TAT-7 1978—1994 4 000 10 500 >Нью-Джерсі >Англія
>TAT-8 1988—2002 40 000 США >Франція
>PTAT-1 1989 3 140Мбіт/с >Бермудськіострови >Ірландія/Англія
>TAT-9 1992—2003 80 000 США >Іспанія
>TAT-10 1992—2003 2 565Мбіт/с США >Норден,Німеччина
>TAT-11 1993—2003 2 565Мбіт/с США >Франція
>CANTAT-3 1994 2 2,5Гбіт/с Канада >Німеччина
>TAT-12/13 1996 2 5Гбіт/с США >Англія/Франція
>TAT-14 2001 64 10Гбіт/с США >Англія

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація