Реферати українською » Биология » Генетичного ІНФОРМАЦІЯ


Реферат Генетичного ІНФОРМАЦІЯ

>Генетичнаінформація


>Практично для всіхживихорганізмівхарактерний процесобмінугенетичноюінформацією.Нижчіорганізми, що немаютьоформленого ядра –прокаріоти –можутьзахоплюватишматочкичужий ДНК (>трансформація). Частогенетичнийматеріал переноситися відбактерії добактеріївірусами (>трансдукція).Ціпримітивніформиперетасування (>рекомбінації) ДНК увищих,ядернихорганізмів –еукаріотвитісняються половимопроцесом, колиполовіклітини-гаметизливаються,роблятьнове ядро, уякому половинагенетичногоматеріалу відматері, половина – від батька.Аналогічний процесспостерігається і припередачіінформації із каналуязика:рідкобуває,щобінформацію лише із одногоджерелазасвоювавзовсімнепідготовленийрозум.Недармаговорять, щонові ідеїнароджуються настику наук,тобто по людях, що здобулиінформацію ізменшоїмері з двохджерел.Новіобрази,новіметоди ітехнології, як правило, – результатцихрекомбінаційнихпроцесів.

>Аналогія, на мойпогляд,дужеповна.Інша справа, читреба неюзайматися, чимає вон, яктеперлюблять говорити,евристичнезначення. Аліякщопроцесизовні несхожі, але йвикликані до життя ірозвиваютьсявідповідно дозагального їмзакономірностям, можнаприпускати, що феномен,виявлений в одному ізінформаційнихканалів,імовірний й віншому.Незрозумілеявище,виявлене водній сфері,може бутивитлумачене зааналогією ізподібним - віншій.Звичайно,аналогія недоказ, але й вондопомагаєзнайтишуканийдоказ,зізначноючасткоюймовірності ми ужезнаємо,кудитребайти, котріспостереження іекспериментиставити.

У донизувідомогоанглійського теоретикаеволюції Р.Докинза ">Егоїстичний ген",вінрозвивавдоситьподібні ідеї.ЗгідноДокинзу, варторозрізнятистійкіелементарніелементикультурноїдіяльностілюдини (слова, жерсті,мелодії,навички і т.д.).Вінназиває їхньогоmemes, варто було б бцейтермін перевести як ">міми", але й,по-моєму,кращетриматисявихідноголатинськогозвучання - ">меми", тім понад, що слова того жкореня (>мемуари,меморіал)міцноввійшли вросійськумову.Мемофондякої-небудьцивілізаціїаналогічнийгенофондубіологічноїпопуляції.Випадковозмінюючись припередачі ізпокоління впокоління іроблятьрізнісполучення,мемиберуть доля вкультурнійеволюції.

ЧарльзДарвін в XIVглаві ">Походженнявидів"упершепровівчіткуаналогіюміжеволюцієювидів йеволюцієюлюдськихмов. Аліприємнопочувати, щоти чимало.Якщо та самаідеявиникає врізнихмісцяхнезалежно,шанси наїївиживання ірозвитокрізкозростають.

Отже,сформулюємовихідніположення:

1.Генетичний каналінформації.Матеріальнийносійінформації -послідовністьдезоксирибознуклеїновоїкислоти (ДНК), уякій урізнихсполученняхчергуютьсячотирипідстави -гуанін,аденін,цитозін йтимін. Увищихорганізмівлишедеяківідсоткицієїпослідовностікодуютьамінокислотніпослідовностібілків (проіншої ДНК мипоговоримо в іншомурозділі). Зматриці ДНКзнімаєтьсякопія - молекуларибонуклеіновоїкислоти (РНК). При цьомуособливогоперекодування невідбувається -лишетимінзаміняєтьсяурацилом. РНК служитиматрицею присинтезібілків -це ужесправжнєперекодування з повторюємо, практичноєдиним длявсієїживоїприроди кодом.

У ДНКзакодованалишеінформація проамінокислотний складбілків,черговості іінтенсивностіїхнього синтезу. Алі відтрьохцихфакторівзалежить часткаклітини -загинутиїй чивижити, статіклітиноюнервовоїсистеми чисполучноїтканини. Такформуютьсятканини іоргани, таквиникаєживийорганізм. Незабувайте просвоєрідний парадокс:хоча усінаслідуваніознакиорганізмузакодовані в ДНК, там ані,наприклад, "генаблакитних очей" чи "генажовтих горошин", якінодіговорять генетики дляпростоти.Усе.зовнішніознакиорганізмувиходять як бі сам собою врезультатібілкового синтезу. Так,склавши втричіолівцікінцями, миодержуємотрикутну структуру зсумоюкутів,рівнимдвомпрямим,хоча і незадавалисяметоюодержатисамецей результат.

Алі впроцесіжиттєдіяльностіорганізмивипробовуютьумоваминавколишньогосередовищасамезовнішніознаки -ознаки фенотипу. Невипробування, щовитримали,носіїневдалихознаксходять зжиттєвоїарени,поступаючисьмісцемкращим. Алікращі -це у тій годинуіншікомбінаціїамінокислотного складу,черговості іінтенсивності синтезубілків, авиходить,іншігени. Іновепокоління якщонебагатоіншим. Так ідебіологічнаеволюція.

2.Лінгвістичний каналінформації. Уусномумовленнілюдини (проіншірізновиди мовайтиме далі)вінскладаєтьсязізвуків (фонем), котріпоєднуються в слова, а слова - упропозиції. як й ">язик" ДНК,це знаковою є система, уякійзвучанняслів непов'язане звкладеним вонизмістом. Задопомогоюслів можназакодувати впринципі якзавгодно великийобсягінформації.Спочаткуце буливідомості пронайпростішіжиттєвіпотреби іспособивижити.Потім по цьомуканаліпередавалисязвичаї ітехнології,обряди іміфи, й багато чогоіншого. як й вгенетичномуканаліінформації, улінгвістичномубезупинно, ізпокоління впокоління,можутьнакопичуватисязміни. Томуязикнащадківзавждивідрізнявся відязикапредків.Закодована в цьомуканаліінформаціятакожбезупиннопіддаєтьсявпливузовнішньогосередовища. Азовнішнєсередовище тут -умови,серед якііснуєлюдськапопуляція,включаючивідносиниміжїї членами ііншимипопуляціями.

>Протягомусьогоіснуваннялюдського родуйшла культурнаеволюція - змінутехнологій йзвичаїв,переданих ізпокоління впокоління знань,причому далеко ще незавжди вона бувпрямолінійнопрогресивною.Часом культураперетерплювалаістотнийрегрес,мемофондлюдськихпопуляційзбіднювався.Загальновідомийзанепад культури на початкусередньовіччя:знадобиласяепоха Відродження,щобзновупіднятися до античногорівня, в якому було йперевершити його. Алі як бі ті не було б, відмавполюдей до насіснувавбезперервнийланцюгучителів, щоперемінялися почерзі, йучнів.Вони ">реплицировали" один одного, так саме якподвійнаспіраль ДНКреплицировалася йбудувала їхні самих із моментувиникнення життя.

>Якенеодміннаумова длявиникнення іншого каналу? Нездатністьвимовлятичленороздільні звуки:знаковісистемиможуть бути і незвуковими, у томучислі і улюдини. І невластивійлюдинірозвитоквищоїнервовоїдіяльності:знаковісистемивиникають й утварин. Цеумова:співіснування якмінімум двохпоколінь,батьків йдітей,учителів йучнів.

>Восьминоги,наприклад,нездатні докультурноїеволюції,хоча у якихчудовиймозок й усіможливості длявиникненнязнаковоїсистеми -жестової (>щупальцями ізміноюфарбування) йзвуковий (>модуляціямилійки, ізякоговиштовхується вода, щовтримується вмантійнійпорожнині). Алівосьминоги-батькивмираютьвідразу послеяєць чипоявидитинчати, йце добро, бо вголовоногихмолюсків лише самівідносиниміжпоколіннями - потипіхижак-жертва.

>Навпаки, удельфінів учередіможутьіснувативідразукількапоколінь (>дельфін, схоже, Єдинийссавець, щоможеособисто знаті своюпрабабу іпрапрабабу). Тому ми невипадковошукаємо у якихздатність доязика івищійнервовійдіяльності.

Колі люди заговорили? Колі жвиниклінгвістичний канал -язик?Адже в залишковомупідсумкусамевіндозволяєвідрізнити низкумавп відлюдськогосуспільства.Кривдно, але йвідповісти наце запитання ми надзмозі. Праворуч надтім, що ми неможемопідслухати, про що говорили (й чи говориливзагалі?)мавполюди,пітекантропи. Вочевидь,границя тут бувдосить нерізанням.Практичноїї неіснувало.

Не лишелюдиноподібнімавпи, але й іістоти, щокоштують накуди понаднизькомущаблірозвитку,безсумнівно,маютьязик,хоча і нескладаєтьсязіслів (>довербальним).Лінгвістиперераховуютьчималохарактернихвластивостей, по якізнакову систему можнаназватиязиком. З нихнайважливіші можнасформулювати так:

>Ієрархічністьпобудови: звуки (>фонеми),комбінуючись урізнихсполученнях,утворять слова, а слова -речення.

>Довільністьзнаків: так саме якдовільнесполученнякрапок йтирі вабетці Морзекодуєяку-небудь букву, то йзвучання слова непов'язане із йогозмістом. "Яма"по-японськи - "гора".Навпаки,такі звуки, як кашель,гикавка -мимовільні. Однаккожний із насможепригадативипадок, коли,наприклад,навмиснепокахикування служити сигналом,хоча бзастереженнямораторові.Тодіцеінформаційний знак, але йвінстає ним лише запопередньоюдомовленістю.Домовитися можнашвидко:відомо, щодитини-близнюки, щодовгонадавалися самимсобі,сутужнішенавчаються говорити, бовстигаютьпридумати свою,умовнумову.Довільністьзнаківвиникаєдуже рано: вона описана надмавп, але й і уптахів,наприклад галочки.Довільний йязиктанцівмедоноснихбджіл.

>Відкритість: усьогоденні,розвиненомуязиці словаможутькомбінуватися в якзавгоднодовгіпропозиції ісполученняпропозицій, так що ними можнапередатиінформаціюбудь-якогообсягу.Повнавідкритість,здається,є лише влюдськіймові (й в ">язиці" ДНК).

як жвлаштованийдовербальний,безсловесна мовамавп? Л. А. Фірсовдумає, щовінскладається ізжестів,міміки,пантоміми і такзванихфонацій –немовнихзвуків, щоначебто ужезгадувалосяумовногопокахикування. М.В.Арапів іде далі:вінуважає, що звукидовербальногоязика (>він йогойменуєстарим, зааналогієюзіСтаримЗавітом)перейшли вязиксловесний,вербальний й дожили до відома нашихднів.Цівигуки, щозалежать відпсихічного станумовця (ох, а, ох) чи котрівиражають волюмовця (>але-але,ні-ні, на,тсс,агов),звукові жерсті (бах, цап, хлоп),нарешті ">дитячі слова" (>агу, баю), у які частозустрічаються щоклацаютьзвуки-кликси.

Алі чи можнарозмовляти на такому ">язиці"?Виявляється,він нетакийпоганий. Томусвідчення -досвіди,поставленіяпонськимивченими надмакаками островаКосима.Мавппідгодовувалибататами ірозсипаної попляжіпшеницею. молода самка, покличціИмо,швидконавчиласямити батати всолонійводі івідокремлювати зерно відпіскуфлотацією. Задев'ять років цьомунавчилася всязграя.

>Якщо перевеститехнологію,придумануИмо, іздовербальногоязика наросіянин,вийдеприблизнонаступне:

1)Батати,підняті ізповерхні пляжу,требамити уводі.щобпіщини нехрумтіли на зубах.

2)Підсолені,вимиті вморськійводі,бататисмачніше.

3)Відокремитипшеницю відпіску просто,якщокинути жменюїї у воду;плаваючі наповерхні води зерназібратидолонькою.

На мойпогляд, негараздвуж мало.Якщоврахуватище, що у тій годинумавпинавчилися друг в одногоплавати, йнавітьпоринати, йходити на задніх ногах, колипереднізайнятіпригорщамипшениці ізпіском,стає ясно, що мидотепернедооцінюєморозумовіздатності ">братів нашихменших".Тривалий рядківнавчаннявсієїпопуляціїпояснюється тім, щопершиминавчаютьсямолодімавпи, щозаймають вієрархіїчередиостаннімісця.ГеніальноїИмотреба було бкілька років,щобзайнятиналежнемісце вієрархії.Старіособини непереймаютькориснихнавичок не бо смердоті болеедурні. Просто вмавп неприйнятозасвоюватидосвідмолодих. Улабораторнихдосвідах встановлено, щоякщоособина, щозаймаєостаннємісце вчереді ("омегу"),навчити,наприклад,діставатиціпкомбанани,їйніхто ненаслідує.Інша справа,якщотежсамепроробитьдомінуючийсамець ("альфа"): усі членичереди тоді ізпідлесливим захопленнямпереймаютьцю методику. І в цьомупереглядає щосьлюдське (чи внашімповодженнімавпяче?).Крива награфікушвидкостіпоширення вчередіінформації,отриманоїИмо,дуженагадує,наприклад,кривуростів посадоккартоплі вРосійськійімперії у ХІХстолітті чи жкривій зростаннюцитуванняважливоїнаукової роботи.Тількитемпипоширенняінформації влюдськомусуспільстві частобуваютькудинижче.

І все-такидовербальний каналінформації малопридатний дляпередачіскладнихповідомлень. Упредківлюдиниязикрозвивався,звичайно,поступово. Однак винен бути момент, колиповільно, ізпокоління впоколіннязміни, щонакопичуються,повинні булидатирізкий,якіснийстрибок. Колі жвінвідбувся?

М. У.Арапівдумає, що знаковою є системапредківлюдини здобула усіособливостілюдськоїмови 35-40 тис. років тому, припереході віднеандертальськоїлюдини досучасних форм Homo sapiens. Це привело дошвидкогопоширеннязробленихтехнологійобробкикаменю,кості, дерева ірогу, новихспособівполювання,створеннюміфів йпримітивнихрелігій. Однак явважаю, щомовнийстрибоквідбувся багатораніше - понад одногомільйона років тому.

>Міжафриканськимимавпами -австралопітеками іпершими людьми -пітекантропамиє, засучаснимданими,проміжна ланка - людинауміла, Homohabilis, описів ізвідкладеньекваторіальної Африки. Поморфологічнихознакахвіндоситьблизький доавстралопітека. Однаквін вжемігвиготовлятикам'янізнаряддя, нехайдоситьпримітивні. Культуралюдинивмілого -олдовайська чигалькова - широкопоширена,останнім годиноюїївиявили і вАзії.Особливістьгальковихзнарядь,крімпримітивності -розмаїтість: немаєустояноїформи, стандарту врозмірах -аби лише бувріжучий край. Алі відбіляпівторамільйонів років томувідбуваєтьсярізкийстрибок, назмінулюдинівмілому приходитиархантропи (>пітекантропи постарійтермінології).Він вжевмієвиготовляти понадзробленізнаряддя -ручнірубала назаходіойкумени,чоппери (>січки) насході.Цізнаряддя понадстандартні,симетричні інавітьвідрізняютьсясвоєрідноюдобірністю.

Чи незаманливовиглядаєприпущення, щосаме тодізнаковісистеми нашихпредківдосягли такогорозвитку, що ізповним правом моглиназиватисяязиком?Зв'язувативиникненняязика із неандертальцем, на мойпогляд, немаєпідстав. Наційстадії людина був вжездатна доабстрактних зрозуміти,начебторелігійно-магічнихподань йритуалів.Неандерталець вжеховавсвоїхблизьких,офарблюючиїхньоготілаохрою,прикрашаючимогили рогами дикого цапа інавітьквітів. Добробутквіткового пиляння вмогиліблизькосхідногонеандертальцяшокувалоархеологів.Справді,важкоповірити увінки ібукети натакійраннійстадіїрозвитку культури.Висловлювалосянавітьприпущення, щоце могилашамана-лікаря,похованого ізлікарськимирослинами -знаряддями його ремесла. Аліаджеіснуванняфахівців-медиків у ті часи -ще болеевагомеспростування думи прозвіроподібностінеандертальців!

УпечерахШвейцарії іБаваріївиявленітакожзалишенінеандертальцямиритуальні погребениеголів йлабетівпечерноговедмедя. То вважкодоступнійпечеріДрахенлох, нависоті 2445 мзнайденічерепи ідовгоїкісткикінцівок неменшчим від 100особин,нерідко ">поховані" у ящиках з плитвапняку.Подібнізнахідкиналічуютьсятисячами.Єтакі погребение і на територїПричорномор'я і наКавказі, вУгорщині іФранції. УФранції, упечеріРегурдувиявлене погребение кістокведмедя, але й уже непечерного, а бурого.

Усіцедуженагадуєритуальні погребениечастинтілаведмедя после ">ведмежих святий" вульчей,гіляків й айнів -народівнашого ДалекогоСходу. У самихрізнихнародів голова ілабетинайдужчогозвіра,хазяїналісів,уважалисязаборонними.Існувавтакийзвичай й вбезпосередніхпредків.

Б. А.Рибаковпростежує культведмежихлабетів йпазурів урозкопкахфатьяновской культури, услов'янських курганахепохиязичества і уросійськихказках.Віннагадує проказку ">Ведмідь надерев'янійнозі" (№ 57зізбірника А. М.Афанасьєва).Цяказкасередіншихстоїть окремо:звичайноказкам, як йковбойськимфільмам,властивий ">хепіенд". Уній жведмідьз'їдає старого і бабу свої, що смердоті порушили табу -зварили дляїжі йоговідрубану лапу. Ми тепер нерозуміємозмістуцієїстрашноїказки, але й вепохуїїстворення вон явно був притчею,наставлянням.

Атеперзадумаємося:невженеандертальців й наспротягом понад 50 тис. років (стотисячпоколінь!)зв'язуєбезперервна культурнатрадиція – табу начастинітілаведмедя?Або жцейзвичайвиникавнеодноразово інезалежно врізнихнародів?

Гадаю, щообидві точкизорумаютьрівне декларація проіснування.

Аліповернемосявчасновиникнення Першогоязика. Навряд чиязик вартоомолоджувати.Виявилося, що шимпанзе і, уменшомуступені,горилиздатнізасвоюватисотнізнаківамериканськоїмови дляглухонімих –амслана. 55вихідниходиницьамсланаможутькомбінуватися в слова іфрази. ШимпанзеУошо –вихованка А. й Б.Гарднеров –першамавпа, щонавчилася говорити, за нею ііншізасвоювалиамслан чи набиралиумовні знаки наклавіатурікомп'ютера.Звукова мовамавпизасвоїти надзмозі, не лише боїхня гортань непристосована длявимовичленороздільнихзвуків.Згадаємо, щомовна зона Брока вмозкумавпзайнята центромміміки, томужестикулюватиїмнабагатолегше. І тут шимпанзегорилипоказуютьздатностіфантастичні.Горила Кокозасвоїла 645знаків,причому активноскладала слова. Та жУошобудувалапропозиції. Уросійськіймові можнавжити "дайяблуко" й ">яблуко дай"; ванглійському порядокслів упропозиціїкуди понадтвердий.Уошозавжди говорила: "дайяблуко" (>giveme theapple) - сувородотримуючисьанглійського синтаксису, йсамостійнонавчилаприйомногосинажестовомуязику людей.Остаточно доконалимавпидослідників, колипочалижартувати ілаятися наамслане,причому іжарту, й лайкивинаходили сам.Можливо, смердоті ті жроблять,використовуючисвійдовербальнийязик, що мище нерозуміємо.

>Реставрація ходуеволюції.Біологівзавждицікавило, якішлаеволюція, яквиглядалинашімавпоподібні предки, Першіпримітивніссавці,динозаври і, далі, углибчасів - Першіживіклітини. Атепер насцікавить йінше - котрібіохімічніпроцесивиниклираніше, котріпізніше, як буливлаштовані увимерлихорганізмівбілки, котрінуклеотидніпослідовності малігени. На шкода, самгени увикопномустані практично незберігаються.Навітьмамонти увічномерзлійземліСибірувиявляються надосить що далекозайшластупенірозкладання, коли від ДНКзалишаютьсямалоінформативніобривки. Тому усірозмови проможливістьвідтворення мамонта методамигенноїінженеріїдотепервиявляютьсягазетнимиутоками.

Збілками справаєкраще,хочапептиднізв'язки у якихстійкішефосфодиефірних, щоскладають ДНК.Протеолізбілків йвсюдисущихбактерійроблять своючорнусправу.Втім, віддавнавдалосяпоказати, щоимунологичне мамонт бувближче доіндійського слона,чим доафриканського -висновок, узагальному-те,тривіальний.

>Є,однак,доситьстійкібілки, щозберігаються в кістках десяткитисяч, інші ж імільйони років.Самийстійкий із них -колаген,білоксполучноїтканини.Вивчаючи йогоамінокислотніпослідовності,молекулярні палеонтологизробили рядцікавихвідкриттів. Від дваприклади.

>Винищенийлюдиною і дінго вАвстралії іТасманіїсумчастийвовквиглядавсередіншихавстралійськихсумчастихякимсьчужинцем, явно ними несхожим.Цьогововка-тилацинавиділили вокремесімейство. І у тій годинувін чудовопоходив нахижихсумчасті ізіншогокінцяпланети –Південної Америки.Боргиениди вролівовків й диких собакблагоденствували впівденноамериканських пампасах, але й усівимерлизовсім недавно –близько 10 тис. років тому.

>Подібність їхні ізтилацином було бнастількивелике, щодеякідослідники сталипоєднуватицісімейства. Алі яксумчастийвовкзаблукав із НовогоСвітла вАвстралію?Звичайно,ці материки колисяз'єднувалися через Антарктиду,ще непокритульодом, й вміоценових куляхАнтарктидизнайденізалишкисумчастих. Аліз'єднання всіхтрьохконтинентівдоводилося накінецькрейдовогоперіоду, колиіснувалилише сампримітивнісумчасті,дужесхожі на тихий,хто доживши до відома нашихднів й незбираютьсявимиратиопосумів.

>Рішенняпроблеми давшиколаген.ЩеДарвін уподорожі на ">Бігле"виявив, щокопалиникісткиаргентинськоїпампинастількибагатіорганікою, що, будучипідпаленими наспиртівці,продовжуютьгорітисинімполум'ям.Кісткиборгиенід,сумчастого вовк із музею ікісткинині живучихсумчастихвиварили уводі (методикаекстракціїколагенунічим невідрізняється відготуванняхолодцю).Виявилося, щоколагентилацина -несхожий нацейбілок уборгиенид, але йдуже схожий ізколагеномсумчастого -ведмедя-коали івомбата.Виходить,подібністьтилацина ізпівденноамериканськимисумчастимиконвергентне,обоєсімействавиниклинезалежно,хоча і від однихкрейдовихпредків.

>Останнім годиноюудалосянавітьвиділитиколаген із кістокавстралопітеків -прямоходячихафриканськихмавп. Поамінокислотнійпослідовностівінвиявивсяідентичнийлюдському!

На шкода,колаген -виключення.Безпосередніпродуктигенів -білки вкопалинтварин так саменедоступні нам, як й самгени. Тому прогенетичніпрограмиорганізмів, що не дожили до відома нашихднів, миможемосудитилишепобічно, закінцевими результатами. Упершучергу за кістками йіншимкістяковимелементам.Зіставивши їхнього ізгомологічними органаминині живучихорганізмів йвивчившигенетичніпрограмиостанніх, миможемовідновити,здавалося б,назавждивтраченігени тихий жмамонтів чидинозаврів.

Це запитання мирозберемо внаступних розділах. А якє справа ізкультурноюеволюцією? Чи можнареставруватиїїхід,довідатися, на якіязиках говорилидревні люди, аголовне - щовиражали словамицихязиків?Якіказки іміфирозповідали подзводамипечер удавним-давнопогаслихбагать, як смердотідобувализасоби доіснування? І далі,вірніше,ближче до нас: щопідсунуло нашихпредківвинайтиземлеробство ітваринництво,навчитисяплавити метав,ткатильон йбавовна,ліпитигорщики? яквідбувалася змінувідносинміж людьми вперіодзміниформацій? Тут явнааналогія ізреконструкцієюбіологічноїеволюції.

>Природно, ті, що незалишилосліду впам'ятінащадків,зниклобезвісти. Миможемо іздостатньоючасткоюймовірностівідновитидревнімови іобряди,людськівзаємини іказкилише втімступені, уякій смердотіживі всучаснихсуспільствах. Настільки саме, яквідновлюємо структуругеніввимерлихтварин - погомологічних генахїхніхродичів йнащадків, що дожили до відома нашихднів.

>Ціпроблемидозволяєпорівняльналінгвістика іетнографія.Іншеджерело -дані, щопоставляютьсяархеологією, аналогомпалеонтології взастосуванні долюдськогосуспільства.Житла іодяг,начиння ізброя нееволюціонують так саме, яккісткикістяка. У точномузначенні слова вобох каналахінформаціїеволюціонуютьтехнології, йсудити проісторичніпроцеси миможемо лише закінцевими результатами.Можна лишеподивуватися, стількиінформації про життядревньогосуспільстваможедатипідготовленомурозуму,наприклад, черепокгорщика чишматочокшлаків здревньоїдомни.

>Напевнонайдутьсячитачі, котрізапитають: анавіщо нас увесьцепотрібно?Вониможуть,звичайно,поблажливопоставитися доспроброзгадатитехнологіювиготовлення булата чи царськогопурпуру, але й не понад. На шкода,такіскептики-прагматикизустрічаються і там, девивчаютьканалигенетичноїінформації,хідбіологічноїеволюції.

Алі, в залишковомупідсумкуаналізпередачіінформації ізлінгвістичного каналу,вивченняеволюціїмемофондів йєвивченняісторії.Скажемо так:історіялюдськихсуспільств йєеволюціямемофондів. Уційнауцііснуютьдвікрайності.Однізводятьїї доперерахуваннядіянькоролів йвождів, до спискувоєн йдвірськихпереворотів. У нашійісторичнійнауціраніше бувприйнятийіншийпогляд:історія якборотьбакласів. Алізводитиісторію докласовоїборотьби, на мойпогляд,означаєтакожзбіднюватиїї. Це така жмарнавульгаризація, як йпротилежна точказору.Будемовважати, що багато законівісторії,закониеволюціїлюдськихсуспільств, намщемає бутивідкрити.Якщо ми не будемооглядатися тому, топриреченіспотикатися прокожнийкамінь насвоєму шляху вперед. І в цьомузміствивченняеволюціїмемофондів.


>Література

>генетичнийеволюція мовалінгвістичний

1.Джефрі Чарльз.Біологічна номенклатура. - До., 1999

2. Кейн А. Вигляд й йогоеволюція. - До., 1998

3.Майр Є.Зоологічний вид йеволюція. - До., 1999.

4.Тимофеев-Ресовский М. У., Воронцов М. М.,Яблоков А. У. Короткий нарис теорії еволюції. — М., 1969.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація