Реферати українською » Биология » Хвороби та шкіднікі квітковіх рослин


Реферат Хвороби та шкіднікі квітковіх рослин

>Вступ

>Протягомбагатьохстолітьпоясненняхвороби булипримітивними.Розвиток їхньогопочався із ХІХстоліття последоведенняхибностітеорії прозародженняорганізмів.

Основоположникилісовоїфітопатології Антуан деБарі,Воронін.

>Фітопатологія –вивчаєпроцесиперебігухвороб, заподійвиникнення йрозробляє заходьзахисту,хворурослину,динамікупатологічногопроцесу,ознакихвороби,закономірностіпоширенняхвороб,значеннязовнішньогосередовища й йогофакторів, щосприяєрозвиткухвороби.

>Хворобарослини –цепорушенняфункцій йструктуриорганізмурослини, врезультатівзаємодії із патогеном (чипатогеннимчинником), яку Веде дозниженнябіологічноїпродуктивності (побіомасі,кількості йжиттєздатності потомства) чизагибелірослини. У цьомувизначенні: 1 –специфікапроцесу, 2 – причинапроцесу, йогорушійна сила, атакожкритеріїкількісний йякісний. (1)

>Хворобавизначається якпатологічний процес, щорозвивається врослиніунаслідоквпровадженнязбудникахвороби чи діїшкідливихбіотичних йабіотичнихчинників.Патологічний процесвиражається впорушенніфізіологічнихфункцій, вморфологічнихвідхиленнях від нормального статкутканин йорганів, їхньоговідмиранні чиусиханнівсієїрослини.Супроводитьсявінзниженнямпродуктивностірослин,розпадомдеревостану чи йогозагибеллю.Розрізняютьінфекційні йнеінфекційніхворобилісовихпорід. (1)

>Неінфекційніхворобивикликаютьсянесприятливимиумовамисередовища ізрізкимпорушенням режимувологості,температуриповітря йґрунту,недолікомосвітленості йґрунтовогоживлення,дієюотруйнихречовин,невідповідністюлісорослинних умів й способугосподарюваннявимогамрослин.

>Інфекційні, чипаразитарні,хворобивикликаються грибами (>мікози),бактеріями (>бактеріози),вірусами (>вірози),мікоплазмами,квітковими паразитами (>омелами),мікроскопічнимичерв'яками (нематодами).Найбільшпоширенігрибніхворобирослин, щоприносять великийзбитоклісовомугосподарству

>Умовисередовищазначновпливають нарозвитокінфекційниххвороббезпосередньо чи черездію науражені нимирослини.Розвитку йпоширеннюхвороб,утвореннюосередкуураженнясприяєнакопиченнявеликоїкількостіінфекції навідмираючихрослинах, щовсохли, й напроміжнихрослинах-господарях.Місцяминакопиченняінфекціїєтакож грунт,рослиннийопад,пні,порубковізалишки увогнищаххвороби.Паразитнівидигрибівздатнівикликатизахворюванняживихтканин на цілкомздоровихрослинНапівпаразитизазвичайзаражаютьослаблені чи ізмеханічнимипошкодженнямирослини,викликаючишвидкевідмиранняураженихтканин чивсієїрослини.Багатогрибів йбактеріїпоселяються вмертвихтканинахрослин й,вбиваючисвоїмиотруйнимивиділеннями (токсинами)довколишніживітканини,просуваються із них.

>Шкідливістьхворобизалежить відбіологіїзбудника йлісовоїпороди, їхнівзаємодії впевнихумовахсереди;кліматичних,лісових умівмісцезростання.Внаслідок цого врізнихкліматичних зонах свого ареалупоширена кісточкаможеволодітирізноюміроюшкідливості. Узараженихділянкахдеревостаніврозвиваютьсяосередкиінфекції йвогнищаусихання.Масовіураженнядеревостанівнебезпечнимихворобами ізодночаснимутвореннямвогнищусихання на великихтериторіях (майданах)носятьназвуепіфітотій.Передумовами длявиникненняепіфітотійє триосновніумови:наявністьвеликоїкількостіінфекції,сприйнятливістьдеревостанів йсприятливіпогодні чиіншіумови. (1)

Слово «>Ентомологія» скидатися відгрецького слова „>ентомо” –комаха.Починаючи із ХХстоліттяентомологіявиділилась вокремудисципліну. Насьогодніє рядентомологічних наук:загальна,лісова,сільськогосподарська,медична, але йзагальнаентомологіяє фундаментом для всіх них.

>Ентомологія —науковадисципліна, щовивчаєкомах.Інколицеозначеннянабуває более широкогозмісту йвключає у собітакожвивченняіншихназемних членистоногих, таких якпавуки,скорпіони такліщі.

>Ентомологія — наука прокомах.

>Загальнаентомологіядосліджуєбудовутіла тажиттєдіяльністькомах, їхньогоіндивідуальнийрозвиток таеволюцію,різноманітність форм,розподіл заекосистемами вчасі йпросторі,взаємодії іздовкіллям.

>Прикладнаентомологіядосліджуєкомах, котріпошкоджуютьрослини,продуктирослинництва,лісовіпороди, атакожзбудниківхвороблюдини,тварин йрослин, чи жкомах, щовиконуютькорисну длялюдинифункцію.

>Основне заподіянняентомології —одержання іузагальнення нових знань про світлокомах по вирішеннюпитаньзагальноїбіології таприкладнихзавданьзахистулюдини йрослин від негативноговпливушкідливихкомах,охорониентомофауни як чинникастійкостібіоценозів.Охоплюєпроблемизагальноїентомології йтеоретичні розробка, щосприяютьрозв'язаннюзавданьприкладноїентомології.


1.Описквітковихрослин

>Дельфініум (>живокіст)

>Однорічна,дворічнарослина,холодостійка.Квітує зсередини июля по серединусерпня.Однорічникивикористовуються для клумб.Суцвіттязначно менше забагаторічники.Квітиблакитного йрожевогокольору.Жовте йчервоне –цевиключення.Потребує добродренованихгрунтів,освітленогомісця чилегкоїнапівтіні.Висота25см. – 1,2 м,відстань 30-45 див.Насіннявосени чи на початкувесни – нарозсаду уберезні, арозсаду – утравні.

>Види:Дельфініумкультурний -трав'янистийбагатолітник.Стеблапрямі, разом ізбагатоквітковимсуцвіттям-кистюдосягаютьвисоти до 2 м.Найбільшкрасивимивважаються сорті, в якіквіткова пензельпочинається нависоті 60 див відрівняземлі.Квітки в основномуполумахровиедисковидної чизірчастоїформи.Махровіквіткизустрічаютьсялише вдеякихсортів.Основнезабарвленняквіток -блакитна йфіолетова.

>Дельфініумкашмірський - D.cashmerianumБагатолітнярослина.Квітне ізчервня полипеньтемно-фіолетовимиквітками йдосягаєвисоти 40 див.Сорт `>Album`квітнебілим.Цейвигляд служити дизайнерам длястворення контрасту ізArabis (>Гусимцем) йCerastum (>Роговиком), із яківін красивовиглядає.Дельфініумкрупноквітковий - D.grandiflorumL.Батьківщина - Алтай,південнірайониСхідногоСибіру, Далекий схід,Монголія,Північний Китай.Багатолітнятрав'янистарослина до 100 дивзаввишки, ізукороченимкореневищем йбагаточисельним тонкимкорінням.Стеблапрямі,облиствені,опушені.Листя надовгихчерешках,пальчасто-розітнуте,волосисте,зверхузелені,знизубілуваті.Квіткияскраво-сині до 3,5 див вдіаметрі,зібрані врідку пензель накінцістебла.Квітне влипні-серпні.Плід -багато-листівка ізбагаточисельнимнасінням. Укультурі із 1741року.(5)


Гвоздікасадова

>Багаторічнарослина,вирощується якоднорічник.Маєвузькідовгі,сірувато-зелені аркушізібрані у розетку.Квітипоодинокі чизібрані усуцвіття:нараховують від 2 до 5квіток.

>Види: Гвоздікапіщана (D.arenarius).Вжевидованазвацієї гвоздики говорити про ті, щоїї можназустріти напіщанихділянках. Уприроднихумовах вонвиростає вЄвропі. Цемініатюрнарослина,утворюєневеликідернинки.Листязелене,тонке.Квітковівтечі 15-22 дивзаввишки,тонкі, але йміцні, ізодиночноюквіткою.Квітка в гвоздикипіщаною до 3 див вдіаметрі,білий, краємперисто-бахромчатий.Квітнеця гвоздика ізчервня досерпня.Плодоноситьщорік.

Гвоздікапериста (D.plumarius) -найбільш популярназі всіхперерахованих гвоздик. Уприродізустрічається навапняках вЗахіднійЄвропі.Компактнікущики гвоздикиперистоюутворенівилягаючимистеблами ізсріблястий-сизимлистям.Багаточисельніквітковівтечіпіднімаються нависоту до 30 див й несуть пооднійквітці, 3-4 див вдіаметрі.Квіткидужебарвисті,прості чи махрові,білого йстрокатогозабарвлення,володіютьсильнимприємним ароматом.Квітне гвоздикапериста, як й багатоіншихвидів, ізчервня посерпень;інколинаголошуєтьсяцвітіння й увересні.

Гвоздікасірувато-блакитна (Про.gratianopolitanus),розростаючись,утворюєсуцільнудерновинузаввишки 12 - 15 див.Листямаєсизийналіт.Багаточисельніквітковівтечізаввишки до 30 дивувінчаніодиночноюквіткою до 3,5 див вдіаметрі.Квіткигусто-рожеві,запашні.Масовецвітінняспостерігається вчервні-липніпротягом 30днів.Можливеповторнецвітіння вкінціліта. Гвоздікасіро-блакитнамає сорті ізпростими ймахровимиквіткамирізногозабарвлення, у томучисліяскраво-рожевими, ізрожевимкільцевиммалюнком, ізквіткамибіло-рожевогозабарвлення йін.

Гвоздіка,Dianthusdeltoides '>Roseus'Гвоздикатрав'янка (D.deltoides)утворюєсуцільнийщільнийнадгрунтовийпокривзаввишки до 15 див.Листядрібне,темно-зелене,інколи ізчервоністю.Квітки одиночні,рожеві йчервоні, до 2 див вдіаметрі, наміцнихцветоносахвисотою до 20 див.Квітнедужерясно ізчервня посерпень. Уприроді гвоздикутрав'янку можназустріти на луках йлісовихузліссях вЄвропі йАзії.Вона широковикористовується дляселекційної роботи. Урезультатіз'явилися сорті, щозначновідрізняються від природноговигляду:

>Вампір -квіткияскраві,червоно-фіолетові йдужетемнілистя;Діамантквіткикармінові,листяяскраво-зелене;КрімсонСькарлет -квіткияскраво-малинові, 3,5 див вдіаметрі,листяяскраво-зелене;Кармін -квіткикармінові,листятемне, ізчервоністю.(5)

>Петунія

>Теплолюбиварослина.Квітує зсерединичервня досерединижовтня.Квіти проста чимахрова,забарвленнярізноманітне,виключенняяскраво-червоне ,може бутидвокольорова.Розмноженнявегетативнарослина ізмахровимиквітамиживцюванням. Любити добродренованігрунти,перевагалегкігрунти, любитисонячнемісце.Висота 15-45 див.,відстань 20-30 див.Сортовувисівають подскло всічні-березні дляпроростаннянасіння 21-24про,розсадувисаджують утравні.(2)

2.Характерніхвороби дляданихквітковихрослин йзасобизахисту

>Дельфініум

>Борошниста роса -ErysiphecommunisGrev.f.delphiniiRab.

>Приголомшуються усінадземнічастини.Налітборошнистий,білий,спочатку увиглядіплям наверхнійсторонілистя, щопізнішеущільнюється, ізчорними точкамиплодовихтіл гриба.Найшкідливіше длядельфініумів.

>Плямистості -PhyllostictaajacisThuem.,Diplodinadel-phiniLask. Налистях добропомітні ізобохбоківчорнінезграбніплями, щозливаються, ізпікнідами вцентрі. Див.Левовийзів. В'янення -видиFusariumЖовтілистя йв'янення,загниваннякоріння.

Чорнабактерійнаплямистість -PseudomonasdelphiniiStamp.

>Вражаютсялистя,стебла,суцвіття, плоди.Зверхуплямичорні, зв стількиопуклі,маютьконцентричнузональність,знизу ->темно-коричневі.Ураженічастинизасихають.Відміченасортовастійкість.Хворобасильнішерозвивається увологущ (>хладную погоду.Інфекціязберігається нарослиннихзалишку і.Поширенняповсюдне.

>Знищення сильноураженихрослинпротягомвегетації йрослиннихзалишківвосени.Перекопування грунту вміжряддях. Неприпустимовикористанняуражених «>астеній якматочники.Вирощуваннястійкихсортів.Обприскування весною до початкузростаннярослин1%-вимрозчиноммідногокупоросу,протягомвегетації -мідно-мильною йбордоскойрідинами,хлорокисемміді.

>Бактеріальна гниль -PectobacteriumcarotovorumWaldet.

>Мокрагнилизнакоріння йкореневоїшийкимолодихрослин, котріпог [говорятьпротягом 2-3днів.Захворюваннясильнішерозвивається вжаркувологу погоду.Інфекціязберігається вгрунті.Чергування культур.Видаленнярослин ізгрудкоюземлі. Див.такожчорнабактерійнаплямистість.Мозаїка -Tobaccomosaicvirus -вірустютюновоїмозаїки. Урослинрозвиваєтьсяхлороз,відставаннязростання, налистіз'являютьсядрібнакрапка йдеформації.Віріонипаличкоподібноїформи,передаютьсяінокуляцією соку,инфекційність in vitro притемпературі 22°втрачається через 4місяці,теплова йактиваціянастає при 95°.

>Кільцеваплямистість -Delphiniumringspotvirus -вірускільцевоїплямистостідельфініума. Налистіжовтіконцентричнікільця йпівкільцянеправильноюформи.Інколи всялистова платівкапокриваєтьсяхлоротичнимиплямами. Тепловаінактиваціявірусувідбувається при 65°,втратаінфекційності in vitro при 20-22° через 3дні.(2)

Гвоздікасадова

>Іржа -UromycescaryophyllinusWint.Приголомшуютьсялистя,стебла,чашолистки.Багаточисельнііржаво-коричневіпустули,облямованіхлоротичноютканиною.Листя йцілівтечіусихають,стебла вмісцяхпоразкиобламуються.

>Найсильнішеприголомшуютьсярослини вумовахпідвищеноїтемператури йвологості, принадлишку азотногодобрива. Уоранжереїзахворюваннярозвиваєтьсяпротягомвсього року, особливо сильно восінньо-зимовийперіод. Увідкритомугрунтіінфекціязимує нарослиннихзалишках.Приголомшуються багатовидів гвоздик.Зимуючіспоризаражаютьдикорослий молочай -проміжний господаріржі, ізнього зернятко переходити на гвоздику.Повсюдно.

Привирощуванні гвоздики воранжереї незагущати посадки;поливатирослини подкорінь; регулярнопровітрюватиприміщення, в зимовищперіодзнижувати температуруповітря до 10°. Увідкритомугрунті -знищеннявокру!плантації гвоздикимолочаю йрослиннихзалишківВнекорневіпідгодівля NPK зспіввідношеннямелементів 1 : 2,5 : 3 5, атакожмікроелементами -нікелем, бором, молібденом, марганцем, цинком (0,05% по препарату), котріпідвищуютьстійкість йвитривалість гвоздики доіржавини.Профілактичніобприскування через 14днів, а припоявіхвороби - через 5-7днівцинебом,поликарбацином,цинебом (0,4%) ізсіркою (0,2%),фталаном,мідно-мильноюрідиною.

>Плямистісь:

>Приголомшуються усінадземніорганипротягомвсієївегетації. При сильномуураженнілистяусихає,стеблаобламуються,бутони не рас [>ускаются чиутворюютьсяоднобокіпотворніквітки.Найбільш сильнорозвиваються йпоширюються припідвищенихвлажостюку йтемпературі, припоганійвентиляції йнадлишку азоту.Інфекціязберігається нарослиннихзалишках.Повсюдно.Гетероспоріоз -HeterosporiumechinulatumCke.Плямиокруглі,сірі, ізтемно-червонимобідком,спороношеиие гриба увигляді (маслиново-зеленогональоту.Альтернаріоз - AlternariadianthiStev. etHall.Плямиокруглі чиподовжені, ізчорнимбархатистимнальотомспороношення гриба.Аскохітоз -AscochytadianthiBerk.Плямисіруваті із темноюоблямівкою йчорнимикрапкамипік-вигляд вцентгое.Філлостіктоз -Phyllostictadianthi West.Плямижовтуваті ізчервоноюоблямівкою йчорнимипікнідами.Чергування культур йзнищеннярослиннихзалишків увідкритомугрунті, зміну грунтового субстрату чидезинфекція його - взакритому.Держакибрати відздоровихрослин. Добрепровітрюватитеплиці.Обприскуватиполикарбацином,цинебом,каптаном,хлороокисомміді,купрозаном,хомецином,Топсином-м,фундазолом,мідно-мильними йбордоскойрідинами. (1)

>В'янення:Приголомшуютьсясудинно-провідні пучки,загниваютькоріння й основастебла.Виявляєтьсяпротягомвсієївегетації увиглядів'яненняцілоїрослини чивідмирання окремихвтеч. Назрізістебла тімкільцесудин.

>Інфекціязберігається вгрунті.Фузаріоз -видиFusarium.Листя,починаючизнизу,жовтіє йзасихає; накореневійшийці -рожевийналіт гриба.Масова зазагибельрослин у фазубутонізації -цвітіння.Повсюдно.Вертицелез ->видиVerticillium.Повільнішев'янення, схоже нафузаріоз, але йпідставастеблатемніє безутвореннярожевогонале га,зустрічаєтьсярідше.Фіалофороз -Phialophoracine-rescens (>Wr)vanBeyma.Листястаєсіро-зеленим,потімв'януть.Інфекціяпоширюється вгрунті наглибину 75 див.Зустрічаєтьсярідко.

>Держакибратилише зздоровихматочників. Передвкоріненнямдезинфікувати їхніпротягом 15-20мін всуспензіяхТопспна-м,фундазола (>0,2%),ТМТД (0,6%),каптана,фталана,цинебу (0,5%).Дезинфекція чи змінузараженого грунту взакритому, зміну ділянки увідкритомугрунті.Уникатизагущених посадок.Профілактичнийдвократний полив ізінтервалом до одногомісяцьвказанимивищефунгіцидами (8-10л/м2) ізподальшимспушенням.Знищенняхворихрослин. Б

>Бактерійнев'янення -Pseudomonascaryophylli (>Burkh.)Stapp. etBurkh.Об'єктзовнішнього карантину.Приголомшуютьсясудинистебла йкореня. Уураженихсудинахнакопичуєтьсябурийбактерійнийслиз,виступаючий ззрізустебла принатисканні; уверхнійчастиністебланезрідкаутворюютьсяподовжнівиразки.Загнивання й зазагибельрослин. Див.В'янення.Дотримуватикарантинні правила.Поливатирослинимедьсодержащимифунгіцидами,каптаном.

>МозаїкаCarnationmosaicvirus -вірусмозаїки гвоздики. На молодомулистіясно-зеленідовгіплями й штрихи,розташовані паралельноцентральнійжилціаркуша.Надаліпляминекротизуються,листяскручується. У гвоздик ізтемно-рожевими йчервонимиквітками напелюсткахсвітлісмуги й штрихи.Інколиспостерігаєтьсярозтріскуваннячашок.Віріонимаютьсферичну форму,діаметр 31 нм,инактивируются притемпературі 63-68°. При 20°інфекційність соку in vitroзберігається до 8днів. У сокухворихрослин разом ізвірусоммозаїки гвоздики частовиявляютьсявірусикільцевоїплямистості йкрапки.Переносник - попелицяMyzuspersicae.Знищенняхворихдержаків йдорослихрослин.Регулярнаобробкапротикомах-переносників.Використаннялише здорового посадковогоматеріалу, методутермотерапії й культуриізольованоюмеристем-нойтканині.(4)

>М'якамозаїка -Alfalfamosaicvirus -вірусмозаїкилюцерни.

Налисті легка,світлакрапка, наквіткахсвітлі штрихи.Віріонимаютьподовжену форму, до 52 нмдовжиною,инактивируются притемпературі 70-75°, задеякимиданими, - при 62-64°. При 20-22° in vitroинфекциоппостьзберігається 9днів.Віруспередаєтьсятлями:Myzodespersicae,Aphisgossypii, A.fabae, A.medicaginis,Aeyrthosiphonpisi. Див.Мозаїка

>Кущуватість -Arabismosaicvirus -вірусмозаїкигусимця. Ухворихрослинвідбуваєтьсярізкеукороченняміжвузля,рушають взростаннясплячінирки,внаслідок чогоутворюється багатобічнихвтеч.Рослина неквітне.Наголошуєтьсякарликовість.Переносник -нематодаXiphinomadiversicaudatum. Див.Мозаїка.

>Кільцеваплямистість -Carnationringspotvirus -вірускільцевоїплямистості гвоздики.

На молодомулистіхлоротичне,частковонекротизованіконцентричнікільця,круглісірі чижовтіплями.Інколиз'являєтьсясвітлакрапка, крайаркушазгинається. На старомулистіцентриплям частонекротизуються,листячервоніє йдрібніє накінцяхутворюютьсясвітло-коричневінекрози.Зростаннярослинпригальмовується.Коричневіплямиз'являються й настеблах.Квіткидрібні,пестролепестние,деформовані.Чашки (>квітокрозтріскуються.Віріонимають формуполиедраїдів додіаметром до 29-30 ним.Інактівациявірусувідбувається при 10°.Інфекційність in vitroзберігається при 20--22° 6днів. У сокухворихрослинзбудникзазвичайзустрічається із вірусомкрапки.Переносникинематоди:Longidorusmacro-soma й Xphinemadeversicaudatum. Див.Моз1ика.

>Кільцевегравіювання -Carnationetchedringvirus -вірускольпевойгравіювання гвоздики.

На молодомулистіподовженіблідо-зеленіплями, котрі всукупностіутворюютьмалюнок, щонагадуєгравіювання. На старомулистіпляминекротизуються.Зростанняхворихрослин йформуванняквітокзатримуються.Віріонимаютьсферичну |форму,діаметром до 45 нм.ПередаютьсятлеюMyzusрег-sicae. У сокухворихрослинвірускільцевогогравіювання частозустрічається ізвірусомкрапки гвоздики. Див.Мозаїка.

>Італійськакільцеваплямистість -CarnationItalianringspotvirus -вірусіталійськоїкільцевоїплямистості гвоздики!якийєштамомpelargoniumleafcurlvirus -вірусускручуваннялистяпеларгонії. Налистяххлоротичні плями йкрапці.Віріонимаютьсферичну формудіаметром 29 нм,инактивируются при 80-90°. Притемпературі 22-25° in vitroвтрачаютьінфекційність через 5тижнів.Переносник невідомий. Див.Мозаїка.

>Смужчатість -Carnationstreakvirus -віруссмужчатості гвоздики.

Налистібілуваті,жовті,коричневі чичервонуватісмужкиилиТштрихи,розташовані паралельно жилкамаркуша.Вірусвивчений мало. Див.Мозажка.

>Крапчатість -Carnationmottlevirus -вірускрапкигвоздики.1

Намолодих аркушахнавесніз'являєтьсякрапка й.Віріонимаютьсферичну форму іздіаметром 28 нм.Інактівіруются при 90°. При 18° in vitroінфекційністьзберігається понад 2місяців.

Див.Мозаїка.

>Пожілковаякрапка -Carnationveinmottlevirus -вірускрапки жилок гвоздики.

На молодомулистіпосвітлення жилок,уздовжостанніхвиникаютьхлоротичніплями йкрапка. Напелюсткахквіток -пестролепестность йзморшкуватість.Вірусимають формузігнутих нитокдовжиною 750-825 нм.Інактівіруются при 50-75°. Притемпературі 20-22°інфекційність соку in vitroзберігається 10- 14днів.Переносник - попелицяMyzuspersicae. Див.Мозаїка.

Стеблованематода -Ditylenchusdipsaci (>Kiihn)Filip.Хворірослинивідстають врозвитку, злеквітнуть,втрачаютьдекоративність.Їхлистяпотворне,стеблопотовщене йдужеламке.

>Галовінематоди -Meloidogynespp.Паразитикоріння.Утворюють наостанніхгаллів.Хворірослинивідстають врозвитку,пригноблювані, злеквітнуть. У районахпомірногоклімату, ізморозноюсніговою зимою,паразитуєпівнічнагалованематода -MeloidogynehaplaChit., упівденніших йтепліших районах, ізбезсніжними зимами,паразитуютьарахісовагалованематода - М.arenaila (N.)Chit, йгалованематодаяванця - М.javanica (>Treub.)Chit.

>Конюшиновацистообразуючанематода -HeteroderatrifoliiGoff.

>Паразиткоріння. Накорінні вдругійполовинівегетації видноцисти -відмерлі самки паразита (>лимоновидні,бурі,розміромблизько 1 мм), щомістятьусерединіжиттєздатніяйця й личинки.Хворірослинивідстають врозвитку, злеквітнуть.Чергування культур ізвиключеннямприголомшуванихрослин із цьому. бобах,гвоздичних,гречаних,губоцвітих,хрестоцвітних,норичникових,гарбузових,пасльонових.Повернення гвоздики наколишнємісце через 6-7 років.Знезараження грунтунематицидами.Паратіленх -ParatylenchusprojectusJen.Паразиткоріння.Викликаєпригнобленнярозвиткурослин.Знищенняхворихрослин.Знезараження грунту препаратомДД.(2)

>Петунія

>Плямистості:Приголомшуєтьсялистя, особливо припідвищенійвологості, котрі п йсильнійпоразцізасихають.Повсюдно. Прирамуляріозе ; -Ramulariapetunia eCke. наверхнійсторонілистякрупніокругліблідо-вохряніплями, нанижній -ледвепомітнийбіловатийналіт, щоутворюється припідвищенійвологостіповітря і; прифиллостиктозе -PhyllostictapetuniaeSpeg. йаско-хитозе -AscochytapeulniaeSpeg.плямикоричневі,округлі чиугловаие ізконцентричноюзональністю, всередині -чорні точки.

>Фітофтороз -Phytophthorainfestans deBary Налистях ізверхнього боцікрупнібуріплями, ізнижньої -слабкийпавутиновийналіт -спороношення гриба. При сильномупораженнілистязасихає.Хворобарозвиваєтьсязазвичай всерпні,щ йрізкихколиванняхнічних йденних температур йвисокоївологості.Приголомшуються багатопасльоновихрослин.Повсюдно

>Зміна культур ізвиключеннямпасльонових якпредпественников.Обприскуванняполікарбацином,полімарцином,цинебом,хлороокисомміді,купрозаном,каптаном,бордоськоюрідиною.

>Мозаїка -Cocumisvirus I -вірусогірковоїмозаїки,PotatovirusY-Y-вірускартоплі

>Листяпокриваєтьсяхлоротичноюкрапкою,можез'явитися йнекротичні ділянки. Настеблах виднонекротичнісмуги й штрихи,міжвузляукорочене.Листова платівкаможедеформуватися.Квітокутворюється мало, смердоті злерозвиваються. Легкопередаєтьсяінокуляцією соку,инактивируется при 70°. Увіджатому соку притемпературі 22°залежно відштамузберігаєінфекційністьпротягомдекількохтижнів чироку.(1)

>Крапчастамозаїка -Tobaccomosaicvirus -вірустютюновоїмозаїки.

На аркушахдрібніхлоротичніплямочки,посвітлення жилок йдеформаціялистової платівки. Удеякихсортівутворюється такназиваначашелистність:країмолодихлисточківзагинаються вгору.Пізнішез'являєтьсязморшкуватість.

>Кільцеваплямистість -Tobaccoringspotvirus -вірускільці! ойплямистостітютюну

>Листяпокриваютьсяводянистимиплямами,світло-коричневимисмугам: йжовтимикільцями,країзагинаються йскручуються. Частонаблюдаєтьсязатримказростання.Цвітінняможе бутирясним, але й насінняутворюєтьсядуже мало

>Кільцевамозаїка -Nasturtiumringspotvirus –вірускільці! ойплямистостінастурції.Характерний симптом -крапкалистя, наквітках –великекількостітемнофарбованихкілець.

>Жовтуха -Мікоплазменнеорганізми. Убільшостірослинрозвиваютьсярізкодеформованізеленіквітки,сильневідставаннязростання,загальнийхлороз,втечі іншого порядку ірозеточність.

3.Шкідники й заходьзахисту

>Дельфініум

>Дельфініумова муха -Phorbiasp.

>Личинки мухиушкоджуютькоріння,проробляючи у яких ходи.Зараженірослини злезростають, неквітнуть, при сильномупошкодженнігинутьнадземні йпідземні (>кореневище)частинирослин.Зимує личинка влоконі накоріннідельфиниума. Усерединітравня самкавідкладаєяйця нагрунтібілястебелмолодихрослин.Монофаг.

>Вибраковування йзнищеннясильнозараженнихрослин.Внесення припосадцірослин у ґрунт12%-ного дустуГХЦГ.Під годину яйцекладкиобпилювання грунтудовколарослинГХЦГ,тютюновимпилом,полившигрунти хлорофосом,рогором.

>Цибульна муха -HylemyiaantiguaMg.

>Безногібілуваті личинкизавдовжки до 10 ммушкоджуютькоріннярослин.Зимуютьложнококони іншогопокоління, років мухи вкінцітравня.Розвитокяєць 4-8днів, личинок 2-3тижні,лялечок - 14-20днів. Усереднійсмузі двапокоління: перше шкодіти вчервні, одному - влипні -серпні.Олігофаг.Повсюдно.

>Своєчаснезнищеннязараженихрослин.Глибоказяблеваяоранка.Полившигрунти хлорофосом,рогором чиобпилюваннятютюновимпилом,ГХЦГ (под годинуяйцекладки).(3)

Гвоздікасадова

>Трипсгвоздичний -TaeniothripsdianthiPriesner.Личинки йдоросліособиниушкоджуютьквітки йлистя,висмоктуючисік;відкладанняяєць йрозвитоквідбуваються нарослині ізкінця апреля дожовтня,зимуєімаго вгрунті.Трипсзустрічаєтьсялише па видах родуDianthus, приноситидужевелику шкоду гвоздикам.Олігофаг.Південьєвропейськоїчастини СРСР (>Чернівці, Львів). Кавказ, Таджикистан.

>Дрібне, до 1 ммдовжини,чорнакомахазісвітлішимибахромчатимикрильцями,складеними наспинці.Молодіособини - помаранчевогокольору. Самкавідкладає втканинугладіолуса до 25яєць, із якіпротягом двохтижніврозвиваються личинки,спочаткубілі,потім смердотістаютьжовтими. Длярозвиткупотрібна температура ненижче 10 °З, особливо сильнорозмножується всухужарку погоду. Припониженнітемператури до -3 °Зтрипегине. Угрунті незимує, принастанніпрохолодної постривай (8...10 °З)трипе переходити подлускиклубнелуковици й разом із нимизимує всховищі.

>Трипсвисмоктує соки ізлистя, врезультаті смердотістаютьсіруватими, сухими,шорсткими, нимипомітнібілясті штрихи йчорнікрапки. У пазухахлистя й подобгорткамибутонів можнавідмітитижовтих личинок й помаранчевімолодихтрипсів.Квіткидеформуються, нерозкриваються,країдольоцвітинистоншуються,виглядають такими, щов'януть.Верхнібутони часто вже нерозпускаються,засихають.Квітконісзгинається.

Усховищі придоситьвисокійтемпературітрипепочинає активнопрацювати,висмоктуючи соки ізклубнелуковиц. Урезультаті їхніповерхнястаєтьмяною,шорсткою,поцяткованоюдрібнимикрапками-укусами, при сильномупошкодженні наклубнелуковицеутворюютьсясірі йбурікіркоподібніплями. Росток йклубнелуковицапідсихає, ізнеїсиплетьсяжовтий пив,дратівливийслизовуоболонку носа приочищеннігладіолусів.Трипсперелітає на 800 м, так що заоднелітовінможерозселитися на великомупросторі.

Заходьборотьби.Протягомвегетаціїобприскуванняінсектицидами (>0,2%-й хлорофос,0,1%-йметафос)неповним в 10-15днів. Уперіодцвітінняконцентраціюзменшують.Прибиранняслідпроводити рано, донастанняпохолодання.Післятієї, щовикопалаклубнелуковициобробляють 0,1 %карбофосупротягом 10-15 хв. Навесніобробкуповторюють.Знищуютьтрипсов,обробляючиклубнелуковицигарячою водою: одну годину притемпературі води 43,5 °З чи 10мін при 50 °З. Дляпрофілактики передпосадкоювимочуютьпротягом двохгодинників врозбавленому сокучаснику. (3)

>Петунія

>Слимакивіддаютьперевагуфруктовим йовочевим культурам, в які смердотіохочепожирають нелишелистя, але йтакожстебла,квітки й плоди. Негидуватимутьслимаки йравликитакожбагатьмадекоративнимирослинами всаду.Позбавленалистярослинанадалімає вельмиобмеженіможливостіздійснювати фотосинтез, йогорозвитокзнаходиться подзагрозою.Беззнищенихслимаками йравликамиквіток процесзав'язуванняплодівстаєнеможливим.Що куснувшислимаками йравликами йзабруднений вслизіцихшкідників врожай - вельминеприємне йприкревидовище.Всеце, уже некажучи прозіпсованийзовнішнійвиглядрослин,дужезасмучуєсадівників.

У продажєгранулиметальдегіду (уРосіїцей препаратпродається подторгівельними марками Гроза й Мета) -цеефективнийзасіб, щозалучає йвбиваєслимаків йравликів.Проте наупаковці сказано, що данийзасіботруйний длядомашніхтварин й людей,якщо воно тапопаде перед тим втравну систему. Провисокуотруйністьметальдегіду говорититакож й тієї факт, що вньогододанийBitrex (самагіркаречовина) длявідлякуваннятварин йдітей,якщо смердотіраптомвирішатьполасуватикрасивимиблакитнимигранулами.Виробникизапевняють, що при правильномувикористанніцейзасібдосконалийнешкідливо для таких людей,домашніхтварин йдовкілля, але й всадівничійпресі частозустрічаютьсязастереження йоговживання.Слідзберігати йвикористовуватиметальдегід із великоюобережністю.Особливоретельномийтеовочі й зелень,якщо вікористувалисяметальдегідом нагороді. Ярозсипаюблакитнігрануливиключнодовколадекоративнихрослин (>хоста,дельфиниум,лофант йін.) йлишеранньоюнавесні, колимолоді листочкирослинлишепоказуютьсяз-підземлі й особливоуразливі дляслимаків.

>Північнагалованематода:галовінематоди, на нашій територї,представленіцілим поручвидів -північна,південна,арахісова,яванець.Північнагалованематодамаєвсього двапокоління врік.Саме вонможе бути занесена із грунтом ізгородів.Порівнянонеагресивна.Вбиваєрослинипоступово, ізвідчуттям із до пуття.Відпоявипершихознакпоразки, дозагибелірослиниможе пройтидекілька років.Тепличні дляПарничкавиди -південна,арахісова,яванецьмають до 13поколінь врік.

>Основніознакизараженнясенполий нематодами:

>Коріння:коренева система злерозвинена.Впадає вочівідсутністькореневихволосків.Корінняпотовщене.Маютьбурийколір йдрібніподовжнітріщини поповерхні.Потовщені ділянкикореняводянисті й легкорозламуються.

>Стовбур:характерне ті, що удітоксенполій стовбурстаєтовстимводянистим, відньоговідходятьодиничніпотовщеніламкікорінці. Ствол частомаєкрупнітріщини. Удорослихрослин стовбуррозростається,з'являється багатопасинків, щоодночаснорозвиваються.Розеткавтрачає форму,піднімаючилистя вгору.Квітнерідко йдуженеохоче.

>Листя:опушуванняможе статігустішим,листядрібніє, але й при цьомустаєводянистішими,черешкистаютьзначноламкішими. Колі врослини, врезультатідіяльності паразита,кореневоїсистеми практично незалишилося,нижнєлистяпочинаєвтрачати тургорнавіть привологомугрунті.

>Захворюваннярослинирозвиваєтьсямісяцями. Часто мипомічаємоявніознакизахворювання тоді, коли вся колекція уже заражене.

>Хворірослинивикидаються ВСЕ ІВІДРАЗУ.Всірослини, щознаходилися назагальномупіддоні ізхворим, й що не малііндивідуальнихпідставокВИКИДАЮТЬСЯ.Всірослиниколекціїперекладаються наіндивідуальніглибокіпідставки.Гнітючий полив, ізіндивідуальнимиємкостями,допомагаєуникнутиперенесенняшкідника.Залишаєтьсялишестерилізуватиоб'єми послерослин йуникатипопаданнястароїземлі воб'єми ізновоюзагальноюсумішшю.Горщики,етикетки,піддониПІСЛЯКОЖНОЇРОСЛИНИобов'язковокип'ятяться. УВЕСЬстарий грунт й дренажвикидаються. ПересадкаКОЖНОЇрослинивиробляється наіндивідуальній газеті. Грунт для пересадкибереться ззагальногооб'ємучистоютарою вкількостінеобхідному для пересадкиоднієїрослини.Після того, як вівзялися запересаджуванурослину, нестосуйтесязагального грунту руками.Якщо впересаджуваноїрослиниє хочщонайменшіознакинематоди накорінні, всезавертається йвикидається. Рукимиютьсящіточкою із милому. Передпочатком роботи ізнаступноюрослиною усіприготуванняповторюються (>індивідуальна газета,порція грунту).


Табличка ізперелікомзасобівзахисту,дозволених дозастосування(6)

>Назвашкідника >Назва препарату Нормавнесення
Чорнабактерійнаплямичтість >1%-вимрозчиноммідногокупоросу 10г/1 л. води

 

>Бактеріальна гниль >Хлорокисміді >40-60г/10л.води чи 4-6кг/га

 

>Кільцеваплямистість >Иммуноцитофит 0,16г/кг

 

>Іржа >флатан 2-6кг/га

 

>Плямистість >фундозол 0,8-1кг/га

 

>Плямистість >каптан >7,5-10кг/га

 

>плямистість >купрозан 3-4кг/га

 

>В’янення >фталан 7,5-10кг/га

 

>В’янення >Топсин - М 1-2кг/га

 

>В’янення >ТМТД 1-1,5 га на 1 м 2

 

>фітофтороз >Хлорокисміді >40-60г/10л.води чи 4-6кг/га

 

>фітофтороз >купрозан 3-4кг/га

 

>фітофтороз >цинеб 4-8кг/га

 

>дельфініум гвоздикапетунія зерняткошкідник


Списоквикористаноїлітератури:

1. Шкідники та хворобицветочно-декоративних рослин: М., Наука,1982р., Ю.В.Санадинский, І.Т.Конеева

2.Акадепия наук СРСР: головний ботанічний сад «Шкідники та хворобидекоративних рослин»

3. Атласопредилителей хвороби та шкідниківдекоративних садових рослин

4. І.І. Журавльов «Захистзелених насаджень хвороб»

5.Д.Г.Хессайон «Все квіти у вашій саду»

6.Доповнення доперелікупестицидівагро-хімічнихдозволених довикористання вУкарїні.Спеціальнийвипуск журналу «>Пропорція».Київ,Юнівермедіа, 2009 р.


Схожі реферати:

Навігація