Реферати українською » Биология » Глобальні зміни біологічного різноманіття


Реферат Глобальні зміни біологічного різноманіття

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Запровадження

Чому в теплих районах спостерігається настільки вражаюче видове розмаїтість рослин та тварин? І лише оскільки там приємніше жити? Відповідь це питання дає нове дослідження, проведене групою учених.

З'ясували, що високих температур середовища у екватора прискорюють метаболізм котрі живуть там організмів, забезпечуючи енергією генетичні зміни, що й призводять до походженню нових видів. Це пояснює відомий ще до його подорожі Дарвіна потім кораблем до «Бігль» факт величезної розмаїтості життя жінок у екваторіальній зоні. Робота фахівців також допомагає зрозуміти, як глобальне потепління проводити біологічне розмаїтість планети.

За словами професора ДжеймсаДжиллули (>JamesGillooly), однієї з авторів дослідження, виявилося, що швидкість генетичних змін планктону в тропіках набагато вища і зі зростанням температури наростає експоненціально. Це проясняє одне із фундаментальних механізмів формування біологічного розмаїття під час еволюції. Освіта нового виду відбувається у тому випадку, якщо його предок зазнав значні генетичні зміни. Використовуючи математичну модель, що включає такі параметри, як розмір тіла, і залежність метаболізму від температури, дослідники прогноз швидкості видоутворення в глобальному масштабі. Потім, з урахуванням вивчення палеонтологічного і генетичного матеріалу, вони вивчили швидкість еволюції ДНК та утворення нових видівфораминиферного планктону у період за 30 я мільйонів років (форамініфери – одноклітинні планктонні тварини, залишки твердих структур яких добре відомий зберігаються в морських відкладах). Швидкість освіти нових видів форамініфер порівняли з динамікою температур різними широтах, від тропіків до Арктики.

Виявилося, що з освіти лише одного нового видупланктонного організму потрібно більше енергії, чим це людство отримує протягом року під час спалювання викопного палива. Причому енергія, необхідна для освіти нового виду, – незмінною.

Результати роботи дозволяють оцінити біологічне розмаїтість з погляду енергії. У кінцевому підсумку, освіту нових видів, отже, і біорізноманіття, є функцією швидкості метаболізму. Зрозуміло, що з примітивних організмів швидкість метаболізму набагато більше залежить від температури довкілля, ніж, наприклад, у ссавців. Високі температури, характерні для тропіків, прискорюють метаболізм і видоутворення і не сприяють збільшенню біологічного розмаїття. Розмаїття – одну з основних чорт живого. Розуміння закономірностей її формування й підтримки допоможе краще зрозуміти сутність життя і визначити заходи для її збереженню. Зміни довкілля, такі як глобальне потепління, впливають як на функціонування екосистем, але й до процесів сучасного видоутворення і розподілу біорізноманіття на планеті.


Біологічне розмаїття

Життя як стійке планетарне явище можлива лише тому випадку, коли він різноякісна.

Біологічне розмаїття біосфери включаємо розмаїтість всіх видів живих істот, які населяють біосферу, розмаїтість генів, їхнім виокремленням генофонд будь-який популяції кожного виду, і навіть розмаїтість екосистем біосфери у різних природних зонах. Дивовижна розмаїтість життя Землі — це буде непросто результат пристосування кожного виду до умов середовища, а й надважливий механізм забезпечення стійкості біосфери. Лише поодинокі види в екосистемі мають значну чисельність, велику біомасу і продуктивність. Такі види називають домінуючими. Рідкісні чи нечисленні види мають низькі показники чисельності та біомаси. Зазвичай,види-доминанти відповідальні за основний потік енергії і є головнимисредообразователями сильно впливають на умови інших видів. Нечисленні види становлять хіба що резерв і за зміні різних зовнішніх умов можуть потрапити до складу домінуючих видів або ж зайняти би їхнє місце. Рідкісні види переважно й створюють видове розмаїтість. При характеристиці розмаїття враховують такі показники, як видове багатства івиравненность розподілу особин.Видовое багатство виражається ставленням загальної кількості видів і кількості особин або до одиниці площі. Наприклад, у двох співтовариствах за умов живе 100 особин. Однак у першому ці 100 особин розподіляють між десятьма видами, тоді як у другому — між трьома видами. У наведеному прикладі перше співтовариство має як багате видове розмаїтість, ніж друге. Припустимо, що у першій дії і у другому співтоваристві є 100 особин і десяти видів. Однак у першому співтоваристві особини між видами розподіляються по 10 у кожному, тоді як у другому — одна частка має 82 особини, інші ж по 2. Як і першому прикладі, перше співтовариство матиме великувиравненность розподілу особин, ніж друге.

Збереження біологічного розмаїття — неодмінна умова збереження і розвитку природних екосистем, існування всього життя на цілому.

Біосфера: механізми стійкості

Біосфера є відкриту систему, яка обмінюється речовиною і енергією з довкіллям. Це можна оскільки у екосистемі присутні якавтотрофи — виробники органічного речовини, а йгетеротрофи — споживачі і руйнівники органічного речовини. Між процесами створення органічного речовини та її перетворенням і руйнацією встановлюється відносне рівновагу, і екосистема залишається стійкою. Стійкість — це властивість екосистеми, яка виявляється у підтримці свого складу, структури та функцій, соціальній та здібності відновлюватися у разі, якщо вони порушено. Стійкість біосфери визначається:

— винятковим розмаїттям живого речовини;

—взаимозаменяемостью з яких складається екосистем;

— дублюванням ланок біогеохімічних циклів;

— життєвої активністю живого речовини.

Біологічне розмаїття забезпечує багатство інформаційних, речовинних і енергетичних зв'язків живої і відсталого речовини, і навіть взаємозв'язку біосфери з космосом, геосферами, процеси глобального біогеохімічного круговороту.

Існування кожного виду залежить від багатьох інших напрямів, знищення однієї з видів можуть призвести до зникнення пов'язаних із нею інших видів.Особи жодного виду і продукти їх життєдіяльності, і навіть їх відмерлі тіла є їжею інших напрямів, що забезпечує самоочищення екосистем.

Соціально-економічний людський розвиток прийшло і в протиріччя з обмеженимиресурсовоспроизводящими іжизнеобеспечивающими можливостями біосфери. Відбувається виснаження природних ресурсів суші та океану, безповоротна втрата видів рослин та тварин, забрудненню довкілля, спрощення і деградація екосистем. Тому людство шукає шляху сталого розвитку суспільства і природи.

Біосфера: небезпека збідніння біологічного розмаїття видів тварин і екосистем

Біологічне розмаїття — генетичне, видове,екосистемное — є першопричиною стійкості як біосфери загалом, і кожної окремої екосистеми. Життя як стійке планетарне явище можлива лише тому випадку, коли він представлена різноманітними краєвидами та екосистемами.

Однак у сучасних умовах настільки зросли масштаби господарську діяльність людини, що виникає небезпека втрати біологічного розмаїття. Різні види діяльності призводять до прямому чи непрямому знищення різних видів і екосистем біосфери.

Можна виділити декілька основних типів деградації довкілля, що на даний час є небезпечні у плані біологічного розмаїття. Наприклад, затоплення чи замулення продуктивних земель, їх бетонування, асфальтування чи забудова позбавляють тварин місця проживання.Возделивание земель нераціональними методами знижує врожаї через ерозії і виснаження родючості грунтів.Обильное зрошення полів можуть призвести дозасолению, т. е. до підвищення концентрації солей у грунті рівня, не стерпного рослинами. Унаслідок чого зникають типові рослини цих місць. Вирубування лісу великих територіях за відсутності відбудовних посадок призводить до знищенняместообитаний тварин, зміні рослинності, скорочення її розмаїття. Багато видів зникають через їх винищення, і навіть внаслідок забруднення довкілля. Більшість видів зникає через знищення природних місця проживання, руйнації природних екосистем. Це і є одним із головних причин збідніння біологічного розмаїття.

Біосфера: як то вона може зберегти біологічне розмаїтість

Під біологічним розмаїттям біосфери розуміють розмаїтість всіх видів живих організмів, складових біосферу, і навіть й усе розмаїття генів, їхнім виокремленням генофонд будь-який популяції кожного виду, і навіть розмаїтість екосистем біосфери у різних природних зонах. На жаль, нині різноманітні види господарську діяльність людини призводять до зниження біологічного розмаїття. Біосфера втрачає біологічне розмаїтість. У цьому полягає одне з екологічних небезпек.

Людство ще замало знає про біологічне розмаїття, наприклад, ще немає точних даних про кількість видів в біосфері. Фахівці ще можуть визначити, які потребує особливих заходів охорони та молодіжні організації ними заповідників.Огромно кількість маловивчених видів, наприклад, у тропічних лісах.

Задля збереження біорізноманіття необхідно вкладати кошти на його вивчення; удосконалювати природокористування, намагаючись зробити його раціональним; вирішувати глобальні екологічні проблеми міжнародною рівні.

ЮНЕСКО прийняла конвенцію про Всесвітньому спадщині, що об'єднує природні і культурних пам'ятники. Конвенція закликає піклуватися про об'єкти, які мають цінність для людства. Збереження біорізноманіття залежить від керівників країн, і південь від поведінки кожного жителя планети.

Розмаїття видів у природі, його причини. Вплив діяльності на розмаїття видів. Біологічний прогрес і регрес

1. Біосфера — гігантська екологічна система, заселена різноманітними видами рослин (близько 0,5 млн.), тварин (приблизно 3—4 рази більше, ніж видів рослин), грибів (близько 100 тис. видів), бактерій (близько 25 тис. видів), пов'язаними між собою генетичними, харчовими, територіальними та інших. зв'язками. 2. Причини різноманіття видів. Їх виникнення завдяки спадкової мінливості, дії боротьби за існування й природного відбору. 3. Неоднорідність виду не більше ареалу, наявність у ньому щодо відособлених, однорідних за складом груп особин — популяцій. Популяція — форма існування виду, одиниця еволюції, у надрах якої зароджується нового вигляду. 4. Пропоновані етапи видоутворення: 1) появу в особин мутацій; 2) схрещування цих особин і розповсюдження в популяції мутацій — причина її неоднорідності; 3) дію різної форми боротьби за існування (міжвидовий, внутрішньовидовий; боротьби з несприятливими умовами); 4) природний відбір, збереження в популяції особин переважно з корисними мутаціями для конкретних умов середовища, залишення ними потомства; 5) зміна генофонду популяції, зародження нового виду внаслідок спадкової мінливості, боротьби за існування, природного відбору. 5. Біологічний прогрес — напрям еволюції, котрій характерно збільшення кількості виду, до розширення її ареалу, освіту нових популяцій, видів. Приклади еволюції видів шляхом прогресу: заєць-русак (близько 20 підвидів), види круглих паразитичних хробаків. 6. Біологічний регрес — напрям еволюції, що призводить до скорочення чисельності виду, звуження його ареалу, зменшенню числа популяцій виду та, можливо, зрештою для її загибелі. Глобальні екологічні зміни, викликані діяльністю людини, безпосереднє знищення особин — головні причини біологічного регресу. 7. Діяльність людини — потужний чинник біологічного прогресу і регресу. Приклади прогресу: поява стійких доядохимикатам видівнасекомих-вредителей, до ліків — хвороботворних бактерій, бурхливий розвиток в забруднених водоймах синьо-зелених. Приклади регресу: зменшення кількості промислових видів ссавців, риб внаслідок нерегульованого промислу, риболовлі. Заходи, стримуючі і попереджуючі біологічний регрес (регулювання чисельності популяцій, раціональне використання природних ресурсів). 8. Зникнення виду в екосистемі, особливо домінуючого, — причина зникнення інших пов'язаних із нею видів. Вимирання видів — причина збідніння генофонду, йогоневосполнимость. Збереження біологічного розмаїття в екосистемах, довкілля видів — основа підтримки стабільності біосфери.

Біологічне розмаїття

Біорізноманіття - це поняття, які позначають усе різноманіття життя Землі і всі існуючі природні системи. Біорізноманіття, яку ми бачимо сьогодні, - це продукт еволюції протягом мільярдів років, визначається природними процесами і у більшою мірою - впливом людини. Воно є тканину Життя, складовою якої ми є і південь від якої повністю залежний.

Кажуть, що у Землі видів життя вулицю значно більше, ніж зірок на небі. Сьогодні визначено й отримали імена близько 1,7 мільйонів видів рослин, тварин і звинувачують мікроорганізмів. Ми також є однією з таких видів. Точну кількість видів жителів Землі досі невідомо. Їх кількість коштує від 5 до 100 мільйонів!

Біологічне розмаїття неоціненне світовим надбанням нинішнього та майбутніх поколінь. Але сьогодні число чинників загрозигенному фонду, видам і екосистемам велике як ніколи раніше. Через війну діяльності екосистеми деградують, види вмирають чи його чисельність тривожними темпами скорочується до рівнів нежиттєздатності. Така втрата біорізноманіття підривають саму основу Життя Землі і становить за істиною глобальну трагедію.

За даними від 100 до 200 видів стають вимираючими кожні 24 години! Вони зникають безповоротно! Їх зникнення здебільшого залишається непоміченим, бо лише лише маленька частина їхньої ідентифіковано. Живі види зникали зі швидкістю, в 50-100 разів перевищує природний темп, і очікується, що вона значно зросте. За оцінками, заснованим на існуючих тенденціях, 34 тисячам виглядом рослин i 5,2 тисячам видів звірів (включаючи восьму! частина видів птахів) загрожує повне вимирання. Людство, безумовно, постраждає (вже страждає) від такого типу втрат, але тільки бо світ стане біднішими без білих ведмедів, тигрів і носорогів. Виснаження біологічного спадщини світу обмежить поява нових корисних продуктів. Лише небагато видів рослин та тварин досліджували на громадську корисність. Тільки 5000 десь із 265 000 видів рослин культивується для продовольства. Навіть найбільш незначні види можуть вирішальну роль екосистемах, до яких належать. Люди просто більше не мають у тому, що вони нехтують. Природна багатство землі це розмаїтість видів, а й генетичні коди, щоб забезпечити кожна жива істота ознаками, котрі дозволяють йому виживати й бурхливо розвиватися. Ці гени можна використовуватиме розробки ліків та розширення асортименту продуктів. З рослин отримують понад половину всіх лікарських засобів. За даними ЮНЕП більш 60% людей світі безпосередньо залежить від рослин, у тому числі отримуютьлекартства. У Китаї, наприклад, використовують із медичних потреб більш 5000 з 30000 ідентифікованих домашніх видів рослин. Більше 40%виписиваемих У рецептів містять чи більш ліків, отримуваних з диких видів (грибків, бактерій, рослин та тварин). Крім медичної, види диких рослин та тварин мають також іншу високу комерційну цінність. Вони є дуже важливими для промисловості як джерела таніну, гуми, смоли, олій і інших комерційно цінних компонентів. Потенціал нових продуктів промисловості з невідомих чи ні видів відомих рослин та тварин величезний. Такі продукти можуть і утримувати вуглеводні, які б замінити нафту як генератор. Наприклад,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Глухар
  >РЕФЕРАТ На тему: «>Глухарь» Виконала: Васильєва Парасковія Панасівна, вихователь I категорії
 • Реферат на тему: Гносеологія і природознавство
  >ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ >ФИЛИАЛ ДЕРЖАВНОГО >ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УСТАНОВИ ВИЩОЇ
 • Реферат на тему: Голкошкірі, напівхордові й палеозоологія хребетних
  >Голкошкірі, >напівхордові і >палеозоологія >хребетних   Тип >голкошкірі (>еchinodermata)
 • Реферат на тему: головний мозок
  Полушария великого мозку. Продолговатый мозок. Міст. Мозжечок. Середній мозок. Проміжний мозок.
 • Реферат на тему: Головоногі молюски
  >СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ… . КЛАС >ГОЛОВОНОГИЕ >МОЛЛЮСКИ >ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК

Навігація