Реферати українською » Биология » Історія розвитку анатомії Як науки


Реферат Історія розвитку анатомії Як науки

>Міністерствоаграрної політики України

>Харківськадержавназооветеринарнаакадемія

Кафедраанатомії тагістології

>Реферат на задану тему:

"Історіяанатомії як науки"

>Виконавець:

студентгрупи №9ІV до.ФВМ

>СивухаВалерійВікторович

>Харків 2009


>Зміст

>Анатомія встародавнічаси

>Анатоміясередніхвіків

Історіяанатомії за годину (дозаснуваннявищихветеринарнихзакладів)

>Період відзаснуваннявищихветеринарнихзакладів до відома нашихднів

>ШколисучасниханатомівРосії та України

>Використаналітература


Уісторіїрозвиткуанатомії, як йветеринарноїмедицини,розрізняють триперіоди:перший -анатоміядавніхчасів: ізнайдавнішихчасів дозанепадуЗахідноїРимськоїімперії (476 р);другий -історіяанатоміїсередніхвіків: ізчасівзанепадуЗахідноїРимськоїімперії доперіоду Відродження (476-1500 рр.);третій -історіяанатомії за годину:

а) із 1500 р. дозаснуванняпершихвищихветеринарнихзакладів (1762 р);

б) відзаснуваннявищихветеринарнихзакладів до відома нашихднів.

>Анатомія встародавнічаси

>Анатомія -найдавніша ізбіологічних наук. До насдійшлипечерні йнаскельнімалюнки ззображеннямрослин,тварин й людей, котрідатуються 13-14тисячоліттями до зв. е. УпечеріАстурії (>Іспанія) було бвиявленопершийанатомічниймалюнок, наякому бувзображений слон ізнамальованимсерцем.

Цесвідчить про людейепохипалеоліту зналимісцерозташуваннясерця й йогозначення длятварин.

>Першіпізнання ізанатоміїчерпалися под годинурозтинутварин,убитих наполюванні. Частоцієюпроцедуроюзаймалисяжерці, щодісталовідображення вназвідеякихорганів.

На науку пробудовутілаанатоміяперетворилась узв’язку ізпотребамимедицини.

У далекихпредківслов’янськихнародівремісники,працюючи ізкістками, знали їхніфізичні,хімічні,вікові тавидовіособливості. З будила (>великоїгомілковоїкістки)виготовлялифлейти.

>Астрагали (>п’ятковікісткидрібнихтварин) наКиївщинівикористовували дляігор.Майстри доброволоділискладнимпроцесомпротравлюваннякістокфарбами.

>Слов’яниумілипроникати усерединупорожнинитілакрізьприродні відчини.Проникнення впорожнину маткивівці ізметоювитягування "смушок" (>плодів - ягнят) давнопрактикувалосьслов’янами дляотриманнявисокоякісних шкурок.

>Знахарі таремісники малідобрізнання ізанатоміїнутрощів та їхніфізичнихособливостей.Оброблені кишки,сечовіміхури,шлунки,очеревинувикористовували длявиготовленняволинок,музичних струн,бубнів таін.

>Слов’янидуже частоназвичастинтілавикористовували дляописувиглядурік таморів:устя (рот), губа,ніс (>мис),коліно тощо.Першавимірна системапов’язана ізчастинамитіла (сажень,п’ядь, аршин, вершок).

>Крім того, длязапам’ятовуваннялітердавнівчителізверталисятакож доанатомії. Так,взяті вбоки руки означалилітеру "ф" (ферт), рот -літеру "про" (>оніка) тощо.

Малоданих ізанатомії вджерелахСтародавньогоЄгипту,хочасаме вЄгипті, як ужоднійіншій стране світу,поважаливетеринарію, авідповідно йанатомію. Цезумовлено тім, щоєгиптянивважалитваринпредставникамисвоїхбогів йстворювалиособливий культбикаАпіса -втілення БогаОзіріса. Цесвідчить про ті, щоєгипетськіжерціволоділилікувальноюсправою йвідповідно маліпевнізнання ізанатомії.

Хочарелігіязабороняларозтинатитрупи,протеєгиптяни добро зналибудовуорганівгрудної тачеревноїпорожнин. Процесвідчить один ізрозділівпапірусуЕберса (1550 р. до зв. е) - ">Таємна книгалікаря,вчення просерце",якийпочинається ізанатомо-фізіологічногонарису.

Уассирійцівдобрий стангуртівтварин бувпоказникомбагатства.Вонидокладали багатозусиль длязбереження йпримноженнясвійськихтварин як свогоєдиногоджерелабагатства,володіли великими табунами коней,лікували їхні.

Донашого ізчасівассирійців годинидійшлилишеназви двохпраць (">Хвороби коней" МохамедКазен йРезалегТіббі). Цесвідчить про ті, що булипевнізнання ізанатомії, особливо коня.

>МешканціІранувмілодоглядали захворимикіньми внайдавнішічаси. Процезгадується вїхніхсвященних книгах, що булинаписанізендською мовою.Особливаувага у якихприділяласьбудовіпечінки - ">місцяперебуванняпристрастей".

Усемітів (>ассиро-вавилонська культура)існувало ">Зведення законівХаммурабі" (2400-2250 рр. до зв. е). Уньому медицина йветеринарія нерозділяються,однак тихий,хтолікував людей,називалиа-соу, атварин -мопнай-соу.Особливошануваласьхірургія,зростало ізначенняанатомії.

УІндіїперіоду Вед (1800-800 рр. до зв. е)особливаувагаприділяласьдиханню (>Ріг-Веда), яксуті життя, а сутьздоров’явбачалась угармоніїміждиханням,жовчю йкров’ю.

>Самецічастинививчалисьнайкраще. УІндіїбулобагатопраць ізветеринарії, девисвітлювались запитанняанатомії. До нашихчасівдійшлилишеназвипраць, котрізнаходимо віндійському ветеринарномутрактатіГіппократа (>це негрецькийГіппократ), що живий учасиХозроя Великого, короляПерсії (531-579 рр.).

>Оригінал роботи бувперекладений налатинськумовуМозеПалермським у XII ст.Цей трактат бувосновою длянаписання всіх книжок ізветеринарії уперіодСередньовіччя.

>Особливихуспіхів люди йтвариндосягликитайці. Зкласичного канону ">Чжоуськіритуали" (>XI-V ст. дон.е.) видно, щокитайська медицина цогоперіодуподілялась начотирискладових:внутрішніхвороби,хірургія,дієтетика йхворобитварин.

>Медичний канон "Трактат провнутрішнє"складається із двох книжок: книжки ">Прості запитання трактату провнутрішнє",складеноїімператоромХуанді (ІІІ ст. дон.е.), й "Книги див" (ІІ ст. дон.е. - ІІ ст.н.е.).Ці роботигрунтуються на всіхпопередніхзнаннях ізанатомії талікуваннялюдини ітварин.

>Засновникомхірургії,анатомії талікуваннятварин з прававважається хуа Те (141-208 рр.), автор Першого вКитаїпідручника ізветеринарії ">Ню малоцзін" (">Опис йлікуванняхворобсвійськихтварин").Глибокізнання ізанатомії далийомузмогувиконуватискладніоперації начерепі тавнутрішніх органах.Вінпершимзастосувавзагальний наркоз.

>Зовсім незалишилиписемнихслідівскіфи, котріакумулюваливисоку культуру людейтрипільської культури, що гаялися на полонинах Південний Бугу,Дністра, Пруту,сягнувшизгодомДніпра. Уперіод свогорозквіту (3500-2700 рр. до зв. е) людитрипільської культуридосяглизначнихуспіхів умедицині іветеринарії (>трепанація черепа,кастраціябиків).

>Вони добро зналиособливостібудовисечостатевоїсистеми й длявоєннихдійвикористовували самок, а чи несамців. Великиймудрець йлікарТоксаріус (>трипілець)вирізнявсяглибокимизнаннями ізанатомії талікувальної справ. Греки запросили його до собі як вчителя.Після його смерти грекивизнали йогоГеросом й одним ізасклепіадів, нащадком богаАсклепія - заступникалікарів.

>Найточнішідані ізанатоміїмістятьгрецькі іримськіджерела.УченьПіфагораАлкменКротонський (Vст.д.о зв. е)першимувіврозтинтрупів людей йтварин.Вінпершимзвернувувагу наслухову трубукіз йстверджував, щокозидихаютьдодаткововухами.

>Першимтворцеманатомічноїтеорії був ДемокрітАбдерський (460 р. дон.е.),який написавши багатопраць ізанатомії.Особливийслід ванатоміїлюдини йтваринзалишивГіппократ (460-377 р. дон.е.).

Хочавінще невідрізнявнерви відсухожилків,дихальнішляхи відсудин,протенавівправильнідані проголовниймозок,описуючивертячку укіз.

>Засновникомпорівняльноїанатоміївважаєтьсяучень Платона Аристотель (384-322 рр. до зв. е). ЗаоцінкоюКюв’є, роботи Аристотеляслід ">прийняти зазразок".Настількивдаловін описавшиапарат руху, щолише XVII ст.

>Фабриційнезначнодоповнивці роботи,проте, слова самого автора,вінбільшучастину взявши в Аристотеля. Малопослідовників Аристотеля щось додали до йогоописунутрощів.

Одним ізвідомиханатомів був йПроксагор з Коса (335 р. дон.е.),якийвстановиврізницюміж венами іартеріями,відмічаючи, щоартеріїзакінчуютьсякапілярами,хочазазначав, щокапіляримістятьповітря.Завдякийомунабулозначногопоширеннявчення про пульс.

>УченьПроксагораГерофіл (317 р. дон.е.)вперше описавшиписальне перо вмозку,яєчники,дванадцятипалу кишку,виявив укозилімфатичні (>молочні)шляхи.

Уперіод життя Аристотеля особливовиділявсяДіоклКаристський (360 р. до зв. е).ПісляГіппократа,який живий вАфінах,ДіоклКаристський був найвідомішимлікарем. Гален говорити пронього, як проревного анатома, що вивчаванатомію натваринах.

>Еразістрат (помер у 280 р. до зв. е),який живий придворісирійського царя,спостерігавмолочнісудини набрижікози,хоча назвавши їхньогоартеріями,оскільки в нихмолочнийсік.Вінрозрізняврухові йчутливінерви, добро описавшисухожилкові ниткисерця,хочатравленняпояснювавмеханічнимтертямстінокшлунка.

>Марінус (>близько 100 р. зв. е), заГаленом,опрацювавм’язи,відкривпіднебінний нерв,досліджувавкишковізалози. ГаленназивавМарінусавідновникоманатомії.

Хоча Гален (131-210 рр. зв. е) бувдобримлікарем,проте вісторіївін понадвідомий як анатом. Цеостанній анатомдавності.Він описавши 300м’язів, 7 парчерепномозкових й 30 парспинномозковихнервів, бувпіонером упереході доаналітичного таекспериментальногодосліджень.

Гален доброволодіврозтиномтрупів свиней, собак,левів,слонів, написавши 400праць (">Анатомічнідослідження", "Пропризначеннячастинтіла" таін.).Анатомія Галенамістила всобіелементигістології.Вінспостерігав, щом’язискладаються нелише ізм’язових, а і зсполучнотканинних волокон;стінкиартерій,шлунка, кишок й маткискладаються ізкількохшарів. Цевінувів низкутермінів, котрівживаються інині (>апофіз,епіфіз,симфіз,діартроз,синартроз,гінглім тощо).

>Анатоміясередніхвіків

Длярозвиткуветеринарії, авідтак йанатомії цогоперіоду,великезначення маліспеціальнізібранняпрацьпопередників у ">Гіппіатрики" та ">Геопоніки", котрі буливидані за наказомімператораКостянтина VII (905-959 рр.н.е.), та роботиарабськихучених.

>Значнимдосягненнямарабськихучених було б ті, що смердотіпереклали наарабськумову роботигрецьких таримськихучених,додавши своїдані.Визначнимперекладачем бувАбул-ГафенТабіт (826-901 рр.),якийтакож написавшипрацю проанатоміюптахів.

Таособливоїповагизаслуговує Абу Бакр (860-930 рр.), конюший йветеринарнийлікар султанаЄгипту. Усвоїйвідомій роботи "ElNacer", Якаскладається із двох книжок (103розділів),вінуперше описавши нелишевеликукількістьхвороб, а іанатомію коней,породні,вікові тастатевівідмінностіцихтварин.

Уєвропейськихкраїнах роботи ізанатомії цогоперіодупоступалисяподібнимпрацямдавності таарабів.Цейперіодскоріше бувперіодомзворотногоеволюційногорозвиткуанатомії.

>Можнавиділитипрацю короляСицилії таЄрусалимаФрідеріка ІІ "Просоколинемисливство" (1274), уякійвперше описанодеталіанатоміїптахів.

Уветеринарних трактатахМоруса й Марко (1316) таАвгустіноКолумбре (1518) поданоосновианатомії коня йвеликоїрогатоїхудоби.


Історіяанатомії за годину (дозаснуваннявищихветеринарнихзакладів)

>Цейперіодісторикищеназиваютьперіодом КарлаРуїні -засновникадоскональноїанатомії коня (1598). Зім’ямАндріяВезалія (1514-1564 рр)пов’язанийвік Відродження, чи реформ.Везалія з праваназивають реформатороманатомії.

>Вінрозтинавтрупи й в 1543 р.закінчивпрацю "Пробудовулюдськоготіла" за сім книгах.Післятривалихвіківглибокогозанепаду наукивідкриттяйшло завідкриттям.

>Іменабагатьоханатомівепохи Відродженняперейшли ванатомічну номенклатуру - Я.Сільвій (1478-1555), Р.Фаллопій (1525-1562), У.Євстахій (1500-1570).

>Незалежно один від одного М.Сервет (1553), Р.Коломбо (1559) й А.Цезальпін (1569) описалимале колокровообігу.Відкриття великого колакровообігуналежить У.Гарвею (1578-1638).

А.Бареллі (1608-1679) вкнизі "Прорухитварин" наоснові законівмеханікивпершерозглянувкістки якважелі, на котрідіютьм’язи.

Р.Белліні (1643-1704)вивів звластивостейскорочення йрозслабленнятермінеластичності.Вінвважав, щом’язискладаються іздрібнихволоконець,якимвластивафункціяскорочення.

До.Мальпігі (1623-1694) задопомогоюмікроскопа нелише описавшимікроструктурурослин,багатьохкомах, а івідкривкапіляривнутрішніхорганів, описавшисудинні клубочкинирок.

>Завдякипоявімікроскопа багатовченихблизькопідійшли дорозумінняклітинноїтеорії - Я.Пуркіньє (1787-1869), Т. Шванн (1810-1882), М.Шлейден (1804-1881).


>Період відзаснуваннявищихветеринарнихзакладів до відома нашихднів

>Цейперіодслідвважатиерою правильного,систематичногонауковогорозвиткувсієїветеринарної науки йанатоміїзокрема.Організовуютьсянауковіцентри принавчальних заставах ізнеобхідними длянауковоїдіяльностіумовами. Заслуга увирішенніцихпитаньналежитьвченимФранції, особливо До.Буржелату (1712-1799) - анатому і директорупершої вЄвропіЛіонськоїветеринарної школи (1762).

>Вінвидав ">Анатомічнийопистіла коня впорівнянні ізбиком й бараном" (1769). Уцейперіод особливовиділяється плеядавчених-анатомів уФранції (>Шово,Вілет,Жірард),Німеччині таШвейцарії (>Еммерт,Гюрльт, Шваб, Вагнер, Мюллер, Франк,Ляйзерінг), котрі написалибагатопраць ізанатомії (>підручники,монографії,анатомічніатласи).

До. Вольф (1733-1794), Ж.Кюв’є (1769-1832), До. Бер (1792-1876),застосовуючирезультатипорівняльноїанатомії, заклалиосновиембріології.

>ШколисучасниханатомівРосії та України

>Визначнимивченими й авторамипідручників уРосії булиІ.С.Адрієвський (1759-1806),І.Л.Книгін (1778-1830),О.І.Кікін (1810-1852),В.І.Всеволодов (1790-1863),А.Й.Стржедзинський (1823-1882),Д.А. Третьяков (1856-1922),Д.М.Автократов (1868-1953),О.П. Климов (1878-1940),А.І.Акаєвський (1893-1982),О.П.Глаголєв (1896-1972).

>Фундатором українськоїветеринарноїморфологіїєпрофесорХарківського ветеринарногоінститутуІ.М.Садовський (1855-1911).Професор Р.Кадій (1851-1912)започаткуваввикладанняанатомії уЛьвівськійвищійветеринарнійшколі.

першийпідручник ізанатомії в Україні ">Анатоміясвійськихтварин" (1883) йпосібник ізанатомії верблюда (1893) написавшипрофесорХарківського ветеринарногоінституту В.Ф.Новопольський.

>Професор цогоінституту Д.П.Поручиковвидавпідручник російською мовою "Курспорівняльноїанатоміїсвійськихссавців" (1931) утрьохчастинах, апрофесорІ.П. Осипов - атлас ізанатоміїтварин (1965, 1972).

>ПрофесоромОдеськогосільськогосподарськогоінституту В.М.Жеденовимнаписаніпосібники ">Загальнаанатоміясвійськийтварин" (1958), ">Анатомія кроля" (1957), ">Анатоміяприматів" (1962).

>КолективпрацівниківкафедрианатоміїУСГА (>Національнийаграрнийуніверситет) подкерівництвомпрофесораГ.О.Гіммельрейхавидав практикум ізпрепарування ">Анатоміясвійськихтварин" (1980), а 1990 р.вийшовсловник колективуавторів ">Словникморфологічнихветеринарнихтермінів", заредакцієюпрофесора С.К. Рудикавийшовдрукомперший томупідручника ">Анатоміясвійськихтварин" (1999) та практикум ізпрепарування ">Анатоміясвійськихтварин" (2000).

У УкраїнісформувалисьКиївська (>професориБ.О.Домбровський, В. Г. Касьяненко,Г.О.Гіммельрейх, М. Ф.Волкобой,С.Ф.Манзій,П.М.Мажуга,О.Г.Безносенко,Ю.П.Антипчук,П.Я.Роговський, С.К. Рудика,В.Т.Хомич,О.Г.Березкін, М.М.Ільєнко) таБілоцерківська (>професориП.О.Ковальський,Г.М.Цихмістренко,О.І.Кононський,Ю.О.Павловський, В.П. Новак) школиветеринарнихморфологів.

>Значнийвнесок ванатоміюзробилипрофесориЄ.Ф.Лісницький, Т.Г. Цимбал, Г.С. Крок,Г.М. Фоменка,М.Ю. Пилипенків (>Харків), А.В. Комаров (Херсон), В.С. Кононенко (Львів),Б.В.Криштофорова (>Сімферополь).


>Використаналітература

1.Анатоміясвійськихтварин:Підручник / С.К. Рудика,Ю.О.Павловський,Б.В.Криштофорова таін.; За ред.. С.К. Рудика. До.:Аграрнаосвіта, 2001. - 575 з.:іл.

2. А.І.Акаевский. Анатомія свійських тварин. Москва: Колос, 1984. - 609 з.

3.Вракин В.Ф., Сидорова М. В., Морфологія сільськогосподарських тварин. Москва:Агропромиздат, 1991. - 528 з.

4.Жеденов В.М. Загальна анатомія свійських тварин. Москва: Радянська наука, 1988. - 463 з.


Схожі реферати:

Навігація