Реферати українською » Биология » Концепція нескінченності й космологічна еволюція


Реферат Концепція нескінченності й космологічна еволюція

Концепціюнескінченності ікосмологічнаеволюція

>Уявлення провідкритісистеми,уведенінекласичноютермодинамікою,з'явилисяосновою длятвердження всучасномуприродознавствіеволюційногопогляду на світло. Хочаокреміеволюційнітеоріїз'явилися вконкретних наукахще о 19-йстолітті (>теоріявиникненнясонячноїсистеми Канта -Лапласа іеволюційнатеоріяДарвіна),проте,ніякоїглобальноїеволюційноїтеоріїрозвиткуВсесвіту до 20століття неіснувало. Це і не чудово,оскількикласичнеприродознавствоорієнтувалосяпереважно навивчення нединаміки, а статики систем.Такатенденціянайбільшерельєфно був представленаатомістичноюконцепцієюкласичноїфізики яклідератодішньогоприродознавства.Атомістичнийпогляд,опирався науявлення, щовластивості ізакони рухурізнихприродних системможуть бутизведені довластивостей тихийдрібнихчастокматерії, із які смердотіскладаються.Спочатку такиминайпростішимичасткамивважалисямолекули іатоми,потімелементарнічастки, ацей годину - кварки.

>Безперечно,атомістичнийпідхідмаєвеликезначення дляпоясненняявищприроди, але йвінзвертаєголовнуувагу набудову і структурурізних систем, а чи не наїхнєвиникнення ірозвиток. Щоправда, востанні роктаодержуютьпоширеннятакожсистемний йеволюційний подивися, котрізвертаютьувагускоріше на характервзаємодійелементіврізних систем,чим нааналізвластивостей тихийчасток, котрірозглядалися яксвійрідостанніхцеглиноксвітобудови.

>Завдяки широкомупоширеннюсистемнихідей, анедавній годину йуявлень просамоорганізаціювідкритих систем тепер усенаполегливішевисуваютьсярізнігіпотези імоделівиникнення іеволюціїВсесвіту.Вонипосиленообговорюються у межах Сучасноїкосмології як науки проВселену якєдинуцілу. Миторкнемося туп на основномупринципівкосмології ізпоглядуконцепціїнескінченності ікінцівкиїї моделей.


>КосмологічнімоделіВсесвіту

>МоделіВсесвіту, як йбудь-якіінші,будуються наоснові тихийтеоретичнихуявлень, котрііснуютьтепер укосмології.Сучаснакосмологіявиникла послепоявизагальноїтеоріївідносності і томуїї навідміну відколишньої,класичної,називаютьрелятивістською.Емпіричною базою длянеї послужиливідкриттяпозагалактичноїастрономії,найважливішим із які,безсумнівно, було бвиявленняявища «>разбігання» галактик. У 1929 р.американський астрономЕдвін П.Хаббл (1889-1953) встановивши, щосвітло, щойде від далеких галактик,зміщаєтьсяубік червоногокінця спектра. Цеявище, що здобулоназву червоногозсуву,відповідно до принципуДопплерасвідчило провидалення галактик відспостерігача.

Ос-кількирелятивістськакосмологіясформувалася наосновіідей йпринципівзагальноїтеоріївідносності, то, напершомуетапі вонаприділялаголовнуувагугеометріїВсесвіту і,зокрема,кривизнічотирьохмірногопростору - години.

>Новийетапїїрозвитку бувпов'язаний іздослідженнямиросійськоговченогоОлександраОлександровичаФрідмана (1888-1925),якомувдалосявпершетеоретично довести, щоВсесвіт,заповненийречовиною, щотяжіє, неможе бутистаціонарної, а виннаперіодичнорозширюватися чистискуватися.Цейпринциповоновий результатзнайшовсвоєпідтвердження послевиявленняХабблом червоногозсуву, що було бвитлумачено якявище «>разбіганні» галактик. У зв'язку зцим наперший планвисуваютьсяпроблемидослідженнярозширенняВсесвітувизначенняїївіку потривалості цогорозширення.

>Нарешті, вухотретьогоперіодурозвиткукосмологіїпов'язане із роботамивідомогоамериканськогофізикаГеоргія А. Гамова (1904-1968),росіянина запоходженням. Але вонидосліджуютьсяфізичніпроцеси, щовідбувалися нарізнихстадіяхВсесвіту, щорозширюється.

>Всіціособливостірозвиткукосмологіїзнайшливідбиття врізних моделяхВсесвіту.Загальним їмєуявлення пронестаціонарнийізотропний йоднорідний характер його моделей.

>Нестаціонарністьозначає, щоВселена неможеперебувати встатичному,незмінномустані, а винна чирозширюватися, чистискуватися. «>Разбігання» галактик, очевидно,свідчить проїїрозширення,хочаіснуютьмоделі, у якіспостережуване за годинурозширеннярозглядається як одна із фаз такзваноїпульсуючоїВселеної, колислідом зарозширеннямвідбуваєтьсяїїстиск.

>Ізотропністьуказує тих, що уВсесвіті неіснуєяких-небудьвиділенихкрапок йнапрямків,тобтоїївластивості незалежать від напрямі

>Однорідністьхарактеризуєрозподіл усередньомуречовини уВсесвіті.

Останнітвердження частоназиваютькосмологічним постулатом. Доньогододаютьтакожправдоподібнавимога провідсутність сили, щоперешкоджають силамтяжіння. При такихприпущенняхмоделівиявляютьсянайбільшпростими. Уїхнійоснові лежатирівняннязагальноїтеоріївідносностіЕйнштейна, атакожуявлення про кривизнупростору - години і зв'язкуцієїкривизни зщільністюмасиречовини.Залежно відкривизнипросторурозрізняють:

-відкриту модель, уякій кривизна негативна чидорівнює нулю,

-замкнуту модель зпозитивноюкривизною.Відстаніміжскупченнями галактикзгодомбезупиннозбільшуються, щовідповідаєнескінченномуВсесвіту. Узамкнутих моделяхВсесвітвиявляєтьсякінцевої, але йнастільки жнеобмеженої, бо,рухаючись поній, не можнадосягтиякої-небудьграниці.

>Незалежно від того, чирозглядаютьсявідкриті чизамкнутімоделіВселеної, усівченісходяться втім, щоспочаткуВсесвітперебував вумовах, котріважкоуявити на землі.

>Ціумовихарактеризуютьсянаявністювисокоїтемператури ітиску всингулярності, уякій бувзосередженаматерія.Такедопущенняцілкомпогодиться зустановленнямрозширенняВселеної, що моглопочатися іздеякого моменту, коли вонаперебувала вдужегарячомустані іпоступовопрохолоджувалася вмірурозширення.

>Така модель «>гарячого»Всесвітувперше буввисунута Г.А.Гамовим йзгодом названастандартної.Відомийамериканський астроном Карл Саган (р. 1934)побудувавнаочну модельеволюціїВсесвіту, уякійкосмічнийрікдорівнює 15 млрд. земного років, а 1 секунда - 500рокам; тоді вземниходиницях годиниеволюція представитися так:

ВеликийвибухУтворення галактикУтворенняСонячноїсистемиУтворення земліВиникнення життя на земліОкеанськіпланктониПершірибиПершідинозавриПершіссавціПерші птахиПершіприматиПершігоминідиПерші люди

>Стандартна модельеволюціїВсесвіту

>Ця модельприпускає, щопочаткова температураусерединісінгулярностіперевищувала 10градусів поабсолютнійшкаліКельвіна, уякій вушкошкаливідлікувідповідає - 273 градусівшкалиЦельсія. Уподібномустанінеминуче винен буввідбутися «великийвибух», ізякимзв'язують вухоеволюції встандартніймоделіВселеної,називаної томутакожмоделлю «великоговибуху» .Припускають, щотакийвибухвідбувсяприблизно 1520 млрд. років тому ісупроводжувавсяспочаткушвидким, апотім понадпомірнимрозширенням йвідповіднопоступовимохолодженнямВсесвіту. Поступені цогорозширеннявченісудять про станматерії нарізнихстадіяхїїеволюції.Думають,наприклад, що через 0,01секунди послевибухущільністьматерії ізнеймовірновеликоївеличини винна був впасти. Уцихумовах уВселеної, очевидно,повинні булиіснуватифотони,електрони,позитрони, нейтрино і антинейтрино, атакож невеликакількістьнуклонів (>протонів йнейтронів). При цьому могливідбуватисябезперервніперетворення парелектрон+позитрон уфотони і тому -фотонів упаріелектрон+позитрон. Алі уже через 3хвилини послевибуху ізнуклонівутворитьсясуміш легких ядер: 2/3водню і 1/3гелію.Іншіхімічніелементиутворилися зцієїдозоряноїречовини врезультатіядернихреакцій. У момент, коливиниклинейтральніатомиводню ігелію,речовиназробиласяпрозорою дляфотонів, й смердоті сталивипромінюватися усвітовийпростір. Уцей годинутакийзалишковий процесспостерігається увиглядіреліктовоговипромінювання. Цеявищеперебуває вповнійвідповідності ізмоделлю «>гарячого»Всесвіту.Вонозбереглося до відома нашихднів йспостерігаєтьсясаме якрелікт, чизалишок, відтієїдоситьвіддаленоїепохиутвореннянейтральнихатомівводню ігелію.

Умірурозширення іохолодження уВсесвітівідбувалисяпроцесируйнуванняіснуючихранішесиметрії івиникнення наційоснові нових структур.

Тієї факт, щобудь-якаеволюціясупроводжуєтьсяруйнуваннямсиметрій,безпосередньотреба з принципу позитивногозворотного зв'язку,відповідно доякогонерівноважність йнестійкість, щовиникає увідкритійсистемі,внаслідоквзаємодіїсистеми зсередовищемзгодом неліквідується, анавпаки,підсилюється. Це забезпечувати залишковомупідсумку доруйнуванняколишніхсиметрій й, якнаслідок, довиникненняновоїструктури.

Вочевидь, що пропервіснуеволюціюВселеної миможемосудити лише напідставі тихийрезультатів, котрівідомі намсьогодні. Томубудь-яка модель, щобудується дляпоясненнясучасногоїї стану,зокрема,розширенняВсесвіту, виннавраховуватиціфакти.Інакшекажучи, прораннюеволюціюВселеної миможеморобитивисновки лише шляхомекстраполяції, чипоширеннявідомого наневідоме, йвисуваннягіпотез проневідоміетапиїїрозвитку.

>Припускають, що одним ізпершихрезультатіврозширення івідповідноохолодженняВсесвіту було бпорушеннясиметріїміжречовиною іантиречовиною, асаме такимирізнойменнозарядженимиматеріальнимичастками, якелектрон, щонесенегативний заряд e - , й позитрон зпротилежнимпозитивним зарядом е+..Їхнявзаємодія призіткненні приводити доутворення двохфотонів.

яквиниклоподібнепорушеннясиметрії,залишається лишедогадуватися.Неяснимзалишаєтьсятакож ті,яким способомантиречовинавиявиласявідділеним відречовини і щовтримує їхні віданігіляції, чизнищення. Вочевидь, тут мизустрічаємося ізісторичноюреконструкцією. Бочасткиречовини іантиречовини привзаємодіїанігілюють,тобто e - + е+ :>2гама, топрипускають, що вдавнійдавнині нашречовинний світякимсь чиномвиявивсяізольованим від світуантиречовинного.Інакшевін неміг бііснувати зпроцесіванігіляціїречовини іантиречовини.

>ЗагаломформуванняВселеної,відповідно достандартноїмоделі,представляється втакийспосіб. Колі температураВселеної послевибуху впала до 6 млрд.градусів поКельвіні,перших 8 секунд послевибуху таміснувала в основномусумішелектронів йпозитронів.Покицясумішперебувала втепловійрівновазі,кількістьчастокрізного родузалишалосяприблизнооднаковим.Міжчасткамивідбувалисябезперервнізіткнення, урезультаті чоговиникали паріфотонів, а ззіткненняостанніх -електрон й позитрон.

Наційстадіївідбуваєтьсябезперервнеперетворенняречовини увипромінювання інавпаки,випромінювання вречовину.Внаслідок цогоміжречовиною івипромінюваннямзберігаласясиметрія.

>Порушенняцієїсиметріївідбулося послеподальшогорозширенняВселеної івідповіднозниженняїїтемператури.Саме наційстадіївиникли понадважкіядернічастки-протони інейтрони. Самим жголовним результатомцієїстадіїмікроеволюціїнашоїобластіВсесвіту було бутвореннявкрайнезначноїперевагиречовини надвипромінюванням, щооцінюєтьсяприблизно якнадлишок одного протона чи нейтрона намільярдфотонів.Саме з цогонадлишку впроцесіподальшоїеволюціївиникло тівеличезнебагатство ірозмаїтістьматеріальнихутворень,явищ й форм,починаючи відатомів, молекул,кристалів,мінералів йкінчаючирізноманітнимигірськимиутвореннями, планетами,зірками ізорянимиасоціаціями, галактиками іскупченнями галактик.

>Зрозуміло, устандартнійгіпотезієщечимало незрозумілого інавітьспірного, але й вонопирається натакий твердовстановлений факт, якзсувспектральнихлінійсвітла, щойде від далеких галактик, щоінтерпретується яквидалення їхнього відспостерігача.Крім того,цягіпотезаґрунтується натакійфундаментальній ідеї, якпорушеннясиметрій упроцесіутворення усі нових й понадскладнихматеріальних структур й систем, щолежить уфундаменті Сучасноїконцепції системногопідходу ісінергетичноїсамоорганізації.Цим,однак, необмежуєтьсязв'язоксінергетикизістандартноюмоделлюВсесвіту.ПроцесимікроеволюціїВселеної, щотривали неменш 10 млрд. років, привели доутворення молекул й тім самимз'явилисяпередумовою для початкумакроеволюціїВсесвіту, урезультатіякої івиниклинавколишні насмакротіла,різноманітніїхнісистеми аж догалактичних. Тутістотна рольналежить вжепорушеннюсиметрійміжрізнимифізичнимивзаємодіями.

Уцей годинурозрізняютьчотиритипифізичнихвзаємодій.Безпосередньо миможемосприймати дваїхнітипи:

-гравітаційнівзаємодії,тобтосилитяжіння, котрідіють на усімакротіла іпритім надосить далекихвідстанях.Саме смердоті, як добровідомо,визначають руху планет,зірок, галактик йіншихкосмічних систем;

-електромагнітнісили, котрівідіграютьвирішальну роль приутворенні молекул,хімічнихсполук,кристалів й всіхтіл й систем, котрізаймаютьпроміжнеположенняміжмікросвітом ймегамиром, щоскладається ізкосмічнихоб'єктів й систем.

>Інші дватипифізичнихвзаємодій (>ядерні йслабкі)безпосередньо несприймаютьсялюдиною, але йвідіграютьістотну роль приутвореннірізноманітнихоб'єктівмікросвіту.Треба,втім,відзначити, що наведена характеристикачотирьохтипіввзаємодій переноситилише доїхньогосучасного стану. УходіеволюціїВселеної смердотіспіввідносилисяінакше, але впервісномуетапі, колиВсесвіт бувдоситьгарячим,ядернісилиперебували всиметрії згравітаційними, асилиелектромагнітноївзаємодії -зіслабкимивзаємодіями.Тількивнаслідокпорушеннясиметріїміжсильнимиядерними ігравітаційними силами сталоможливимутвореннянебеснихтіл, галактик йіншихкосмічних систем. У своючергупорушеннясиметріїміжелектромагнітними силами іслабкимивзаємодіями привело доутвореннявеличезноїбезлічітіл, структур й систем, котрістановлятьнавколишній насвидимий світло. Таким чином,завдякируйнуваннюсиметріїміжрізними типамифізичнихвзаємодій сталоможливо не лишевиникненнямікро - ймакрооб'єктів, але йтакожнаступнавзаємозалежнаеволюціямікроскопічної імакроскопічноїгалузейрозвитку.

>Мікроеволюціязабезпечилаумови длярозгортаннямакроеволюції.Звільненнягравітаційних сил, щовідбулосявнаслідокруйнуванняїхньоїсиметрії ізядерними силамиприблизно 700 000 років послевибуху, привело доутвореннязірок, галактик,їхніхскупчень йіншихкосмічних систем. У своючергугравітаційнісили іударніхвилісприяливиникненню ірозвиткуядернихреакційусерединізірок й ядер галактик йїхніхскупчень. Отже,мікро - ймакроеволюціївзаємнообумовлювали ідоповнювали одногочому смердотіявляють собоюдвігалузієдиногопроцесу.Звідсистаєясним, щовиникнення іеволюціяфізичних,хімічних,геологічних йінших системнеорганічноїприродиміцноукладається до рамоккосмічної іземноїеволюції.

Однакнайбільшважливим длярозуміннямісцялюдини уВсесвітієвиникнення життя на землі ісоціально-економічна ікультурно-історичнаеволюціялюдства.

>Біологічна іекологічнаеволюціїявляють собоюнеобхідніпередумови длявиникненнясуспільства, неговорячи уже про ті, що багато нашихінтуїтивнихуявлень проеволюціювзагалізапозичені ізіснуючих урізний годинубіологічних знань.

>Властивобіологічноїеволюціїпередувалатривалапередбіотичнаеволюція,пов'язана із переходом віднеорганічноїматерії доорганічної, апотім доелементарних форм життя.Початкомпередбіотичноїеволюції було бпоступовевиникненняорганічних молекул ізнеорганічних.Припускають, що вміруохолодження землівиникали усіумови дляутворенняскладнихорганічних молекул ізнеорганічних.Бутиможе,бракувалолишевисокоїтемператури дляхімічного синтезу, але йтаку температуру могловикликативпливультрафіолетовихпроменів чиелектричнихрозрядів.Такаможливість дійсно був доведеноекспериментально, а тому самагіпотезапредставляєтьсядоситьобґрунтованої. Аліранішеіснуючігіпотези,захищаючиавтономністьелементарноїсистеми життя,занадтоізолювалися відвзаємодії ізнавколишнімсередовищем.Навітьгіпотеза 1938 р.ОлександраІвановичаОпаріна (1894-1980),хоча іпостулювала процесвиникненнябіополімерів ізмономерів, все-такинедостатньопідкреслювала рольсередовища вподальшійеволюції життя.

Парадигмасамоорганізаціїможесприятикращомурозуміннюпроцесівпоходження життя іподальшоїїїеволюції.Дійсно, ізїїдопомогою можна более адекватнопояснити,яким чином ізнеорганічних молекулвиниклиорганічні, а ізостанніх - Першіживіклітки.Відповідно догіпотезинімецькогофізико-хіміка МанфредаЕйгена (р. 1927), процесвиникненняживихклітоктіснопов'язаний звзаємодієюнуклеотидів, щоєматеріальниминосіямиінформації, йпротеїнів (>поліпептидів),службовцівкаталізаторамихімічнихреакцій. Упроцесівзаємодіїнуклеотіди подвпливомпротеїніввідтворюють собі і у своючергупередаютьінформаціюнаступний йогопротеїну, це урезультатівиникаєзамкнутий автокаталітичнийланцюг, що М.Ейгенназиваєгіперциклом. Уходіподальшоїеволюції із нихвиникають Першіживіклітки,спочатку без ядер,називаніпрокаріотами, апотім із ядрами -еукаріоти.

Напередбіотичноїстадіїеволюції довиникненняпершихживихкліток, якпоказуютьсучаснідослідження,існувалиматеріальнісистеми, щоволоділиздатністю досамовідтворення,метаболізму ірозвитку черезмутації іконкуренцію ізіншими системами длявідбору.Ціфундаментальнівластивості, щохарактеризують життя,виникли зсамоорганізації структур.

Уходіеволюції принципавтокаталізу, чисамоприскоренняхімічнихреакцій,доповнюється принципомсамовідтворенняцілогоциклічноорганізованогопроцесу вгіперциклах,запропонованих М.Ейгеном.Відтвореннякомпонентівгіперциклів, то йїхнєоб'єднання вновігіперцикли,супроводжуєтьсяшвидкимметаболізмом,пов'язаним зсинтезуваннямбагатихенергією молекул йвиведеннямбіднихенергією молекул.Примітно, щовіруси,позбавленіздатності дометаболізму,впроваджуються вклітинніорганізми іпочинаютькористуватися їхньогометаболічноюсистемою.Особливослідзазначити, що входісамоорганізаціїпостійновиникаютьмутації, а із ниминеминучезв'язанийвідбір.

Парадигмасамоорганізаціїдозволяєвстановитизв'язокміжнеживим йживим уходіеволюції, так щовиникнення життяпредставляється ажніяк нечистевипадковою іукраймалоймовірноюкомбінацією умів йпередумов для йогопояви, як заявлялидеякіавторитетнібіологи.Якщосамоорганізація принаявностівідповідних умівможевиникнути в самомуфундаментібудинкуматерії, тоцілкомобґрунтованоприпустити, що на понадвисокихрівняхорганізації вонможезакономірно привести довиникнення життя уВсесвіті. Не можнатакож невідзначити, що життясаме готуватиумови для свогоподальшогорозвитку.Припускають, щопершими сталиосвоювати Землюрослини, котріз'явилисяприблизно 500мільйонів років тому.Такеприпущенняпредставляєтьсядоситьобґрунтованим, босамерослиниздатні до фотосинтезу і,отже, устанінакопичуватиенергію івіддавативільнийкисень у повітря. Черезприблизно 50мільйонів років послерослинз'явилися Першітварини -гіпертрофи, котрі сталивикористовуватирослини якїжу. Урезультатіподальшоїеволюції зцихосновних царствживих системвиниклавеличезнарозмаїтість форм йвидіврослин йтварин, котрі,поступовоадаптуючись донавколишньогосередовища,ускладнювали свою структуру іфункції івпливалитакож насвоєсередовище,головним чином через тихекосистеми, у котрі смердоті входили.

>Філософсько-світоглядніпроблемикосмологічноїеволюції

>Виникнення ірозвиток Сучасноїрелятивістськоїкосмологіїмаєвеликесвітогляднезначення.Воно багато вчому змінилосянашіколишніуявлення пронаукову картину світу.Особливорадикальним було бвідкриття так званого червоногозсуву, щосвідчить пророзширенняВсесвіту.Цей факт не можна було б невраховувати припобудовікосмологічних моделей. ЧивважатиВсесвітнескінченним чикінцевим -залежить відконкретнихемпіричнихдосліджень йнасамперед відвизначеннящільностіматерії уВсесвіті, щомаєвирішальнезначення дляоцінкикривизнипростору - години. Вочевидь, що принульовій чинегативнійкривизні модель винна бутивідкритої, припозитивної -замкнутій. Однакоцінкащільностірозподілуматерії уВсесвітінатрапляє насерйознітруднощі,пов'язані ізнаявністю так званогосхованого (невидимого)речовини увиглядітемниххмаркосмічноїматерії. Хочаніякого залишковоговисновку про ті, чиєВсесвітвідкритим чизамкнутим,зробитипокище не можна, але й багатосвідченьговорять, очевидно, накористьвідкритоїнескінченноїїїмоделі. У кожномуразі така моделькращепогодиться ізнеобмежено, щорозширюєтьсяВсесвіту.Замкнута ж модельприпускаєкінець такогорозширення ідопущенняїїнаступногостиску. як ми ужевідзначаливище,коріннийнедоліктакоїмоделіполягає до того, щопокисучасна наука абсолютно немає усвоємурозпорядженніякі-небудьфакти, щопідтверджуютьподібнийстиск. Доти жприхильники замкнутогоВсесвітувизнають, щоеволюціяВсесвітупочалася із «великоговибуху».Нарешті,залишаєтьсяневирішеної і проблемаоцінкищільностірозподілуматерії іпов'язаної із неювеличиникривизнипростору - години.

>Важливоюпроблемоюзалишається іоцінкавікуВсесвіту, щовизначається потривалості йогорозширення.ЯкбирозширенняВсесвітувідбувалося ізпостійноюшвидкістю,рівної за годину 75км/з, то годину, що минувши із початку «великоговибуху»,складав б 13 млрд. років. Однакєпідставивважати, що йогорозширеннявідбувається ізуповільненням.ТодівікВсесвіту якщо менше. Зіншого боці,якщоприпуститиіснуваннявідразливихкосмологічних сил, тодівікВсесвіту якщо понад.

>Значнітруднощізв'язанітакож ізобґрунтуваннямспочатку «>гарячої»моделі всингулярнійобласті,оскількипередбачуваніщільності ітемпературиніколи неспостерігалися і неаналізувалися всучаснійастрофізиці. Алірозвиток наукитриває, йєпідстависподіватися, що іціпроблемизгодом будутьвирішені.Головний жпідсумоксучаснихкосмологічнихдослідженьполягає до того, що смердоті показали, щоВселена неперебуває встаціонарномустані, вонбезупиннозмінюєтьсявнаслідокзниження внійтемператури іпов'язаного зцимпроцесуїїрозширення.Саме врезультаті такогопроцесувідбуваєтьсяеволюціяматерії,пов'язана ізпоявою нових йскладних структур.


>Література

1.ГайденкоП.П.Еволюціяпоняття науки:Становлення ірозвитокпершихнауковихпрограм. - До., 1998

2.Койре А.Нарисиісторіїфілософської думи: Провпливфілософськихконцепцій нарозвитокнауковихтеорій. - До., 2002

3.Холтон Дж.Тематичнийаналіз науки. - До., 2003

4. Шпаков А.А. Карта Знань (Наукова Картина Миру). - М, 2005.

5.Опарин А.І. Життя, її природа, походження та розвитку – М., 1994


Схожі реферати:

Навігація