Реферати українською » Биология » Фауна прісноводніх черевоногіх молюсків


Реферат Фауна прісноводніх черевоногіх молюсків

>Вступ

>Розділ 1. Характеристика таособливостіЧеревоногихмолюсків

1.1Зовнішні покривиЧеревоногихмолюсків

1.2Частинитіла

1.3Внутрішнябудова

1.4Розмноження

>Розділ 2.ВидоверізноманіттяпрісноводнихЧеревоногихмолюсківЧернігівщини

2.1Ставковик великий

2.2Котушкарогова

2.3Лужанка йБотинія

>2.4Живородкарічкова

>Розділ 3. РольпрісноводнихЧеревоногихмолюсків вприроді

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Тваринний світлодоситьрізноманітний.Тварини, а особливобезхребетні,зустрічаютьсямайже у всіхбіосфернихоболонках.

У годинупосиленоосвоюваннярізнихекосистем,значначастинадослідженьприпадає наводніекосистеми. Світбезхребетнихдужерізноманітний йбагаточисленний.Безхребетнітвариниєоднієїзіскладовібіосфери.Вонипоширені у всіхсередовищахіснування: смердотіє і уґрунті, й уводі, й вповітрі.Багатобезхребетніможуть бутипоказникамиякостінавколишньогосередовища.

>Доситьцікавимпредставникамифаунибезхребетнихєпредставники водногосередовищаіснування. Узалежності відглибиниводойми йїїчистотизалежитькількістьвидівцихтварин. Уприбережній,мулистій й болеечистійводікількістьвидів більше, ніж углибоких йзабрудненихмісцях.Більшістьбезхребетнихтваринмешкаютьлише вчистихводоймах.

Мета: >ознайомитися ізбіологічнимиособливостямипредставниківпрісноводнихЧеревоногихмолюсків.

>Завдання:

1.Ознайомитися ізособливостямибудови табіологіїЧеревоногихмолюсків;

2.ОхарактеризуватижиттєдіяльностіосновнихпредставниківпрісноводнихЧеревоногихмолюсківЧернігівщини.

3.З`ясувати рольпрісноводнихЧеревоногихмолюсків вприроді.


>Розділ 1. Характеристика таособливостіЧеревоногихмолюсків

1.1Зовнішні покривиЧеревоногихмолюсків

>Равлики, чичеревоногі,складаютьнайбільшбагатий видамикласм'якотілих. У цьомукласіблизько 90 000видів.Вони заселили якприбережну зонуокеанів йморів, то йзначніглибини й областьвідкритого моря; смердотірозселилися попрісних вод йпристосувалися до життя насуші,проникнувшинавіть укам'янистіпустелі, всубальпійський поясгір, впечери.Деякісучаснігрупипрісноводнихчеревоногихпройшлидужескладнийеволюційний шлях: смердотівийшли ізморськихводойм на суходіл,придбали у зв'язку ізцимновий типдихання, апотімзновупішли на ">постійнепроживання" впрісні води,зберігши там,однак,цейпридбаний насуші типдихання.Однією ізхарактернихознакчеревоногих служитинаявність воницільноїраковини, котраприкриваєтілом`якуна,тобтомішковиднеутворення наспині,усерединіякогознаходятьсяоргани.Іншимтиповоюознакоючеревоногих служити ті, щобільшість із нихвтратилибілатеральнусиметрію.Кишечник у всіхсучаснихчеревоногихутворюєпетлеподібнийвигин, у зв'язку ізчим анальнийотвірлежить над головою чизбоку віднеї, направійсторонітіла. Убільшостічеревоногихмолюсків раковина закручена вспіраль, при цьомуоборотиспіралінайчастіше лежати урізнихплощинах.Такаспіральмаєназвутурбоспіралі.Оборотираковинискладають завиток.Крім того,розрізняють вершину та низ -отвір, ізякоговисовуються голова й ногамолюска.Відповіднозіспіральноюзакрученоїраковиниспіральнозакручений йвнутрішніймішок. Убільшостівипадківспостерігаєтьсязакручення по рухугодинниковоїстрілки,тобтоправоруч,якщодивитися на раковину ізїївершини; в окремихвипадках раковина йвнутрішніймішокзакрученіпроти рухугодинниковоїстрілки,тобтовліво. Занапрямкомзакручуванняраковини йрозрізняютьправозакручені (>дексіотропні) йлівозакручені (>ліотропні)раковини,причомуіноді уособин одного видуможуть бути й право-, йлівозакрученіраковини.Раковинирізнихравликів зазовнішнімвиглядомнадзвичайнорізноманітні, щовизначається числом йформоюобертівспіралі, тім,наскількикруті чипологіїїоберти.Інодіобертівспіраліраковини,щільноприлягаючих один до одного,зростаютьсясвоїмивнутрішнімичастинами,утворюючисуцільнийстовпчик (>columella),іноді смердотівідстають один від одного,завдякичому поосіраковинизамістьсуцільногостовпчикаформуєтьсяпупковіканали, щовідкривається востанньомуоборотіраковиниотвором,званим пупком.Нарешті, врядівипадків мибачимо уравликів болеепросту раковину уформіковпачка чиблюдця, але й, якпоказуєісторіярозвитку,такіраковини усучаснихравликівпредставляють результатспрощенняспіральнозакрученоюраковини.Характерне длябільшостічеревоногихпорушеннядвосторонньоїсиметрії,тобтоасиметріяорганіввнутрішньогомішка ймантійноїпорожнини (одназябра,однепередсердя, однанирка),викликанетурбоспіральноюформоюраковини. Притакійформіраковини, при завитку,направленомуубік, й притому, що востанніх оборотах завиткарозташовуєтьсяосновнамасапечінки, центр вагираковинизміщений у бік відсередньоїлініїтіла. У силу цого одназісторінвідкритого оборотураковини болеенаближена дотіла, ніжінша сторона,піднесена з нього. Алітакий станраковинизвужуєпростірмантійноїпорожнини на одномубоці, що й Веде доредукціїоднією іззябер йпов'язаного із неюпередсердя й, природно,нирки.Правильність такогопоясненнявиникненняасиметріїчеревоногихпідтверджується тім, що усучаснихпримітивнихпредставників можнаспостерігати усіетапиїїрозвитку. Удеякихчеревоногих ізковпачковидноюраковиноющезберігаєтьсябілатеральнасиметріявсього комплексумантійнихорганів, вінших можнабачитиредукцію одного чиобохктенідіїв йпередсердя.Раковиначеревоногихпокрита тонким кулеюорганічноїречовини, щостановитьїїзовнішній кулю -періостракум.Останнійутворюєтьсяінодіщетинкоподібнимивідростками,завдякичому раковиназовніздаєтьсяволохатою.Прикритаперіостракумомчастинараковинискладається із тонкихвапнянихплатівок, щостановлять усукупності так званьфарфоровий кулю, вякому, у своючергу, можнарозрізнити дотрьохшаріввапнянихшарів. Удеякихравликіввнутрішняповерхня черепашкивистеленаблискучимперламутровим кулею.Внутрішньовидовамінливістьраковинибагатьохвидівчеревоногихдосить широка.Ця широтаїїмінливостіпоказуєзначенняраковини у забезпеченнюпристосованостіособин виду доперебування умісцях ізрізноюкомбінацієюфакторівнавколишньогосередовища.

1.2Частинитіла

>Переходячи дорозглядум'якихчастинтіларавликів,перш наслідвідзначитинаявність воничасткововідокремленої голови, роту, очей йщупалець, але вчеревнійстороні -масивноїмускулистої ноги ізширокоюнижньоюповерхнею, якоїназиваютьпідошвою.Характерний длябільшостіравликівспосібпересування -цеповільнековзання по субстрату напідошві ноги,причомусамепересуванняздійснюєтьсязавдякихвилямскорочення, щоперебігають попідошві ногиззаду наперед.Слиз, щовиділяється при цьомушкірою,пом'якшуєтертя йполегшуєковзання по твердому субстрату. Удеякихравликів у зв'язку із переходом їхнього доіншого типу рухузмінюються йфункція, йбудова ноги. Убагатьохравликівзаднячастина ногинесе наверхнійповерхніособливурогову чизвапнілукришечку, й колиравликховається у мушлю,кришечказакриваєвхід.

>Тілочеревоногих, як правило,асиметричне,тобтоуздовжтіла не можна провестивісьсиметрії, Яка б ">розсікла" його надвірівнічастини.Асиметричність особливочітко видно наанатомічномурівні.Наприклад,первиннопарніорганипредків учеревоногихпредставлені воднині (>наприклад,усьоголише однастатевазалоза, однанирка,однепередсердя й т.п.).Тілоскладається із голови, ноги,внутрішньогомішка,мантії, щоутворюємантійнупорожнину, й черепашки (>раковини) (рис. 1).Черепашка, як правило, добророзвинена,спірально закручена (упереважнійбільшостівипадків вправо), але йінодіможе бутичастково чицілкомвкорочена (>наприклад, услимаків).Внутрішніймішокцілкомсхований ураковині, а ізїїустявиступають лише нога й голова.Раковинаформується приучастімантії йявляє собоювапнянеутворення.Розрізняють триосновних шарираковини:

>зовнішній (>утворенийособливимибілковимиречовинами);

>середній -порцеляновий, чипризматичний (>утворенийвапном);

>внутрішній -перламутровий (>такожвапняний,однакрозташуваннякристалів тутдещоінше,чим усередньомушарі;заломленняпроменівсвітлазумовлюєпереливчастийвиглядвнутрішнього кулі).

Малий. 1.Зовнішнябудоваставковика великого: 1 – черепашку, 2 –мантія, 3 – голова. 4 – око, 5 – щупальце, 6 – нога, 7 –дихальнийотвір

Нога добророзвинена,мускулиста, зширокоюпідошвою, щоряснозволоженаслизом,виділюванимшкірнимизалозами.Завдякитакійбудові ногичеревоногіможутьпересуватисянавіть позовсім гладенькихповерхнях. Головавідокремлена йнеседві паріщупалець.Верхні, болеедовгі,є органамизору, бозакінчуютьсяочима, анижні, болеекороткі,являють собоюорганидотику.Ротовийотвіртакожрозташовується наголові.

>Міжстінкоювнутрішньогомішка ймантієюзнаходитьсямантійнапорожнина, дерозташовується анальнийотвір,вивіднийотвірнирки, протокистатевихзалоз,знаходятьсязябра (узябродихаючих) чилегені (улегеневих).Мантійнапорожнинавідкриваєтьсядихальнимотвором.

Удеякихчеревоногих наверхнійстороні ногиєкришечка. Уразінебезпекитваринаховає враковині голову й ногу, привтягуванніостанньоїкришечказакриваєустя.

1.3Внутрішнябудова

>Травна система представленаротовоюпорожниною,глоткою,стравоходом,середнім йзаднімвідділами кишечнику,печінкою ііншимизалозами. Углотцімолюсківє тертка (>радула),усадженабезліччюзубців.Крімрадули, учеревоногихєщелепа (>наприклад, у виноградногоравлика). У ковткувідкривається пара протокслиннихзалоз.Заднячастинастравоходурозширюється іутворює зоб.Середнячастина кишечнику представленашлунком і, власнесередньоюкишкою, щоутворюєV-образнийвигин. Усередню кишкувідкриваютьсяпечіночні протоки, авласнетілозалози (>печінки)оточує із всіхбоківшлунок йзаймаєусіверхніоборотираковини,повторюючиїхню форму.Появутравнихзалоз, особливопечінки,розглядають як один ізнайважливішихароморфозів веволюціїтваринного світу.Ферменти,виділюваніцимизалозами,сприяють болееповномузасвоєннюїжі, щодаєвеликуперевагу вборотьбі заіснування впорівнянні ізіншиминижчими формами, котрі немаютьспеціалізованихтравнихзалоз.Задня кишказакінчуєтьсяанальнимотвором, щовідкривається напереднійчастинітіла вмантійнупорожнину.

>Кровоносна системанезамкнена йскладаєтьсязазвичай іздвокамерного (>унаслідоквторинноїредукції одногопередсердя)серця йсудин:

1) тихий, щоприносять притулок усерце -вени;

2)артерій,якими притулокрухається відсерця до всіхорганівтіла;

3)капілярів.


Малий. 2.Внутрішнябудоваставковика великого

8 – рот, 9 –язик, 10 – ковтка, 11 –шлунок, 12 –печінка, 13 – кишечник, 14 –шлуночоксерця, 15 –передсердя, 16 –легеня, 17 – анальнийотвір, 18 –нервовівузли, 19 –нерви

>Дихальна системаможе бути представлена чизябрами (>ктенідіями)гребінчастоїбудови, чилегенями, щопредставляють собоюпронизанукровоноснимисудинамиділянкумантії вмантійнійпорожнині. При цьому,внаслідокасиметричностітіла,черевоногімаютьусьоголише однузябру чилегеню.Кисень ізмантійноїпорожнини простодифундує черезстінкисудин укров'яне русло, авуглекислий газ,аміак йіншіпродуктиобміну,навпаки, вмантійнупорожнину, щосполучається іззовнішнім простором задопомогоюдихальногоотвору. Удеякихводнихмолюсків, щодихаютьатмосфернимповітрям (>маютьлегені),частинамантії іздихальнимотворомможевитягуватися вдовжину, при цьомуутворюєтьсядихальна трубка, щовиступає надповерхнею води. Зїїдопомогоюмолюск, щознаходиться уводі,дихаєатмосфернимповітрям. Цеявищеспостерігається,наприклад, упівденноамериканськогомолюскаампулярії.Целом уявленьпорожниноюнавколосерцевої сумки (перикард) йпорожнинамистатевихзалоз.

>Виділенняпродуктівжиттєдіяльностіздійснюютьсяниркою (>цетакожнепарний орган). З одногокінцяниркавідкриваєтьсяворонкоподібнимотвором ізбезліччювійок (>подібнонефростомупротонефридіїв уперикарднупорожнину, а ізіншого -вивіднимотвором умантійнупорожнинупоруч ізанальнимотвором. При цьому сам каналниркитісно переплетень зсудинамикровоносноїсистеми, із які уньогодифундуютьпродуктиметаболізму, щоєеволюційнопрогресивноюознакою.

>Нервова системаможе бути чистовбурного типу (унижчих форм) -складається ізнервовихтяжів,рівномірнорозташованихнервовихклітин, чивузлового (>гангліозного) типу - представлена поручвузлів, у якіконцентруєтьсяосновнамасанервовихклітин,з'єднанихтяжаминервових волокон (>комісурами таконективами).

1.3Розмноження

>Статева система упредставниківрізнихпідкласівЧеревоногихмаєрізнубудову.Середравликівє йроздільностатеві, йгермафродітніформи. Уостанніхбудовастатевогоапаратунайбільшскладна.Запліднення убільшостічеревоногихвнутрішнє.Способи нересту учеревоногихмолюсківрізні.Найбільшнизкоорганізованіформивикидаютьяйця й сперму просто біля воду, де йвідбуваєтьсязапліднення.Деяківидиогортаютьяйцяслизом,формуючишнури,кокони,слизовібезформнімаси.Такіагрегаціїяєцьнайчастішемолюскиприкріплюють до субстрату -водоростей,порожніх раковин й дотіліншихводнихтварин,закопують у грунтводойм.Розвитокчеревоногих чиздійснюється черезстадію личинки, чипрямий,тобто ізяйцевихоболоноквиходить маленькиймолюск ізщенеповним числомоборотівраковини йнедорозвиненоюстатевоїсистемою. Алі у всіхгрупахчеревоногихпоряд ізпрямимрозвитком можназустріти йживородіння, колияйцярозвиваються вспеціальнихвідділахстатевоїсистемиматері. Уіншихвипадках прямогорозвиткуяйця, аж довилупленнямолоді,виношуються подзахистомраковини чимантії.

>Всіпрісноводнімолюскивтратилистадіювільноплаваючої личинки, й ізяйця у якихвиходитьмолодиймолюск.Вінменших, ніждорослий,розмірів, ізраковиною, Якамаєлише 1-2 обороту.Надалівідбуваєтьсярісттіламолюска й збільшенняобсягураковини шляхомпоступового збільшення новихобертів чи шляхомрозростання завширшки одного чи двохостанніх. Інший шляхзростанняхарактерний для тихийвидів, у якідуже сильнорозвинена нога й котріведутьмалорухливийспосіб життя,надовгоприкріпляючись доякого-небудь субстрату. Учеревоногих, що немаютьвільноплаваючої личинки, поворотвнутрішньогомішка йраковинизміщується наранніетапиембріональногорозвитку, так щопомітнимзалишаєтьсялишенерівномірнезростанняправої йлівоїсторінтіла. Урезультаті такогонерівномірногозростаннямантійноїпорожнинидорослоїтваринизнову-такилежитьспереду, кишкаутворює петлю,нервовістовбуриперехрещуються.Середвеличезногорозмаїттявидівчеревоногихмолюсківзустрічаються усіспособиживлення, котріпритаманні типумолюсків. Уціломукажучи проживленнячеревоногих,слід матір наувазі не лише характерїжі, але й йспосібїїдобування. Так,середчеревоногихєвиди-фільтратори -це, в основному,молюски, котріпостійноживуть унірках.Єсередчеревоногих йпаразитичнівиди.Вонипо-різномупов'язанізісвоїмигосподарями, про що якщо сказано далі,Чималосередчеревоногих йхижаків.Хижічеревоногізустрічаються яксередморськихвидів, то йсередназемних.Деякіхижакипопередньоотруюють жертву. Аліосновнумасучеревоногихскладаютьспоживачіживихрослин йспоживачідетриту.Середчеревоногихмолюсків, котріживлятьсявегетуючимирослинами йбактеріяминайчастішезустрічаютьсявиди, котрі задопомогоюрадулизіскоблюватитканинирослин, чибактеріальнуплівку ізрослин читвердихсубстратів.


>Розділ 2.ВидоверізноманіттяЧеревоногихпрісноводнихмолюсківЧернігівщини

2.1Ставковик великий

У невеликихпріснихводоймахпоширенікотушки,калюжниці,бітинії.Котушки,живлячисьмікроскопічнимиводоростями (смердоті їхнізскрібаютьтеркою ізповерхніводянихрослин тапідводнихпредметів),єбіологічнимисанітарами.

У ставках, озерах й тихих затонахрічок наводянихрослинахзавжди можнапобачитичималогослимака –ставковика великого.Йоготіловкритеспіральнозакрученою (на виборах 4 – 5обертів)черепашкою ізгострим верхом й широкимотворомустя.Черепашказахищаєм’якічастинитіламолюска, зсередини донеїприкріплюютьсям’язи.Черепашкаскладається ізвапняку йпокрита кулеюзеленкувато-коричневоїрогоподібноїречовини.

>Тілоставковикаподіляється втричіосновнічастини:тулуб, голову й ногу, але й смердотірізко нерозмежовані. Черезустя черепашкиможевисуватися лише голова,переднячастинатулуба й нога.

Нога вставковикам’язиста. Колі наїїпідошвім’язихвилястоскорочуються,молюскпересувається. Нога вставковикаміститься начеревнійчастинітіла (>звідсиназва класу –черевоногі ).

Тулубмаєтаку саму форму, як й черепашку.Вінщільноприлягає доїївнутрішньоїповерхні.Зовнітулубпокритийскладкоюшкіри –мантією.

>Спередутулуб переходити у голову. Наїїнижнійчастиніміститься рот, а ізбоків –двоєчутливихщупалець.Якщодоторкнутися перед тим,молюскшвидковтягує голову і ногу вчерепашку.Біляосновиобохщупалецьє за одним оку.

>Молюск живитисяводянимирослинами. Уроті вньогоєм’язистийязик,покритийтвердимизубчиками. Час від годиниставковиквисуваєязик,зіскрібає ним, яктерткою,м’якічастинирослин йковтає їхнього. Через ковтку тастравохідїжанадходить ушлунок, апотім – у кишку.Кишкапетлеподібновигинаєтьсявсерединітулуба ізакінчується на його правомубоці,біля краюмантії,анальнимотвором.Ставковикмаєпечінку –травнузалозу,клітиниякоївиробляютьтравнийсік.

Хочаставковикживе уводі,віндихаєкиснем атмосферногоповітря.Щобдихатимолюскпідіймається доповерхні води йвідкриває із правого боцітілабіля краю черепашкикруглийдихальнийотвір,який Веде доособливоїкишенімантії -легені.Стінкилегені густообплетенікровоноснимисудинами. Тут притулокзбагачуєтьсякиснем, йвиділяєтьсявуглекислий газ.Молюскпідіймається наповерхню води длядихання 7 – 9разів на годину.

>Поряд ізлегенеюєм’язистесерце, якускладається із двох камер –передсердя йшлуночка.Їхністінки почерзіскорочуються 9 20 – 30разів нахвилину ),проштовхуючи притулок усудини.Великісудинипереходять утонесенькікапіляри, із які притулоквиходить упроміжокміж органами. Отже,кровоносна системамолюсканезамкнута,бо вонасполучається ізпорожниноютіла, й притулок не раз в разтече посудинах. Зпорожнинитіла притулокзбирається всудину, щопідходить долегені,збагачуєтьсякиснем йнадходить упередсердя.Кровставковикабезбарвна.

>Ставковикмаєлише один органвиділення –нирку.Будоваїїдоситьскладна.

>Основнучастинунервовоїсистемиставковикастановитьнавкологлотковескупченнянервовихвузлів.Від нихвідходятьнерви до всіхорганівмолюска.

>Ставковики –гермафродити.Вонивідкладаютьбезлічяєць упрозоріслизистішнури, щоприкріплюються допідводнихрослин. Зяєцьвилуплюютьсямаленькімолюски,вкритітонкоючерепашкою.


2.2Котушкарогова

>Представник родинипрісноводнихсидячоокихмолюсків ззавитоюраковиною.Раковинакоричнева (укотушкироговоїзвичайної - >Planorbіscorneusvulgarіs) чирожево-червона (укотушкироговоїчервоної - >Planorbіscorneusvar.rubra), тонка, кругла, зприплющенимиспіралями, ясновидимими якзверху, то йзнизу.Діаметрраковиникотушкироговоїчервоної - до 20 мм,роговий - до 35 мм,товщина до 10 мм. Саматваринамаєконічну форму,дужеподовжену йплазує надоситьширокій,плоскійнозі. Голова йогопостачена, як голови всіхравликів,двомаріжками -довгими, тонкими,щупальцями, припідставі які навнутрішнійстороніпоміщеніочі. Ротрозташованийзнизу голови йрозрізаний уформібукви Т,верхню губу йогоскладаєсерпоподібна,рогова платівка, анижню - короткийязичок,покритийбезліччюдрібнихщетинистихзубчиків.

>Цікавийтакожспосібпересуванняїї поводі.Перевернувшираковиною вниз, аслизуватоюногоюдогори, вонаповзе поводі, як потвердійповерхні,причомуробитьцедоситьшвидко. Причина цогоповзаннякотушкиполягає до того, що,вимагає для свогодиханнядуже багатокисню, вона винназапасатися нимбезпосередньо із атмосферногоповітря.

>Дихаючилегенями,цейравлик дляполегшенняпересування поповерхнівбираєатмосфернеповітря влегеневупорожнину й тім самимзменшує ваги своготіла.Змінюючиобсягповітряногопростору усвоїйраковині, вонаопускається йпіднімається уводі.Якщопотривожитиповзучу поповерхні водикотушку, то воншвидкосховається у свою раковину,випустивши при цьому з собікількапухирцівповітря.Цим вонзменшитькількість його враковині, вагиїїтілазбільшиться, й вона опуститися на дно.Розширивши ж своюповітрянупорожнину враковині, вон,навпаки,зробитьсялегшою йпідніметься.

>Навесні самкикотушокпокриваютьнижнюповерхнюлистківікрою.Ікравідкладається вкруглі,світло-коричневі,студенистікупки, котрімістять по 30 -40ікринок. Зікринок черезшістьтижніввиходятьмаленькі,трохибільшішпильковоїголівки,равлики, котріростутьдоситьшвидко. Такихстуденистихкупоккожнакотушкавідкладає более 100 штук.

>Досягшиповногорозвитку,котушкиживуть недовго,білятрьох років.

>Місцеіснуваннякотушок - болота йтінисті ставки.

>Дрібнікотушкипоїдаютьздебільшоголишепобурілі,гниючічастинирослин, а тому їхні можнабачити назів'ялих аркушах.Вониоб'їдають вони лишем'якучастину, неторкаючи жилок, так що від аркушазалишаєтьсялишекістяк.

>Котушки - найкращімешканці для невеликихакваріумів,однак їхнього нетребасаджати із великимирибами.

2.3Лужанка йБотинія

>Лужанки (>Viviparusviviparus L.,Paludinavivipara) належати до класучеревоногихмолюсків (>Gastropoda), до рядупередньозябрових (>Prosobranchia), до родинилужанок (>Viviparidae).

>Лужанка - великийравлик ізспіральнозавитоюраковиною, Якамаєвигляд тупого конусажовтувато-бурогозабарвлення (>висотараковини 40 мм, ширина 30 мм). За оборотамираковинипроходять тритемно-коричневісмуги.Отвірраковиниможещільнозамикатисяроговоїкришечкою.

>Лужанки йБітінія. 1 -Лужанкасправжня (>Viviparusviviparus), 2 -лужанкасмугаста (V.fasciata), 3 -Бітініящупальцева (>Ltithyniatentaculata).


>Розрізняють дваблизьких,дуже схожих одного одного виду:Лужанкасправжня,властива стоячимводоймам (V.viviparus), йЛужанкасмугаста (V.contectusMillet), щозустрічається впроточних водах.Останній видкількадрібніший Першого ймає болеепритупленуверхівкураковини йотвірраковинизагостренийдогори.

Схожий наЛужанкупредставникблизької родини >Hydrobndae -Бітініящупальцева (>Bithyniatentaculata L.), невеликийслимак (>висотараковини 10 мм, ширина 6 мм) ізконічноюраковиною,маєвапнянукришечку.

ІЛужанки йБітінія -звичайнімешканки нашихводойм йнерідкозустрічаються увеликійкількості.Лужанкизазвичаймешкають уводоймах ізмулистим дном,іноді частоусіюють його. Привиловілужанокслідпроводити сачком з самого днуводоймища.ЗавдякиприсутностікришечкиЛужанку йБітініюважкоспутати ізіншимимолюсками.

>Виловлені із водиЛужанки лежатинерухомо ззамкнутимикришечками. Алі, будучиопущені у воду,равлики за годинувідкриваютькришечки йвисувають ізраковинисвоєтемнозабарвленетіло,усіянедрібнимижовтимицяточками. ГоловаЛужанкиспередувитягнута в короткий хоботок, наякомузнаходиться рот. Наголовіє пара тонкихщупалець. Широка плоска ногадаєравликуможливістьповільнопереповзати ізпідводнихпредметів.

ІЛужанка йБітініязавждитримаються надніводойми й неспливають наповерхню. Принебезпеці смердотізамикають раковинукришечкою, Яка служитиравликчудовим щитком.

Навідміну відставковика такотушки,Лужанка таБітінія належати дозябровихравликів, котріотримуютькисень із води задопомогоюзябровогоапарату,прихованого подраковиною. УЛужанкиє добророзвиненігребневиднізябра ізчисленнимизябровимивиростами, котрітрохинагадуютьзябрариб.Завдяки водногодиханнюЛужанки йБітініядужечутливі доякості води й принесприятливихумовахгинутьнабагатошвидше, ніжставковики такотушки.

>Харчуютьсяслимакирізнимирослиннимизалишками, котрізнаходять надніводойм.Бітініяохочепоїдаєзеленийналітводоростей напідводних предметах.

>ЧималийінтереспредставляєрозмноженняЛужанки.Їїлатинськаназва >Viviparus -жівородка -вказує тих, що воннароджуєживе потомство,виношуючиікру й молодь усвоємутілі,чим йвідрізняється відіншихпрісноводнихчеревоногих.МолодіЛужанки не так надорослих не було засвоїмирозмірами, а й заформоюраковини.Останняпредставляється як бігранованою йпокритужорсткими щетинками, котрізгодомвідпадають. Навідміну відставковиків йкотушок,Лужанкироздільностатеві.

Навідміну відЛужанкиБітініярозмножується,відкладаючияйця наводнірослини.Кладкаїїмаєдужесвоєрідну форму й легковідрізняються від кладокіншихмолюсків: вонаскладається ізшестиграннихікринок, котрірозташовані удвічі виряджай йодягнені,драглистоюречовиною,утворюючидовгастийслизовий шнур.

Частоспостерігаєтьсяобростаннялужанокводоростями, котріпокривають їхніраковини увигляді зеленогональоту, абсолютноприховуючи їхньогохарактерниймалюнок.Інодіводоростірозростаються такрясно, щосуцільнопокривають раковину як бізеленимпушом.

>Подібне жобростанняводоростямивластиво,хочаменшоюмірою, йлегеневиммолюскам,наприклад,котушкам.

>Чудовастійкість, якоїЛужанкивиявляють привисиханніводойми.

2.4Живородкарічкова

>Черевоногиймолюск, щоживе впрісних водах,переважно в стоячихводоймах ізчисленнимирослинами.

>Живородкарічковадосягає 4,5-5 див удовжину й 3 див у ширину.Раковинаокруглоїформи ізконусоподібноюверхівкою,містить до 6-7завитків,коричнево-зеленогокольору ізчорнимисмужками.Маєкришку.

>Органидиханняживородкирічкової -зябра. Любититриматися наґрунті,інодізаривається вґрунт.Оптимальна температура води - до 20° З.

>Живородкарічкованароджуєблизько 30-40 маленькихравликів.Вони ужецілкомсформовані, але й Першідні їхніоточуєпрозораоболонка, щозахищає віднебезпекпідвідного світу.


>Розділ 3. РольпрісноводнихЧеревоногихмолюсків вприроді

>Молюски, якгетеротрофнікомпонентиводнихекосистем,беруть доля вкругообігуречовин татрансформаціїенергії йєоблігатнимипроміжнимигосподарями личиноктрематод, щовикликаютьзахворюваннядомашніх,мисливсько-промисловихтварин йлюдини.

>Фаунамолюсківзначноюміроюзалежить відвищоїрослинності: >Chlorophyta,Elodeacanadensis,Ceratophyllumdemersumsp.,Phrahmytesaustralis,Lemnasp. таінші. Приїївідсутностіякісний йкількісний складмолюсківзмінюється.Зменшуєтьсявидоверізноманіття тащільністьзаселеннямолюсків. Напоширеннямолюсківвпливаєтакожглибинаводойм. Дляамфобійногомолюска малогоставковика найкращіумови длярозвиткусклалися наглибинах 0,02-0,04 м, дещільністьзаселення йогоособиндосягає 200екз/м й понад.Ставковикзвичайнийпереважнозаселяєводоймиглибиною до 0,6 м.

Напоширення тарозвитокмолюсківвпливаєтакож рух води. У стоячихводоймахмолюскимаютькращузмогуприкріплятися до субстрату. У цихводоймах вищий температура води йбагатшарослинність, ніж в мінливих. Усіце позитивновпливає нарозвитокмолюсків, щопідтверджуєтьсярозмірами їхнічерепашок. У стоячихводоймах смердотібільші, ніж в мінливих.

Напоширеннямолюсківвпливаєтакож рН води.Найбільштолерантнимищодоколивань рН від 0,5 до 0,9є великийставковик,малийставковик,болотянийставковик,видовженийставковик при рН 7,5-8,6.

Знаведенихданих можназробитивисновок, що вбільшостіводних системЧернігівщиниєсприятливіумови длярозвиткупрісноводнихмолюсків.

УводоймахЧернігівщинидомінуючими видамиє великийставковик йкотушкароговазіщільністюзаселення весною 4-7екз/м,влітку 9-22екз/м,восени 2-3екз/м.Молюскизаселяютьпереважноприбережнізони тазаплавирічки.Поодинокотрапляєтьсялужанка,ботінія таставковикмалий (2-3екз/м). У стоячихводоймахвиявлено 7видівмолюсків.Переважає великийставковик,болотянийставковик такотушкарогова.Щільність їхньогозаселеннястановить весною 5-10екз/м,влітку 8-20екз/м,восени 3-4екз/м.Малийставковик таболотянийставковиктрапляються в заплавахставківзіщільністюзаселеннявлітку 8-12екз/м.

>Рослиноїднівидичеревоногихобмежуютьчисельністьводноїрослинності,запобігаючизаростаннюводойм.Черевоногіпрісноводнімолюскиєважливоскладовоючастиноюводянихугрупуваньорганізмів.Певнукількістьвидівчеревоногихспоживає вїжу людина.Вониє базоюживлення длябагатьохводянихтварин.


>Висновки

1.Черевоногі (>Gastropoda) —найбільший йнайуспішнішийкласмолюсків.Тілоскладається із голови, ноги,внутрішньогомішка,мантії, щоутворюємантійнупорожнину, й черепашки.Кровоносна система учеревоногих незамкнена.Дихаютьпрісноводнічеревоногізябрами.Травна система представленаротовимотвором,шлунком,анальнимотвором.Видільна система (>ускладнення)нирки.Нервова системаскладається ізнервовихвузлів,сполученихміж собою, танервів.Середмолюсківєроздільностатеві тагермафродити.Відкладаютьяйця (>можливіживородніформи).Розвитокможе бути якпрямий, то йнепрямий.

2. У ставках, невеликих озерах,зустрічаєтьсяставковикзвичайний,якийдосягаєрозмірів 68—70 мм.Великіставковики –гермафродити, смердотірозмножуютьсястатевим шляхом.Їмвласневнутрішнєзапліднення.Яйця,об’єднані вдраглистікокони,ставковикприкріплює допідводнихрослин.Розвиток у великогоставковикапрямий, ізяйцярозвиваютьсямаленькіставковики ізтонкоючерепашкою. У невеликихпріснихводоймахпоширенікотушки,лужанки,бітинії,живородки.

3.Молюски, якгетеротрофнікомпонентиводнихекосистем,беруть доля вкругообігуречовин татрансформаціїенергії.Черевоногіпрісноводнімолюскиєважливоскладовоючастиноюводянихугрупуваньорганізмів,є базоюживлення длябагатьохводянихтварин.


Списоквикористаноїлітератури

1.Зверев І.Дз. Книжка для читання по зоології. — М.: Просвітництво, 1971.

2. Життя тварин: У шести томах. – М., 1985.

3. Книжка длячитання позоології.:Посібник для учителів. – До., 1985.

4.Молюски // Книжка для читання по зоологи. – М., 1986. – З. 36 – 49.

5. Савчук М.П.Зоологіябезхребетних. – До., 1965. – 503 з.

6.СогурЛ.М.Зоологія. Курслекцій. – До.:Фітосоціоцентр, 2004. – 308 з.

7. ТипМолюски. // Біологія./ Під ред.В.А.Глумовой. –Ижевск, 1995. – З. 94 – 98.

8.Фауна України: У 40 томах.Редк.Топачевський В.А. таін. – До., 1985.

9.Шабатура М. Н., МатяшН.Ю.,Мотузний В.О.Зоологія. 7 кл. — До.:Генеза, 1997.

10. ЩербакГ.Й.Зоологіябезхребетних.Кн. 1-3. – До.: Ли-бідь, 1995.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Феномен людини
  ЗмістЗапровадження 1. КОСМІЧНИЙ ЗАКОН >СЛОЖНОСТИ СВІДОМОСТІ 2. >ИНДИВИДУАЛЬНАЯ >СТУПЕНЬ МИСЛЕННЯ 3.
 • Реферат на тему: Ферменти
  Вплив ферментів до можливості і швидкість проведення різних маніпулювання ДНК. Загальні властивості
 • Реферат на тему: Ферменти біологічної мембрани
  ...
 • Реферат на тему: Ферменти клінічної діагностики
  >ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ >ПЕНЗЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ їм. В. Г.
 • Реферат на тему: Фіалка
  >ФИАЛКА Одне- чи дворічне трав'янисте рослина сімейства фіалкових, заввишки >10-20см, з

Навігація