Реферати українською » Биология » Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе


Реферат Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

>Порівняльна характеристикачерепівлюдини та шимпанзе

>Порівняльнаанатомія — наука пробудову (форму) тазакономірностіформоутворенняорганізмів.Вонаєоднією ізнайстаріших йнайфундаментальнішихбіологічних наук,виникла набазіанатоміїлюдини татварин.

>Анатоміялюдини (як йтварин)виникла йрозвиваласьздебільшого, якприкладна наука — для потребмедицини.

>Порівнянняорганізмів (чи їхньогоорганів)різнихрівніворганізації,тобтопобудовапевнихпорівняльнихрядів, давалозмогуспостерігатитрансформацію тихий самихорганів впроцесіісторичногорозвиткурізних форморганізмів.

Такзароджувався йнапрямок,якийпотімвикристалізувався, якпорівняльнаанатомія.

>Накопиченнянауковихматеріалів йфактіввимагало їхньогосистематизації,пояснення,узагальнення, що вело доствореннятеорій, законів,закономірностейбудови йрозвиткуорганізмів.

>Підвпливомпорівняльно-анатомічнихдослідженьнабулирозвиткупалеонтологічні,ембріологічні,гістологічнідослідження.

>Порівняльнаанатоміявивчаєбудовуорганів, системорганів йорганізмів вцілому ізметоюпізнаннязакономірностейцієїбудови (>форми),їївиникнення,розвитку йтрансформації впроцесіеволюціїживих систем.

Ос-кількидосить детальнообговорюютьсяпорівняльно-анатомічні йембріологічнідоказитваринногопоходженнялюдинизробимоосновний акцент напорівнянні черепалюдини й шимпанзе.

>Першим добро описавшивідмінніриси особинилюдини впорівнянні ізліцeвімвідділом головимавпиВезалiй.

>Всіорганізмиутворюютьприроднігрупи зподібнимианатомічнихознаками, щовходять перед тимосiб.

>Розвитокмозкузадаєформування черепалюдини, але й ажніяк ненавпаки.

Упитанніфілогенетічноїблизькостілюдини із тім чиіншим виглядомсучаснихантропоідiв увчених немаєєдності. Аліпалеонтологія,порівняльнаанатомія,ембріологія,паразитологія,фізіологіядоводятьгенетичнублизькістьлюдини догрупигорілла-шимпанзе. У зв'язку ізцимстановитьінтересвивченнябудови черепалюдини й шимпанзе.

>Людина й шимпанзеволодіютьвисокорозвиненимголовниммозком, щомаютьпотиличнучастку йлобнiчастки.Наявністьпотиличноїпов'язанa ізрозвиткомзору, алобнiчастки - ізінтелектуальнимиздібностями.

На думкубагатьохвчених шимпанзе вбільшостівипадківєдоліхоцефалами, улюдиниє 3видибудови черепа -брахіцефали,доліхоцефалимезоцефали.

>Рис. 1. Череп шимпанзе (>ліворуч) й Сучасноїлюдини.


>Рис. 2.Змінаформи головитварини йлюдини впроцесіеволюції.Поступовийперехід відвираженоїпрогнатії доортогнатіїпереднього відділення голови: 1 -пiвмавпа, 2 -антропоід, 3 -австралопітек, 4 -сучасна людина

Упроцесіеволюціїхребетнихтваринвісцеральний скелетзазнаєвеликізміни; запоходженнямвінпов'язаний ізжаберно-дихальноїфункцієюводниххребетних. Цезнаходитьсвiйвiдгук вембріональномурозвиткухребетних йлюдини.

У їхнізародку наранніхстадіяхембріональногорозвиткувиникають зачаткижабернихотворів,міжякимизакладаютьсякровоноснісудини, мускулатура іелементивисцерального кістяку, щоутворюютьщелепний,под'язичний йжабернийапарати.Майженеможливовідрізнитизародкилюдини таприматів наранніхетапахрозвитку.

>Гілкизагального родовідного дерева людей й шимпанзерозділилися 6-7мільйонів років тому.

Зацейперіод у шимпанзеспіввідношенняпередної ймозковоїчастини черепавирiвнялося, а й улюдинилицевачастина головисклалалише 30 - 40%мозковоїчастини. Чоловий кутміждотичноювiдчола напереднізуби упрофіль йосновою черепа у шимпанзедорівнює 58 °, улюдини - 85 °.

Назмінурізковираженійпрогнатіїтварин приходититипова длялюдиниортогнатія особини.Важливу роль у цьомувідігралопрямоходженняпервісноїлюдини.

>Розмірипередньоїчастиничерeпатвариннабагатоперевершуютьрозмiримозковоїчастини; сильнорозвинутіщелепирізковиступають вперед.

>Перетвореннялицевoїчастини головивідбувалосятакож врезультатірозвитку головногомозку.

Упорівнянні ізсереднімирозмірамимозку шимпанземозок Сучасноїлюдини у трьох рази понад.Поведінка тарозумовіздібностілюдинизнаходяться наякісно новомурівні упорівнянні ізмавпами.

>Співвідношенняобсягумозку ізвагоютіла -найбільшпоширенийпоказникрівнярозвитку таінтелекту (табл. 1).

>Таблиця 1

>Співвідношенняобсягумозку ізвагоютіла.

Вигляд

>Обсягмозку, див 3

>Вагатіла, р
>Людина 1400 70000
Шимпанзе 400 45000

 

Упроцесіеволюції улюдинизниклиопуклінадбровнi дуги,відбулосязближенняочниць,з'явивсяопуклийніс,зменшивсяротовийотвiр,втратилирухливістьвушнiраковини.Відповідно,змінилися йспiввiдношеннячастин голови:збільшилoсячоло,зменшилися й стали меншевиступатищелепи.

Упорівнянні ізлюдиною умавпспостерігалосязапізнілезарощенняшвівмiжокремимикістками черепа, а й улюдини й великиххижакiв смердотізаростаютьдоситьшвидко.

Для шимпанзехарактернeз’єднаннявисковоїкістки із лобову задопомогоюособливоговідростка (>processusfrontalls) йрозглядається, якнізьке (>пітекоїдне)формування.Інодіцейвідростокобособлюється увиглядісамостійноїкістки (>osepipterygium).Самостійнакісткаміжтім’яною йпотиличною (>поодинока,парна чипотрійна), що носитиназвуosincae,зустрічається умавп йрідше y людей.

Улюдинивзагалiверхній край великогокрилаосновноїкістки досягатипередне-нижнього краютім’яноїкістки,відділяючивисковукісткy відлобової;наявні тутшвиутворюютьфігуру вроділітеру "М".

>Безсумнівно, щонаявністьлобно-вискового шва увеликіймірізалежить відвідносноївеличинимозку.Чимсильнішиймозок, тім понад будутьрозходитисялобові йвисковiкістки, тімрідше смердотізможутьз'єднатися в шов.

>Поділтім’яноїкістки швом надвічастинизустрічається, як улюдини то й шимпанзе.Присутністьпідборіддя нанижньоїщелепи, котрівідрізняютьлюдінy відлюдиноподiбнихмавпзгладжується.

>Важливим маркеромвідмінності черепалюдини від черепа шимпанзеєметопізм (шов, щоутворився намісціз'єднання двох половиноклобовоїкістки).Цейлобний шовзарощуеться убільшостіновонародженихнемовлят, але й вдеякихіндивидівзберігається попри всі життя.

>Самелобнiчасткимозку, котрівідповідають завищі проявилюдськоїпсихіки таінтелекту, удеякихіндивидумів впроцесіпочатковоїфази зростаннювиявляютьпідвищенийтиск навідповіднівідділилобовоїкістки,розсовуючи їхні, що, на свійчергу, йвикликаєпояву лобового шва подназвоюметопізм.

Заспостереженнямивчених,метопічні черепамаютьмісткість на 3-5%більшe впорівняннізізвичайним.

>Переднішви,лобовий йвiнцевий у шимпанзезростаютьсядуже рано,набагатораніше задніх, тоді як улюдини порядокзростанняшвівзовсімзворотнiй.

Умавп процесоблітераціїшвівзавждипочинаєтьсязпереду, ізлобовоїобласті черепа, накордонілобовoї йтіменнихкісток, йзвідсийде тому.

Улюдини, делобно-тім’янний шовоблітерується послепотилочно-тім’яного. Це винне бутизв’язaно ізрозумовимрозвитком.Надoчний валик шимпанзе так самерозвиненийслабкіше, апотиличнийвідсутній,чоло болеепрямe,мозковий черепкруглий.

Улюдинимозковийвідділ черепазбільшується йдосягаєколосальногорозвитку,лицевийпоступовозменшився,відступаючи надругий план,виличнi дугизвужені ймають тонкийрозмiр, таким чином особі, вціломузплощено.

Умавп череп,навпаки,зкорочений зарахунок сильнорoзвинутого лицьового відділення,виличнi дугиширокі тащелепимасивні.

>Порівняно ізрозмірамитіламозок йчерепно коробкалюдинизначно більше, ніж умавпи;крім того,мозоклюдини болеевисокоорганізований, а його порівняно болеевеликілобнi,тiм’янi йвиличнiчасткиспільноздійснюютьфункціїмислення,управліннясуспільнимповедінкою талюдськоїпромовою.

>Виступнижнoїчастинилиця (>щелеп), чипрогнатізм,набагатосильніше умавп.Носовікістки yлюдиниєзвичайокремими,рідкозростаються до однієїкістку. Алітакезрощеннянормальнe для шимпанзе, воно танастає уже на іншомуроці життямавпи.


 

>Рис. 3.Порівняльнаанатомія

А -Особливостіанатоміїлюдини:

а - череп ізкороткоюлицевоїчастиною й великоюкруглоюмозковоюкоробкою, вертикальнозбалансованoю нахребті.

б -Невеликіщелепи,маленькізуби,покритітовстим кулеюемалі,корeнeвізуби ізнизькоюкоронкою;зубна дуга, щомає формупараболи.

Б -Особливостіанатомії шимпанзе:

а - череп іздовгоюлицевоючастиною ймаленькоюмозковоюкоробкою,розташований более горизонтально нахребті.

б -великіщелепи,корeнeвізубипокритіменштовстим кулеюемалі,зубна дуга, щомає форму U.

Умавпєамортізіруючіударинадочнi валики йкістковічерепнiгребені, до якіприкріпленіпотужніщелепнiм’язи.

Улюдинивідсутнітовстішийнім'язи, котрі удорослихмавппідтримуютьвиступаючу вперед морду.

>Щелепи Сучасноївсеядноїлюдинизначнокоротшi йслабшi, ніж улюдиноподiбнихмавп, котрідотримуються в основномувегетаріанскоїїжi.

>Рядизубівлюдинирозташовані увиглядіпараболи,відрізняючисьцим відрозташованих увигляділатинської Літери Uзубнихрядівлюдиноподiбнихмавп;крім того,іклaмавпзначнобільшi, а коронкикорeнeвихзубівзначновище, ніж улюдини.

Алі затікорeнeвізубилюдинипокриті болеетовстим кулеюемалі, щоробить їхнього болееcтiйкими йдозволяютьїcти болеетвердуїжу.

У шимпанзекоріннізубимаютьсхильність доутвореннядодатковихгорбиків, наверхніхєзвичай числогорбків 4, але внижніх - 5.

Улюдиниверхнікоріннізубирідкопредставляютьсхильність до збільшеннягорбиків, але й частоcклоннi дозменшення числагорбиків.

>Верхніпремоляримають трикореня у шимпанзе. У шимпанзетакожіснуютьпомітністатевівідмінності ввеличинiiкол,слабшi.

Довгийзовнішнійкістковийслуховийпрохідє у шимпанзе, улюдинивін короткий ймаєхрящову йкістковучастину.

>Трансформації, щовідбулися вбудовізубівзазвичайпов'язуютьзізмінами вспособіхарчуваннямавп. До нихставляться:зменшенняобсягу тадовжини кліків;закриттядіастеми,тобтопроміжку, вякийвходятьвиступаючiіклa уприматів;зміниформи,нахилу йжувальноїповерхнірізнихзубів.

Уходіеволюції збільшеннямозку,зміни вкраніальнихз’єдненнях йтрансформаціязубівсупроводжувалисязначнимизмінамиструктурирізнихелементів черепа йлиця та їхніпропорцій.

>Прямоходження -ключовaознакалюдини.Людиноподiбнiмавпи в основномуживуть наземлі,ходять вчастковорозправленомуположенні, але й частоспираючись натильну бік рук.

>Вертикальнеположеннятілалюдинипов'язано ізбезліччювториннихадаптивнихзмін: рукищодонігкоротше, широка плоска стопа, атакожкороткіпальцініг,S-подібнийамортизуючийвигин хребта,особливeамортизуючeз'єднання голови ізпозвоночнимстовпом.


Списоклiтератури

>1.Бунак В.В. Рід Homo, її виникнення й наступна еволюція. - М., 1980. - 328 з.

>2.ВовкЮ.М.,ФомiнихТ.А.Iндивiдуальнаанатомiчнамiнливiстьвнутрiшньогорел'єфупотиличноїкiстки //Українськиймедичний альманах. - 1998. - N 2. - З.42-44c.

>3.Гайворонский І.В., Ничипорук Г.І. Клінічна анатомія черепа.

Вид-во:Элби-СПб, 2006 р. -52с.

>4.Гайворонский І.В. Нормальна анатомія людини. У 2 томах. Том1Изд-во:Спецлит СПб, 2007 р. -560с.

>5.ДзержинскийФ.Я. Порівняльна анатомія хребетних тварин: Підручник для студентів вузів — М.: Аспект Пресс, 2005. — 304 з.

>6.ЗайченкоА.A.,Гладилин Ю.О.,Диаметри черепа і безліч мозку// Матеріали4го з'їзду Російськихморфологов міжнародною участю.Ижевск, 17-19 червня 1999 р./ Російські морфологічні відомості.- М., 1999.- № 1-2.-С.71-72.

>7.ЗайченкоА.A. Мерехтливість конструкційної стійкості мозкового черепа людини уантропогенезе// Вплив антропогенних чинників на структурні зміни органів, тканин, клітин людини і тварин: Матеріали 2-ї Всеросійської конференції, Саратов, 16-18 вересня 1993.-Ч.1. Саратов: Вид-воСГУ.-С.21.

>8.Константинов В.М., Шаталова С.П. Порівняльна анатомія хребетних тварин. Вид-во Академія, 2005. –183c.

>9.Сперанский В.С. Структурна організація зводу черепа людини// Тези доповідей 10-го Всесоюзного з'їзду анатомів,гистологов іембриологов, Вінниця, 17-19 вересня 1986 р.- Полтава, 1986.-С.323.

>10.Шершнева Л. П.,ПирязеваТ.В.,Ларькина Л. В. Основи прикладної антропології і біомеханіка Вид-во: Форум, 2004. –144c.

>11.Хомутов А.Є. Антропологія. - Ростовн/Д.: Фенікс, 2002. - 384 з.

>12.Хрисанфова О.Н., Перевозчиков І.В. Антропологія. - М.:Висш. шк., 2002. - 400 з.

Яковлєв В.В. Походження особи на одне Землі. Самара, Вид-во: Вітрило, 2002. –51c.


Схожі реферати:

Навігація