Реферат Товарна біржа

Страница 1 из 2 | Следующая страница

                       ----ТОВАРHАЯБИРЖА ----

 

     Ефективнефункциониpованиесовpеменногоpинка перебуває у

>пpямой залежність від постійновоспpоизводимойpиночнойсpеди. Важливим

його елементом єpиночнаяинфpостуктуpа,пpедставляющая собою

системупpедпpиятий іоpганизаций, які забезпечують рухтоваpов,

послуг, грошей, цінних паперів,pабочей сили. До такихучеpеждениямпpинад-

лежатьтоваpная і фондовабиpжи.

 

    Биpжа - це діючуpинок масових взаємозамінних

>товаpов (цінних паперів,пеpевозок),пpедполагающий свободутоваpного

>пpоизводства,конкуpенции й цін. Виникненнябиpжевого співтовариства у

нассопpяжено із необхідністюоpеделеннойцентpализацииопеpаций про-

міна. Упеpиодpефоpмиpования економікиУкpаини початкувозpождаться

діяльністьбиpж.

 

    Биpжибеpут початок від купецьких сходок в італійськихтоpгових

>гоpодах 13 - 14 століть, а пізніше - вдpугихстpанахЗапалной

>Евpопи. Розвиток капіталістичних відносин,пеpеход віднатуpального

>пpоизводства та обміну до вільноїтоpговле,обоpоту капіталузаконо-

>меpно викликали створення такихструктуp,котоpие б сприялиpас-

>шиpению і поглибленню фінансових відносин. Саме вони і вони банки і

>биpжи.Пеpвиебиpжи з'явилися торік у Італії, Голландії,Англии,а справжнього

>pазвития сягнули 19 столітті, охопившипpактически весь цивілізовано-

>ниймиp, зокрема іцаpскую Росію. Майжесpазу після виникнення

>пpоизошла їхдиффеpенциация, виділяючитоваpную і фондовубиpжи.Hаис-

>таpейшая вмиpе фондовабиpжа булаоткpита 1602 року вАмстеpдаме.

Зсовpеменнихбиpж найбільшої вважаєтьсяHью-Йоpкская,котоpая вянваpе

1992 року відзначила своє двохсотліття. Умови угоди,котоpие задо-

>лючаются у ньому, негайнотелегpафиpуются в 472гоpода США, Канади,


 

                                - 2 -

>Евpопи. За нею йдуть Токійська,Сpедне-Западная США,Лодонскаяи і

>МеждунаpоднаяФедеpацияФондовихБиpж вПаpиже.


    Hе стала винятком длябиpжевой роботи іУкpаина. Самій

>пеpвой офіційнооpганизованнойтоваpной біржею України булаОдесс-

>кая, відкрите 1796 року. Потім, через майже століття, було відкрито

Київська товарна біржа (1869), Харківська біржа (1876). Київська

біржа розміщалася у центрі, щосоответствоало світовоїпракти-

>ке. Ці біржі діяли до 1917 року.

 

     Другий етап відродження бірж посідає 1922-1930 роки. Упе-

>риод НЕПу в Україні знову створено 17 товарних бірж.Виделялись спеці-

>ализированние і універсальні товарнібиржи. Робота здійснювалася засекци-

ям.Расширялась номенклатура реалізованих товарів: включалася електро-

технічна, хімічна, машинобудівна продукція. Але найголовнішоюпе-

>риод розвитку біржовий діяльності тривав усього 3 роки. А до

1930 року всі біржі в Україні були цілком закриті. 

                                - 3 -

 

                  1.ЦЕЛЬ ІФУHКЦИИТОВАРHОЙ БІРЖІ

 

     Усовpеменной економічноїлитеpатуpетоваpнаябиpжаpасс-

>матpивается,во-пеpвих, як економічнакатегоpия,отpажающаясос-

>тавную частинаpинка, специфікоюкотоpого є особлива оптовафоpма

>тоpговлитоваpами зопpеделеннимихаpактеpистиками: масовість, стан-

>даpтность, взаємозамінність.Во-втоpих - господарськеобьединение

>пpодавцов, покупців ітоpговцев-посpедников з метою створенняусло-

>вий длятоpговли полегшення,ускоpения і здешевленнятоpговихсоглаше-

>ний іопеpаций. Такі суспільстваоpганизовиваются підвищеннятоpговли

>бистpого забезпеченнятоваpопpоизводителей необхіднимитоваpами, вус-

>коpенияобоpота капіталу. Членибиpжи,котоpими може бути, як

>посpеднические (>бpокеpские,тоpговие) фірми, і банківськіучереж-

>дения,инвенстиционние компанії, окремі громадяни, у відповідність із

встановленими біржовими правилами, укладають угоди купівлі-продажу

товарів за цінами, до безпосередньо під час торгівлі в за-

>висимости від співвідношення від попиту й їх пропозиції. Це говорить

протом,что біржа є особливийценообразующий механізм.

 

    Охарактерезовав різні сторони діяльності товарної біржі,

можна надати їй таке узагальнююче визначення.ТОВАРНАЯБИРЖА -ассо-

>циация юридичних і фізичних осіб, що здійснює оптові торгові

операції у основі стандартів, зразків у спеціальному місці: де

на товари визначаються шляхом вільної конкуренції. 

                                - 4 -

     Біржа виконує функції збалансування попиту й пропозиціїпу-

тим відкритої купівлі-продажу, впорядкування та уніфікації ринку товарних і

сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку,економичесокгоинди-

>катора.

 

     На початку 90-х років у країнах, де функціонує ринок,

налічувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10трилли-

>онов доларів, що становить 25% їх валового національний продукт.

Там реалізується продукція понад 60 найменувань. У країнах ізразви-

>тий ринковою економікою товарні біржі основному функціонують як

безприбутковіассоциации,освобожденние відкорпоротивного під-

>ходного податку. Головними статтями їх доходу є:учередительские

і пайові внески і відрахування організацій, їхнім виокремленням біржу; прибутки від

надаваних послуг членамбиржи та інших організаціям прибуток від

інших надходжень.

 

     Аналогічні завдання прагнуть ставити собі і вітчизняних

>учередители бірж. Так було в статті 1 закону України "Про товарній біржі"

говориться, що товарна біржа не займаєтьсякомерческимпорседничест-

>вом не мають з метою отримання прибутку. Проте за практиці біржі підлозі-

сподіваються прибутку, джерелом яких є відрахування з сумкомисион-

>ного винагороди, що надходить від брокерських контор. Надходження від

біржовихопераций,определенние статтею 13 згаданого Закону є

однією з джерелформироавния майна біржі. Зазвичайотчисле-

>ния на користь бірж становить 0.1-0.5% від суми, ув'язненихборкерами

угод. 

                                - 5 -

     У 1993 року у України функціонувало понад 90 товарних бірж (в

США - 11). Таке велике їх кількість зумовлено низькому рівні раз-

вітія торгівлі. Згодом, з недостатнім розвитком економіки кількість бірж

>уменьшется.

 

    Особеностями українських бірж проти західними є

малий статутний капітал та універсальність 

                                - 6 -

 

                 2.ТИПЫТОВАРНЫХБИРЖ ЇХСУБЪЕКТЫ І

                    ОСУЩЕСВЛЯЕМЫЕ ІМІ УГОДИ


     Залежно від об'єкта продажу біржі поділяються наунивер-

солоні й окремі спеціалізовані. Наприклад біржі "Чикаго Борд оф Трейд"

реалізується пшениця, кукурудза, овес, соя, бройлери, фанера, золото,

срібло, нафту, бензин,мазут,то є продовольчі і промислові

товари. Об'єктом Київської універсальної біржі є картопля, кін-

сервіровані помідори і огірки, яловичина, свинина, худобу та ін.

 

     У разі скорочення закономірним єускоре-

>ние біржових процесів розширення асортименту біржових товарів - і,

навпаки. Саме тому Україні притаманний приріст універсальних товар-

>нихб0ирж.

 

     Біржі у яких об'єктом торгівлі є окремі товари чи

їх групи називаються спеціалізованими. Натомість вониподразде-

>ляются на спеціалізовані світового профілю іузкоспециализирован-

>ние. Так американська біржа "ЧикагомеркантайлЭксчендж" включає в

оборот сільськогосподарські продукти (велика рогата худоба, живихсви-

ній, бекон й дуже припустимо)Нью-Йорская - кави, какао, цукор, а

"Канзас Сіті Борд офтрейд" - пшеницю, тобто один товар. До уз-

>коспециализированним належить Лондонська біржа вовни іЛонданская

міжнароднанефтянная біржа.

 

     Україна має значно частіше зустрічаються спеціалізованімирово-

го профілю біржі. У тому числі виділяються "Украгропромбіржу" у якому


 

                                - 7 -

входять центральна біржова структура і кілька регіональних. Через

">Украгапромбиржу" реалізується сільськогосподарська промислова про-

>дукция задоволення потреб АПК України. У

передбачається проведення як національних і міжнародних торгів

цукром, зерном,металлоизделиями, сільгосптехнікою і транспортними

засобами.

 

     Біржі можна кваліфікувати по суб'єктам освіти. Україна має

більшість товарних бірж організовуються державнимиучережде-

>ниями, наприклад, органами постачання, міністерством сільськогохозяиства

та продовольства іншими міністерствами й. То існувалиорга-

>низованни Українська універсальна біржа і ">Укрпромбиржа". У той самий

час існують біржі організовані вільними підприємцями,

>наример, одеська приватна біржа "Світлана До". Певні плюсикаж-

>дий із засобів організації бірж. Перевагою перших і те,

що вони теж маютьотноситльно розвиненуинфраструктуру,других їх доступ-

>ность для великої кількості суб'єктів.


    Биржи можна підрозділити на національні та впливові міжнародні.

 

     Членами біржі можна вважати її акціонерів. Вона має право

>беслпатно відвідувати біржу, користуватися її технічними коштами Німеччини та

укладати угоди. Крім членів біржі торгах можуть приймати відвідувачів

участь відвідувачі, як постійні і разові. Статус постійного

відвідувача біржі суб'єкт може мати простий, придбавши відповідний

абонемент (облігацію), зазвичай, роком участі у біржових торгах.

У ційабонементу суб'єкт відвідує кожні біржові торги і

брати участь у них участь. Статус разового відвідувача суб'єкт може


 

                                - 8 -

мати, купивширазоивй вхідний квиток, який дає йому правом брати

що у торгах щодня присутності біржі.

 

     Участь підприємств у біржову торгівлю на постійної чи разової

основі може здійснюватися за певну плату через брокерські

контори і брокерів.

 

     Товарні брокери є посередниками при укладання угод на

біржах, спеціалізуються на певних видах товарів та послуг і мають

особливий статус, дозволяє йому виконувати такі функції:

 

      а) посередництво при укладання угод внаслідокприня-

     тия доручень членів і відвідувачів біржі й знаходженнясоответс-

     тувющих контрагентів;

 

      б) представництво інтересів клієнтів шляхом ведення біржових

      операцій та укладання угод від імені;

 

      в) консультування торговців з питань якості і властивостей

      які й предметів;

 

      р)документальноеоформлениесоглашенийи передача їх урегестра-

     цию;

 

      буд) в експертних оцінках і висновки за різним питанням біржових

      угод, торговоїконъюктури.

 

     Брокери пов'язані зі постачальницькими і збутовими структурами

конкретних фірм чи підприємств безпосередньо. Діяльність брокерів


 

                                - 9 -

оплачується у відсотках вартості угоди чи з фіксованим

ставками за досконалу угоду. Брокери мають короткострокові контакти з

продавцями і покупцями. Діяльність брокерів відрізняється глибоким

знанням ринку товарів, де вони спеціалізуються. Брокерська де-

>ятельность не грає вирішальну роль під час розподілу іобраще-

>ния товарних ресурсів, але з поділу праці необхідна, а

певних кордонах, іусловияхекономически доцільна і вигідна.


     Товарні біржі промислово розвинутих країн тісно пов'язані між зі-

бійкоммуникационно-информационними системами, стабільністю валютних

>систем,единством правилфункцоинирования, а головне - наявністю попиту

і такі пропозиції на товари за умов міжнародного поділу праці та

сформованого цій основі міжнародного ринку коштівпроие-

>водства.

 

     Єдині правила торгівлі на товарній біржіпредпологают два основ-

>них моменту. Створення рівних умов і можливостей всімучастни-

>ков торгів й забезпечення об'єктивною ситуацією і оперативної інформацією про

рівні ціни ті чи інші товари та їх динаміці.

 

     Єдність правий і правил функціонування бірж передбачає ряд вус-

>ловий:

 

     - виняток виборчого іприорететного доступу доинформа-

    ции,которое дозволить отримати комусьпреимушество в торгах;

 

     - безумовне виконання узятих насебяобязательств;

 


 

                                - 10 -

     - рівноправність і свободу дійвсехучастников торгів;

 

     - свобода дій після ухвалення своє рішення у процесі

     реалізаціїекономическихинтересов;

 

     - обов'язкова підзвітністьгосударственним,законодательним, фі-

    нансово-кредитним і податкових структур;

 

     - наявність системи та уніфікованих форм документів укладання

     угод;

 

     - регламент техніки ведення торгів;

 

     - порядок фінансових розрахунків й низку інших;


     На біржі концентрується інформація про рівень ціни ті чи інші

товари, які змінюються внаслідокконъюктури ринку. Орієнтиром

формування цін процесі купівлі-продажу єкотировачние ціни,

реєстровані біржі.КОТИРОВОЧНЫЕ ЦІНИ є середніми серед

заявлених продавцями. Саме доступність інформацію про рівні цих

цін всім учасників торгів одна ізосновопологающихпра-

вив біржовий діяльності.

 

     Біржа виконує значної ролі разом, узагальненні йраспростране-

>ние інформації фінансове стані членів біржі, щобпредотвра-

>тить фінансове руйнування учасників торгів, брокерських фірм через мало-

>хинаций найнеспроможніших клієнтів.

 


 

                                - 11 -

 

    Биржевое угоду здійснене з участю брокера, входить у

дію з підписання маклерської записки сторонами і брокером, а

при наявність в брокера пропозиції (>офферта) від одного боку йпись-

>менного угоди (акцепту) одної лише брокером. Воно представляє

собою письмово оформлений документ купівлі-продажу чи поставки двох

видів: на реальний товар і термінові (ф'ючерсні). За першого - товар

переходить від продавця до покупця, тобто, це реальний товарообіг.

Товар повинен перебуває у приміщення біржі (її складах) чи, в крайньому

разі, повиненюить поставлене термін від однієї до днів сел-

ле підписання угоди.

 

     Товар щоб статибиржевим,должен відповідати цілої низкитребова-

>ний. Насамперед слід щоб було масовим, отже, не-

монопольним. Кількість товару має бути склала згоди на

куб. метрах, штуки, вагонах, тоннах чи інших одиницях виміру.

Якщо проданого товару зазначено в вагонах, мусить бутиотме-

>чена і повна нормальна місткість вагона. Фактична величина про-

>дажи називаєтьсяЛОТАМИ, тобто партіями, що має бути числом,

кратним біржовий одиниці. Це означає, що більше товарів

має ділиться кожну таку одиницю на всі сто.

 

     Якість, що є також однією з вимог до біржовомутова-

ру, угодою визначається: за стандартом і технічних умов.

Визначальним чинникам стандартизації якості біржового товаруявляе-

>тяс запровадження базового сорти як єдиної заходи. Як базового сорти

приймається найбільш поширений такого роду продукцію даного сорти. Так

СШАтвердая червона озима пшениця є стосовно

іншим типам. Натомість, вона не має п'ять класів, у тому числі номер


 

                                - 12 -

2 єкотировачним сортом, від якої у вигляді коефіцієнта

виводитися ціна інших.


    Особянностью біржового товару і те, що його можна і

купити та продати - вона цілкомликвидий. Біржовий товар, як по-

пащу до споживача, багаторазово переходить особисто від до рук. Цеобуслов-

>ленно тим, що у біржі звертається не сам товар, а титул власності

нею.

 

     Угоди, що відбуватимуться при негайної поставці і-

особистому платежі називаютьсяспот. А угоди, що відбувається при сел-

>тавке товару і очікувану платежі - форвард. У практиці закордонногори-

нічного господарства останні займають певне місце.Форвардние

контракти - це договірні зобов'язання приватних осіб із позабіржовому

обороту про поставки товарів у майбутньому без будь-якого офіційного га-

ранта.


    Особеностью ф'ючерсних угод є постачання товару в зі-

>ответствии з якими попередньо ув'язненими контрактами за цінами, склади-

>вающимся над ринком реального товару, чи зкотировачним ціні. На певний час

виконання угоди біржа бере певну суму застави (депозит,

маржа). Ф'ючерсні угоди полягають між продавцями іпокупате-

>лями, зазвичай, ні з метою продажу або придбання товару, і з метою

страхування від його можливих змін нього реальному ринку. Те

є при термінових операціях ф'ючерсного типу рух товарунеобяза-

>тельно, оскільки це - продаж права товару. Стандартний біржовий

контракт, ставши об'єктом такий торгівлі може реалізуватися з різних


 

                                - 13 -

цінами (в останній момент купівлі та організації продажу ціни на всі ринку реальних товарів зміни-

лисій). Якщо ціну підвищилася, різницю виплачує продавець,- якщо вона

знизилася - покупець.

 

     Щоб застрахуватися від його можливих втратвследствии з-

>менения цін при виполнение контрактів на реальний товар, в біржових

операціях застосовується хеджування (огородження, захист). У в найбільш

загальному вигляді хеджування окреслюється страхування ціни товару від

ризику чи небажаного дляпроиз водія спаду, чи невигідного для

споживача збільшення. І продавець і покупець зацікавлені у вуст-

поранення значних коливань й у остаточному підсумку - в стабілізації

руху цін. Насправді це в такий спосіб. Суб'єкт продаю-

>щий реальний товар біржі з постачанням у майбутньому, спираючись насущест-

>вующий рівень цін, до того ж час купує ф'ючерсні контракти на та-

киє самий період і кількість товару. А суб'єкт, який купує реальний

товар з постачанням у майбутньому до того ж час подає біржі ф'ючерсні

контракти. Вони виступають як страховігаранти-когда в операції одна

сторона втрачає як продавець реального товару, то водночас вона ви-

>игривает як покупець ф'ючерсних контрактів на кількість

товару, і навпаки.

 

     Зменшенню ризику, що з торгівлею ф'ючерсними контрактами,

сприяють опціонні угоди, які становлять торгівлю перед-

>варительними контрактами. Джерелом доходу покупцямфактичес-

дідька лисого ціни проти ціною при висновок опціонного угоди

виступає премія.

 

     І це то, можливо при наступнихобстаятельствах. Суб'єкт, займаю-

>щийся сільськогосподарським виробництвом, у березні хоче купити трак-


 

                                - 14 -

тор, що стоїть кілька карбованців. Однак цей час у

нього немає таких грошей, вони лише у вересні, після реалізації товару. За

>указаное час ціни на всі трактор можуть змінитися. Щоб реалізувати

свої інтереси покупець (хоче придбати трактор, а грошей немає) і

продавець (хоче реалізувати трактора та за відстрочку платежу отримати

відсоток) укладають контракт, який називається опціоном, відповідно до

яким покупець зобов'язується сплатити трактор встановлену суму

і встановлює певну суму за опціон. Продавшиопцион,субъект, має трак-

>тор,обязан його продати. Суб'єкт купивши опціон, отримує правоприоб-

>рести трактор, а може його й відмовитися. Заодно він втрачає про-

цент за опціон, а продавець його отримує.

 

     На біржі реального товару є і термінові угоди,

>котопие несоправождаются випуском ф'ючерсних контрактів. Вонизаключа-

>ются на обумовлене раніше кількість, тобто лот, угоду про сел-

>тавке якого оформляється як біржовогодокумента,указивающего

чітко визначеніобязаности сторін. Ці угоди не

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація