Реферат Кирлинг

Страница 1 из 7 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Поняття клірингу.

1.1 Кліринг над ринком реальних товарів.

1.2. Кліринг ф'ючерсних операцій.

1.3. Типи систем клірингу.

1.4. Інші форми клірингу.

2. Клірингові палати.

2.1. Роль клірингових палат.

2.2. Функції клірингових палат:

2.2.1.Функции операційній частини

процесу клірингу;

2.2.2.Функции финанасовой частини

процесу клірингу;

2.3. Клірингові корпорації.

- 2 -

3. Кліринг російському біржовому ринку.

3.1. Розрахункова палата Московської Товарної

Біржі.

3.2. Заходи з впровадженню клірингу

на Товарно-фондовой біржі "Санкт-Петербург":

3.2.1.Введение клірингових розрахунків над ринком

приватизаційних чеків;

3.3 Введение системи гарантійного забезпечення

операцій та розрахунків:

3.3.1.Технология гарантійного забезпечення;

3.3.2.Схема гарантійного забезпечення.

3.4. Правові аспекти запровадження системи гаарнтийного

забезпечення.

3.5. Економічне обгрунтування створення

кредитного установи "Клиринговая Палата"

3.5.1.План доходов,расходов і перерозподілу прибутку Палати;

3.5.2.Расчеты статей прибутків і витрат палати.

Укладання

Список використаної літератури

                            - 3 -

                           ЗАПРОВАДЖЕННЯ

     Цей дипломний проект розглядає клірінг в розумінні системи

розрахунків між 1ч 0ленами цією системою, побудовану на взаимоза-

подружжю їх зустрічних вимог, і зобов'язань .

     Цей дипломний проект складається з з трьох основних частин:

     - у частині розглядається процес клірингу;

     - друга частина розглядає роль клірингової палати в

процесі клірингу і його функції з прикладу клірингових палат

провідних бірж світу;

     - третина містить опис досвіду створення клиринго-

вых палат на сучасних біржах в России,а також обгрунтування

створення Клиринговой палати на Товарно-фондовой біржі

"Санкт-Петербург".

     Процес клірингу дуже важливий у розвиток біржовий дея-

тельности. Що ступінь організації ринку , тим важливіше

роль клірингових систем щодо його учасника.

     Процес клірингу важливе тим , що він забезпечує не толь-

до розрахунки між учасниками клірингу, а й містить у собі

механізм гарантії виконання зобов'язань сторін на біржовому

ринку, цим покращує якість ринку , підвищило б його образ-

видность і зберігає целостность.Клиринговая палата виступає

гарантом виконання зобов'язань за угодами. Контрактні обя-

зательства полягають з клірингової палатою , а чи не друг з

іншому. Це видатки укладання угод і дозволяє

ринків ефективно діяти.

     Процес клірингу забезпечують клірингові палати, які

можуть бути організовані у структурі самої біржі чи як від-

ділові організації. Статус клірингової палати визначається

                            - 4 -

тим, які функції вона буде виконувати.

     Розвиток біржовий діяльність у Росії потребує створення

клірингових установ. Такий вже сьогодні є ,зокрема , на

московських біржах. Ініціатором першого клірингового установи

у Санкт-Петербурзі виступила Товарно-фондовая біржа "Санкт-Пе-

тербург". Клиринговая палата, учреждаемая біржею і низкою дру-

гих організацій, буде окремої організацією із заснуванням

юридичної особи. Економічне обгрунтування створення клирин-

говой палати, і навіть запропонована технологія гарантійного

забезпечення операцій та розрахунків розглянуті у третій частині дано-

ного проекта.При розрахунках використовувалися дані про діяльність

провідних брокерських фірм біржі з її підстави до

15.11.92 року.

                            - 5 -

                       ПОНЯТИЕ КЛИРИНГА

     Кліринг, у якнайширшому розумінні, - це процес

розрахунків між сторонами , побудований на взаємозалік зустрічей-

ных вимог, і зобов'язань.

     У світовій практиці розрізняють міжбанківський клірінг, кли-

ринг валютний і клірінг товарний.

     Міжбанківський клірінг має місце практично у будь-якій

країні ситуація з розвиненою банківської інфраструктурою і становить

собою систему безготівкових розрахунків між банками, осуществляе-

мых через єдині розрахункові центри. Взаєморозрахунки банки можуть

й без клірингової системи, відкривши корреспон-

дентские рахунки друг в одного. Насправді це може бути

так: Банк А відкриває банку Б корреспон-

дентский рахунок і депонує у ньому певну суму. Банк Б по

дорученням банку Чи, можливо виконувати розрахунки не більше цієї

суми. Така система розрахунків між банками придатна лише

тим стран,потребности яких (з їх экономико-геогра-

фических умов) можуть задовольняти небагато

банків при незначних обсягах що пропливали неї пла-

тежах. У країнах, де існує широка банківська мережу з

великими обсягами пересування капіталу між банками,

розглянута вище схема стає неефективною. У частий-

ности,если банк А відкриває взаємні кореспондентські рахунки

десяти, ста банках, то обсяг коштів, які при цьому требу-

ется иммобилизовать, зростає пропорційно кількості бан-

ков-партнеров і може бути гальмом для всієї системи

розрахунків. Практика відкриття взаємних кореспондентських рахунків

існує у світі, але ці, скоріш, виключення з правила,

                            - 6 -

чинного у сфері банківських розрахунків.

     Клиринговая система виходить з тому, що це банки ви-

полняют приблизно одні й самі функції, мають приблизно одинако-

вую організацію бухгалтерського обліку, виражену за одну-

типном потоці документів.

     У країнах із розвиненою банківської інфраструктурою можна ви-

ділити три основних способи організації міжбанківських розрахунків.

Наприклад, у Франції та Великобританії взаємні розрахунки між

банками здійснюються центральним банком країни чи ,як

у Росії, його расчетно-кассовыми центрами на місцях. У багатьох

країн діють кілька автоматизованих розрахункових

систем, які організовані великими банками зі своїми філіями.

Яскравим прикладом Федеративна Республіка Німеччина, де одновремен-

але функціонують розрахункові системи Коммерцбанка, Дойчебанку,

Берлинербанка, Дрезденбанка, Дойчебундесбанка та інших. Кожна

розрахункова система враховує інтересів даної кредитно-финансо-

виття організації, її функціональні мети. У будь-яку такої системи

може включитися будь-який банк, будь-яке кредитне товариство і

т.п. Кожна організація , якщо вона створює власної кли-

ринговой системи, вибирає підходящу собі. У дивовижній країні може

бути трохи таких систем. Наприклад, Сполучених Штатів

Америки їх понад тридцять. Усі регіональні клірингові систе-

ми об'єднуються двома загальнонаціональними: федеральної (Fedwire)

- для внутрішніх платежів та "міжнародної ( CHIPS ).

     Найпоширеніші у країнах, особливо у невеликих

країнах (Австрії, Швейцарії, Угорщини та ін. )звані

GIRO - системи. Вони створюються комерційними банками зазвичай, у

формі акціонерного товариства відкритого типу шляхом поєднання

технічних засобів , технологій, організаційних заходів

                            - 7 -

і, фінансових ресурсів. Системи забезпечують

GIRO - розрахунки між учасниками і акумулюють кошти на

цих розрахунків. Центральний банк країни є, зазвичай,

однією з засновників клірингової системи.

     Кліринг валютний застосовується при міждержавних

розрахунках з урахуванням угоди урядів цих країн.

Відносини сторін будуються на взаємній заліку зустрічних требо-

ваний та зобов'язання, випливаюче з вартісного рівності то-

варных постачання і надання послуг. Валютний клірінг включає

набір обов'язкових елементів, як-от: систему клірингових

рахунків, обсяг клірингу (все платежі по товарообігу чи толь-

до частина їх підлягає обліку), валюту клірингу, обсяг техническо-

го кредиту (гранично дозволене сальдо заборгованості однієї

боку інший, рассчитываемое як відсоток обороту чи

вигляді абсолютної величини), систему вирівнювання платежів, схе-

му остаточного вирівнювання сальдо після закінчення дії

міжурядової угоди.

     Під товарним клірингом розуміють систему розрахунків між

учасниками біржового ринку, що включає як організацію заче-

та їх вимог, і зобов'язань друг до друга у тому чи іншого

формі, і організацію безпосередньо самих розрахунків між

ними.В даної системи присутній третій бік з кожної

яка є угоді, саме Клиринговая (розрахункова) палата,

забезпечує її життєдіяльність.

     Визначення те, що маємо отримати І що поставить/вып-

латить щодня виконання боку угоди є саме систе-

ми клірингу. Розрахунки зобов'язань сторін, складові сутність

процесу клірингу, дозволяють саме і ефективно здійснювати

обмін фінансових інструментів.

                            - 8 -

     Кліринг на біржовому ринку має специфіку, пов'язану з

типом самої біржі і проведеними у ньому операціями. Поруч із

що існували товарними і фондовими біржами, з'явилися фью-

черсные біржі, у яких ведеться торгівля фінансовими инстру-

ментами і охоплює як фондові, і товарні ринки.

     З цього погляду підхід до організації систем клірингу

на ринках реальних товарів хороших і цінних паперів, та ринок ф'ючерсних

операцій має певні розбіжності й, до того ж час, одина-

ковую сутність.

              КЛІРИНГ НА РИНКУ РЕАЛЬНИХ ТОВАРІВ

     Угоди біржі реальних товарів, в гнітючому біль-

шинстве, носять суто торговий характер, тобто за кожної по-

купкой і продажем постає реальна потреба у товарі чи сам

товар. На ф'ючерсних біржах з усіма угодами мають переважно

спекулятивний характер чи відбуваються з метою страхування від

цінових ризиків. Відповідно методи щодо організації торгівлі на

цих біржах різняться, отже, різні застосовувані на

них системи клірингу.

     Слід зазначити, що клірінг організується преимущест-

венно на ринках з більшими на обсягами укладених операцій та стан-

дартизированными умовами контрактів.

     При торгівлі біржі реальних товарів об'єктом біржових

операцій є форвардний контракт, термін поставок товарів по

якому встановлюється з урахуванням домовленості між про-

давцом і покупцем. Товар по форвардному контракту як пра-

вило стандартизовано. Прикладом може бути міжнародна

валютна біржа : якщо продавець і покупець згодні обміняти

                            - 9 -

120 японських єн за долар США після закінчення дев'яносто

днів, для угоди це не матиме ніякого значення, якщо будь-яка

зі сторін перепродасть цей контракт.Если досі поставки

покупець, здобув контракт, перепродує його за біржі

іншому покупцю, він сплачує різницю у цінах Клиринговой

(розрахункової) палаті, якщо ціна реалізації виявиться нижче ціни

придбання. Якщо ціну реалізації виявиться ціну приобре-

тения, то виникає при перепродажу прибуток Клиринговая па-

лата записує з цього приводу даного імені клієнта й виплачують причита-

ющуюся йому суму при завершенні розрахунків з угоді, тобто. після

поставок товарів початковою продавцем та її оплати кінцевим

покупцем. Клиринговая (розрахункова) палата визначає суми

чистих виплат кожного учасника, які він повинен мати

чи доповнити палату. Початковий продавець отримує суму,

розраховану за ціною придбання контракту першим покупате-

лем.

     Там, коли покупець, здобув товар, пе-

репродает його за біржі за нижчій ціні, він внести

до палати відмінність між вартістю придбання й законність продажу това-

ра. Оставшуюся частина вартості контракту за ціною перепродажу

виплачує останній покупець при поставці товару.

     Після кожної продажу контракту ньому вказується:

     - ціна, і загальна сума проданого товару;

     - продавець;

     - покупець;

     - дата звершення угоди.

     У форвардних контрактів є одне істотне ограниче-

ние. Вони залежить від кредитоспроможності боку, що є

другим партнером за контрактом.

                            - 10 -

                 КЛІРИНГ ФЬЮЧЕРСНЫХ ОПЕРАЦІЙ

     При ф'ючерсних угоди з повністю стандартизованими в

відношенні ваги, якості, умов платежу і постачання партіями

товару розрахунки здійснюються так. При заключе-

нии угоди продавець і покупець контракту вносять в Клиринго-

вую палату гарантійний задаток під забезпечення виконання обя-

зательств за контрактом. Величина гарантійного задатку опреде-

ляется Клиринговой палатою, з нестабільності цін, і

часу, що залишається досі поставок товарів, і як,

зазвичай, від п'яти до п'ятнадцяти відсотків вартості

контракту. При несприятливу кон'юнктуру ринку нафтопродуктів та при прибли-

жении терміну поставки, Клиринговая палата вимагатиме

збільшення розміру задатку до ста відсотків.

     Щодня по за ф'ючерсними контрактами, не ліквідованим на

кінець торгового дня, здійснюються розрахунки, за результатами до-

торых палата визначає суми виплат, необхідні внесення

з цього приводу палати продавцями чи покупцями залежно від

зміни ціни: у разі підвищення ціни сторона, продавшая конт-

ракт, зобов'язана на початок наступного торгового дня покрити раз-

ницу між ціною закриття попереднього дні й ціною закриття ті-

кущего дня за всі відкритим позиціям; при зниженні ціни раз-

ницу вносить покупець.

     Взаєморозрахунки між учасниками ф'ючерсної торгівлі

(клірінг) здійснюються за підсумкам кожного дня торгів.

     У результаті клірингу:

     До кожного учасника торгів обчислюється змінна марка

У цьому суми виграшу зараховуються на рахунки учасника, а торб-

                            - 11 -

ми програшу списуються з нього.

     За результатами всіх перерахувань визначається сальдо сче-

та кожного члена Клиринговой палати.

     Подсчитывается число відкритих позицій наприкінці торгів у

кожного учасника і обчислюється сума початкового задатку,

які мають перебувати на рахунку члена Клиринговой палати

(припустимий мінімум ).

     Якщо припустимий мінімум рахунки перевищує сальдо рахунки, то

різницю мусить бути внесено членом Клиринговой палати з цього приводу

палати. Якщо сальдо рахунки перевищує припустимий мінімум, то

різницю з-поміж них утворює вільний залишок коштів у сче-

те,который можуть затребувати із рахунку Клиринговой палати.

     Інформації про результаті клірингу доводиться до учасників

торгів через звіти , підготовлювані Клиринговой палатою.

     Член клірингової палати зобов'язаний оплатити заборгованість

перед палатою на початок торгів наступного торгового дня.

     Якщо до початку наступних ф'ючерсних торгів учасник не

вніс з цього приводу палати суму, необхідну підтримки всіх

відкритих їм позицій, він має протягом торгової сесії

закрити неподкрепленные позиції.

     Якщо повне закриття всіх позицій не веде до ліквідації

заборгованості учасника перед Клиринговой палатою, то цих

цілях залучаються кошти учасників, перебувають у Клирин-

говой палаті. Що стосується, якщо цього досить палата

залучає кошти інших своїх членів або бере кредит під

забезпечення накопичених нею заставних коштів.

     Насправді, все виплати, пов'язані з покриттям різниці

цін здійснює сама Клиринговая палата з допомогою спеціальних

фондів чи депозитів, внесених кожним учасником до початку

                            - 12 -

торгів. З упровадженням системи клірингу на біржовому ринку повы-

шается саме якість ринку. Кожен продавець і покупець на

біржі найчастіше є посередниками (брокери) і діє

від імені Ілліча та за дорученням своїм клієнтам, кількість яких регули-

руется відповідними правилами біржі. Через війну взаи-

морасчетов, проведених Клиринговой палатою значно може

скоротитися число та обсяги переміщуваних коштів по

взаємним зобов'язанням учасників біржового ринку, що робить

його ліквідним і прискорює процеси розрахунків між продавши-

цами і покупцями.

     Традиційним ринком, у якому застосовуються різні

системи клірингу, є ринок цінних паперів. Цінні папери

так можна трактувати ,як й утворився звичайний товар, як об'єкт

біржових операцій, отже, і проводити ф'ючерсні операції з

ними. Шиирокие можливості використання клірингу при операци-

ях купли/продажи цінних паперів обусловленны умовами їх обра-

щения над ринком, легшим і дешовой їх транспортуванням і

зберіганням, порівняно спрощеної процедурою передачі прав

власності ними. Приклад ринку цінних паперів можна

розглянути типи систем клірингу.

                            - 13 -

                     ТИПЫ СИСТЕМ КЛИРИНГА

                        Единичный тип

     Единичный тип є фундаментальної формою клірингу і

исполнения.Данный тип клірингу використовується, зазвичай, при

торгівлі реальними товарами. За укладанням угоди повинна сле-

довать постачання реального товара.К прикладу, після підписання

угоди покупець цінних паперів переводить готівка чи

їх еквівалент в доступну для продавця форму. Продавець тримає

цінні папери формі, придатної для поставки покупцю. За-

тим дві сторони домовляються про використання деякого ме-

ханизма, що дозволяє обміняти папери за власний кошт.

     Усі подальші угоди між тими сторонами протягом

даного робочого дня опрацюють з точністю за такою самою

схемою, але цілком незалежно від попереднього чи наступних

угод. Оскільки протилежна сторона з кожної угоді з-

вестна, можна негайно оцінити своє становище стосовно

різним контрагентам шляхом перегляду всіх операцій та определе-

ния їх до стану.

     Цей метод використовується на ринках із малими обсягами, чи

на ринках з істотно більшими обсягами, якби них исполь-

зуется потужна високо автоматизовану систему. Але він

має істотними

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація