Реферати українською » Биржевое дело » Ринок цінних паперів


Реферат Ринок цінних паперів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

До Про М Т Р Про Л Ь М А Р Про Б Про Т А

по дисципліні« Ринок цінних паперів »

Варіант – № 8


Слухач : ........................…………..................Сидоркевич Дмитро Іванович


Спеціальність, група : ..................ЗФ – 02 ( фінанси )


Керівник : ...................................................Тисьминецька Лариса Олександрівна


Результат, дата:


Реєстраційний номер, дата:


м. Черкаси

2002 р.


З А У Д А М М Я


1. Учасники ринку цінних паперів, їхні характеристика ......................................- 3


2. Реєстратор іменних цінних паперів, необхідні умови для профес-сійної діяльності на ринку цінних паперів в ролі реєстратора ................- 8


3. Види акціонерних товаривств, особливості їхні діяльності.....................- 11


Література ..............................................................................................................................................- 19

1. Учасники ринку цінних паперів, їхні характеристика.


Згідно Закону України « Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні » учасниками ринку цінних паперів є [2, ст.1]:

- емітенти;

- інвестори;

- особини, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів - підприємницька діяльність по перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та організаційному, інформаційному, технічному, консультаційному та іншому обслуговуванню випуску та обігу цінних паперів, що є, як правило, виключним чи переважним виглядом діяльності;

Інвестор на ринку цінних паперів - фізична чи юридична особа, котра придбаває цінні папери від свого імені та за свій рахунок із метою одержання прибутку чи збільшення вартості цінних паперів чи набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до чинного законодавства;

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння чи відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, котра їхнього випустила, та їхнього власником й передбачають, як правило, виплату прибутку у вигляді дивідентів чи процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними чи на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачене цим Законом чи у яких спеціально не вказано, що смердоті не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особини).

Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів й кредитів.

Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться державними органами, підприємствами, установами й організаціями, що випустили ці папери.

Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно в Україну.

Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу приватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством України.

Емітент цінних паперів (далі - емітент) - держава в особі уповноваженого органу, юридична особа й у випадках, передбачених законодавством, фізична особа. Емітент від свого імені випускає цінні папери й зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають із умів їхні випуску.

Емітент винен усі зобов'язання, що виникають у зв'язку із випуском цінних паперів, виконувати у поетичні рядки й в порядку, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства України, а також рішеннями про випуск цінних паперів.

Права й обов'язки щодо цінних паперів виникають із моменту їхнього передачі емітентом чи його уповноваженою особою одержувачу (покупцю) чи його уповноваженій особі.

Відповідно до Закону «Про цінні папери та фондову біржу» в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів [3, ст.3]:

акції;

облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

облігації місцевих позик;

облігації підприємств;

казначейські зобов'язання республіки;

ощадні сертифікати;

інвестиційні сертифікати;

векселі;

Акція - цінний папір без установленого рядок обігу, що засвідчує дольову доля в статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та декларація про доля в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, але в доля в розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій.

Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, годину придбання акції, а також кількість таких акцій у шкірного із акціонерів.

По акціях на пред'явника у книзі реєструється їхнього загальна кількість.

Привілейовані акції дають власникові переважне декларація про одержання дивідентів, але в пріоритетну доля в розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій помиляюся брати доля в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачене його статутом.

Привілейовані акції можуть випускатися з фіксованим у відсотках до їхні номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідентів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідентів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду.

Якщо розмір дивідентів, що виплачуються акціонерам, по простих акціях перевищує розмір дивідентів по привілейованих акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідентів, виплачених іншим акціонерам.

Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства.

Порядок здійснення переважного права на одержання дивідентів визначається статутом акціонерного товариства.

Власник акції має декларація про частину прибутку акціонерного товариства (дивіденди), на доля в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерного товариства.

Акція є неподільною. У разі коли одна й та ж акція належить кільком особам, усі смердоті визнаються одним власником акції й можуть здійснювати свої права через одного із них чи через спільного представника.

Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства чи загальними зборами акціонерів акціонерного товариства.

Рішення про випуск акцій оформляється протоколом.

Протокол рішення про випуск акцій винен обов'язково містити: фірмове найменування емітента та його місцезнаходження; розмір статутного фонду чи вартість основних й оборотних фондів емітента; цілі та предмет його діяльності; зазначення службових осіб емітента; найменування контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів; мітку випуску акцій; зазначення категорій акцій; кількість іменних акцій та акцій на пред'явника; кількість привілейованих акцій; загальну суму емісії й кількість акцій; номінальну вартість акцій; кількість учасників голосування та порядок його проведення; порядок виплати дивідентів; рядків й порядок передплати акцій та їхнього оплати; рядків Повернення коштів при відмові від випуску акцій; черговість випуску акцій (при випусках їхнього різними серіями); порядок повідомлення про випуск й порядок розміщення акцій; права власників привілейованих акцій; переважне декларація про придбання акцій при новій емісії. Протокол, крім того, може містити і інші відомості щодо випуску акцій.

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду чи протягом усього вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли попередні випуски акцій були зареєстровані й усі раніше випущені акції повністю оплачені за межі не нижче номінальної.

Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних із господарською діяльністю акціонерного товариства.

Акції оплачуються у гривні, а й у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, також у іноземній валюті чи шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного внеску вартість акції виражається у гривнях.

Підприємства, установи й організації можуть придбати акції за рахунок коштів, що надходять у їхнього розпорядження после сплати податків та процентів за банківський кредит.

Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) лише после повної оплати їхнього вартості.

Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належати йому, для їхнього наступного перепродаж, поширення серед своїх працівників чи анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані чи анульовані не понад одного року. Протягом цого періоду розподіл прибутку, а також голосування й визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.

Дивіденди по акціях виплачуються одного разу на рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні после сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів й підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цого цінного паперу в передбачений в ньому рядків із виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами випуску). Облігації всіх видів розповсюджуються серед підприємств й громадян на добровільних засідках.

Також на ринку цінних паперів використовуються слідуючи терміни [1, ст.1]:

глобальний сертифікат - документ, оформлень все випуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, котрі засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, який підтверджує декларація про здійснення операцій із цінними паперами цого випуску в Національній депозитарній системі;

депозитарій цінних паперів (далі - депозитарій) - юридична особа, котра провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;

депозитарна діяльність - надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їхнього випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

депозитарний договір - договір між зберігачем та обраним ним депозитарієм, за яким депозитарій Веде для зберігача рахунки у цінних паперах, на які відображаються операції із цінними паперами, переданими зберігачем;

депозитарний облік - облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів у зберігачів чи облік на рахунках у цінних паперах, який здійснює депозитарій для зберігачів та емітентів;

депонент - юридична чи фізична особа, котра користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах;

договір про відкриття рахунку в цінних паперах - договір між власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачу власником належних йому цінних паперів зберігачу для здійснення депозитарної діяльності;

договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів - договір між фондовою біржою чи учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними депозитарієм про здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

договір про обслуговування емісії цінних паперів - договір між емітентом та обраним ним депозитарієм про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

документарна форма цінного паперу - сертифікат цінних паперів (далі - сертифікат), що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами;

електронна торговельно-інформаційна мережа - сукупність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів;

зберігач - комерційний банк чи торговець цінними паперами, який має дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів й операцій емітента із цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тихий цінних паперів, що належати йому, то й тихий, котрі він зберігає згідно із договором про відкриття рахунку в цінних паперах; при цьому зберігач не може вести реєстр власників цінних паперів, щодо які він здійснює догоди;

кліринг - отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необходимых для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

номінальний утримувач - депозитарій чи зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі;

організаційно оформлень позабіржовий ринок - організація, що об'єднує торговців цінними паперами для надання послуг в укладанні угод щодо цінних паперів й при цьому не так на меті отримання прибутку;

реєстр власників іменних цінних паперів - складений реєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів;

реєстратор - юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, який здобувши у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

розрахунковий банк - банк, із яким депозитарій уклав договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів;

сертифікат - бланк цінного паперу, який видається власнику цінного паперу (цінних паперів) й містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного паперу (акція, облігація тощо) чи найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" й засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери);

сертифікат якості цінних паперів у документарній формі - документ, який засвідчує ступінь технічного захисту виготовлених у документарній формі цінних паперів, що надається виробником сертифікатів цінних паперів емітенту для забезпечення можливості їхнього перевірки у процесі обігу на справжність (автентичність) та відповідність міжнародним стандартам якості.


2. Реєстратор іменних цінних паперів, необхідні умови для профессійної діяльності на ринку цінних паперів в ролі реєстратора.


Згідно закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україн» юридичні особини, котрі є учасниками Національної депозитарної системи, здійснюють такі види діяльності:

- зберігання й обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

- кліринг та розрахунки за угодами

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація