Реферати українською » Биржевое дело » Ринок цінних паперів


Реферат Ринок цінних паперів

Зміст

                                                                                                                                стор.

Вступ………………………………………………………………………………. 2

Розділ 1. Поняття цінних паперів та їхні класифікація……….………………….. 4

         1.1. Основні види цінних паперів…………………………………………. 6

   1.2. Механізм формування курсової вартості цінних паперів та ді-

         відендна політика ……………………………………………………… 14

Розділ 2 .Ринок цінних паперів, інвестиції та економічне відтворення………. 22

   2.1. Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів…………………... 25

   2.2. Механізм акумулювання інвестиційних ресурсів та оцінка

          ризиків на ринку цінних паперів …………………………………….… 32

   2.2. Фондові індекси……………………………………………………….… 37

   2.3. Фондові кризи у ринковій економіці………………………………….. 53

Розділ 3. Основні проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в

                Україні …………………………………………………………………… 58

         3.1. Етапи формування фондового ринку в Україні……………………….. 59

         3.2.Сучасний стан фондового ринку в Україні…………………………….. 63

         3.3.Проблеми розвитку Національної депозитарної системи…………….. 72

         3.4. Шляхи поліпшення функціонування фондового ринку України……. 80

 Висновки…………………………………………………………………………… 84

Додатки……………………………………………………………………………… 90

Література …………………………………………………………………………... 110

Вступ.

 

        На початку 90-х років наша країна стала на шлях створення ринкової економіки. Ринкова трансформація економіки України передбачає не лише зміни в галузі відносин власності й виробничих відносин, а і найскоріше формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи. Одночасно із реформуанням народногосподарського комплексу в Україні винне відбутися динамічне становлення ринку цінних паперів. Його формування в Україні є центральною ланкою ринкових перетворень й сприятиме оздоровленню економіки вцілому, інвестуванню її стрижневих галузей й об’єктів, прискоренню процесу приватизації державного майна.

                 Метою роботи є аналіз стану й розвитку фондового ринку в Україні в умовах становлення ринкових відносин.

                Предметом дослідження є проблеми відтворювального та інвестиційного процесів в Україні.

    Об'єктом дослідження є фондовий ринок України.

               Теоретико-методологічною основою дипломної роботи є використання сучасних досягнень вітчизняних й зарубіжних вчених в економічній науці стосовно проблем функціонування фондового ринку. Статистичну базу дослідження становлять дані Державної комісії із цінних папрів та фондового ринку, Держкомстату та економічних й політичних періодичних видань.

          Ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товарно-грошових відносин. При гармонійному розвитку, розвинутій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченню механізмів захисту інтересів всіх його учасників — інвесторів, емітентів, посередників — він є потужним прискорювачем економічного розвитку будь-якої країни.

               Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально – економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу й соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню статку кожної людини шляхом володіння й вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин.

                  На ринках цiнних паперiв формуються вихiднi критерii для оцiнки ефективностi нових вкладень, здiйснюється економiчний контролю над ефективною дiяльнiстю акцiонерних пiдприємств. Особливо це важливо для “захисту” пiдприємництва вiд наслiдкiв комерцiйного ризику в сучасних умовах, рiзких змiн у структурi свiтового господарства, стрибкiв у динамiцi товарних цiн, вiдсоткових ставок, валютних курсiв.

                  Ринки цiнних паперiв ( особливо короткостроковi ) вiдiграють важливу роль у регулюваннi копійчаного обiгу та кредиту. Досвiд останнiх десятирiч у країнах Заходу свiдчить, що iснування розгалуженої мережi ринкiв цiнних паперiв у багатьох ситуацiях може стримувати розвиток iнфляцiйних процесiв. Це пов’язано із тім, що наявнiсть значної кiлькостi рiзних цiнних паперiв допомагає зв’язати частину невитрачених грошових ресурсiв споживачiв, перевести їхні із положення незадоволеного поточного попиту в положення, що забеспечує iх збереження. За недостатнього розвитку ( чи вiдсутностi ) ринку цiнних паперiв може скластися драматична проблема розмiщення державних позик, викликана дефiцитнiстю бюджету.

                 Успішне функціонування економіки в умовах ринку не можливе без розвиненого і стійкого фондового ринку. Для стабілізації фінансового стану у зв’язку із обмеженістю фінансових ресурсів держави постає необхіднсть забезпечити розширене відтворення шляхом залучення та “переливу” коштів через фондовий ринок. Розвиток ринку цінних паперів є своєрідним індикатором лібералізації економіки і успішного проведення ринкових реформ.

                 У годину у розвинутих краiнах ринки цiнних паперiв належати до числа найбiльш динамiчно зростаючих елементiв фiнансовоi сфери. Оборот на нових ринках цiнних паперiв зростає в багато разiв швидше, нiж обсяг операцiй на товарних ринках і на традицiйних ринках комерцiйного та банкiвського кредиту. Формування ринкiв цiнних паперiв означає високий ступiнь економiчного розвитку. З ускладненням господарського механiзму функцii ринкiв цiнних паперiв стають дедалi рiзноманiтнiшими. Система цих ринкiв створює необхiдний і важливий компонент сучасного механiзму економiчного регулювання. То в краiнах Заходу рух капiталiв, перерозподiл трудових і матерiальних ресурсiв мiж рiзними галузями виробництва найчастiше опосередковується ринками цiнних паперiв. У умовах, коли величезнi обсяги капiталу виявляються зв’язаними на тривалий перiод у тiй чи iншiй продуктивнiй формi, саме ринки цiнних паперiв надають економiцi тої гнучкостi і мобiльностi, Яка забезпечує можливiсть швидкого переливу ресурсiв із одних галузей в iншi і здiйснення структурної перебудови виробництва. На вiдмiну вiд iнших фiнансових ринкiв тiльки ринки цiнних паперiв є дiйовим iнструментом розподiлу і перерозподiлу капiталу корпорацiй мiж галузями.

 

Розділ 1: поняття цінних паперів та їхнього класифікація.

                   Цiннi папери - це грошовi документи, що засвiдчують право власностi того чи iнший вид капiталу, визначають вiдносини юридичноi особини, котра їхні випустила, та їхнього власника і передбачають виплату прибутку у виглядi дивiдендiв чи вiдсоткiв, а також можливicть передання грошових та iнших прав, що випливають iз цих документiв, iншим особам.[1]

              Цiннi папери можуть бути iменними чи на пред’явника. Iменнi цiннi папери, якщо дозволяє чинне законодавство, можна передавати iншим особам шляхом передавальних записiв, що засвiдчують перехiд прав на цiнний папiр до iншої особини. Цiннi папери на пред’явника обертаються вiльно. Всі цінні папери, що обертаються на ринку, можна розділити на трьох групи: акції, облігації й спеціальні цінні папери. Коли стосується інвестицій й стабільності припливу прибутку, найбільше якісними рахуються державні облігації, особливо короткострокові ощадні векселі. Потім йдуть приватні облігації і акції значних компаній, що регулярно сплачують дивіденди. Цiннi папери можуть використовуватися для розрахункiв, а також як застава для забеспечення платежiв і кредитiв. Випускає їхні юридична особа, Яка забов’язується виконувати обов’язки, що випливають із умів випуску цiнних паперiв.

                 Перелік видів цінних паперів, котрі можуть випускатися й обертатися в Україні, визначається ст. 3 Закону України «Про цінні папери й фондову біржу». Відповідно до цого закону, до випуску та обігу в нашій державі допущені: акції, облігації внутрішніх державних й місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов»язання держави, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери. Крiм перелiчених видiв цiнних паперiв, що є за своєю економiчною природою фiктивним капiталом Першого порядку, в практицi фондової бiржi широко застосовуються також похiднi цiннi папери - фiктивний капiтал іншого і третього порядкiв. До них належати депозитнi cвiдоцтва і варранти, сертифiкати iнвестицiйних фондiв та компанiй, опцiони і ф’ючерси. Динаміку розподілу емісій цінних паперів у 1997-1999рр. Відображено у додатку № 1.

            Цінні папери із фіксованим прибутком — це боргові зобов’язання, у які емітент зобов’язується виконати відповідні дії. як правило, це оборотна виплата грошової суми й процентної винагороди. 

           Існують такі різновиди цінних паперів з фіксованим прибутком: 

Схожі реферати:

Навігація