Реферат Валютні біржі

періоді этад залежність стає жорсткішою, а короткостроковому • менше жорсткою. Пов'язано це передусім про те, що ВНП • показник стану економіки загалом, а своє' тимчасової реакції економіки на несподівані зміна на внутрішньому чи міжнародному ринку необхідний опре ділений період.

Пропозиція грошей

Грошова маса як категорія має певну струк туру, куди входять (у напрямку зниження їх ліквідності)

МО = готівка;

Ml = МО + депозити населення і побудову підприємств у кому мерческих банках; депозити населення сбербанках буд< запитання; вартість розрахункових, поточних і спеці альных рахунках підприємств, громадських організацій і громадян;

М2 == Ml + термінові вклади в сбербанках;

МОЗ == М2 + депозитні сертифікати банків, облигаци Госзайма.

Поняття грошової маси, яка у розрахунках лютных курсів, входить у М2.

Розмір грошової маси пов'язана з з^. ниями валютного курсу. При посиленні жорсткості грошової п^д тики держави відбувається скорочення грошової м;. країни, що зумовлює падіння цін, і удорожа^^ національної валюти. Так, скорочення грошової м^ на 1% призведе викличе подорожчання валютного курсу на 1%. ^ у разі з ВНП, у реальному економіці існує ^ жество чинників, що впливають на грошову ^ су, а проміжок часу між зміною дене^ ., є і наступним для цього зміною валютного) са, як говорилося, називається тимчасовим лагом, t/. й у ВНП, залежність валютного курсу від денед;." маси буде жорстка, ніж більший проміж^ часу розглядається.

Платежный баланс

(узагальнений підсумок міжнародних операцій странь

На формування валютного курсу крім рассмот^ ных чинників впливають два показника: m вый баланс, є нетто-соотношением експорт нафти й імпортних операцій, і баланс розрахунку по поточним v раціям, тобто баланс експортно-імпортних розрахунків операцій із товарами, послугами і фінансами. Дефц торгового (чи поточного) балансу означає вища від попиту іноземні товари, послуги, чи фінанси,^ спричиняє падіння національної валюти. Проте ха{. тер впливу торгового балансу на валютний курс мо^ бути різним залежно від ситуацій у різних р< дарствах. -

Так, розглядаючи країни, валюта якого є. зервной, зокрема США, необхідно пам'ятати,' дефіцит платіжного балансу може визначатися піт^ ностью інших держав збільшити свої валкж резерви чи розширити міжнародну торгівлю. Та^ ситуація мала місце початку 80-х рр., коли за повів]], нии дефіциту торгового балансу спостерігався стабилц „ зростання курсу долара, пов'язані з зростанням світової экономи.

 Відсоткові ставки

Показником дохідності капіталу різних страназ є облікові відсоткові ставки (0, тобто ставки які застосовують центральні банки у бойових операціях з кому мерческими банками та інші кредитними інститутам! з обліку короткострокових державних зобов'язань Спреж де всього казначейських векселів) і переобліку комерційні векселів. Та у різних країнах имеютсз різні темпи інфляції, то тут для коректного определе ния дохідності обчислюються реальні відсоткові ставвд з урахуванням "ефекту Фішера".

"Ефект Фішера" так пов'язує але минальные відсоткові ставки (0, реальні процентны ставки (1 реал-) і інфляцію Від):

(1 + 0 = (1 + IP^ ) (1 + тт) .

Наприклад, США номінальна відсоткову ставку сод ставляет 9,5%, інфляція - 4%, у Росії - соответственна 180 і 170%. З урахуванням "ефекту Фішера" реальні про“ центные ставки дорівнюватимуть:

для США:

1реал. = (1 + i)/(i + л) - 1 = 1,095/1,04 - 1 = 5,288%,

для Росії:

ipean. = (буд + ^/(^ + ^) . і = 2,8/2,7 - 1 = 3,703%

Отже, за наявності твердої гарантії возвра та капіталу і відсотка вільні капітали будуть вложе ны до тієї країни, де реальна відсоткову ставку вищою, і отже, можна було одержати вищий дохід, ті є привабливість і вартість даної валюти повы шается. ~

На думку, залежність валютного курсу від реаль ных відсоткові ставки визначається обсягами і рівень” свободи капіталів, і навіть надійністю нових активом порівняно з старими і наявністю перспектив зраді” ния відсоткові ставки із них. Ступінь свободи капита вилов визначають час, необхідне продажу маю щихся активів, та наявність попиту ці активи над ринком Тому можна дійти невтішного висновку, що у короткостроковому пери' оді зміни у відсоткових ставках (з урахуванням ризику сприяють мобільності абсолютно вільних капита-и лише за збереженні тенденцій на період відбувається рух раніше "пов'язаних капита вилов" .

Наприклад, якщо ваша капітал вкладено в сталеливарну

поомышленность Великій Британії та у вас є реальний прибуток нею у вигляді 5%, а реальна ставка відсотки надходжень у США становить 10%, та найбільш розумним дією, здавалося б, буде переклад капіталу з сталеливарної промисловості Великобританії на США. Але це віз можна лише за виконанні кількох умов: нали чие покупця, готового розмістити свій капітал в стале ливарне виробництво Великобританії, попри віз можность розміщення його передачі під 10% США; переклад капи таля у досить стислі терміни; наявність впевненості що обсяг реальної ставки по знову придбаний ным активам не знизиться нижче реального відсотка доходу сталеливарного виробництва. Отже, виграш від цієї операції може бути менш очевидним, більше, ви можете програти.

У ідеальному разі (над ринком чистої конкуренції) дохідність капіталу в всіх учасників однакова, поэто му власник вільного капіталу повинен мати одина ковую прибуток як від перекладу капіталу США, допус тім, під 10%, і від вкладення сталеливарну промыш ленность Великобританії із реальним доходом 5%, але з умовами продажу, компенсирующими недоодержання у вигляді ще п'ять%.

Чинники державного регулювання

У країнах, на економіку яких міжнародна тор говля надає значний вплив, підтримки стабільності та розвитку економіки застосовується государ ственное регулювання національних валютних ринків. Пов'язано це передусім про те, що валютний курс, сфор мированный під впливом безлічі економічних, по литических, психологічних та інших чинників, своєю чергою, впливає з їхньої формування.

Якщо з низки причин країни порушено экономи ческое рівновагу, то падіння національної валюти буде спричинить загострення економічної ситуації в, що, своєю чергою, викликає ще більше падіння національної валюти, тобто буде освічений замкнуте коло. Одне! із заходів з виправлення схожій ситуації й являетсЛ запровадження державного регулювання національним валютних ринків. Розглянемо докладніше деякі сої ставляющие державного регулювання.

Тариф (мито)

Мита (одне із видів податкові платежі) нала' гаются як у ввезені, і на які товари Мита на ввезені товари застосовуються колись всієї як захист місцевих виробників аналогічно! продукції з іноземних конкурентів. Крім цього, пош ліни захищають доходи працівників і кількість службовців, зайняті! у цьому виробництві, і навіть доходи виробників постачальних даному виробництву сировину й матеріали

Разом про те запровадження високих мит позбавляє покупате лей дешевших і якісних товарів хороших і не стимулюємо підвищення якості аналогічної вітчизняної продукції.

У окремих випадках, коли економіка країни нахо дится глибокій занепаді, мита перестають использо ваться як захист інтересів місцевих справляєте лей і стають статтею прибутку держави.

Можна простежити вплив мит на ВНП, якщо перед ставити котрі становлять у наступному вигляді (по соответ ствующим групам готової продукції):

ВНП = 2Рп+ ЕИн+ SV^ (Ц+ Ц) + W" (Ц+ Ц),

де У9" - обсяг експорту на окремі види про дукции,

V"4 - обсяг імпорту на окремі види про дукции,

Ц, - ціна експортної (імпортної) продукції, П - мито на експортну (імпортну)

продукцію,

і = l...n, кількість груп виробленої про дукции.

Частка одного імпортованого продукту та її батьківщин венного аналога у структурі ВНП звучатимуть і вигляді:

ВНЦ = Ра+ Ін,+ V,"" (Ц+ Ц). 44

Вплив величини мита на ВНП можна оцінити лише з наявності конкретних ситуації та товару. Важливу роль відіграють обсяги експорту, обсяги про изводства аналогічної продукції усередині країни та элас тичность попиту даний товар.

З аналізу російського ринку можна предпо ложить, що з орієнтації внутрішніх ціни ціни їм порту, за наявності еластичного попиту даний товар й за умови відносної насиченість ринку цим то варом зменшення його обсягу над ринком призведе до повели чению дохідності (рис. 1), і, до вище нию ВНП.

Ціна

Ц+П

Обсяг

Рис. 1. Збільшення дохідності за незначного зниження обсягу товару над ринком (еластичний попит).

Дохідність окреслюється твір обсягу на ціну товару. На графіці її величина дорівнює площі прямокутника U,A,V,0 до примене ния тарифу і (Ц+П)Ад V^O саме його застосування. Эластичным називається попит, у якому зміну ціни на 1% призводить до зміни обсягу товару менш як на 1%.

JIpH наявності нееластичного попиту рассматривае мый товар підвищення ціни приводить до зменшення дохо ді1- і, зниженню ВНП (рис. 2).

 Ціна

Ц+П

Обсяг

Рис.2. Зменшення дохідності за незначного зниження обсягу товару на рынк<

(нееластичний попит).

Величина доходу на графіці представленій у вигляді площі прямо косинця UA,V,0 до застосування тарифу і (II+n)A,V,0 саме його примі нения. Неэластичным називається попит, у якому зміну ціни на "л призводить до зміни обсягу товару понад 1%.

Квоти (ліміти, встановлені на обсяг експортної/ імпортної продукції)

Квоти (частка участі у чимось, наприклад, у сваволю стве, продажу, страхуванні та т.д.), як і і стягування мита впливають на ВНП:

ВНП = ЕРп,+ 2Ин+ ХК^ (Ц+ П.) + SK- (Ц+ П.) ,

де До3" - квота експорту на окремі види

продукції, До""- квота імпорту на окремі види

продукції.

Запровадження квот імпорту, як та введення мит має своєю метою захист місцевих виробників від иностран ных від конкурентів і гарантує їм певне місце зв;

ринку. Для російського ринку квотування деякі видів імпортної продукції, з одного боку, необходи мо, оскільки вітчизняні аналоги неконкурентоспроможні з іншого боку, наявність імпортних квот, як правил^ зменшує обсяг ВНП.

Запровадження квот експорту зумовлено спробами пре дупредить виснаження природних ресурсів, прагненням наситити внутрішній ринок, підвищити ціни на всі експорт (пій обмеження поставок товару зовнішній ринок її ціна підвищується). Для вітчизняного ринку запровадження эк-споотных квот означає збільшення ВНП.

Кредитно-денежная політику держави

Кредитна політику держави мають забезпечувати оптимальне співвідношення інвестицій і ВНП, що необхідною умовою стабільного зростання ВНП. Якщо про виходить порушення пропорцій і інвестицій у ВНП знижується, усе веде до їх зниження ВНП.

Важливим інструментом кредитно-грошової політики го сударства є грошова емісія, яка, як пра вило, виробляється покриття виниклого дефіциту державного бюджету. У результаті проведення эмис ці з'являється надлишок грошової маси, де немає то варного покриття, що призводить, своєю чергою, до зростання цін, і посиленню інфляції (емісія виступає у разі як інструмент перерозподілу дефици та державного бюджету поміж усіма власниками національної валюти у вигляді інфляційного нало га). Така політика негативно відбивається як на формуванні валютного курсу, а й у економіці це брухт. Для коректного розрахунку валютного курсу необходи мо враховувати вплив інфляції на чинники, визначаю щие валютний курс.

Виконання кредитно-грошової політики держави доручається Центральний банк. У і завдання центру входить контролю над вартістю національної валюти або у формі встановлення фіксованих курйов, або у формі проведе ния інтервенцій на валютному ринку. Метою проведених інтервенцій може бути: створення сприятливого курсу для вітчизняних виробників; згладжування сезонних коливань; поліпшення стану платіжного балансу стра ны. Для успішного проведення інтервенцій необхідно накреслити реальну вартість національної валюти, ве личину курсу, необхідну забезпечення успіху з лайливої кредитно-грошової політики, і навіть величину і рівень тиску, що слід надати ринку для Досягнення поставленої мети. Интервенции здійснюються з допомогою золото-валютных резервів за Центральний банк. Під час інтервенцій відбувається продаж як иностран іншої, і національної валюти. Резерви за Центральний банк поповнюються з допомогою надходжень від государствен ных експортно-імпортних операцій, податків, эмиссион іншої діяльності, державних позик. Центральний банк може також видавати вказівки і циркулярні пись мало щодо функціонування механізму валютного про рощення країни.

Кредитно-денежная політика регламентується законами! Російської Федерації, указами президента Російської Фе-' дерации, наказами, вказівками й циркулярными письмамиД МЗЕЗ, Міністерства економіки Російської Федерації і| за Центральний банк.

Грошовий ринок ;

На національних грошових ринках практично всег так присутній сектор, у якому виробляються операції, з іноземною валютою. |

Якщо ситуація у країни й, відповідно, националь ная валюта, щодо стабільні, частка цього секто ра на грошовому ринку невелика. Якщо ж національної валюти нестабільна, а економіці складається криза ная ситуація, частка в цьому секторі зростає й иност ранная валюта як високоліквідний і стабільний актив починає зайняти позицію однієї з основних фінансовий інструментів національного грошового ринку.

Нині російському грошовому ринку відсоток операцій із іноземною валютою дуже значите льон. З більш ніж 2,5 тисяч банків, діючих біля Росії, більш 400 мають валютні ліцензії ' що дозволяють вчинення операцій на іноземної ва люте. Купівля-продаж здійснюється через валютні бир жи, нині які пов'язані між собою. Крім! бірж функціонує міжбанківський ринок, який) через низку введені обмеження на біржову торгівлю^ доводиться основна частка валютних операцій.

Привабливість іноземної валюти такими чинниками:

• дохідність операцій (відсотки за угодам плюс курсова різниця) і його порівнювати з дохідністю по

іншим сегментам грошового ринку - ринок государ ственных цінних паперів і ринок, позичкового капіталу. Якщо дохідність від операцій із валютою перевищує дохідність від карбованцевих операцій, то привлекатель ность, отже, і попит на іноземної валюти рас тет;

• доступність операцій (зазвичай, держави, чия валюта стає нестабільної, вводять различ ные обмеження для проведення операцій із иност ранной валютою: зокрема можуть обумовлюватися види, умови угод, спеціальні податки).

Вочевидь, що

Схожі реферати:

Навігація