Реферати українською » Биржевое дело » Сутність і класифікація прогнозів


Реферат Сутність і класифікація прогнозів

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
становити 2,5 т.

Можна розрахувати середню помилку прогнозу за такою формулою


= √ 2 / n ;


де - середня помилка; - дисперсія, обумовлена за такою формулою


= ∑ ( - ) 2 / n;


Середня помилка прогнозу становитиме 0,625 кг.

Висновок. Прогноз щоденної продажу становить 2,5 т і за незмінності формують попит даних може мати відхилення 0,625 кг.

Зрозуміло, що така прогноз буде справедливий, тоді як недалекому майбутньому не закриється на: ремонт сусідня булочна ні введений в експлуатацію неподалік магазину новий багатоповерховий будинок.

Приклад 2. Скласти прогноз обсягу платних послуг у фірмі на 2002 і 2003 рр. Відомо, що у 1995 р. обсяг платних послуг у фірмі становив 207 грошових одиниць ( буд. од.), а 2001 р. – 228 буд. од. в порівняних цінах.Сложившиеся умови роботи фірми істотно не змінюється.

>Расчет. Для визначення прогнозу методом екстраполяції по котрий склався приросту обсягу послуг треба визначити її середньорічний зростання у попередні роки і екстраполювати на майбутні періоди.Рассчитаем середньорічний темпи зростання (коефіцієнт) за такою формулою


>k = /l,

деk – середньорічний темпи зростання;

- число періодів динамічного низки;

- обсяг платних послуг уотчетном року, буд. од.;

l – обсяг платних послуг у базисному року, буд. од.

Середньорічний темпи зростання попиту платні фірми становитиме:


>k = 6228 : 207 = 1,0244, чи 102,44 %.


Відповідно прогноз обсягу послуг становитиме :

на 2002 р. 228 Х 1,0244 = 233,6д.ед.;

на 2003 р. 233,6 Х 1,0244 = 239,3д.ед.

Висновок. Прогноз обсягу у фірмі становитиме: на 2002 р. – 233,6д.ед., на 2003 р. – 239,3д.ед.


Наведені приклади використання методу екстраполяції в прогнозуванні далеко ще не вичерпують його великі можливості. Якщо передбачається збереження минулих років і справжніх тенденцій розвитку у майбутнє, то говорять про формальної екстраполяції.

Якщо ж фактичне розвиток ув'язується зі гіпотезами динаміку процесу розвитку з урахуванням фізичним і логічного сутності, то говорять про прогнозної екстраполяції. Прогнозна екстраполяція можливо, у вигляді тренду,огибающих кривих, кореляційних і регресивних залежностей, то, можливо полягає вфакторном аналізі та ін.Экстраполяция складного порядку може перетворитися на моделювання.

Для такого виду екстраполяції характерно перебування плавної лінії, що відбиває закономірності розвитку в часу.Тренд зазвичай застосовується як основна складова прогнозованого тимчасового низки, яку накладаються інші складові, наприклад сезонні коливання.Экстраполяция з урахуванням тренду включає:

збирати інформацію емпіричного низки показника за минулі періоди;

вибір оптимального виду функції, яка описує зазначений ряду зустрічей за урахуванням його згладжування і вирівнювання;

розрахунок параметрів обраноїекстраполяционной функції;

розрахунок прогнозу у майбутнє по обраної функції.

>Экстраполяция з урахуванням тренду показано прикладі 3.


Приклад 3. Скласти прогноз попиту шкіряну взуття на 2001 р., використовуючи метод екстраполяції динамічного низки. Відомі дані про продаж населенню товару протягом останніх 5 років (у грошових одиницях):


1995 р. – 179,3 1998 р. – 216,9

1996 р. – 193,3 1999 р. – 226,6

1997 р. – 206,0


>Расчет. Побудуємо графік продажу шкіряного взуття у регіоні протягом останніх 5 років (мал.1).

Лінія обсягу продажу за літами близька до лінійної залежності, вираженої як


у = а +bx,

>Рис. 1. Динаміка товарообігу шкіряного взуття у регіоні

за 5 років

де з – обсяг товарообігу (попит);

x – роки;

а – параметр, що характеризує вплив основних чинників продажкожанной взуття (ціни, грошових доходів населення, товарного забезпечення та інших.);

b – параметр, що характеризує вплив допоміжних чинників продаж шкіряного взуття, (погоди, моди, сезонності, режиму підприємств торгівлі, кваліфікації торгових працівників та інших.).

Для перебування параметрів необхідно вирішити систему рівнянь, наприклад, способом найменших квадратів:

Д
ля цього потрібні провести додаткові розрахунки, які в табл.1.


Таблиця 1

Дані щодо продажу шкіряного взуття у регіоні

перебування параметрів прямий попиту


Роки x

Попит у

ху

x2

1-ї

179,3

179,3

1

2-ї

193,3

386,6

4

3-й

206,0

618,0

9

4-й

216,9

867,6

16

5-ї

226,6

1133,0

25

Разом 15

1022,1

3184,5

55a = 168,96, b = 11,82

у = 168,96 + 11,82 x.

По знайденому рівнянню можна навести розрахунки тренду, тобто. визначити вирівняні значення попиту за роки і розрахувати прогноз у майбутнє. Так, для прогнозу на 7-й рік в отримане рівняння підставити рік – 7 :

у = 168,96 + 11,82 * 7 = 251,7 (буд. од.).


Висновок. Інтерес до шкіряну взуття 2001 р. може становити 251,7 буд. од. ( у цінах 1999 р.).

При нормативному методі прогнозування визначаються шляху й терміни досягнення можливих станів явища, прийнятих у ролі мети. Йдеться прогнозуванні досягнення бажаних станів явища з урахуванням заздалегідь заданих норм, ідеалів, стимулів і цілей.

Такий прогноз відповідає питанням: яким шляхом можна досягнути бажаного?

Нормативний метод частіше застосовується для програмних чи цільових прогнозів. Використовуються як кількісне вираз нормативу, і певна шкала можливостей оцінної функції.

Що стосується використання кількісного висловлювання наприклад фізіологічних і раціональних норм споживання окремих продовольчих і непродовольчих товарів, розроблених фахівцями щодо різноманітних груп населення, можна визначити рівень споживання цих товарів на роки, попередні досягненню зазначеної норми.

Такі методи називаютьинтерполяцией.Интерполяция – це спосіб обчислення показників, саме ті в динамічному ряду явища, з урахуванням встановленої взаємозв'язку.

Беручи фактичне значення показника і значення його нормативів за крайні члени динамічного низки, можна визначити величини значень всередині цього самого ряду. Тому інтерполяцію вважають нормативним методом. Ранішеприведенная формула :k = /l,яка у екстраполяції, може застосовуватися у інтерполяції, де зn характеризуватиме не фактичні дані, а норматив показника.

Нормативний метод прогнозування допомагає виробити рекомендації з об'єктивності, отже, ефективності рішень.

Метод експертні оцінки використовується переважно у довгострокових прогнозах.

Прогнозування складає основі судження експерта (групи експертів) щодо поставленого завдання.Экспертом виступає кваліфікований фахівець із конкретній проблемі, який може достовірний висновок об'єкт прогнозування.

Метод експертні оцінки частіше використовують у тому випадку, коли важко кількісно оцінити прогнозний фон, й фахівці роблять це основі розуміння свого питання. Фактично думки фахівця – це результат уявної аналізу та узагальнення процесів, які стосуються минулому, справжньому і майбутньому, виходячи з власного досвіду, кваліфікації, і інтуїції.

Метод експертні оцінки має низку видів:

індивідуальна експертну оцінку;

колективна експертну оцінку;

методпсихоинтеллектуальной генерації ідей;

аналітичний метод;

метод інтерв'ю;

метод експертних комісій;

>дельфийский метод;

метод колективної генерації ідей;

метод керованої генерації ідей;

конспективний метод та інших.

Отже, існують різноманітні типові методи прогнозування. Завдання прогнозиста – вибрати такий метод, що у найбільшою мірою відповідав б завданням та принципами прогнозування цього явища (об'єкта). При відповідність методів прогнозування заданим принципам можна казати про створенні прогнозованою системи об'єкта.


>3.ОРГАНИЗАЦИЯПРОГНОЗИРОВАНИЯ


Організація прогнозування входять такі елементи:

 1. організацію системи (проекту);

 2. лад і послідовність роботи;

 3. систему залученої інформації;

 4. виконавців;

Залежно від масштабу і цілей прогнозування різняться такі організації системи (проекту):

>мирохозяйственная система;

державна система;

галузева система;

регіональну систему;

внутріфірмова система;

>межфирменний проект;

прогнозування окремої сфери діяльності, явища, процесу розвитку, параметра чи показника.

Діяльність системи пов'язані з періодичної розробкою прогнозів та його коректуваннями. Безумовно прогнозування масштабної системи відрізняється від прогнозування лише на рівні фірми, а прогнозування системи – від прогнозування проекту, коли визначається не система взаємозалежних показників, а лише одне показник чи кілька.

Організація системи входять такі складові, які мають оптимально забезпечити вирішення завдань прогнозування:

колектив фахівців окремого установи, фірми, лабораторії, відділу, служби;

технічні і математичні кошти;

методи, алгоритми і евристичні програми;

організаційні заходи.

Колектив фахівців, тобто. виконавців роботи, може охоплювати фахівців у економічній галузі, фінансів, маркетингу, менеджменту, соціології, технологій і інших галузей знань. Їх зусиллями виконується робота у відповідність до діючої методологією прогнозування.

Прогностичне дослідження великого масштабу звичайно починаються із розробки завдання на цей прогноз, тобто. документа, визначального об'єкт прогнозування, цієї мети, завдання й порядок розробки.

Отже, в завданні на аналогічний прогноз міститься основу розробки прогнозу. Завдання складається з участю замовника і виконавця. Що стосується значної кількості виконавців може складатися координаційний план, затверджуваний замовником. У ньому міститься перелік що беруть участь організацій (служб), порядок їх взаємодії, завдання кожногосоисполнителя й терміни їхньої виконання, порядок передачі результатів, вартість робіт і Порядок фінансування.

Порядок і послідовність роботи, як елемент організації прогнозування визначається залежність від застосовуваного методу прогнозування. Зазвичай цю роботу виконується на кілька етапів.

1-ї етап – прогнозна ретроспекція, тобто. встановлення об'єкта прогнозування і прогнозного фону. Робота першому етапі виконується у такому послідовності:

формування описи об'єкта у минулому, що включаєпредпрогнозний аналіз об'єкта, оцінку його параметрів, їхньої значимості і взаємних зв'язків;

означення й оцінка джерел інформації, порядку й роботи із нею, збирання та розміщення ретроспективної інформації;

постановка завдань дослідження.

Виконуючи завдання прогнозної ретроспекції, прогнозисти досліджують історію розвитку об'єкту і прогнозного фону для одержання їх систематизованого описи.

2-ї етап – прогнозний діагноз, під час якого досліджується систематизоване опис об'єкта прогнозування і прогнозного фону для виявлення тенденцій їх розвитку та вибору моделей і методів прогнозування. Робота виконується у такому послідовності:

розробка моделі об'єкта прогнозу, зокрема формалізоване опис об'єкта, перевірка ступеня адекватності моделі об'єкту;

вибір методів прогнозування (основного та допоміжних), розробка алгоритму і тимчасових робочих програм.

3-й етап –проспекция, тобто. процес великої розробки прогнозу, зокрема: 1) розрахунок прогнозованих параметрів на поставлене період попередження; 2) синтез окремих складових прогнозу.

4-й етап оцінка прогнозу, зокрема його верифікація, тобто. визначення рівень достовірності, точності й діють обгрунтованості.

У результатіпроспекции з оцінкою виходячи з попередніх етапів вирішуються завдання прогнозу та її оцінка.

Зазначена етапність є з приблизною і від основного методу прогнозування. Так було в разі застосування експертного методу склад етапів не може змінюватися.

Кожен етап прогнозування відрізняється своїми завданнями, методами і результатами. Розподіл на етапи пов'язаний із специфікою описи об'єкта, збиранням даних прогнозного фону, побудовою пошукової і нормативної моделі, верифікацією прогнозу. Особливе його місце займаєпредпрогнозная орієнтація, яка служить завданням визначення мети, програмування планування, проектування, тобто. управління отриманими прогнозними даними.

Результати прогнозу оформляються як довідки, доповіді чи матеріалу і надається замовнику.

При прогнозуванні можна використовувати наступна інформація:

фактографічна, тобто яка містить фактичні дані;

експертна, тобто. яка містить в експертних оцінках задля досягнення завдань прогнозу;

науково-технічна;

по перемінної об'єкта прогнозування, тобто. у значеннях перемінної.

Інформація прогнозного фону повинна враховувати що відбуваються зрушення у довкіллі, зокрема: соціально-економічні, технічні, технологічні, політичні, і навіть чинники, мають вплив в розвитку об'єкта.

Необхідно враховувати тенденції розвитку науку й техніки, вводити інформацію про її можливих досягненнях. Це дозволяє зменшити ризикустаревания прогнозу.

Нині у Росії склалася певна організаційну структуру прогнозування і планування держави, куди входять різні закладу і організації, у тому числі основними є:

 1. Міністерство економічного розвитку та торгівлі Російської Федерації;

 2. Міністерство фінансів Російської Федерації;

 3. Центральний банк Російської Федерації;

 4. >Росстатагенство, який займається статистичним моніторингом підсумків соціально-економічного розвитку, що дозволяє оцінити якість прогнозів які відбулися подіями та створити інформаційний масив до таких прогнозів.

У організаційну структуру прогнозування і планування держави входять також науково-дослідні закладу і організації, зокрема:

Інформаційно – аналітичне управління Апарата Ради Федерації Федеративного Збори РФ;

Інститут макроекономічних досліджень при Міністерстві економіки РФ;

 • Інститут економіки РАН, зокрема центр соціально-економічні проблеми федералізмуИЭ РАН;

 • Інститут міжнародних економічних і полі-тичних досліджень РАН;

 • Рада з питань розміщення продуктивних зусиль і економічного співробітництва та інших.

Зазначені заклади і організації працюють у умовах формування та фінансування замовлень на наукове дослідження. У цьому замовленні вибір виконавців визначається, зазвичай, на основі незалежно від відомчоїподчиненности. Оплата роботи проводиться у разі отриманих результатів. Схема використання економічних прогнозів у економічній політиці Росії показано на мал.2.

Отже, можна буде усвідомити, у країні склалася деяка початкова практика формування прогнозних систем, адекватних ринкової економіки, чиїм завданням є скоординоване методологічне і аналітичне забезпечення багатоаспектних і завдань економічного розвитку.


СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГНОЗІВ І ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Рис.2.

ЛІТЕРАТУРА


 1. >АвдуловП.В.,ГойзманЭ.И., Кутузов В.А. та інших.Экономико – математичні методи лікування й моделі керівникові. М.: Економіка 1998 р.

 2. Агафонов В.А. Аналіз стратегій й розробка комплексних програм. М.: Наука, 1997 р.

 3. >Липсиц І.В. Бізнес-план – основа успіху. М.: Машинобудування, 1999 р.

 4. Математичні методи в плануванні деяких галузей і підприємств / Під ред. І.Г. Попова. М.: Економіка, 1997 р.

 5. УткінЭ.А., Кочеткова А.І. Бізнес план: як розгорнути власну справу. М.:ЭКМОС, 2000 р.

 6. Л. П. Владімірова. Прогнозування і планування за умовринка.,учебное посібник (друге видання). М.: 2001 р.

13Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Товарна біржа (Доповідь)
  >ОКЛАДУ доповіді хочу розповісти про товарній біржі, частини інфраструктури, без розвитку й
 • Реферат на тему: Стратегія та управління хеджуванням
  року міністерство освіти РФ   Норільський індустріальний інститут   кафедра
 • Реферат на тему: Товарна біржа і біржова торгівля
  Закон "Про товарних біржах і біржову торгівлю" спрямовано врегулювання відносин зі
 • Реферат на тему: Товарні біржі РФ
  >Оглавление Запровадження 2 Глава I. 3 Глава II. Члени біржі 9 Глава III. Засновники 12 Глава
 • Реферат на тему: Товарні біржі
  Глава ?? >ТОВАРНЫЕ БІРЖІ 1. Товарна біржа та її місце в оптову торгівлю Передусім слід

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація