Реферат Кирлинг

недоліками. Якщо, наприклад, брокер заключа-

ет угоду щодо покупки будь-якої цінної папері, та був угоду

з продажу її з тим самим днем виконання, може бути зат-

руднительным отримати й перепоставить папір вчасно, особливо

Якщо ця угода є лише одне ланкою в ланцюжку аналогич-

ных получений і перепоставок у цій цінної папері.

     Без будь-якого виду заліку брокер повинен мати готівкові

                            - 14 -

гроші банківський кредит покриття всього обсягу перед-

призначених до виконання даний день угод. Створення і

надання достатнього забезпечення (у вигляді цінних паперів

чи гарантованих чеків з інших брокерів) буде обтяжливим для

діяльність. Будь-яка форма заліку зменшує потреба у

грошах і тим самим у створенні додаткового забезпечення.

Система одиничного виконання є власне одну

величезну ланцюг угод, й умови виконання мали бути зацікавленими соблю-

дены у кожному ланці цьому ланцюзі, інакше вона витримає. Якщо од-

на угода зірветься, зто може зашкодити інших.

     У разі одиничного виконання угоди звичайно гаран-

тируются ніякої центральної організацією.

                            Залік

     Зростання обсягів угод на ринках призвів до активізації

досліджень у сфері методик розрахунку, дозволяють різко

зменшити кількість операцій із виконання, якщо угоди ні

оброблятися послідовно, одна одною (одинично).

Натомість обробка ведеться сукупно, і цього до

кінцю робочого дня кожної боку визначається одна конеч-

ная абсолютна цифра, характеризує її ситуацію і обяза-

тельства. Система заліку найбільш придатна для ринків з біль-

шими обсягами, особливо тих, у яких велика кількість сде-

лок відбувається між відносно невеликим числом участни-

ков.

     Є різноманітні системи заліку, які включають обробку

цінних паперів і/або грошей. Вибір одного чи іншого методу за-

                            - 15 -

висить від обсягу й інших чинників.

                     Двосторонній залік.

     Двусторонним, чи попарным, заліком називається залік,

що відбувається між одними й тими самими сторонами. Такий спосіб

підтримує цілісність торгівлі між сторонами зменшує

обсяг операцій, порівняно з одиничним підходом. Так

досягти підвищення ефективності, але при

великому числі угод з порівняно вужчому колу паперів.

     Двосторонній залік організується так. Якщо

дві сторони здійснили протягом робочого дня кілька

угод з одному виду цінних паперів, система визначить одне

підсумкову кількість які підлягають поставці цінних паперів. Якщо сторона

A придбала 1000 акцій XYZ у боку B, та був продала цієї

ж боці 950 акцій, то підсумковим результатом буде постачання

стороною B 50 акцій XYZ й одержання нею від A підсумковій зачтенной

суми. (Якщо одна і те число цінних паперів було прода-

але двома сторонами один одному протягом дня, то постав-

кі цінних паперів взагалі має відбутися. Відбудеться лише

виплата грошей, покриваюча відмінність між в різних сдел-

ках.)

     При одиничному клиринге і за двосторонньому заліку возника-

ют такі:

     - Потрібна велика кількість поставок, що може спричинити до

       великому числу зривів.

     - Позиція кожного боку повинна наводитися до ринків і

       це потрібно більше часу та коштів, ніж у складніших

       системах. (Перерахунок з ринку означає переоцінку откры-

       тых позицій сторін зменшення ризику.)

                            - 16 -

     - Коли багато позицій залишаються відкритими - тобто. їх кількість

       не зводиться до меншому і ситуація не стає більш

       керованої - збільшується можливість, що ні по-

       лучивший вчасно поставку покупець змушений змусити

       продавця поставити цінних паперів. На деяких ринках

       брокер, якого мають цінних паперів, може иницииро-

       вать процедуру купівлі, через яку клірингова палата

        чи інший бік зобов'язана паперу на кратчай-

       шие терміни. У цьому будь-яка відмінність між ціною угоди та

       поточної ринкової ціною цих паперів лягає на його сорвавшего

       поставку брокера.

     Хоча двосторонній залік є найпростішої формою заче-

та, впровадження його надає ринку важливі переваги. Він

включає учасників ринку на систему заліку, зменшуючи цим

загальна кількість операцій із виконання.

                    Многосторонний залік.

     Многосторонний залік (відомий як і щоденний за-

чіт) є кроком назад шляху до ефективнішим методам кли-

рингу. Основним елементом цього є підрахунок всіх

угод боку за одним виду цінних паперів протягом дня одного

підсумковому числу. Фірма може укласти цей день багато сде-

лок купівлі й продажу за даним видом паперів із багатьма сторо-

нами. Але наприкінці дні в неї виявиться одне єдине обяза-

тельство чи декларація про отримання або перед кліринговим

агентством, або перед одна чи кілька сторонами. Фірмі

може бути повинні 1000 акцій XYZ, або він повинна 1000 цих ак-

ций боці.

     Хоча це метод Демшевського не дозволяє досягти максимальної возмож-

                            - 17 -

іншої ефективності, він істотно зменшує щоденне число

необхідних постачання і цим число можливих зривів. за рахунок

цього, стає можливим обробляти істотно більші

обсяги торгівлі аніж за одиничному і двосторонньому підходах. Од-

нако багатостороння система вимагає геть іншого підходу

до які виникають ризикам. Для зручності виконання боку угод

можуть змінитися, що потребує запровадження гарантій угод. Від-

ветственная за клірингову систему організація повинна гаранти-

ровать наявність надійне забезпечення проти можливих ризиків і

доступність цього забезпечення при виникаючих заборгованість.

Як у точності поділяється ризик має бути зрозуміло всім

учасникам, й дотримання цього поділу має стати суворо

обов'язковим.

     Попри переваги багатостороннього заліку, некото-

рые проблеми залишаються. Зачета зі угодами наступних днів

все-таки, не виробляється, цим залишається значне до-

личество можливих зривів операцій та необхідності приводити їх

до ринків. Така система має не може також забезпечити гарантирова-

ние дивіденда, тобто. змога купив брокера отримати

належний дивіденд по що залишається відкритої угоді.

            Безупинне зачетное виконання (НЗИ).

     У системі безперервного залікового виконання використовується

багатосторонній залік і всі відкриті до кінця дня позиції зачи-

тываются проти угод наступного дня. У разі

ринку з високими обсягами система НЗИ, куди входять щоденне

перерахунок всіх зобов'язань з ринку по поточним ринковими цінами,

одна із найефективніших механізмів клірингу і еф-

фективно зменшує ризик очікування виконання щодо окремих сдел-

                            - 18 -

кам. Однією з основних чорт НЗИ є уклинювання клиринго-

виття палата між сторонами угоди ролі протилежної

боку з кожної минулої звірку угоді.

     Це прийняття він клірингової палатою відповідальності

боку угоди має відбуватися якнайшвидше після

завершення звіряння. У ідеалі вже під кінець робочого дня

сторони мали б бути боржниками і кредиторами клірингової корів-

порации, а чи не одне одного.

     Система НЗИ розроблена задля досягнення повної автоматиза-

ции і максимального використання заліку при обробці угод

по цінних паперів. Шляхом відомості воєдино найбільшого числа

угод НЗИ зменшує до мінімуму зобов'язання з постачання

цінних паперів. Це, проте, використання автомати-

ческой системи безготівкових рахунків в високо централізованої і

керованої ринкової інфраструктурі.

     Централізація багато важить обмеження ризику членів

клірингової системи. Якщо централізація поєднується і системи

гарантій, боку угод можуть почуватися захищеними.

Вони отримують у тому, що незалежно від зриву укладання угоди

іншим боком, їм сверенная операція буде

виконана.

     Лежащий основу НЗИ процес розроблений те щоб його

можна було цілком автоматизувати звести до мінімуму

втручання членів системи. Він може бути приблизно таке.

У день виконання з усіма угодами з кожної цінної папері зводяться

з невиконаними раніше угодами (з відкритими короткими і довжин-

ными позиціями) для обчислення єдиної переходить позиції,

що становить число цінних паперів, які підлягають поставці чи з-

лучению кожної стороною. Всі угоди є по взаимозаменяемой цінної

                            - 19 -

папері наводяться виспівати лише до позиції кожному за

учасника, незалежно від кількості операцій та його розміри.

     Якщо учасник перебуває у короткій позиції (повинен кли-

ринговой палаті дане число паперів) у системі НЗИ, ці папери

знімаються з його безготівкового рахунки (і поставляються проти пла-

тежа клірингової палаті, якщо це окрема, незалежна від

депонирующей, організація). Якщо учасник перебуває у довгою

позиції, папери аналогічно зараховуються з його безна-

рахунок. Оскільки переміщення цінних паперів здійснюються у

формі записів на рахунках без паперових сертифікатів, беспоко-

иться про перереєстрації зайве і легко можна здійснити

часткове виконання.

     З використанням НЗИ стає можливим ефективно

здійснювати щоденні розрахунки. Наприкінці дня учасник

ринку отримує чи перераховує гроші клірингової палаті в

відповідність до виконуваними позиціями і з урахуванням переоцінки

(перерахунок з ринку) залишених відкритими позицій. Метод НЗИ

має низку переваг. Кількість затримок з виконанням рез-

до зменшується, оскільки безперервний перерахунок відкритих позицій

дозволяє вживати отримані щодня виконання цінні бу-

маги до розрахунку по подальшим угодам "той самий день".

Забезпечується повна гарантія отримання дивідендів, які

автоматично нараховуються з цього приводу клієнта. Ще більше без-

пасность забезпечується тим, що закрываемые позиції щодня

легко можуть коригуватися відповідно до новими цінами

(наводитися до ринків). Це ринкову нестійкість

всім учасників зрив угод одній з фірм. Пе-

ресчет з ринку виробляється для будь-який незакриту підсумковій по-

зиции щодня виконання. Хто має незакриті позиції учасник

                            - 20 -

ринку повинно сплатити (чи внести заставу) за будь-яке збільшення

вартість цих позицій чи може мати простий гроші назад за

будь-яке зниження вартості. Зобов'язання члена системи НЗИ

змінюються відповідно до вартістю його відкритих позицій.

                   Каждодневное виконання

     Через відмінності традицій і процедур на ринках світу разра-

ботаны і застосовуються різні схеми, час проведення і систе-

ми виконання. Істотним відмінностями і те, що некото-

рые з основних світових ринків працюють з урахуванням циклу испол-

нения з "розрахунковим днем", тоді як інші використовують

"щоденне" виконання. На перших всі політичні в'язні за недо-

торый період угоди виконуються в особливий ("розрахунковий") день

(чи ж після нього). У цьому можна використовувати залік (НЗИ чи

іншого типу), і зводити кількість операцій до мінімально можливо-

го. Ця форма тимчасового графіка виконання збільшує прохо-

дящее між укладанням і виконанням угоди час. Під час такої

схемою у періоди активності на ринках може додатися пов'язаний-

ных з обсягом угод проблем.

     Каждодневное виконання передбачає, що всі угоди

мають бути виконані через фіксований число днів після

укладання, що передбачає виконання угод в усі робочі

дні тижня. Наприклад, після ухвалення для щоденного исполне-

ния стандарту T+5, укладені понеділок угоди исполня-

ются в наступний понеділок, за п'ять робочих днів. Угоди

вівторка виконуються в наступного вівторка тощо. Через війну

ефективно обмежується число незавершених угод за кожен

                            - 21 -

час.

     Оскільки механізм щоденного виконання дозволяє хаті-

жати перевантажень при обробці інформації, він надає

можливість підняти ефективність функціонування та умень-

шити ризик над ринком. Це можливим, оскільки стано-

вится можливим уникнути перевантаження при обробці угод. Так-

ж стає можливим прийняття над ринком стандартів T+5 чи

T+3, кому надалі, звісно, і більше швидкого виконання.

Коли час проведення клірингу і виконання будуть стандартизи-

рованы , буде створено умови задля її подальшого збільшення объ-

емов, збільшення зручності та безпеки. З урахуванням цих факто-

рів щоденне виконання рекомендується як засіб виконання

всім ринків.

                    ІНШІ ФОРМЫ КЛИРИНГА

     Система, у межах якої кліринговий центр є

посередником й гарантує з усіма угодами, типова сучасних

ф'ючерсних ринків. Така системи називається повним клірингом.

Системи повного клірингу походить від японських рисових бірж

XVIII століття і європейських кавових бірж ХІХ століття і було вперше

ухвалюватимуть у США Торговельної Палатою Міннеаполіса (нині

Миннеаполисская Зернова Біржа) в 1891 року. Найбільша фью-

черсная біржа США, СВОТ, прийняла систему повного клірингу в

1925 року.

                    Пряме врегулювання

     Найпростіша і найстарша форма клірингу - це пряме урегу-

                            - 22 -

лирование (розрахунок), двостороннє задоволення контрактних

зобов'язань між сторонами контракту. Пряме врегулювання

може статися трьома способами:

     1. Постачання товару після закінчення терміну контракту

     2. Пряма компенсація - ліквідація контрактних обяза-

        тельств грошової виплатою. Контракт у разі пе-

        репокупается у першого покупця продавцем. Вып-

        лата у разі дорівнює вартості контракту при

        підписанні мінус вартість контракту момент перекуп-

        кі.

     3. Невиконання контракту - ситуація, коли за закінченні

        терміну контакту жодна зі сторін не хоче або над

        стані виконати свої зобов'язання. розрахунок по

        контракту відбувається після суд чи відповідно до правил

        даної біржі відношенні арбітражу.

     При системі прямого врегулювання боку, котрі вступають у

угоду, враховували до уваги кредитний ризик. Цей ризик

можна знизити внесенням маржі кліринговому центру. При прямому

розрахунку роль ф'ючерсного клірингового центру подібна ролі кли-

рингового банку - він переказує кошти, не виступає ні

посередником угоди, ні гарантом виконання контрактних обяза-

тельств.

     Деякі біржі, практикуючі пряме врегулювання, тре-

буют як гарантію виконання зобов'язань внесення

маржі.

     Американські нафтові біржі ХІХ століття допускали, щоб

боку вимагали друг від друга виставляння початкових і

                            - 23 -

змінних маржею у вигляді до десяти відсотків контрактної

ціни.

     Не варто 1980-х років Лондонській Біржі Металлов (LME)

був клірингового центру; все контракти відбувалися методом

прямого врегулювання. Наприкінці 1985 року LME пережила випадок

масової неспроможності, коли Міжнародний Рада з питань Оло-

ву, накопивший велика кількість "довгих" позицій реальному і

форвардном ринках у неправомірних спробах зберегти високі ціни на всі олово,

вичерпав свої гроші. Для підприємств олово різко впали; Международ-

ный Рада з питань Олову не зміг виконати своїх зобов'язань, і ры-

нок закрився кілька років. У 1987 року LME прийняло систему

повного клірингу. Олов'яні торги відновилися 1989 року.

                   Врегулювання із широкого кола

     Врегулювання із широкого кола є багатостороннім варіантом

прямих розрахунків. Наприклад, якщо сторона А продає боці Б

1000-баррелевый контракт по 20 доларів за барель, сторона Б

продає боці У по 20,25 доларів за барель, а сторона У

продає боці По 20,75 доларів за барель, три боку

спроможні створити коло (кільце) і "зробити розрахунок компенсаци-

їй, по договірної розрахункової ціні. У прикладі усі сторони

мають збалансовані позиції, отже якщо А виплатить Б 0,25

долара за барель (250 доларів), а сторона А виплатить У 0,50

доларів за барель (500 доларів), все три контракту будуть

погашені незалежно від своїх розрахункової ціни. Якби якась із

сторін була нетто-"короткой" чи "довгою", тоді навпаки,

розрахункова ціна вплинуло б на суми розрахунків.

                            - 24 -

     У порівняні з прямим, врегулювання із широкого кола призводить до

більш простої й менш дорогому погашення контрактів.

Вони, проте, не усувають, а деяких випадках, і погіршують,

ризик партнерів.

Схожі реферати:

Навігація