Реферат Валютні біржі

передвиборне збільшення сегмента валютних операцій приводить до підвищення попиту іноземної валюти і, знецінення національної валюти, а умень шение сегмента валютних операцій - збільшення попиту на національну валюту і його зміцненню. Останнє мо жет бути досягнуто у разі: при стабілізації національної економіки або за використанні силових методів (проведення жорсткої кредитно-грошової політики у відповідно до законодавства).

Валютні біржі

У 1991 р. з метою організації торгів з купівлі-продажу іноземної валюти у Москві створили Центр проведення міжбанківських валютних операцій Держбанку СРСР. У вересні 1992 р. він було перейменовано на Москов скую міжбанківську валютну біржу (ММВБ).

У торгах заслуговують брати участь лише акци онеры і члени біржі. Членами біржі може бути банки, мають ліцензію скоєння валютних операцій, чи фінансових організацій, отримали відповідаю щее дозвіл держави. Рішення прийняття члени біржі приймається Биржевым радою. Члени біржі уп лачивают одномоментний членський внесок і внесок у стра ховой фонд біржі розмірі 50 тис. доларів або його еквівалент в рублях.

Члени біржі заслуговують

• брати участь у проведенні біржових операцій від імені і поза свій рахунок і від імені і завдяки своїм клієнтам;

• користуватися системою розрахунків з торгів біржі;

• отримувати від дирекції і Біржового ради инфор мацию рішення, що стосуються діяльності членів біржі безпосередньо біржі;

• вносити в руки Біржового ради предло жения з питань діяльності біржі.

Члени біржі зобов'язані:

• дотримуватися становища Статуту біржі, Правил про ведення валютних операцій біржі. Правил при ема до членства біржі, Порядку розрахунків з валютним угодам біржі;

• виконувати рішення Біржового ради і дирекції, які регламентують діяльність учасників торгів біржі;

• своєчасно виконувати зобов'язання в угодам, ув'язненим біржі;

• щорічно публікувати у пресі відомостей про результати своєї діяльності у рік і обсяг річного ба ланс;

• члени біржі несуть повну відповідальність за діяльність своїх дилерів.

Наприкінці 1994 р. членами ММВБ були 155 органи заций.

Нині біржові сесії проводяться ежед невно, крім суботи, неділі і святкових днів. Торги здійснюються дилерами організацій - членів бир жи. Ділери немає права вести операції у біржі від імені і поза свої гроші. На початку біржовий сесії дилери подають попередні заявки для придбання .(про дажу) валюти, які оформляються на спеціальному опе рационном аркуші. У заявці вказується сума купівлі (продажу) іноземної валюти за курсом, зафіксовано ному під час останніх біржових торгах. Заявки передаються спеціально уповноваженому співробітнику біржі - курсо вому маклерові, до обов'язків якого входять проведення торгів й визначення поточного курсу іноземних валют.

Сума купівлі (продажу) іноземної валюти укази вается у доларах США. Мінімальна сума купівлі (продажу) іноземної валюти - 10 тис. доларів. За рішенням Біржового ради біржі можуть проводити ся операції коїться з іншими іноземними валютами - у разі мінімальних сум іноземних валют устанав ливаются рішенням Біржового ради.

Як початкового приймається валютний курс, зафіксований під час останніх біржових торгах. Спочатку курсової маклер визначає початкові обсяги спро са і товарної пропозиції. Якщо початковий попит перевищує початкове пропозицію, то маклер підвищує курс іноземної", валюти до карбованця, Якщо ж початкове пропозицію перевищує початковий попит, то курсо виття маклер знижує курс іноземної валюти до карбованця. У результаті торгів їх і учасники через своїх дилерів можуть подавати додаткові заявки зі зміни суми по купки (продажу) іноземної валюти. Усі дополнитель ные заявки подаються дилерами курсовому маклерові в пись менной формі, яка встановлюється нею самою. Чергові з менение курсу виробляється по тому, як дилери опре ділять обсяги купівлі (продажу) іноземної валюти з останнього оголошеному курсовим маклером курсу. Фік сация курсу відбувається за урівноважуванні попиту й пропозиції на іноземної валюти. Всім угод, ув'язнених у протягом однієї біржовий сесії, застосовує ся єдиний курс іноземної валюти до карбованця.

Після закінчення біржових торгів курсової маклер видає учасникам торгів біржові свідчення рідних та опе рационные листи, у яких фіксуються результати що відбулися торгів.

У зв'язку з участившимися випадками невчасного виконання комерційними банками своїх зобов'язань по ув'язненим угодам, соціальній та цілях запобігання неплатоспроможності банків умовах усилившихся курей совых коливань починаючи з 13 жовтня 1994 р. на ММВБ запроваджено наступний тимчасовий порядок операційних розрахунків з угодах із доларами; США.

Банки - учасники торгів заслуговують здійснювати операції з купівлі доларів в межах залишків свої кошти, що є на клиринговом рахунку ММВБ на момент початку торгової сесії. У зв'язку з цим до початку торгів здійснюється перевірка наявності коштів їх учасників на рахунку ММВБ в РКЦ. Якщо під час торгів результаті підвищення курсу долара США до карбованця суми рублів, що є на рахунку банку-учасника, замало оплати по знову встановлено ному дорослій курсу, то курсової маклер знижує обсяг заявки "для придбання іноземної валюти до величини, до статочной на оплату з наявних карбованцевих коштів у рахунку банку-учасника, - це відбувається у тому випадку, якщо дилер, діючий дорученням цього банку, не подасть нову заявку з внесеними у ній змінами за обсягом попиту іноземної валюти.

Перерахування карбованцевих коштів у рахунки банків - про давцов доларів здійснюватиметься другого робочого дня після дня торгів.

Порядок і продовжити терміни розрахунків учасників торгів на інших ' іноземних валют (німецької марці, українському кар бованцу, казахським тенге, білоруському рубаю) як і рублях, і у валюті ніхто не звернув змін. У зв'язку з запровадженням тимчасового порядку операційних розрахунків з угодах із доларом США початок біржових торгів на ММВБ починаючи з 13 жовтня 1994 р. перенесено з десятьма годині ранку на II годині ранку.

За порушення учасниками торгів терміну платежів з нього стягується штраф: з покупців іноземної ва люті - в рублях, у вигляді подвійний облікової ставки Цен трального банку Росії від суми затримки кожний день прострочення, з продавців іноземної валюти - в дол ларах США, у вигляді ставки за овердрафтом, взимаемому Bank of New York з ММВБ, збільшеною в 1,5 разу, від суми затримки кожний день прострочення. Якщо участ нік торгів не здійснить платіж за своїми зобов'язаннями по ув'язненим на ММВБ угодам у найкоротші терміни, встановлено ные справжнім Порядком, може бути відсторонений дирек цией від участі у торгах до завершення розрахунків з своїх зобов'язань. Що стосується затримки у сплаті штрафу понад дві робочі дня від часу виставляння штрафу учасник може бути усунений від торгів до сплати штра фа повному обсязі. За більш довгих і системати ческих затримках платежів учасник торгів можна виключити з п'яти членів ММВБ.

Наприкінці 1994 р. у Росії діяло 8 міжбанківських валютних бірж: Московська міжбанківська валютна бир жа, Санкт-Петербурзька валютна біржа, Уральська ре гиональная валютна біржа (р. Єкатеринбург), Сі бирская міжбанківська валютна біржа (р. Новосибірськ), Азиатско-тихоокеанская міжбанківська валютна біржа (р. Владивосток), Ростовська міжбанківська ва лютная біржа (р. Ростов-на-Дону), Нижегородская ва-лютно-фондовая біржа (р. Нижній Новгород), Самарська міжбанківська валютна біржа (р. Самара).

Нині міжбанківські валютні біржі країни не об'єднані між собою єдиної коммуникаци онной мережею. Фактично, все біржі працюють автономно, маючи певний коло його учасників і пріоритети в нап равлении роботи. Наприклад, в Далекосхідному регіоні у зовнішній торгівлі переважають зв'язки України із Японією, на Азиатско-тихоокеанской міжбанківської валютної біржі великій ролі грають торги по японській єні, тоді як у інших біржах торги по японській єні не прово дятся.

Важливою проблемою залишається недосконалість коммуни кационной зв'язку: переказ грошей між регіонами дуже неоперативен і від кількох основних днів до неяк ких тижнів, у своїй існує можливість, що висланий ные суми можуть загубитися. У умовах распределе ние попиту й пропозиції на валюту у регіонах, а соот ветственно, і котування іноземної валюти виявляються нерівномірними немає взагалі можливість, по-перше, отримати об'єктивний ринковий валютний курс, який відбивав б співвідношення загальних попиту й пропозиції на валюту країни, по-друге, оперативно згладжувати разів ковременные коливання валютного курсу, викликані не рівномірним пропозицією і попитом валюти по регио нас у часу з допомогою "переливів" коштів між регіональними біржами.

Слід зазначити, що істинні обсяги торгів, проведених на міжбанківських валютних бир'жах, сильно розрізняють ся. Явний лідер тут є ММВБ, обсяги торгів де коливаються від 50 до 300 млн. доларів за торгову сесію, тоді як у інших біржах - і від кількох сотень тисяч за кілька десятків мільйонів США. Це становище пояснюється недостатньою розвиненістю інфраструктури валютного ринку з регіонах України та через нерівномірний розподіл фінансово-кредитних уч реждений, більшість яких лежить у Московс кому регіоні (самих лише банків Москві більш 1700).

•I Для ілюстрації наведемо дані валютних торгів!

російській валютних біржах на 23 серпня 1994 р. і (табл. N 3).                                        

Таблиця N 3

Назва валютної біржі

Обсяг

торгів, . млн. дол.

Валютний курс, крб. за дол. Зміна валютного курсу
Московська 313,1 2161 -10
Санкт-Петербурзька 10,55 2180 3
Уральська -
Сибирская 8,831 2192 29
Азиатско-тихоокеанская -
Ростовська 1.507 2197 6
Нижегородская 0,608 2161 11
Самарська 1,032 2225 +85

Для ілюстрації нестійкості від попиту й предложе ния на регіональних біржах наведемо дані валютних торгів на Самарської валютної міжбанківської біржі із 23-ї по 25 серпня 1994 р. (табл. N 4).

Таблиця N 4

Дяа

Объем-торгов,

МЛН. ДОЛ.

Зміна обсягу

'UJplUB

Курськ долара Зміна валклного курсу
23.08.94 1,032 - 2225 85
24Я8.94 5.4 <368 2161 -64
25.08.94 1,769 -ЗД31 2201 +40

Як вказувалося, виходячи з тимчасових пра вив, запроваджених на ММВБ з 13 жовтня 1994 р., унеможливити гра для підвищення курсу долара США пу тим виставляння й поступового зняття під час торгів заявок купівля доларів, не забезпечених карбованцевими засобами на рахунках банків-учасників; більше, тепер Банк Росії в бажанні взяти зміна валютного курсу, оскільки мак симально можливі обсяги попиту й пропозиції стано вятся відомих у початку торгів. Розмір валютних резервів Банку Росії у час дозволяє опера тивно реагувати будь-яку коливання спроса-предложе ния біржі. Отже, зміна валютного курсу на ММВБ повністю визначається політикою Банку Ріс ці. Через війну дохідність від операцій із валютою скоротилася і став нижче дохідності ринку межбанков ских кредитів і ринку ДКО, унаслідок чого стався значний відтік коштів із валютного сегмента ринку.

Оскільки тимчасові правила зобов'язують учасників тор гов здійснювати переклад коштів з цього приводу ММВБ в РКЦ на початок торгів, то тут для участі у торгах в поне дельник банк повинен відправити кошти у п'ят ницу. На суму, що знаходиться на рахунку, немає нарахування відсотків, проте, попри ринку міжбанківських кредитів можливо на одержання відсотків з цього суму за суботу та неділю при наданні міжбанківського кредиту. Отже, щоб одержати доларів додаткового прибутку банк у п'ятницю спрямовує з цього приводу ММВБ міні мально необхідні кошти, який визначає коливання обсягів попиту-пропозиції на валюту протягом тижня.

Ще одна регулятор обсягу попиту-пропозиції валю ти біржі - податку які скоювалися операції. У резуль таті реальну вартість придбаної валюти зростає, а реальну вартість проданої валюти падає. Це за ставляет банки, є учасниками торгів, перено сить частину власних операцій на міжбанківський валютний ринок, де цей податок відсутня. Через війну объ емы торгів біржі скорочуються, а пропозицію иност ранной валюти практично цілком формується з допомогою обов'язкового продажу іноземної валюти предпри ятиями. Для за Центральний банк це установле ние контролю за зміною валютного курсу з допомогою значно менших витрат валютних резервів самого банку.

Нині, за словами генеральний директор ММВБ, діючий механізм попереднього резерви рования коштів на купівлі валюти передбачається замі нитку більш регулюючий ринковий механізм: вуста новление меж максимального коливання курсу долла ра до карбованця. На засіданнях Біржового ради обговорювалися цифри 5% і десяти%. Крім цього, підвищення надійності біржових операцій передбачається запровадити ліміти на объ їм угод кожному за банку - члена ММВБ залежно з його фінансового стану. Розглядається також віз можность створення страхового фонду, й системи колектив іншої відповідальності членів ММВБ за зобов'язаннями каж дого учасника.

Купівля-продаж валюти, і навіть скоєння інших операцій на іноземній валюті проводять лише з валютних міжбанківських біржах, а й у міжбанківському валютному ринку, учасниками якого є банки і фінансових організацій, мають ліцензію на проведе ние операцій на іноземній валюті. Котирування иностран іншої валюти, зазвичай, відрізняється від біржових котиро вок (і, офіційний курс) до ста пунк тов. Така в курсах проведенню опе рацій купівлі іноземної валюти біржі і після дующей продажу в міжбанківському ринку навпаки (такий механізм "переливу" коштів між біржових і

Схожі реферати:

Навігація