Реферати українською » Биржевое дело » Ринок цінних паперів


Реферат Ринок цінних паперів

Предыдущая страница | Страница 3 из 3
протягом 3 місяців после встановленого рядок платежу акціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку, встановленому статутом товариства.


Акціонерному товариствузабороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних із його господарською діяльністю.

Установчі збори акціонерного товариства скликаються у рядків, зазначений у повідомленні, але й не пізніше двох місяців із моменту завершення підписки на акції.

У разі пропущення вказаного рядок особа, котра підписалася на акції, має право вимагати Повернення сплаченої нею частки вартості акцій.

Установчі збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо у яких беруть доля особини, котрі підписалися более як на 60 відсотків акцій, на котрі проведено підписку.

Якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися, протягом двох тижнів скликаються повторні установчі збори. Якщо й при повторному скликанні установчих зборів не якщо забезпечено кворуму, акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося.

Голосування на установчих зборах проводитися за принципом: одна акція - вони одностайно.

Рішення про створення акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, про обрання заради акціонерного товариства (спостережної заради), виконавчих й контролюючих органів акціонерного товариства та про надання пільг засновникам за рахунок акціонерного товариства повинні бути прийняті більшістю у 3/4 голосів присутніх на установчих зборах осіб, котрі підписалися на акції, а інші запитання - простою більшістю голосів.

Установчі збори акціонерного товариства вирішують такі запитання:

а) приймають рішення про створення акціонерного товариства й затверджують його статут;

б) приймають чи відхиляють пропозицію про підписку на акції, що перевищує кількість акцій, на котрі було б оголошено підписку (у разі прийняття рішення про підписку, що перевищує розмір, на який було б оголошено підписку, відповідно збільшується передбачений статутний фонд);

в) зменшують розмір статутного фонду у випадках, коли у встановлений рядків підпискою на акції покрита не вся необхідна сума, вказана у повідомленні;

р) обирають раду акціонерного товариства (спостережну раду), виконавчий та контролюючий орган акціонерного товариства;

буд) вирішують запитання про схвалення угод, укладених засновниками до створення акціонерного товариства;

е) визначають пільги, що надаються засновникам;

є) затверджують оцінку вкладів, внесених у натуральній формі;

ж) інші запитання відповідно до установчих документів.

Статут акціонерного товариства винен містити відомості про види акцій, що випускаються, їхні номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій, рядків та порядок виплати частки прибутку (дивідентів) одного разу на рік за підсумками календарного року.

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний фонд, якщо усі раніше випущені акції повністю сплачені за межі не нижче номінальної.

Збільшення статутного фонду здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією із цінних паперів та фондового ринку шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції чи збільшення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного фонду акціонерного товариства не более як на 1/3 може бути здійснено за рішенням правління за умови, що таке передбачене статутом.

Статутами банківських та страхових установ, котрі є акціонерними товариствами, може бути передбачене інший, ніж вказаний у цій з статтею, порядок збільшення статутного фонду.

Рішення про зменшення статутного фонду акціонерного товариства приймається у тому ж порядку, що й про збільшення його статутного фонду.

Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій чи зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їхнього власників із метою анулювання цих акцій.

Рішенням акціонерного товариства про зменшення розміру статутного фонду акції, не подані для анулювання, визнаються недійсними, але й не раніш як через шість місяців после доведення до відома про це всіх акціонерів передбаченим статутом способом.

Акціонерне товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані з змінами статутного фонду. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом чи арбітражним судом.

Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства. У загальних зборах мають право брати доля усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками які смердоті є. Брати доля в загальних зборах із правом дорадчого голосу можуть й члени виконавчих органів, котрі не є акціонерами. Акціонери (їхні представники), котрі беруть доля в загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, якої має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їхнього представників), котрі прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно із реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом акціонерного товариства чи реєстратором на підставі укладеного із ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред`явника здійснюється на підставі пред`явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій) чи виписок із рахунку у цінних паперах. Право участі у загальних зборах акціонерів мають особини, котрі є власниками акцій на день проведення загальних зборів (крім випадку проведення установчих зборів).

Акціонери, котрі володіють у сукупності более як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, про що смердоті до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган акціонерного товариства.

До компетенції загальних зборів належить:

а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства й затвердження його планів та звітів про їхні виконання;

б) внесення змін до статуту товариства;

в) обрання та відкликання членів заради акціонерного товариства (спостережної заради);

р) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;

буд) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів й з висновками ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, рядок та порядку виплати частки прибутку (дивідентів), визначення порядку покриття збитків;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхні статутів та положень;

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;

ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;

із) вирішення запитання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним;

і) визначення умів оплати роботи посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

й) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;

ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Повноваження, передбачені пунктами "б", "буд", "е", "ї", належати до виключної компетенції загальних зборів акціонерів й не можуть бути передані іншим органам товариства.

Статутом товариства до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені і інші запитання.

Загальні збори визнаються правомочними, якщо у яких беруть доля акціонери, що мають відповідно до статуту товариства более як 60 відсотків голосів.

Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою й секретарем зборів й не пізніш як через три робочих дні после закінчення зборів передається виконавчому органу акціонерного товариства.

Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, котрі беруть доля в зборах, із таких питань:

а) зміну статуту товариства;

б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства;

в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, котрі беруть доля в зборах.

Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально передбаченим статутом способом. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства й в одному з офіційних друкованих видань Верховної Заради України, Кабінету міністрів України чи Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку з зазначенням години й місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення винне бути зроблено не було за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів проводяться, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства.

Будь-який із акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їхні скликання. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів у порядку, передбаченому статутом.

Загальні збори не вправі приймати рішення із питань, не включених до порядку денного.

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачене статутом товариства.

Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспромож-ності товариства, а також при наявності обставин, вказаних у статуті товариства, й в будь-якому іншому випадку, якщо цого вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

Позачергові збори повинні бути також скликані виконавчим органом на письмову вимогу заради акціонерного товариства (спостережної заради) чи ревізійної комісії.

Акціонери, котрі володіють у сукупності более як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який годину й із будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, смердоті мають право сам скликати збори.

У акціонерному товаристві із числа акціонерів може створюватисярада акціонерного товариства(спостережна рада), Яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів й в межах компетенції, визначеної статутом, контролює й регулює діяльність правління.

У акціонерному товаристві, яку налічує понад 50 акціонерів, створення заради акціонерного товариства (спостережної заради) обов'язкове.

Питання, віднесені статутом акціонерного товариства до виключної компетенції заради акціонерного товариства (спостережної заради), не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів товариства.

Члени заради акціонерного товариства (спостережної заради) не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.

Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління чи інший орган, передбачений статутом.

Роботою правління керує голова правління, який призначається чи обирається відповідно до статуту акціонерного товариства.

Правління вирішує усі запитання діяльності акціонерного товариства, крім тихий, що належати до компетенції загальних зборів й заради акціонерного товариства (спостережної заради).

Правління підзвітне загальним зборам акціонерів й раді акціонерного товариства (спостережній раді) та організує виконання їхні рішень.

Правління діє від імені акціонерного товариства в межах, передбачених цим Законом й статутом акціонерного товариства.

Роботою правління керує голова правління, який призначається чи обирається згідно з статутом акціонерного товариства.

Голова правління акціонерного товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно з статутом.

Голова правління товариства організує ведення протоколів засідань правління. Книжка протоколів винна бути за годину надана акціонерам. На їхнього вимогу видаються засвідчені витяги із книжки протоколів.

Головою та членами правління товариства можуть бути особини, котрі перебувають із товариством у трудових відносинах.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства здійснюєтьсяревізійною комісією, котра обирається із числа акціонерів.

Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління, заради акціонерного товариства (спостережної заради) та інші посадові особини.

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами акціонерів згідно з статутом товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, заради акціонерного товариства (спостережної заради), із її власної ініціативи чи на вимогу акціонерів, котрі володіють у сукупності более як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії акціонерного товариства повинні бути подані усі матеріали, бухгалтерські чи інші документи й особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерного товариства чи раді акціонерного товариства (спостережній раді).

Члени ревізійної комісії вправі брати доля із правом дорадчого голосу у засіданнях правління.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства чи виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.


Література:


1. ЗУ «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україн» - м. Київ, 10 грудня 1997 року N 710/97-ВР;


2. ЗУ « Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні » - м.Київ, 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР ;


3. ЗУ « Про цінні папери й фондову біржу » - м.Київ,18 червня 1991 року N 1201-XII ;


4. ЗУ «Про банки й банківську діяльність » - м. Київ, 7 грудня 2000 р.;


5. ЗУ «Про господарські товариства » - м. Київ, 19 вересня 1991 року №1576-XII.


Предыдущая страница | Страница 3 из 3

Схожі реферати:

Навігація