Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Оцінка земель населеного пункту на прікладі села Дмитрівка


Реферат Оцінка земель населеного пункту на прікладі села Дмитрівка

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>Вміст

>Вступ

>Розділ 1.Загальна характеристиканаселеного пункту

1.1Загальнівідомості про село Дмитрівка

1.2Аналізвикористання земельного фонду

1.3 Характеристикаґрунтовогопокриву

1.4Інженерно-інфраструктурне забезпечення територїнаселеного пункту

>Розділ 2.Земельно-оціночнаструктуризаціянаселеного пункту

2.1Проведення кадастровогозонування тавиділенняструктурниходиниць

2.2Кодування зон,районів,ділянок

2.3Проведенняприродно-сільськогосподарськогорайонування територї

2.4Проведенняоціночногозонування тавиділенняструктурниходиниць

>Розділ 3Грошоваоцінка земельнаселеного пункту

3.1Визначеннянормативноїгрошовоїоцінкизабудованих земель

3.2Нормативнагрошоваоцінкасільськогосподарськихугідь

>Розділ 4.Використанняматеріалівгрошовоїоцінки земельнаселеного пункту

4.1.Нормативнагрошоваоцінка окремих земельніділянок

4.2 Оплата жвикористання земель умежахнаселенихпунктів

4.3Формуванняринку внаселених пунктах

4.4Інші напрямивикористанняпоказниківгрошовоїоцінки

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

Земельний кодекс України, Закон України «Про плату за землю»передбачають, що «>використанняземлі в Українієплатним,власникиземлі таземлекористувачіщорічносплачують плату за землю увигляді земельногоподатку чиорендної плати, щовизначаєтьсязалежно відякості тамісцяположенняземельної ділянки,виходячи ізкадастровоїоцінки земель».

>Наявністьгрошовоїоцінкиземлідозволяєздійснюватиекономічнерегулювання земельнівідносин. Напідставігрошовоїоцінки земель, впершучергу,органи місцевого самоврядування,поряд ізнормативно-організаційними методамиуправліннярозвитком територї,реалізують своїповноваженнящодостворенняекономічних умівраціональноговикористання земель,забезпечуютьнеобхідну основу дляформуванняфінансово-економічноїбази місцевого самоврядування зарахуноксправляння земельногоподатку таорендної плати за землю.

>Грошоваоцінка земельнаселенихпунктівздійснюєтьсявідповідне в Україну ізметоюстворення умів дляекономічногорегулювання земельнівідносин припередачіземлі увласність, успадщину, под заставу, придаруванні,купівлі-продажу,орендіземельної ділянки,ціноутворенні,визначенні ставок земельногоподатку.

Законом України "Провнесеннязмін йдоповнень в Україну «Про плату за землю» від 19вересня 1996 р.встановлено, що плату землюсправляється увигляді земельногоподаткузалежно відгрошовоїоцінкиземлі.

>Відповідно в Україну від 19вересня 1996 р. №379/96-ВР «Про порядоквведення вдію Закону України Провнесеннязмін йдоповнень в Україну «Про плату за землю»,грошоваоцінка земельнаселенихпунктівмає бутивиконана до 1 января 1999 р.

>Крім того,постановоюКабінету міністрів України від 30 января 1997 р. №99 «Провнесеннязмін з Положенням про порядокведення державного земельного кадастру» та звизнанням такою, щовтратилачинністьпостановаКабінету міністрів від 16вересня 1992 р. №532,грошоваоцінка земельвизнананевід'ємноюскладовою державного земельного кадастру.

>Грошоваоцінка земельнаселенихпунктів проводитисявідповідно до Порядкугрошовоїоцінки земельсільськогосподарськогопризначення танаселенихпунктів,затвердженого наказомДержкомзему України.Держкоммістобудування України,Українськоїакадеміїаграрних наук 27 января 2006 р. № 18/15/21/11.

>Завданнявиконання курсового проектупередбачає:

­  >проведенняоцінки вмежахнаселеного пункту;

­  >майна,розміщеного на земельніділянках;

­  >наявногоінженерногооблаштування.


>Розділ 1.Загальна характеристиканаселеного пункту

 

1.1Загальнівідомості про село Дмитрівка

Село Дмитрівкарозташоване вБогодухівськомурайоніХарківськоїобласті (мал.1).Богодухівський район — район напівнічномузаходіХарківськоїобласті України, намежі зСумськоюобластю.Адміністративний центр – містоБогодухів.Населення району —майже 40000осіб.Площа району 1160 км2 Районмежує напівдні ізВеликописарівським йОхтирським районамиСумськоїобласті, атакож ізБелгородськоюобластюРосії, напівдні – ізВалківським райономХарківськоїобласті, назаході – ізКраснокутським райономХарківськоїобласті, насході – ізЗолочевським йДергачівським районамиХарківськоїобласті.Дмитровкаявляєтьсяадміністративним центромДмитровськоїсільської заради, вякійкрім тогоходять селаБабаки,Горбанівка,Матвіїкна,Новософіївка,Новоукраїнка таЩербаки.

>Рис. 1Ситуаційна схемамісцярозташуванняс.Дмитровка на територїБогодухівського районуХарківськоїобласті

>Основнівідомості пронаселений пунктзанесені дотаблиці 1.Площанаселеного пунктускладає 545,2 га, населення - 598чол.

>Населений пунктхарактеризується добророзвішеноюмережеюустанов тапідприємствсфериобслуговування.

>Таблиця 1

>Основніпоказники >Значенняпоказника
Коднаселеного пункту (>КОАТУУ) 6320882001
1. >Адміністративний статус село
2. >Земельно-оціночний район (>природно-сільськогосп.) 02
3. >Площа, га 545,2
4. >Чисельність населення,чол. 598
5. Статус курорту -
6. Типжитловоїзабудови >одноповерхові,садибні
7. >Наявністьгромадського центру +
8. >Віддаль від обласного центру, км 65
9. >Віддаль від районного центру, км 11
10. >Віддаль відзупинкизовнішнього транспорту до центруміста, км 0,78
11. >Наявністьінженерноїінфраструктури
-водопостачання +
-каналізація +
-теплопостачання +
-електропостачання +
-телефонізація +
-газопостачання +
-вулично-дорожнямережа із повторюємопокриттям +
-зовнішнєосвітлення тощо -
12. >Рельєф територї,стрімкістьсхилів >рівнинний
13. >Найменшаглибиназаляганняґрунтових вод, м понад 10 м
14. >Основніпідстилаючипороди >лесовидний суглинок,елювійщільнихкарбонатнихпорід
15. >Небезпечнігеологічніпроцеси-зсуви,яри понад 10 м -
16. >Найближчавіддаль відкладовища, м 300
17. >Елементирельєфуводоохоронних зон -
18. >Наявністьджерелзабруднення атмосферногоповітря >автомагістраль, завод
19. >Наявністьшкідливогорівняелектромагнітного поля (>військовіоб'єкти,аеродроми) -
20. >Наявністьджерелаперевищенняприпустимогорівня галасу (>аеродроми,залізниці,автомагістралі) >автомагістраль
21. >Наявністьісторико-культурнихфакторів (>заповідні територї,поодинокіпам'яткиісторії) -
22. >Наявністьприродно-ландшафтнихфакторів (>зоологічні парки,заповідні урочища, заказники,пам'яткиприроди) -
23. >Наявністьтериторійоздоровчогопризначення (>курорти, округи санітарноїохорони) -
24. >Наявністьтериторійрекреаційногопризначення (>землі туризму,відпочинку,парків тазелених зон) сквер
25 >Основніоб'єктипрацевлаштуваннятрудовихресурсів >сільськегосподарство,виробнича сфера

 

>Основнівідомості пронаселений пункт

>Рельєф територїявляє собою слабкохвиляступониженурівнину,широкохвилясте плато, ізнеглибокими балками.Схили балок слабкопологі,ерозійніпроцесипроявляються слабко.

>Територія селавідноситься до Першогоагрогрунтового (>природно-сільськогосподарського) району ізпомірно-континентальнимкліматом, ізнестійкимзволоженням,холодною зимою та спекотнимлітом, аіноді сухимлітом.

ЗабагаторічнимиданимиХарківськоїобласноїметеорологічноїстанціїсередньорічна температураповітрястановить +7° З.Середняшвидкістьвітрів увегетаційнийперіодстановить 3,2-4,7 м/с.Вітримаютьрізнийнапрямок.Взимку надтериторієюпереважаютьсхідні йпівденно-східнівітри, щопов'язано ізвторгненнямхолодних масповітря,навесніпівнічно-східні тасхіднівітри,влітку тавосени -північно-зхідні,північні,північно-східні. На територїнаселеного пунктубуваютьтакожхуртовини. Кількістьднів ізхуртовинамискладає 20-22дні нарік.

>Відноснавологістьповітря влітнімісяці вокреміднізнижується до 15-17%південно-східними йсхіднимивітрамишвидкістю понад 5 м/с йвикликаєсуховії. Цепризводить дошвидкогопересиханняґрунту йпригніченнярозвиткурослин й, якнаслідок, дорізкогозниженняврожаївсільськогосподарських культур.

>Процесвітровоїерозіїґрунтів слабковиражений,хоча вдеякійміріпроявляється.Виробнича сфера представленагазорозподільчим пунктом,молокозаводом.Господарськазабудова представленашколою,дитячимсадком,сільською радою,фельдшерсько-акушерським пунктом,поштою (табл. 2).

1.2Аналізвикористання земельного фонду

 

Дляотримання необходимихвідомостей про склад земель, їхньогорозподіляють за видами йрізновидами земельніугідь.Необхідноскластиконтурнуексплікацію поуточненнюплощконтурів земельніугідь до сіл Дмитрівка (>таблиця 2).

>Таблиця 2Експлікація земельніугідь

№ в.п. >Назва контуру >Площа, га >Примітки
1 2 3 4
1 Город 28,52
2 >Житловийбудинок 0,11
3 >Житловийбудинок 0,11
4 >Житловийбудинок 0,11
5 >Житловийбудинок 0,11
6 >Житловийбудинок 0,11
7 >Житловийбудинок 0,11
8 >Житловийбудинок 0,11
9 Дорога 1,46
10 >Житловийбудинок 0,11
11 >Житловийбудинок 0,11
12 >Житловийбудинок 0,11
13 >Житловийбудинок 0,11
14 >Житловийбудинок 0,11
15 Дорога 0,44
16 >Житловийбудинок 0,11
17 >Житловийбудинок 0,11
18 >Житловийбудинок 0,11
19 >Вулиця 0,52
20 Город 20,36
21 >ГРП 0,10
22 >Водонапірна вежа 0,10
23 >Автобусназупинка 0,11
24 >Житловийбудинок 0,11
25 Дорога 0,27
26 >Житловийбудинок 0,11
27 >Житловийбудинок 0,11
28 Дорога 0,40
29 >Житловийбудинок 0,11
30 >Житловийбудинок 0,11
31 >Вулиця 0,62
32 >Вулиця 0,24
33 Город 11,59
34 >Вулиця 0,47
35 >Житловийбудинок 0,11
36 >Вулиця 0,31
37 Город 23,86
38 Дорога 0,79
39 >Житловийбудинок 0,11
40 >Житловийбудинок 0,11
41 >Житловийбудинок 0,11
42 >Житловийбудинок 0,11
43 >Вулиця 0,51
44 >Житловийбудинок 0,18
45 >Житловийбудинок 0,19
46 >Вулиця 0,08
47 Город 23,01
48 >Житловийбудинок 0,18
49 >Житловийбудинок 0,18
50 >Житловийбудинок 0,18
51 >Вулиця 0,36
52 >Вулиця 0,16
53 >Вулиця 0,39
54 >Житловийбудинок 0,18
55 Город 16,41
56 >Житловийбудинок 0,18
57 >Житловийбудинок 0,18
58 >Житловийбудинок 0,18
59 >Житловийбудинок 0,18
60 Дорога 0,63
61 >Житловийбудинок 0,18
62 >Житловийбудинок 0,18
63 >Вулиця 0,51
64 >Житловийбудинок 0,18
65 Город 10,31
66 >Житловийбудинок 0,18
67 >Житловийбудинок 0,18
68 >Вулиця 0,47
69 Город 32,67
70 >Житловийбудинок 0,20
71 >Житловийбудинок 0,20
72 >Житловийбудинок 0,20
73 >Житловийбудинок 0,20
74 >Житловийбудинок 0,20
75 >Житловийбудинок 0,20
76 >Житловийбудинок 0,20
77 >Житловийбудинок 0,62
78 >Житловийбудинок 0,20
79 >Житловийбудинок 0,20
80 >Житловийбудинок 0,20
81 Дорога 1,75
82 >Житловийбудинок 0,20
83 >Житловийбудинок 0,20
84 Дорога 0,37
85 Город 43,63
86 >Житловийбудинок 0,11
87 >Житловийбудинок 0,11
88 >Житловийбудинок 0,11
89 >Житловийбудинок 0,11
90 >Житловийбудинок 0,11
91 >Житловийбудинок 0,11
92 >Житловийбудинок 1,24
93 >Житловийбудинок 0,11
94 >Житловийбудинок 0,11
95 >Житловийбудинок 0,11
96 >Житловийбудинок 0,11
97 >Житловийбудинок 0,11
98 >Житловийбудинок 0,11
99 >Житловийбудинок 0,11
100 >Житловийбудинок 0,11
101 >Житловийбудинок 0,11
102 >Вулиця 1,26
103 >Житловийбудинок 0,11
104 Город 13,62
105 Дорога 0,65
106 >Житловийбудинок 0,11
107 >Житловийбудинок 0,11
Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація