Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Сучасні технології заготівлі и ЯКОСТІ силосу в залежності від різніх факторів


Реферат Сучасні технології заготівлі и ЯКОСТІ силосу в залежності від різніх факторів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВОАГРАРНОЇПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

>СУМСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙАГРАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедратехнологіїкормів йгодівлітварин

>КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ізгодівлісільськогосподарськихтварин

на задану тему: „>Сучаснітехнологіїзаготівлі йякостісилосу взалежності відрізнихфакторів”

>Суми - 2010


>Зміст

>Вступ

1.Технікасилосуваннякормів

1.1Підготовкасилоснихспоруд

1.2Регулюваннявологостісилосованоїмаси

1.3Технологічніпроцесизаготівлісилосу та їхньогомеханізація

2.Бактеріальніпрепарати уконсервуваннікормів

3.Сучаснітехнологіїсилосування уполімернімішки

3.1Технологія ">силосування у рукав"

3.2Силосування в тюки ірулони

4.Якістьзаготовленогосилосу

4.1Самозігріваннясилосу

4.2Вибір правильногоконсерванту

5.Розрахунковачастина курсового проекту

5.1Розрахунокрічноїпотреби в кормах длякорів

5.2Розрахунокрічноїпотреби в кормах для молодняку

5.3Розрахунокпотреби в кормах для свиней

5.4Визначенняпотреби вземельнійплощі длявиробництвакормів

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Годівляєвирішальнимчинником,якийвпливає напродуктивністьтварин.Максимальневиявленнягенетичногопотенціалупродуктивностітварин зарахунокзбалансованоїраціональноїгодівлізалежитьголовним чином відправильноїнауковообґрунтованоїорганізаціїкормовоїбазитваринництва.

На шкода, в Україні допитаньукріпленнякормовоїбазитваринництвазначноослабнувінтерес,скороченняпосівнихплощ подкормові культури привела дозначногодефіцитукормів й, якнаслідок, дозменшенняпоголів'ятварин й до їхнінизькоїпродуктивності.

>Відновленнявтраченихпозицій угалузітваринництванеможливе безукріпленнякормовоїбазибудь-якогогосподарстванезалежно відформигосподарювання.

Проблема збільшеннявиробництвакормів урізнихприродно-економічнихумовах країнивирішуєтьсяпо-різному.Проте для всіх зоннайважливішезначеннямаєзастосування такихспособівзаготівлі йзберіганнякормів, за якізабезпечуєтьсянайбільшповнезбереження їхніфізіологічно-кориснихвластивостей примінімальних витратах роботи йматеріальнихзасобів.

Зцієї точкизоруекономічновигіднимєсилосування. При цьомуспособізаготівлінайкращезберігаєтьсявітаміннацінністьсилосованихрослин.

Добревкритий силосзберігаєтьсятривалий годину безістотнихзмін.Його можназгодовуватитваринам убудь-яку пору року.

>Силосування можна провести ізменшими витратами роботи порівняно ізіншими способамизаготівлікормів.Майже усіоперації посилосуваннювиконуються машинами.

>Переліченіперевагисилосуроблятьцейспосібзберіганнякормівнайбільшпоширеними урізнихприродно-економічних зонахнашої країни.Протеінтенсифікаціятваринництва,підвищенняпродуктивностіхудоби й збільшенняїїкількостіпотребуютьщебільшогообсягузаготівліповноцінногосилосу.Особливуувагуслідприділяти йогоякості, бо припорушенняхтехнологічногопроцесу йнедостатньомуврахуванніособливостейсилосноїсировиниякістьсилосубуваєнезадовільною.Згодовуваннянадмірно кислогосилосу, ізпоганимспіввідношенням уньомуорганічних кислот, а й просто гнилого чизапліснявілогопризводить дозниженняпродуктивностітварин й частоспричиняєзахворювання, особливо телят йвагітних маток.

>Зрозуміло, щовказаніперевагисилосуваннярослинмаютьмісце приодержаннідоброякісногосилосу. Томутреба бутидостатньообізнаним ізпроцесамисилосування.


1.Технікасилосуваннякормів

>Щободержати силосдоброїякості йзменшитивтратипоживнихречовин впроцесізакладання,бродіння йзберіганнякормів,слідсувородотримуватисьосновних правилтехнікисилосування.

>Якістьсилосузалежить відздатностірослин досилосування,закладаннярослинноїмаси ізоптимальноювологістю,достатньогоподрібнення,швидкогобезперервногозавантаженнясилоснихспоруд,ущільнення,раціональноговикористаннясилоснихспоруд,своєчасноговкриття [3].

1.1Підготовкасилоснихспоруд

>Кожнусилоснуспорудувідразу послевиймання ізнеїсилосуслідочистити відзалишків корму,землі, води тощо.Територіюнавкругиспорудтакожочищають відбур'янів,залишківминулорічногосилосу.

Передпочаткомсилосуваннястіни та дносилососховищаще разретельноочищають відзалишків корму,плісені,павутиння,ремонтуютьстіни, дно й припотребіпокривають їхньогобітумом.Усуваютьпошкодження, котріможуть статі причиноюпроникненняповітря й води усилосніспоруди.

>Дезінфікуютьсилососховищаобприскуваннямсвіжогашенимвапном чиопилюванням сухимпухкимвапномзволоженихстін та дна [5].

1.2Регулюваннявологостісилосованоїмаси

>Кожний видсилосованоїмасимаєоптимальнувологість, котразабезпечує болееінтенсивний процес молочнокислогобродіння, добруякість корму,найменшівтратипоживнихречовин присилосуванні.

Так,наприклад, оптимальнавологість длякукурудзи 70-75%,злаковихдрібностебельних - 65-70,бобових трав - 60-65, для доброподрібненихкачанівкукурудзи - 53-60%. А доброподрібнена йущільненакомбінованамаса, ізякоївиготовляють силос для свиней,силосуєтьсянавіть привологостінижче 58%.

якдужевисока, то йнизька (>нижчеоптимальної)вологість длясилосноїмасинебажані. Привисокійвологостівтрачається багато соку, аньомурозчинніцукор таіншіпоживніречовини. Цезнижуєпоживність корму йпорушуєбродіння.змінюються йумовиконсервування, азамістьньогозасмоктуєтьсяповітря.

>Встановлено,втратипоживнихречовинсилосу зарахуноквитікання сокудосягають 5 й понадпроцентів відзакладеноїсировини.Крім того привисокійвологостісилосованихрослинутворюєтьсядеякакількістьмасляноїкислоти, щопогіршує йогоякість тапоїданнятваринами.

Принизькійвологостісилоснамаса. особливо крупноподрібнена, злеущільнюється внегерметичнихумовахдужерозігрівається тапліснявіє.Внаслідок чогоперетравністьпротеїну кормузнижуєтьсямайжевдвічі.

Тому,щободержатидобрий корм йзапобігтизайвимвитратампоживнихречовин,вологістьсилосноїмасислідрегулювати. Цероблятькороткочаснимпров'ялюваннямдужевологихкормів,додаванням сухихкормів довологих увідповіднихспіввідношеннях дляодержаннясумішіоптимальноївологості. До сухихкормівінколидодають воду [3].

1.3Технологічніпроцесизаготівлісилосу та їхньогомеханізація

>Процессилосуванняскладається із такихтехнологічнихоперацій:

-скошування,

-подрібненнямаси,

-навантаженняїї натранспортнізасоби,

-транспортування,

-закладання всховище ізодночаснимущільненням,

-герметизаціясховища.

Дозаготівлісилосуслідретельноготуватися,тобто,перш напідготуватитехніку,щоб негаразд, щосилососховищезавантажуютьпротягом 2-3 бо і понадтижнів.Оптимальний рядківзавантаженнясилосноїтраншеї 5днів.Збираннякукурудзи чиіншоїсилосної культуриповиннепроводитися у поетичні рядки насучасних комбайнах ізякіснимподрібненнямсировини [1].

На шкода,більшістьгосподарств усучаснихумовахзаготівлюсилосупроводятьдовго, тому рядкизаготівлізатягуються. Отже,слідзважити на сам процесзавантаження траншей. Передзавантаженнямсилосних траншей їхніочищають, на днокладуть кулюсоломизавтовшки 30-50 див.Завантаженнясилосноїмасирозпочинають ізторцевоїсторони,протилежної до майданчиказавантаження.Транспортнізасобиповиннірозвантажуватися намайданчику,потіммаса, щосилосується,подається в траншею бульдозерами. Цезапобігаєзабрудненнюмасиземлею, Яказв’язує багато кислот, врезультаті чогоуповільнюєтьсяпідкисленнясировини.Завантаженнясилосноїмаси втраншеїпроводять подухилом,завдякичому вонякомога меншепіддаєтьсяферментації [1].

>Від самого початкузавантаженнятраншеїукладенумасуущільнюють для забезпеченняшвидкогостворенняанаеробних умів тараціональноговикористаннясилосноїспоруди.Якщо зеленамаса, щосилосується,маєвологість до 75%,їїбезперервноущільнюють від початкузаготівлі докінцязавантаженнясилосноїтраншеї.Завантаженнясилосноїмаси втраншеїпроводять подухилом,завдякичому вонякомога меншепіддаєтьсяферментації.

>Подрібненусилоснумасу,ретельнорозрівнюють таущільнюютьважкимигусеничними тракторами.Старанноущільненамаса не пружинити й нанійчітко виднослідигусениць трактори.Слідпам'ятати, що відякостіущільненнязалежить йякістьсилосу та йогозберігання.

У злеущільненіймасізалишається багатоповітря (>кисню), щосприяєрозвиткунебажанихпроцесівбродіння тапризводить дозначнихвтратпоживнихречовин корму.Такамасадужерозігрівається (>інколи до 60 й понадградусів), вон ">горить",втрачаєзеленийколір,темніє йзамість фруктовогонабуваєдоситьприємного запахувипеченогохліба. Це частодезорієнтує привизначенніякості такого корму,бо вгоріломусилосіповністювтрачається каротин,перетравністьпротеїнузнижуєтьсявдвічі ймайжеповністюруйнуютьсяамінокислоти,внаслідок чого усилосіпідвищуєтьсявмістаміаку [2].

>Поганоущільненамасадаєтакожвелику усадку, щопризводить доутвореннязазорівбілястінсилосноїспоруди,кудипроникаєповітря таатмосферніопади.Внаслідок цогозбільшуєтьсяпсуваннясилосу.

>Ущільнювати кормслідрівномірно повсійсилоснійспоруді, особливоретельнобілястін, десилоснамаса гіршеосідає ташвидшепсується.

 >Післязавершеннясилосуваннясилоснумасунеобхіднощоденнододатковоущільнюватипротягом не менше 3-4 часів, особливослідзвертатиувагу наущільненнямасибілястінтраншеї.

>Силос винен бутивкритийнегайно послезакладання та доущільненняповерхневого кулі - непізніше як черездобу.

Зметоюзменшеннявтратпоживнихречовин послезавершенняпроцесівзакладанняповерхнюсилосуслідретельноізолювати відзовнішньогосередовища ізвикористаннямповітро- йводонепроникноїплівок. Упрактицісилосуваннявикористовують в основномуполіетиленовісвітлонепроникніплівкизавтовшки 0.15 — 0.20 мм.Плівкитакоїтовщини нервуться привкриваннісилосу,стійкі до діїпрямихсонячнихпроменів йнизьких температур.Економічнодоцільнимиєширокоформатніплівки ізшириною 8-12 м. При їхньоговикористаннізменшуютьсязатрати роботи навкриттясилосу йдосягаєтьсякращий захистсилосноїмаси від доступуповітря.Такі полотнаплівокнедоцільноперекриватинакладанням краюоднієї на крайдругої:доцільнішесклеїти їхнього клейкимиплівками чинаплавити таякіснозакріпитибілястінтраншеї. Для цогодерев’яноюлопатоюплівкузакладаютьміжстіноютраншеї тамасоюсировини, амісцез’єднаннязасипаютьґрунтом йущільнюють.Плівкуприсипають повсійповерхні кулею глинистогоґрунтузавтовшки 8-10 див,тирсою чи торфом — 20-25 див;зверхуприкладають тюкамисоломи.Проте болееякіснеукриттясилосудосягається привикористаннімішків ізпіском, щозапобігаєпсуваннюповерхніплівкигризунами тагарантуєякіснуізоляцію тазберіганнямаси відпромерзаннявзимку. Длязахиступлівки відпошкодженнягризунамиїїповерхнюприсипаютьнегашенимвапном кулею до 2 див.

>Запізнення зукриттямсилосу на 3днізбільшуєвтрати корму присилосуванні на 7-10% зарахунокрозігріваннявсієїсилосованоїмаси тапсуванняповерхневого кулі.

>Вкриття винне бути водо- йповітронепроникним. У злевкритомусилосівідбувається процесаерації.Силос при цьомурозігрівається,втрачається каротин,знижуєтьсяперетравністьпротеїну.

Зпроникненнямповітря усилосіпочинаютьрозвиватисяплісені, котрірозкислюють силос. У своючергутакий кормстаєдобримсередовищем длягнильнихбактерій [3].


2.Бактеріальніпрепарати уконсервуваннікормів

>Використанняконсервантіввизнаноефективним способомзаготівлісоковитихкормів,якийдаєзмогу у 2-3 разизменшитивтративрожаюкормових культур (особливо упроцесізбирання ісилосування їхнього уперіоди ізнетиповимипогодно-кліматичнимиумовами) та забезпечитивисокуякістькормів. Зарахуноквикористанняконсервантівдосягаєтьсяпідвищеннявиходукормів нарік до 15-20 % порівняно ззвичайнимсилосуванням. Одинкілограмбудь-якогоконсерванту всередньомудодатковозабезпечуєзбереження всилосіблизько 10 до. про. та 1 кгпротеїну, зарахунок яких, можнадодатковоодержати 6-10 кг молока чи 1,5-2 кг приростуживоїмаситварин [7].

>Світова практика йпередовийдосвідсвідчать про ті, щостимулювання молочнокислогобродіння усилосованіймасі задопомогоюбіологічнихконсервантівєефективний йбезпечнийспосібнаправленогорегулюваннямікробіологічних йбіохімічнихпроцесів, а забезпеченнянаправленоїферментаціїдозволяєотримати силос болеевисокоїякості.

>Кормзаготовлений ізвикористаннямбіологічнихконсервантів невражається грибками, незагнивається,соковитий, добропоїдаєтьсятваринами,такожполіпшується складорганічних кислот,зменшуютьсявтратисухоїречовини.Відміченозменшенняугару уверхньомушарі й збільшеннязбереженнякормовиходиниць.

>Біологічніконсервантивиробляються двохвидів, котрівідрізняються по засобахвнесення:

-прямевнесенняконсерванту урослиннумасубезпосередньо под годинутрамбування усилососховищі;

-внесенняконсерванту урослиннумасу черездозатори,встановлені накормозбиральних комбайнах [10].

силос кормтваринаконсервування


3.Сучаснітехнологіїсилосування уполімернімішки

>Технологіязаготівлікормів уполімернімішкимає рядпереваг упорівняння ізтрадиційнимвикористаннямсилосних ям, траншей,курганів й т.п.

>Перш на,цеякість йзбереженістькормів, їхньогопоживнацінність.Зберіганняконсервованихкормів уполімернихмішкахдозволяєзвести домінімуму (1-3%)втратикормів від контакту ізвологою такиснем. Усилосних ямахтаківтратидосягають 10-40% [6].

3.1Технологія ">силосування у рукав"

>Корм длясилосуваннятранспортується доротопресу-ущильнювачу йрозвантажується назакладочнийстіл.Силоснумасутакож можнаподаватипорціями задопомогою ковша.Завантаженамаса наконвеєріпересувається допресовочного ротору.Роторпроштовхує корм черезстальнийтунель уполімерниймішок. При цьомусилосованамасапресується.Після того якмішокповністюзаповнюється, його зразу жгерметизують.Герметизаціямішків із двохсторінвиключаєпроникнення до серединимасиповітря.Кисень,якийзнаходиться умішках,використовується уреакціїокислення йферментаціїмолочноїкислоти [3].

>Полімернімішкизахищені відсонцяспеціальнорозробленимстабілізатором.Ультрафіолетовийстабілізаторзупиняєдіюсонячнихпроменів на пластик,чимзабезпечуєгарантованезберігання корму до 2 років.

>Перевагиданоїтехнології упорівнянні ізтрадиційноюзаготівлеюсилосу уями татраншеї:

-високаякість йпоживнацінність корму.Заготовленасилоснамасазалишаєтьсясвіжою тапридатною длязгодовуванняпротягомвсьогоперіодузберігання.

-втрати корму под годинузаготівлі йзберіганнязведені домінімуму (1-3% відзагальноїкількості). Данатехнологіядозволяєуникнутипсування корму через доступповітря,надлишковоївологи й т. п.

- данатехнологіядозволяєзаготовляти силос убудь-якомузручномумісці.Єдинаумова –наявністьрівної майданчики. Укожномумішкупоміщається 250-300 т корму (узалежності віддовжинимішка тарослинноїсировини).

-високапродуктивність силосногопреса –дозволяєзакладати до 100 тсилосованоїмаси за годину.Можливістьзаготівлі забудь-якої постривай [3].

3.2Силосування в тюки ірулони

>Такатехнологіяпередбачає меншекапіталовкладень.Причомуцікапіталовкладення неприкріплені допостійногомісця.Затрати роботи назбирання й закладкусилосу незначноюміроюзнижуються, але й пригодівлі –зростають.Останнєзначнозалежать відвмістусухоїречовини усилосномуматеріалі. Коливінвищий, то вищийщільністьсухоїречовини у рулонах, меншерулонівпотрібно наодиницюсухоїречовини, аотже інижчізатрати роботи йвитратаплівки дляобгортання [3].

Заринкових умів силосє предметомторгівлі,якийнеобхідноперевозити.Найзручнішецеробити вупакованих рулонах й тюках.

 >Сучаснимитехнологіями, за якірулони й тюкиобгортають укількашарівполіетиленовимиплівками, котрі вдостатнійміріповітронепроникні й навнутрішнійсторонімаютьприлипаючуповерхню, можнадосягатигерметичності. Незалишається йпорожнинміж рулоном йплівкою.Працюють зплівкамитовщиноюблизько 0,025 мм йрозтягуванням їхні до70%.Непроникністьобгортки тім вищий,чимширші полотнаплівки.

 >Непроникністьплівкидужезалежить відтемпературиповітря. Коли понадрулонинагріваються насонці, то вищийїхняпроникність длягазів,борізнікольориплівок порізномуабсорбуютьтепловевипромінювання. Та ітемператури в рулонах сильнорізняться.Плівки темногокольору понаднагріваються, щопідвищуєїхнюповітропроникність. Томукращіплівкибілого чиясно-зеленогокольору.

>Досвідпоказує, що, як правило, 6 –тишаровеобгортаннярулонівєдостатнім длягерметизації. Задужевисокихвимог доякостісилосу чи при частомупересуваннізапакованихрулонівпотрібно 8шарівплівок.Обгортанняслідпроводити максимумпротягом2-х часів послепресуваннярулонів.Дужеефективнопрацюютьмашини, котріпроводятьпресування іобгортання в одномуробочомупроцесі.

Напрактиціпоширенесилосування в тюках,обгорнутихплівкою,щільністьпресування в якізвичайно вищий, ніж у рулонах. У великихгосподарствах тюки, як правило,складають уштабелі, котрівкриваютьсилосноюплівкою.Штабелюють дотрьохтюків - один надіншим. Через ті, щоміж тюкамизалишаютьсяповітряніканали,більшіштабелі варто такрозділитиплівками,щоб прививантаженнівідкритий сегмент буввикористанийпротягом 14днів [3].


4.Якістьзаготовленогосилосу

>Якістьзаготовленогосилосу багаточомувизначаєефективність роботитваринницькихгосподарств.Поряд ізпоказникамивмістуенергії вкормівирішальну рольвідіграєаеробнастабільністькукурудзяногосилосу. При цьомупостійновиникаютьпроблеми зсамозігріванням корму й йогопліснявінням ізнаступнимзниженнямякості танавітьповнимпсуванням.

>Силоснакукурудзаналежить догрупикормовихрослин, які добросилосуються.Вонамістить багатоцукрів,надходить із поля практично беззабруднень, при цьому наповерхнілистківцієї культури ужеперебуває великакількістьепіфітноїмікрофлори. Алівисокийвмістцукрівстворюєпоживнесередовище длянебажанихгниліснихмікроорганізмів:цвілі,дріжджів. як лишеактивується роботацихмікроорганізмів, можна ізупевненістюочікуватисамозігрівання йпліснявіннясилосу [1].

4.1Самозігріваннясилосу

>Зігріваннясилосуєзовнішньоюознакоюпсування корму. Упроцесіобмінуречовиндріжджірозкладаютьцукор ймолочну кислоту довуглекислого газу і води ізвиділенням тепла. При цьомуспостерігаютьсятакінебажаніефекти, якмасовівтратипоживності і сухихречовин корму,низькеспоживаннясилосу та збільшення йогокислотності.Цвілевігрибитакожє причиноювтрат корму увиглядігнильнихзалишків.

>Сьогодніосновноюпроблемоюфермерськихгосподарствєзниженнянадоїв молока,котрепов’язане ізпогіршеннямздоров’ятварин. При цьомурічнівитрати налікуваннязахворювань, щовикликанінизькоюякістюсилосу,можутьперевищуватикількатисяч гривень.

>Рівеньпотенційноїнебезпеки, щовиникає призгодовуванні такогосилосу,найчастішенедооцінюють.Зіпсовані годуймістять не лишенедостатнюкількістьпоживнихречовин й гіршепоїдаються, а імають усвоємускладінебезпечний коктейль ізрізноманітнихпродуктівобміну (>мікотоксини)дріжджів йцвілі.

>Самемікотоксиниослаблюютьімунну системутварин, через щотакожспостерігаєтьсярізкезниженняїхньоїпродуктивності.Причомудіагностиказахворюваньнабагатоускладнюється. як правило,основними симптомамиєзниженняапетитутварин,мастити,порушенняобмінуречовин й роботистатевоїсистеми.

>Інтенсивнийперебігпроцесівсамозігріваннябільшоюміроюпроявляєтьсясаме вкурудзяномусилосі, щоміститьвеликукількістьпоживнихречовин таенергії.Поганеущільнення субстрату,недостатняізоляціясховищ,неправильнийпідхід призаборі корму тощосприяютьактивізаціїцихгідролітичнихпроцесів.Чимретельніше буливиконані усіоперації призаготівлі корму, тімкраще.Особливо критично допитаньзаготівлі кормуслідпідходити в тихийвипадках, колисамозігріваннясилосустаєпостійнимявищем. Тутпотрібновиявитислабкімісця взагальномутехнологічномуланцюжкувиробництва івиключити їхнього подалівиникнення.Небезпекавиникненнясамозігріванняпов’язанаще і із тім, що незавждивдаєтьсядодержувативеличинитижневоговідбору корму нарівні 2–3 м.Навітьпроведення такихзаходів, якобробкаповерхнізрізупропіоновоюкислотою, нерятує.

А відзастосуваннябіологічнихконсервантів зштамамигетероферментактивнихмолочнокислихбактерійнабуває усєбільшогопоширення призаготівліоб’ємистихкормів,аджеконсервантипротистоятьрозмноженнюцвілі тадріжджів [3].

4.2Вибір правильногоконсерванту

>Консервантистримуютьмікробіологічніпроцесибродіння. Длявибору правильногозасобутребачітковизначитимеханізм його дії (>щодосилосноїкукурудзицемає бутистабілізаціяаеробноїмікрофлори) й сферузастосування (>приготуваннярослиннихкормів). Однак вартоврахувати, що некожний продуктоднаковопідходить длябудь-якої культури, щозаготовлюється. Так,наприклад,штамимолочнокислихбактерійвідрізняються за типомбродіння субстрату:гетеро- чи гомоферментативні культури.Гомоферментативнімолочно-кислібактеріїгідролізуютьцукрирослинвиключно умолочну кислоту.Важливоювідмінністює тієї факт, щомолочна кислота недієпротигрибів йдріжджів, анавпаки —слугуєвідміннимпоживнимсередовищем дляцихмікроорганізмів.

>Саме томуконсерванти, щомістятьпереважногомоферментативнімолочнокислібактерії, не лише незапобігаютьризикусамозігрівання/пліснявіннякукурудзяногосилосу, але йнавітьзбільшують його.

>Інакшимєперебіггетероферментативного типубродіння.Молочнокислібактерії цого типурозкладаютьрослинніцукри не так намолочну кислоту, але віншікомпоненти, котріпригнічуютьдіюдріжджів.Найбільшвідомими із нихєоцтова кислота іпропіленгліколь.Цейкерований типбродіння не приводити донадмірногорозкладанняцукрів, атакожполіпшуєсмаковіякості заготовленогосилосу.

>Механізм діїцихконсервантівпростий:особливакомбінаціямолочнокислихбактерій типуLactobacіllusbuchnerі вноситися урослинний субстрат, щосилосується.

>Збільшенняконцентраціїінгібіторівцвілі тадріжджівполіпшуєаеробнустабільністькукурудзяногосилосу, що впідсумкупідвищуєвмістенергії вкормі ізбільшує йогоспоживання. Длядосягнення такихрезультатівпотрібнатакожповнаізоляціясховищапротягом 4–6тижнів від дня йогозакриття. У цьомуразінебезпекасамозігрівання інаступногогоріннясилосуповністювиключається.

>Кукурудзяний силосмаєпідвищенусхильність досамозігрівання. Томубіологічніконсерванти наосновігетероферментативнихмолочнокислихбактерійзабезпечуютьповнуаеробнузбереженістьобробленогосилосу. Задопомогою цого можназапобігтивтратам й підвищитиякістьсилосу [7].


5.Розрахунковачастина курсового проекту

>Завдання:

>Середньорічнепоголів’якорів – 235голів

>Середня живамаса 1корови – 500 кг

>Середньорічнийнадій на корову – 4100 кг

>Середньорічнепоголів’я свиноматок – 129голів,відлучення в 45днів

>Скластикомбікорми йраціони:

а)Раціон длябугайця при (>вирощуванніплідника до 16міс.віку, живамаса 380 кг)вік 9міс.;

б) -//- налітнійперіод;

в)Раціон дляремонтної свинки, живамаса 45 кг,середньодобовийприріст 575 р на зимовищперіод;

р) -//-комбікорм дляцієї жгрупи;

буд)Раціон длялактуючоївівцематкивовново-м’ясноїпороди (друга половиналактації), живамаса 50 кг налітнійперіод;

е)Раціон длялошатверховоїпороди,вік 11міс. (>жеребчик 250 кг) взимку.

Длявизначенняпотреби в кормахнеобхіднорозрахуватисередньорічнепоголів’ятварин. Уцейрозрахунокпокладенінаступнінормативи:вихід телят на 100корів – 90голів,щорічнебракуваннякорів – 40%,введення восновне стадо ізгрупи ялівок 0,4 голови на 1 корову,падіж тавимушенийзабій 0,1 голови молодняку врозрахунку на 1 корову.

1.Розрахунокструктури стада ВРХ закількістюкорів 235голів

>Групатварин >Середньорічнепоголів’ятварин
урозрахунку на 1 корову, гол  >різних груп, гол
>Корів,всього 1 235
    у т.ч.дійних 0,82 193
   сухостійних 0,18 42
>Приплід: 1,3 306
    відкорів 0,9 212
    від ялівок 0,4 94
>Збереженість:
   теличок 0,6 141
   бичків 0,6 141
Телички 0-6міс. 0,3 71
    6-12міс. 0,3 71
    12-18міс. 0,3 71
>Нетелі йтелиці 18-24міс. 0,3 71
>Нетелі 24-30міс. 0,2 47
>Бички 0-6міс. 0,3 71
    6-12міс. 0,3 71
    12-18міс. 0,3 71

235·0,82=192,7=193

235·0,18=42,3=42

Притакійструктурі череди собі нарозрахунку на 1 корову зарікреалізується нам’ясо 0,4 головикорови зсередньоюмасою 500 кг, 0,2 головителиць щозалишилисянезаплідненими зсередньоюмасою 3,6-4,0 ц та 0,6 головибичків послевирощування тавідгодівлі ізмасою 3,6 – 4,0 ц взалежності відсередньоїмасикорів удоросломустані.Орієнтовневиробництво молока йм’яса наведено втаблиці 2.

2.Розрахунокпродукціївеликоїрогатоїхудоби (молока йм’яса уживійвазі)

>Групатварин >Поголів’я на 1 корову >Надій молока на корову зарік, т >Реалізовано зарік, гол. Живемаса 1 голови приреалізації, т >Вироблено, т
молока >м’яса
>Корови 1 4,1 - - 963,5 -
>Корови 0,4 - 94 0,500 - 47
>Телиці 0,2 - 47 0,370 - 17,4
>Бички 0,6 - 141 0,395 - 55,7
Разом - - - - 963,5 120,1

>Вироблено молока: 4100 кг молока :1000 = 4,1 т 235голівкорів = 963,5 т;

>Виробленом’яса:235гол0,4=94голів0,5 т живамасакорови = 47 т

5.1Розрахунокрічноїпотреби в кормах длякорів

>Розрахунокрічноїпотреби в кормахрозпочинають ізпідборутиповоїструктури їхніенергетичноїпоживності.

3.Річна потреба в кормах для 235голівкорівживоюмасою 500 кг принадої 4100 кг молокажирністю 3,8%

>Корм Структуракормів заОЕ, % >ОЕкормів на корову,ГДж

>ОЕкормів

попри всі стадо,ГДж

>Корму, т У кормахміститься, т

>кормових

>одиниць

>перетравного

>протеїну

>Сінобобово-злакове 9 4,5 1057,5 157,6 69,34 10,24
>Сінаж гороху 15 7,51 1764,85 460,8 129,02 22,12
>Силоскукурудзянийм.с. 16 8,01 1882,35 896,36 188,24 8,96
Буряккормовий 6 3 705 440,63 61,69 3,97
Зеленамаса (>злакова) 29 14,52 3412,2 1287,62 218,9 27,04
>Концентрати 25 12,52 2942,2 - 340,96 30,84
Разом 100 50,06 11764,1 - 667,19 72,33
Норма - 50,07 11766,45 - 1008,15 103,17

>Щобвирахуватикормовіодиниці йперетравнийпротеїн построчціконцентратипотрібноціпоказникидодати по усім кормів йвідняти віднорми.Різницюпоставити наконцентрати.

>к.од. 1008,15-667,19=340,96; ПП 103,17-72,33=30,84.

>Провірити построчціконцентрати:

30,84 т ПП : 2942,2ГДжОЕ=0,010 тПП/ГДжОЕ.


А,щоб правильнопідібратиконцентровані годуйця цифра винна бути (0,010тПП/ГДж) чиблизькою донеї.

Норма на 235голівкорів:

>ОЕ 50,07ГДж (іздодатку)235голів=11766,45ГДж

>к.од. 4,29 тк.од.235голів=1008,15 тк.од.

ПП 0,439 тПП235голів=103,17 т ПП

>Розрахунок дотаблиці 3:

1. Структура здовідника.

2. 50,07– 100%Х=50,079:100=4,5ГДжОЕ,

  x – 9

3. 4,5ГДж235голів= 1057,5ГДжОЕ

4.Сіно 1057,5ГДж:6,71ГДж=157,6 т (6,71МДж один кг корму)

5.Сіно 157,6т0,44к.од.=69,34т до. од. (0,44 до. од один кг корму)

6.Сіно157,6т65гПП=10244г:1000=10,24 т ПП (>65г один кг)

Утаблиці 4зробленопідбірконцентрованихкормів.

4.Розрахунокспіввідношенняконцкормів урічнійпотребі

>Концкорми

>Частка

на 1 т, т

У кормахміститься
>ОЕ,ГДЖ ПП, т ПП на 1ГДж
>Злаковасуміш
Зернопшениціозимої 0,20 2,25 0,017 0,008
Зерно ячменю озимого 0,70 7,96 0,052 0,007
Зерно проса 0,10 0,91 0,006 0,007
>Всього 1,000 11,12 0,075 0,007
>Білковасуміш
Зернобобів 0,80 8,93 0,18 0,02
>Макухасоєва 0,20 2,51 0,068 0,027
>Всього 1,000 11,44 0,248 0,022

>0,2011,27МДж=2,25ГДж (>11,27МДж один кг)

0,2085гПП=17:1000=0,017 т ПП (85 р ПП один кг)

0,017:2,25=0,008 тПП/ГДж

>Розрахунокспіввідношення узагальнійкількостіконцентрованихкормів проводитися ізвикористанням методу квадрату, де вякостінормиприймаютьконцентраціюперетравногопротеїну на 1ГДЖ (0,010 тПП/ГДж), якоїпорівнюють ізаналогічнимипоказниками длякожноїсуміші.

>ЗлаковасумішБілковасуміш

0,007                        0,022

0,010

0,012                        0,003

>Розрахунки

1. 0,012:0,003=4частинизлаковоїсуміші припадати на 1частинубілкової;

2. 4+1=5 сумачастин врозрахунку на 1 тготовоїсуміші;

3. 1т:5=0,2 тбілковихкормів один тсуміші:

4. 1 т - 0,2=0,8 тзлаковихкормів один тсуміші.

>Післявизначенняспіввідношенняміжнизько йвисокопротеїновимисумішами врозрахунку на 1 тготовоїсуміші, щовідповідаєбажанійконцентраціїперетравногопротеїну,розраховуютьїїкомпонентний склад (>таблиця 5).

5. Склад йпоживність 1 тготовоїсумішіконцентратів

>Концентрати

>Частка

на 1 т, т

>ОЕ,

>ГДж

>Річна

потреба, т

У кормахміститься

>кормові

>одиниці, т

>ОЕ,

>ГДж

>перет.

>протеїн, т

>Злаковасуміш
Зернопшениціозимої 0,16 1,8 42,08 49,23 474,24 3,58
Зерно ячменю озимого 0,56 6,37 147,26
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація