Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Найважлівіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону


Реферат Найважлівіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону

>ЗМІСТ

 

>ВСТУП

>НАЙВАЖЛИВІШІПЕРЕДУМОВИІННОВАЦІЙНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРОЦЕСУВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬ УАГРАРНОМУСЕКТОРІКАРПАТСЬКОГОМАКРОРЕГІОНУ

>ВИСНОВОК

>ВИКОРИСТАНІДЖЕРЕЛА

 


 

>ВСТУП

Темадослідницької роботи «>Найважливішіпередумовиінноваційного забезпеченняпроцесувідтворення в аграрномусекторіКарпатськогомакрорегіону».

Уроботідосліджено станзапровадженняінновацій в аграрномусекторіКарпатськогомакрорегіону,запропонованопріоритетнінапрямиімплементаціїінноваційного продукту,розкритопередумовипереведенняпроцесувідтворення земельніресурсів наінноваційну модель.

>Запровадженняринковоїмоделі в аграрномусекторіКарпатськогомакрорегіонувимагає адекватнихзаходів ізвикористанняновітніхдосягнень науки йтехніки. При цьому особливоважлива рольналежитьземельним ресурсів як головномузасобувиробництвасільськогосподарського секторуекономіки.Просуванняінноваційнихпродуктів в АПКможливе ізобов'язковимурахуваннямособливостейвідтворювальногопроцесу земель, атакожзіствореннямпевнихпередумов.

>Інноваційніпроцеси в аграрномусекторіекономікиє предметомдослідженьбагатьохвідомихвітчизняних йзарубіжнихучених.Теоретичні таметодологічні засади,прикладні розробки уцій сфері часторозглядаються набагатьохнауковихконференціях, форумах,засіданнях,нарадах тощо.Особливопідвищивсяінтересучених доцихпитань уперіодстановлення тарозвиткуринковоїмоделістратегічногорозвиткусільськогосподарського секторуекономіки.Ринок, особливо напочатковійстадії свогоформування,самостійно неможеопанувативисокотехнологічніінновації, тому надопомогуйому приходити держава.Проте увисокорозвинутихкраїнах вонвзаємодіє ізринком небезпосередньо (>тобто неадміністративно), аопосередковано, черездужескладну системуінститутів, котрізабезпечуютьмотивиінноваційноїдіяльності шляхомвитонченогоналаштування. Таким чином,йдеться провтручання держави у процесрозвитку тазапровадженняінновацій.Зазначимо, щорівень йнапрями регуляторноговпливудержавнихінституцій,місцевихорганів самоврядування в процесвідтворення земельніресурсів аграрного сектору вкраїнах ізнедостатньосформованимиринковимивідносинами

>істотновідрізняються відцихпоказників українах звисокорозвинутою тастабільноюекономікою.

>Ниніуспішнийрозвиток АПКзумовлюєтьсяінноваційними продуктами,втіленими всучаснихтехнологічнихзасобах,технологіях, без якінаціональнийтоваровиробник неможе забезпечитистабільневиробництвосільгосппродукції,конкурувати назовнішньому тавнутрішньому ринках. При цьомуособливаувагаприділяється нелишекількіснимкритеріямтехнічноїзабезпеченості, а іполіпшеннюякіснихпоказників.Технічне забезпеченнясільськогосподарськоговиробництвахарактеризується не лишеобсягомтехнічнихзасобів, а і їхнінадійністю,продуктивністю,відповідністювимогамекології табезпечністю уроботі.

>Зважаючи наважливістьінноваційнихзаходів у забезпеченнюефективногорозвитку аграрного сектору вцілому тавідтворення земельніресурсівзокрема,Державноюцільовоюпрограмоюрозвиткуукраїнського села наперіод до 2015 року передбаченезначнеінноваційно-інвестиційнезміцнення МТБ аграрного сектору,впровадженняекологічнобезпечнихресурсо- таенергозберігаючихтехнологій.Існують ііншінапряминауковихдослідженьінноваційного забезпечення АПК, що говорити прозначущість таважливістьдосліджуваноїпроблеми, як длявсієї України, то й дляїї окремихрегіонів.агропромисловий комплексінноваційний

Отже, позначка роботи —оцінитиіснуючіможливостізапровадженняінноваційного продукту в процесвідтворення земельніресурсів в аграрномусекторіКарпатськогомакрорегіону.


>НАЙВАЖЛИВІШІПЕРЕДУМОВИІННОВАЦІЙНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРОЦЕСУВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬ УАГРАРНОМУСЕКТОРІКАРПАТСЬКОГОМАКРОРЕГІОНУ

>Проголошенняринковоорієнтованоїмоделівідтворювальногопроцесу всільськогосподарськомусекторіекономіки, атакожпрагнення Україниінтегрувативласнуекономіку доєвропейськоїзумовили потребу втрансформуванні характеру земельнівідносин, котрісприяли бзапровадженнюдосягнень науки йтехніки вреальний сектор АПК. Цепов'язано,насамперед,зізростаннямконкурентоспроможностіаграрнихтоваровиробників,розширеннямринківзбуту,поліпшеннямякостісільськогосподарськоїпродукції тощо.Значнийвплив наперехід доінноваційноїмоделівідтвореннямаєтакожвступ України до СОТ,який кардинальнорозширивможливостіприсутності навітчизняному аграрномуринку нелишенаціональних, а ііноземнихвиробниківсільськогосподарськоїпродукції.

>Оцінка іаналізінноваційного забезпечення аграрного секторуКарпатськогомакрорегіону вцілому тавідтворення земельніресурсівзокремазасвідчують, щоінноваційніпродукти й потреба в їхньогозапровадженніниніще відмовлялися длябільшостівласників йкористувачів земельніресурсівнегайноюнеобхідністю.Більше того,земельніресурси аграрного секторудосліджуваногорегіонупродовжуютьдеградувати. Одна із такої стану втім, щоринковатрансформаціяекономіки Українимайже неторкнулась основінституційноїмоделі, котразбереглася ізрадянськихчасів.Основноюструктурноюодиницею наукизалишаютьсявеликінауково-дослідніінститути, як правило,відокремлені відпідприємств йзакладіввищоїосвіти.Ринковиймеханізмпопиту тапропозиції у сферінаукових йнауково-технічнихробітмайже незадіяний.Інакшекажучи, наука,науковідослідженняорганічно незв'язанізіспоживачамиінноваційнихпродуктів.Водночасвідомо, що модельринковоїекономікиможе бутиуспішноюлишезавдякипобудовіекономічнихвідносин, котріпоєднували бінтересипродуцентів нового таспоживачів.Самепопит йпропозиціяєтимичинниками,завдякиякимдосягаєтьсяефективний результатдіяльності яквиробниківінноваційного продукту, то й йогопокупців. Отже,головноюпередумовоюзапровадженняновітніхдосягнень науки йтехніки ваграрний секторекономіки вцілому йвідтворення земельніресурсівзокремаєналагодженнястабільноговзаємовигідного зв'язкуміжнауково-досліднимиінституціями,вищиминавчальнимизакладами йсуб'єктамиволодіння ікористуванняаграрними землями.

>Зазначимо, щоаграрний секторекономіки, навідміну відіншихїї сфер,має своїособливостіщодо генезису тазапровадженняінноваційнихпродуктів.Насампередйдеться про ті, щоінноваційна діяльність неєодиничним актомупровадженняякої-небудьновації;це —цілеспрямована системазаходів з розробки,впровадження,освоєння,виробництва,поширення йкомерціалізаціїновацій.

Упроцесізапровадженняінноваційнихпродуктів особливоважливемісцемаєвідводитисяземельним ресурсів. При цьомунайбільшоюскладністю, на форумі нашу думку,є ті, уданомувипадкуінноваційний продуктстосуєтьсябезпосередньо живогоорганізму,якийнині докінця непізнаний.Саме томуекономічнівідносини всуспільствіслід будувати утакийспосіб,щобвідтворення земельніресурсівпоєднувалоінтереси нелишенинішнього, а імайбутніхпоколінь. У цьому зв'язку одним знайважливішихнапрямівінноваційнихпроцесів усільськомугосподарствієдослідження складу й стануґрунтів урозрізі шкірного земельногоугіддя,власника чикористувача земель.Інформація, іздопомогоюякоїниніоцінюється земля всільськомугосподарстві,міститься в земельномукадастрі. Разом з тімособливістьіснуючихкадастровихоцінокполягає до того, що смердотіпобудованінадокризовійрентнійпродуктивностірослинництва.Інакшекажучи,відомостіщодоякісного складу земельніугідь в аграрномусекторіекономікизначнозастарілі і тому неможуть бутивикористані як база для генезисуінноваційнихпродуктів.

>Особливістьзапровадженняновітніхдосягнень науки в процесвідтворення земельніресурсівполягаєтакож у бо в до- йпісляреформенийперіодизусиллянауковців йпрактичнихпрацівниківспрямовувалися, в основному, напідвищенняродючості земель. Аінноваційнимзаходамзбереження,охорони таполіпшення земельніугідьналежноїуваги неприділялося.Доречнозазначити, що,відповідно доКонцепціїсталогорозвитку якпрограмного документа,розробленогоСвітовоюспільнотою (>Ріо-92),пріоритет у цьомупитанніналежитьсамезбереженню,поліпшенню таохороні земельсільськогосподарськогопризначеннякрізь призмуполіпшенняекологічнихпоказників, атакожзавдякиналежномурозв'язаннюекономічних йсоціальнихзавдань.

>Емпіричноюскладовоюпроцесузапровадженняінноваційнихпродуктів, на форумі нашу думку,єрозробкаконцепції, котра бчіткоокреслила йвизначиланайважливішінапрямиімплементаціїновітніхдосягнень науки йтехніки в процесвідтворення земельніресурсів. При цьомумають бутивстановленіпродуцентинововведень та їхньогоспоживачі, арозробникамиповиннівиступатинауково-дослідні тавишінавчальнізаклади, денинізосередженозначний науковийпотенціал,інтелектуальніресурси, котріможутьрозширититрифакторну модельекономічногорозвитку "земля —праця —капітал",перетворюючиробочу силу напрацю, землю інадра — наумовивиробництва, азаощадження — наінновації7.Споживачамиінновацій, природно,повинні статісуб'єктиволодіння такористуванняземельними ресурсами.Насамперед,цестосується великих йсередніхсільськогосподарськихпідприємств,фермерських таоренднихгосподарств,господарських товариств,виробничихкооперативів тощо.Самецісуб'єктиведення земельногогосподарства,зокрема вдосліджуваномуКарпатськомумакрорегіоні,нинінайбільшепотребуютьінноваційнихпродуктів.Саме смердотіволодіють іоб'єктивнимиумовами для їхньогоімплементації увідтворювальний процес.Крім того, тутєнайважливішіпередумови длязапровадженняновацій у процесвідтворення земельніресурсів.

разом з тімможливості генезисуновітніхдосягнень науки йтехнікинауковимиінститутами, атакож їхніпрактичнезапровадженнянинігальмуються,насамперед, черезвідсутність убільшості із нихфінансовихресурсів,оскількиінноваційний процес станідійовимлишезавдяки його адекватномузабезпеченнюгрошовими ресурсами.Аналіззабезпеченостікоштаминауковихінституцій тасуб'єктівволодіння ікористуванняземельними ресурсами в аграрномусекторізасвідчує, що усвоїйабсолютнійбільшості ані Перші, анідругі немаютьдостатньогообсягуфінансів для генезисунаукового продукту та його прикладногозапровадження. У цьому зв'язкувиникає потреба впошукузовнішніхджерелфінансування,серед якіможуть бутибюджетнікоштивідповіднихрівнів,грошовіресурсибанківських танебанківськихінституцій. УКарпатськомумакрорегіоніпевноюсумоюкоштівниніволодіє населення.Вононакопичилоціресурси,працюючитривалий годину за межами України в окремихкраїнахЄвропи,Азії та вРосії.Безперечно, що завідповідних умів людиможутьвкластивласнізаощадження врозробку йзапровадженняінноваційнихпродуктів задлявласних, асуспільних потреб.Інноваційне забезпеченняпроцесувідтворення в аграрномусекторіКарпатськогомакрорегіонуумовно можна податі яктрикутник, вякомуорганічнопоєднуютьсяінтереситрьохсторін:науковихінституцій якпродуцентівінноватики,споживачів, котріздійснюютьпрактичнезапровадженнядосягнень ввідтворювальний процес земельніресурсів, йпотенційніінвесториінноваційногопроцесу (мал.1).


Мал.1. Схема генезисуінноваційного продукту

>Нашідослідженняпереконують, щолише заумовиналагодженнятісного,взаємовигідного зв'язкуміжланкаминаведеноготрикутника можна якщо реально говорити простворенняпідґрунтя длязапровадженняінноваційноїмоделі в процесвідтворення земельніресурсів АПК. Цеаксіома, безякоїінноватика в аграрномусекторі вумовахринку недістане адекватногорозвитку. При цьомукожний ізучасниківорганічнопобудованогоінноваційногопроцесуреалізує своюприсутність уньому черезвласніінтереси, котріслугуютьдетермінантоювсієївідтворювальноїдіяльності.Самеінтересвиступаємотивацієюкожноїзісторінумовноготрикутника доучасті врозробці тазапровадженніновітніхдосягнень науки йтехніки.

Рольнауково-досліднихустанов,вищихнавчальнихзакладів, атакожзакладів ізпідготовкимасовихкадрів (>коледжів,технікумів,професійних училищ тощо)полягає вбезпосереднійрозробцінауковихідей,винаходів,новітніхтехнологій, прямопов'язаних із генезисом,апробацією тадифузієюінноваційнихпродуктів.Зрозуміло, що для цогоїмпотрібніфінансовіресурси,обсяг якіпокривав бі нелише потребу взаробітнійплаті, а ізатрати начастинуінноваційноїдіяльності, Якаприпадає,власне, надану ланку. При цьому, на форумі нашу думку,важливимєрегулюванняінноваційнихрозробок, котрі бнауковіінституції та їхньогоскладові направлялибезпосередньо напотребивідтворення земельніресурсів аграрного сектору.Насампередідеться проадресність,комплексність тацільовеспрямуваннянауковихдосліджень, котрі прямостосуютьсяземлі.Земельніресурсининівимагаютьнайпильнішоїуваги нелише зсутоспоживацькихматеріальних потреб, а і ізогляду напристосованістьінноваційнихпродуктів дорозв'язання проблемзбереження,поліпшення іохорони земельніресурсів тощо. При цьомуодночаснонеобхідноналагодитиоптимальнерозв'язанняекологічних йсоціальнихскладовихвідтворювальногопроцесу.

>Запровадженняінноваційного продукту для потреб земельногогосподарства в аграрномусекторіКарпатськогомакрорегіону впершучергупотребуєвстановленняпріоритетів,оскількищодонауковихрозробок,фінансування таін.існуютьпевніобмеження.Крім того,інформаційну базунауковихдосліджень ізкількісного йякісного складу земель було брозробленоще зачасіврадянськоїкомандно-адміністративноїсистеми.Безумовно, зацейперіодвідбулисязначнізміни ворганізаціїпроцесувідтворення земельніугідь.Саме тому практичномузапровадженнюінноваціймаютьпередувати заходь ізобстеження,накопиченняінформації таїївідображення всучасному земельномукадастрі,запровадженняпостійнодіючогомоніторингу земель йрозробказаходівщодо їхньогополіпшення,збереження таохоронивідповідно досвітових йвітчизнянихдосягнень науки. Таким чином,задіяністьінноваційнихпродуктів до земель упершучергузалежить відфінансування,визначенняпріоритетівнауковихрозробок йформуванняспоживачацихновацій.

У аграрномусекторібезпосереднімпокупцемінноваційного продукту, як правило,можуть бутивеликі тасереднівласники йкористувачі земельніресурсів, асамедержавні,приватні,корпоративнісільськогосподарські підприємства,господарські товариства,виробничікооперативи тощо.

>Окремемісце взагальномуперелікуспоживачівінноваційналежитьдомогосподарствам, котріведутьвласнеземельнегосподарство ізвикористаннямновітніхдосягнень науки йтехніки. Мисвідомо невідносимо допотенційнихпокупцівінноваційнихпродуктівусігосподарства населення,оскількипереважна їхньогочастинаведутьвласнеземельнегосподарство набазіпримітивних,відсталихтехнологій. Ценасампередпов'язано ізфізичноюнемічністю (>більшість зсуб'єктівгосподарств —жінкиглибокогопенсійноговіку),відсутністюфінансів йсучаснихпрофесійних знань.Саменедостатнясформованість земельнігосподарств, щовластива аграрного сектораКарпатськогомакрорегіону, негативновпливає наформуванняринкуспоживачівінноваційноїпродукції.Ниніпереважначастинасільськогосподарськихугідьперебуває впідпорядкуваннідрібнихгосподарств населення, котріодержатиземельні ділянки врезультатіроздержавлення тапаюванняцілісних земельніплощколишніхсільськогосподарськихпідприємств. Парадоксально, але йсамеземельна реформа, лейтмотивомякої бувпошуксправжнього господаря,приватизація земель,нинігальмуєформуванняспоживачаінноваційнихпродуктів. Вочевидь, щооднією ізнайважливішихпередумов, беззадоволенняякоїусісторониумовногоінноваційноготрикутника незможутьфункціонувати,є потреба воб'єднанні таукрупненні земельніділянок (>паїв)значноїчастинигосподарств населення. Цеаксіома, котрапотребуєнегайноговтілення,оскількисподівання тих, щокожнийдрібнийвласник земельногопаю безпрофесійних знань йфінансовихресурсівзможеналагодитисучаснеземельнегосподарство, якузабезпечуватимевідтворення земельніресурсів ізвикористаннямновітніхдосягнень науки витратило неєвиправданим.Дрібніземельніплощіслідоб'єднувати йстворювати на їхнібазісучаснівисокотоварнісільськогосподарські підприємства,здатні вестиземельнегосподарство наоснові Сучасноїсільськогосподарськоїтехніки,новітніхтехнологій тощо.

>Домінування в аграрномусекторіКарпатськогомакрорегіонудомогосподарств,дрібноземелля,низькапитома вагисільськогосподарськихугідь упідпорядкуваннісільськогосподарськихпідприємств,фермерськихгосподарств — усєцениніунеможливлюєзапровадженняінноваційного способуведеннягосподарства (табл.1).

>Таблиця 1.Площасільськогосподарськихугідь уволодінні такористуваннісуб'єктівгосподарювання вКарпатськомумакрорегіоні по областях, тис. га (станом на 01.01.2010)

Область >Загальнаплощасільгоспугідь >Сільськогосподарські підприємства >Фермерськігосподарства >Господарства населення >Іншісуб'єктигосподарювання
>Закарпатська 454,3 54,6 11,2 348,0 40,5
>Івано-Франківська 633,5 88,3 20,1 390,5 134,6
Львівска 1269,7 205,1 51,6 797,6 215,4
>Чернівецька 472,8 117,8 10,9 325,3 18,8
Разом помакрорегіону 2830,3 465,8 93,8 1861,4 409,3

 

>Наведені намиданіпереконливозасвідчують, щопереважначастина (65,8 %)сільськогосподарськихугідь в аграрномусекторіКарпатськогомакрорегіонуперебуває уволодінні такористуваннідомогосподарств. Таким чином,запровадженняінноваційного способуведеннягосподарства ізметоювідтворення земельніресурсіввимагаєформування реальногоспоживача,покупцяінноваційного продукту.

>Особливоважливу роль приорганізаціїінноваційногопроцесувідіграютьфінансовіінституції,оскільки йнауковіустанови, йсуб'єктиволодіння такористуванняземлеюзможуть реальновтілюватиновації лише заумовиналежногофінансового забезпечення.Аналізфінансування аграрного сектору вцілому тавідтворення земельніресурсівзокремазасвідчує, що дана сферазавждивідчувала шлюб бюджетнихкоштів,оскількислугувала донором дляіншихгалузей національноїекономіки. Вочевидь і ті, щонайближчим годиною бюджет країни неспроможний забезпечитиналежнефінансуванняінноваційноїмоделівідтворення земельніресурсів (>цетакожстосується іфінансуванняпродуцентів таспоживачівінноваційнихпродуктів).

>Організаціюналежногофінансуванняцихпроцесів в аграрномусекторідоцільнорозпочатизістворенняНаціонального земельного банку.Йогоствореннядастьможливість,по-перше,зосередити усіфінансовіресурси вєдинійспеціалізованійфінансовійінституції;по-друге,чіткоокреслитипріоритетнінапрямифінансуванняпроцесувідтворення земельніресурсів; по третє, забезпечитипрозорість йдоступністькредитівсуб'єктамволодіння такористуванняземлею;по-четверте,реалізовувативласнудержавнуаграрнуполітику;по-п'яте, забезпечитиакумулюваннякоштівюридичних йфізичнихосіб,нефінансовихінституцій, атакож населення;по-шосте,повністю забезпечити процесукрупненнядрібних земельніділянок (>паїв);по-сьоме,налагодитицільовевикористанняфінансовихресурсів.Існують ііншіпереваги, котріпереконують унеобхідностістворенняНаціонального земельного банку України.

>Дослідженняінноваційного забезпеченняпроцесувідтворення земельніресурсів уКарпатськомумакрорегіонізасвідчують, щонині в аграрномусекторівідсутнябудь-яка конкретна, реальнаконцепція (>програма)запровадженняновітніхдосягнень науки йтехніки. Убільшостівипадківрозмови проінноваційну модельвідтвореннязавершуютьсяїїдекгаративністю тапопулізмом. Разом з тімпроголошенняринковоорієнтованоїмоделіекономічногорозвитку,посиленняінтеграційних йглобалізаційнихпроцесів,вступ України до СОТ,загостренняконкуренціїпотребуютьінтенсифікаціїзапровадженняінноваційнихпродуктів увідтворювальний процес АПК.Слідзазначити, щонинішніможливостіімплементаціїновітніхдосягнень наукипевноюміроюгальмуються несформованістю танеготовністю окремихланок, діяльність якібезпосереднюпов'язана ізформуваннямінноваційнихвідносин. Упершучергуцестосуєтьсянауковихінституцій якпродуцентівінноваційнихпродуктів.Такий стансправтакожзумовлюєтьсявідсутністюринкуспоживачівінновацій, атакожфінансовихустанов, котрізабезпечували бкоштами всіхучасниківінноваційногопроцесу.Самефінансоваскрутаєоднією ізнайвагоміших причин, котрістримуютьрозробку йзапровадженняновацій увідтворювальний процес земельніресурсів.Розв'язанняфінансових проблем можна забезпечити шляхомзаснування єдиноїфінансовоїінституції —Національного земельного банку,здатногоналагодитидостатнє,прозоре йцільовефінансуваннянауковихрозробок та їхніприкладнезапровадження.Більше того,усіоперації,пов'язані ізволодінням,використанням,охороною,поліпшенням йзбереженням земель,організацієюкупівлі-продажу земельніресурсів, атакожіншіважливіоперації будутьпідконтрольнимиєдиному банку, щодужеважливо вперіодстановленняринковихвідносин в аграрномусекторіекономіки.


>ВИСНОВОК

>Запровадженняінноваційнихпродуктів в аграрномусекторіКарпатськогомакрорегіонугальмуєтьсятакожнедостатньоюсформованістюринкуспоживачівновацій, атакожзначноюподрібненістю земельнімасивів.Господарства населення всвоїйабсолютнійбільшостіпотенційно неможуть бутиспоживачамиінноваційного продукту,оскількиневеликірозміри земельніділянок,фізичнанемічністьбагатьохвласників йкористувачівпаїв,фінансоваскрута,низькийрівеньпрофесійних знаньпозбавляютьмотивації до йогозапровадження.Саме томуоднією ізпередумовінноваційного забезпеченняпроцесувідтворення в аграрномусекторієвжиттязаходів зоб'єднання,укрупнення земельніпаїв йстворення на їхньогобазісучаснихвисокотоварнихсільськогосподарськихпідприємствринкового типу, котрі боб'єктивновідчували потребу ворганізаціївідтворення земельніресурсів на засідкахновітніхдосягнень науки йтехніки.


 

>ВИКОРИСТАНІДЖЕРЕЛА

 

1. Пахомов Ю.Біфуркаційнпй стансвітосистемного ядранапередоднізмінисвітовихдідерів //Економіка України. — 2010. — № 4. — З. 13.

2.Фінанси України , №12, 2009 ,с.51-53

3.Підлісецький Р.,Товстопят У.Економічніпроблемитехнічного забезпеченнясільськогогосподарства //Економіка України. — 2010. — № 11. — З. 81.

4.Державнацільовапрограмарозвиткуукраїнського села наперіод до 2015 року //Економіка АПК. - 2007. - № 11. - З. 4.


Схожі реферати:

Навігація