Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Розробка конструкції плужного робочого органу и Схеми плуга


Реферат Розробка конструкції плужного робочого органу и Схеми плуга

Страница 1 из 2 | Следующая страница

План

 

1.Основнівимоги домашини і умівїїексплуатації

1.1Призначеннямашини тавихіднівимоги

1.2Технічне заподіяння напроектовану машину

1.3Вихіднідані дляпроектування й розробкиконструкціїмашини

1.3.1Відомості проприродно-кліматичну зону

1.3.2Відомості протехнологічніпроцеси

1.3.3Властивостіоброблюваногоматеріалу

1.3.4Аналізконструкції машинаналогів та машин, щоагрегатуються ізпроектованою

2.Проектуванняробочоїповерхні Корпусулемішного плуга

2.1Побудовапоперечно-вертикальної (>лобової)проекціїциліндроїдальної (>гвинтової)робочоїповерхні

2.2Побудовапроекціїтвірноїциліндроїдальної (>гвинтової)робочоїповерхні увертикальній тагоризонтальнійплощинах

2.3Побудовагоризонтальної табічноїпроекціїциліндроїдальноїробочоїповерхні

2.4Побудовакривихперерізівциліндроїдальноїробочоїповерхніпоперечно-вертикальними йпоздовжньо-вертикальноїплощини

2.5Побудовакривихортогональнихперерізів (>шаблоннихкривих)

2.6Побудоварозгортки (заготівлі)полиці

3.Обґрунтуванняпобудови схеммашини

3.1.1.Обґрунтуванняфункціональноїсхемимашини

3.1.2Розрахунокступенязавантаження

3.1.3Побудовафункціональноїсхемимашини

3.2Обґрунтуванняпринциповоїсхемимашини

3.2.1Конструюванняпринциповоїсхемимашини

3.2.2Розробкарамних тадопоміжнихелементівконструкціїРама

3.2.3Складаннятехнічної характеристикимашини

4.Конструюваннязбірниходиниць й деталейробочого органу тапроектованоговузла

4.1Обґрунтуванняформи,виборуматеріалу й методувиготовлення деталей.

4.2Розрахунокпольовоїдошки наміцність

4.3Обґрунтуваннярозмірів ізурахуваннямможливихметодів ремонту

4.4Обґрунтуваннядопусків йтехнічнихвимог длявиготовлення деталей.

4.5Оцінкатехнологічностівиготовленнярозроблюваних деталей

4.6Обґрунтуванняструктуризбірниходиниць,виходячи ізтехнологічногопроцесузбирання,регулювання, ремонту йтехнічногообслуговування

4.7Обґрунтуваннявидіврегулювань тавиборумастильнихматеріалів

5.Рекомендації ізексплуатаціїрозробленого плуга

5.1Технічнаобслуговуваннямашини

5.2Організаціяробіт звикористаннямрозробленого плуга

 


 

>Реферат

>Курсовий проект на задану тему: “>Розробкаконструкціїплужногоробочого органу йсхеми плуга” ,складається ізграфічноїчастини на виборах 4 аркушах формату А1 тапояснюючої записки.

Упроектірозробленокультурнуробочуповерхнюплужного корпусу ізшириною захоплення 41 див тамаксимальноюглибиноюобробітку 29 див,функціональну йпринциповусхеми плуга,збірнікресленняплужного корпусу та дискового ножа.

>Пояснююча запискаміститьописпроцесупобудовициліндроїдальноїробочоїповерхні,обґрунтуванняпринципової тафункціональної схем плуга.Встановленорежими, за якідвигуненергетичногозасобупрацюватиме ізоптимальнимзавантаженням.Висвітлено запитанняобслуговування таорганізаціїробіт звикористаннямрозробленого плуга.


>Вступ

>Курсовепароектуваннячєнавчальноючастиноюпроцесу. Мета курсового проекту з предмета “>Конструкція,розрахунок йвиробництвосільськогосподарських машин ” –навчитистудентівсамостійнорозраховувати йпроектуватилемішні плуги наоснові знань,отриманих прививченнідисципліни.

>Актуальнимзавданнямсільськогосподарських машин,господарстваєгарантоване забезпеченнянашої країнипродовольством заумовизбереження йпідвищенняродючостіґрунтів,зменшенняенергоспоживання,охоронинавколишньогосередовища, йоговирішенню особливо наетапістановленнябагатоукладних формгосподарювання,сприятимевпровадженнюновітніхтехнологій й машин,зокремакомплексноїмеханізаціїрослинництва йтваринництва набазінауковообґрунтованоїсистеми машин.

Система машин –цесукупність машин.Взаємоузгоджених затехнологічнимпроцесом,техніко-екологічними параметрами йпродуктивністю, задопомогою якізабезпечуєтьсямеханізаціявиробничихпроцесів.Розробляютьтаку систему ізурахуваннямосновнихприродно-кліматичних зон.Їїпостійноудосконалюють,доповнюють йзмінюють наосновідосягнень науки йтехніки.

>Науково-технічнийпрогрес угалузімеханізаціїсільськогосподарськоговиробництваспрямований напідвищенняпродуктивності роботи зарахунок розробки йвпровадженняширокозахватних машин, збільшення їхніробочихшвидкостей,вантажопідйомності,універсальності.


1.Основнівимоги домашини і умівїїексплуатації

 

1.1Призначеннямашини тавихіднівимоги

Плугипризначені для основногообробіткуґрунту,зокремаоранки, позначкаякоїполягає уствореннісприятливих умів длярозвиткусільськогосподарськихрослин.Обробітокґрунтуполіпшуєповітряний йводний режим,сприяєжиттєдіяльностіґрунтовихбактерій тазнищуєбур’яни.Оранкавимагаєрозпушування йперевертання одного куліґрунту.Розрізняютьтаківидиоранки: культурна зперевертаннямскиби, ізперевертаннямскиби,ярусна,безполицева,плантажна, ізрозпушуваннямпідорного кулі.

>Культурнаоранка –основний видоранки, щовиконують в нашій стране.Їїпроводять плугамиобладнанимипередплужниками.Вони доброзагортаютьрослиннірештки, що були наповерхні поля,повністюобертають йрозпушуютьскибу.Перевертання йпідняттяскибивідбувається подцим типоморанки безпередплужникадужезадернілихґрунтів. При цьомускибиобертаються на 180 йзадернілим кулеювкладаються на дноборозни, а припідняттіпослідовновкладаються подкутом 45 до обрію.

>Яруснаоранкаполягає впошаровомуобробіткуґрунту ізпошаровоюпереміноюмісцяшарівґрунту.

>Безполицеваоранкавиконується плугами безполиць

>Плантажнаоранканагадуєкультурну, але йвиконуютьїї наглибину понад40см.Цюоранкузастосовують подзакладаннявиноградників йсадів.

Долемішнихплугівзагальногопризначеннявисуваютьнаступнівимоги: плугиповиннізабезпечуватиоранку наглибину25...35см,відхилення відзаданоїглибинидопускається не понад +2см, аколиванняширинизахоплення плуга – не понад + 10% відрозрахунковоїширини.

>Спереду шкірного основного корпусувстановлюютьпередплужник, щопідрізає,обертає йукладає на дноборозниверхній кулюґрунтутовщиною 8 – 12 див.Основний корпуспідрізаєчастину куліґрунту,обертає його й,розкришивши нагрудочки,укладає на кулюскинутий уборознупередплужником. При цьомуповинніповністюпідрізатися йзагортатисяґрунтомбур’яни,рослини йрослиннізалишки наглибину 12 – 15 див.

>Поверхняріллі винна бутирівною чизлегкагребенистою (>висотагребеня не понад 5 див). Дляодержаннячистоїборозни после проходузаднього корпусу плугобладнуютьножем, щорозрізає кулюґрунту увертикальнійплощині.

Плуг винен матірмеханізм длярегулюванняглибиниоранки, атакожпристрій дляприєднанняборін чикотка. Дляагрегатуванняплугів з тракторамирізноїпотужності один корпус уп’ятикорпусного плугароблятьзмінним.

1.2Технічне заподіяння напроектовану машину

>Розроблюваний плугпроектується дляглибокоїоранкиґрунтів подцукровийбуряк,зернові йтехнічні культури,агрегатування із трактором.

>Культурнаповерхняробочого органу плуга –вертикальнийциліндроїд ізкутами=20 ,має болеерозвинуті гуляй йј, а кутменшінтенсивнозмінюється зависотою ніж укультурноїполиці.Воникраще ніжкультурніобертають, але й гіршекришатьскибу.Культурнікорпуси дляобробкиторф’яних йболотистихмінеральнихґрунтів йзміщенихплугахзагальногопризначення дляобробки малозадернілихважкихґрунтів.

>Технічнівимоги

>Відповідно ГОСТ 625-62технічнівимоги докорпусівплугів:перехід відлемеша дополицідопускається до 1 мм;перевищенняполиці надлемешем йвідхилення його відлініїпольовогообрізу недопускається.Перевищеннялемеша надполицею – не понад 2 мм.Стояк корпусу не виненвиступати убік поля запольовийобрізполиці йлемеша.

>Відхиленняплощинипольовогообрізуполиці в бікборознидопускається до 10 мм.Переднійкінецьпольовоїдошки відопорноїплощини винен бутивіддалений не менше ніж 10-12 див, а відстінкиборозни 5-10 мм.Лемішможевиступати заполицю убікзораного поля не понад 5 мм.Польовадошкавстановлюється горизонтально й винназнаходитись відопорноїплощини (дляборозни) не менше 20-25 мм.Заднійкінецьпольовоїдошки виненвиходити замежіумовноїлінії, Якауявляєслідплощинипольовоїсторони, на 5-8 мм.Полиця,леміш йпольовадошкаповинніщільноприлягати до стояка.

>Вимоги доконсервації тазбереження

>Робочіповерхнікорпусів,передплужників, дискового ножа,шарнірніз'єднання,різіболтів йгайок передзберіганням чиконсервацією натривалийтермінзмащуютьмастиломконсерваціїСХК.Мастилонаносять наповерхню лишепідігрітої до80-100С.змащенняСХК невтрачаєзахиснихвластивостейпротягом року і понад.Видаляютьмастилогасом.ЯкщомастилаСХК немає,застосовуютьсумішвідстояного дизельного олії чиавтолу (70…90%) зсолідоломУСс (10…30%).Іншічастини плугаочищають відіржі йкрасять.

Плугслідзберігати вприміщенні чи поднакриттям.Підлемеші й колесапідставляютьпідкладки.

>Вимоги безпеки

Длязапобіганнянещаснихвипадківнеобхідно сувородотримуватись правилтехніки безпеки.Дозволяєтьсяпрацювати лише насправнихплугах. Передрушанням ізмісця, атакож передпідйомом йопусканням плуга трактористзобов'язаний податі сигнал. Приремонті чирегулюванні не можнаперебувати под плугом,якщовінз'єднаний із трактором.Забороняється под годину рухупідтягуватиболти,регулювати плуг,сидіти наралі,очищатиробочіоргани.Замінятилемеші можна лише тоді, коли подпольовідошкипідкладеніміцні колодки.Заборонено крутоповертатиорний агрегатпоблизу людей й машин. Припереїздах череззалізницю трактористуслід бути особливоуважним,щоб непошкодити настилпереїзду, шлагбаум йіншіспоруди.

>Естетичні таенергопомічнівимоги

>Особливостіформи таестетичностісільськогосподарських машин.

>Підформоюрозуміютьзовнішніобриси,зовнішнійвиглядвиробу. Усільськогосподарськомумашинобудуваннірозрізняютьвідкритіформи машин, колипідкреслюєтьсяособливістьконструкції,призначенняробочихорганів тапанелінесучихконструкційнадаютьїйзакритоговигляду.Третя форма –сукупність двохперших.

>Машинивідкритогоформуванняєнайпоширенішими: плуги,культиватори,косарки таінші.

>Форми окремихвузлів (>складальниходиниць) ввідриві відзагальноїформи машин.

Донайважливішихвластивостейкомпозиції належати:цілісність,виразність,статичність,динамічність таінше.

>Художнєконструюваннясільськогосподарських машинєневід'ємним від їхньогоконструювання йспрямоване на забезпеченнякрасимашини.

>Вимоги доскладовихчастинвиробу,сировини,експлуатаційнихматеріалів.

>Всіматеріали йкомплектуючівироби занайменуванням й маркамиповиннівідповідатизакладеним утехнічнудокументацію йвідповідати ДСТУ, ТУ таін.

>Вибірматеріалів йкомплектуючихвиробівповиннізабезпечувативиконанняпоказниківпризначення,експлуатації таіншихвимог.

>Полиця тапольовадошкаповиннівиготовлятисязіСТ2,леміш –лемішноїсталі55Л, плитастовпа зчавунівВ4-45-5,В4-50-2 чи сталей25Л,30Л,35Л.осівиготовляються з марок20х,18хГТ,25хГТ,38хС,40хГОСТ4543-71. Длямащенняпідшипників винневикористовуватисьмастилоуніверсальнеУС-2 ГОСТ 1033-73.


>Експлуатаційнівимоги

>Підготовка тракторногонапівпричіпного плугапочинається ізперевіркитехнічного столу тарозстановкиробочихорганів.Відповідно до тракториміняєтьсямісценачіпки наплузі йшириниколіїколісного трактори від захоплення плуга.

>Переконавшись до того, що плугзібраний правильно,перевіряютьлегкістьобертаннягвинтовихмеханізмів,обертанняколіс плуга й дискового ножа.Робочіорганилемешів,відвалів тапольовихдошокочищають відфарбиспеціальнимзмивом,новий плугприорюють дляперевіркистійкості ходу його вборозні,регулюванняглибиниоранки йширинизахоплення. Призабиванні рамебур'янамиїїочищають,заздалегідьзупинивши агрегат. Укінцікожноїборозни плугпіднімають й после цогоздійснюють поворот.

>Вимоги домаркування

>Маркуваннясільськогосподарських машин таїїскладовихчастинповинневідповідативимогам ГОСТ 26 828-86,креслень та такимтехнічнимвимогам:

-Намашині винна бутипаспортна табличка ізнаписом такогозмісту:найменування йпозначеннямашини ,порядковий номермашини засистемоюнумерації заводу виробника,ріквипуску;

-Привідвантаженні, однією збоків шкірного ящика наноситися трафарет.

>Транспортнемаркування

>Основнінаписи:

>1.Назвавантажоодержувача,повнаназвастанції таскороченаназвазалізниціпризначення,порядковий номер в партії (>чисельник – номермісця, азнаменник –кількість місць).

>2.Додатковінаписи:назва пунктувідправлення.

>3.Інформаційнінаписи:маса брутто та неттовантажногомісця.

>Вимоги дотранспортування йзберігання.

Плуг із підприємства виробникавідвантажується узібраномувигляді натранспортнихпідставках.Інструкція, атакождокументаціяповинні бутизапаковані до торби,прикріплену до раме плуга.

>Спосібповантаження, атакожрозміщення йкріпленняпакувальних місць притранспортуванніповинні бутиузгодженітранспортуючимиорганізаціями увстановленому порядку йповиннізабезпечуватиповнузбереженістьвиробу та упаковки.

>Транспортування плугаздійснюєтьсяавтомобільним йзалізничним транспортомвідповідно довимогнормативно-технічноїдокументаціїтранспортнихміністерств зперевезеннявантажів “Правилаперевезеннявантажів ” .

Притранспортуванні плугазалізничним транспортом навідкритійплатформі для йогокріплення винензастосовуватисьдрітм’який,термічнооброблений згідно із ГОСТ 3282-74,діаметром не менше4мм.

>Умовизберігання плуга напідприємстві-виробнику довідвантаженняповиннігарантуватиповну їхньогозбереженість йкомплектність,якість йтоварнийвигляд.Зберігатися плуг винен узакритомуприміщенні чи поднакриттям.Допускаєтьсязберігання навідкритихобладнаних майданчиках приобов’язковомувиконанніспоживачемробіт поконсервації увідповідності зконструкцією поексплуатації на плуг,, щовідповідаєвимогам ГОСТ 7751-85.

1.3Вихіднідані дляпроектування й розробкиконструкціїмашини

 

1.3.1Відомості проприродно-кліматичну зону

>Таблиця 1.1.Середнятривалість без морозногоперіоду (150днів)

>Степова зона >Середнійбагаторічнийперіод (>дні) із температурамиповітрявищими за
>0С +>5С +>10С +>15С
230-240 190-245 160-195 115-145

>Таблиця 1.2.Суми температурповітря устеповійзоні на територї України

>Степова зона >Суми температурповітря
>0С +>5С +>10С +>15С
>3000-4000 >3000-3900 >2800-3500 >2200-3000

>Найбільшізапасивологи вґрунтіспостерігаються весною, нимизабезпечуєтьсяврожайсільськогосподарських культур вумовах поливногоземлеробства.

>Таблиця 1.3Середнябагаторічна сумаопадів, мм.

>Степова зона >Середнябагаторічна сумаопадів, мм.
Зарік >Холоднийперіод (>ХІ-ІІІ) >Теплийперіод (>ІV-Х) >Січень >Липень
405-500 120-190 180-340 20-45 25-65

>СтеповазонаСереднябагаторічна сумаопадів, мм.

ЗарікХолоднийперіод (>ХІ-ІІІ)Теплийперіод (>ІV-Х)СіченьЛипень

405-500120-190180-34020-4525-65

>Південно-західнерозташуваннястеповоїзонивідносноїїєвразійськогопростяганнязумовлюєкліматичні характеристики,зокремавеличинисонячноїрадіації,тепловихресурсів, характерзволоженості,тривалість без морозного йвегетаційногоперіодів таінше. Такрічнісуми величинсонячноїрадіаціїстановлять узонімішанихлісів 4100МДж/м2, астеповійзоні – 5230МДж/м2.Річнийрадіаційний балансзмінюється від 1900 до 2210МДж/м2.Середнітемператури январязмінюються від ->7,6С напівночізони, до -2С напівдні, асереднялипнева температуразмінюєтьсявідповідно, від +>20С до +>24С.Річна сума температурвище +>10Сстановить2800С-3600С, що на600-1000С більше, ніж узонімішанихлісів. Безморознийперіодтриває 160-220днів, аперіодактивноївегетації 160-295днів.Середнірічнітемпературиповітряпідвищуються від +>7,5С напівнічномусході до +>14С напівденномусходізони.Степова зоназнаходиться напівдень відосіпідвищеного атмосферноготиску. Цевпливає на характератмосферноїциркуляції. Тут призагальномупереважаннізахідногоперенесеннявологихповітряних мас уформуванністеповогокліматувелику рольвідіграютьсхідні іпівнічно-східніконтинентальні, атакожсередземноморськітропічніповітрянімаси. Частоатлантичніциклони недосягаютьстеповоїзони, щоє причиноюменших, порівняно ізлісостеповоюзоною,річних торбопадів.

>Річнісумиопадівсягають від 450 мм напівночізони до 350 мм напівдні. До 60 – 70%опадіввипадає втепловийперіод року.Характерноюособливістюстепівєвисокавипаровуваність: 700 – 880 мм напівночі і до 900 – 1000 мм нарік напівднізони.Коефіцієнтзволоженнязмінюється від 1,2 до 0,8.Дефіцитвологи в степувпливає насучасніфізико –географічніпроцеси,формуваннягідрографічноїмережі.Остання в степує малорозвиненою:середняїї густотастановить 0,08 – 0,005км/км2.Стікформуєтьсяпереважно зарахунокталихснігових вод, котрідають 70 – 80%річного стоку.Атмосферніопадивліткувтрачаютьсяпередусім навипаровування. Урежимістеповихрічокспостерігаєтьсякороткочасна тависокавеснянаповінь йнизькалітня межень.Підвищеннярівнівможливевлітку под годинузлив.

 Упівнічній подзоніпереважаютьчорноземиПриазовськоївисочини (7,2%). Напівдень відсмугисередньогумуснихчорноземівпоширені малогумусні (>вміст гумусу – 5 – 5,8%). Наплакорахґрунтовийпокриводнорідний насхилахпоширенівідмілизвичайнихчорноземів, натерасовихрівнинахрозвинутічорноземи талучно –чорноземніґрунти. НапівдніПричорноморськоїнизовинисформувалисьчорноземипівденні. Напівдні степу вумовахрізкогодефіцитувологиглибинапромиванняґрунтівзменшується.Завдяки цьомугіпспідтягується вгору.


1.3.2Відомості протехнологічніпроцеси

Плугиповиннізабезпечуватиоранкуґрунту наглибину 25 30 див ізперевертаннямскиби ( умоємувипадкупроектний плуг винензабезпечуватиоранку наглибину 29 див ).Відхилення відзагальноїглибиниможуть бути не понад ±>2см.Коливанняширини захоплення плуга – не понад ±10%розрахунковоїширини.

>Спереду шкірного основного корпусувстановлюютьпередплужник,якийпідрізає Груня,перевертає іукладає на дноборозниверхній кулюґрунту 8 – 12 дивзавтовшки.

>Основний корпуспідрізаєнижнючастинускибиґрунту,перевертаєїї,розбивши нагрудочки,вкладає на кулю, що його скинувши уборознупередплужник. При цьомуповинніповністюпідрізатися йзагортатисяґрунтомбур’яни йрослиннізалишки наглибину 12 – 15 див.

1.3.3Властивостіоброблюваногоматеріалу

Грунт –поверхневий кулюсушіземної кору, щомаєродючість. Цеприроднесередовище, щоскладається зтвердих,рідких йгазоподібнихчастинок,подрібнених йперемішанихміж собою.Окрім того, уґрунтімістятьсярослиннізалишки (>коріння йстебла),живіорганізмирослинного йтваринногопоходження.Ґрунтовімікроорганізми, щорозкладаються, не лишезабезпечуютьмінеральнехарчуваннярослин, а іберуть доля вґрунтоутворюючомупроцесі,поступовосприяючинагромадженню гумусу, що позитивновпливає натехнологічнівластивостіґрунту.

У структурномуґрунтітвердіелементиоб’єднані вагрегати (>грудочки)

>пронизанікапілярними норами.Міжгрудочкамиє болеекапілярніпроміжки (>гравітаційніпорожнечі).Основні характеристикиґрунту –пористість йгустина (>об’ємнамаса).

>Пористість – ставленняобсягупорожнин дозагальногообсягуґрунту,виражена увідсотках.Пористістьзалежить відструктуриґрунту йзмінюється від 40 – 50% упіщаних, до 80 – 90% уторф’янихґрунтах.

>Густина –це ставленнямаси абсолютного сухогоґрунту дооб’ємудосліджуваноїпроби,взятої відпорушення.Густиназалежить відмеханічного складу,вмісту гумусу тапористостіґрунту.Густинавпливає нарозвитоккореніврослин,відповідно на їхньогоповітряний йхарчовий режим.

>Тверда фаза представлена уґрунті “>кістяком” –кам’янимивключеннями (>частинкибільші 1 мм) йдрібноземом (>частинкименші 1 мм).

>Вонаможе бутиструктурною.Рідка фаза представлена водою чирозчиномрізнихречовин вній. Уґрунтірозрізняютьвільну йзв’язану воду.Вільна водаподіляється награвітаційну ікапілярнупорожнин.Гравітаційноюназиваютьвологу, щоміститься ввідносно великихпорожнинах.Волога, щоміститься удрібнихкапілярнихпорожнинах, здобуланазвукапілярної.Газоподібна фаза представленаповітрям таіншими газами (>аміак, метав тощо). Урезультаті діїпотоківвітру йвертикальнихконвективнихструменівпостійнообновлюється, щопризводить як правило, доістотнихвтратвологи ізпухкогоґрунту.

>Розрізняютьтаківластивостіґрунту:

->липкістьґрунту –цездатність йогочастинокприлипати дорізнихтіл, атакожсклеюватися, вонзалежить відмеханічного складу,вологості,матеріалуробочого органу йпитомоготиску;

->пластичністьґрунту – йоговластивістьдеформувалась поддієюзовнішньогонавантаження йзберігатицюдеформацію послезняттянавантаження.Воназалежить відмеханічного складу йвологостіґрунту;

->пружність –протиставляютьпластичності.Їїрозуміють, як йоговластивістьвідновлювати свою форму послезняттязовнішньогонавантаження;

->в’язкістьґрунту – йоговластивістьповільнодеформуватися вфункціїнавантаження, а й уфункції години;

->крихкість – як правилопротиставляютьв’язкості;

-укрихкомутіліпластичнідеформаціївідсутні;

->абразивністьпроявляється взношуванніповерхніробочихорганівґрунтообробнихзнарядь ізалежить відмеханічного складуґрунту.

1.3.4Аналізконструкції машинаналогів та машин, щоагрегатуються ізпроектованою

>Аналізпроведемо набазінапівпричипногоп’ятикорпусного плуга

“>ПЛ – 5 – 40”.Призначений дляоранкиґрунту ізпитомимопором до 0,13мПа наглибину до 30 (ізперевертаннямскиби) й 40 див (безперевертання) подзернові йтехнічні культури.Можепрацюватишвидкостях до 9км/год взалежності від типу корпусу йгрунтово –кліматичних умів.

>Складається з раме,корпусів зкутозйомами, дискового ножа,механізмузаднього колеса, двохопорнихколіс,навіски,механізмузміниширини захоплення,гідросистеми,зчіпки дляборін.

Прирусі агрегату полемлемішвідділяєверхній кулюґрунту,перевертає його йвкладає на дноборозни.Вкладений кулюзакриваєтьсяскибою,піднімаємимвідвалом корпусу, врезультаті чогодосягаєтьсяповна,глибокапокладкабур’янів,поглибленихостатків йпотрібноїякостікришіння.

Прибезполицевійоранціґрунтутехнологічний процесвиконуєтьсянаступним чином: кулюґрунтупідрізуєтьсялемішем й,рухаючись по йогоповерхні, переходитипотім,кришачись черезверхнійзріз йчастковозміщуючись в право (у процесі плуга),кладеться за корпусом.Перевертанняпідрізноїскиби невідбувається.

Дляпроведенняодночасно ізобробкоюборонуванням плугкомплектуєтьсязчіпкою дляборін чикотка.

Уконструкції плугапередбаченаможливістьзміниширини захоплення придопомозізтяжки,забезпечуючиповертаннякорпусів. Длязменшенняпостійноївідстані відстійкиборозни до колеса .

>Агрегатується із тракторами тягового класу 3обладнаногогідравлічноюсистемою.Обслуговує тракторист.

Короткатехнічна характеристика плугаПЛ – 5 – 40.

>Продуктивність на рік, га – 1,23...2,03;

>Глибинаобробки, див;

->безполицева – 18 ... 30;

->полицева – до 40;

>Ширина захоплення, м – 1,75 ... 2,25;

>Робочашвидкість,км/год – 6 ... 9

>Дорожнійпросвіт, мм – 435;

>Маса із корпусами, кг – 1630

>Агрегатується із тракторами: Т –150К, ДП –75М.


2.Проектуванняробочоїповерхні Корпусулемішного плуга

 

2.1Побудовапоперечно-вертикальної (>лобової)проекціїциліндроїдальної (>гвинтової)робочоїповерхні

>Побудовапочинається зпроведення осейкреслення.Вертикальнавісь проводитися навідстані2,5в (1025 мм) відлівого краюаркуша аркуша, горизонтальна – навідстані1,65в = 656 ммнижчеверхнього краюаркуша (умасштабі 1: 2,5), де в – ширина захоплення корпусу плуга (>в=410мм).

Уверхньомулівомуквадратіаркушабудуєтьсяпереріз куліАВСD зазаданими параметрамиа=290мм йв=410мм (а –глибинаоранки).Викреслюєтьсяумовна схемапереміщення кулі поддією корпусу плуга,припускаючи, щопереріз куліспочаткуповертаєтьсявідносно ребра D, а после того якприймевертикальнеположення,повертаєтьсявідносно ребраC1.Будуєтьсякінцевеположення кулі, при цьомувінобертається досуміщення ребра В1 ізгоризонтальноюлінією навідстаніа=290 мм від днаборозни. Заположенням ребра В1 проводитися сторона куліВ1С1 й нанійбудуєтьсяпрямокутникА1В1С1D1.

>Контуриробочоїповерхні корпусу увертикальнійпроекціїнаносяться ізміркувань, що уміру руху корпусу плуга уборозніскибипереміщаєтьсяполицею й його ребро Уописує дугурадіусомDВ, щорівнадіагоналі кулі черезверхню точкуполиці Р, Яказнаходиться напродовженністорониDСвище дугиВВ1 на 10 мм, проводитися горизонтальна прямаРS.

>Польовіобрізилемеша йполицірозташовані воднійплощині, котрамайжеспівпадає ізпрофільноюлінієюстійкиборозни йлиштрохивідхилена в бікборозни уверхнійчастині образу длявиключеннязадираннястійки рубаполиці.Верхня точка Допольового образурозміщується нависоті, щодорівнюєширині кулів=410 мм,відступивши відстійкиборозни (сторона АВ кулі) на 12 мм. Рядлітературнихджерелрекомендуютьпольовийобрізполиціпроводити від точки До точки Допохилоюлінією, але й дляспрощенняпобудови вон проводитися паралельно АВ,тобто безнахилу точка Доз’єднується ізверхньоюточкоюполиці Рдугою кола тарозташовують наперетиніпродовженнявертикальноїлініїРD й перпендикуляра до РКопущеного із йогосерединилініяКРS якщоверхнімобрізомполиці.

>Бічний (>борозний)обрізполиці проводитися паралельностороніА1D1відвальноїскиби з зазором 18 мм, ізметоюуникненнязадирання куліполицею.Виліткрилаполиціобмежуєтьсядугою кола, Якаперебуває відплощиниграніА1В1 навідстані 58 мм (>1,6...1,8в).

>Лезолемешарозміщується вплощині днаборозни.Ширина захопленнялемешаприймається такою, щодорівнюєширині кулі,збільшеній на величинуперекриттякорпусівв=50мм убікзораного полямінус зазор12ммзбокупольовогообрізу,тобто:

>в+в-12=448мм

>Перш ніж перейти допобудовигоризонтальноїпроекціїполиці, справабудуєтьсянапрямна крива, котраєперерізомробочоїповерхніполиці талемешавертикальноюплощиною,перпендикулярною долезалемеша.

>Напрямноюкривоюможе бути коло чи парабола. Дляспрощенняпобудов занапрямнукривуприймаємо дугу кола, центрякогорозміщується нависотідіагоналі кулі (>а+в=290+410=527мм)

від днаборозни.

 Дляпобудови дуги кола справа відвертикальноїпроекціївибирається налінії днаборозни точка Про й ізнеї проводитися перпендикуляр із точки Про допрямої від йпродовжується доперетину ізгоризонталлю, котра проведена нависотідіагоналі кулі.

Крапкаперетинує центром О1напрямноїкривої.РадіусомО1Оописується дуга кола із центром уточці О1, й нанійвідкладається шириналемешаОn, котрастановить122м.

Через точку n проводитися горизонтальналінія, котра навертикальнійпроекціїробочоїповерхнієлінієюстикуполиці ізлемешем.

>Кінецьлініїстикузнаходиться уточціперетину ізлінієюборозногообрізуполиці.Борознийобрізлемешаобмежуєтьсяпрямою, Яказ’єднуєкінецьлініїстику ізкінцемлезалемеша.

 

2.2Побудовапроекціїтвірноїциліндроїдальної (>гвинтової)робочоїповерхні увертикальній тагоризонтальнійплощинах

Дляпобудовипроекціїтворчоїциліндроїдальноїробочоїповерхнінеобхіднонамітитиположеннятвірної увертикальнійплощині,провівшигоризонтальніпрямі, котрієпроекціямитвірної вїїрізнихположеннях.Характернимиділянками тутє:лезолемеша.Лініястикулемеша ізполицею, точка Доперетинулініїпольовогозрізу ізкривоюверхньогообрізуполиці, центрнапрямноїкривої,верхня точкаобрізуполиці. Уразінеобхідностігоризонтальнілініїпроводяться й впроміжкахміжвказанимивищепрямим.Проекціїтвірноїпродовжуютьсявліво й вправо до рамкикреслення йпозначається цифрамиО-О; 1-1; 2-2;.... 7-7.

Дляпобудовипроекційтвірної угоризонтальнійплощиніпотрібно знаті законзміникутів jтвірної зстійкоюборозни.Цей законілюструється накресленнідіаграмоютангенсівкутів j, Якабудується вправійчастинікреслення напродовженихвертикальнихпроекціяхтвірної зазначеннямиtgj0;tgjmin йtgjmax вмасштабі

>tg45=100 мм (>tgj0=tg36=673 мм;tgjmin =tg34=67 мм;tgjmax =

>tg50=118 мм)

>Носоклемешарозміщується на 20 ммнижнього краю аркушакреслення. З шкарпетки проводитисянульовапроекціятвірної подкутомj0=36 достійкиборозни. Ос-кількипроекціямитвірної урізнихїїположенняхєпрямі, то тут дляпобудовикожної із нихслід знатідві точки. Одназнаходиться задопомогоювертикальноїплощинипроекцій. Тутпродовженняпроекційтвірної урізнихїїположенняхперетинаються ізнапрямноюкривою в точках,проекції які наплощину днаборозниєвідповіднимигоризонтальнимипроекціямиточокперетинутвірної.Позначаютьсявідповідно 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

>Напрямна криваналежитьсічнійортогональнійплощині, Яка проходити унапівгвинтовихполиць черезборознийкінецьлемеша. Тому вгоризонтальнійплощиніпроекції перпендикулярно долезалемеша проводитися пряма А –А , нанеї ізвертикальноїплощинипроекціїпереносяться точки 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,проводячивимірщоразу від точки Про (>О-1,О-2,О-3,О-4,О-5,О-6,О-7, мал.2).Отриманінові точкипозначаютьсявідповідними номерами з штрихом (>О1=О1;О2=О2 й т. буд.).

Черезкожнувідмічену точку напрямій АА проводитисялінія подвідповіднимкутом j,якийвизначають здіаграмитангенсів.

Угоризонтальнійплощиніпроекції точкиперетинутвірної вїїположеннях 5, 6, 7 знапрямноюкривоюрозміщуєтьсяблизько йможутьнавітьзбігатися,утворюючи пучокпрямих, щоперетинаються. Томукожнупроекціютвірноїслідпозначитивідповідним номером.

2.3Побудовагоризонтальної табічноїпроекціїциліндроїдальноїробочоїповерхні

>Побудовагоризонтальноїпроекціїциліндроїдальноїповерхніполиціпочинається ізпроекціїверхньогообрізу. Крапки 5перетинукривоїпольовогообрізу ізкривоюверхньогообрізу йкривоїборозногообрізу ізгоризонталлю 5-5переносяться ізвертикальноїпроекції вгоризонтальну наоднойменнупроекцію 5-5.

>Потім точки 6, 7, 7, 6 таіншіперетинупроекційтвірних із рубаполицізносяться ізвертикальноїпроекції вгоризонтальну напроекціївідповіднихтвірних.З’єднуючі напланівідповідні точки 5, 6, 7, 7, 6 таіншіплавноюкривою,утворюється горизонтальнапроекціяверхнього йборозенногообрізівповерхні.Проекціяпольовогообрізу проходити паралельностійціборозни.

>Бічнупроекціюциліндроїдальноїробочоїповерхнізручнішерозміщувати справа відгоризонтальноїпроекціїповерхні. Боковапроекціяповерхнібудується запроекціямиположеньтвірної та запершимидвомапроекціямиробочоїповерхнівідповідно до правилпроекційногокреслення.

2.4Побудовакривихперерізівциліндроїдальноїробочоїповерхніпоперечно-вертикальними йпоздовжньо-вертикальноїплощини

>Проводимосічнівертикальніплощини,перпендикулярні достінкиборозни.Позначимо їхні U.Одержані припроведенніцихплощинперерізихарактеризуютьплавністьповерхні тавизначаютьрозвитоккута,якийпоказуєздатністьповерхніобертатискибу.

Длявстановлення характеристикиздатностіповерхніподрібнюватискибупроводятьсявертикальнісічніплощини V,паралельністійціборозни;одержані таким чиномперерізихарактеризуютьрозвитоккутаd.

>Кривіперерізів,перпендикулярні достінкиборозни,будуються увертикальнійпроекції, акривіперерізів,паралельніборозни,наносяться набоковійпроекції.

>Вертикальнісічніплощини V та Uнаносяться нагоризонтальнупроекціюкреслення навідстані 100 мм одна заодною .

2.5Побудовакривихортогональнихперерізів (>шаблоннихкривих)

>Кривіортогональнихперерізівплощинами,проходять перпендикулярно долезалемеша,викреслюються длявиготовлення штампа чишаблонів.Ортогональніперерізинаносяться нагоризонтальнійпроекціїкреслення.

>Кривіортогональнихперерізіввикреслюються навертикальнійпроекціїкреслення напродовженнях горизонталей, чи навільномуаркуші, наякомупопередньовикреслюютьсясітка горизонталей,відповідно до їхнірозміщення увертикальнійпроекції.

>Наносяться вгоризонтальнійпроекціїслідиортогональнихсічнихплощин І – ХІІ увиглядіпрямихліній,перпендикулярних долезалемеша.

>Січніплощинипроводяться черезпольовийкілецьлініїстикулемеша ізполицею й точку переходукривоїпольовогообрізу вкривуверхньогообрізуполиці.Потім проводитися рядпаралельнихсічнихповерхнілемеша так,щобвідстаньміж ними був 115 мм.

Насітці горизонталей,накреслених навертикальнійплощинікреслення, наноситися рядвертикальнихліній навідстані 46 мм.Кількістьлінійвідповідаєкількостісічнихортогональнихплощин.Ортогональнікривібудуютьсявідноснокожноївертикальноїлінії.

>Проводитьсяфронтальнаплощина F – F паралельно лізулемеша,січнаплощинаІVперетинаєплощину F – F вточці З йпроекціїтвірної в точкахО,1,2,3 й т.д.

>Відкладається відвертикальноїлінії 4 вправовздовжнульовоїгоризонталівідрізок 4О,якийдорівнюєвідрізку ЗО згоризонтальноїпроекції. Дляпобудови точки 1ортогональноїкривоївимірюєтьсявідрізок З1 й переноситися на горизонталь 1сітки увиглядівідрізка11. Так саменаносяться усііншівідрізки, точкикривої.

>КриваперерізуповерхніплощиноюVІбудується то йпопередня, ізрізницею, що точкиперетинусічноїплощиниVІ ізпродовженням горизонталей 0, 1, 2,...., котрізнаходятьсябілявирізноїчастиниповерхні,з’єднуються несуцільною, аштриховоюлінією


2.6Побудоварозгортки (заготівлі)полиці

>Розгорткаробочоїповерхнінеобхідна длявирізання поній заготівлі.Поверхняциліндроїда нерозгортається наплощину безспотворення, томунакресленірозгорткиєнаближеними.

>Розгорткаповерхнівикреслюється за горизонталями. Навільномумісціаркуша проводитися пряма MN, наякійвідкладаєтьсядовжиналезалемеша йнаносяться точки, котрі належатидвомсічнимортогональнимплощинам ІІІ та VII , щопроходять через точкуперетинукривоїпольовогообрізу ізверхнімобрізомполиці таблизько досерединикрилаполиці. Черезвідмічені точкипроводятьсяперпендикуляри допрямої MN й нимивідкладаютьсярозгортки двохортогональнихкривих 5 та 7. Для цого наперпендикулярахнаносять точкиперетинукривих із горизонталями 1-1; 2-2; 3-3;....

>Післяпобудовирозгортоккривиходнойменні точкиз’єднуютьсяпрямими, котріпродовжуються вправо йвлівовідноснорозгортоккривих.Ціпрямі будуть горизонталями.

Напроведених горизонталяхвідмічаютьсякрайні точки контуруповерхні, котріпереносяться ізгоризонтальноїпроекціїкреслення.Ці точкиз’єднуютьсяплавнимилініями, котріє контуромрозгортки (заготівлі).

>Відповідно довикладенихвищевказівокбудуєтьсяробочаповерхняплужногоробочого органу нааркуші формату А1.


3.Обґрунтуванняпобудови схеммашини

3.1.1Обґрунтуванняфункціональноїсхемимашини

>Розрахуноккількостіробочихорганів.

Наосновівластивостейматеріалуякийобробляється, й тяговогозусилля трактори, ізурахуваннямможливихвитратенергії проводитисярозрахуноккількостіробочихорганів. Припроектуванні плугакількість nкорпусівможе бутивизначена

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація