Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Механізмі ведучих мостів колісніх тракторів


Реферат Механізмі ведучих мостів колісніх тракторів

Тема:

>Механізмиведучихмостівколіснихтракторів


>Зміст

1.Загальнівідомості протрансмісію

2.Призначеннямеханізмівтрансмісії

3.Трансмісійніоливи

4.Призначення йзагальнабудоваведучихмостівтракторів

5.Ведучі мостиколіснихтракторів

6.Технічнеобслуговуванняведучихмостів

>Переліквикористаноїлітератури


1.Загальнівідомості протрансмісію

>Трансмісієюназиваютьсявузли ймеханізми, котріпередаютькрутний момент йобертання відколінчастого валу дизеля доведучихколіс (>зірочок) трактори, атакож доробочихорганів машин йзнарядь, ізякимиагрегатується трактор.Крімпередачіобертання йкрутного моменту,трансмісіязабезпечує:швидкевідокремленнядвигуна відведучихколіс; плавняхз'єднаннядвигуна ізведучими колесами;обмежуємаксимальнийкрутний момент,якийпередається відведучихколіс додвигуна;зміниобертання йкрутного моменту завеличиною йнапрямом;відокремленняведучихколіс від дизеля притривалихзупинках трактори; передачукрутного моменту йобертання подкутом 90°відносноосіколінчастого валу;обертання

>Рис. 1.1.Класифікаціятрансмісійтракторів

>Трансмісіяколіснихтракторів ізколісноюформулою4x2 (ізчотирьохколіс два —ведучі)складається ізмуфтизчеплення й (>Рис.1.2, а, б), коробки передач 3,головноїпередачі 4,диференці червона 5,кінцевоїпередачі 6,піввісі 8 й валу 7механізмувідборупотужності.Головна передачаможе матіршестерні ізпрямими (>тракториТ-25А,Т-30,Т-40) чикосими (>трактори ЮМЗ-6,MT3-80) зубами.Всімеханізми йвузливстановлені вєдиномукорпусітрансмісії (>Рис.1.2, б) чикінцева передачарозташованазовнш корпусутрансмісії вспеціальномузахисномукорпусі (>Рис.1.2, а).

>Рис. 1.2.Принциповікінематичнісхемитрансмісіїтракторів:

а —Т-25,Т-30; б — ЮМЗ-6; в —МТЗ-82; р —Т-150К; буд —ДТ-175С;є — Т-150, 1 —дизель; 2 — муфтазчеплення, 3 — коробка передач; 4 —головна передача; 5 —диференціал, 6 —кінцева передача; 7 — валмеханізмувідборупотужності; 8 —піввісь; 9 —заднєведуче колесо; 10 —>роздавальна коробка; 11 —>карданна передача, 12 —переднєведуче колесо, 13,19 —>проміжна опоракарданноїпередачі; 14 —кінцевийпланетарний редуктор; 15 —механізмвідборупотужності; 16 —ведучазірочка; 17 —планетарниймеханізм повороту, 18 —гідротрансформатор

>Трансмісіяколіснихтракторів ізколісноюформулою4x4,крім уженаведенихвузлів ймеханізмів,має:роздавальну коробку 10 (рис. 1.2, в),карданну передачу 11,головну передачу 4,диференціал 5кінцеву передачу бпередніхведучихколіс 12. Утракторів типуТ-150К йК-701обертання відроздавальної коробкипередається догоїловноїпередачі 4 задніхведучихколіс 9 після двохкарданні вали 11.Міжцими валамивстановленопроміжну опору 13 (>Рис.1.2, р).Кінцевоюпередачею тракторівєкінцевийпланетарний редуктор 14.Обертання відроздавальної коробки 10 тракториТ-150Кпередається черездодатковукарданну передачу ізпроміжноюопорою домеханізмувідборупотужності 15,вінзабезпечуєобертаннявихідного валу 7 при двохзначенняхчастотиобертання. УтракторівТ-150К,К-701,МТЗ-100використовується коробка передач ізгідропідтискними муфтами, котрівиконуютьавтоматичнепереключення передач від І до IV одногодіапазону в процесі лікування, беззупинки трактори.

УгусеничнихтракторівДТ-75,ДТ-75Мміжмуфтоюзчеплення 2 йкоробкою передач 3розташованіпроміжнез'єднання ймеханічнийпідсилювачкрутного моменту. На тракториДТ-75С йДТ-175Сзамістьмеханічногопідсилювачакрутного моментувстановленийгідротрансформатор 18 (>Рис.1.2, буд). На всіх моделяхтракторівДТ-75 йтракторіТ-4А поворот трактори й передачакрутного моменту відголовноїпередачі 4 докінцевоїпередачі 6здійснюєтьсяпланетарниммеханізмом 17. На тракториТ-70С,Т-130цю рольвиконуютьфрикційнімуфти повороту. У такомуразікрутний момент відголовноїпередачі 4 дофрикційних муфтпередається через вал,встановленийміж ними. НатракторіДТ-175С працюємеханізмвідборупотужності 15,якийтакожзабезпечуєобертаннявихідного валу при двохзначенняхчастотиобертання.

>Коробка передач трактори типу Т-150 (>Рис.1.2,є)забезпечує передачукрутного моменту від коробки передач 3окремо докожноїведучоїзірочки 16, тому в цого тракториміжкоробкою передач 3 йкінцевоюпередачеювстановленодвікарданніпередачі 11 йдвіголовніпередачі 4. Укоробці передачзастосовуютьсягідропідтискнімуфти.Кінцевоюпередачеюєкінцевийпланетарний редуктор 14. Передачакрутного моменту від коробки передач 3 домеханізмувідборупотужності 15, як й в тракториТ-150К,здійснюєтьсядвомакарданними валами ізпроміжноюопорою 19.


2.Призначеннямеханізмівтрансмісії

>Муфтазчеплення —забезпечуєшвидкевідокремленнядвигуна под коробки передач;короткочаснероз'єднаннядвигуна йтрансмісії,необхідне дляпереключення передач йпоступове плавняхз'єднаннядвигуна ізтрансмісією; захистдвигуна йтрансмісії від поломок пришвидкійзмінінавантаження.

>Коробка передач —забезпечуєтривалевідключеннядвигуна подтрансмісії;змінушвидкості руху й тяговогозусилля трактори при ймалійчастотіобертанняколінчастого валудвигуна;заднійхід трактори принезмінному напряміобертанняколінчастого валудвигуна.

>Карданна передача йпроміжнез'єднанняпризначені дляпередачіобертанняміж валамимеханізмівтрансмісії,співвісність якіпорушується под годинускладання трактори, поддієюнерівностей дороги чивнаслідокдеформації раме.Проміжнез'єднаннявстановлюєтьсяміжмуфтоюзчеплення йкоробкою передачтракюрів ЮМЗ-6,ДТ-75М,ДТ-75С.

>Гідротрансформатор —забезпечує плавняхзрушення трактори ізмісця йплавнийрозгін його поднавантаженням;автоматичну йбезступінчастузмінушвидкості руху тракторизалежно від тяговогонавантаження; захистдвигуна йтрансмісії від поломок пришвидкійлмінінавантаження.

>Підсилювачкрутного моменту —полегшуєзрушення трактори ізмісця;забезпечуєзмінушвидкості руху й тяговогозусилля в 1,25 рази в процесі лікування трактори безпереключення передач.

>Роздавальна коробка —передаєобертання йкрутний момент допередніхведучихколіс трактори.

>Головна передача —забезпечуєзменшеннячастотиобертання й збільшеннякрутного моменту; передачуобертання подкутом 90° доосіколінчастого валу дизеля.

>Диференціал —розподіляєобертання йкрутний моментміж правимо йлівимведучими колесами, атакожзабезпечує їхньогообертання ізрізноючастотою при поворотах трактори чинесприятливихдорожніхумовах.

>Кінцева передача —зменшує частотуобертання йзбільшуєкрутний момент.

>Піввісь — вал,якийз'єднуєголовну передачу чидиференціал ізматочиноюведучого колеса.

3.Трансмісійніоливи

Для забезпеченнянадійної йтривалої роботимеханізмівтрансмісії забудь-яких умівтрансмісійніоливиповиннівідповідати такимосновнимвимогам:

-зменшуватиспрацьовуванняробочихповерхоньзубцівшестерень таіншихперевантажених деталей;

-зменшувативитрати натертя взубчастих передачах;

- добровідводити тепло йвидаляти зтертьовихповерхоньпродуктиспрацювання;

- неспричинюватикорозію деталей;

- неутворюватипіни под годину роботизубчастих передач;

-зберігати своївластивості приексплуатаціїтривалий годину;

-виконувати своїфункції врізнихумовахексплуатації.

>Згідно із ГОСТ 17479-85трансмісійніоливикласифікують зав'язкістю на виборах 4класи (9, 12, 18,34), а й заексплуатаційнимивластивостями — п'ять груп.

>Оливи 1групивипускають без присадок;2-ї із присадкамипротиспрацювання; 3 — ізпротизадирними присадкамипомірноїефективності; 4 — ізпротизадирними присадкамивисокоїефективності; 5 — ізпротизадирними присадкамибагатофункціональної дії, атакожуніверсальніоливи.

>Позначаютьсятрансмісійніоливи так:ТМ-4-9з, дебукви ТМозначають, щоцетрансмісійнемінеральне оливу; 4 — групаоливи заексплуатаційнимивластивостями;

9 —класв'язкості; літера із — оливумаєприсадку длязгущення.

Марки олив длямащення окремихвузлівтрансмісії конкретного трактори наведено вінструкції поексплуатації трактори. У коробках передачтракторів ХТЗ й МТЗ ізгідропідтискними муфтамивикористовуютьмоторніоливи, угідротрансформаторі тракториДТ-175С —веретенну оливу АУ чиіндустріальнуИ-12А.

4.Призначення йзагальнабудоваведучихмостівтракторів

>Ведучі моститракторівсприймаютькрутний момент від коробки передач чироздавальної коробки,трансформують його йпідводять доведучихколіс чизірочок.Ведучі мости —цеоб'єднані до системимеханізми (>головна передача,диференціал, адеякихконструкціях —кінцева передача).

>Головна передачапризначена для збільшеннякрутного моменту, щопередається від коробки передач доведучихколіс чизірочок.Складається із паріконічнихшестерень, щодозволяєпередаватиобертання відпоздовжнього карданного валу чи валу коробки напоперечний валзаднього мосту.

>Диференціалзабезпечуєрізну частотуобертанняведучихколіс припроходженніповоротів, але внерівнійдорозі.

>Диференціал (рис. 4.1, а)складається із корпусу 1,хрестовини 3,малихконічнихшестерень —сателітів 4 йпівосьовихконічнихшестерень 2. Нациліндричніпальціхрестовини,закріпленій вкорпусідиференціала,вільнопосадженосателіти, котрізнаходяться впостійномузчепленні із шестернями 2півосей.

>Під годину руху тракториведена шестірня 5головноїпередачіобертає корпусдиференціала разом ізхрестовиною йсателітами. Припрямолінійномурусі (рис. 4.1, б), колиобидваведучі колесасприймаютьоднаковийопір, весьмеханізмобертається якєдинеціле.Сателіти необертаються на вісяххрестовини йподібноклинам,з'єднують черезпів-осьовішестерніобидвіпіввісі,внаслідок чоговедучі колесамаютьоднакову частотуобертання.

Припроходженніповоротів (рис. 4.1, в), колипівосьова шестірнявнутрішнього колеса череззменшеннярадіуса повороту (порівняно ззовнішнім колесом) тазбільшенням опору колесапочнеповільнішеобертатися (порівняно із корпусомдиференціала),сателітипочнутьобертатися нахрестовині,примушуючи другупівосьову шестірнюприскоритиобертаннянастільки,наскількизменшитьсяобертанняпершої. Призупинці колесо одному якщообертатися ізподвійноючастотою. Це —недолікдиференціала й для йогоусуненнядиференціалблокують.

>Рис. 4.1.Загальнийвигляд (а) йсхеми роботи (б, в)диференціала:

1 — корпус; 2 — шестірняпіввісі; 3 —хрестовина; 4 —сателіт; 5 —ведена шестірняголовноїпередачі; 6 —піввісь, 7 —ведучавал-шестерняголовноїпередачі


>Кінцева передача —цеостаннійступіньтрансмісії,призначений для збільшеннякрутного моменту, щопередається відголовноїпередачі доведучихколіс (>зірочок).

У трактори СШ - 2510,Т-25А,Т-40Мкінцевіпередачізабезпечуютьтакож збільшеннятехнічногопросвіту.

5.Ведучі мостиколіснихтракторів

>Механізмизаднього мостутракторівМТЗ-80/82 (рис. 5.1.) ->головна передача,диференціал,механізмиблокуваннядиференціалу тагальм,кінцевіпередачі,півосі 9, кожухигальм йрукави 8півосей,розміщені вчавунномукорпусі 21.

>Обертання відвторинного валу коробки передач (КП)передається черезголовну передачу,диференціал йкінцевіпередачі доведучихколіс.

>Головна передачаявляє собою паруконічнихшестерень зспіральними зубами, щозбільшуєповерхнізачеплення йзабезпечуєбезшумність роботи.Ведуча шестірня 1закріплена нашліцьовомукінцівторинного валу коробки передач.Ведена шестірня 5прикріплена до корпусудиференціала 4.


>Рис. 5.1.Задній міст тракториМТЗ-80:

1,5 —ведуча йведенашестерніголовноїпередачі; 2 —сателіт; 3,18 —регулювальні прокладки; 4 — корпусдиференціала, 6,7 —ведуча йведенашестернікінцевоїпередачі; 8 — рукавпівосі; 9 —піввісь; 10 — корпусмуфтиблокуваннядиференціала; 11 — диски ізфрикційними накладками; 12 — штуцер;13—діафрагма; 14 —блокувальний вал ізведучим диском; 15 —натискний диск; 16 —лівегальмо; 17 — склянкупідшипника; 19 — шестірня; 20 —хрестовина; 21 — корпусзаднього мосту; 22 — корпус коробки передач

>Головна передачапереднього мосту тракториМТЗ-82 —це параконічнихшестерень зспіральними зубами.Ведуча шестірнярозміщена нашліцьовому валу йскладена встакані на двохконічнихроликовихпідшипниках. Склянкацентрується вкорпусі мосту йкріпиться до йогофланця болтами.

>Ведена шестірня 12 (рис. 5.2.)закріплена нацентруючомупояску йшліцах корпусу 1диференціалапереднього мосту.

>Диференціалконічний,самоблокувальний,підвищеноготертямаєчотирисателіти.Складається із двох коробок 1 і 7, в якірозміщенодвіпівосьовішестерні 6,чотирисателіти 5 на двохплаваючих,тобто назакріпленихміж коробками, вісях 9,двінатискні чашки 4 таведучі 3 іведені 2 диски.

>Рис. 5.2.Передній міст тракториМТЗ-82:

1,7 — корпусдиференціала, 2 —ведений диск: 3 —ведучий диск; 4 —натискна чашка, 5 —сателіт: 6 —півосьова шестірня, 8 — паз корпусу; 9 -вісьсателітів; 10 — заглушка, 11 — болткріплення корпусудиференціала; 12 —ведена шестірняголовноїпередачі; 13 —регулювальні прокладки; 14 — гайка

>Ведучі дискизовнішнімизубцямивходять взачепленняїїзубцями коробокдиференціала, аведені танатискні чашкисвоїмивнутрішнімизубцямипосаджені назубчастівінціпівосьовижшестерень.

>Сателітивстановлені на шипах,розміщениххрестоподібно,перебувають упостійномузачепленні ізпівосьовими шестернями.

>Диференціалблокується зарахунок силтертя, щовиникаютьміж дисками, коли міст включень.Осісателітіввідстають відKopпусадиференціала й,ковзаючи вгніздах-пазах 8,зміщуються в бікпівосьовихшестерень. Черезсателіти танатискні чашки смердотістикуютьведучі таведені диски,фрикційнімуфтивключаються йблокують (>виключають)диференціал, недопускаючироздільногобуксуванняпередніхколіс.

Привідключенні мостукрутний момент додиференціала непередається,осісателітів незміщуються, диски нестискуються йдиференціал неблокується.

>ТракториЮМЗ-8070,ЮМЗ-8071,ЮМЗ-8080 йЮМЗ-8270,ЮМЗ-827І,ЮМЗ-8280уніфікованіміж собою йвідрізняютьсялише тім, що на тракториЮМЗ-8270,

>ЮМЗ-8271 йЮМЗ-8280встановленийпереднійведучий міст ізвузлами його приводу:роздавальної коробки,заднього йпередньогокарданнихвалів,проміжної опори.Крім того трактори ПМЗ ізпереднімведучим мостомвстановленішинипередніхколіс 11,2-20".

>Передній тазаднійведучі мости тракториХТЗ-17021відрізняються лишекартерами: допередньогоприварені накладки длякріпленняресор, дозаднього —бугелікріплення мосту до раме.

Корпусголовноїпередачі 9являє собоюпорожнисту балку (рис. 5.3.). Усередній йогочастинірозміщеновузолголовноїпередачі ідиференціала. Корпус 8головноїпередачізафіксований накартері штифтами йприкріплений донього шпильками.

>Рис. 5.3.Ведучий міст тракториХТЗ-17021:

1 —фланець; 2 — гайка, 3 —шплінт; 4, 17, 19 —болти; 5 — шайба;

6 — склянку; 7, 10 —ведуча йведенашестерні; 8, 9 — корпусголовноїпередачі й мосту; 11 —диференціал; 12, 21, ?2 —підшипники; 13, 20 —кришка; 14 —>піввісь; 15 —регулювальна гайка; 16, 18 —регулювальні прокладки


>Рис. 5.4.Диференціал із дисками тракториХТЗ-121:

1 — коробкадиференціалаліва; 2 — дисктертяведучий; 3 — дисктертя; 4 — дисктертяцентруючий; 5 — муфтанапівосі; 6 —гвинтдиференціала; 7 — гайка; 8 —фланець коробкидиференціала; 9 —сателіт ізвтулкою; 10 — шайба; 11 —палецьдиференціала; 12 — коробкадиференціала права

>Головну передачумостів тракториХТЗ-17021складаютьдві йпіральнеконічнішестерні.Ведуча шестірня 7виготовленара-кїм із валом, щоопирається на двапідшипники,встановлені встарші 6. Нашліцьовийкінець валуведучоїшестернінадітийфланець 1,приєднаний до виделки карданного валу.Ведена шестірня 10закріплена болтами нафланці корпусу 11диференціала.Трак-іор типу Т-150маєдвінезалежніголовніпередачі,уніфікованіміж собою.

>Диференціалзаднього мостутракторівМТЗ-80/82складається із корпусу 4 (рис. 11.4),хрестовини 20,сателітів йпівосьовихшестерень 19.Хрестовиназакріпленаміж корпусом йкришкою.Отвори подцапфихрестовини йболти,якимистягується корпус йкришка,виготовляють приодночаснійобробцікришки й корпусу.Цідеталімаркують.Розкомплектовувати їхнізабороняється, а прискладаннідиференціаланеобхідно,щобномери наз'єднуваних деталяхспівпадали.

Нахрестовину 20надітічотирисателіти ізопорними шайбами, котріпостійнозчеплюються іздвомапівосьовими шестернями,маточини яківставлені врозточку корпусу 4диференціала, авнутрішнімишліцамиз'єднані із валамиведучихшестерень 6кінцевих передач.

>Диференціалобертається на двохконічнихпідшипниках,вста-Монленихвнутрішніми обоймами на корпус 4, азовнішніми — вот-нористаканів 17.

>Полегшуючи поворот трактори,диференціалможепогіршувати йоготяговіякості. Дляблокуваннядиференціала натракторізасто-пжуютьавтоматичнодіючиймеханізм.

Уведучі мостиінтегральнихтракторівХТЗ-120,ХТЗ-121встановленідиференціали із дискамитертя (>рис.5.6.).

>Автоматичнеблокуваннядиференціала (>АБД)складається,іииконавчогомеханізму,виготовленого увиглядіфрикційноїмуфти, установленої на валулівоїведучоїшестернікінцевоїпередачі, тамеханізмукерування, доякого входити датчик ізкра-Ііомкерування йредукційний клапан,розміщені вкорпусігідро-Ііідсилювачарульовогокерування.Гідросистемапідсилювача.ін'язана ізмуфтоюблокуваннямаслопроводами.Керують краном датчика ізкабіни.

>Ведучий йведений дискимуфтиблокуванняз'єднанівідповідно йшліцамизовнішньогокінцялівоїведучоїшестерні 6 (рис. 5.5.) й панами корпусумуфтиблокування. З корпусом 10муфтинерухомо;і'(днанийблокуючий вал 14,який проходити черезвнутрішнійотвіршестерні 6 йшліцьовимкінцемз'єднаний ізхрестовиноюдиференціала. Приподачі олії подтиском відгідропідсилювачарульовогокерування впорожнинуміжкришкою йдіафрагмою 13,зусилля черезнатискний диск 15передається на дискимуфти. Зарахунок силтертястиснуті дискиз'єднують шестірню 6,зв'язану із неюшліцамипівосьову шестірнюдиференціала,блокуючий вал 14 тахрестовину. Урезультатідиференціалблокується.

>ВажількеруванняАБД вкабіні й кран датчика накорпусііідропідсилювачамають триположення:АБДвиключено,АБДиключено йпримусовеблокуваннядиференціала.

ПривиключенніАБД олію додіафрагми ненадходить йдиференціалрозблокований. Другаположеннязабезпечуєавтоматичневключення йвиключенняблокуваннязалежно відрозташуванняпередніх коліс: приповороті коліс на кут понад 13° відпрямолінійногонапрямуАБДвідключається, применшомукуті —включається.

>АБДвикористовують припольових роботів,найефективніше—прироботі насхилах. При цьомуАБД нелишезменшуєбуксування трактори, але й ідопомагає підгримуватипрямолінійний рух.

Натранспортних роботівАБДнеобхідновиключати длязменшенняспрацювання шин,включають — прирусі наслизьких дорогахзішвидкістю до 10км/год,оскільки прибільшійшвидкостіЛБДможеспричинитинебезпечнізаноси трактори.

>Примусовіблокуваннявикористовуютьлише дляподоланнятимчасовихдорожніхперешкод.

>КІНЦЕВІПЕРЕДАЧІ

На тракторивикористовуютькінцевіпередачі увиглядіредукторів ізциліндричнимипрямозубими,конічними шестернямиaбопланетарнімеханізми.

>Кінцевіпередачітракторів типу Т-150 йТ-150К (рис. 5.7)складаються ізсонцевоїшестерні 2,коронноїшестерні 6, водила 5 тасателітів.

>Коронна шестірнявстановленанерухомо назубчастомувінціматочини,надітої нашліци валу,привареного до корпусузаднього мосту (Т-150) чи наматочину 11,прикріплену болтами до корпусуведучого мосту (>Т-150К).Ведучасонцева шестірня 2встановлена нашліціпівосі 12, Яказ'єднується ізпівосьовоюшестернеюдиференціала.

Трисателітирозміщені нароликовихпідшипниках водила 5.Водило, корпус 7 та картер 8 планетарного редуктораутворюютьведенучастинукінцевоїпередачі, наякійзакріплюєтьсяведуче колесо 13 чиведучазірочка.

>Сонцева шестірняобертається відвідповідноїведеноїшестернізаднього мосту (Т-150) чи відпівосьовоїшестернідиференціала (>Т-150К),передаєобертання насателіти йперекочує їхні понерухмійкороннійшестерні.Обертаючись,сателітипереміщують водив 5, якупередаєкрутний момент через корпус 7 наведучузірочку чи на диск колеса.

>Рис. 5.5.Кінцева передачатракторів типу Т-150 йТ-150К:

1 — пробка; 2 —сонцева шестірня; 3 —палець (>вісь); 4 —сателіт; 5 — водив; 6 —коронна шестірня; 7 — корпус; 8 — картер; 9 —перехіднийфланець; 10 —ущільнення; 11 —маточина; 12 —піввісь; 13 — дискведучого колеса

>Кінцева передачатракторівМТЗ-80/82розміщена вкорпусізаднього мосту.Ведучішестернібезпосередньозв'язані ізконічнимипівосьовими шестернямидиференціала (рис. 5.8.), аведені 7нерухомозакріплені напівосях 9.

>Переднійведучий міст тракториМТЗ-82маєколісний редуктор,якийскладається із двох парконічнихшестерень -верхньої танижньої.Конічнішестерні (рис. 5.9.)півосі 12 й вертикального валуутворюютьверхню пару, анижню—шестерня 21,насаджена нашліци вертикального валу, й шестірня 3,закріплена нафланці 27 диска колеса 30.Зовнішнійкінецьпівосі йверхнійкінець вертикального валуспираються наздвоєніконічніроликовіпідшипники.

Трубашворня 17спирається на пружину 19 й входити угільзушворня 16,запресовану до корпусу редуктора йзастопорену вньомуштифтом.Нижнійкінецьпружиниспирається наупорнийпідшипник.

>Рис. 5.6.Колісний редукторпереднього мосту тракториМТЗ-82:

1 — склянкупідшипника; 2 —кришка редуктора; 3 —ведена шестірня; 4 — склянкуущільнення; 5,29 —регулювальні прокладки; 6 —вертикальний вал; 7,22 —кришка; 8,26 —підшипник; 9 —розпірнекільце; 10 — гайка; 11 — корпусверхньоїконічної парі; 12 —піввісь; 13 —манжети; 14 — обоймаманжети; 15 —ущільнювальнекільце; 16 —гільзашворня: 17 — трубашворня; 18 — штифт; 19 — пружина; 20 — корпус редуктора; 21 —ведуча шестірня; 23 — склянку; 24 —опорна шайба; 25 —регулювальнекільце; 27 —фланець-маточина; 28 — корпусманжети; 30 — диск колеса


До корпусу редуктораприкріпленоповоротнийважіль, ізякимз'єднують тягурульовоїтрапеції. При поворотах тракторизусиллям відрульовоїтрапеціїпрокручується корпус редуктора разом із колесомвідносно сурмишворня. При цьомувідбуваєтьсяобкачуванняшестереньверхньої йнижньої пар.

6.Технічнеобслуговуванняведучихмостів

>Основнимиопераціямитехнічногообслуговуванняведучихмостівєперевіркагерметичностіз'єднань,змащуванняредукторів,регулюванняпідшипників йзчепленняшестерень.

Притехнічномуобслуговуванніперевіряютьрівень й принеобхідностідоливають оливу в картерведучого мосту.Рівеньоливиперевіряють по контрольномуотвору. Припотребі оливудоливають через тієї жотвір.Відпрацьовану оливузливають послепопередньогопрогріванняголовноїпередачі череззливні відчини вкартері мосту. Передзаливкоюсвіжогооливислідпромитисапуни йочиститимагніти пробокзливнихотворів відметалевихнашарувань.

>Підшипникиведучоїшестірніголовноїпередачі ізметоюзменшення їхніосьовогопереміщеннявстановлюють прискладанні ізпопереднімнатягом, щодозволяєзберегтиправильністьзчепленнязубівконічнихшестерень поднавантаженням йзбільшуєтермінслужби деталейголовноїпередачі.

Доточностірегулюванняпідшипників ізпопереднімнатягомпред'являютьсявисоківимоги.Ці роботиповиннівиконуватисяфахівцямивисокоїкваліфікації.Правильністьрегулюванняпідшипниківвизначаєтьсявеличиною моменту,який винен бутиприкладений довалів,встановлених напідшипниках для їхніпрокручування. Моментпрокручування можнавизначати задопомогоюспеціальнихдинамометричнихключів чи пружинногодинамометра,якийприєднують до валу, щоперевіряється, наплечіпевногорадіуса.

>МОЖЛИВІНЕСПРАВНОСТІВЕДУЧИХМОСТІВ ТАСПОСОБИЇХУСУНЕННЯ

>Ознакаминесправностімеханізмівведучого мостуєпідвищений шумголовноїпередачі.Можетакожстатисявитіканняоливи врозніманнікартерів й черезманжети.

Нарізних режимахсправніголовніпередачіповинніпрацювати практичнобезшумно. Температураоливи вкартері не виннаперевищувати температурунавколишньогоповітря более ніж на60-70°С.Поява галасу прироботіголовноїпередачізазвичайсвідчить пропорушеннязачепленняконічнихшестереньвнаслідокзношування чиослабленнязатягуванняпідшипників, атакож пропоявунадмірно великогобічного зазоруміж зубами.Однією із причинпідвищеного галасу прирусієнедостатнійрівеньоливи вкартеріголовноїпередачі. Шум, щовиникає прирусі на поворотах, частовказує нанесправності вміжколісномудиференціалі.Стуки вголовнійпередачіпов'язані ізвикришуванням, відколомзубівшестерень чипошкодженнямпідшипників.Безперервний шумголовноїпередачі ізпідвищеноюшвидкістю, як правило,пов'язаний ізсильнимспрацюваннямшестерень,підшипників чи ізнедостатнімрівнемоливи вкартері.


>Переліквикористаноїлітератури

1.ГоловчукА.Ф.Г61Експлуатація та ремонтсільськогосподарськоїтехніки:Підручник: У 3 кн. /А.Ф.Головчук, В.Ф. Орлов,О.П.Строков; За ред.А.Ф.Головчука. — До.: Грамота, 2003 -Кн. 1:Трактори. -336 з:іл. -Бібліогр.:с.332. - ISBN 966-8066-30-8.

2.ЛаушП.В. Технічне обслуговування може й ремонт машин. – До.:Висшая школа, 1989. –350с.

3.Полянський С.К.Будівельно-дорожні тавантажопідіймальнімашини. – До.:Техніка, 2001. –624с.


Схожі реферати:

Навігація