Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Технологія вирощування підсісніх поросят


Реферат Технологія вирощування підсісніх поросят

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоаграрної політики України

>Миколаївськийдержавнийаграрнийуніверситет

Факультеттехнологіївиробництва й

>переробкипродукціїтваринництва

Кафедратехнологіївиробництва

>продукціїтваринництва

>КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

іздисципліни «>Свинарство йтехнологіявиробництвасвинини»

на задану тему: «>Технологіявирощуванняпідсисних поросят»

(>варіант – 34)

>Виконавець:

>cтудент IV курсу 5групи

>Бєнь У.

>Керівник:ЛихачВ.Я.

>Миколаїв – 2007


>Зміст

>Вступ                                                                     
1.Оглядлітератури                                     
1.1.Вирощуванняпідсисних поросят
1.2.Особливостівирощуванняпідсисних поросят в Першідні життя
1.3.Анемія

1.4.Потребапідсисних поросят впоживних

>речовинах йфізіологічнеобґрунтуванняранньоїпідгодівлі

1.5.Підгодівля поросят

1.6.Особливостігодівліпідсисних поросят|

напромислових комплексах

2.Розрахунковачастина.
2.1. Цехвідгодівлі
2.2. Цехдорощування
2.3. Цехвідтворення
2.4.Корми тагодівля
>Висновки
>Література

>Вступ

>Вирощування поросят до2-місячноговікуєнайбільшвідповідальнимперіодом привирощуванні молодняку. Напромислових комплексах секторкомплектують зарахунок свиноматокзаплідненихпротягом порівняно короткогопроміжкуча су, й тому опоросвідбуваєтьсяпротягом 3 – 7днів.Під годинуопоросу вприміщенніпідтримують температуру вмежах 18—22 °З. Длястворення нормальногомікроклімату увідділенні для поросят задобу доопоросувключаютьлампиінфрачервоногоопромінювання дляпідігріванняпідлоги таіншихділянок верстата.

Заповедінкою свиноматки можнавизначити годину травеньбутньогоопоросу. За 1,5 - 2 доби доопоросутваринапочинаєнепокоїтися,вим'я унеїприпухає, соскизбільшуються ічервоніють. Задобу доопоросу, аінколи іраніше, ізсосків принадавлюваннівиділяєтьсямолози у. За 2 - 5години доопоросу свиноматкатрохизаспокоюється, частолягає йвстає. Потуги при нормальномуопоросіповторюються черезкожні 5 — 20хв.Опороси убільшостівипадківвідбуваютьсявночі йтривають 2 — 4, а й удеякихвипадках — до 6 — 7 рік. Приопоросічерговий операторукорочує пуповину,дезинфікуєїї,обтирає порося відслизу,скушуєщипцямиверхівкиіклів,обрізуєхвости,підсаджує поросят до свиноматки йрозподіляє їхнього по сосках.Післяопоросу операторретельноочищає ста нок йвидаляєпослід.Вінстежить замікрокліматом приміщення йзалежно відтемператури івологостіповітрярегулює роботувентиляційно-опалювальних установок.Потрапляючи подінфрачервонийопромінювач при тимпературіповітря 26—30 °З, поросятаобігріваються, просушуються й после цогопочинаютьссати молозиво. як що поросят вгнізді більше, ніжфункціонуючихсосків уматері, тозайвих поросятслід перевести доіншоїсвиноматки.Підсаджувати поросятдоцільно нераніше, ніж надругу-третюдобу посленародження.

1.Оглядлітератури

1.1.Вирощуванняпідсисних поросят

У Першідні життя потреба по росять упоживнихречовинахповністюзабезпечується зарахунокматеринського молока.Встановлено, що у поросят впершомумісяці життявитратипоживнихречовин на 1 кг приросту на 85 %забезпечуються зарахунокматеринського молока й на 15 % —под кормом. На іншомумісяці життяспіввідношенняджерел поживши нихречовинміняються.Витрати зарахунокматеринськогомоло казменшуються до 30 %, а й зарахунокпідкормузбільшуються до70 %. Усередньому зарахуноквирощування поросят від народження до60-денноговіку наодержання приростувитрачаєтьсяпоживнихречовин зарахунокматеринського молока 45 %, а й зарахунокпідкорму — 55 %.

>Материнське молоко —незамінний корм для поросят.Кожний сосоксвині —цевідособленамолочназалоза, що непоєднується ізіншимизалозами.Переднічасткимолочноїзалози,краще трояндвинуті та болеемолочні, ніжзадні.Під годинупершоїгодівлі опера тор винен правильнорозподілити соскиміж поросятами.Довгих йхудих поросятпривчають допередніхсосків, коротких тавгодованих — до задніх.Звикнувши довизначеннясосків,порося та уже натретій деньшвидкознаходять їхнього й неуступають «>свій» сосок безбійки.

>Поросятам уже із3—4-го дня життянеобхіднодавати воду. Привідсутностівільного доступу до води смердотіп'ють січу, щовикликаєшлунковізахворювання. Укожномувідділенні для под кормуповинні бутиавтонапувалки. При їхньоговідсутності увідділен ані для поросятставлятькорито ізчистою водою, якоїміняють 5— 6разів надобу. Молокосвинібідненачсолізаліза, яку входити у складгемоглобінукрові.Вже в Першідні життявмістгемоглобіну вкрові поросятшвидкознижується. Дляпопередженняанеміїїмвводятьзалізовмісніпрепарати. ЗаданимиБілоруськогонауково-дослідногоінститутутваринництва, на 1 кгживоїмаси поросята запершу декаду життяспоживають 175—197 р матіринського молока, за другу —120, затретю — 61—68, за чітверту —лише 33—40 р, проте менше. У Першідні життя поросятассутьматірдуже часто:чмаломолочних свиноматок черезкожні 25—40хв, болеемолочних — через 1—2 рік. Закожнугодівлюпоросявисисає 15—25 р молока, болееенергійні — до 50—70 р. Для нормальногорозвиткупоросяті впершу декаду потрібно задобублизько 300 р, а й за другу — 400 р молока. При такому частомуссанні свиноматоккращевсьогоутримувати віндивідуальних верстатах,забезпечуючи таким чиномвільнийпідхід поросят за годину.Якщопотребу поросят упоживнихречовинах зарахунокматеринськогомолока впершу декаду життяприйняти за 100 %, то "за другу декаду вона якщозадовольнятися на 67,5 %, затретю — на 42, зачетверту— на 25,6, зап'яту — на 14,4, зашосту — на 7,5%. Таким чином,інтенсивність зростанню поросят уже ізтретьоїдекади життя в основномузалежить відповноцінності їхніпідкорму. Томуумовнумолочність свиноматкивизначають замасоюгнізда поросят21-денноговіку.Молодняк, ранопривчений допідкорму,кращерозвивається, уньоговищісередньодобовіприрости.Підгодівля поросят ізранньоговікуконцентрованими,грубими ісоковитими кормамисприяєрозвиткуорганівтравлення,посиленнюсекреторноїдіяльності й вкінцевомурезультатіполіпшеннювикористаннякормівдорослимитваринами [1, 3].

1.2.Особливостівирощуванняпідсисних поросят в Першідні життя

 

 Поросятадужемаленькі, що лише щонародилися, йнедостатньожваві.Щоб матка не тиснула поросят,її вцейперіодутримують|утримують| віндивідуальних верстатах,обладнанихпристосуванням, щообмежує їхньогопересування поверстату. Для поросятобладнують зонувідпочинку, щододатковообігрівається.

>Материнське молоко —незамінний корм дляпідсисних поросят |.Кожен сосоквименісвиніуявляєвідособленумолочнузалозу, що нез'єднуєтьсяз|із|іншими сосками. При цьомупереднідолівименікращерозвинені й болеемолочні, ніжзадні.Під годинупершоїгодівлі оператор винен правильнорозподілити соскиміж поросятами.

>Молочназалозасвині |>зростає|розвиваєтьсяголовним чином впідсисний|період подвпливомсистематичногомасажувимені,інтенсивноїосвіти|утворення| йвідсмоктування молока поросятами.Якщоу|в,біля|перший опорос| поросят менше, ніждіючихсосків, йкожнепоросясмокче|ссе|лише один сосок, то від молока, щоскопилося в часткахвимені, щовідсмоктують,останнізапалюються, «>присихають» й принаступному|такому|опоросі чизовсім недають молока, чидають йогодуже мало. Урезультатітакідолівименізалишаютьсянерозвиненими, й матка попри всі життявтрачає|розгублює|здатність|здібність|вирощуватиопороси|з|із| великоюкількістю поросят.

Принедостатнійкількості поросяту|в,біля|| матки Якаперший раз народила, донеїпідсаджуютьбракуючих поросят відінших,багатоплідних маток чипривчаютьсильніших поросятодночасновідсмоктувати молокоз|із| двохсосків.

>Слід матір наувазі, що некожна маткаприймає чужих поросят.Щоб матка за запахом невідрізняласвоїх поросят від чужих, всіх поросятобприскують сильнопахнучоюречовиною (>слабким|слабим|розчиномкреоліну,карболу чинавітькеросину|керосину| — 2столових ложки напляшкутеплої води) йпідпускають до матки.

 >Підсаджених поросяттакожтребапривчити допевних сосок, при цьому усі поросята Перші 3дніповинніодержувати|отримувати| молозиво.Молозивоу|в,біля| свиноматкиз'являється|появляється|, як правило, задекілька часів доопоросу. Томувперше|уперше| поросятнеобхіднопідпускати под свиноматку непізніше ніж через 1—2 часівпісля|потім|народження.Перші 3—4 добивиділяється молозиво, яку впорівнянні із молокомволодієвищоюбіологічноюцінністю.Споживання|вжиток| молозивасприяєвиробленнюу|в,біля| поросятімунітету. До Першогосмоктання молозива вкровіновонароджених поросятщевідсутніантитіла. Через 3годинипісля|потім|смоктання молозива складкрові поросятзначноміняється. За один актсмоктання,якийтриває 40 - 50сек|із|,поросяодержує|отримує| до 30—40 р молозива, але в8—10-удобу до 45 р молока.Свиноматкавиділяє за актсмоктання до 500 р й более молозиво щоднялактації, а й задобу — 5—6 кг У Перші 3тижнідобовамолоковіддача|складає 7—7,5 кг.Після|потім| цогокількість молокау|в,біля| свиноматкизначнозменшується. За 55—60діб свиноматкапродукує 220—250 кг молока.

>Молозиво, яку поросятаодержують|отримують| в Перші 3діб,забезпечує їхніорганізмантитіламипротягом 5наступних|таких|тижнів.Молозиво й молокозасвоюютьсяорганізмоммайже на 98 % [1. 5, 6].

1.3.Анемія

Зпершихднів життяпідсисним поросятам | невистачаєзаліза. Для нормальногорозвиткупоросятіпотрібно вдобублизько 7—10міліграмзаліза, аз|із| молокомматерівінодержує|отримує|всього 1міліграм. Черезнедолік|нестачі| ворганізміпідсисних поросят |залізау|в,біля| нихрозвиваєтьсяанемія.Супроводжується|супроводиться|цезахворюванняпорушеннямобмінних|змінних|функцій ворганізмі поросят, щопризводить довідставання взростанні|зрості|,зниженнярезистентності, аіноді|інколи| й дозагибелі.Недокрів'яу|в,біля| поросятпочинає|розпочинає,зачинає|звичайнорозвиватися із >3-денноговіку.

>Добрийзасіб|кошт|проти|супроти|анемії —ферродекстранові|препарати.Введення|вступ| їхнього ворганізмпідсисним поросятамстимулює синтезгемоглобіну йвідновлюєобмінні|змінні|процеси.

Увіці 1—2днів поросятампроводять|виробляють,справляють|ін'єкцію одного ззалізистихпрепаратів:ферроглюкіну| — 2 мл|,ферродексу| —1,5-мл|,урозаферану| — 5 мл.Ін'єкціюповторюють через 21—30днів.

Завідсутностіцихпрепаратів можназастосовуватикомбінованийрозчинзалізасульфату,мідісульфату, кобальтусульфату.Рекомендована доза на голову—| 10мкл|розчину, щомістить|утримує| один л 2,5 рзалозасульфату, 1,0 рмідісульфату й 0,5 р кобальтусульфату [1, 2, 4, 5, 7].

1.4.Потребапідсисних поросят впоживнихречовинах йфізіологічнеобґрунтуванняранньоїпідгодівлі

Поросята нормальноростуть|зростають| заумови,що|приумові ,що,при умови | смердотіодержують|отримують|з|із| кормомнеобхідніпоживніречовини:білки,жири,вуглеводи йенергію, щоміститься|утримується| у яких,вітаміни,мінеральні таіншібіологічноактивніречовини, атакож воду.Всі смердотізабезпечуютьнормальнийобмінречовин йутвореннятканин йорганівтіла. Ускладіорганізмуновонародженогопоросятибілкискладаютьблизько 30 %, жир — 5,мінеральніречовини — 15, вода — 50 %.Потреба у якихзабезпечується зарахунокматеринського молока йдодатковоїпідгодівлі.

У Першідні життянеобхідніпоживніречовини поросятаодержують|отримують|з|із|материнським молоком.Проте|однак|,починаючи|розпочинаючи,зачинаючи|з|із|2—3-йтижні потреба у якихзначнозбільшується, акількість молокау|в,біля| свиноматокзменшується. Тому дляповного|цілковитого| забезпечення поросятпоживнимиречовинамиїмнеобхіднозгодовуватирізноманітні|всілякі| годуй.Якщо потреба поросят впоживнихречовинах зарахунокматеринського молока впершу декаду життяприйняти за 100 %, то другу декаду вонзадовольнятиметься на 67,5 %, утретю — на 42, вчетверту — на 25,6, вп'яту — на 14,4 й вшосту — на 7,5 %. Отже,інтенсивність зростанню поросят уже ізтретьоїдекади життя в основномузалежить відповноцінності їхніпідгодівлі. Томуумовнумолочність маткивизначають помасігнізда поросят увіці 21 день.

>Встановлено|установлено|, що за Перші 30днів життявитрати на 1 кг приростумаси поросят на 85 %покриваються зарахунокматеринського молока йлише на 15 % —зарахунок|лічба|підгодівлі. На іншомумісяці життявитратиматеринського молока навідкладення втілі,зменшуються до 30 %, а й зарахунокпідгодівлізбільшуються до70 %. Усередньому замолочнийперіод наотримання|здобуття| приростувитрачаєтьсяпоживнихречовин зарахунок молока свиноматок 45 %,підгодівля — 55%

Дляотримання|здобуття| добророзвинених йміцних поросятнеобхідно забезпечитипідвищеннямолочноїпродуктивності свиноматок йорганізуватипідгодівлю поросят,починаючи|розпочинаючи,зачинаючи|з|із|ранньоговіку (5—7днів життя).

Поросятанароджуютьсяіз|із|зниженоюфункцієюшлунковоготравлення, томуосновніпроцесиу|в,біля| нихвідбуваються|походять| в тонкому кишечнику, деперетравлюютьсяживильні|живлячі,поживні|речовини, щопоступили|вчинили|з|із|материнським молоком.З|із|вікомшлуноканатомічно йфункціональностаєрозвиненішим, й поросятапочинають|розпочинають,зачинають|поступововикористовуватипоживніречовиниіншихкормів, щоприблизновідбувається|походить| на20—25-й день їхні життя.Дослідженнямивстановлено|установлено|, що приранньомузгодовуванні поросятамрослиннихкорміву|в,біля| нихзначноскорочуєтьсяперіоднеповноцінностішлунку.Підгодівлярослинними кормамистимулюєзростання|зріст| йрозвитоктравнихорганів й їхніфункцій, особливошлунку, що благотворновпливає назростання|зріст| йрозвиток поросят.Ранняпідгодівля поросятрізними кормамиє|з'являється,являється|заставою їхніхорошого|доброго|розвитку вподальші|наступні|періоди життя, і особливоважлива|поважна| привідбиранні в 30—45днів [7, 9, 10].


1.5.Підгодівля поросят

У Перші 3дні життя усіпотребипоросяти впоживнихречовинахзадовольняються зарахунокматеринського молока,але|та| уже із4—5-го днянавіть поросятам відрясномолочних маток невистачає води,мінеральнихречовин, апотім йіншихелементівживлення|харчування|.

Вода.Встановлено|установлено|, що прибезперебійномупостачанні поросятсвіжоючистою водоюжива|жвава|маса їхні довідбиранняпідвищується.Оскільки|тому що| молоко незабезпечуєпотреби поросят уводі, то їхніпідкормовихверстатахповиннепостійнознаходитися|перебувати|коритоз|із|чистою,свіжою водою.Міняти|змінювати,замінювати|їїслід нерідше 7разів надобу.

Пригодівліпідсисних поросятдотримуютьсязвичайнопевних схем, щовідповідаютьособливостямкормовоїбазигосподарства.  

>Мінеральнапідгодівля. Молокосвинібідносолями|соль|заліза йкальцію. З4—5-го дня життя поросятам впідкормовівідділення|відокремлення|ставлятькоритцез|із|крейдою,свіжоючервоноюглиною йдеревнимвугіллям.Крейдазабезпечує поросяткальцієм,червона глина —солями|соль|заліза, а селівугілляпоглинаєгази, щоутворюються в кишечнику.

>Залежно відмолочності маток йповноцінностівикористовуванихкомбікормівзгодовуютькожномупоросяті заперіоддо-2-месячноговіку від 15 до 25 л молока й молочноговідвійок. Молоко ймолочнийвідвійоксліддаватитільки|лише| всвіжомувигляді|виді|.Доцільнотакожготуватиз|із| нихацидофільне молоко.Згодовувати йогопочинають із5—7-го дня життя — 25—30 р напоросяти,збільшуючищодня норму на 10—20 р.

З цого ж години поросятпоступовопривчають доконцентратів, для чого впідкормовевідділення|відокремлення|ставлятькоритцез|із|підсмаженим зерном ячменю,пшениці чикрупноподрібленої|кукурудзи.Поступово в молокопочинають|розпочинають,зачинають|додавати|добавляти|сумішіконцентрованихкормів (>комбікорм),доводячипоступово їхнікількість дорівня,передбаченогосхемоюгодування.Чимраніше поросята будутьпривчені доспоживання|вжитку|концентрованихкормів, тімшвидше|скоріше,скоріш|у|в,біля| нихнормалізуютьсяпроцеситравлення й тімкраще смердотірозвиватимуться.Концентрати можназгодовуватитакож увиглядікаші.Кращевсьогодаватисумішконцентратів, щоскладається ізпросіяної|просіювати| відплівоквівсянки,ячмінної йпшеничноїдерті,роздробленого зернабобових культур,пшеничнихвисівок (до 10—15 % помасі),соняшникової чильняноїмакухи (до 5—10 %),м'ясної йрибноїмуки|борошна|, атакожмінеральноїпідгодівлі (>солі|соль|). Завідсутностітакоїсумішікращим кормом дляпідсисних поросятє|з'являється,являється|просіяна|просіювати|вівсяна йячмінна дерть, доякоїобов'язковододають|добавляють|м'ясну чирибнумуку|борошно| (до 15—20 % помасі) чивідповіднукількістьзнятого молока. На однукормовуодиницюпідгодівліповиннеприходитися не менше 140 рперетравногопротеїну. Принедоліку|нестачі|протеїнурозвиток поросятзатримується. До 30-му| дня життя поросятаповинніз'їдати по 300—400 рсумішіконцентратів, а2-місячномувіці — до 800 р.

>Сінна йтрав'янамука|борошно|. Усумішконцентратіврекомендуєтьсятакождодавати|добавляти|трав'янумуку|борошно|бобових культурштучної сушіння. У Першідні поросятатільки|лише|коштують|випробовують|, а до60-денноговікуз'їдають 150—200 рвітамінної йтрав'яноїмуки|борошна| вдобу.

>Соковиті годуй. З10—12-го дня життя поросятслідпривчати досоковитих корм —червонійморкві, кормовому йнапівцукровомубуряку,вітамінномугарбузу (>згодовують в сіромуподрібненомувигляді|виді|). Уобмеженійкількості можнадаватикомбінований силос йваренукартоплю (увигляді пюре). Прибагатомузгодовуваннікартоплі поросята сильножиріють йслабшають («>сідають» на ноги). Довідбирання поросятаповинніз'їдати вдобу до 1 —1,5 кгсоковитихкормів.

На великих комплексах дляпідгодівлі по росять із 8-го дня життявикористовуютьспеціальнікомбікорми (>престартери), доброзбалансовані за всімаелементамигодівлі. У 1 кг цогокомбікормуміститься 1,04—1,06 корм, од., 201— 220 р сиротинногопротеїну, 42—50 сиротинного жиру й 26—32 рсироїклітко звинувачуй. На 100 кгпрестартерадодають 5 кгбіовіту, .10 р — сухого молока й 1,5 кгриб'ячого жиру.Сумішстаранноперемішують йрозподіляють погодівницях увідділенні дляпідгодівлі поросят.Незадовго довідлучення поросят усумішдодаютьантистресовіпремікси.

Угосподарствах, що немаютьспеціальнихкомбікормів, по росятьпочинаютьпідгодовувати із5—6-го дня життяпідсмаженим зерном йацидофіліном. До цого годині на нихпрорізуютьсяновізуби, й черезсверблячку яснийвиникає потребагризти всетверде.Підсмажене зернокукурудзи, гороху тапшеницізасипають угодівниці ізмінеральнимпідкормом.Післяпідсмаження зерностаєсолодким й поросята йогоохочепоїдають [1, 5, 8].

>Ацидофілінготують знезбираного чизбираного молока, заквашеногоспеціальноюзакваскою. Урезультатівмісту вацидо-філінімолочноїкислоти вшлунково-кишковомутракті поросятприпиняєтьсярозвитокхвороботворнихмікроорганізмів йпопе-реджуютьсяшлункові'захворювання.Крім того,молочна кислотастимулюєвиділенняферментів вшлунково-кишковомутракті, подвищує їхніактивність йперетравленнякормів.

Дляприготуванняацидофілінуспочаткуготуютьматеринську закваску: 3 лпастеризованихмолочнихвідвійокохолоджують до 35—40 °З йпотімзасипаютьсуху культуруацидофільнихбактерій,старанноперемішують йставлять у теплімісце ізпостійною тимпературою (35—40 °З) на 6—8 рік.Потім у молокододають малотеринську закваску (5—10 % відкількості молока чимолочнихвідвійок) йставлять у теплімісце на 6—8 рік.Привчаютьпоросят доацидофілінуповільно —спочаткузмочують соскиматері ' передгодівлею.Злизуючиацидофілін приссанні, поросяташвид дозвикають до його кислогоприсмаку. Через 3—4дні смердотіохо чогоїдять його зспеціальноїгодівниці по 6—8 разів замірялися вбити день. Докінцяпершоїдекади поросята ужепоїдають задобу до 100 рацидофіліну, докінцядругоїдекади — 200 р, докінцятретьої — 400, а довідлучення —близько 800—1000 р. Привідсутностіацидофіліну йогозаміняютьсвіжим молоком чимолочнимивідвійками. У всіхвипадках нормугодівлімолочнихпродуктівнеобхіднозбільшуватипоступово. Молокодаютькількаразів надобу.

>Штучне молоко. Цевідвар зборошназернових йзернобобових культур,змішаний ізмолочнимивідвійками, щоміститьневеликукількістьриб'ячого жиру, макро- ймікроелементів,антибіотиків.Використовують його якдодатковийпідкорм поросятам увіці від10—20-денного до6—7-місячноговіку.Штучне молоко, позитивновпливаючи наорганізм поросят,запобігаєпоявіпроносів,поліпшуєвикористанняосновнихкормів,підвищуєсередньодобовийприріст.Готують його по рецепт (ізрозрахунку на 500 л): 30 кг горохового й 20 кгячмінного, просяного,вівсяного чипшеничногоборошна, 2,5 кгкрейди й 2 кгкухонноїсолі доброперемішують йпротягомгодинизапарюють у 240 л води. Увідвар додають 210 лсвіжихпастеризованихмолочнихвідвійок, 1,2 кгриб'ячого жиру (притемпературіблизько 50 °С), 60 рбіоміцину,10гсірчанокислогозаліза, 5 рсірчанокислоїміді, 10 р йодистого калію, 12 рмарганцевокислогокалію й 9,5 р кобальту.Старанноперемішаний йохолодженийвідварзгодовуютьпротягом доби із трояндрахунку 400 р напорося увіці до 2міс, від 2- до4-місячноговіку — 800—900 р напідсвинка, старше 4міс — до $1,5 кг.

Привідсутності вгосподарствіспеціальнихкомбікормівпоросятпідгодовуютькашею. Для цогопшеничну дерть чипросіянувівсянкуварять намолочнихвідвійках йпочинаючи із5—6-го дня життядають поросятам. З9—10-денноговіку їхньогопочинають привчати допоїдання сухихконцкормів.Найкращедаватисумішконцкормів, у складякоївходятьвівсянка,ячмінна йпшенична дерть,подрібнене зернобобових культур,пшеничнівисівки (до 10— 15 % замасою),ллянамакуха (до 5—10 %),м'ясне йрибнеборошно. Досумішідодаютькухоннусіль. Привідсутностітакої сумішікращим кормом дляпоросят-сисунівєпросіянавівсяна таячмінна дерть, доякоїобов'язковододаютьм'ясне чирибнеборошно (до 15—20 % замасою), чимолочнівідвійки.

У 1 корм. од.підкорму винне бути 120—140 рперетравногопротеїну. Принестачіпротеїнурозвиток поросятсповільнюється. До30-денноговіку поросятаповинніспоживати задобу300—400~гсумішіконцкормів, у2-місячномувіці — до 800 р.

Усумішконцкорміврекомендуєтьсядодаватиякіснебобовесіно читрав'янеборошно штучногосушіння. У Першідніпорося татрав'янеборошно лишепробують, а до ->60-денноговікуспоживають задобу 150—200 р цого корму.

З10—12-денноговіку поросятпривчають допоїданнясокови тихийкормів:червоноїморкви,кормових танапівцукровихбуряків, атакожкомбінованогосилосудоброїякості. Прираннійпідгодівлістежать за тим, щоб молодняк неспоживав багатокормів. Цеможепризвести дошлунковихзахворювань. Довідлучення відматерів поросятаповинніспоживати задобу 0,8—1 кгсумішіконцкормів, до 1 кгсоковитихкормів, 0,3- кгвітамінноготрав'яногоборошна та 1 кгмолочнихвідвійок чирівноціннукількість такихкормівтваринногопоходження, атакож 100—200 рбілково-вітамінно-мінеральногопідкорму (>БМВД)заводськоговиробництвазагаль ниюпоживністюблизько 1,5 корм. од.Всього запершиймісяць життя,крімматеринського молока,кожнепорося виннедодатковоодержати 25—30 корм. од.підкорму, із іншого потретіймісяць — 55—60 корм, од., а ізтретього почетвертиймісяць — 60—65 корм. од. У 1 кгпідкорму винне бути 120—140 р пере травногопротеїну [6, 8].

>Залежно відприйнятої вгосподарствісистемивирощування молодняку поросятвідлучають відматерів у 26-, 35-, 45-,60-ден-номувіці. Привідлученні вбудь-якомувіцібажано,щоб поросятащедеякий годинузалишалися в тихий ж верстатах, де смердотізнаходилися зсвиноматками. Най-більшийефектодержують від такзваної «>сімейно-гніздової»системивирощування поросят у тихий ж станках, де їхньогоутримували із матерями до2—2,5-місячномувіку, чи подалі їхньогоутримання в невеликих верстатах по 15—18голів, допереведення назаключнувідгодівлю чи вгрупу ремонтногомолодняка.

Уплемінних йдеякихпромисловихгосподарствах длякращогорозвитку поросят їхнього з3—5-денноговіку разом зсвиноматкамивипускають на спе-ціальнуділянкубіляматочника,засіянубобовими травами.Зимою дляпрогулянки поросятбіляматочниківрекомендуєтьсяобладнатизахищений відвітрумайданчик іздерев'яним настилом, що регулярнорозчищається відснігу. перший раз зимою поросятвипускають напрогулянку в5—10-денномувіці на 5—3хв. У2—3-тижневомувіцітривалістьпрогулянки становить 20—30хв, а й у5—6-тижневому—1—1,5- рікзалежно від постривай. Притемпературінижче —20 °З молодняк напрогулянку невипускають.Кнурців, непридатних дляплемінноговикористання,каструють на10—20-й день життя.Знаходячись подсвиноматкою таодержуючидостатнюкількість молока,кнурці легкопереносятьоперацію.Вонамайже не так на їхнірозвиток [1, 4, 10].

1.6.Особливостігодівліпідсисних поросят| напромислових комплексах

 

Укрупних|великих|державних комплексах дляпідгодівлі поросятвикористовуютьсухі,збалансовані по всіхелементаххарчуваннякомбікорму. У 1 кг такогокомбікормуміститься|утримується| 1,04— 1,05кормовоїодиниці. якпідгодівля поросятам із 8-го дня життяпочинають|розпочинають,зачинають|давати спе-ціальнусуміш —престартер|, на 100 кгякоговводять|запроваджують| 5 кгбіовіту|, 10 кг сухого молока, 1,5 кгриб'ячого жиру.Сумішретельноперемішують доотримання|здобуття|однорідноїмаси, якоїрозподіляють погодівницях,встановлених|установлених| увідділеннях|відокремленнях| дляпідгодівлі поросят.Незадовго довідбирання поросят увказанусумішдодають|добавляють|антистресовий препарат [2, 3].


>Висновки

Для нормальногофізіологічного стану, зростанню і троянд витку поросятважливезначеннямаютьмінеральніречо звинувачуй. Зрозрахунку у годівниці. од. поросятампотрібно 7—8 ркальцію, 5—6 — фосфору, 3 ркухонноїсолі, 100 мгзаліза, 10 —міді, 40 —марганцю, 50 — цинку, 0,2 мгйоду.

Задобупорося виннеодержати 7—10 мгзаліза. З молокомматері воно таодержує менше 1 мг, й уже доп'ятого-шостого дня поросятавідчувають нестачу солейзаліза, щоможепризвести дозахворювання нааліментарнуанемію, приякійпорушуютьсяобмінніфункції ворганізмі поросят, котріспричинюютьвідставання врості,зниженнярезистентності дорізнихзахворювань, аінколи й зазагибель. Дляпоповненнянестачісолізаліза поросятам у2—3-денному, апотім повторно у12—15-децномувіцівводятьфероглюкін (чиферодекс) чизгодовуютьгліцерофосфатзаліза,солісірчанокислогозаліза.

>Всі поросята Перші 3дніповинніодержувати|отримувати| молозиво.Молозивоу|в,біля| свиноматкиз'являється|появляється|, як правило, задекілька часів доопоросу. Томувперше|уперше| поросятнеобхіднопідпускати под свиноматку непізніше ніж через 1—2 часівпісля|потім|народження.Перші 3—4 добивиділяється молозиво, яку впорівнянні із молокомволодієвищоюбіологічноюцінністю.Споживання|вжиток| молозивасприяєвиробленнюу|в,біля| поросятімунітету. До Першогосмоктання молозива вкровіновонароджених поросятщевідсутніантитіла. Через 3годинипісля|потім|смоктання молозива складкрові поросятзначноміняється.

>Споживання|вжиток| молозивасприяєвиробленнюу|в,біля| поросятімунітету. До Першогосмоктання молозива вкровіновонароджених поросятщевідсутніантитіла.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація