Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Розробка комплексної механізації вирощування озімої пшениці


Реферат Розробка комплексної механізації вирощування озімої пшениці

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Дипломний проект

 

>Розробкакомплексноїмеханізаціївирощуванняозимоїпшениці”


>Дипломний проектвключає у собірозрахунково-пояснювальну записку на ___ >сторінок, вякійнараховується ___таблиць, ___ >малюнків, ___ >формули.Графічначастина проектумістить всобі ___ >листівкреслень формату А1.

Удипломномупроектірозробленокомплекснумеханізаціювирощуванняозимоїпшеницістосовновиробничих умівТОВагрофірма „Україна"Недригайлівського районуСумськоїобласті. Упроектінадана характеристика машинно-тракторного паркугосподарства, провадженьаналіз його роботи.Враховуючинормативніпоказники тадосвідпередовихгосподарстврозробленоструктурний таякісний складзбирально-транспортного комплексу длягосподарства таорганізацію його роботи.

>Запропонованоновусільськогосподарську машину длязбирання йтранспортуваннянезерновоїчастиниврожаю.Спроектованийкогтновоз-волокушаагрегатується із тракторомТ-150К.Розроблено заходь ізохорони роботи. Проведеноекологічнаекспертиза проекту.Обгрунтованоекономічнуефективністьвирощуванняозимоїпшениці.


>Зміст

 

>Вступ

>І.ІІриродньо-господарська характеристика підприємства

1.1Загальнівідомості прогосподарство

1.2Аналізвикористання машинно-тракторного парку (>МТП)

1.3Аналізпоказниківвирощування тазберіганняозимоїпшениці

1.4Існуюча вгосподарствітехнологіявирощуванняозимоїпшениці

1.5Забезпеченість комплексом машин.

1.6Обгрунтування тими проекту

>2.Проектованийтехнологічний проектвиробництваозимоїпшениці

2.1Місцеозимоїпшениці всівозмінні

2.2Внесеннядобрив

2.3 Основи і іобробіток грунту

2.4Передпосівнийобробіток грунту

2.5Підготовканасіннєвогоматеріалу

2.6Сівба

2.7Догляд запосівами

2.8Збиранняврожаю

2.9Післязбиральнаобробка зерна

2.10Структурний йкількісний склад комплексу машин дляпроектованоготезнологічногопроцесу

3.Конструктивневдосконаленнякопновоза-волокуші (>розробка)

3.1Оглядіснуючихтехнічнихзасобів таобґрунтуваннянеобхідностівдосконалення

3.2Будова та принцип роботимашини

>З.3Міцніснийрозрахунок

3.4Розрахунокпродуктивностікопновоза-волокуші

>З.5Техиіко-економічнаоцінкаконструктивної розробки

4.Охорона роботи

4.1Правове забезпеченняохорони роботи вгосподарстві

4.2Логічнемоделюваннянебезпек

4.3Розробказаходів безпеки роботи примеханізованомувирощуванні

>зернових культур

4.4Охорона роботи поконструктивнійрозробці

5.Екологічнаекспертиза дипломного проекту

>6.Економічнаоцінка дипломного проекту

6.1Розрахуноксобівартостівиробництвапродукції

6.2Розрахуноквартостідодатковихкапіталовкладень

>6.3Техніко-економічніпоказники дипломного проекту

6.4Ефективністьвпровадженнякомплексноїмеханізаціївирощуванняозимоїпшениці

>Висновки тапропозиції

>Література

>Додатки


>Вступ

Уостанні рокта вгосподарствах Українишироке поширення здобула комплекснамеханізаціявирощуванняозимоїпшениці наплощі понад 60 %їїзагальноїкількості.

>Комплекснамеханізаціявирощуванняозимоїпшениціпередбачає:

-вибірнайкращихпопередників ,високоврожайнихсортів

-суворутехнологічнудисципліну привиконанії!технологічнихопераційпроцесу,

-застосуванняширокозахватноївисокопродуктивноїтехніки,

-потоковістьвиконанняробіт іздвозмінним режимомвикористання
>техніки;

-мінімізаціюобробітку фунта та догляду запосівами;

-використання новихвисокоефективнихгербіцидів та необходимих
>мінеральних таорганічнихдобрив;

-застосуванняпрогресивних форморганізації роботи,матеріального

>стимулювання

-високу культуруземлеробства.

>ОснащеннясільськогосподарськихпідприємствсучасноюВисокопродуктивною йнадійноютехнікою – одна зосновних умівподальшогоіндустріальногорозвиткусільськогогосподарства , зростаннюпродуктивності роботи, збільшенняврожайностісільськогосподарських культур,скороченнятрудових,матеріальних йгрошовихвитрат навиробництвопродукціїрослинництва йтваринництва.

>Високаоснащеністьсільськогосподарськихпідприємствзабезпечуєповнумеханізаціювиконаннясільськогосподарськихробіт.Сучаснатехнікадозволяєвиконуватисільськогосподарські роботишвидко й ізвисокоюякістю, примінімальнихвитратахробочого години тагрошовихзасобів навиробництвоодиниціпродукції.

>Інженер винен матір не лишеглибокупрофесійнупідготовку, але й іпевнінавикидослідницької роботи.Він виненумітиузагальнюватипередовийдосвід,виявитинайбільшраціональніформивикористаннятехніки.Цьогопоіребуєсучаснийрівеньрозвитку науки.


1.   >Природньо-господарська характеристика підприємства

 

1.1Загальнівідомості прогосподарство

>Територія товариства ізобмеженоювідповідальністюагрофірми «Україна»значодиться вПівденно-східнійчастиніНедригайлівського районуСумськоїобласті. До складу підприємствавходятьнаселеніпункти :>Тимченки,Саєво ,Гаврики,Кінашиво.Центральнасадиба зТимченкизнаходиться за 72 км від обласного центрумістаСуми, та ЗО км від районного центрумістаНедриіайлів й за 65 км відзалізничноїстанції містоРомни .Спеціалізаціягосподарства :молочно-буряко-зернова

Загосподарствомзакріплено 2662Газемлі

>Площа, га

>Відсоток

 

>Загальназемельнаплоща 2662 100
>Всьогосільськогосподарськихугідь 2623 98,5
3 нихрілля 2234,5 83.9
>сінокоси 151,9 5.7
>пасовища 205,6 7,7
>багаторічнінасадження 31 1.2
>Господарськідвори 39 1.5

>Територіягосподарстварозташована вмежахДніпровсько-Донецькоївпадини .Рельєфгосподарськогомасиву порівнянопростий йпредставляє собоюкорінне плато р. Суларозчленованебалочноюсистемою наширокіміжбалочніводорозділи .

>Поверхняускладненанеглибокими балками стоку котрізустрічаються повсій територїземлескористування .

>Середньорічнакількістьопадівскладає 533 мм,найбільша їхнікількістьвипадаєлітом202мм

>Середнявідноснавологість від 45 до 67%

>Господарствознаходиться в іншомуагрокліматичномурайоніСумськоїобласті,якийхарактеризуєтьсяпомірногеплимкліматом звтеплимкліматом ізтеплимлітом призначнійкількостівологи й недужехолодною зимою ізвідлигами .

>Середньорічна температурастановить + 6,4°.Найбільшхолоднимимісцями січень йлютий,абсолютниймінімумтемпературиповітря -34,6°.Абсолютний максимумтемпературиповітря + 37,9°.

Уціломукліматичнімови закількістю тепла ,світа ,вологисприятливі длявирощування всіхрайонованихсільськогосподарських культур.

>Серед земельнайбільшогопоширеннянабуличорноземитипові й їхнізмитівиди, котрізаймаютьводорозділи, плато й їхнісхили. Їххарактернітаківластивостідоситьглибокагумусованість (до 120 див), порівняновисокийвміст гумусу (3,6-4,2%) уверхньомугорізонті ізпоступовимзниженням його до низу .

>Цігрунтисприятливі длявирощування всіхсільськогосподарських культур .

Структурапосівнихплощ пороках вагрофірмістабільна ,хіба щопересіваєтьсяозимапшениця привимерзанні йвимоканні.

>Таблиця 1.2

Культура >Площа,Га >Відсоток
>Зернові йбобові –всього 1072 48,0
>Пшеницяозима 630 28,2
>Жито 25 1,1
>Пшениця яру 5 0,2
>Ячмінь 142 6,4
>Овес 50 2,2
>Кукурудза 20 0,9
>Просо 100 4,5
Гречка 100 4,5
>Пшениці –всього 270 12,1
Соняшнику 170 7,6
>Цукровийбуряк 100 4,5
>Кормові культури 852,5 38,1
>Кукурудза на силос йзел/корм 380 17,0
>Кормовікоренеплоди 11 0,5
>Маточникикормовихкоренеплодів 34 1,5
>Насінникикормовихкоренеплодів 6 0,3
>Однорічні труй : насіно 30 1,3
Назел/корм (>випаси) 141,5 6,3
>Багаторічні труй : насіно 68 3,0
Назел.корм 135 6,1
Навипас 35 1,6
Нанасіння 12 0,5
>Чисті парі 40 1,8
>Всього 2234,5 100

Зданнихтаблиці видно . щонайбільшуплощу вгосподарствівідведено подорніземлі .Значнаплощавідведена подкормові культури – 38,1 % . Уминуломугосподарствоспеціалізувалось навирощуваннінасінниківкормовихкоренеплодів , але й всучаснихумовахплощізайняті подцієюкультуроюскоротились домінімуму .

>Технічними культурамизайнято 19% відорних земель.

>Урожайністьсільськогосподарських культур

>Таблиця 1.3

 Культура 2005 2006 2007
>Озимапшениця 2,11 1,68 1,3
>Жито 2,5 1,99 4,42
Ярупшениця 1,56 1,23 2,54
>Ячмінь 1,15 1,29 2,92
>Овес 1,66 1,59 3,23
>Кукурудза 2,56 2,21 4,53
>Просо 1,67 1 0,95
Гречка 1,05 0,56 0,81
Соняшнику 0,68 1,05 1,18
>Цукровийбуряк 17,7 9,7 12,53
>Насінникикормовихкоренеплодів 1 1,41 0,83

як видно ізтаблиці 3 >урожайністьдеякихкультїр за >останні роктазначнознизилась . Цепояснюється тім. , щогосподарствоперебуває вскрутномуекономічномустановищі , невистачаєкоштів ,щобпридбатинеобхіднімінеральнідобрива ,засобизахиступротишкідників йхворобсільськогосподарських культур ,машино-тракторний парк неононвлюється , йзростаєнавантаження натрактори йкомбайни,внаслідок чогозатягуютьсяагротехнічні рядкивиконанняпольовихробіт.

Утаблиці 4наведеніпоказникисобівартості йтрудомісткостіпродукції заостанні 3 рокта

>Таблиця 1.4

>Собівартість йтрудомісткістьпродукціїрослинництва

>Затрати роботигод/т >Собівартістьгрн/т
Культура >Роки >Роки
2005 2006 2007 2005 2006 2007
>Озимапшениця 8 10 12 195 255 395
>Ячмінь 13 10 6 185 280 251
>Просо 10 17 18 107 262 351
Гречка 16 20 14 123 458 423
>Кукурудза зерно 2 4 3 184 237 310
>Цукровийбуряк 27 42 38 123 193 140
Соняшнику 5 3 3 884 574 410
>Насінники корм.Коренеплодів 382 226 359 7443 3495 5838

як видно ізтаблиці 1.4затрати роботи навиробництво 1 тонипродукції прямозалежать відурожайностіцієї культури в данийрік.Собівартістьпродукції ізкожним фатальністюзростає ,>цепояснюється диспаритетомцін на ц.р.продукцію йматеріальнотехнічними ресурсаминеобхідними длявирощування.


1.2.Аналізвикористання машинно-тракторного парку (>МТП)

>Наявністьтракторів й їхньогонаробіток по маркахнавелено втаблиці 1.5

>Таблиця 1.5

>Наявністьтракторів по марках та їхнінаробіток

>рік

марка трактори

>кількість

>річнийобсягробіт,ум.ст.га

>відпрацьовано

>виробіток ,>ум.ст.га

>Фізич

них

>Умов

них

>днів

>змін

нафізичний трактор

наумовний трактор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2005

>К-701

1 2,7 1475,8 94 113 1475,8 15,7 13,1 546,6 5,8 4,8

Т-150

1 1,65 489,6 136 136 489,6 3,6 3,6 296,7 2,2 2,2

>Т-150К

3 4,95 1587,6 588 588 529,2 2,7 2,7 320,7 1,6 1,6

>ДТ-75

3 3 1333,8 342 342 444,6 3,9 3,9 444,6 3,9 3,9

>Т-70С

2 1,8 423 282 282 211,5 1,5 1,5 235 1,6 1,6

>МТЗ-80

4 2,8 793,6 992 992 198,4 0,8 0,8 283,4 1,1 1,1

>ЮМЗ-6Л

2 1,2 420 420 420 210 1 1 350 1,7 1,7

>Т-40АМ

2 1 1185,6 247 247 592,8 4,8 4,8 1185,6 5,3 5,3

>Т-25А

2 0,6 729 405 405 364,5 1,8 1,8 1215 6 6

>Т-16М

2 0,44 703 639 639 351,5 1,1 1,1 1597,7 5 5

>ВСЬОГО

22 20,14 9141 4145 4164 4867,9 36,9 34,3 6475,3 34,2 33,2

2006

>К-701

1 2,7 577,2 37 45 577,2 15,6 12,8 213,8 5,8 4,8

Т-150

1 1,65 363 110 110 363 3,3 3,3 220 2 2

>Т-150К

3 4,95 1696,5 585 585 365,5 2,9 2,9 342,7 1,8 1,8

>ДТ-75

2 2 1740,8 256 256 870,4 6,8 6,8 870,4 6,8 6,8

>Т-70С

1 0,9 195,2 122 122 195,2 1,6 1,6 216,9 1,8 1,8

>МТЗ-80

3 2,1 476,7 681 681 158,9 0,7 0,7 227 1 1

>ЮМЗ-6Л

4 2,4 963,6 876 876 240,9 1,1 1,1 401,5 1,8 1,8

>Т-40АМ

1 0,5 916,5 235 235 916,5 3,9 3,9 1833 7,8 7,8

>Т-25А

1 0,3 243,1 187 187 243,1 1,3 1,3 810,3 4,3 4,3

>Т-16М

2 0,44 736,8 614 614 368,4 1,2 1,2 1674,5 5,5 5,5

>ВСЬОГО

19 17,94 7909,4 3703 3711 4299,1 38,4 35,6 6810,1 38,6 37,6

2007

>К-701

1 2,7 1274,1 93 102 1274,1 13,7 12,5 471,9 5,1 4,6

Т-150

1 1,65 578,1 123 123 578,1 4,7 4,7 350,4 2,8 2,8

>Т-150К

2 3,3 1187,2 424 424 593,6 2,8 2,8 359,8 1,7 1,7

>ДТ-75

1 1 1894,2 287 287 1894,2 6,6 6,6 1894,2 6,6 6,6

>Т-70С

1 0,9 306,8
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація