Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в ТОВ "Агрохім" Чаплигінского району Липецької області


Реферат Підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в ТОВ "Агрохім" Чаплигінского району Липецької області

Страница 1 из 7 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РФ

>МИЧУРИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра статисти та аналізу господарську діяльність

>ОТЧЕТ
про виробничої практиці по комплексному економічному аналізу господарської діяльності ТОВ «>Агрохим»Чаплигинского районуЛипецкой області

Студента

>СальвасерЕ.А.

спеціальність

«Бухгалтерський облік,

аналіз стану і аудит»

>МИЧУРИНСК-НАУКОГРАД-2007

1.         Організація аналітичної на підприємстві ТОВ «>Агрохим»

 

Головні вимоги до організації аналітичної на підприємстві ТОВ «>Агрохим» – її загальність і дієвість. Аналіз економічних процесів та його результатів – фундамент розробки і прийняття рішень щодо управлінню керівниками підприємства його підрозділів. Основними організаторами і виконавцями аналізу, у ТОВ «>Агрохим» є працівники економічної служби, головні економісти і головні бухгалтери; повинно бути ініціаторами і виконавцями роботи; вони мають розглядати, як професійних аналітиків. Проведення аналізу, у рамках галузі, цеху - невід'ємний елемент кола обов'язків кожного у головного спеціаліста підприємства.

Аналітична робота організується у центральної конторі підприємства, а й у кожному виробничому підрозділі. Ретельний аналіз стану речей - найважливіше завдання громадських бюро і груп економічного аналізу, постійно діючих виробничих нарад лише на рівні підприємства, відділення, бригади, у допоміжних і підсобних виробництвах.

Під час проведення аналізу необхідно дотримуватися такі організаційні принципи:

1. Проведення аналітичної роботи з всіх щаблях управління.

Це означає, що "аналіз є обов'язковою функцією всіх служб і підрозділів. Обов'язковість передбачає й за своєчасність, і якість проведення аналізу та доведення її результатів до споживача;

2.Непреривность виконання аналітичної роботи. Цей принцип передбачає відпрацюванні відповідних графіків надання результатів аналізу відділами і підрозділами підприємства;

3. Визначення оптимального переліку показників і аналітичних форм. Це передбачає доведення до підрозділів певного кола запитань і показників, які потрібно піддається аналізу в встановлених термінів;

4. Участь керівників і спеціалістів в аналітичної роботі. Результативність аналізу багато чому визначається рівнем компетенції і грамотності фахівців – аналітики й журналісти передусім керівників.

Перед початком роботи у ТОВ «>Агрохим» становлять план аналізу, куди можуть бути включені такі заходи:

- Формулювання мети аналізу та напрямів використання результатів;

- Розробка програми із зазначенням конкретного терміну і виконавців;

- Вибір показників (чинників), дозволяють досягти поставленої мети;

- Підготовка інформації та її перевірка (визначення джерел інформації, перевірка достовірності й порівнянності, розробка таблиць і вказівок з їхньої заповнення);

- Аналітична обробка інформації (розкриття перетинів поміж чинниками, їхнього впливурезультатирующие показники, оцінка відхилень показників від рівня базового періоду чи бізнес-плану, можливої шкоди);

- Узагальнення результатів аналізу (підсумкову оцінку досягнення мети і виявлення резервів, розробка управлінські рішення для практичної реалізації резервів);

- Розробка заходів із контролю над виконанням ухвалених рішень.

План і програми розробляються головним економістом з участю всіх провідних фахівців, затверджуються керівником підприємства.

Для розгляду трудовими колективами проектів перспективних і поточних планів економічного та розвитку, інформації про виконання рішень необхідно забезпечувати їх даним аналізу створених ситуацій.

Інформаційне забезпечення аналізу має базуватися на достовірних джерелах, що відбивають зміст плану, хід і результати господарських процесів. Це затверджений виробничо-фінансовий план господарства, госпрозрахункові завдання за трудовим колективом відділень, ферм, бригад, технологічні карти, діючі норми вироблення, добові норми витрат насіння, кормів, нафтопродуктів, інші нормативи. Основними джерелами інформації є дані бухгалтерської, статистичної і оперативної звітності, поточного бухгалтерського обліку, і первинних документів.

Будь-який аналіз буде дієвим лише за скороченні терміну від втілення певного етапу господарських процесів до виходу аналітичних розрахунків й пропозицій з регулювання виробництва. Для цього він у підприємствах заздалегідь передбачається таке побудова поточного бухгалтерського облік і звітність, у якому були б, усе показники, котрі розкривають роботу кожного підрозділу, обсяги робіт із видам, витрати з елементам та інші відомості, використовувані в повсякденному аналізі діяльності підприємства.

Усі матеріали облік і звітність, від документації до річного звіту та балансу, підлягають ретельної перевірці.

Технічна перевірка встановлює дотримання правил складання звітності, повноту заповнення форм, достовірність арифметичних підрахунків, його присутність серед документах підписів посадових осіб. Перевіряється відповідність які у документах планових показників із затвердженим планом.

Відбір матеріалу для аналізу підприємстві ТОВ «>Агрохим» проводиться відповідно до системою показників, встановлених планом програму аналізу.

У багатьох сільськогосподарських підприємств аналітичні розробки зводяться до визначення результативних показників врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тваринництва, собівартості та інших і порівнянню його з як алогічні даними плану і минулого року, тобто, сутнісно, до аналізу статистичних показників.

Статистичні показники слід доповнювати аналітичними розрахунками, спрямованими на вивчення внутрішніх взаємозв'язків, раціональності поєднання галузей виробництва, забезпеченості ресурсами та його використання, що дозволяє вимірювати вплив чинників перебіг і вивести результати господарських процесів.

Висновки аналізу, засновані на вивченні показників економічного паспорти й аналітичних розрахунків, зручно оформити як аналітичної записки, представленої керівнику підприємства головним економістом, головний бухгалтер, фахівцями, які проводили аналіз розділу діяльності чи галузі.

У короткої формі наводяться найважливіші дані, що характеризують результати і стан справ, вплив окремих чинників, викладається прогноз її подальшого розвитку галузі підрозділи, пропонуються заходи щодо поліпшенню роботи.

Для проведення періодично повторюваного аналізу то, можливо складеностандарт-план, що передбачає: хто, коли і з яких показниками виконує аналіз чи відстежує економічні закономірності, яку і з якої формі готує і до кого передає.

З використанням для підприємства комп'ютерна техніка, відповідних пакетів програм чи інших засобів автоматизованої обробки даних вихідна інформація іде оператору для введення. Поточні результати аналізу використовуються керівництвом країни та фахівцями з метою прийняття оперативних рішень.

Завершальна стадія аналітичної роботи у ТОВ «>Агрохим» – складання аналітичної записки (Додаток А). Записка то, можливо оформлена за аналогією з пояснювальній запискою до річного звіту підприємства. Зазвичай, вони містять:

- Інформаційну базу аналізу;

- Аналітичні таблиці;

- Безпосередньо аналіз, який у відповідність до затвердженої методикою;

- Укладання за результатами аналізу;

- Пропозиції з використання виявлених резервів чи усунення недоліків.

Конкретний зміст аналітичної записки визначається цілями і завданнями аналізу, проте, завжди обов'язковими вимогами є чіткість викладу, об'єктивність і документальна обгрунтованість.

Текстова частина записки містить висновки, які з аналізу таблиць і обгрунтованість розрахунків, розкриває головна причина виявлених відхилень. У резюме записки узагальнюються результати аналізу, даються пропозиції з поліпшення використання ресурсів немає і діяльності підприємства. Без розробки конкретних пропозицій виконаний аналіз втрачає своє значення сенс, дискредитує мета його проведення.

Висока ефективність аналізу досягається завдяки добре організованому контролю над виконанням ухвалених рішень. У цьому слід підкреслити, що самого адміністративного контролю недостатньо - необхідно залучення економічних служб, які брали участь в аналітичної роботі.


2. Аналіз економічних умов діяльності підприємства ТОВ «>Агрохим»

Суспільство з обмеженою відповідальністю «>Агрохим» народилося лютому 1999 на території СГВК сілУрусово,Троекурово,Конюшки,ПетелиноЧаплигинского районуЛипецкой області.

Суспільство з обмеженою відповідальністю – організаційно-правова форма підприємства, створеної за угоді юридичних і фізичних осіб шляхом поєднання їхніх вкладів з метою здійснення господарської діяльності й одержання прибутку. Прибуток, отримувана ТОВ «>Агрохим», розподіляється пропорційно вкладах його чиучредителей.Участниками суспільства є громадяни і юридичних осіб. Державні органи влади та органи місцевого самоврядування немає права виступати учасниками товариств, якщо інше встановлено законом «Про суспільствах із обмеженою відповідальністю».

Кількість учасників повинно бути понад 50 відсотків людина. Якщо ж воно перевищить встановлений законом межа, не те суспільство протягом року має бути перетворено на відкрите товариство, а, по закінченні цього часу – ліквідовано через суд знову, якщо число його не зменшиться до встановленого законом краю.

Суспільство з обмеженою відповідальністю ТОВ «>Агрохим» має дві установчих документа – установчого договору, підписаний його засновниками, і затверджений ними статут. Якщо суспільство створюється однією особою, його установчим документом є статут.

Адміністративний і Київський господарський центр господарства ТОВ «>Агрохим» лежить у містіЧаплигине і віддалений від обласного центру міста Липецька на 85 км. До пунктів здачі сільськогосподарської продукції такі: доелеватора-1 км., досвеклопункта-5 км., до молзаводу 5 км, до м'ясокомбінату 4 км. Зв'язок центральної садиби з обласним і районним осередками та пунктами здачі сільськогосподарської продукції здійснюється за автошляхам з універсальним твердим покриттям, протяжність яких за території господарства11,2км.

Клімат зони, куди входить господарство, помірно-континентальний пояс Північного півкулі з теплим влітку, іустойчиво-морозной взимку. Найбільш холодний місяць січень з середньої температурою –>11С. Абсолютний мінімум –>40С, абсолютний максимум +>40С.

У середньому становив території випадає 550-600 мм. опадів. Близько 70% їх на теплий період. Взимку утворюється стійкий сніжний покрив, середня висота якого сягає 25-30 див. Грунт промерзає на глибину 85 див.

 Вітер помірний зі середньорічний швидкістю 3,8-4,6 м/с.Преобладающими вітрами є південно-східні і північно-західні. Загальна кількість днів із сильними вітрами вбирається у 18-20.Преобладающие грунту- чорноземивищелоченние. Вони надають унікальні можливості для рослинництва і тваринництва. Природні умови дозволяють обробляти у господарстві основні види сільськогосподарських культур.

Проводячи характеристику економічних умов діяльності сільськогосподарського підприємства, доречно буде навести даних про його розмірах, основних економічних показниках і внутрішньогосподарської спеціалізації чи поєднання галузей.

Розглянемо економічну характеристику господарства. Проаналізуємо розміри підприємства ТОВ «>Агрохим». Оптимальний розмір залежить від виробничого напрями, від особливостей природних і нових економічних умов району, розташування господарства. Основний показник, найточніше що характеризує розміри виробництва, є вартість валової продукції.

Про розмірах виробництва ТОВ «>Агрохим» ми можемо бачити з урахуванням показників розмірів виробництва, які уТаблице 2.1


Таблиця 2.1 - Показники розміру господарства ТОВ «>Агрохим»

Показники

>Базисний рік

2004

Минулий рік

2005

>Отчетний рік

2006

Ставлення звітного року до базисному, %
Вартість валової продукції, тис. крб. 150557 236087 377837 250,9
Вартість товарної продукції, тис. крб. 44531 116276 197092 442,6
Середньорічна вартість основних засобів виробництва, тис. крб. 220773 306880,5 387259 175,4
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. крб. 129374 220774,5 389443,0 301,0
Середньорічна кількість працівників, чол. 329 485 481 146,2
Загальна земельна площа, га. 15612 29892 34552 221,3
Площа сільськогосподарських угідь, га 15612 29892 33300 213,3
У т. год. ріллі 13322 24308 26890 201,8
Сінокоси 920 1610 2436 264,8
>Пастбища 1370 3974 3974 290,1
Багаторічні насадження - - - -
>Залежь - - - -
Чисельність поголів'я, гол 2371 2364 2273 96,0
Погукали великих рогатих худоби 822 822 825 100,4
Коні 3 3 2 66,7
Енергетична потужність, л. з. 24015 24114 28274 117,7

Дані таблиці 2.1 дозволяють простежити за зміною розмірів господарства протягом трьох останніх. За його розміром ТОВ «>Агрохим» може вважатися великим підприємством. Загальна земельна площа становить34552га., що у 121,3 % вище, ніж у 2004 року. Вартість валової продукції збільшилася на 150,9%, а вартість товарної своєї продукції 242,6%, що пов'язано багато в чому зі зростанням цін. Також зросла вартість проїзду основних виробничих фондів на 75,4%. Чисельність співробітників збільшилася на 46,2 % проти рівнем 2004 року. На 4% зменшилася чисельність поголів'я ВРХ.

При визначенні організаційно-економічної характеристики господарства важливо визначити її спеціалізацію чи поєднання галузей. Для сільськогосподарського підприємства спеціалізація визначається по питомій вазі певних товарних галузей у складі виручки від.

Таблиця 2.2 - Склад і структура виручки за реалізовану продукцію ТОВ «>Агрохим» за 2004-2006 рр.

2004 рік 2005 рік 2006 рік
>Тис. крб. % >Тис. крб. % >Тис. крб. %
Зернові 21845 49,05 90295 77,63 156939 79,63
Цукрові буряки 11301 25,37 - - - -
Соняшник - - - - - -
Ріпак - - - - 6987 3,54
Картопля - - - - - -
Інші - - - - 21 0,01
Разом з рослинництва: 33146 74,43 90295 77,62 163947 83,18
Молоко 4772 10,71 16801 14,44 25505 12,94
Жива маса великої рогатої худоби 6512 14,62 8885 7,64 7578 3,84
Жива маса свиней 89 0,19 68 0,058 - -
Жива маса коней 12 0,027 - - - -
Жива маса птахів - - - - - -
Яйце - - - - - -
Вовну - - - - -
Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація