Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Організація, нормування та оплата праці в свінарстві


Реферат Організація, нормування та оплата праці в свінарстві

>Організація,нормування та оплата роботи всвинарстві


>Зміст

>Вступ

1.Загальнаекономіко-організаційна характеристикаСГТОВ «Дружбанародів»

2.Організація роботи всвинарствіСГТОВ «Дружбанародів»

2.1Існуючіформирозділення йкооперації роботи вСГТОВ «Дружбанародів»

2.2Організаціяосновнихтрудовихпроцесів всвинарстві

2.3Організаціяробочих місць

2.4Технічне забезпеченнятрудовихпроцесів всвинарстві

2.5Обґрунтуваннячасів роботи йчасівідпочинку всвинарстві

3.Розробка норм йнормативів роботи

4.Форми йсистеми оплати роботи всвинарстві

>Висновки йпропозиції

Списоквикористанихлітературнихджерел


>Вступ

Уумовахринковоїконкуренціїефективністьдіяльностієвирішальноюпередумовою нелишерозвитку, а івиживання підприємства.Істотнозростаєзначення всіхфакторів, котрівпливають нарезультативністьвиробництва. Одним ізнайсуттєвішихфакторівефективностієнауковообґрунтована організація роботи.Взаємозв’язокорганізації роботи тараціоналізаціїтрудовоїдіяльностівизначаєтьсячисленнимизв’язками (>фізичними,економічними,психологічними,правовими), щоіснують ворганізаційних системах, тавзаємовідносинами, щопотребуютьраціоналізації.Питанняорганізації роботививчають багатодисциплін,зокрема безпекажиттєдіяльності, організація роботи,економетрія, менеджмент,економіка роботи,нормування роботи,прийняттяуправлінськихрішень,трудове право,психологія роботи,психофізіологія роботи,соціологія роботи, організаціяінформаційноїдіяльності у сферіуправління,теорія й практикасамоменеджменту.

Отжетемоюобрана длярозгляду вданійроботіє організація,нормування та оплата роботиєактуальною длябудь-якого підприємствасільськогогосподарства. Упредставленійкурсовійроботірозглядаєтьсяпідприємство одним ізосновнихвидівдіяльностіякоговиступаєсвинарство.Свинарствоєважливоюгалуззютваринництва.Свинарство якскороспілагалузьтваринництварозвивається в всіхприродноекономічних зонах України.Відмінності врівні йогорозвиткувизначаютьсяпередусім характеромкормовихресурсів йнаявністюдостатньоїкількостікормів ,щоконцентрувалися.Найбільшрозвинутесвинарство вЛісостепі.Здебільшогорозводятьбілуукраїнську породу.

>Світовийдосвідрозвиткусвинарствапоказує, щопідвищенняпродуктивності йзниженнясобівартостісвинини на 60–65, бо і понадвідсотківвизначаєтьсянауковообгрунтованоюгодівлею. При цьому максимальноважливупродуктивність тамодержують лише законцентратноїбіологічно-повноцінноїгодівлі. Іякщо вгосподарствах, у які у 2005роцісередньодобовийприрістстановивлише 262 р,підняти йогохоча б до 500–550 р (щозначнонижче запоказникибільшостікраїнЄвропи), то, нанаявномупоголів’їодразузбільшитивиробництвосвинини в 1,5–2 рази. Тому забезпечення свинейпотрібноюкількістюповноціннихкормів йпідвищенняїхньоїконверсіїслідрозглядати якнайважливішийелементресурсозберігаючоїтехнології, щодаєзмогуперетворитисвинарство встійкорентабельнугалузь.


1.Загальнаекономіко-організаційна характеристикаСГТОВ «Дружбанародів»

>Сільськогосподарськетовариство ізобмеженоювідповідальністю «Дружбанародів» —цепотужнийагропромисловий комплекссучасного Кріму,створений набазінайбільшогоагрокомбінату в СРСР. Насьогодніцеодне ізнайбільшихпідприємствгрупи, щоспеціалізується нарізнихвиробничих сферахагропромислового комплексу «>Миронівськийхлібопродукт».

>СГТОВ «Дружбанародів» —цеінтегрований комплекс звиробництвам’яса йм’ясопродуктів.Тваринництвогосподарствапредставлене яксвинарством, то йскотарством.Родзинкою «>Дружбинародів»є комплекс звідгодівлі ВРХ на 30 тис.голів.Основнийнапрям —вирощуваннябиківабердино-ангуськоїпороди.Саме смердотідаютьзмогувироблятиделікатеснуяловичину подторговоюмаркою «>СертифікованийАнгус».Крім того, ускладігосподарства «Дружбанародів»є великий свинокомплекс зщорічнимзабоєм понад 28 тис. свиней, атакожплемінна ферма,управлінняякоюздійснюєтьсяспільно ізканадськоюкомпанією Genesys.

На територїТОВ «Дружбанародів» працюєм’ясопереробний завод, обладнаньсучаснимєвропейськимобладнанням,який працює насировинівласнихкомплексівгосподарства.Виробничіпотужності підприємства тановітнітехнологіїдозволяютьщоденновироблятиповнийасортиментковбаснихвиробів вобсязіблизько 10 тонн.

>Земельніугіддягосподарствастановлятьблизько 15 тис. га.Відповідно до потребтваринництва, вгосподарствіформуютьсясівозміни, основу якістановлятькормові культури.Середосновних культур, щовирощуютьсягосподарством, —кукурудза (понад 40% всіхплощврожайністющонайменше 100 ц/га сухого зерна),пшениця таячмінь (ізмінімальноюврожайністю 60 ц/га), люцерна, сорго, соя.Значнучастину вструктуріпосівівзаймаютьпасовища тасінокоси.

>Загалом вгосподарстві «Дружбанародів» працюєблизько 1800працівників.


2.Організація роботи всвинарствіСГТОВ «Дружбанародів».

 

2.1Існуючіформирозділення йкооперації роботи вСГТОВ «Дружбанародів»

Уумовахреформуваннясільськогосподарськоговиробництва,приватизаціїземлі тамайна, роль тазначущістьтрудовихколективів яксамостійнихтоваровиробниківзакономірнозростає.Первиннийколективєпершоосновою, девзаємодіють усі йогоскладовіелементи:робоча сила, земля,засобивиробництва.

>Моделімеханізаторськихколективів таіншихосновних йдопоміжнихпідрозділів угалузі, їхньогокількісно-якісніпараметривизначатимуться такимиважливими чинниками, якпрограмавиробництва,їїобсяги йтрудомісткість.Кожний із нихпевноюмірою включень у системуорганізаційних, аумовахринку - йекономічнихзв'язків одного із одним. Отже,перехід доринковихвідносинвимагає системногопідходу доудосконалення як окремих форморганізації, то йсистемитрудовихколективів укожномугосподарстві. У новихумовахгосподарювання усіпідрозділи основного йдопоміжногопризначеннястаютьсуб'єктамиринковихвідносин.Спочатку навнутрішньогосподарськомурівні, аподальшомурозвитку - й назовнішньогосподарськомутоваровиробникивступають уринковівідносини черезобмін продуктамисвоєїдіяльності (>продукції,робіт тапослуг).

>Важливимелементоморганізації роботиєподіл роботи,тобтовідокремленнявидівтрудовоїдіяльностіміжпрацівниками, бригадами ііншимипідрозділамиСГТОВ «Дружбанародів». Це -відправний пункторганізації роботи, що,виходячи ізцілейвиробництва,складається взакріпленні закожнимпрацівником й закожнимпідрозділомїхніх обовязків,функцій,видівробіт,технологічнихоперацій.Рішення цого запитанняповиннепередбачати поряд ізвимогоюнайбільшраціональноговикористанняробочого години йкваліфікаціїпрацівникатаку йогоспеціалізацію,щобзберігаласязмістовність роботи, недопускалася йогомонотонність,забезпечуваласягармонізаціяфізичних йпсихічнихнавантажень.

УСГТОВ «Дружбанародів»існуютьнаступніформиподілу роботи:

-функціональне - узалежності від характерувиконуванихпрацівникамифункцій навиробництві іучасті їхні увиробничомупроцесі. Зацієюознакоюпрацівникиподіляються наробітників таслужбовців.Службовціподіляються накерівників,фахівців йтехнічнихвиконавців. У своючергуробітникиможутьскладатифункціональнігрупиосновнихробочих,обслуговуючих йдопоміжних.Середостанніхвиділяютьсягрупиремонтних йтранспортнихробітників,контролерівякості,робітників поенергетичномуобслуговуванню й т.д.;

-технологічне - по фазах, видамробіт,технологічнимопераціям.Воновизначаєрозміщенняпрацівниківвідповідно дотехнологіївиробництва і узначніймірівпливає нарівеньзмістовності роботи. Привузькійспеціалізації вроботіз'являєтьсямонотонність, призанадтоширокійспеціалізаціїпідвищуєтьсяімовірністьнеякісноговиконанняробіт.Відповідальна завданняорганізатора роботискладається вперебуванні оптимальногорівнятехнологічногоподілу роботи;

-професійне - поспеціальностях йпрофесіям.Виходячи ізцієїформиподілу роботи,установлюєтьсянеобхідначисельністьпрацівниківрізнихпрофесій;

-кваліфікаційне - поскладності йточностіробітвідповідно допрофесійних знань йдосвіду роботи.Поділ роботиздійснюється зарівнемкваліфікаціїпрацівниківвиходячи ізнеобхідноїкваліфікаціїробіт.

Длярішенняпитаньподілу роботикористуютьсяпоняттями ">границіподілу" й ">рівеньподілу".Границіподілу -нижня йверхнямежі,нижче йвищеякогоподіл роботинеприпустимий.Рівеньподілу -прийнятарозрахункова чифактичнодосягнута величина, щохарактеризує станподілу роботи.

>Органічнозв'язана ізподілом роботиявляєтьсякооперація роботи,тобтовстановленнясистемивиробничоговзаємозв'язку йвзаємодіїпрацівників йпідрозділівміж собою.

НаСГТОВ «Дружбанародів»виділяютьформикооперації роботи:

-міжцеховакоопераціяспеціалізованихцехів,спрямована на забезпеченнязлагодженоїїхньоївзаємодії повипускукінцевоїпродукції підприємства;

-внутріцеховакоопераціяспеціалізованихділянок,цільякої –взаємозв’язокдіяльності повипускукінцевоїпродукції;

-внутрідільничнакооперація окремихпрацівників чивиробничих бригад повипускузакріпленої заділянкоюпродукції;

-внутрібригаднакооперація, щопоєднуєробітників, котріспільновиконуютьєдине длябригадивиробниче заподіяння й несутьколективну відповідальність зарезультати роботибригади.

-міжвиконавча формакооперації -коопераціяміжавтономнимипрацівниками.

>Найважливішими напрямамиудосконалюванняподілу йкооперації роботиєсполученняпрофесій,розширення зонобслуговування. Великийпростір дляпроявуініціативиробітників удоцільнійкооперації роботидає організація роботи вкомплексних бригадах ізчастковою чиповноювзаємозамінністю.

2.2Організаціяосновнихтрудовихпроцесів всвинарстві

Приобладнаннісвинарськихприміщень напідприємствіТОВ «Дружбанародів»врахований фронтгодівліпоголів'я,тобтодовжинугодівниці врозрахунку накожнутварину. В частности, длявідлучених поросятвінстановить не менше як 20 див, а ремонтного івідгодівельного молодняку - 30 див. Проведенокомплектацію свиней угруповому верстата й угрупахвідлучених поросят,відгодівельного чи ремонтного молоднякурізниця уживіймасі неперевищує 10%.

Убільшостігосподарств притрадиційнійгодівлізастосовуютьвологікормо-суміші, а томуважливезначеннямаєконсистенція корму.Залежно відспіввідношення сухого корму та водирозрізняють годуйсухі (1:0; 14 %вологості),сухірозсипчасті (1:0,5; 43 %),вологірозсипчасті (1:1; 57%),густікашоподібні (1:1,5; 66%),рідкікашоподібні (1:2; 72 %),густісупоподібні (1:2,5; 76 %) тарідкісупоподібні (1:3; 79%). Притрадиційнійгодівлінайефективнішимєзгодовуваннясвинямкормосумішейвологістю 60-70 %.Збільшеннявологості понад 80 %призводить дозменшеннявикористання азоту корму на 8-10%.

>ТехнологіяпромисловихкомплексівТОВ «Дружбанародів»передбачаєгодівлювідлучених поросят сухимикормосумішами привільномудоступі до води. Хорошийефектдаєпоєднання сухихкормів ізвологимирозсипчастими чигустимикашоподібнимикормосумішами,тобтосухий кормрозміщують вокремійдодатковійсамогодівниці.

>Звичайно свинейгодуютьдвічі на день.Винятокстановлятьпоросята-сисуни,відлучений молодняк тапідсисні свиноматки.Одноразовузволоженудаванку кормутваринимаютьпоїдативпродовж 1-1,5годівлівзимку та недовше 1годівлівлітку.Такугодівлюназиваютьнормованою звільню. Однаксвиніпоїдають кормнерівномірно.Аджеіснуютьхвиліпідйому й спадуінтенсивності зростаннютваринногоорганізму вокреміперіодирозвитку.Вітчизнянимивченимивиявлено, щосереднятривалістьхвиліспоживання кормустановить 16-18діб. У зв'язку ізцимефективністьвирощування свиней великоюміроюзалежить відмайстерностідоглядачів, котріповинніщоденноспостерігати зашвидкістюпоїданнякормів.

Гарнимзасобомзапобіганняявищувідставання врості окремих поросятєдодатковеобладнання у верстатасамогодівниці, вякійпостійномає бути сухакормосуміш чикомбікорм.Відсталих уростітваринвилучають вокремі верстати, для чого нерідше ніж одного разу намісяцьпроводятьсортування молодняку заживоюмасою.Груповігодівницітакождодатковообладнуютьрозподілювальними перегородками за фронтомгодівлі.

>Уникнутибільшостінедоліків, а й удекількаразівзменшитизатратиручної роботи привирощуванні свинейдозволяєвпровадженнягодівлі молодняку сухими кормами (>комбікорм чикормосумішконцкормів) зспеціальнообладнанихсамогодівниць, що широкозастосовується взарубіжнихкраїнах йможевикористовуватись уумовах України як на великихпромислових комплексах, то й наміні фермах чи уприсадибниххлівах.

2.3Організаціяробочих місць

>Важливимелементоморганізації роботи напідприємствієвдосконаленняпланування,організації йобслуговуванняробочих місць ізметоюстворення накожному із них необходимих умів длявисокопродуктивної роботи.

>Оснащенняробочих місць всільськомугосподарствіздійснюється затиповими проектами, в яківрахованінеобхіднірекомендаціїщодооснащення йплануванняробочих місцьданого виду.Використаннятиповихпроектівсприяєвпровадженнюдосягнень науки й передовогодосвіду впроцесіорганізаціїробочих місць,знижуєтрудомісткість роботи,дозволяє підвищитирівеньорганізаціїтрудовихпроцесів.

>Робочімісцякласифікують за такими параметрами, якпрофесія такількістьвиконавців,ступіньспеціалізації,рівеньмеханізації,кількістьустаткування, характеррозміщення впросторі.

>Великезначення ворганізації роботимаєобслуговуванняробочих місць,тобто забезпечення їхніпротягомробочоїзмінисировиною,матеріалами,заготівками,транспортнимизасобами,послугами ремонтного характеру тощо.

>Обслуговуванняробочих місцьздійснюється за такимифункціями:енергетична,транспортно-складська,підготовчо-технологічна,інструментальна,налагоджувальна,міжремонтна,облікова таін.

>Всіціфункціїмаютьвиконуватисябезперебійно й впевнихорганізаційних формах, таких якстандартне,планово-попереджувальне,черговеобслуговуванняробочих місць.

Для забезпеченнязбалансованостіміжкількістюробочих місць йнаявнимитрудовими ресурсами,раціональнішоговикористаннярезервіввиробничогопотенціалу тапідвищенняпродуктивності роботизастосовуютьатестацію йпаспортизаціюробочих місць.

 

2.4Технічне забезпеченнятрудовихпроцесів всвинарстві

Дляорганізаціїповноготехнологічного циклувикористовуєтьсяприміщенняплощею не менше29кв.м.Загальнаплощаприміщенняділиться навідокремленнівідділення ;

1.Площею 5 кв. м дляутримання2-х свиноматок ( 4 кв. м длясупоросної, 1 кв. м дляхолостої);

2.Площею 4 кв. м длядорощування (>вирощування) поросят (>10шт.);

3.Площею20кв.м длявідгодівлі поросят

Укожномувідділеннівстановлюютьсягодівниці,автоматичніпоїлкисоскового типу, котрізабезпечують постійна доступтварин допитної води. Подачапитної водиздійснюєтьсясамопливом ізємності,об'ємякоїзабезпечуєдобову потребутварин уводі (залежно відвіку від 10 до 30л/добу). .

>Оптимальнийтемпературний режим увідділеннівирощування поросят24°С,відгодівлі -18-20°С. вродильномувідділені - (локальнобіля поросят) -28-34°С,

>Приміщенняоблаштовуєтьсявитяжноювентиляцією.

Зметоюпідвищенняекономічногоспоживанняенергоресурсів тазбереженнябіологічної ціностіконцентрованихкормів, наТОВ «Дружбанародів»відмовитися відневиправданої практикиваріння їхнього у кормоцехах.

Дляпідвищенняпродуктивностітварин,спрощення іскороченнятехнологічнихопераційпідготовкикормів у кормоцехах широковикористовуватиконцентратний типгодівлі наосновікукурудзи тасої.

>Значнуекономіюпальногодаєвиробництвокомбікормів угосподарствах ізвикористаннямпокупних добавок тапреміксів. Тому вТОВ «Дружбанародів»створенокомбікормовий цех ззастосуванням у якихагрегатівУМК-Ф-2,АКМ-1 ">Харків'янка", установкиМКУ-1 таблок-модуляБМКА-1.

Длявиробництвависокопоживнихкормів з зернапшениці, ячменю,кукурудзи йбобових культур (гороху,сої)доцільнозастосовуватирізноманітніагрегати, якекструдериКМЗ-2М,КМЗ-2У,ЕЗ-Ф-300У,InstaPro-2000,мікронізаториБАРС-ЕМ,СРБ-Ф-2 таінші.

Насвинофермах й комплексах в кормоцехахзастосовуютьсядвохвальнізмішувачіС-12,С-7,С-2,ВК-1. Черезнедосконалістьробочихорганів йзначнутривалістьтехнологічногопроцесутакізмішувачіенерго- йметалоємні,складні вобслуговуванні,ненадійні вроботі ймалопродуктивні. ПривикористанніодновальнихбезлопаснихзмішувачівСКО-Ф-3,СКО-Ф-6,ЗС-Ф-1,ЗС-Ф-2енергоємністьтехнологічногопроцесузменшується в 1,5–2 разу.

Набазі тракториТ-16МрозробленийкормороздавачКТС-Ф-1.Використання йогознижуєвитрати роботи на 40% зарахуноксуміщенняоперацій,перевезення йроздачікормів,зменшуютьсяпряміексплуатаційнівиграти на 1 трозданого корму на 30%,питомікапіталовкладення – на 45%,приведенівитрати на 35% (4).

>КормороздавачКУС-Ф-2-2забезпечуєменшуенергоємністьпроцесуроздачікормів у два – 7разів, в 1,9 – 7,6разівтрудоємністьпроцесу,металоємність – в 1,5 – 6разів порівняно ізКСП-0,8 таКСП-0,8А.

>Основниминапрямамипідвищенняефективностівикористанняелектроенергіїєтакожвпровадженняавтоматичноїсистемиуправління ззастосуванняммікропроцесорів тамінікомп'ютерів,оптимізаціязавантаженняелектродвигунів,заміна лампрозжарюваннягазорозрядними лампамиосвітлення тощо.

2.5Обґрунтуваннячасів роботи йчасівідпочинку всвинарстві

Узв’язку із переходом докомплексноїавтоматизаціївиробництвапідвищуєтьсязначеннялюдини яксуб’єкта роботи тауправління.Людинанесе відповідальність заефективну роботувсієїтехнічноїсистеми:помилкаможепризвести донадто тяжкихнаслідків. Отжечаси роботи йвідпочинку напідприємствахсільськогогосподарстваповинне бутинормованим.Будь-яка робота винна бутизбалансована ізвідпочинком.

>Робочий годину виненвикористовуватисьробітниками йслужбовцями длявиконаннясвоєїтрудовоїфункції.Раціональневикористанняробочого годининабуває великогозначеннясаметепер, вумовахрозвиткуринковихвідносин йускладненнягосподарськихзв'язків принеобхідності збільшеннямасштабіввиробництва.Підвищуєтьсязначеннякожноїгодини,кожноїхвилиниробочого години,суворогодотримання правилвнутрішнього трудовогорозпорядку.

Увідповідності в УкраїнуПрацівникамнадаєтьсяперерва длявідпочинку йхарчуваннятривалістю не понад двох часів.Перерва невключається вробочий годину.Перерва длявідпочинку йхарчування виннанадаватись, як правило, черезчотиригодини после початку роботи.

Час початку йзакінченняперервивстановлюється правиламивнутрішнього трудовогорозпорядку.Працівникивикористовують годинуперерви насвійрозсуд. Нацей годину смердотіможутьвідлучатися ізмісця роботи.

На тихий роботів, де черезумовивиробництваперервувстановити не можна,працівникові винна бутинаданаможливістьприйманняїжіпротягомробочого години.Перелік такихробіт, порядок ймісцеприйманняїжівстановлюютьсявласником чиуповноваженим ним органом запогодженням ізвиборним органомпервинноїпрофспілковоїорганізації (>профспілковимпредставником) підприємства,установи,організації.


3.Розробка норм йнормативів роботи

Напрактицівикористовуютьсядослідно-статистичний йаналітичнийметодинормування.

Придослідно-статистичному (>іноді йогоназиваютьсумарним)методінормивстановлюються вцілому протягом усього роботу безелементногоаналізуоперацій.Дослідний методприпускаєвизначеннянорми наосновіособистогодосвідунормувальника, астатистичний -заснований навстановленні норм заданими профактичнівитрати години нааналогічну роботу вминулому.Дослідно-статистичний метод неможе бутивизнанийнауковим, бонормирозробляються безнеобхідногоаналізуфактичних умів роботи.

>Науковообґрунтованінорми роботивстановлюютьсяаналітичним методом. З йогодопомогоюнормуванняздійснюється внаступному порядку:нормованаопераціярозчленовується наскладовіїїелементи;визначаютьсяусіфактори, щовпливають натривалістьвиконання шкірногоелемента (>технічний,організаційний,психофізіологічний,економічний йсоціальні);проектуютьсяраціональний складоперації йпослідовністьвиконанняїїелементів ізурахуваннямнайкращогосполученняфакторів, щовпливають наїхнютривалість.Після цогорозраховуютьсявитрати години накоженелемент йвизначається норма години наоперацію вцілому.Одночаснорозробляютьсяорганізаційно-технічні заходь, щозабезпечуютьупровадженнязапроектованого трудовогопроцесу й установленоїнорми.

>Аналітичний методнормуваннябуває двохрізновидів:аналітично-розрахунковий йаналітично-дослідницький.Вонирозрізняються способомвизначеннявитрат години.

Прианалітично-розрахунковомуметодівитрати години накоженелементоперації йоперацію вціломувизначаються понауковообґрунтованихміжгалузевих,галузевих чимісцевих нормативи.

Прианалітично-дослідницькомуметодівитрати години накоженелемент йоперацію вціломувстановлюються наосновібезпосередніхвимірівцихвитрат наробочихмісцях (шляхомпроведенняфотографіїробочого години чи хронометражу).

>Крім тогопідприємствахзустрічаютьсявипадкиодночасноговикористання двохрізновидіваналітичного методу, коли саміелементинорми годинивстановлюються по нормативи, аінші - наосновіпроведенихдосліджень.

НапідприємствіТОВ «Дружбанародів»використовуєтьсяаналітично-розрахунковий метод, бовінзначноскорочуєтрудомісткість розробки норм,сприяєвстановленню нормрівноїнапруженості йдаєможливістьрозрахуватинорми до початкувиробництва новихвиробів.

>Нормування роботислужбовців. Докатегорії ">службовці"відносятькерівниківрізного рангу,фахівців ізвищою йсередньою фаховоюосвітою йтехнічнимивиконавцями (>діловодів,архіваріусів,секретарів,друкарок-стенографісток йін.). Длявстановленняїхньоїнормативноїчисельностівикористовуються тих жметоди, що й длянормування роботиробітників, у томучисліаналітично-розрахунковий метод наосновізастосування:єдинінори години;типових норм;нормативівчисельностіслужбовців пофункціяхкерування (>наприклад,нормативичисельності пофункції ">Бухгалтерськийоблік йзвітність" йін.).

>Застосовуєтьсятакожаналітично-дослідницький методустановлення норм, щопередбачаєбезпосереднєвивченнявитратробочого години наробочихмісцях.

>Нормиможуть бутидиференційованими (наоперацію) йукрупненими (протягом усього роботу).Диференційованінормивикористовуються длянормування роботитехнічнихвиконавців, аукрупнені - длянормування роботифахівців.

>Якщонормиохоплюють в основномуусівидиробіт йоперацій,властивітієї чиінша посади чигрупі посад, смердотіможуть бутивикористані длявизначеннянеобхідноїчисельностівідповіднихпрацівників.

>Норми роботи неможутьзалишатисянезміннимипротягомтривалогоперіоду години йпідлягаютьперіодичномувідновленню вмірузниженнятрудомісткостівиготовленняпродукції.

Напідприємствах винназдійснюватисясистематична робота повиявленню йвикористаннюрезервів зростаннюпродуктивності роботи йвстановленнюпрогресивних норм.Ця роботапередбачає:проведенняатестаціїробочих місць;розробку йреалізацію планутехнічногорозвитку іудосконалюванняорганізаціївиробництва;розробку йреалізацію календарного планузаміни йперегляду норм йосвоєння нових норм.

>Атестаціяробочих місцьпередбачаєоцінкуякості всіхдіючих напідприємстві норм роботи як одного ізнайважливішихпоказниківорганізаційно-технічногорівнявиробництва.Оцінкаякостідіючих нормприпускаєперевіркукожноїнорми навідповідністьдосягнутомурівневітехніки,технології,організаціївиробництва й роботи, после чогоприймаєтьсярішення проатестації чинеатестаціюперевірених норм.

>Атестованимивизнаютьсятехнічнообґрунтованінорми, щовідповідаютьдосягнутомурівневітехніки йтехнології,організаціївиробництва й роботи.

>Застарілі йпомилкововстановленінормивизнаютьсянеатестованими.Застарілимивважаютьсянорми, щодіють на роботів,трудомісткість якізменшилася врезультатізагальногополіпшенняорганізаціївиробництва й роботи, зростаннюпрофесійноїмайстерності іудосконалюваннявиробничихнавичокробітників.Помилковимивважаютьсянорми, привстановленні які були неправильноврахованіорганізаційно-технічніумови чидопущенінеточності взастосуваннінормативнихматеріалів, чи впроведеннірозрахунків.

>Переглядзастарілих нормздійснюється втерміни,установлюванікерівником підприємства заузгодженням зпрофспілковимкомітетом й у межах календарного планузаміни йперегляду норм роботи.Переглядпомилкововстановлених норм проводитися вміруїхньоговиявлення заузгодженням зпрофспілковимикомітетами.

>Нормипідлягаютьзамініновими й вмірувпровадження увиробництвоорганізаційно-технічнихзаходів, щозабезпечуютьістотнийрістпродуктивності роботи.


4.Форми йсистеми оплати роботи всвинарстві

>Взаємозв'язокміри роботи таїї оплатиздійснюється черезформи йсистеми оплати роботи, котрізалежать не лише відмеханізму новихекономічних йтрудовихвідносин, але й і відособливостейаграрної роботи тавиробництва.

Земля, Якамаєрізнупотенційнуродючість, генофондсортівсільськогосподарських культур,агротехніка їхньоговирощування,по-годно-кліматичніумови - всеце разомвпливає навиробництвопродукції. Приоднакових витратах роботи можнаодержатирізнікінцевірезультати, аотже, йвинагороду запрацю. Томувказаніфакторинеобхідновраховувати привиборі форм й систем оплати роботи вкожному конкретномувипадку.

Усільськогосподарськомувиробництві вперіод переходу доринковихвідносинможутьзастосовуватисярізнісистеми йформи оплати роботи. Характерпоєднанняосновної оплати із доплатами йпреміями накожномусільськогосподарськомупідприємствівизначаєтьсясистемою оплати роботи, авибірзалежить відрівня й стануорганізаційно-економічнихперетворень таіншихреформіськихреструктуризацій, котрівідбуваютьсянині. Тому насучасномуетапі вагропромисловомукомплексідоцільнозастосовуватитакісистеми оплати роботи:відрядну,погодинну,акордну та їхньогорізновиди -відрядно-преміальну,погодинно-преміальну,акордно-преміальну.

Упервиннихколективах Першідвіможутьзастосовуватисяпротягомвегетаційногоперіодусільськогосподарських культур як формаавансування доотриманнякінцевоїпродукції. У такомувипадку смердотістаютьскладовоючастиноюсистеми оплати роботи відрівняефективностівиробництва,тобто оплати роботи зафактичновиробленупродукцію чи відодержаного валового прибутку чи закінцевийфінансовий результатдіяльності колективу —прибуток.

>Всіцісистемимаютьпевніпереваги йнедоліки.Важливо,щоб укожномуокремомувипадку оплата роботи,прийнята вколективі,відповідалаконкретнимумовамгосподарювання,організаційним формам роботи йсприялаподальшомурозвиткувиробництва.

Оплата йстимулювання роботимаютьорганізовуватися в масштабахусьогофермерського колективу (>бригади), группрацівників зспільнимзакріпленнямпоголів'я таіншихзасобіввиробництва (>ланок) й окремихтваринників, заякимизакріпленогрупихудоби чиптиці.Стосовно шкірного ізцихсуб'єктіворганізаціїзарплатипотрібносплануватирезультатидіяльності,визначитипоказники, заякимиздійснюватимуться оплата йпреміювання. У такому жрозрізімаєвестисяоблікпродукції тавитрат.

>Відповідно до форморганізації роботиздійснюєтьсяколективна чиіндивідуальна оплата роботи. Припершій зарплата заколективнимирозцінкаминараховуєтьсяланці чивсійбригаді, апотімрозподіляється завизначенимитваринниками правилами. При цьомувраховуютьсявідмінності втарифних ставках,особистомувкладі тавідпрацьованомукожним ізпрацівниківчасі.

Оплатамаєздійснюватисявиключно запродукцію.Лише нагрупахтварин, де вон невиробляється чи необліковується,працяоплачуватиметься зарозцінками заобслуговуванепоголів'я.Нараховується оплата занатуральнимипоказниками -кількістюодержаних відтварин молока,яєць,вовни, меду тощо тапродукціївирощування,якоюємаса приплоду й приростуживоїмаси, завиняткомзагиблихтварин.Нормиобслуговуваннявизначаються згідно із правиламинормування роботи. При цьомуможепередбачатисянеповназайнятістьчастинипрацівників ізвідповіднимобліком витрат години.Нормипродуктивностітваринповиннівиходити ізконкретних умів роботи,раціональноговикористаннякормів,добросовісногоставлення до роботи.Розцінкидоцільнорозраховувати напідставі тарифного фонду, без збільшення його напевний відсоток.

>Обов'язковим винне бутистимулюванняекономіївитрат порівняно ізоб'єктивновизначенимиплановимипоказниками.Джереламикоштів напреміювання будутьвиручка відреалізаціїдодатковоодержаної при тихий ж ресурсахпродукції таекономія напридбаннізасобіввиробництва чивласному їхнівиробництві (>насамперед навирощуваннікормів).Преміюванняколективів й окремихтваринниківорганізується так,щобзаохочуваласяекономія затимистаттямивитрат, котрі відданихпрацівниківзалежать.

Принаданніпервиннимколективамгосподарствабільшоїсамостійностіфермерська бригада стані господаремвласноїпродукції.Вона самаоплачуватиме усівитрати,включаючивнески взагальногосподарський фонд. Завизначеними правилами,частинаодержаногоприбуткуспрямовуватиметься напреміювання. Дляпідрозділів, котріпоки що неможуть матірприбутку,встановлюєтьсянормованавнутрішньогосподарськадотація наодиницюпродукції, котразараховується додоходів колективу.

>Слідобмежитирізнідоплати й надбавки. Угосподарствіпотрібновирішити запитання продоцільність тарозміри надбавок зазваннямайстратваринництва, забезперервний стаж роботи таін.

>Згідно з Законом України "Про оплату роботи"вирішенняосновнихпитань оплати роботи, котріранішежорсткорегулювалисязверху, переданопідприємствам. Цедає правогосподарствамстворювативласнідиференційованісистемизаробітної плати йводночаспокладає відповідальність на їхнікерівників зарозрахунки ізпрацівниками.Поки що оплата вбільшостіпідприємствформуєтьсястихійно, зазалишковим принципом.Потрібноосвоювати практикууправлінняоплатою роботи, звикористаннямбалансівдоходів йвитрат таіншихекономічнихмеханізмів.Можливостіпідвищеннярівнязаробітної платимають бутивишукані зарахунокзростанняпродуктивності роботи тазменшенняматеріальнихвитрат.

>Організаціюзарплатипотрібноспрямувати наподоланнязнеосібки тазрівнялівки. Для цогопервиннимколективамвиробничихпідрозділівсліднадатиширокіповноваженнящодоорганізаціївиробництва,регулюваннявнутрішньоколективнихвідносин. Упідрозділахнеобхідноорганізовуватистимулювання закінцевіфінансовірезультати -економіювитрат чизабезпеченийколективомприбуток.

Укожномугосподарствінагромадилося багаторізних правил, умів, норм оплати йстимулювання роботи, котрі немаютьналежногообгрунтування йзастосовуютьсявибірково,довільно.Необхідновиробитиположення про оплату істимулювання роботи якдодаток доколективного договору, вякомусформулюватипрості тавідповідніконкретнимумовам правила, атакож права таобов'язкиколективів йпосадовихосіб.


>Висновки йпропозиції

>Темпирозвиткусвинарського сегмента вцілому востанні роктадоситьнестабільні.Цей сектор, як й весьтваринницький комплекс України,дуже сильнопідданиймалопрогнозованим чинникам, щоперіодичноведуть дозниженняпоказників,хочаначебто бє усіоб'єктивні заподій для зростанню.

>Середосновнихфакторів такихколивань увиробництвісвинини можнавиділитипроблеми ізкормовою базою (>переважноконцентрованимизерновими кормами),постійним зростаннямцін наенергоносії,різким зростаннямпропозиціїспоживчомуринкові более дешевогом'яса птаха (>вітчизняним йімпортного),нелегальнимімпортомм'яса,низькимрівнемдотацій йінвестицій усвинарство, атакожвисокимрівнемкредитних ставок, що, посуті, актуально длявсьогосільськогосподарського сектора йхарчовоїгалузі вцілому. При цьому,необхідновідзначити, що такимколиваннямпіддаються як підприємства приватного сектора, то й крупнотоварнісільгосппідприємства.

Дляпідвищенняпродуктивності роботи наСГТОВ «Дружбанародів»доцільним було б бвпровадженнятехнології комплексноговирощування свиней, щоєпередовою зарахунокнаявностіоригінальних йефективнихконструктивних йметодологічнихрішень, щоуспішнодоповнюютьтрадиційнийпідхід.Технологіядозволяєістотноскоротитисобівартістьрозведення свиней йдомогтисявисокоїякостікінцевого продукту.

>Вирощування свиней усвинарниках-відгодовникаххарактеризуєтьсявисокоючасткоюсобівартості, щоскладає всередньому 80-90% відвартостіреалізаціїкінцевого продукту. При цьомучасткавитрат назакупівлюкормівскладає всередньому 70%, авитрати нагній, транспорт,електроенергію,заробітну плату іін.витратискладає в $ 20%.

>Специфікоютваринництва вцілому йсвинарствазокрема вЗахіднихкраїнах ізрозвитийекономікоюєнаявністьсучаснихзасобівнаскрізноїмеханізації іавтоматизаціїтехнологічногопроцесувирощування свиней.Застосуванняподібнихметодів в Українієекономічнонедоцільним у силуцілого рядуоб'єктивнихособливостейвітчизняноїекономічноїкон'юнктури. У Українітрадиційнозастосовуютьпасовищнийспосібвирощування, щодаєможливістьскороченнявитрат назакупівлюкормів йодержаннясвинини болеевисокоїякості.Недоліками цого способує:обмеження почисельностіголів учереді,втратипоголів'я зарахуноклюдського чинника,низькіприрости ваги зарахуноктривалогопересуваннячереди відпасовища до свинарника й тому.

>Пропонованатехнологія комплексноговирощування свиней навигульних майданчикахєнайбільшефективної як ізекономічної точкизору, то й ізпозиціїдосягненнявисокоїякостісвинини.

>Перевагипропонованоїтехнології комплексноговирощування свиней:

1.Скороченнявитрат зарахуноквідсутностінеобхідностівивозу гною;

2.Використанняприміщень (>свинарників) – в основному длявідтворення;

3.Зниженнявитрат накомбікорми у два рази;

4.Підвищеннядобовихприростів ваги - усередньому 550 грн.;

5.Зниження трудовитрат ;

6.Зниженнявитрат назакупівлю іексплуатаціюмеханізмів;

7.Зниженнявитрат наелектроенергію й ПММ;

8.Можливістьвирощуванняодночасно более 10000голів;

9.Зниженнятранспортнихвитрат;

10.Збереженняпоголів'я - усередньому 98%;

11.Поліпшенняякіснихпоказниківсвинини.

>Щеоднієюважливоюумовою забезпеченняефективної роботиТОВ «Дружбанародів» —використанняоптимальноїмоделіорганізації роботи таобґрунтованих нормтрудовихвитрат.Випускконкурентоспроможноїпродукціївисокоїякості і заоптимальнимицінамипотребуєпостійногозменшеннявитрат наїївиробництво зарахунокраціональноговикористаннятрудовихресурсів тазниженнявитратіншихвиробничихресурсів (>основнихфондів,палива,енергоносіїв тощо).Роботодавець,прагнучи максимальногоприбутку,зацікавлений умінімальнихвитратахробочого годиниодночасно ззабезпеченнямвисокоїякостіпродукції (>послуг) заоптимальноїчисельностіпрацівників.Працівники,реалізуючиздобутийпрофесійно-кваліфікаційнийрівень,такожзацікавлені вефективномувикористанніробочого години, унормальнихнапруженості,умовах роботи таїїоплаті. Безвизначеннянауковообґрунтованих норм години, нормвиробітку, нормобслуговування та нормчисельності, щовиходять ізнормальних умів роботи,роботодавцямнеможливо забезпечитивисокийрівеньорганізації таефективностівиробництва.


Списоквикористанихлітературнихджерел

1. Закон України „Пропідприємництво” від 7.02. 1991 р., № 698-12.- До. Україна, 1998.-28 з.

2. Закон України „Проколективнесільськогосподарськепідприємство” від 14.02.1992 р., №2114-12.-К.: Україна, 1992. – 36 з.

3. Аврамчук О.Х.,Балак В.В, таін.. Оплата роботи всільськогосподарськомувиробництві. – До.: Центр „>Агропраця”, 2000. – 464 з.

4.Агропромисловий комплекс України: стан,тенденції таперспективирозвитку :Інформаційно-аналітичнийзбірник,Вип.. 4 / за ред.П.П.Каблука. До.:ІАЄ, 2000. – 601 з.

5.Аграрнісоціально-трудовівідносини / О.В.Шкільов, О.В,здоровцов таін.. – До.:НВАТ „>Агроінком”, 1997. – 48 з.

6.Азізов С.П. Про стан тастабілізаціютваринництва України //Економіка АПК – 1998. - №10

7.Азізов С.П. організаціявиробництва всільськогосподарськихпідприємствах. До.: НАУ, 2000. – 272 з.

8.Андрійчук В. Г.Економікааграрнихпідприємств. – До. –ІЗМІХ. – 1996. – 512 з.

9.Бідзюра І. До.,збарськийВ.К.,Ільчук М.М., Основипідприємницькоїдіяльності таагробізнесу. –До., 2001. – 320 з.

10.ГайдуцькийД.І., Лобас Авт. Відродження МТС. – До.:НВАТ, „>Агроінком”, 1997. – 508 з.

11.ГайдуцькийД.І., Лобас Авт.Приватизаціявласності вагропромисловомукомплексі. – До.:НВАТ „>Агроінком”, 1994. – 208 з.

12.Організаційно-правовіформигосподарювання в АПК /П.Т.Саблук,В.В.Юрчиш,. – До.:ІАЕ, 1998. – 36 з.

13.Розвитокгосподарськихформувань й організаціявиробництва вагарній сфері АПК / За ред.. М. В.Зубця,П.Т.Каблука, – До. : 1993. – 296 з.

14.Перехід доринковогогоспрозрахунку / За ред..П.Т.Каблука, М.П.Вітовського. – До., 1993 – 136 з.

15.Особистіпідсобнігосподарства України –аналізвитратвиробництвасільськогосподарськоїпродукції / За ред.академіка УААН О.М.Шпичака. До. – 2000 – 230 з.

16.Фрмування тафункціонуванняринкуагропромисловоїпродукції. За ред..Каблука. До.:, 2000. – 585 з.

17.Шкільов О.В, організаціявиробництва йпідприємницькоїдіяльності всільськогосподарськихпідприємствах. До. : , 1997. – 336 з.

18.Гладій М. В.Використаннявиробничо-ресурсногопотенціалу аграрного сектораекономіки України (запитаннятеорії,методології йпрактики)Ионографія – 1998. – 294 з.


Схожі реферати:

Навігація