Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Значення дікоросліх плодів та ягід у жітті людини


Реферат Значення дікоросліх плодів та ягід у жітті людини

ПЛАН

1.Значеннядикорослихплодів таягід ужиттілюдини

2.Харчова йгосподарська характеристикаплодів таягіддикорослихрослинлісів України

3.Плануваннязбору та організаціязаготівлі дикорослихплодів таягід


>ВСТУП

Додикорослихплодів йягідвідносять плодизерняткових, що рістуть влісах -яблуні,груші,горобини;кісточкових — абрикоси,аличі,вишні, кизилу (>дерену);горіхоплідних -волоськогогоріха,ліщини, атакожягіднихрослин -малини,ожини,суниць,брусниці,журавлини,буяхів (>лохини),обліпихи.

У Україні заостаннютретинувікунакопиченийчималийдосвід вікористаннядикорослихплодів таягід, багатолісовихпідприємств малоютьконсервні цехи, щодозволяєїмзайматисяпереробкоюцієїпродукції напродуктихарчування.Крім цього убагатьохлісництвахіснуютьфруктові сади,продукція якіпереробляеться увласних цехах.Певніускладнення всправівикористаннядикорослихплодів таягід внеслаЧорнобильська катастрофа.


1.Значеннядикорослихплодів таягід ужиттілюдини

>Дикорослі плоди,ягоди,горіхи ізрозвиткомлюдськоїцивілізації йзбільшеннямвиробництвапродукціїкультурнихрослинвтратили для таких людейпопереднєзначення якджерелаїжі. Завиняткомгоріхів,лісові плоди йягоди невідрізняютьсявисокоюкалорійністю,однак нимипотрібнонехтувати.Вонивсілякодоповнюють нашуїжу, а багато із нихвміщуютьвітаміни,іншікорисніречовини вкількостях, щозначноперевищують їхнівміст укультурнихрослинах.Більшістьлісовихягід йплодівмаютьлікувальнівластивості,бо у складвходятьбіологічноактивніречовини-флавоноїди,каротиноїди,вітаміни,органічнікислоти,мінерлльнісолі,мікроелементи тощо.Завдякиїмдикорослі плоди таягодивикористовуються нелишенародною але й іакадемічноюмедици нию влікувальнихцілях.

>Деякідикорослі плоди таягодимають владивостірегулюватиобмінречовин,зв'язувати тазнешкоджуватисоліважкихметалів,токсичніречовини,їмвластивийсечогінний,потогіннийефект тощо. Доти жлісові плоди йягодимаютьчудовісмаковіякості. У табл. 1наведенідані провміствітамінів улісових плодах й ягодах, атакож плодахдеякихкультурнихрослин (>даніцентральноїлабораторіїреспублікиПольща).Данітаблицідозволяютьвизначитицінністьдикорослі їхньогоплодів,порівнявши їхнього із плодамикультурнихрослин. Мибачимо, подикорослі плоди,ягодиможуть йповинні статіджереломбагатьохвітамінів.

>Середпоживнихречовин, щознаходяться вдикорослих плодах та ягодах,першоряднезначення дляорганізмулюдинимаютьцукри,вміст які досягатикількохвідсотків.Переважаютьмоноцукри - глюкоза,фруктоза, щошвидкозасвоюютьсялюдськиморганізмом.Сахарозилісові плоди йягодимайже немають.

ЗаданимиМ.О.Обозова (1971), прирічнійнормівживаннясвіжихфруктівягід в 130 кг в60-ті рокта на свою душу населення в нашій стране припадало 25 кг зарахунокврожаюсадів йплантацій, а 23 кгзабезпечувалось зарахунокдикорослихрослин,тобто часткафактичноговживаннянаселеннямостанніхстановилабіляполовини.Загальне ж забезпечення населення фруктами й ягодами було б далеким відобгрунтованоїнорми.Нині воно таще менше, томувикористаннядикорослихплодів йягідєбажаним.

>Таблиця 1:Вміствітамінів у плодахдикорослих йдеякихкультурнихрослин, мг%

 

>Рослина

З

А

Р

До

В1

В2

>РР

>Буяхи 25 - - - - - -
>Брусниця 16 120 - - 20 20 -
>Чорниця 16 280 - - 20 20 300
>Ожина 10 260 - - 40 40 400
Малина 24 130 60 - 20 20 300
Смородіначорна 157 1100 500 - 60 - -
>Суниці 35 60 160 100 30 70 300
>Журавлина 25 40 500 - 30 20 100
Виноград 4 64 74 - 55 37 184
>Лимон 31 - 230 - 25 >Сліди 62
>Антонівка 12 76 60 - 34 25 168
Груша 3 16 - - 16 33 82

2.           

3.Харчова йгосподарська характеристикаплодів таягіддикорослихрослинлісів України

>Площі, щозайнятідикорослимиплодовими,горіхоплодними таягідними породами улісовомуфонді України порівняноневеликі. Алі дориснихвидів представлено у якихдосить багато.Далінаданахарактеристи калише тім видам, щомаютьпромисловезначення, атакожєперспективними длявикористання.

>Яблунялісова - >MaiussilvestrisMill. >Плодибагаті налимонну таяблучнукислоти.Вмістцукрів (в основномуфруктози)досягає 10%.Недозрілі плодивміщуютьдеякукількістьаскорбіновоїкислоти, котра призберіганніяблук за годинуперетворюється вцукри.Плодибагаті назалізо,калій, фосфор,кальцій,сірку тадеякііншіелементи.Плоди вікористовують длявиготовленнясоків.

Грушазвичайна — >Pyrus >communis L. >Плодивміщують 7-8іноді до 10%цукрів й до 10%органічних кислот, атакожкалій,залізо,кальцій,деякімікроелементи. Усвіжомувиглядітерпкі на смак.Використовують встадіїперестиглості тависушеними.

>Горобиназвичайна >Sorbus >aucuraria L. >Плодигоробинивміщують 12-13%цукрів - фруктозу, глюкозу таспецифічнийцукор -сорбозу,лимонну таяблучнукислоти.Вонибагаті напектиновіречовини,аскорбінову кислоту (до20мг% ), каротин (>18мг%),вітамін Р.Вживаютьпло дісвіжими, але й взначнійкількості смердоті йдуть сьогодні натехнічнупереробку вкондитерській,лікеро-горілчанійпромисловості, широковикористовуються ународніймедицині.

>Горобиначорноплідна,аронія - >Aronia >melanocarpa (>Michx). >Вважаєтьсясадовоюкультурою, але й закількаостанніхдесятиріч в Україні сталалісовоюкультурою.

>Плодибагаті напектиновіречовини, авміствітаміну Рстановить2500-3500мг%, щопереважає йоговміст убудь-якихвідомих плодах й ягодах.Вмістіншихвітамінів -незначний.Використовують длятехнічноїпереробки напродуктихарчування.

Бузиначорна - >Sambucus >nigra L. >Ягодидозріваютьнерівномірно,специфічнокисло-солодкі на смак. До складуягід входити до 49 мг%вітаміну З, каротин,антоціановіречовини -хлориди,глікозидівціанидіна,дубильніречовини,карбоновікислоти,амінокислоти.

яклікувальнийзасіб бузиначорнавикористовується ізсередніхвіків. Зягідвиготовляють мармелад,мус, начинку дляпиріжків,цукерок, желе, повидло, вино, оцет, їхнівикористовують дляпідкрашування вин,наданняїм мускатногосмаку. У сіромувигляді - невживаються.

Калиназвичайна - >Viburnum >opulus L. >Ягодикалини последозріваннямаютьгіркувато-терпкий смак,якийзникає послепроморожування чи послетепловоїобробки.Стигліягодимають до 32%інвертногоцукру, до82мг%вітаміна З,пектиновіречовини, каротин,вітамін Р,органічні (>оцтова,мурашина,ізовалеріанова,каприлова )кислоти.Харчовацінність ка линиякраз йвизначаєтьсячималимвмістомвітаміну З. Зкалинивиготовляють соки, начинку дляпиріжків,варятьварення,киселі, желе.Сіккалинивикористовують дляпідкрашуваннядеякихпродуктівхарчування.

Смородіначорна – >Ribes >nigrus L. >Ягодипритомно-солодкуваті насмік, завмістомвітаміна З (до400мг%) смердотіпоступаютьсялише плодамшипшини.Вітаміну Ртакож в ягодах багатоіноді 1000 йнавіть 2000 мг%. У ягодахтакожєвітаміни У1, А. Таким чином, смердоті –високовітамінні Але вони від 7 до 13%цукру.Використовують длявиготовленнясоків, джему, повидла,варення,вітамінізаціїіншихпродуктів.

>Обліпихакрушиновидна - >Hippophae >rhamnoides L. >Плодибагаті наорганічнікислоти:лимонну,яблучну,винну, накаротиноїди,азотистісполуки,мікроелементи. Алі особливоціняться плоди через великий (до600мг%)вміствітаміну З, до 28 мг%вітаміннуЄ,вітамінів У1, У2, Р1, Р2.Обліпихавважаєтьсянайбільшвітамінозноюрослиноюсереддикорослихплодових. Ум'якотіплодів багато ( 9%)обліпихового олії,багате навітамінитакожлистяобліпихи.Плодиобліпихивикористовуютьлише дляїжі, але й й якціннийлікувальний продукт.

>Чорниця — >Vaccinium >myrtillus L. >Ягодивмішують глюкозу та фруктозу,лимонну,яблучнукислоти,значнукількість (до 7%)дубильнихречовин табарвників.Вітаміну З такаротину в плодахдуже мало. Увисушених ягодах багатопектину.Свіжіягодимаютьприємнийкисло-солодкий смак,використовуються вхарчовійпромисловості,народною таакадемічноюмедициною.

>Буяхи,лохина - >Vaccinium >uliginosum L. У плодах 5-6%цукрів:глюкози,фруктози,єлимонна,яблучна тащавелевакислоти,пектинові,дубильніречовини ібарвники.Вміствітаміну Здосягає 28 мг%.

>Плодивикористовуютьсвіжими тапереробляють наварення, джем, повидло,різнінапої.

>Брусниця->Vaccinium >Vitis - >idaca L. >Ягодивміщуютьлимонну,яблучну, атакожбензойнукислоти, Якамаєконсервуючівластивості, що йзабезпечує >довготривалезберіганнясвіжихягід. У ягодахтакожєпектинові тадубильніречовини.Загальнакількістьцукрівдосягає 10%.Ягодивживаютьсвіжими,маринованими,моченими, їхнівикористовуєкондитерськапромисловість длявиготовлення начинок дляцукерок,варення, джему, повидла,соків.Народна медицинавикористовує їхнього прилікуваннішлунково-кишковихзахворювань,подагри, ревматизму,гіпертонії.

>Журавлинаболотна - >Oxycoccus >palusttis >Pers, тадрібноплідна Про. >Microcarpus >Turcz. У ягодахє глюкоза,фруктоза,досить багато чимонноїкислоти.Бензойноїкислотинебагато, але й вона,завдяки своїмантисептичнимвластивостям,забезпечуєдовготривалезберіганнясвіжихягід. Вони багатопектиновихречовин, щодозволяєвиготовлятижелеподібніпродукти.Вітамінів у ягодах мало,наприклад,вітаміну З -усього 19-32 мг%.Ягодивживаютьсвіжими тапереробляють наварення,кисіль, морс, настойки, начинки дляцукерок,лікери,екстракти,сиропи.Продукти зягіджуравлини широковикористовуютьсямедициною.

Малиназвичайна чилісова >Rubus >idacus L. У плодахмалинивмістглюкози йфруктозидосягає 10%.Єтакожлимонна кислота та незначнакількістьсаліцилової, щообумовлюєлікувальнівластивостіплодів.Вонитакожмаютьпектинові іазотистіречовини,вміствітаміну Здосягає 28 мг%.

>Плодивикористовують убезалкогольній,лікеро-горілчаній,кондитерськійпромисловості,плодоягідномувиноробстві,медицині.Особливоціннівисушені плоди якпотогіннийзасіб.

>Ожинасиза - >Rubus >cacsius L. >Плодимістять 5,5-7%глюкози тафруктози й 19%органічних кислот -лимонної таяблучної.Такийвміст кислот йзабезпечуєкислий смакплодів. Завмістомвітамінів плодиожинипоступаються передмалиною, але й у яких понадкаротину табарвників,значнакількість фосфору, солейзаліза,магнію,вапна,ємідь.Плодимаютьдієтичне йлікувальнезначення, їхньоговикористовують для віробництвапарення, джему, повидла,безалкогольнихнапоїв, наливок,настойок,плодово-ягідного вина.

>Ожинаборозенчаста - >Rtibits >siifcatus >Vest.  >Розповсюджена влісах Карпат й Крімумає болеекрупні йсолодкі на смак плоди порівняно із плодамиожинисизої.

>Суницілісові - >Fragaria >vesca L. До складуплодіввходять глюкоза,фруктоза,лимонна,яблучна тахіннакислоти,незначнакількість метиловогоефіру.Лікувальнівластивості їхньогообумовлює, в основному,саліцилова кислота.Плодимаютьприємний аромат, черезнаявністьефірних масел,багаті навітаміни.Вітаміну З - 30-60 мг%,каротину - 0,08,містятьвітаміни У1, У2, До,РР. До складуплодів входитизначнакількістьоксидівзаліза,вапно. Завмістомзалізасуниці немаютьсобірівнихсередіншихягід.

>Використовуютьягоди длявиготовлення вин,безалкогольнихнапоїв,варення, джему, наливок,настойок й т.п. Медицинавикористовує їхні якв'яжучий,сечогінний,жовчогінний,протизапальнийзасіб.

4.Плануваннязбору та організаціязаготівлі дикорослихплодів таягід

До початкузбираннязаготівліплодів таягідпотрібноретельно вівчатисировинніресурсилісництва,скласти прогнозврожайностіокремихвидіврослин,визначитись ізкількістюробочоїсили,необхіднимінвентарем тощо.

Наврожайягідвпливаютьпогодніумови. Так,якщо весна йлітотеплі, іздостатньоюкількістюопадів, врожайчорниці,брусниці,іншихягід –вищий.Сильнийнегативнийвплив наврожайністьягідниківвиявляютьпізнівесняні заморозки.Взагаліпізня веснасповільнюєрозвитокрослин,затримуєцвітіння й т.п. Поцихметеофакторах уже можна матірприблизний прогнозочікуваноїврожайності. Негативно наврожайністьвпливає йлітняпосуха.

 Так,посушлива погода влипні, негативновпливає нацвітінняжуравлини йїїврожайність, алохина, недивлячисьмасовецвітіння,даєнизькийврожай (>Д.А.Телішевський, 1974).

>Урожайністьягідниківзалежить упершучергу від типулісорослинних умів, атакож відбагатьохфакторів постривай. У табл. 2наведенідані пробіологічнуврожайністьдикорослихягідників вЗахідномуПоліссі України.

>Таблиця 2 :Середнідані пробіологічнуврожайністьдикорослихягідників взалежності від типулісорослинних умів (заД.Л.Телішевським, 1986)

Типлісорослинних умів >Врожайністькг*га-1
>чорниці брусниці >лохини >жжурав-лини >малини >ожини >суниць
>Вологийбір - А3 421 341 234 - - - -
>Сирийбір – А4 445 240 131 - - - -
>Свіжийсубір – В2 418 210 120 - 248 192 -
>Вологийсубір –В3 621 316 142 - - - -

>Сирийсубір –В4

>Мокрийсубір –В5                                        

676 160 149 - - - -
>Свіжий йвологийсугруд –С2, С3 329 - 155 - 102 93 -
>Сирийсугруд – С4 470 90 130 - - - -
>Мокрийсугруд –С5 - - 277 236 - - -
>Старівирубки,гарі –В2-3 120 106 225 - 300 225 155
Болотаврхові йперехідні - - - 900 - - -

Дляотримання болееточнихвідомостей проврожайністьягідниківпрактикуютьспостереження вспеціальноорганізованих пунктах умісцяхширокою їхнього поширення.Результатиспостереженьзаносяться вспеціальніанкети, котрінадсилаються дообласнихорганівлісового держподарства.Прогнозуванняврожайностіягід умежахлісництвдаєможливістьсвоєчасноскорегуватипланизаготівель.

Приплануваннізбору йзаготівельдикорослихплодів таягідпотріб алевраховуватиступіньзабрудненнятериторійлісництврадіонуклідамивнаслідоккатастрофи наЧорнобильській АЕС. У наш годину ужездійсненекартування територї за сходамизабруднення, йогопотрібновраховувати вмежах шкірноголісництва.Дослідженнями М.М.Калетпика зспівавторами (1991)встановлено, щоягодичорниці,суниць можназби раті прищільностізабрудненнягрунтівцезієм до 2кюрі-км-2.Потрібний постійнарадіометричний контрользібраноїпродукції.

Привизначенніпотреби вробочійсилікористуютьсяприблизними так ними позбираннюягідвручну,орієнтуючись насередній врожай. Так, завосьмигодиннийробочий деньзбиральникможезібрати 10-20 кгмалини, до 30-40 кгчорниці чижуравлини. Правильнорозподілитизусилля позбираннюврожаюдопомагаєзнаннястроківзбираннядикорослихягід.Стосовно Волині в табл. 3 наведенькалендарзбираннядикорослихягід.


>Таблиця 3 :Календарзбираннядикорослихягід (заД.А.Телішевським, 1974)

>Ягіднірослини >Місяці року
V VI VII VIII IX X XI
>Чорниця + + +
>Журавлина + + +
>Брусниця + + +
Малина + + +
>Ожина + + +
>Суниці + +
>Лохина + + +

>Д.А.Телішевський (1986)вважає, щоягодипотрібнозбирати в спе-ціальну тару,щобзапобігти їхніпошкодженню.Корзини длязбиранняягідповинні бути легкими йвміщувати не понад 10 кг, матірпласке дно, бутиміцними йпружними.

>Приймаючи відзбиральниківягодичорниці,лохини, журавлі ні,брусниці, їхньогопересипають улуб'янки,розмір якістановить36,5x14x10,5 див. їхнівиготовляють зосикової,ялинової чисосновоїдеревини.Саме у якихягодиможутьзберігатисядеякий годину успеціальнихприміщеннях, атакождоставлятися допунктівпереробки.

>Збираючиягодималини,суниць,ожини, ними зразу жнаповнюють тару, вякій смердоті будутьтранспортуватися. Це -луб'янки чикорзинимісткістю до 4-5 кг.Зібраніягодиповинні бутистиглими, сухими, не матірсторонніхдомішок. Ужарку погодузбираннякращепроводитивранці, колизійде роса, таввечері.Зібрані за годинуягоди болеесоковиті, кращоювитримуютьтранспортування. Не можназбиратиягоди в сиру погоду, бо мокріягодишвидкопсуються.

>Збиранняягідчорниці,брусниці,лохини,журавлинипроводять як руками то йспеціальнимгребінцем. >Зібраніягодичорниці талохиниможутьзберігатися 2-3дні в холодногоприміщенні.Якщо смердотіпризначаються длясушіння, їхнірозстилають тонким кулею для природноговисушування, чивисушують вспеціальнихсушарках.

>Ягодималининеможнадовгозберігати, їхніпотрібнопереробити непізніше 8 часів послезбирання.Ягодиожини можнатримати впрохолоднихприміщеннях 4-5днів.

>Плодигоробиничорноплідноїзрізують секатором разом ізплодоніжками,вкладають укорзи ні, ящики чивідра, їхнього можнадовгий годинузберігатисвіжими вприміщеннях ізтемпературою 0°С. Так само способомзбирають плодикалини.

>Плодидеренузбирають приповному їхньогодозріванні,вміщують уневеликі (до 6-8 кг)корзини йвідправляють напереробку беззатримки.

Не можна відзбиральниківприйматинедозріліягодижуравлини,брусниці,бо їхніякістьнабагатонижча порівняно іздостиглими.Якщоягодипризначені длявиготовленнясоків,сиропів, їхньогопотрібнозбирати встадіїповноїстиглості, коли у яких максимальнакількістьпоживнихречовин.Якщо ж длявиготовленняварення, тозбирають устадіїдозрівання,щоб смердоті невтратилипружності.

>Перевезенняягід до місцьпереробкиздійснюється такимтранспор тому,щобуникнутипсуванняпродукції вдорозі.


>ВИСНОВОК

>Дикорослі плоди таягодимають владивостірегулюватиобмінречовин,зв'язувати тазнешкоджуватисоліважкихметалів,токсичніречовини,їмвластивийсечогінний,потогіннийефект тощо. Доти жлісові плоди йягодимаютьчудовісмаковіякості.

>Середпоживнихречовин, щознаходяться вдикорослих плодах та ягодах,першоряднезначення дляорганізмулюдинимаютьцукри,вміст які досягатикількохвідсотків.Переважаютьмоноцукри - глюкоза,фруктоза, щошвидкозасвоюютьсялюдськиморганізмом.Сахарозилісові плоди йягодимайже немають.

Наврожайягідвпливаютьпогодніумови. Так,якщо весна йлітотеплі, іздостатньоюкількістюопадів, врожайчорниці,брусниці,іншихягід –вищий.Сильнийнегативнийвплив наврожайністьягідниківвиявляютьпізнівесняні заморозки.Пізня веснасповільнюєрозвитокрослин,затримуєцвітіння й т.п. Поцихметеофакторах уже можна матірприблизний прогнозочікуваноїврожайності. Негативно наврожайністьвпливає йлітняпосуха.


>ЛІТЕРАТУРА

1.СвериденкоВ.Є.Побічнекористуваннялісом. – До., 2002;

2.Рябчик В.П. Недеревнапродучкіялісу. – Львів, «Світ», 1996.


Схожі реферати:

Навігація