Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Економічна Ефективність птахівніцтва


Реферат Економічна Ефективність птахівніцтва

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Науковіосновиекономічноїефективностіптахівництва

1.1 Сутьекономічноїефективностівиробництва вгалузіптахівництва

1.2Показникиекономічноїефективностівиробництвапродукції та методика їхньоговизначення

>Розділ 2. Стан таекономічнаефективністьвиробництвапродукціїптахівництва

2.1Природно-економічніумовирозвиткуптахівництва

2.2Динамікапоголів'яптиці,їїпродуктивності тавиробництвапродукції

2.3Економічнаефективністьвиробництвапродукціїптахівництва

>Розділ 3.Шляхипідвищенняекономічноїефективностівиробництвапродукціїптахівництва

3.1Зміцнення йрозвитоккормовоїбази

3.2Інтенсифікаціяптахівництва

3.3Поглибленняспеціалізації,концентрації таінтеграції вптахівництві

3.4Впровадженняринковихвідносин уптахівництві

>Висновки тапропозиції

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Птахівництво - одна ізважливихгалузейсільськогогосподарства, Яказабезпечує населенняцінними продуктамихарчування.Яйця,м'ясо молодняку йдорослоїптиці курей,качок, гусаків,індиків, атакожтакіпродуктипереробки, якяєчний порошок, меланж, паштет зпечінки,суповінабори,субпродукти,консерви — вісь далеконеповнийперелікпродукції, якоїдаєптахівництво.

>Яйцемістить усінеобхідні дляорганізмупоживніречовини:повноціннібілки, котрімають усінезамінніамінокислоти.Вітаміни,сполукизаліза, фосфору,кальцію таін.Яєчний порошок й меланж широковикористовується вхлібопекарній,кондитерській,виноробній, атекстильній йіншихгалузяхпромисловості.

>М'ясоіндиків повмістубілку (24,7%)перевищує усівидим'ясатварин йптиці, ам'ясо кур по цьомупоказнику (18,5%)займаєтретємісце послем'ясаіндиків таяловичини.М'ясокачок й гусаківмістить великий відсоток жиру йкалорійнішем'яса всіхвидівсільськогосподарськихтварин йптиці.

>Ціннимидієтичнимиякостямиволодієм'ясо молоднякубройлерів,багате налегкозасвоюванібілки,вітаміни тамікроелементи.

>Вихідм'яса відживоїмасиптиціскладає 80% й понад,їстівнихчастин - 70%, а й у свиней,великоїрогатоїхудоби йовецьвідповідно 60, 44 й 40%.

>Важливенародногосподарськезначеннямаєпобічнапродукціяптахівництва - перо, пух,послід.

Перо й пухзастосовуються длявиготовленняподушок,ковдр,галантерейнихвиробів.Пташинийпослід -ціннедобриво йсировина длявиготовленнясечовоїкислоти.Відходиптахівництва, котріотримують прозабоїптиці,відходиінкубаціїпадіжптиціпереробляють вціннекормовеборошно, якудодають вкомбікорми.

>Птицямає добрувідтворювальнуздатність,характеризуєтьсявисокоюпродуктивністю й скороспілістю.Відоднієї курким'яснихвидівптиці при круглорічномукомплектуванні череди собі насередньому зарік можнаотримати 140-159,9 кгм'яса.

>Біологічніособливостіптицідозволяють приінтенсивних методахвирощування йутриманняорганізувативиробництвопродукції накрупнихспеціалізованихпідприємствах й воб'єднанняхрівномірно протягом року.Завдякиінтенсивному зростанню,високійпродуктивностізатратикормів наодиницю приростуживоїмасиптиці, особливобройлерів, у 2-3 разименші,чим привиробництвісвинини йяловичини.

Короткийперіодвиробництвазабезпечуєшвидкуоборотністьоборотнихзасобів йпідвищеннярентабельностіптахівничихпідприємств.Високийрівеньмеханізації йавтоматизаціївиробничихпроцесівсприяєнеухильному зростаннюпродуктивності роботи.

>Проте,останнім годиною, асаме із 1991 рокуобсягивиробництвапродукціїптахівництвапочализменшуватись. Так,наприклад,виробництвояєць на свою душу населення у 1990роцістановило 313 штук, у 1995році ужелише 182,5 штук, але й у 2005роціспостерігаємопевнезростання якустановило — 205 штук. Ті жсаместосується йвиробництвам'ясаптиці.Крім цого,більшістьптахофабрик стализбитковими, адеяківзагалізбанкрутіли.Причиницихзмін можнавиділити йоб'єктивні йсуб'єктивні. У зв'язку ззміноюекономічного ладу в страневідбулося багатозмін,внаслідок чогопорушилисьзв'язки,з'явився диспаритетцін напромислову йсільськогосподарськупродукцію,подорожчаннякормів,зниженняплатоспроможності населення та багатоіншихфакторів, котрівнаслідок їхньогокомплексної діїзумовилизанепадптахівництва,поряд ззанепадоміншихгалузейсільськогогосподарства.Такождаласявзнакинеспроможністьбільшостікерівниківгосподарствефективноорганізувативиробництво в новихекономічнихумовах.

Томупершочерговимизавданнями.Які стояти передгалуззюптахівництваєнарощуванняобсягіввиробництвапродукції, атакож забезпеченняефективності цоговиробництва.

>Основна позначка роботи -оцінитиекономічнуефективністьвиробництвапродукціїптахівництва заостанні рокта, атакожвиявитинапрямиїїпідвищення умайбутньому.

>Об'єктомдослідження якщоАкціонернетовариство ">Кожухівське".


>Розділ 1.Науковіосновиекономічноїефективностіптахівництва

1.1 Сутьекономічноїефективностівиробництва вгалузіптахівництва

яквідомо, на Україніпротягомостанніх роківвідбулосязначнезниженняобсягіввиробництвапродукціїптахівництва -яєць там'ясаптиці.Вирішенняпроблеми забезпечення населенняпродукцієюптахівництвазалежить відрозвиткугалузізростанняїїефективності.

>Ефективністьвиробництва -складнаекономічнакатегорія, вякійвідображуєтьсядіяоб'єктивнихекономічних законів йвисвітлюється одна ізсторінсуспільноговиробництва -результативність.Вонаєформоювиразу метивиробництва.Необхіднорозрізнятипоняття ">ефект" й ">економічнаефективність".Ефект -ценаслідок, результатвиробництва вцілому чипроведення тихий чиіншихзаходів угалузі.Наприклад,ефект відполіпшеннягодівліптиці -прирістїїпродуктивності. Аліефект непоказує,вигіднапевна справа чи ані. Тому заефектом не можнасудити продоцільністьдіяльності.Потрібнозіставитиефект звитратами на йогоодержання івизначити,якоюціноювіндосягнутий.Саме процесвідчитьекономічнаефективність.

>Економічнаефективністьпоказуєкінцевийкорисний результат відзастосування всіхвиробничихресурсів йвизначаєтьсяпорівняннямодержанихрезультатів йвитратвиробничихресурсів.Ефективністьвиробництваєузагальнюючоюекономічноюкатегорією,якіснаознакаякоївідображується увисокійрезультативностівикористаннязасобіввиробництва й роботи. Уптахівництві -цеодержання максимальногообсягупродукції від 1 гол.птиці ізнайменшимивитратамизасобів й роботи. Отже,економічнаефективністьгалузіптахівництваозначаєодержаннямаксимальноїкількостіпродукції від 1 головиптиці принайменших витратах роботи йкоштів навиробництвоодиниціпродукції.

>Підвищенняефективностівиробництваозначає, що накожнуодиницювитрат йзастосованихресурсіводержують понадпродукції й прибутку. Ацемаєвеликезначення як для шкірногоокремого підприємства, то й длявсього народногогосподарства та населення.

>По-перше,чим менше роботиресурсіввитрачається наодиницюпродукції, тім понадїї можнаодержати при тихий жвитратах, й якнаслідокпродукція якщодешевшою.Тобтопідвищенняефективностісприяєзбільшеннювиробництвапродукціїптахівництва йповнішомузадоволенню потреб населення.

>По-друге,ефективністьвиробництвабезпосередньовпливає нарівеньроздрібнихцін напродуктихарчування йтовари широкоговжитку,сировиною длявиготовлення якієпобічнапродукціяптахівництва.Підвищенняефективності ізниженнясобівартостістворюютьумови длязниженняроздрібнихцін наринку.

>По-третє,підвищенняефективностівиробництвавпливає на збільшеннядоходів тарентабельностіпідприємств.Чим понад смердотівиробляють йпродаютьпродукції, тімвищі їхнідоходи, тім понадзасобів смердотіможутьвиділити длярозвиткувиробництва,підвищення оплати роботи таполіпшеннясоціальних умів. Ценадзвичайноважливо вумовахвільногопідприємництва, котріпередбачаютьрозвитокпідприємств в основному зарахунокрезультатіввласноїдіяльності.

>Особливогозначеннянабуваєпідвищенняекономічноїефективностівиробництва вумовахринковихвідносин, коликінцеваоцінкадіяльності підприємстваздійснюється наринкувідповідного товару,бо вумовахконкуренціївиграє тієїтоваровиробник,якиймаєнижчусобівартістьпродукції тависокуїїякість.

>Мірилом, чиоцінкою,виробництваєкритерійекономічноїефективності.Цяознакапов'язана ззбільшеннямвиробництваспоживчихвартостей наосновіраціональноговикористаннявиробничихресурсів йпідвищенняпродуктивності роботи. Ос-кількиспоживання -кінцева позначкавиробництва, то, наційстадії видно, якведетьсявиробництво інаскільки воно тадоцільне.Споживання жздійснюється зарахунокнаціонального прибутку. Отже,вихіднимкритеріємекономічноїефективностівиробництваєобсягнаціонального прибутку,максимізація йогорозміру принайменшихвитратахзасобів й роботи.Найголовнішеуявлення проньогодаєобсягнаціонального прибутку ізрозрахунку на свою душу населення.Цейпоказниквиступаєкритеріємекономічноїефективностівсього народногогосподарства.

>Основнийкритерійекономічноїефективностізастосовується на всіхрівнях — напідприємствах, угалузях, у народномугосподарстві вцілому йєорієнтиром привиборінайбільшраціональнихваріантіввикористанняресурсів. У окремихгалузяхцейкритерійнабуваєконкретноїформи. Угалузіптахівництва нимє збільшеннявиробництвачистоїпродукції принайменшихвитратахзасобів й роботи наосновіраціональноговикористанняматеріальних йтрудовихресурсів.Кінцевимефектом тутєобсягволовоїпродукції безспоживчихзасобіввиробництва (>амортизаційнихвідрахувань,вартостікормів тощо).

Отже,економічнаефективністьптахівництвапроявляється узбільшеннівиробництваптахівничоїпродукції йсировини дляпромисловості внеобхідномуасортименті таналежноїякості на свою душу населення. Однакнеобхідно не лишезбільшуватиобсягвиробництвапродукціїптахівництвавідповідно дозростаючих потреб, а і систематичнопідвищуватипродуктивність роботи,знижувативитрати навиробництвокожноїодиниціпродукції. Зцієюметоювизначаютьекономічнуефективністьвиробництва окремихвидівпродукціїптахівництва -яєць там'ясаптиці.

Угалузіптахівництва, як й вусьомусільськомугосподарстві,економічнуефективністьпотрібнорозглядати ворганічному зв'язку іздосягненнямсоціальногоефекту:поліпшення умів роботи,соціально-культурногообслуговування населі,підвищення оплати роботи, тощо. При цьомутакожвеликезначеннямаєзбереженнянавколишньогосередовища,дотриманнярівноваги вприроді й т.ін.


1.2Показникиекономічноїефективностівиробництвапродукціїптахівництва та методика їхньоговизначення

>Щобобґрунтуватинапрями тавиявитирезервипідвищенняефективностівиробництвапродукціїптахівництва,необхідноздійснитиоцінкурізнихявищ, щовідбуваються вційгалузі. Для цогопотрібніконкретніпоказники, щовідображуютьвпливрізнихфакторів на процесвиробництва. Задопомогоюсистемицихпоказників можна провестикомплекснийаналіз йзробитиправильнівисновкищодонапрямів тарезервівпідвищенняекономічноїефективностівиробництва.

Дляоцінкиекономічноїефективностівиробництвавикористовуютьнатуральні йвартісніпоказники.Натуральні сам пособіще невказують нарівеньекономічноїефективностівиробництва, але йєвихідними дляїївимірювання.Аджетакийпоказник, якпродуктивністьптиці,повноюміроюхарактеризуєступіньефекту,одержаного впроцесівиробництва, йвідображуєлише один бікдосягнутоїефективності. Длявизначенняекономічноїефективностінеобхідно знатірозмірвиробничихвитрат, котрізабезпечилиодержаннянаявноїпродуктивностіптиці,бо один й тієїсамийрівеньпродуктивностіможе бутидосягнутий прирізнихвитратах чи прирівновеликихвитратахдосягаєтьсярізнапродуктивністьптиці. Дляодержанняпорівняльних величинвитрат йрезультатівобсягвиробленоїпродукціїобчислюють увартісномувиразі.

Уумовахринковихвідносинзростає рольвартіснихпоказників, котріповнішевраховуютьрозвиток товарногообігу,сприяютьзміцненнюекономічнихзв'язків тагоспрозрахунку.

Длявизначенняекономічноїефективностівиробництванеобхіднонасампередодержаний результат (>ефект)порівняти ізвиробничимивитратами чи ресурсами, що йогостворили. Упроцесівиробництвавикористовуютьсязасобивиробництва,робоча сила, афункціонуванняцихресурсівпов'язане ізвиробничимивитратами. Тому длявизначенняекономічноїефективностівиробництва вцілому попідприємствудоцільновикористовуватитаку системупоказників:

-вартістьваловоїпродукції на 1середньорічногопрацівника чи на 1люд-год; на 1 грн.основнихвиробничихфондів; на 1 грн.виробничихвитрат; на 1 ц до. од.;

-обсяг валового чистого прибутку таприбутку на 1середньорічногопрацівника чи на 1люд-год; на 1 грн.основнихвиробничихфондів; на 1 грн..виробничихвитрат; на 1 ц до. од;

-рівеньрентабельності та нормаприбутку.

>Наведеніпоказникихарактеризуютьефективністьвикористаннявитрат,кормів тарентабельністьвиробництва.

>Економічнуефективністьвиробництва одного видупродукціїптахівництвавизначають задопомогою такихпоказників:

-продуктивністьптиці, асаме:річнанесучістьоднієї куркинесучки йсередньодобовийприріст молодняку навирощування;

-затрати роботи наодиницюпродукції: на 1000 прим.яєць чи на 1 ц приросту;

-собівартість 1000 прим.яєць чи 1 ц. приросту;

-рівеньрентабельностівиробництва;

-прибуток наодиницюпродукції;

-прибуток на 1000 гол.птиці.

>Важливимпоказникомекономічноїефективностівиробництваяєць там'ясаптицієпродуктивністьптиці. Длякурей-несучокпродуктивністьхарактеризуєтьсярічноюнесучістю 1курки-несучки.Вонавизначається шляхомділення валовогозборуяєць напоголів'я кур - й таким чиномотримуєтьсясередньорічнанесучість 1 гол.Продуктивністьптицівиступає одним ізголовнихпоказниківефективності, борівеньпродуктивності йвпливаємайже на усііншіпоказники: ззростомпродуктивностізменшуютьсявитратикормів на 1000 прим.яєць,затрати роботи,собівартість 1000 прим.яєць а ззниженнямпродуктивностіціпоказникизбільшуються.Продуктивність 1курки-несучки на свійчергузалежить відцілого рядуфакторів:породний склад, станздоров'яптиці, рядкивикористаннякурей-несучок тавікова структура стада,якістькормів,годівлі тапоїння,умовиутримання,догляд тощо.

>Продуктивність молоднякуптиці навирощуваннівиражається усередньодобових приростах 1 гол (р) йрозраховуєтьсяділеннямзагальноїкількості приросту зарік напоголів'я молодняку й накількістьднів уроці.Такожмаєвеликезначення, як йпродуктивністькурей-несучок йзалежить від рядуфакторів.

>Прямізатрати роботивизначаютьсяділеннямзагальноїкількостівідпрацьованихлюд.-год. навиробництвіданого видупродукції накількістьотриманоїпродукції.Рівень витрат роботитакожзалежить від рядуфакторів йзнижується ізпідвищеннямпродуктивностіптиці (як вже було бзазначеновище), ізпідвищеннямрівнямеханізації йавтоматизації тощо.Вимірюєтьсяцейпоказник влюд.-год. наодиницюпродукції (1000 прим., чи 1 ц.)

>Затратикормів наодиницюпродукціїрозраховуються шляхомділеннязагальноїкількостівитраченихкормів напевнугрупуптиці накількістьодержаноїпродукції відцієїптиці.Вимірюється в центнерикормовиходиниць на 1000 прим.яєць чи 1 ц приросту.Знижується зпідвищеннямпродуктивностіптиці. Зпокращеннямякостікормів, призменшеннівтраткормів тощо.

>Собівартість -цегрошовийвиразпоточнихвитрат підприємства навиробництво йреалізаціюодиниціпродукції.їїобчислюють як ставленнявитрат підприємства навиробництваданого видупродукції дообсягувиробленоїпродукції. Таким чином.Собівартість якекономічнакатегоріяоб'єднує усівитрати підприємства вгрошовійформі,відшкодування якінеобхідне дляздійсненняпроцесу простоговідтворення.Вонапоказує, у що обходитисякожномувиробникувиробництво тазбутпродукції.

>Залежно від характерувитрат, котрівключаються усобівартістьпродукції, впрактичнійдіяльностіпідприємстврозрізняютьвиробничу йповну (>комерційну)собівартість. Довиробничоїсобівартостівідносятьвитрати,пов'язані ізвиробництвом тавнутрішньогосподарськимтранспортуваннямпродукції домісцязберігання.Крім того,кожнийвиробникнесепевнівитрати позбутупродукції.Собівартістьрозраховану ізурахуваннямвитрат поїїзбуту,називаютьповною, чикомерційною.

>Собівартість 1продукціїзнижується ізпідвищеннямпродуктивності роботи, ззниженнямтрудомісткостіпродукції, зпідвищеннямпродуктивностіптиці, звпровадженнямдосягненьнауково-технічногопрогресу. Зудосконаленняморганізаціївиробничихпроцесів, ззниженнямматеріаломісткостіпродукції тощо.

>Прибутокстановитьрізницюміжвиручкою (доходом) відреалізаціїпродукції таїїповноюсобівартістю. Цезагальна сумаприбутку, Якавизначається повсьомуобсягуреалізованоїпродукції.Прибуток врахунку наодиницюпродукції можнавизначитивідношеннямзагальноїпродукції чи якрізницюміжціноюреалізаціїодиниціпродукції йповноюїїсобівартістю.

>Прибуток на 1 гол.птицірозраховуєтьсяділеннямзагальноїсумиприбутку відреалізаціїданого видупродукції навідповіднепоголів'яптиці.

>Характеризуючирентабельністьвиробництва окремихвидівпродукціїнедостатньовизначити величинуприбутку -необхіднотакожпорівнятиїї ізвиробничимивитратами. Для цоговикористовуютьтакийпоказник, якрівеньрентабельності.Йоговизначають за формулами:

>К=(П:С)100, чи

>К=[(В:С)-1]-100, чи

>К=[(Ц:С)-1]-100,де

До -рівеньрентабельності, %

П -прибуток, грн.

З -повнасобівартістьреалізованоїпродукції, грн.

У -виручка відреалізаціїпродукції, грн.

Ц -цінареалізації 1продукції, грн.

З -повнасобівартість 1реалізованоїпродукції, грн.

як видно із формул,рівеньрентабельностівідображуєефективністьвиробничихвитрат, йзалежить відповноїсобівартостіодиниціреалізованоїпродукції йцінреалізації йпродукції.


>Розділ 2. Стан таекономічнаефективністьвиробництвапродукціїптахівництва

 

2.1Природно-економічніумовирозвиткуптахівництва

>Природно-економічніумовирозвиткуптахівництвавизначаютьсяперш нарозміщеннямгосподарства із точкизоруприродних таекономічних умів.

>Акціонернетовариство ">Кожухівське"розташована в з.КожухівкаВасильківського району,Київськоїобласті. Це зоналісостепу.Клімат територїпомірно-континентальний,тривалістьвегетаційногоперіоду 200-210днів,середньорічнакількістьопадів 500-550 мм,основнимиґрунтамиптахофабрикиєдерново-підзолисті йлегкосуглинкові.Ґрунтові водизалягають наглибині 3-7 м.Рельєфмісцевості -широкохвилястарівнина.

Однак,природніумови дляптахофабрикимаютьневеликезначення, так яквирощуваннямсільськогосподарських культур незаймаються.Значно понадувагизаслуговуютьекономічніумови,зокремаположення підприємствавідносноринківзбутупродукції тапунктівпостачання. З цого приводу можназазначити, щоптахофабрика ">Кожухівське"маєдоситьзручнемісцеположення:розташована навідстані 35 км. відстолиці України йнайбільшогоміста країни - м. Києва.Щеближче до районного центру - м .>Васильків -лише 17 км., скільки ж й дозалізничноїстанції, Яказнаходиться в м.Василькові.Майже усі ринкизбутупродукціїзнаходяться в м.Києві й м.Василькові,також й усіпунктипостачаннясировини таматеріалівзнаходяться там-таки.Слідтакожзауважити, щопідприємствомаєшляхисполучення ізцимимістами вдосить доброгостані,шляхи із повторюємопокриттямпідведені досамоїптахофабрики, а, повсійїї територї, томунезалежно відпогодних умів можназдійснюватипідвезенняматеріалів йвідвантаженняготовоїпродукції.Транспортнимизасобамипідприємствотежзабезпечене вдостатньомуобсязі, якзагальногокористування, то йспеціалізованими.

>Стосовнозабезпеченостіптахофабрикиземельнимиугіддями, вартозазначитинаступне:підприємствомає невеликиймасив земель (табл. 1),проте дляведеннявласноговиробництвакормівцієїземлінедостатньо. У2004р. врозпорядженніптахофабрики було б 134,2 газемлі, з нихлише 11 гасільськогосподарськихугідь.Цяплоща ані за межі неможе забезпечитиптахофабрику кормами, доти ж натакійневеликійплощінеможливоорганізувативисокоефективневиробництво.

>Забезпечення підприємстватрудовими ресурсамидостатнє, можнанавітьсказати,надлишкове,бо як видно ізданих (табл. 2)чисельністьпрацюючих наптахофабриці, котрізайняті увиробництвіпротягомостанніх роківзбільшилося йстановило в січні 2005році 24%, при цьому йкількістьвідпрацьованого години систематичнотакожзбільшувалось, й у 2006роціпротирівня 2005 рокузмін невідбулося.Відповідно до цогокоефіцієнтвикористаннятрудовихресурсів у 2004становив 1,04, а й у 2005роціспостерігалосьнезначнезменшення до 0,98,проте 2006-гороціспостерігаємопідвищення дорівня 1,06.

.

>Таблиця 1.

Структура земельніугідьгосподарства удинаміці

>Видиугідь >Роки
>2004р. >2005р. >2006р.
P.S, га у % до P.Sс/гугідь P.S, га у % до P.Sс/гугідь P.S, га у % до P.Sс/гугідь
>Загальназемельнаплоща 11 x 11 x 11 x
до тогочислі:
>с/гугіддя 11 100 11 100 11 100
з них:
>рілля 4 36,4 4 36,4 4 36,4
>сінокоси 7 63,6 7 63,6 7 63,6
>пасовища
>б/рнасадження
>Коефіцієнтрозореності 0,36 0,36 0,36
>Коефіцієнтвикористанняріллі 0,36 0,36 0,36

>Таблиця 2

>Динаміканаявності тавикористаннятрудовихресурсів

>Показники >2004р. >2005р. >2006р. >2006/2004рр.
>Середньорічначисельністьпрацівників 151 192 192 127
>Відпрацьованолюдино-годин 301000 361000 389000 129
>Відпрацьовано 1-мупрацівником,люд.год. 1993,4 1880,2 2026,04 102
>Відпрацьовановсьоголюд.год. 289920 368640 368640 127
>Коефіцієнтвик-нятрудовихресурсів 1,04 0,98 1,06 102

>Таблиця 3

>Динамікапоказниківефективностівикористанняосновнихвиробничих

>фондів

>Показники >2004р. >2005р. >2006р. >2006р. у % до2004р.
>Середньоріянавартістьосн.фондів, грн 20207 22245,5 23639 117
>Вартість ВП, грн 14987,785 20276,527 16971,686 113
>Площас/гугідь, га 11 11 11 100
>Середньорічначисельністьпрцівників,чол. 151 192 192 127
>Фондозабезпеченість,грн 1837 2022,32 2149 117
>Фондоозброеність, грн 133,82 115,86 123,12 92
>Фондовіддача, грн 0,74 0,91 0,72 97
>Фондомісткість, грн 1,35 1,1 1,4 103
Нормаприбутку, % -1,06 2,93 -14,44 1362

>Аналізуючипоказникизабезпеченостігосподарстваосновнимивиробничими фондами заданимитаблиці 3 мибачимо, щофондозабезпеченістьгосподарствазбільшилась, й у 2006роцістановила 117% відрівня 2004 року.Такожзбільшиласьфондоозброєність роботи йстановила 92%.

>Значнозменшиласьфондовіддача й у 2006роцістановилалише 97% відрівня 2004 року.Найвищийпоказникфондовіддачі був у 2005році - 0,91 грн.Відповідно дозменшенняфондовіддачізбільшувавсяпоказникфондомісткості й у 2006роцістановив 103%рівня 2004 року.

Нормаприбутку у 2004роцістановила - -1,06%, апротягомнаступного рокуцейпоказникпідвищився , й у 2005році ужестановив - 2,93%. Алі на 2006-йрікзначнозменшився йстановив -17,44%.Такожпротягомостанніх роківдещозменшилась сумаоборотнихфондів врозрахунку на 1 грн.основнихфондів.

>Таблиця.4

Структурагрошовихнадходжень відреалізаціїпродукції

>Видипродукціїї >2004р. >2005р. >2006р.
Сума,тис.грн. >Стр-ра % Сума,тис.грн. >Стр-ра % Сума,тис.грн. >Стр-ра %
>Птиця,голів 651 5,6 1402 7,6 895 8,1
>Яйця (>тис.шт.) 10734 93 15506 84,1 9086 81,8
>Іншапродукціятваринництва 156 1,4 1526 8,3 1132 10,1
разом потваринництву 11541 x 18434 x 11113 x

Уструктурігрошовихнадходжень (>табл.4) відреалізаціїпродукції (>табл.4)відбулисязначнізміни. У 2004роціреалізаціяптицістановила 651 тис. грн.., що вструктурістановило 5,6%.Спостерігаємо, що в січні 2005роцістановило 1402 й вструктурістановило 7,6%. Цезумовленопідвищеннямефективностівиробництва тазастосування новихкормів.Аналогічнаситуаціясклалася й вреалізаціїяєць.Відповідно 2004 р. – 10734, що вструктурі 93 й в січні 2005році 15506 йструктурі 18,1%. Коли жстосується 2006 рокуспостерігаємозменшенняреалізації, щозумовлено непередбачуваними чинниками.Загалом можназробитивисновок, щопідприємствоспеціалізуєтьсяпереважно нареалізаціїяєць, ізрозвинутимиумовами дляптахівництва.

>Щоб матірповнішеуявлення пропідприємствонаведемо його структуру, котравключаєпідрозділи основноговиробництва,допоміжні таобслуговуючіпідрозділи, атакожоб’єктинезавершеногобудівництва.

>Птахофабрикамаєцехову структуруорганізаціївиробництва. До складувиробництва належати цехи:

-птахівництва;

-механізації;

-енергозабезпечення;

-будівельний;

-матеріально-технічного забезпечення;

-ветеринарноїслужби.

>Всі цехи йпідрозділирозміщені наодній територї.Допоміжні таобслуговуючіпідрозділи:

- автопарк на 50автомобілів;

-тракторна бригада на 17тракторів;

-ремонтнамайстерня на 190 розум.ремонтів нарік;

-будівельна бригада;

-котельня;

-їдальня;

-дитячий садок;

-складськіприміщення.

2.2Динамікапоголів'яптиці,їїпродуктивності тавиробництвапродукції

>Важливим чинником,якийвпливає наобсягвиробленоїпродукціїєпоголів'яптиці. Цеодне ізосновнихфакторів відякого прямозалежитькількістьвиробленоїпродукції.


>Таблиця 5.

>Динамікапоголів'яптиці

Зданихтаблиці 5можемозробитивисновок про ті, щопоголів'яптиці заостанні роктамайже незмінювалось.Загаломобсягпоголів’яєстабільним, упорівнянні 2006рікстановив 106,66% відпоказника 2004 року.Протеріствиробництваяєцьє болеединамічним йстановить у 2006році 119,09% від 2004 року. Колизнову ж такисвідчить, щоголовним продуктом підприємства ВАТ „>Кожухівське”єяйця.

>Таблиця 6.

>Динамікапоголів’яптиці,їїпродуктивності тавиробництвопродукції

>птахівництва вцілому по Україні.

>Роки 20066.
>Показники 2004 2005 2006 У %ДоО
2004 р.
>Поголів'яптиці всіхвидів в всіх
>категоріяхгосподарств, тис. гол. 129 449 123 340 129 474 100,0 2
до тогочислі:
>суспільний сектор 34 055 19 995 30 695 90,13
>приватний сектор 95 395 93 345 98 779 103,55
>Виробництвояєць в всіхкатегоріях 8763,3 8 242,4 8 301,4 94,73
>господарств, млн. прим.
до тогочислі
>суспільний сектор 3661,6 3 069,7 3 054,7 83,43
>приватний сектор 5101,7 5 172,7 5 246,7 102,84
>Виробництвом'ясаптиці в всіхкатегоріях
>господарств уживійвазі,
тис. т. 218 185 179 82,11
>Середнянесучість 1курки-несучки, прим. 169 187 196 115,98

Знаведенихданихможемозробитивисновок, щовиробництвояєць йм'ясаптиці врозрахунку на свою душу населення у 2004роцізначнозменшилось. У 1990році в Українівироблялось на свою душу населенняяєць -313 прим. йм'ясаптиці 13,6 кг. У 1995роцівідповідно 182,5 й 4,8, а й у 2004році 165яєць й 3,6 кг.м'ясаптиці, щостановитьпротирівня 1990 рокувідповідно 53% й 26,4%.Звичайнотакіобсяги неможутьзадовольнитипопит населення упродукціїптахівництва. Томунеобхіднонарощуватиобсягивиробництва, чи накожнійптахофабриціокремо, то й вцілому по стране.

2.3Економічнаефективністьвиробництвапродукціїптахівництва

як вжевідмічалосяраніше,економічнаефективністьокремого видупродукціїптахівництвавизначається засистемоюпоказників. Цетакі:продуктивністьптиці,затрати роботи наодиницюпродукції,затратикормів, наодиницюпродукції.Собівартістьодиниціпродукції,прибуток наодиницюпродукції, на голову,рівеньрентабельності, атакожінші.

Наптахофабрицівиробляється 2видипродукції -цетоварніяйця (>основний видпродукції) йприріст молоднякуптиці навирощуванні (>другорядний). Томуповнішепроаналізуємоекономічнуефективністьвиробництваяєць втаблиці 11.

>Таблиця 7.

>Показникиекономічноїефективностівиробництваяєць

>Показники >2004р. >2005р. >2006р. >2006р. у % до2004р.
>Вартість ВП,всього грн.: 14987,785 20276,527 16971,686 113
на1гас/гугідь 1362,53 1843,32 1542,88 113
на 1середньорічногопрцівника 99,26 105,61 88,39 89
на 1 грн.витратвиробництва 1268,32 1160,71 1002,7 79
>Прибуток,тис.грн. -276 965 -5813 2106
на 1 гас/гугідь -26,09 87,73 -528,45 2110
на 1середньорічногопрцівника -1,83 5,03 -30,28
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація