Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Впровадження технології експандування при віробніцтві кормів


Реферат Впровадження технології експандування при віробніцтві кормів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ


>Впровадженнятехнологіїекспандування привиробництвікормів


>Зміст

>Вступ

1.Аналізвиробничо-економічноїдіяльностігосподарства

>1.1Загальнівідомості прогосподарство

1.2Виробничо-економічніпоказники роботигосподарства

2.Оглядсучаснихтехнологій йтехнічнихзасобіввологотепловогообробіткуконцентрованихкормів

>2.1Необхідністьобробіткуконцентрованихкормів

2.2Літературнийоглядперспективнихметодівприготуваннякормів

2.3Обґрунтуванняпроцесуекспандування

2.4Перспективні напрямиудосконаленнятехнологіїприготуваннякормів

2.5Технічний татехнологічнийоглядвітчизнянихекструзійних машин

3.Технологічнірозрахункивпровадженняновоїтехнології вгосподарстві

3.1Поясненнязаміниобладнання

3.2Розрахуноккількостісировини Якаоброблятиметься векспантрудері

4.Формуванняматематичноїмоделіекспандуювання корму

4.1Теоретичнеобґрунтуванняпропонованої розробки

5. Методика йрезультатиоптимізації

5.1Обґрунтування методики йрезультатівоптимізації

6.Охорона роботи

6.1Загальніположення…

6.2Розрахуноквентиляції

6.3Інструкція ізохорони роботи операторукормоцеху

7.Бізнес-план

7.1 Резюме

7.2 Характеристиказаходів

7.3Оцінкаринкузбуту…

7.4Стратегія маркетингу

7.5 Планвиробництва

7.6Організаційний план

7.7Юридичний план.

7.8Фінансовий план.

7.9Стратегіяфінансування.

7.10Розрахунок точкибеззбитковості

7.11Оцінкаризиків йстрахування

>Висновки

>Література

>Додатки


>Вступ

>Приготуваннякормів –найважливішийтехнологічний процес на фермах, так як наприготуваннякорміввитрачається 20-60% всіх витрат роботи повиробництвупродукції.

>Механізованеприготуваннякормів наосновіраціональноїтехнології -важливаумовапідвищенняпродуктивності роботи йзниженнясобівартостітваринницькоїпродукції.

>Механізаціяприготуваннякормівзначнорозширює їхньогоасортимент длярізнихвидівтварин.Виробництво йвиготовленнябрикетів, гранул,різнихвидівконсервованихкормів,створеннякормосумішей,підбірмікроіндігрієнтів допотрібноїкомплексності, покращаннядоступностіживильнихречовин,вимагаєствореннявисокотехнологічногообладнання,здатногозамінитицілий комплекс машин йотримативисокийекономічнийефект.

>Використанняекструзійноїтехнологіївідповідаєвищевикладенимвимогам.Прес-експандеризабезпечуютьмеханічнудію насировину,ефективноруйнуючи структуруматеріала, тім самим,підвищуючипоживність йякістькормів.Такийобробітокпов'язаний ізвисокими температурами до 130 проЗ йтиском до 3,0МПа. Таефективнійроботіекспандерівзапобігаєвисокаенергоємністьпроцесу.Вивченнявпливу комплексурізнихфакторів, напідвищенняефективностіпроцесуекспандування,представляє собоюактуальну завдання.

 


1.Аналізвиробничо –економічноїдіяльностігосподарства

 

1.1Загальнівідомості проСВК ">Світанок"

>Сільськогосподарськийвиробничий кооператив ">Світанок"Комінтернівського районуОдеськоїобласті,розташований в районномуцентрісмт.Комінтернівське, що у 50 км., від обласного центру портовогомістаОдеса.

Донайближчоїзалізничноїстанціїс.Кремидівка 17 км.

До обласного центру йнайближчоїзалізничноїстанціїпрокладеноавтомобільні дороги ізасфальтнимпокриттям.

Натеперішній годинугосподарствоСВК ">Світанок"має – 4779 газемлі, із які 4295 гасільськогосподарськіугідь, до тогочислірілля – 3670 га.

>Середньорічначисельністьпрацівників,зайнятих всільськогосподарськомувиробництві – 140працівників.

>ЗемлекористуванняСВК ">Світанок"знаходиться встеповійзоні, щохарактеризуєтьсяпомірно-континентальнимкліматом ізтеплою зимою та спекотнимлітом.

Засумоюактивних температур та ступенявологозабезпеченостітериторіявідноситься допомірногоагрокліматичного районуобласті, щохарактеризуєтьсянаступнимипоказниками:тривалістьвегетаційногоперіоду 200-210днів, сумаактивних температур 3100-3200річнакількістьопадів 370-480 мм.

>Рельєфмісцевостіслабосхилистий,єсхили до5.

>Головний типґрунтів –чорноземисірі,глибинародючого кулі гранту 650 мм..

>Загаломприродно-кліматичніумовиєсприятливими длявирощуваннябагатьохзлакових,технічних йкормових культур, атакожплодів йовочів.

 


1.2Виробничо-економічніпоказники роботиСВК ">Світанок"

>Розмірисільськогосподарського кооперативунаведені втаблиці 1.1.

>Таблиця 1.1РозміриСВК ">Світанок" тазабезпеченістьвиробничими ресурсами

>Показники >Роки >2008р. до2006р. ,>відсотки.
2006 2007 2008
1 2 3 4 5
>Вартістьваловоїпродукції (вспівставнихцінах2005р.), тис. грн. 4188,8 2178,0 5241,9 125,1
>Виручка відреалізаціїпродукції, тис. грн. 4525,3 4650,7 5971,7 131,9
>Чистийприбуток(+),збиток(-), тис. грн. -282,5 -565 1480,9 Х
>Площасільськогосподарськихугідь, га. 4295,0 4295,0 4295,0 100,0
зокрема.: -рілля 3670,0 3670,0 3670,0 100,0
-сіножаті 289,0 289,0 289,0 100,0
-пасовища 265,3 265,3 265,3 100,0
-багаторічнінасадження 70,7 70,7 70,7 100,0
>Середньорічнавартістьосновнихвиробничихзасоби, тис. грн. 3865,6 1491,1 1238,5 2,0
>Фондоозброєність, тис. грн. 17,7 8,3 8,8 49,7
>Середньорічначисельністьпрацівників,чол. 218 179 140 64,2
у т.ч. врослинництві 73,0 62,0 73,0 100,0
втваринництві 145,0 117,0 67,0 46,0
>Поголів'ятварин:
>великоїрогатоїхудоби, гол. 637,0 422,0 294,0 46,0
свиней, гол. 49,0 32,0 - Х
>Виробництвоосновнихвидівпродукції, ц:
-пшениця 22838,0 9098,0 38997,0 170,7
-ячміньозимий - 4104,0 12306,0 Х
-ячміньярий 12870,0 2191,0 6223,0 48,4
- жито 448,0 140,0 843,0 188,1
- овес 2055,0 658,0 1953,0 95,0
- гречка 716,0 76,0 461,0 64,4
- горох 3216,0 1296,0 4254,0 132,2
-соняшник 14358,0 8500,0 14062,0 97,9
-ріпакозимий - 710,0 6720,0 Х
- молоко 11733,0 9149,0 2391,0 20,4
-м’ясовеликоїрогатоїхудоби 814,0 402,0 366,0 44,9
-м’ясо свиней 89,0 23,0 - Х

>Аналізуючитаблицю 1.1 можназробитивисновок, щорозміригосподарства упродовж трьох роктазначноскоротились. Однаквідбулося збільшеннявиробництваваловоїпродукції(на 25%),вирославиручка відїїреалізації (на 31,9) йгосподарствовийшло нарівеньприбутковості, щопов'язано звпровадженням увиробництвокращихтехнологій й болеераціональнимвикористанням земельніресурсів.Поряд зцимвідбулосязменшеннявартостіосновнихзасобів(на 68%), щопов'язано зїхнімзносом й непоновленняміснуючоїбази.Такожзначнозменшилосьпоголів'ятварин, у зв'язку із тім щогалузьтваринництвоєзанепадаючою,бомаючивисокусобівартістьпродукціямаєнизькузакупівельнуціну,тобтоєнерентабельною.

>Також зтаблиці видно, щозначнозменшиласьвартістьосновнихзасобів, щопризвело дозменшенняфондоозброєності (на 50,3%),водночасзрослаефективність їхнівикористання.Кількістьосновнихзасобівзменшиласьвнаслідок їхньогозносу, й непоновленняіснуючоїбази.

>Данітаблицісвідчать, щочисельністьпрацівниківзменшилась,зменшення (на 54%)відбулись вгалуззітваринництвацепов'язано ззменшеннямчисельностітварин у зв'язку ізнерентабельністюцієїгалуззі.

>Такожспостерігаєтьсярістнатуральнихпоказниківосновнихвидівпродукції,пшениця 70,7%, жито 88,1%, горох 32,2%,показники вівсу, ячменю,соняшника практично незмінилося,окрім: гречки, молока йм’яса ВРХпоказники якізменшились.

>Аналізефективностівиробництва уСВК «>Світанок» наведень втаблиці 1.2.


>Таблиця 1.2Аналізефективностівиробництва уСВК ">Світанок"

>Показники >Роки >2008р. до2006р.,відсотки.
2006 2007 2008
1 2 3 4 5
>Вироблено на100с.-г.угідь:
-валовоїпродукції,тис. грн. 97,5 50,7 122,0 125,1
- чистого прибутку, тис. грн. 105,4 108,3 139,0 131,8
- чистогоприбутку, тис. грн. -6,6 -13,1 34,5 Х
>Урожайність, ц/га.: -пшениця 25,4 10,1 40,7 160,2
-ячміньозимий 26,5 13,7 40,7 153,5
-ячміньярий 24,9 8,1 25,4 102,0
- жито 44,8 14 84,3 188,1
- овес 22,8 8,6 25,7 112,7
- гречка 14,3 1,5 5,7 39,8
- горох 21,4 4,2 13,9 64,9
-соняшник 21,1 1,8 15,8 74,8
-ріпакозимий - 6,7 22,8 Х

>Продуктивністьтварин:

-середньорічнийудійна1 корову, ц.

22,1 21,2 7,7 34,8
-середньодобовийприріствеликоїрогатоїхудоби, р. 350,1 260,9 341,1 97,4
-середньодобовийприріст свиней, р. 458,5 196,9 - Х
>Фондовіддача, грн. 1,1 1,4 4,3 390,9
-валовоїпродукції 19,2 12,2 37,4 194,7
- чистого прибутку 20,7 25,9 42,6 205,8
-прибутку -1,3 -3,2 10,6 Х
>Витрати наосновневиробництво, тис. грн. 6322,9 6102,2 5818,9 92,0
у т.ч. врослинництві 3031,0 2948,9 4145,2 136,7
втваринництві 3291,9 3153,3 1673,7 50,8
>Валовийприбуток (>збиток), тис. грн. -681,4 -1013,4 1124,1 Х
зокрема.рослинництва 509,9 1089,1 2075,3 407,0
>тваринництва -1189,2 -2176,9 -1013,1 85,2
>Рівеньрентабельності, % -10,7 -16,6 19,3 Х
зокрема.рослинництва 16,8 36,9 50,0 Х
>тваринництва -36,1 -69,0 -60,5 Х

>Данітаблиці 1.2свідчать прорістефективностівикористанняземлі, процесвідчать, яквартісні то йнатуральніпоказники.Ефективністьзбільшилась у зв'язку із тім, щоостаннійрік бувврожайним ніжпопередні. Це можнапростежити поданимнатуральнихпоказників, котрізросли,окрім гречки, гороху,соняшника, в яківрожайністьзменшилась.Окрім цього уостанні два роктагосподарствопочаловирощуванняріпаку, що вумовах неєраціональнимвикористаннямземлі,оскількивіндужевиснажує землю.

>Відбулосязменшенняпродуктивностітварин,зменшивсяудій молока на 65,2%,добовийприрістм’яса ВРХ на 2,6%,цепов’язано звирощуваннямнизькопродуктивнихтварин тавикористаннянеповноціннихкормовихраціонів.

>Водночасзрослаефективністьвикористання роботи людей процесвідчить збільшеннявиробництва однієїпрацівника:валовоїпродукції (на 94,7%);отримання чистого прибутку (на 105,8%) йприбутку.Підвищенняефективності роботипов'язано ізпідвищеннямрівнямеханізаціїробіт й покращаннявикористання земельніресурсів.

>Аналізуючитаблицю можназробитивисновок, щозі збільшеннявитрат наосновневиробництво врослинництві йзменшенням утваринництвігосподарство востаннійріквийшло нарівеньприбутковості.Чистийприбутокголовним чином бувотриманий відреалізаціїпродукціїрослинництва,галузьтваринництво всещезалишаєтьсязбитковою. Уостаннійрікгосподарствонарешті сталорентабельним,рістрівнярентабельності (у трьох рази)відбувся й врослинництві, вгалузьтваринництвомайженіякихзмін невідбулося, воназнаходиться вмінусах, у зв'язку ізїївисокоюсобівартістю, йпотребуєструктурнихзмін йтехнологій.

>Наявністьтракторів,комбайнів тасільськогосподарських машингосподарстві представленій утаблиці 1.3.


>Таблиця 1.3Наявністьтракторів,вантажнихавтомобілів,комбайнів тасільськогосподарських машинСВК ">Світанок"

>Маркатехніки >Одиниць,шт. >Роки >2008р. до2006р.,відсотки.
2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6
>Трактори: прим. 42 42 41 98

>Вантажн

>автомобілі:

прим. 40 40 40 100
>Комбайни:зернозбиральні прим. 8 8 8 100
>кормозбиральні прим. 6 5 5 83
Плуги: прим. 30 28 25 83
>Лущильники: прим. 12 12 12 100
>Культиватори: прим. 18 15 14 78
>Борони: прим. 165 155 150 91
>Котки: прим. 12 11 11 92
>Зчіпки: прим. 22 19 19 86
>Сівалки: прим. 19 17 16 84
>Оприскувачі: прим. 8 8 8 100
>Косарки: прим. 6 5 5 83
>Прес-підбирачі: прим. 3 3 3 100
>Жатки: прим. 7 7 6 86
>Розкидачідобрив: прим. 9 9 8 89
>Навантажувачі: прим. 4 4 4 100

 

>Данітаблиці 1.3свідчать про ті щогосподарстводостатньозабезпечене тракторами, комбайнами йсільськогосподарськими машинами, длявиконання всіхопераційпов’язаних ізвирощуваннясільськогосподарських культур. Алітехнікаматеріально й моральнозношена, процесвідчитьзменшенняїїчисленності з року врік, й непоновленняіснуючоїбази.


2.Оглядсучаснихтехнологій йтехнічнихзасобів тепловогообробіткуконцентрованихкормів

 

2.1Необхідністьобробіткуконцентрованихкормів

>Фуражне зерноєголовним компонентом привиробництвікомбікормів длятварин йптиці. Однак призгодовуванні зерна узвичайномувиглядізасвоюваність йогоживильнихкомпонентівхарчовими системамитваринскладає не понад 40-60%. Зернозлакових культур нарівні ізіншими видамиживильнихречовинмістить багатокрохмалю,засвоєнняякого призгодовуваннітваринам йптиці проходіповільно й при цьому продуктивновикористовується лишепевні йогоформи й тоневеликійкількості. Заданими рядудослідівзасвоюваністьживильногопотенціалукрохмалю вприроднійформі неперевищує 20-25%, взалежності від виду культури. Тому заподіяння новихтехнологійпереробки зернаполягає такимспособівобробіткувихідноїсировини, котрі дозволили перевестикрохмаль взручну длязасвоюванняорганізмомтварин форму. Цеможливо прируйнуваннізернистоїструктурикрохмалю наклітинномурівні, щосприяєрозривуприроднихзв’язківміжокремимискладовимичастинами й перекладу його в болеепростівуглеводи увиглядідекстринів йсахарів,тобтовідбувається жлатинізаціякрохмалю чидекстринізація його на болеепростіскладові.

Безспеціальногообробіткуважкозасвоюваноюєтакож йклітковина, котраміститься увеликійкількості взерні й бобах, особливо вїхніхверхніхзахисних кулях йоболонках. Томурозроблювальніспособипоглибленоїпереробкивихідноїзерновоїсировиниповиннісприятидеструкціїчастиницелюлозно-лігніновихутвореньклітковини вприродних формах в болеепростівидимоносахарів таамінокислот.

>Багаточислениминауковимидослідами, атакожширокоювиробничоюперевіркоювстановлено, що негативнадіяцихбар’єрів,передбаченихприродою длязахисту,передусімнасіння, якбіологічногоджерелапостійноговиробництва самихзлакових йбобових культур,може бутизнищеноповністю чи взначнійступені придушене. Зарахунокстатичних йдинамічнихдійзовнішнього йвнутрішньоготиску наклітинному та молекулярномурівні назахиснімембрани,температури,осмосу таіншихфакторівспостерігаєтьсяденатураціябілка,знищення антиживильнихречовин,декстринізаціякрохмалю,деструкціяцелюлозно-лігніновихутворень, практичноповнастерилізаціякінцевоїпродукції відмікроорганізмів йбактерій,утвореннямікропористоїструктури в готовомупродукті,найбільшблагоприємній для діїшлункового соку,внаслідок чого болееповнезасвоєнняживильнихречовинорганізмомтварин.

2.2Теорія й практикапроцесівтепловоїобробкизерновоїсировини

Усвітовійпрактицікомбікормовоговиробництваіснує багатометодів йтехнологійобробіткузерновоїсировини ізціллюпідвищення йогопоживності.

На малюнку 1.1 представленакласифікаціятехнологій йметодівобробіткукормів. Алісередперерахованихнайбільшвикористовуваними йефективними методамиєслідуючіваріанти:

-пропарювання йплющення зерна;

-піджарювання ячменю (зізволожуванням,пропарюванням чи безнього);

-вибух вкип’ячомушарі чипневмотрубі -отримання «>вибухнувших»пластівців;

-мікронізація -обробітокінфрачервонимипроменямизернових йзернобобовихкомпонентів ізпослідуючимплющеннямрифленимивальцями;

-екструдуваннязернових,зернобобових, зерна йвисівок разом;

-сухеекструдування -одноразове чидворазовегранулюванняочищеногоцілого зерна ізпослідуючимподрібненням гранул;

-експандування -кондиціювання подтиском.

>Кожен зперерахованихспособів тепловогообробіткупотребуєспеціальнихапаратів, машин,допоміжногообладнання.

 Малюнок 2.1.Класифікаціятехнологійобробітку зерназлакових йбобових культур

 

>Піджарювання

Зернопіджарюютьголовним чином дляпоросят-сосунів ізціллюпривчити їхнього допоїдання корму вранньомувіці,стимуляціясекреторноїдіяльності тванькрохмалюрозчіплюється домоносахарів, що робі зерносолодкуватим на смак, та при цьомувнаслідокденатураціїбілкатрохизнижуєтьсяперетравлюваністьпротеїну йдоступністьамінокислот.Крім того,висока температуразгубнодіє набактеріальнуобсемененість йрізнівидигрибів зерна, щодозволяє взначному ступенязапобігтиможливиххворобшлунково-кишкового тракту поросят.

>Піджарюютьзазвичай зерно, широковикористовуване вгодуванні свиней,ячмінь,пшеницю,кукурудзу, горох.Попередньозволоживши достадіїнабухання, зерно тонким кулеюнасипають назалізнілисти чиметалевікювети йрівномірнопомішуючи протягом 10-12хвилин,підсмажуючи притемпературі 100-180 проЗ допоявисвітло-коричневого чи коричневогокольору. Придосягненні такогозабарвлення зерношвидкоохолоджують. ДлявиконанняданоїопераціївикористовуютьобжарювальніагрегатиА9-КЖА.

>Піджарене зерноскормлюють поросятам із 5-7денноговіку довідлучення,починаючи ізмалих доз (30-50г ) йпоступоводоводячиденну норму до120-150г.

>Даний методзнайшовширокевикористаннябезпосередньо вгосподарствах.

>Варіння тазапарювання

>Використовують пригодуванні свинейзернобобовими: горох, соя, люпин,чечевиця.Ці кормипопередньоподрібнюють, але впротязі 1годиниварять чипропарюють 30-40хвилин вкормозапарнику.Такийобробітоккормівдозволяєінактивувати антиживильніречовини,знизитиефективність їхньоговикористання.Післяобробіткузернобобовівикористовуються вякостібілкових добавок вкількості 25-30% відзагальноїпоживностіраціону.

Нерекомендуєтьсяварити йзапарювати зернодоброїякості.Недоброякісне,тривалозберігаєме таураженепатогенноюмікрофлорою зернопідлягаєтьсяобов’язковомуобробітку.

>Відволожування.

>Йоговикористовують для покращаннясмаковихякостейзерновихкормів (ячменю,кукурудзи,пшениці й т.д.) й підвищити їхньогозідаємості. Привідсоложуваннікормівчастинакрохмалю поддієюдіастази зерна чи солоду перехід уцукор (>на10-12%) від чого кормстаєсолодкуватим.

>Відсолоджуванняпроводять в тепломуприміщенні (18-20проЗ) вспеціальнихдерев’яних ящиках чиалюмінієвих ваннах,кудизернову дертьрозсипаютьрівним кулею (не понад 40-50 див) йполиваютьгарячою (90 про З) водою привідношенні корми до води 1:1,5-2.Важливощобвихідна зерновамаса буврівномірнозволожена та доброперемішена, после чогоїїнакриваютькришкою чищільноютканиною.

Дляактивізаціїпроцесуферментації таприскоренняперіодувідсоложуваннявикористовуютьвиготовлений з ячменю солод вкількості 1-2%.Перемішену зсолодомвихіднумасузалишають на 3-4години,підтримуючиоптимальну для діїферментів температуру (55-60 про З). Солодотримуютьпереважно з ячменю,який послезволоженнянасипають до шухляд кулею не понад 10 див тазалишають вприміщенні притемпературі 20-25 про З. Через 2-3дніячміньпроростає после чого йоговисушують та врозмолотомувиглядівикористовують привідсолоджуванні чидрожуваннікормів.

>Приготовлений у такий спосіб кормскормлюютьпереважнопоросятам-сосунам чивіднімишам. Узалежності відживоїмаси тазагальногорозвиткутварин, йогодають вкількості 10-12% відзерновоїчастинираціону.Крім того для покращанняапетитувключають враціонслабких тависокопродуктивнихтварин (не понад 50% віднормиконцентратів).

>Мікронізація.

>Операціяполягає вобробітку зернаінфрачервонимипроменями. Приобробітку зерна у такий спосібвикористовуютьрізні в конструктивноговідношеннімашини щомаютьназвумікронізаторами. Увітчизнянійпрактиці для цоговикористовуютькварцовігалогеннілампиКГІ-220-1000, задопомогою якіопромінюють зерно, щорухається транспортером. Уякостіджерелінфрачервоноговипромінювання можнавикористовуватитрубчастіелектронагрівальніелементи чиспіралі,виготовлені ізматеріалів із великимелектричнимопором.Інфрачервоніпромінніпроникають в зерно,збуджуючи йогомолекули,викликаючиінтенсивну їхньоговібрацію. При цьомувиникаєтертя,супроводжуваневиділеннямвнутрішнього тепла.Гігроскопічнавологавипаровується,внаслідок чогорізкопідвищуєтьсятиск.Внаслідок чого зернонабухає,вспучуєтьсястаєм’яким,розтріскується.

>Поживніречовини (>білки,вуглеводи ) збіжжя упроцесімікронізаціїпідлягаються практично настільки жструктурнимзмінам, як пригідротермічній табаротермічнійобробітках. Примікронізації зерно проходірозщеплення (до 98%)крохмалю досахарів, на 3-5%збільшуєтьсякількістьщелочорозчіннихбілків, щосприяє їхньогокращомуперетравленню йзасвоєннюорганізмомтварин.

>Мікронізаціяпокращуєенергетичнупоживністькукурудзи й ячменю,руйнуєтрипсиновіінгібіторисої, гороху,бобів,руйнуєтоксичнуплісняву тагриби.

>ОбробітокзерновихІЧ –променямипідвищуєзасвоюваність зерна на 5-7%. Таквикористанняінфрачервоноговипромінювання прищільності теплового потоку 16кВт/м2 >дозволяє протягом 2хвилиннагрітисоєвібоби дотемператури 200 проЗ.такийінтенсивнийнагрівзабезпечивзначнезниженняактивностіферментууреази, щоє вданомувипадкупоказникомефективності тепловогообробітку.

>Обробіток внахиленомупневмоканалі чи вкип’ячомушарі дляотримання «>повітряних» зерен.

Данутехнологіювикористовують дляотримання продукту,призначеного длягодування ВРХ.

>Обробіток зернакукурудзи, сорго,пшениці, ячменю, атакожбобівсоїпроводять за одним із двохметодів. Упершомувипадку процесконвективногонагріву зерназдійснюється внахиленомупневмоканалі, а, по іншому – вкип’ячомушарі. Дляотриманняповітряних,тобтовибухнувши зереннеобхідно забезпечитипідвідтеплоти із великоюшвидкістю,щобстворитизначневнутрішнєнапруження взернівках привипаровуваннівологи, що у якихміститься.Самевнаслідоквнутрішньоготискувідбуваєтьсярозривповерхні зерна йрозгорненняендосперми.

Попершому способу зернопопередньонагріваютькондуктивним методом дотемператури 65 проЗ прирусі зживильника понахиленомуднищікамерипопередньогообробітку.Передбаченорозділеннявибухнувших йневибухнувших зерен пошвидкостівитання та Поверненняневибухнувших зерен в процес. Уробочійзонітеплоносіймає температуру 260 проЗ.Вибухнувшізерно-повітряніпластівціохолоджуються йможуть бутипотімподрібненні для введення вкомбікорми чиспрямованні вкормороздавачі длярозвезення по фермах.

>Екструдування.

>Екструдуванняє одним знайбільшефективних йвикористовуваних вкомбікормовійпромисловостіспособівобробітку зерна. Приобробіткузернофуражу у такий спосібпротікає двабезперервнихпроцеси 1)механічне йхімічнедеформування; 2) «>вибух» продукту.

>Сировину дляекструзіїдоводять довологості 12-16%,подрібнюють йподають векструдер, де поддієювисокоготиску (>2,8-3,9МПа) йтертязерновоїмасирозігрівається дотемператури 120-150 проЗ.Потімвнаслідокшвидкогопереміщенняїї ззонивисокоготиску до зони атмосферноговідбувається так назввибух,внаслідок чогогомогенамасаспучується йутворюється продуктмікропористоїструктури.

>Внаслідок жлатинізаціїкрохмалю,деструкціїцелюлозно-лінгніновихутвореньзначнопокращується йогокормовацінність.Кількістькрохмалю при цьомузменшується на 12%, адекстринівзбільшуєтьсямайже вп'ятеро,кількістьзасвоюваного цукрузбільшується

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація