Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз забезпечення сільськогосподарськіх підпріємств Запорізької області кредитними ресурсами


Реферат Аналіз забезпечення сільськогосподарськіх підпріємств Запорізької області кредитними ресурсами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВОАГРАРНОЇПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

>ТАВРІЙСЬКАДЕРЖАВНААГРОТЕХНІЧНААКАДЕМІЯ

Кафедра “>економікапідприємств”

>Керівник: _____________________

__________________

На тему: >Аналіз забезпеченнясільськогосподарськихпідприємствЗапорізькоїобластікредитними ресурсами

До У Р З Про У А Р Про Б Про Т А

 

іздисципліни: >економікапідприємств

Студента 413групи 3-го курсу

Факультетоблік й аудит

>КомпанійцяЄвгенаОлександровича

>Курсова роботазахищена ізоцінкою____

Підписивикладачів:

__________________

__________________

__________________

>Мелітополь. 2006.


>ЗМІСТ

>Вступ 3

1.Теоретичніосновикредитуваннясільськогосподарськихпідприємств 5

2.Аналіз забезпеченнясільськогосподарськихпідприємствЗапорізькоїобластікредитними ресурсами 22

2.1.Державнапідтримкасільськогосподарськихпідприємств 22

2.2. ПрограмикредитуванняфермерівЗапорізькоїобласті 24

2.3.ОсобливостікредитуванняЗапорізькоїобласті 27

>Висновки 34

Списоквикористанихджерел 36


>ВСТУП

Кредитвиник напевномуетапірозвиткулюдськогосуспільстваспочатку якявищевипадкове,зумовленеособливимивзаємовідносинамиміжтоваровиробниками: колипродавцюпотрібно було бпродавати товар, апокупця не було б грошей,щоб йогокупити (бовінще невиготовивсвій товар чивиготовив, але й не продавши його),виникала потреба упередачіпродавцемпокупцеві товару ізвідстрочкою платежу, в кредит. У цьому йполягаєнайбільшзагальна причинанеобхідності вкредиті.

Кредит,безперечно,необхідний вжефункціонуючомутоваровиробникові. Однакщебільшоюміроювін потрібен тому,хто лишепрагнеорганізувативиробництво, але й задля цоговласнихкоштів. Дляодержання кредитупотрібно,щоб тієї,хто йогонадає,довіряв тому,хтохоче нимскористатися.Звідси йтермін “кредит”, що скидатися відлатинськогосrеdо, щоозначає “>вірю”. Колі жоднієїдовіринедостатньо,оскількиіснує великийризикщодосвоєчасного таповного Повернення кредиту,необхідніпевнігарантії того,хтомаєвідповіднікошти, чистраховоїкомпанії.[2]

Зрозвитком товарноговиробництва, особливо коли воно танабуваєзагального характеру, кредитстаєобов'язковим атрибутомгосподарювання.Пояснюєтьсяце тім, щовнаслідокспеціалізаціївиробників навиготовленніпевнихтоварів йспричиненого неюкооперуваннясуспільневиробництвоперетворюється увеличезнийзамкненийланцюгтіснопов'язанихміж собоюланок.Найменшепорушення вбудь-якій ізцихланокможезупинитинормальнийобмін товарамиміжокремимивиробниками.Саме в цьомуполягаєабстрактно-теоретичнаможливістькризизбутутоварів усуспільстві,котрастаєреальною,якщоподібніпорушеннянабуваютьмасового характеру. Кредитдопомагаєуникнутикризовихявищ,безперебійноздійснювативиробництвотоварів таобмін ними. [4]

Кредитвиступаєопорою Сучасноїекономіки,невід'ємнимелементомекономічногорозвитку.Йоговикористовують яквеликі підприємства таоб'єднання, то ймалівиробничі,сільськогосподарські таторговіструктури, як держава, уряд, то йокреміфізичні особини.

>Актуальністьобраної тимиобумовленанеобхідністюпідвищеннярівнярозвиткусільськогогосподарстваЗапорізькоїобласті,виходусільськогосподарськихпідприємств ізкризи, котраіснує на данийперіод.

Метаданої роботи –проаналізувати забезпеченнясільськогосподарськихпідприємствЗапорізькоїобластікредитними ресурсами.

>Такожнеобхіднодослідити, котраситуаціявиникла ізобсягами державної, табанківськоїфінансовоїдопомогисільськогосподарськимпідприємствамЗапорізькоїобласті.

>Такедослідження,дастьзмогувизначити,якийвпливздійснює позикутакіголовніпроцесинашоїобласті як:

·становленнясільськогогосподарства;

·вибірпрограмкредитування;

·використаннядосягнень НТП;

·підвищенняпродуктивності роботи.

Отже,необхіднорозглянути кредит якнеобхіднийелементфункціонування йрозвиткусільськогогосподарства,визначити його роль тавплив наформуваннясучасного станусільськогосподарськихпідприємствЗапорізькоїобласті.


>РОЗДІЛ 1

>ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИКРЕДИТУВАННЯСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХПІДПРИЄМСТВ

 

>Сутність таджерела кредиту

Кредит (відлатинського словасredo —вірю)є форма руху копійчаногокапіталу,якийнадають наумовах Повернення, забезпечення,строковості таплатності.Кредитнівідносинипередбачаютьнаявність, із одного боці,тимчасововільнихгрошовихкапіталів,власники якіготові позичити їхнього навідповіднийтермін под відсоток, а із іншого —підприємців, котрібажаютьтимчасововикористати їхнього усвоїйвиробничійдіяльності.

Кредит —цеекономічнівідносиниміжюридичними тафізичними особами й державами із приводуперерозподілувартості на засідках Повернення й, як правило, ізвиплатоюпроцента.[16]

Структура кредитускладається із такихелементів:

Кредитор –суб'єкткредитнихвідносин,якийнадаєвартість утимчасовекористування.

>Позичальник -суб’єкткредитнихвідносин,якийотримуєпозику.

>Окрім кредитора тапозичальникаелементомструктури кредитуєоб'єктпередачі –позичковавартість, Якапредставляє собоюнереалізованувартість.

>Економічнівідносиниміж сторонамикредитної догодивиникають под годинуодержанняпозички,користування нею таїї Повернення. Уцихвідносинахзавждибере доля не менше ніждвісторони:позичальник — сторона, щозацікавлена водержанніпозички длядосягненнясвоєїпевноїцілі, кредитор — сторона, щопередаєвартість угрошовій чинатуральнійформі в кредит.Цісторониназиваютьсясуб'єктамикредитної догоди, а тихгрошові чиматеріальні ціності,затрати чипроекти,відносно якіукладаєтьсяугодапозички,єоб'єктомкредиту.[15]

Засуб'єктамикредитної догоди та їхньогокомбінацією можнавиділити рядосновнихтипівкредитнихвідносин.

1.Найпоширенішимиєкредитнівідносиниміж банками, із одного боці, тапідприємствами,господарськимиорганізаціями йтовариствами — ізіншого.Саметаківідносининайкращевідповідаютьумовамрозвинутихтоварно-грошовихвідносин, щомаютьмісце вринковійекономіці. Алінавіть всередині цого типуугодкредитнівідносининеоднорідні.Вонизалежать від того,хто зсуб'єктівкредитної догоди вкожномуокремомувипадкує кредитором, ахтопозичальником.

2.Кредитнівідносиниміж банками й Державою. Так,Національний банк України, як йцентральні банкиіншихкраїн,надає кредит уряду напокриттядефіциту державного бюджету, банкикупуютьоблігаціїдержавнихпозик.Чимбільшийдефіцит державного бюджету, тімбільшогорозвиткунабуваєдержавний кредит. Зцим кредитомтіснопов’язаний кредитбанківмісцевим бюджетам.

3.Кредитнівідносиниміжпідприємствами,організаціями татовариствами.Нинівіннабуває широкогорозвитку, особливо у зв'язку ізвведеннямкомерційного кредиту йвексельнихрозрахунків.Якщо вумовахадміністративно-командноїсистеми ізметою контролю задіяльністюпідприємств й загрошовими потокамипідприємствамсуворозаборонялосякредитуватиодне одного, то із переходом доринковоїекономікитакіобмеженнязняті.

4.Кредитнівідносиниміж банками танаселенням. Уданомувипадку банкичастішевиступають якпозичальники, а чи не яккредитори.Розширеннякредитування банками населеннястримується,бо вумовахінфляції тагострогодефіцитутоварів воно таще понад їхньогопоглиблювало б.Поки щочастіше населеннякредитує банки черезвклади у яких,купівлю їхнісертифікатів тощо.Кошти населеннясьогоднієосновнимкредитним ресурсомбанків.

5.Кредитнівідносиниміжпідприємствами,організаціями,товариствами, із одного боці, танаселенням — ізіншого.Таківідносини недужепоширені,однакігнорувати їхні не можна.Населенняотримувало кредитпереважно наспоживчіцілі, але й вумовахринковоїекономікидедалічастіше воно таодержуєтакікредити навиробничіпотреби.

6.Кредитнівідносиниміжфізичними особами (>громадянами).

7.Зовнішньоекономічнікредитнівідносини, колисуб'єктамикредитної догодивиступають держави, банки таокреміфірми.Цівідносинирегулюються як нормами права держав, що у якихвступають, то й нормамиміжнародногоправа.[12]

>Кожен типкредитнихвідносинмає своюспецифіку,котранасампередвизначається складомсуб'єктівцихвідносин. У своючергу,цевизначаєумовикредитної догоди (>об'єктикредитування,умовикористування кредитом тапогашення його тощо).

Кредит якекономічнівідносиниміж людьми своїмоб'єктоммаєгроші чиречі, щовтілюютьпевнувартість.Позичальниквикористовуєгроші чиречі дляпідтриманняпроцесувиробництва чи длязадоволеннясвоїхособистих потреб. Томуоб'єкткредитнихвідносин дляпозичальникамає не лишевартість, а іспоживнувартість.Вонаполягає до того, щоспрямовані вобіггроші чиречізабезпечуютьпозичальникузростаннявартості,тобтоєкапіталом. Колі жгроші чиречінадаються в кредит длязадоволенняособистих потребпозичальника, тоцепередбачаєодержанняпозичальником умайбутньомудоходів від йоготеперішньої,минулої (>пенсіонери) чимайбутньої (>студенти,учні)участі впроцесісуспільноговиробництва,тобто відвикористання йогоробочоїсили як товару, без чогонеможливесамозростаннякапіталу.

Уумовахринковоїекономікиоб'єктомкредитнихвідносинпереважноєгроші якзагальний ресурс, задопомогоюякого можнапридбати усііншіресурси —матеріальні,технічні,трудові,природні тощо.Матеріальні благаоб'єктом кредитувиступаютьрідко.[3]

>Характерноюрисою кредитуєсплатапроцентів закористування ним. Напрактицівідоміокремівипадки, колипроценти за кредит нестягуються. Однак, як правило,вартістьнадається кредиторомпозичальнику ізметоюодержання прибутку. Без цого у кредитора не якщозацікавленостіпозичатигроші.

У зв'язку ізцимвідносиниміж кредитором йпозичальникомбудуються таким чином, щопершийздійснює постійна контролю над іншим.Якщовиникаєзагрозаповерненню кредиту, то кредитор проводитипевні заходьщодоїїзапобігання, аж додостроковогостягненнязаборгованості попозичці.Водночас й сампозичальникзацікавлений,щобпозиченікоштишвидшеобертались.Аджечимкоротшим якщо циклкругообігуавансованихкоштів, тімшвидшеповернетьсяпозичка, аотже, йменшу сумупроцентівдоведетьсясплатити закористування нею.

Отже, у народномугосподарствіпостійноєкошти, котріможутьвикористовуватись яккредитніресурси длянаданняпозичок.Сукупністьцихкоштівстановитьпозичковий фонд країни. Одначастина його, як вжезазначалося,—цепостійніресурси, адруга—змінні. Характер й структураресурсівсуттєвовпливає нанапряминаданняпозичок, атакож рядкикористування ними. Так,постійніресурсиможутьвикористовуватись длянаданнядовгостроковихкредитів, азмінні—переважно длякороткостроковихпозичок.

>Позичковий фондперебуває упостійномурусі,породжуючивиникненнякредитнихвідносин. Тому кредитнерідкотрактується як форма рухупозичкового фонду.

Форма кредитухарактеризуєзовнішнійпрояв йорганізаціюкредитнихвідносин.Зміна йогозмісту,обумовленазміною вхарактерівиробничихвідносин,призводить дозміни чипояви нових форм кредиту.

         Форма кредитувизначається за такимиознаками:

- характеромкредитнихвідносин;

- складомучасників;

-рівнем таджереломвиплати відсотка;

-речовимпроявомкредитної догоди;

>Кредитнівідносинимаютьвартісну формуоскільки смердотівиникають за умів, колигрошіпередаються наумовах Повернення.

>Залежно відформи, вякійкоштипередаються кредиторомпозичальнику,розрізняютьсядвіформи кредиту —товарний йгрошовий.

Утоварнійформівиникаютькредитнівідносиниміжпродавцями йпокупцями, колиостанніодержуютьтовари чипослуги ізвідстрочкою платежу (продажівтоварівнаселенню в кредит,наданнянаселеннюпослуг у кредит таін.).

Уумовахринковоїекономікитиповимєгрошовий кредит. Угрошовійформіздійснюється рухпереважноїчастинипозичкового фонду країни, тому іпереважнабільшістьпозичокнадається йпогашаєтьсягрошима.

 >Залежно відсуб’єктівкредитнихвідносин, їхніорганізації тацільовогопризначенняпозичок кредитподіляється на цілий рядвидів:банківський,державний,міжгосподарський (>комерційний);виробничий;споживчий;лізинговий;міжнародний.[8]

>Провідним виглядом кредитуєбанківський,тобто кредит,якийнадають йодержують банки.Саме смердотіакумулюютьпереважнучастинукредитнихресурсів йнадають їхнього упозички.

>Банківський кредит –цедвосторонній рухгрошовихкоштів, котрінадаються банком упозику запевну плату на засідкахзабезпеченості,поверненості,строковості.Вінвідображаєекономічнівідносиниміжкредиторами(баками) тасуб’єктамикредитування(позичальниками), нимиможуть бути якюридичні то йфізичні особини.

>Банківський кредит –основна форма кредиту. Рівень йспрямованість йоговпливу наекономічніпроцесизалежать відвикористанняпевнихметодівкредитування котрізастосовуються доконкретнихекономічнихумов.[11]

>Банківський кредитнадаєтьсяголовним чиномкомерційними банками длявирішеннянаступних завдань:

> збільшення основного й обіговогокапіталугосподарюючихсуб’єктів;

>накопиченнясезонних (>тимчасових)запасівтоварно-матеріальнихцінностей,незавершеноговиробництва,виробничоїпродукції йтоварів;

>задоволенняспоживчих потреб населення;

>викупу державногомайна;

> дляіншихцілей за умівневідповідностінадходжень йвидатків упроцесікругообігувласногокапіталу.

Банкиможутьнадаватикредити як внаціональній то й віноземнійвалюті.Кредитиналаються напідставіукладаннякредитної догоди для шкірногопозичальникаіндивідуально, таким чином,щобступіньризикукредитної догоди бувмінімальна.Якщо кредитнадається напільговихумовах,компенсаціявтраткомерційним банкамздійснюється зарахунокустанови(законодавчої чивиконавчої влади), Якаприйнялацерішення, чи зарахуноккоштіввідповіднихбюджетів.

>Банківський кредитможе бутипрямий таопосередкований.Прямі (банк –позичальник)кредитнівідносиниє болеепоширенішими.Значновужчезастосовуєтьсяопосередкованебанківськекредитування,тобтонаданняпозик черезпосередника.

Системабанківськогокредитуванняохоплюєпринципи,об’єктикредитування,механізмнадання та Поверненняпозик, атакож контроль упроцесікредитування.Принципикредитування –головніположення правила, якіпотрібнодотримуватися приздійсненнікредитування.Ціположення й правилавизначаютьсяприродою,роллю,функціями тасуспільнимиумовами в які смердотіпроявляються.

Кредит, якекономічнакатегорія,пов’язаний ізіншимивартіснимикатегоріями, томуіснуютьпринципизагальноекономічного порядку, котрівідносяться до всіхцихкатегорій, у томучислі й до кредиту,наприклад,такі якекономність,комплектність,диференційованість.

>Економністьхарактеризуєтьсядосягненнямнайбільшоїефективностівикористанняпозики принайменшихобсягахкредитнихвнесків.

>Комплектністьпередбачаєтакукредитнуполітик, котра проводитися приоблікузакономірностейрозвитку впевнийперіод.

>Диференційованість –різнийпідхід докредитуваннярізнихкатегорійпозичальників.Принципикредитування, щовипливають зсутності кредиту:строковість йповерненість,цільовий характер,матеріальназабезпеченість,платність.

>Строковість йповерненістьхарактеризуються тім, щопозикиповинні бутиповернені банку непізніше зазначеноготерміну,визначеного у кредитномудоговорі.

>Термін кредиту –цеперіодвикористанняпозики,якийпочинається із моментуодержанняпозики й докінцевогоїїпогашення. Узалежності відперіодіввикористання кредитподіляється на:

>короткостроковий ( до 1 року);

>середньостроковий (вид1 до 3 років);

>довгостроковий ( понад 3 років).

>Кожен ізцихтипів кредитумаєспецифічніумовикредитування,особливіумовинадання тапогашення кредиту,об’єктикредитування.

>Короткостроковий кредитнадається банком натермін, щовипливає з планувиробництва,реалізаціїпродукції,зниженнязапасівтоварно-матеріальнихцінностей.Вінскладаєбільшучастинубанківськихактивів.Товарніматеріальні ціностієособливимоб’єктомбанківськогокредитування. Банкикредитуютьтакожпотребигосподарюючихсуб’єктів, щовиникають узв’язку ізрозрахунками,витратамивиробництва тощо.

>Середньостроковіпозикиможутьнадаватися подзатратимайбутніхперіодів (для оплатиобладнання), таким чиномоб’єктомкредитуванняможуть бути яктаківитрати.

>Довгостроковий кредитвикористовується дляформуванняосновнихфондів.Об’єктамикредитуваннявиступаютькапітальнівитрати нареконструкцію,модернізацію тарозширенняіснуючихосновнихфондів, нановебудівництво,приватизацію.

Затермінамипогашенняпозикиподіляються на:

>термінові;

>відстрочені;

>прострочені.

>Термінові –позики,термінпогашення які ужепочався, чипочнеться черездеякий невеликийпроміжок години.

>Відстрочені –позики,термінпогашення яківідкладений банком на болеепізнійперіод запроханнямпозичальника.

>Прострочені –позики, котрі не булиповерненівчасно.Завчаснепогашенняпрактикується як заініціативоюпозичальника то й кредитора,наприклад, припоявідодатковихкоштів, припогіршаннідіяльностіпозичальника, Якапороджуєсумнівщодонеобхідностіподальшогокредитування.

>Цільовий характерпозики,їїпризначеннявизначаєпозичальник,однак й банк принаданні кредитуможевиходити зоб’єктакредитування.

Принципматеріальноїзабезпеченостіозначає ті, щопозичальник виненпридбати тихматеріальні ціності чиздійснитивитрати, на котрі буввиданапозика.

Принаданніпозики вякостізабезпеченостібанківського кредитуможутьприйматися: застава подмайно;гарантія; порука;страховепосвідчення прострахуваннявідповідальності занепогашення кредиту;будь-якевільне незакладене под заставумайно.[13]

Заступенемризикубанківськіпозикиподіляються на:

>стандартні;

> ізпідвищенимризиком;

>пролонговані;

>прострочені;

>безнадійні допогашення.

Достандартнихвідносятьсяпозики, котрі були за таких умів: колипозика йдоговір на заставуоформленівірно; нарахунокпозичальникапостійнонадходятькошти; застава, порука,гарантії чидоговірстрахуваннянадійні.

         Доризикованих можнавіднестинаступніпозики:недостатньогарантованікапіталом таплатоспроможністюборжника чизаставою.

         Допролонгованихвідносятьсяпозики,термінпогашення які перенесено ізтермінів, щовказуються у кредитномудоговорі.

        Простроченіпозики –цепозики, котрі не булипогашенінавіть послереалізаціїзастави,стягнення погарантії, поруки, договорустрахування йвіднесені допростроченихпозик.

        Безнадійні допогашення –позики, котрі неможуть бутипогашені та взбереження які немаєніякоїнеобхідності.

>Державний кредитстановить одному зазначеннямджерелофінансуваннядержавнихвитрат.Найбільш широкодержавнікредитирозповсюджені векономічнорозвиненихкраїнах. Там смердотіявляють собоюнайбільшцивілізовану формупокриття бюджетногодефіциту.[5]

>Державний кредит -цесукупністьгрошовихвідносин, котрівтикаютьміж Державою, із одного боці, тафізичними іюридичними особами, ізіншого боці, із приводу,по-перше,вилученнятимчасововільнихкоштів тавикористання їхнього нафінансуваннядержавнихвитрат,по-друге,наданняфінансовоїдопомогипідприємствам таорганізаціям наумовахстроковості,платності таповернення.[9]

У томувипадку, коли держававиступаєбезпосередньо кредитором,йдеться проактивнийфункціональнийпроявсуті державного кредиту.

>Основою тутвиступаютьскарбничіпозики (>бюджетнікредити).

Колі державапозичаєкошти,йдеться пропасивну формупроявусуті державного кредиту - продержавніпозики.

>Державнапозика -цеекономічнівідносини угрошовійформі, за які державапозичає уфізичних таюридичнихосібпевнісуми напевний рядків завизначенуплатню.

>Усюсукупністьдержавнихкредитів можнарозділити надвівеликінерівнічастини:внутрішню тазовнішню.

>Внутрішнюдержавнупозикурозуміють яксукупністьгрошовихвідносин,пов'язаних зфінансуваннямдержавнихвитратнаселенням тапідприємцями унаціональнійвалюті.

>Внутрішнійдержавний кредитможевиступати таким формах:

>державніпозики;

>залученнячастиниощаднихрахунків населення удержавніпозики;

>залученнякоштівзагальнодержавногопозичкового фонду;

>скарбничіпозички;

>гарантованіпозики.

>Державнапозика як форма державного кредитує характерна тім, щотимчасововільнікошти населення,підприємств,організаційзалучають нафінансуваннясуспільних потреб способомвипускуоблігацій таіншихвидівціннихдержавнихпаперів.[19]

>Облігація –ценайбільшрозповсюджений видціннихпаперів уформі державногоборговогозобов'язання, якудаєвласникові право послепевного годиниотримати сумуборгу тавідсотки.Продаючиоблігацію, державазобов'язуєтьсяповернутиборг упевний рядків ізвідсотками чисплачувативідсоткипротягомусього рядоккористуванняпозиченимикоштами, а после цогоповернутиборг.[10]

Держававстановлюєномінальнувартістьоблігацій.Цявартість,позначена наоблігації;показує суму,позиченудержавівласникомоблігації.Самеця сумасплачуєтьсявласниковіоблігації у моментпогашення й нанеїнараховуютьвідсотки. Аліоблігаціїпродають закурсовоюціною.Різницяміжномінальною такурсовоюціноюназиваєтьсякурсовоюрізницею. Величина цоговідхиленняможе статіджереломдодаткового прибуткувласникаоблігації.

>Наступний виддержавнихпаперів -казначейський вексель.Віноформлюєкороткостроковіборговізобов'язання держави.Казначейськівекселівипускають на рядків 3-6місяців, смердотіє болеегнучкі за сходамиприбутковості танабагатоліквідніші нафінансовомуринку, ніждовгостроковіборговіпапери. [10]

>Ринокдержавнихціннихпаперів в Українієпоки щонерозвинений.Експертицепояснюютьнизькоюінвестиційноюкультурою,недовірою до уряду,малими доходами населення,продовженнямекономічноїкризи.

Утісному зв'язку іздержавнимипозикамиперебуває друга форма державного кредиту,функціонуванняякоїопосередковує системаощаднихзакладів (>банків,кас тощо):залученнячастинирахунків населення удержавніпозики. Навідміну відпершоїформи державного кредиту, колифізичні таюридичні особиникупуютьцінніпапери зарахуноквласнихтимчасововільних грошей,ощаднізакладинадають кредитдержаві зарахунокпозиченихкоштів.Наявністьпосередникаміж Державою танаселеннямщодонаданняпозики бездозволу реальноговласникакоштівдозволяєвиділитицівідносини якособливу форму державногокредиту.[7]

>Залученнячастинирахунків населення удержавніпозикивідбувається черезкупівлюособливихціннихпаперів (>наприкладскарбничихсертифікатів) чиринковихціннихпаперів (>облігацій,скарбничихзобов'язань, чиоформленнябезоблігаційнихпозик).Цимможезайматись Ощадбанк України,скуповуючиборговізобов'язання держави.

>Залученнякоштівзагальнодержавногопозичкового фонду як форма державного кредитувирізняється тім, щодержавнікредитніустановибезпосередньопередаютьчастинукредитнихресурсів навитрату уряду.Ця форма державного кредитуфункціонує утоталітарномурежимі.Вонасприяєрозвиткуінфляційнихпроцесів, щоє особливонебезпечно.Повнанормалізаціявідносинміж Державою такредитноюсистемоювимагає,щобпокриття бюджетногодефіциту нейшло шляхомкредитноїемісії, а ще черезоформленнязобов'язань уряду передНаціональним банкомУкраїни.[9]

>Комерційний кредитвідображаєкредитнийдоговірміждвомагосподарюючимисуб’єктами –продавцем (кредитором) тапокупцем (>позичальником).Комерційний кредитнадаєтьсяпостачальникомпокупцеві.Потреба уньомувиникає тоді, колипідприємство-товаровиробникпрагнереалізувативироблений товар, але й упокупця немає грошей для йогопридбання. Такихвипадках товарможе бутидобровільнопереданийпостачальникомпокупцеві в кредит.Ця передачаможеоформлятися векселем (>борговимзобов'язанням).Під вексельпостачальник (векселетримач)отримує в банку кредит; при цьомуміжгосподарський кредиттрансформується убанківський.Комерційний кредитможе матірмісце не лишеміжпостачальником тапокупцем. Удеякихгосподарськихситуаціяходнепідприємствоможенадати кредитіншому, коли воно тамаєпевнийінтересщододіяльності свого партнера.Прикладомможе бути кредит подорганізаціювиробництванеобхідної кредиторупродукції чи увигляді авансу (задатку) врахуноквартостізамовленої длявиробництвапродукції.Нині в Україні із переходом доринковоїекономікивіндедалі понадпоширюється, щоєреакцією надорожнечубанківського кредиту.Підприємство-постачальникнадаєвідстрочку платежу засвій товар (>послуги),підприємство-покупецьпередає кредитору вексель, якборговепосвідчення тазобов’язання платежу. [1]

Укомерційномукредитіучасникикредитнихвідносинрегулюють своїгосподарчівідносини тастворюютьплатіжніресурси увиглядівекселів –письмово-борговезобов’язанняборжника кредитору (чинаказів кредитораборжнику)сплатитивказану суму впевнийперіод години.Векселіможуть бутивикористані повторно дляплатежів, шляхомпередачі їхні із одних рук вінші.

>Комерційний кредит –цетоварна форма кредиту, щовиражаєвідносини із приводуперерозподілуматеріальнихфондівсередпідприємств.Грошова форма кредитупередбачаєнаявністьтимчасововільнихгрошовихресурсів та їхнього перерозподілення наконтрактнійоснові. Укомерційномукредиті укредитну угодувключаються лишересурсипостачальника.[6]

Дляпідприємства-постачальникакредитнаугодаперетинається із моментом продажпродукції,наданняпослуг.Вонаприскорюєреалізацію та приноситидодатковийприбуток увиглядівідсотка,якийвключається увартістьпроданихтоварів, чинаданихпослуг.

>Підприємстваможутьодночасноодержатикомерційний кредит танадати його. Тому для окремихпідприємстврозміркомерційного кредиту можнавизначити якрізницюміжвартістютоварів,отриманих відпостачальника нааналогічнихумовах.

>Комерційний кредитмаєчітковизначенеспрямування. Так,вінможенадаватисягалузями, щовиробляютьресурсивиробництва,галузям, котріспоживають їхнього, але й ненавпаки. Укомерційномукредиті кредитор тапозичальникєвиробникамипродукції, чипосередниками у йогореалізації.Межікомерційного кредитузалежать, із одного боці, відможливості кредиторанадаватипозики втоварнійформі (>наявності вньоготоварнихресурсів);значнихгрошовихкоштів дляавансуванняфондів унаступнийкругообіг;можливостіодержати у банкупозики под векселі, а ізіншого боці – відрівнякредитоспроможностіпозичальника.

Уопераціяхпов’язаних ізкомерційним кредитомвиникаютьризики.Головнийризикнесепостачальниктоварів,оскільки дляньогоцяугодаозначаєіммобілізаціюкоштів:ризик увипадкузміницін товару, принедотриманністроківсплати табанкрутствіпокупця.[6]

>Строккомерційного кредитузалежить від виду товару,вартості догоди,фінансовихможливостейпокупця тапостачальника,вартості кредиту,наявностідовготерміновихугодміжпостачальниками тапокупцями,якості товару, щопропонуєтьсярізнимипостачальниками. Алінезалежно від того, щопродається наумовахвідстрочки платежу -товари, чипредмети роботи –комерційний кредитмаєкороткостроковийхарактер.[18]

>Комерційний кредиттісновзаємопов’язаний ізбанківським кредитом.Прямебанківськекредитуванняпостачальникарозширює йогоможливість длянаданнякомерційного кредиту та,навпаки,банківськіпозики, котрінадаютьсяпокупцю,скорочують їхньогопотреби укомерційномукредиті. Прикомерційномукредитікредитування можназдійснювати у двохваріантах:облік (купівлі)векселів тавидачапозик под заставувекселів.Обігвекселівзменшуєкількість необходимих дляобігугрошовихкоштів та потребу упрямихбанківських кредитах. Один вексельможеобслуговуватиодразудекількаторговихугод, доти години коливін якщопред'явлений дообліку, а й убагатьохвипадкахможе непред'являтисявзагалі.

>Комерційний кредитмаєтакінедоліки:обмеженість учасі,розмірах;інодівимушений із боціпостачальника характервідстрочки платежу у зв'язку ізфінансовимстановищемпокупця,ризик дляпостачальника, великийвплив із боцібанківськоїсфери приоблікувекселів.[2]

>Споживчий кредитвідображаєвідносиниміж кредитором тапозичальником із приводукредитуваннякінцевих потреб.

>Споживчий кредит – кредит,якийнадається лише внаціональнійгрошовійодиниціфізичним особам напридбанняспоживчихтоварівтривалогокористування тапослуг йякийповертається,якщоінше не передбаченеумовами кредитногодоговору.[8]

У всіхкраїнахспоживчий кредитвиступаєсистемоюгрошовихвідносин,пов'язаною ізтимчасовимперерозподіломвільнихкоштівюридичних йфізичнихосіб.

>Споживчий кредит –це кредит,якийдає:

·можливістьотримати тихречі, які безвикористання кредитупотрібно було б бдовгочекати, чи ж котрі були бнедоступні дляотримання;

·гнучкість:робитипридбаннятоварів взручний годину,навіть тоді, колиспоживач немає всвоємурозпорядженнінеобхідноїсумиготівки;

· безпечу: коли людинакупує чимандрує,кредитнікарткиє болеезручним йнадійнимзасобом платежу впорівнянні ізготівковимирозрахунками.

·допомогу:споживчий кредитдозволяєоплачуватинепередбаченітерміновівитрати (ремонтавтомобіля послеаваріїтощо).[15]

Аліспоживчий кредитмає й своїнедоліки, котріслідвраховувати:

·інодікредитнірахункистворюютьоманубагатства йцепризводить донадмірнихвитрат йзгодом в мірунакопиченняборгів частовиникаютьтруднощі,щодощомісячнихплатежів.

· як правило, купівлі кредитобходятьсядорожче, ніж приоплатіготівкою. Цевідбувається бо прикупівлі товару в кредитціна товару частотрохи вищий, ніж приоплатіготівкою, атакож донеїсліддобавити відсоток закористування кредитом.

>Споживчий кредит активнорегулюється із боці держави.Регулюванняздійснюється як нарівнінадання кредиту, то й нарівні йоговикористання йвиражається чи взаохочуваннікредитуваннякінцевогоспоживача черезпроцентну ставку,термін кредиту,первісна долявласнимикоштами вкредитнійоперації, чи ж в болеежорсткомурежимікредитування.

>Споживчий кредитстимулюєефективність роботи.Отримуючизаробітну плату, котраєнедостатньою длякупівлі заготівковийрозрахунок рядутоварів,зокрематоварівтривалогоспоживання, людинамаєможливістькупуватиданітовари в кредит чибрати кредит под їхньогокупівлю.Згодом,кошти зацітовариповинні бутивиплачені, томукожний,хто взявши у кредит,намагаєтьсяпротриматись насвоємуробочомумісці як можнадовше,тобто на болеедовгийпроміжокчасу.[2]

Отже,споживчий кредитприскорюєреалізаціютоварів широкоговжитку йпобутовихпослуг,збільшуєплатоспроможнийпопит населення,підвищує йогожиттєвийрівень.

>Лізинговий кредит –цевідносиниміжсамостійнимиюридичними особами із приводунадання ворендузасобів роботи, атакожфінансування,придбаннярухомого танерухомогомайна навизначений рядків.Лізингявляє собою формумайнового кредиту.Об’єктомлізингуєбудь-якерухомемайно (>автомобілі,устаткування, тощо) танерухоме (приміщення,споруди)майно, щовідносяться доосновнихфондів йєоб’єктомкупівлі-продажу.Умовоювиникнення кредитуєіснуваннявласників товару, котріпротистоять один одному яквласники,юридичносамостійні особини, щоготовівступити векономічнівідносини:продатитовари,здати їхні воренду.Суб’єктамилізингуєлізингодавець,користувач,виробник.Лізингодавець (>орендодавець) –цесуб’єктгосподарювання,якийєвласникомоб’єкталізингу танадає його воренду. Уякостіорендодавцяможевиступатиспеціальналізингова організація (>фірма). Цеможуть бутидочірніорганізаціїкомерційнихбанків.Учасникамилізинговоїфірмиможуть бути підприємства, банки,асоціації таін..Вониможутьоб’єднувати своївнески напідставіустановчого договору. Довкладів вустановчий фондможуть бутивнесені приміщення,споруди,устаткування таіншіматеріальні ціності тагрошовікошти.Засновникиберуть доля вкеруваннісправамифірми;мають декларація прочастинуприбутку (>дивіденти) відїїдіяльності;отримуютьчастинумайна уразіліквідаціїфірмиможуть матірпільгове декларація проотримання ворендумайна.Розрізняютьвидилізингу взалежності від:термінівексплуатаціїмайна;засобівпридбання; ставлення долізинговогомайна; типуфінансування.[2]

За рядкамиексплуатації таперіодуамортизаціїмайналізингподіляється на:

-оперативний;

-фінансовий.

>Оперативнийлізинг –цеперхідмайна натермін,якийменший затермінповноїамортизації.Вінподіляється накороткостроковийоперативнийлізинг – віддекількохднів до 1 року тасередньостроковий – від 1 року до 5 – 10років.[2]

>Фінансовийлізинг –цеперехідмайна натермінповноїамортизації.

>Будь-яканаціональнаекономіка упроцесі свогофункціонуваннявдається дозовнішніхпозик заумовинедостатностівласнихфінансовихресурсів наданомуетапірозвитку.Зовнішніпозикидозволяють странезадовольнитипотребиспоживання таінвестування зарахунокзалученнязаощадженьззовні.

>Формою рухупозичковихкапіталів у сферіміжнароднихекономічнихвідносинєміжнародний кредит.

>Міжнародний кредит -ценаданнявалютних таматеріальнихресурсів однимисуб'єктамисистемисвітовогогосподарстваіншим утимчасовекористування наумовахплатності,зворотності тастроковості.[10]

>Кредиторами тапозичальникамиможуть бутисуб'єктисистемисвітовогогосподарства всіхрівнів:приватніфірми та банки,державнізаклади,уряди,міжнародні тарегіональнівалютно-кредитні йфінансовіорганізації.

Отже,необхіднорозглядати кредит якнеобхіднийелементфункціонування йрозвиткусуспільства,визначати його роль наформування Сучасноїринковоїекономіки України.


>РОЗДІЛ 2

>АНАЛІЗЗАБЕЗПЕЧЕННЯСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХПІДПРИЄМСТВЗАПОРІЗЬКОЇОБЛАСТІКРЕДИТНИМИРЕСУРСАМИ

 

2.1.Державнапідтримкасільськогосподарськихпідприємств

>Успішнефункціонуваннясільськогосподарськихпідприємствзалежить від державноїпідтримки. Під час перебуваннячергу держава виннастворювативідповідніорганирегулюванняцієїпідтримки. таким органомєУкраїнськийдержавний Фондпідтримкиселянських (>фермерських)господарств.Він,вiдповiдно до статуту (ст. 4.5.7.),зобов'язанийзосереджувати своюдiяльнiсть націльовомурозподiлiдержавних бюджетнихдотацiйсiльгосппiдприємствам,якiмають статусселянських (>фермерських)господарств,iззабороноювикористання бюджетнихкоштівнавіть наутриманняапаратуфiлiй фонду тарайонних,обласних і Всеукраїнськоїасоцiацiїфермерiв, неговорячи уже проiншiпiдприємницькiструктури, у томучислi іiнформацiйнiзасоби.

Дляцілейутриманняфiлiй таiншихпiдприємницьких структур статут фондупередбачаєфiнансування ізнебюджетнихкоштів.

>Кошти фондуутворюються зарахунокнезворотнихасигнувань із державного бюджету,прибутків відпідприємницькоїдіяльності,прибутків відкорпоративних прав Фонду,кредитівбанків,добровільнихвнесківселянських (>фермерських)господарств таіншихфізичних іюридичнихосіб.

У ст. 8 Закону України “Проселянське (>фермерське)господарство”чітковказаніцілінезворотногоспрямування бюджетнихкоштівДержавного фондупідтримкиселянських (>фермерських)господарств на:

1.Розробленняпроектіввідведення земельніділянок,

2.Відшкодуваннячастинивитрат,пов'язаних зсплатоювідсотків закористуванняпозичкамибанків,

3.Іншіцілі,передбачені статутом фонду.

>Державний фондпідтримкиселянських (>фермерських)господарствперетворень із Українського фондупідтримкиселянських (>фермерських)господарств йкооперативів (>розпорядженняКабінету міністрів УСРР від 27червня 1991році).Віндіє приміністерстві АПК України згіднопостановиКабінету міністрів України від 14березня 1992році № 133, де врозділі Д, п.2, абзац 5запровадженонадання Фондомфермерськимгосподарствамфінансовихпільг подгарантію Повернення через 3-5 років, атакожпільговогокредитування,пільговогострахування ,пільговогоматеріально-технічногопостачання. Таким чином,цієюпостановоювстановленонадання фермерамзворотноїбезпроцентноїфінансовоїдопомоги із бюджетнихкоштів фонду напідтримкуфермерськогогосподарства.

 >Іншоюпостановою уряду № 19 від 13 января 1993 рокувстановленообов'язковість дляМіністерствафінансів Українизакладати в моїх планах бюджету напоточнийрікщорічневиділення бюджетнихкоштівУкраїнськомуДержавному Фондупідтримкиселянських (>фермерських)господарств.Згідноцієїпостанови уряду,бюджетнікошти для Фондукрімвказанихвищецілейдодаткововиділяються якнезворотні на:

· наперіодстановленняфермерськихгосподарств -30%вартостібудівництватваринницькихприміщень,

· до 15%витрат накупівлюфермерськимгосподарствами Першого комбайна, трактори,вантажногоавтомобіля,

· навідшкодування із державного бюджетукапітальнихвкладень, щоспрямовуються настановлення ірозвитокфермерськихгосподарств.

Таким чином,виділенібюджетнікошти, после їхньогоперерахування казначейством нарахунок Фонду,цечастинаобіговихкоштів фонду, котрі Фондмаєрозподілити націліпідтримкифермерськихгосподарств, котріпередбаченіпостановами уряду та статутом фонду. Уся відповідальність зацільовевикористання бюджетнихкоштів, у томучислі ікримінальнаможелягати лише напосадовихосіб фонду - директора та головного бухгалтера,бо лише смердотізнають із якіджерелвідправлені впозикуобіговікошти Фонду - із бюджетних, чиінших. Длягосподарника - фермерадіє відповідальність засвоєчасне іповне Поверненняпозик,якщокоштийому буливиділені назворотнійоснові.

2.2. ПрограмикредитуванняфермерівЗапорізькоїобласті

Уостанні роктаєдиним шляхомвиходу аграрного сектораекономіки зкризиєнеобхідністьвпровадження державноїфінансовоїпідтримкисільськогосподарськихтоваровиробників.

>Наприкінці 2004 р.Прокредит Банкпочавпрограмукредитуваннясільськогосподарськихпідприємств уЗапоріжжі іЗапорізькійобласті. Програмуєспеціальним проектом, за результатамивпровадженняякого якщоухваленерішення про подаліїїпоширення наінші реґіони України, де працює банк. За станом на 1березня 2005 р.відділеннямПрокредит Банку вЗапоріжжівидане 50кредитів на сумублизько 2 млн. грн.Поточнийкредитний портфель, що доводитися насільськогосподарські підприємства,становить 47кредитів на суму 1,7 млн. грн., чи 12% відзагального кредитного портфелярегіональноговідділення банку.

Програмукредитуваннясільськогосподарськихпідприємствпередбачаєвидачукредитів напоповненняоборотних чиосновнихкоштівфізичним особам чисільськогосподарськимпідприємствам, щоодержуютьбільшучастину свого обороту (понад 50%) відсільськогосподарськоїдіяльності:землеробства,парникових йтепличнихгосподарств, молочного ім'ясноготваринництва,птахівництва,торгівлісільгосппродукцією іпереробкисільськогосподарськоїсировинивласноговиробництва. Зараз максимальна сума кредиту попрограмістановить 20 тис.доларів США чиїїеквівалент угривні,максимальний рядківпогашення кредиту - 24місяця.

>Особливостіпрограмиполягають у боПрокредит Банкнадаєкредитифізичним особам йдрібнимсільськогосподарськимвиробникам, котрі до цогонайчастіше непрацювали із банками. Доти ж,кредитування у межахпрограмихарактеризуєтьсяшвидкістю

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація