Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз и прогноз кон'юнктури Ринку зерна


Реферат Аналіз и прогноз кон'юнктури Ринку зерна

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота

на задану тему: “>Аналіз й прогнозкон’юнктуриринку зерна”


>Зміст

>Вступ

1. Характеристика табіологічніособливостізернових культур

2.Прогресивнітехнологіївирощуваннязернових культур йскорочення недобору зерна

3.Прогнозуваннявиробництва зерна

4.Регулюванняринку зерна

>Висновок

>Література


>Вступ

>Середсільськогосподарських культур заплощеюпосіву йваловимзбором першемісце в світі й нашій странезаймаєпшениця.Загальнасвітовапосівнаплощапшеницістановитьблизько 240 млн. га.Великіплощіпшеницязаймає вКитаї (26млн.га), США. (22млн.га),Канаді (10млн.га), Україні (7-8 мл. га).Вирощуютьїїмайже в всіхкраїнах світу.

>Пшеницяналежить донайдавніших культур наземнійкулі. УкраїнахАзії таЄвропиїївирощували уже за 5-6 тис. років, аЄгипті - за 10тисяч років донашоїери. Зстародавнього Риму вонапоширилась у країниЗахідноїЄвропи. На Україні зерноїїзнаходять вскіфських могилах.

>Пшениця -основнапродовольча культура, в нашій стране й убагатьохкраїнах світу. Зернопшеницімаєвеликупоживнуцінність йкраще, ніж зерноінших культур,відповідаввимогамхарчування.Пшеничнеборошновикористовують длявипіканняхліба,виготовленнямакаронів,печива таіншихвиробів.Якістьпшеничнихбілківдужевисока, й смердоті доброзасвоюються.

>Пшеничнівисівкиєціннимконцетрованим кормом для всіхвидівтварин.Пшеничну солому й половувикористовують якгрубий корм й напідстилку.Висіваютьозимупшеницю у зеленомуконвеєрі, для забезпеченнятваринзеленоюмасою на початкувегетації.Озимапшеницяєдобримпопередником дляінших культурсівозміни.

Забіологічнимиособливостямипшеницямаєозиму й яруформи.Озимапшениця;маєдовшийвегетаційнийперіод, ніж яру,кращевикористовуєвологу йпоживніречовиниґрунту йдаєвищий врожай, ніжярізернові культури. Уумовахтеплоїосені вонрозвиваєміцнукореневу систему й упосушливу веснукращевикористовуєзимовувологу, ніжнавітьранніхстроківсівби.Крім того,осіннясівбаозимоїпшеницідаєзмогукращевикористовуватиробочу силу йзасобивиробництва.

>Середняврожайністьозимоїпшениці у 1990 р. на Україністановила 40.2 ц/га,зернових - 35.1 ц/га, у 1997 р.відповідно 28.3 й 24.5 ц/га.

>Великезначення дляпідвищенняврожайностіозимоїпшеницімаєправильнийдобірсортів ізурахуваннямїхніхвимог доґрунтово-кліматичних умів. Дляпівденно-східнихрайонівпотрібні сортіпосухостійкі, азахіднихрайонівдостатньогозволоження -стійкіпротивилягання,випрівання таураженнягрибковимихворобами.Саме тому на Українівирощують багатосортівозимоїпшениці.Найбільшпоширенітакі сорті:Альбатросодеський,Безоста 1,Одеська 51.Миронівська 27,30,40,61,Поліська-90.Лютесценс 7,Донськанапівкарлик, Збруч,Мерлебен,Ювілейна 75 тощо.


1. Характеристика табіологічніособливостізернових культур

>Всізернові культури належати до родинизлакових,крім гречки.Зернові злаки -цеоднорічнірослини, котрімають багатоспільнихознак йбіологічнихвластивостей. Алі,крімспільнихознак,зернові злакимають багатоспецифічнихособливостей. Тому загосподарськимпризначенням,морфологічнимиособливостями й способомвирощуваннязернові культуриподіляють надвігрупи:

1.Хлібні злакипершоїгрупи (>пшениця, жито,ячмінь й овес) -рослинидовгого дня,маютьозимі таяріформи,доситьхолодостійкі,вологолюбиві. Зерномаєборозенку, котраподіляє йоговздовж надвіполовини,проростаєкілікомакорінцями. На початкувегетаціївідзначаютьсяшвидким зростанням, через 10-15днів послепоявисходівпочинаютькущитися й меншепригнічуютьсябур'янами.

2.Хлібні злакидругоїгрупи, чипросовидні (просо,кукурудза, рис, сорго)рослини короткого дня, болеетеплолюбиві йпосухостійкі (>крім рису). Зерно у яких безборозенки йпроростає однимкорінцем. На початкувегетаціїрослиниростутьповільно, томудужепригнічуютьсябур'янами.Зернову культуру гречкутежвідносять дохлібівдругоїгрупи, але й вона засвоїмибіологічнимиособливостямиістотновідрізняється відзерновихзлаків,хоча зерноїізяхімічним складомблизьке до зернахлібнихзлаків.

Коренєва система узерновихзлаківмичкувата, добророзвинена,основнамасаякоїрозміщується ворному йпідорному кулях.Розвитокїїзалежить відвологості йродючості грунту,температури,сортовихособливостей таіншихфакторів.Кращерозвиваютьсякорені приранніх рядкахсівби.

>Стебло -соломина, котраскладається із 5-7міжвузлів, а й укукурудзи до 25-30,циліндричне,здебільшогопорожнє, лише укукурудзивиповненесерцевиною.Висотастебла засприятливих умів зростаннюдосягає 1 -2 м, а й укукурудзи й сорго до 2—4 м. й понад.

Листокзлакових культурлінійний йскладається із піхви та платівки.Листковапіхвазахищаємолодучастинустебла відпошкодження танадаєйомустійкостіпротивилягання. Там, депіхва переходити у платівку,розвиваєтьсяязичок, адеякихзлаківвушка.

>Суцвіття упшениці, жита, ячменю - колос, у проса,вівса, рису, сорго –>волоть, укукурудзичоловічесуцвіття -волоть,жіноче -качан.

>Квітказлаковихмаєдвіквітковілуски -зовнішню йвнутрішню, тритичинки йматочку ізверхньоюзав'яззю тадволопатевоюперистоюприймочкою.Плід ухлібнихзлаків -зернівка, Якаскладається ззародка,ендосперму й двохоболонок:плодової йнасінної.Зародокстановить 2-3%масизернівки ймістить усіорганимайбутньоїрослини узародковомустані.

>Зерновізлакові культурипротягомвегетаційногоперіодупроходятьтакіфази зростанню йрозвитку:проростаннянасіння, сходи,кущіння,вихід у трубку,колосіння,цвітіння,формування йдостигання зерна.

Дляпроростаннязернівкипотрібні вода,повітря й тепло. Водапотрібна длянабубнявіння зерен йрозчинення у якихзапаснихпоживнихречовин. При цьому потреба уводі така:вівса, жита - 60-65%,пшениці, ячменю - 48-55% ;кукурудзи - 37-44%, проса й сорго - 25-30% відмаси сухого зерна.

>Мінімальна температурапроростаннянасіннязлаківпершоїгрупи 1 -2 °С,другоїгрупи8-10°С й понад.

>Оптимальна температура дляпроростаннянасінняпершоїгрупи20-25°С, а просовидних - 25-30°С.

Припроростанні зернаспочаткуз'являютьсязародковікорінці, апотім йзародковестебло. Наповерхню грунтузародковестеблопоявляється увиглядішильця,покритого тонкимпрозоримчохликом,якийназиваютьколеоптилем.Вінзахищаєстебло йперший листок відпошкоджень привиході їхні із грунту.

>Хлібні злакимаютьтакубіологічнувластивість яккущіння,тобтоутворювати ізвузлакущіннябічніпагони.Кущінняпочинається послеутворення нарослині 3-4листків.Енергіякущіння, чикількістьпагонів, котрірозвиваються всередньому наоднійрослині,залежить від забезпеченнярослинвологою йпоживнимиречовинами,температури,глибинизагортаннянасіння.

Укінціінтенсивного зростаннюстебла ізлисткової трубкиверхньогоміжвузляназовніз'являється колос чиволоть.Початкомфазиколосіннявважаєтьсяперіод, коли колос чиволоть наполовинувийде ізлисткової піхви. Уційфазіпосилено зростаннілистя,стебло йформуєтьсясуцвіття.

Заколосіннямнастаєцвітіння. У жита воно татриває 6-8днів,пшениці - 3-5,вівса 3-4дні. Уційфазіприпиняєтьсяріствегетативноїмаси,відбуваєтьсязапиленняквіток.Залежно відособливостейзапиленнярозрізняютьсамозапильнізернові культури (>пшениця, овес,ячмінь, просо) таперехреснозапильні (жито,кукурудза, сорго), у які пилянь переноситисяприймочкиматочоквітром.

>Післязаплідненняпочинаєтьсяформування зерна,утворюєтьсязародок йнагромаджуютьсяпоживніречовини. Зстінокзав'язіутворюєтьсяоболонки плоду.Триває фазаформування10-15днів.Маса зерназбільшується, авміст води вньомупоступовозменшується.

>Післяформуваннянастає фазадостигання зерна.Ця фазамає триетапистиглості:молочна,воскова йповна.

Умолочнійфазірослинищезелені, але йнижні аркуші їхніпочинаютьжовтіти. Зерно ужесформувалося,маєзеленезабарвлення, аякщо йогороздавити,виділяєтьсярідина, котранагадує молоко,вологість його від 60 до 40%.

Увосковійстиглості зерно законсистенцієюнагадуєвіск, легкорозрізуєтьсянігтем,,стаєтиповим закольором,вологість йогозменшується до 30-40%,стебластаютьжовтими, аркушіпідсихають йприпиняєтьсянадходженняпоживнихречовин у зерно. Уцейперіодпочинаютьроздільнезбиранняхлібів.

Приповнійстиглості зернотвердіє йзменшується врозмірі,вологістьзнижується до 15-20% йвтрачаєзв'язок ізматеринськоюрослиною, легкообсипається.Стебла й аркушізасихають. Уразізапізнення ззбираннямврожаюнайбільшцінне зерно, якудостигаєраніше,обсипається.

2.Прогресивнітехнологіївирощуваннязернових культур йскорочення недобору зерна

Нанайближчі рокта збільшеннявиробництва зерназалишитьсяважливоюпроблемоюрозвиткусільськогогосподарстванашої країни, котраможе бутиуспішно виправленалише приумові широкоговпровадження новихсортів йгібридів,інтенсивнихтехнологій йскороченнявтрат зерна на всіх шляхах від поля докомори й до магазину.

Проблемазменшеннявтратпродукції віднедоборівнайтіснішепов'язана ізпроблемоюінтенсивнихтехнологій.

Уостанні рокта в стране можнаспостерігатитенденціїінтенсифікації зерновоговиробництва:впроваджуютьсяпродуктивніші сорті,сучаснісистемиудобрення,засновані наоб'єктивнійінформаціїщодовмісту вгрунтіпоживнихречовин, атакож — умівживленнярослин.

Уборотьбі ізнесприятливимиявищами (>бур'янами,хворобами ташкідниками)застосовуютьінтегрований захистрослин,якийєосновноюланкою вскороченнівтрат збіжжя упроцесівиробництва.

>Повнішомувикористаннюпотенціалупродуктивностісучаснихсортів виннаслужити системаагробіологічного контролю привирощуваннізернових, котравключаєуточненнястроківпроведенняагротехнічнихзаходів,спостереження запроцесомформуванняврожаю,появоюбур'янів,шкідників йдаєзмогуорганізуватиефективний захистрослин. Укінцевомупідсумкувінсприяєсистематичномузастосуванню новихдосягненьнауково-технічногопрогресу вумовахвиробництва,підвищеннютехнологічної івиконавчоїдисципліни.

>Значнівтрати зернаозимих культурвиникають у зв'язку ізнезадовільнимиумовамизимівлі. Усередньомунесприятливізими дляозимих культурповторюються разів учотири рокта, аіноді ічастіше.Причомуніякоїциклічності,періодичності,закономірності в їхньогоповторенні невиявлено.

>Середшкідливихфакторів, котрізгубновпливають напосіви,низькітемпературистановлять 36 %,відлиги — 26,льодовікірки — 20 %.

>Основним привпровадженнісучаснихсортівозимоїпшениціінтенсивного типу винен бути їхньогопідбір ізвисокоюморозо- йзимостійкістю.Новівисокопродуктивні сортіможуть забезпечитинайповнішевиявленнясвоїхпотенціальнихможливостейлише нафонівідповідноїсортовоїагротехніки, ізурахуваннямхарактерних їмбіологічнихособливостей.

>Результатидослідженьсвідчать про ті, щовисокопродуктивні сортіхарактеризуютьсяпідвищеноювимогливістю до уміввирощування,тобтовиявляють своїможливості привисокійкультуріземлеробства, достроківсівби, акороткостебловіінтенсивні—чутливі доглибинизагортаннянасіння й дозасміченостіпосівів. Тому черезрізницю вкультуріземлеробства вкожномугосподарствіслідвисівати два-три сортіозимоїпшениці,різних заінтенсивністю таіншимиознаками.

>Щоб підвищитистійкістьозимоїпшениці под годинузимівліпротинизьких температур,насінняобробляють препаратом тур ізрозрахунку 5кг/т,якийрозчиняють у 15—20 л води.Обробляти зерносуспензієюнеобхідно за 3—5днів досівби.

Присівбі такимнасінням урослин на 1—2,5 дивглибшезакладаєтьсявузолкущіння,формуєтьсясильнішакоренева система, щопідвищуєстійкість їхніпротинесприятливих умівзимівлі.

>Найбільше наморозо- йзимостійкістьпшеницівпливають рядкисівби.

>Озимапшеницякращевсьогозимує йзабезпечуєвисокупродуктивність,якщо до початкузимирослини добророзкущились йутворили потри-чотирипагони.Такірослинимаютьдостатній запасцукру йкращевитримуютьнесприятливіумовизимівлі.Щоброслинидосягли такогорозвитку,їм всередньомупотрібно 50—55дніввегетації ізсумоюсередньодобових температур відпосіву достійкого переходу через +5 °З — 550—580 °З.

>Сівбаозиминиранішеоптимальнихстроківпризводить допереростання,фізіологічногостаріння ізниженнязимостійкостірослин.

>Наприклад, усхіднійчастиніЛісостепуранніпосіви сильнопошкоджуютьсягесенською йшведською мухами, апівнічно-західних районахуражуютьсяіржею. Припізнійсівбірослини ненормальнорозкущитись й вокремі роктагинуть, аперезимувавши, як правило,пізнішевиколошуються й частопотрапляють под «запал». У зв'язку ізцим привстановленнічерговостісівбинеобхідновраховуватисортовіособливості. Так, сортХарківська 63характеризуєтьсявисокоюстабільністю достроківсівби й негативнореагує як наранні, то й напізні. Томуцей сортнеобхідновисівати вдужестисліоптимальні рядки.

>СортиАхтирчанка,Одеська 51 меншереагують наподовженнястроківсівби.Особливо в цьомувідношеннівідрізняєтьсяМиронівська 808, якої можнависівати вкінціоптимальних, але й вмежахдопустимихстроків.

Дляформуваннявисокоговрожаюважливовитримуватиоптимальну нормувисіву,оскількимаксимальнийврожай можнаодержати лише присуворовизначеній (>оптимальній)густотіпосіву. При цьомурослиниефективновикористовуютьелементиживлення,вологу таенергіюсонця.

>Важливу роль для забезпеченнядружних йсвоєчаснихсходів, нормальногорозвитку йперезимівлі,формуваннявисокихврожаїввідіграєглибиназагортаннянасіння.

Надоситьзволожених,середніх замеханічним складом грунтахнасінняпшеницінеобхідновисівати наглибину 6—8 див. Наважкихзапливаючих —глибинузменшують на 1—2 див.Якщоверхній кулюземлісухий, аглибше вон доброзволожена, топовноваговенасіння ізвисокоюенергієюпроростання йсхожістю можназагортати наглибину 8—10 див призбільшеннінормивисіву на 10 %.

Длязахистурослин від діїнизьких температур у зимовищперіод йпоповнення запасувологи вгрунті напосівахозимоїпшениціпроводятьснігозатримання.Встановлено, що привисотісніговогопокриву 10 диврізниця втемпературіповітря і грунтузбільшуєтьсямайже на чотири рази.Створеннястійкогосніговогопокривунадійнозахищаєрослини відзгубної діїпритертоїкірки.

>Значним резервомскороченнявтрат зернаєборотьба ізбур'янами,шкідниками іхворобами. Унайближчі роктаістотнихзмін втехнологіївирощуваннязернових непередбачається, не можнатакожрозраховувати наодержаннясортів ізпідвищеноюстійкістюпротипатогенів та нарозширеннямасштабівхімічногозахисту. У зв'язку ізцимнеобхідно в плановому порядку йпослідовновикористовувати напрактиці усіелементиінтегрованогозахистурослин:економічні,генетичні,екологічні ітоксикологічнізасобистримуванняпоширенняхвороб,шкідників йбур'янівнижче порогуекономічноїшкідливості.

>Бур'янипригнічуютьрозвитоккультурнихрослин.Встановлено,наприклад, що 11рослиносоту на 1 м2знижуютьврожайністьозимоїпшениці на 19—20 %, а 18—20 — на 60—70 %.

Прислабкійзасміченостіпосівіввтративрожаюстановлять 5—7 %, а присильній — 25—30 %. Призасміченостіпосівівзимуючимибур'янами (50— 70 прим. на 1 м2)врожайністьзнижується на майже 7— 8 ц/га,вмістбілка взерні — на 0,8—1,0 %.

Привеликійзасміченостіпосівівкукурудзи осотом (понад 5рослин на 1 м2)врожайїїзнижується на 50—70 %, присередній (від 1 до 5рослин) — на 35—40, прислабкій (до 1рослини) —на 20— 30 %. Примеханізованомудогляді запосівамикукурудзи беззастосуваннягербіцидівврожай зернацієї культури назасмічениходнорічнимибур'янамиланахзменшується на 11—35 %.Серед них длякукурудзинайбільшшкідливимиємишій,лобода,щириця.

>Врожай зерна гороху відзаростанняпосівівбур'янамизнижується на 30—50 %.

>Дужепригнічуютьсябур'янамипосіви проса.Недобірврожаю черезцестановить 10—15 %, а присильнійзасміченості — 50 % й понад.

>Бур'янивиносять із грунтувеликукількістьпоживнихречовин йвологи.Підраховано, що осот із 1 гавиноситьтакукількістьпоживнихречовин, якідостатньо дляодержання 32 ц зернаозимоїпшениці чи 200 цкоренеплодівцукровихбуряків. Длявирощування такоговрожаюнеобхідно доповнити грунт понад 11 цмінеральнихдобрив.

Наданомуетапі системазаходівщодоборотьби ізбур'янамивключає дваосновних заходь —агротехнічний тахімічний. Комплекспершихзаходівскладається ізосвоєннянауковообгрунтованихсівозмін йправильноїсистемиобробітку грунту у яких, щосприятимепоряд ізпідвищеннямродючості максимальномузниженнюзасміченості ланів.Наприклад,найпростіший йнайефективніший методборотьби ізбур'янами напосівах гороху —боронуваннясходів. При одномудосходовомуборонуванні йодному-двох на сходахліквідується до 60—80 %однорічнихбур'янів.

>Бур'яни не лишестримуютьрозвитоккультурнихрослин йзнижують їхніврожай, апогіршують йогоякість.Наявне взернінасіннягірчиці,полину,гірчаку таіншихнадаєнеприємного запаху йсмакуборошну, якихотруйнихбур'янів, яккукіль,блекота, дурман,можеспричинитиотруєння людей.

>Великівтрати зерна інасіннядопускаються назасміченихпосівах призбиранні у зв'язку ізпоганимпідсиханням,вимолочуванням йвитрушуванням зерна.Доставлений натік купу у цьомувипадкупотребуєтерміновогоочищення йвидаленнярізнихдомішок,оскількицепризводить дошвидкогосамозігрівання йпсування зерна,протелишеагротехнічнихзаходівнедостатньо,щобліквідуватибур'яни напосівахзернових.Слідзастосовуватихімічнізасоби.Гербіцидипідбирають згідно ізметодичнимивказівкамищодозахистурослин, частозастосовують їхнього разом ізіншими пестицидамивідповідно до фаз зростаннюрослин. Длявиконанняагротехнічнихзапобіжнихкарантинних йхімічнихзаходівзахистурослин укожномугосподарствіскладаютькартизасміченостіполів, в яківідповідно доґрунтовогоаналізу йпольовогообстеженнявказуєтьсяступіньзасміченості таїївидовий склад.Залежно від цогорозробляютьконкретні заходьборотьби ізбур'янами.Правильнепоєднаннямеханізованого йхімічногообробіткуєневід'ємноювимогоюзаходівборотьби ізбур'янами.

>Рівеньврожайностізернових йякістьпродукціїістотнозалежать відступеняураженостіпосівівхворобами тапошкодженняшкідниками.Встановлено, щовтративрожаю лишеозимоїпшениці відураженняхворобамистановлять 10—40 %.Наприклад, сильноураженірослиниозимоїпшеницістебловою чилінійноюіржеюрізкознижуютьврожайність йякість зерна, приураженнікореневимигнилями — від 5 до 40 %.Сніговаплісняваспричиняєзрідженістьпосівів,вражає не лишекореневу систему, а і колосся, в якіформуєтьсянизьконатурне зерно. У зв'язку ізцим захистрослин відхворобмаєвиняткововажливезначення.Нестачаефективних задієюпестицидів, збільшення їхньоговартостівимагаєздійсненняпослідовноїраціоналізаціїзахистурослин із такимрозрахунком,щобкожнаодиницямасихімічнихречовин даваламаксимальнувіддачу впригніченніхвороб йшкідників.

>Інтегрований захистрослин виненвраховувативпливрізнихекологічнихфакторів напоширенняхвороб йшкідників. Доцихфакторівслідвіднести:

>екологічніумовивирощуваннярослин;

>кліматичніфактори, особливо сумуопадів й їхнірозподілпротягом року, щовпливають напоявузбудника;

структура культур та їхнічергування всівозміні;

>способиобробітку грунту;

>мінеральні таорганічнідобрива;

рядкисівби,швидкість зростанню тарозвиткурослин;

>видова ісортовастійкістьпротихвороб йшкідників;

>здоровийпосівнийматеріал йпротруєннянасіння;

>способи та рядкизбирання тощо.

>Поліпшеннюфітосанітарного станусприяютьдотриманняприйнятого порядкучергування культур всівозмінах,правильнезастосування системудобрення йобробітку грунту,знищеннябур'янів йпідбірімуннихсортів.

>Підвищенняврожайності,зумовленоїсистематичнимзастосуваннямазотнихдобрив,неможливе безодночасного контролю зарозвиткомхвороблистя таколосків. У зв'язку ізвисокоювартістюпрепаратів йможливістюнагромадження їхньогорешток внавколишньомусередовищіпестицидинеобхідновикористовуватираціонально йефективно. Для цогонеобхіднадетальнаідентифікаціяшкідливихвидів,точневизначеннямасштабів їхніпоширення,знанняпорогівшкідливості,вибірефективнішого препарату, доз,строків йспособів йоговнесення.

Передприйняттямрішення пронеобхідністьхімічногообробіткупроводятьобстеженняпосівів. Накожномуполіоглядають по 10рослин в $ 20місцях.Індикаторомзагальноїураженостірослинозимоїпшеницієтретій чичетвертий листок. Привизначенніступенязахворюваннявраховуєтьсязнебарвленаплощалистків (>хлорозніплями) йвідмерлічастини (некроз).

>Ефективністьбагатьохпрепаратівзначнопідвищується при їхньогоцілеспрямованомузмішуванні, щодозволяєзначнознизитивитратипестицидів йзатрати роботи на їхнівнесення. При цьомуважливо знаті схемузмішуванняпрепаратів.

>Великезначеннямаєправильневнесенняпестицидів. Призбільшенніширини захопленняобприскувачівзбільшуються ділянки,дворазовооброблені препаратом, щоможепризвести донебажанихнаслідків.Водночас ізнеоброблених (>пропущених)смугбур'яни,хвороби йшкідникипоширюються наобробленіпосіви, щовимагає повторногообробітку. Томувиправданезастосуванняобробкипосівівзернових звпровадженнямтехнологічноїколії.

>Виляганняхлібів не лишезнижуєврожайність (>недобір 20—30 %), а ізначноюміроюпогіршуєякість зерна,ускладнюєзбирання.Продуктивністькомбайнів призбиранніполеглиххлібівзнижується на 25—50 %,внаслідок чогоподовжуються рядкизбирання,збільшуютьсявтрати,погіршуєтьсяякістьнаступногообробітку грунту. Привиляганні, особливоранньому,погіршуютьсяумови фотосинтезу,знижуєтьсяпродуктивністьрослин,збільшуєтьсяураження їхніхворобами. Усіце, заданимибагаторічнихдосліджень, Веде дозначнихвтрат врожаю зерна (до 50 %).

Кардинально проблемазапобіганнявиляганнюозимоїпшениці, жита, якщо виправлена шляхом широкоговпровадження увиробництвостійкихпротивиляганнявисоковрожайнихкороткостебловихсортів типуозимоїпшениціНапівкарлик 3, озимого житаХарківське 78.Проте внайближчі роктаосновніпосівніплощіозимих культур будутьзайнятівисокоінтенсивнимивисокостебловими сортамиозимоїпшениціХарківська 81,Ахтирчанка, озимого житаХарківське 60.

3.Прогнозуваннявиробництва зерна

УВідповідності до Національноїпрограмирозвиткусільськогогосподарстванарощуваннявиробництва йполіпшенняякості зерназдійснюватиметься наоснові:розширеннязастосуванняінтенсивнихтехнологійвирощуваннязернових культур наплощі до 7 млн. га, у томучисліозимоїпшениці до 5,кукурудзи - до 2 млн. га;впровадження новихсортів йгібридів;застосуваннявисокоефективноїзернозбиральноїтехніки,створеннямобільнихгоспрозрахунковихзагонів, щозабезпечитьскороченнястроківзбираннязернових культур до 10-12, акукурудзи - до 15-20днів йдодатковеодержання 4 млн. тонн зерна;будівництвамеханізованихзерносховищ,критихтоків та сушильногогосподарства; збільшеннявиробництвапродовольчого зерна наекспортніцілі до 5 млн. т.Організаційно-економічні,техніко-технологічні таінші заходьзабезпечатьодержання в січні 2005році - 50 млн. тонн зерна.

>Внутрішнійринок зерна йнадаліформуватиметься нарівніблизько 110 кг на свою душу населення чи 5-6 млн. т.борошна й круп.Експортніможливості призаданихнегативнихтенденціяхстановлять 3 млн. т. зерна нарік, що вперерахунку намінімальніцінидасть более як 2 млрд. дол.додатковоївиручки. Дляреалізаціїтакоїпрограминеобхідноскоротитивитрачанняпродовольчого зерна нафуражніцілі тавтрати його на всіхстадіяхвиробництва йтранспортування.

>Оптимізація зерновогогосподарства ізурахуваннямпотенціальнихможливостейсортів таприродно-кліматичнихрегіонівможеперевищитибудь-якісподівання.Потенціальне,виробництво збіжжя у Україні можнапрограмувати нарівні до 120 млн. тонн й понад. Алітакіпрограмипотребуютьсистемнихрішень.Середключовихпитаньрозвиткуринку зерна, котріможутьвплинути наекономічнуситуацію в АПК,слідназватитакож збільшеннявиробництва пива та алкоголю з зерна,експорту ячменю.

>Особливоважливовідновититоварневиробництвокомбінованих (>концентрованих)кормів,основними компонентами якімають бутикукурудза,ячмінь й горох.

>Єдиноможливим длявідтворенняринкукормівєрозширенняпосівнихплощкукурудзи зерна.Можливості для цогоє — череззменшеннякормовоїгрупи (>силосноїкукурудзи).Від йогорозв'язаннязалежить проблема товарноговиробництвапродукціїтваринництва,зокремам'ясногосвинарства йптахівництва.

>Горох - один ізнебагатьохвидівпродукції в Україні, щоможе бутивикористаний длязбалансуваннякормів забілком.Розв'язанняпроблемибілкалежить уплощиністимулюванняпопиту на горох,якщо непоновлювативиробництвокормовихдріжджів ізнафтовогопарафіну.

>Відносно оптовогоринку зерна, можнавідзначити, що зерноєтрадиційнобіржовим товаром.Ринок зерна непотребуєінтеграційнихпроцесій йзайвихпосередників. Однак,зважаючи настратегічнозначенняринку зерна, роль державногопосередництва вньомунезаперечна.


4.Регулюванняринку зерна

>Зерновегосподарствопосідаєважливемісце векономіці держави. Для забезпечення йогоефективностірівеньвиробництва зерна виненповністюзадовольнятипотребивнутрішньогопопиту йзабезпечуватизростанняекспортногопотенціалу. Увідповідності ізНаціональноюпрограмоюрозвиткусільськогогосподарства на 2010ріквизначенийобсягвиробництвамаєстановити 40 млн. тонн.

>Ринок збіжжя у Україні, із точкизоруформуваннятоварнихресурсів,докорінновідрізняється відзахідно-європейськоїмоделі.Цівідмінизумовлює тип підприємства, асаме йогобагатогалузевість (>крімфермерськихгосподарств), де 70%вирощеноговрожаюзалишається утоваровиробника нагосподарськіпотреби (>насіння, годуй,натуральну оплату таін.)

Характерна рисусучасногоринку -обмеженість якпопиту, то йпропозиції. Усередньому заостанні роктасклалася така структураканалівреалізації зерна :заготівельниморганізаціям продано 15% товарного зерна,населенню системоюгромадськогохарчування (>включаючи продажів йвидачунатуроплати) - 29, наринку - 23, забартернимиугодами - 33%. Заструктуроюпродукціїпшеницяскладає 66% відзагальногообсягуреалізованого зерна,ячмінь - 16,6, жито - 4, просо, гречка - 2,кукурудза - 8, овес - 1,2 йзернобобові -1,4%.

>Ціновакон'юнктура (1998 р) по окремих видах зернасуттєворізнилася йстановила: попшениці - 158 грн.,житу - 165,7 , просу -175,7 ,гречці - 285 ,кукурудзі - 140,3, ячменю - 125,7 ,вівсу - 141,2,зернобобових - 192,1 грн. за 1 тонну.

>Умовиринкузаставляютьтоваровиробниківудосконалювати структурувиробництва збіжжя у напрямкурозширеннянайбільшефективнихзернових культур. Сутьпроблемипередусімполягає уконцентраціїматеріально-технічних йфінансовихресурсів наконкурентоспроможнихгалузях,виходячи ізмісцевихгрунтово-кліматичник умів. У одномувипадку -цевиробництвоозимоїпшениці, проса,кукурудзи, віншому -озимоїпшениці, жита, гречки, гороху й т.д.

Зпрактичної точкизору (забудь-яких умів)вирішальнезначеним йнадалі викличеозимий клингосподарства, ставка напаровіпопередники таінтенсивнітехнології, нараціональнепоєднанняозимини ізтією чиіншоюгрупоюярих.

>Факториефективностігалузі, на якоїприпадаєблизько 50%ріллівипливатимуть із контекстунауковообгрунтованоїсистемиземлеробства, а їхньогопершоосновоює комплексзаходів попідвищеннюродючостігрунтів.

Проблема збільшеннявиробництвазернових культур -стратегічна позначка АПК держави, щозумовлюєнеобхідністьвизначення йогораціональноїструктури як із точкизорувикористанняагрокліматичногопотенціалу, то йщодокон'юнктуриринкуПідраховано, що в масштабах Україниоптимальноювважається така структура валовогозбору зерна: зерноозимихмаєзаймати 57-65%, із нихпшениця-51-59%;ярізернові - 43-45%, із нихячмінь - 14 – 18, овес - 2,6-3,8, просо - 0,7-1,3, гречка - 0,8-1,1,кукурудза –10-13,зернобобові - 5-6,5%.

Державамає статі на шляхрегульованогоринку, забезпечитизбутпродукції (вмежах5-8млн.т. задержавним контрактом ) йгарантованімінімальні (>граничні)ціни.

>Відносинивиробників зерна із партнерами впроцесі йогореалізаціїбудуютьсязалежно віднапрямунаступноговикористаннязернопродуктів.

Зурахуваннямприбутковостікожної ланкиланцюга ">виробництво-споживання"повинніукладатисядвосторонні (>контракти)міжвиробником зерна та йогопокупцем.

>ПостановоюКабінету міністрів України "Проподальшийрозвитокринку збіжжя у Україні"передбачається:створенняЗерновоїспілки України,Державногоінвестиційного фондустабілізації зерновогоринку в Україні зарахунокдержавнихресурсів,ринковоїінфраструктури,наближеної дотоваровиробників;розробкастандартів назернові культури ізмаксимальнимнаближенням їхнього досвітовихстандартів;налагодженняінформаційного забезпеченняоператорівринку.

Зжовтня 1997 р.відбулосязаснуванняЗерновоїспілки України "ДАК ">Хліб України".ЗасновникамиЗерновоїспілки Українивиступили яккомерційніструктури то йвиробники,переробники,біржі.

>Зернова спілкастворена у тому,щоб можна було бпродавати загрошіврожай накілька роківуперед.По-друге,необхідно забезпечитистабільніумови для виробника йспоживача зернавсередині країни, перевестивиробництво йвикористання збіжжя у процес нормальногорегульованогоринку.

Зметоюстабілізаціїринку зернастворено:Державнийінтервенційним фондстабілізації зерновогоринку в Україніметоюякогоє: забезпеченняпоступового переходу досаморегульованогоринкупродовольчого зерна; забезпеченняпродовольчої безпеки держави шляхомствореннядержавнихзапасівпродовольчого зерна,підтримкавітчизнянихвиробників зерна шляхом забезпеченнястабільногорівняцін наринкупродовольчого зернапротягом року,сприяннязбільшеннюобсягіввиробництва продовольчихчорновихрегулюваннярегіональнихзерновихринків,підтримання доступного дляспоживачіврівняцін зерна йзернопродукти.

Длязручностівикладутермініврегульованогоринку зернаприйнятотакіпоняття:

>Ціна набіржах -середньозваженаціна напродовольче зерно, щосклалася набіржових торгахвідповідногорегіону заспотовими контрактами.

>Обсяги набіржах -середніобсягипродовольчого зерна, що булизаявлені набіржових торгахвідповідногорегіону для продаж чикупівлі заспотовими контрактами.

>Умови, за які проводитисявтручання –умови, за якіспостерігаєтьсявідхиленняпоточноїціни набіржах відціни набіржахпротягомперіоду до початкувтручання более як на 15 (п’ятнадцять )відсотків.

>Цільовіцінистабілізації —ціни, заякими Фондздійснюєстабілізаційні заходь,дорівнюютьцінам набіржахпротягомперіоду до початкувтручання.

>Обсягистабілізаційнихзаходів (>купівлі чи продаж) —визначаються шляхомобрахуваннярізниціобсягів набіржах уперіод до початкувтручання йобсягів набіржах, щосклалися посленастання умів, за які проводитисявтручання.

>Майноінтервенційного Фондускладається ззапасів зерна,грошовихкоштів таресурсів державного резерву та шляхом йогостабілізаційноїзакупівлі набіржовому тапозабіржовому ринках.

>Інтервенційний Фондздійснює:дослідження,спостереження тааналізринку збіжжя у Україні;розробкупрогнозів танаданняпропозиційстосовнорозвиткуринку збіжжя у Україні таїїрегіонах,стабілізаційнузакупівлю та продажівзапасів зерна,пов'язані із нимиоперації;підготовкуобгрунтуваньнеобхідностістабілізаційнихдій таподання їхні дорозглядуДержавнійкомісії поформуваннюринкупродовольства.

Дляфункціонування фондупередбаченітакіоперації, щовиконуютьсяуповноваженимиорганізаціями:зберіганнязапасівпродовольчого зерназдійснюють підприємстваДержавноїакціонерноїкомпанії ">Хліб України" тарифи;транспортуваннязапасівпродовольчого зерназдійснюють підприємства Укрзалізниці тарифи;стабілізаційнізакупівля та продажівздійснюються черезуповноваженіброкерськіконтори, котрівизначаються шляхомвідкритого конкурсу.Уповноваженіброкерськіконтори вчислісвоїхзасновниківдержавніорганізації.Послугиуповноваженихброкерських контороплачуються тарифи.

>Втручання уситуацію наринкупродовольчого зерна проводитися ізметоюзапобіганнярізкійзмініцін набіржовомуринку, котраможезашкодити яквиробникам, то йспоживачам.Втручаннявідбувається шляхомкупівлі чи продаж наринкувідповіднихрегіонів зерна згідно ізобсягамистабілізаційнихзаходів.

>Стабілізаційневтручання (>купівля чи продажів)розпочинається после того, якумови, за які проводитисявтручання,спостерігалисявпродовжпроміжку години, щоперевищує 30днів.ОбсягистабілізаційнихзаходівзатверджуютьсяДержавноюкомісією поформуваннюринкупродовольства заобгрунтованимподаннямМіністерстваагропромислового комплексу,погодженим ізіншимизацікавленимиміністерствами.

>Стабілізаційнакупівляздійснюється Фондом зацільовимицінами уразізниженняціни.Стабілізаційний продажівздійснюється Фондом зацільовимицінами уразізростанняціни.Стабілізаційні продажів чикупівляздійснюються Фондом натоварнихбіржахвідповіднихрегіонів черезуповноваженіброкерськіконторивідповіднихрегіонів.


>Висновок

Длядосягненнявисокихнародногосподарськихкінцевихрезультатівнеобхіднополіпшуватиякість роботи.Ефективністьє результатомякіснихзрушень увиробництві.Якістьвиступає яккомплексний чинник,якийвизначаєвиробничо-економічну, але вційоснові йсоціально-економічнуефективністьвиробництва.Вонавключаєякістьорганізації роботи,виробництва,технології,управління,використаннягосподарськогомеханізму,господарськоїдіяльності на всіхрівнях й в всіхгалузях йланках АПК.Основнимєполіпшенняякостісамоїпродукції. Аліїїполіпшеннянемислиме беззагальнихякіснихзрушень увиробництві.Працюватиякісноозначаєвироблятипродукціювисокихспоживчихвластивостей, внеобхідному длязадоволеннясуспільних потребобсязі, знайменшимипитомимивитратамивиробництва.

>Якістьсільськогосподарськоїпродукціїоцінюють запоказниками, котрівідображуютьфізичнівластивості,хімічний склад,поживність,санітарнівластивості,пошкодженістьшкідниками йхворобами,сортову чистотупродуктів.Сукупністьпоказниківзалежить від характерувикористання йтехнологічнихособливостей продукту.

У Україніякістьсільськогосподарськоїпродукціївизначають за стандартами.

>Стандарти назернові культуривраховуютьрепродукцію,сортову чистоту,класнасіння,вологість,засміченість, а, попшениці —ще іналежність догруписильних йтвердихпшениць,вмістклейковини.

>Індустріальнатехнологіявирощуваннязернових культурпередбачає:розміщення їхні понайкращихпопередниках,сівбунасіннямвисокопродуктивнихсортів,раціональневикористаннядобрив,застосуванняефективнихпрепаратів длязахистурослин відшкідників йзбудниківхворобзнищеннябур'янів,своєчасне йякіснепроведення всіхтехнологічнихоперацій.


>Література

1. А. М. Стельмащук.Державнерегулюванняекономіки:Навчальнийпосібник. - Тернополі:ТАНГ, 2000. – 315 з.

2. З. Ф.Бриндзя, І. Про.Джула. Систематехнологій врослинництві.Навчальнийпосібник. Тернополі:Консультаційний центр. – 2000, 188 з.

3. Основисільськогогосподарства.Практикум.ПідредакцієюПольського Б. М. – До.:Вища школа, 1983.

4. Бугай З. М.Рослинництво. До.:Вища школа 1987.

5.Зернові культури / за ред.Пікша Р. Р.,Бондаренка У. І. – До.: Врожай, 1985. – 272 з.

6. Основисільськогогосподарства.Практикум.Польський Б.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація