Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз и прогноз кон'юнктури Ринку Цукров


Реферат Аналіз и прогноз кон'юнктури Ринку Цукров

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота


>Аналіз й прогнозкон’юнктуриринкуцукру


>Вступ

>Пристрасть досолодощівнароджується разом ізлюдиною йсупроводжуєїї все життя. З годинивідкриттяцукру, якконцентратусолодкості, проблемазадоволенняцієїпотребилюдства виправленамайжеповністю,бо булизнайдені йудосконаленітакіневичерпніджерелацукру якцукрова –тростина, апотім – йцукровібуряки.

>Збільшившисьмайжевдвічі заперіод від 1960 року, теперзагальнесвітовевиробництвоцукру-сирцюскладаєбіля 100 млн. тон й йогоринокєдоситьнаповненим йстабільним.

Українахпомірногоклімату,єдиниммісцевимджереломсировини длявиробництвацукруєбагатотоннажневиробництвоцукровихбуряків –буряківництво.Світоваплощапосівуфабричнихцукровихбуряківстабільноскладаєбіля 9 млн. га, щодозволяєвиробляти ізбуряків 40відсотківзагальноговиробництвацукру в світі.Понад 80%виробництвацукровихбуряківзосереджено вЄвропі (Україна,Росія,Німеччина,Франція,Італія,Великобританія, країниСхідноїЄвропи). За межамиЄвропизначнимивиробникамицієїпродукціїє США, Китай,Японія, Марокко.

>Історично,нинішня Україна буводнією ізголовних зонвиникнення, поширення йрозвиткубуряківництва тацукровоїпромисловості вРосійськійімперіїнаприкінці 19-го – на початку 20-гостоліття.Завдякицілеспрямованійактивностімісцевихпромисловців,цігалузідоситьшвидконабулиселекційно-насінницької йтехнологічноїнезалежності відрозвинутих у тому годинубуряко-цукровихкраїнЗаходу йзайняличільнемісце всвітовомувиробництвіцукровихбуряків йцукру.

>ЛісостеповігуберніїминулоїРосії на українськихтериторіяхнадбалидоситьгустусіткуцукровихзаводів,бурякосіючихгосподарств,селекційнихстанцій йдосліднихполів,успадкування якізбереглосуттєвезначення й всучасномубуряківництві України.Самезавдяки цьому в Українісформувавсянауково-виробничий центрбуряківництваколишньогоРадянського Союзу, Українауспадкувала йрозвинулацю системунауковихустанов, що істановлять теперІнститутцукровихбуряківУкраїнськоїакадеміїаграрних наук (самІнститут, 7дослідно-селекційнихстанцій, 10дослідно-виробничихгосподарств йпідприємств.)

>Хоч Україна йєзоноюпомірногоклімату, вціломусприятливого длябуряківництва особливо запоказникамиродючостіґрунту, вонапомітнопоступаєтьсяЗахідноєвропейськимбурякосіючимкраїнамподовженістювегетаційногоперіоду,сумоюбіологічноактивних температур таумовамизволоження.

>Крім того,сучасна зонабуряківництва в Українідоситьнеоднорідна заприродними чинникамипродуктивності,зокрема заумовамизволоження.Воначітко ймайжепорівноподіляється напідзони:достатнього,нестійкого йнедостатньогозволоження, ізвідповіднимисередньобагаторічними ресурсамипродуктивноївологи:відповідно 450–500; 400–450; 350–400 мм нарік.


1.Значення табіологічніособливостіцукровихбуряків

Догрупикоренеплодівпольової культури належатицукрові ікормовібуряки,цикорій,кормоваморква,бруква, турнепс.

>Головнимкоренеплодом в нашій странеєцукровібуряки.Доситьпоширеними культурами зкормовібуряки йморква.

>Цінністькоренеплодіввизначається такимиособливостями:

>високоюзагальноюпродуктивністю,універсальністювикористання,здатністюнагромаджувати багатозапаснихпоживнихречовин (>вуглеводів).

Усвітовомуземлеробствівикористовуютьдвіцукроноснірослини –цукровібуряки йцукровутростину.Близько 40%цукрусвітовоговиробництвавиготовляють ізцукровихбуряків.Вміст його вкоренеплодахцукровихбуряківстановить 19–22%.

>Цукровібуряки – одна ізнайважливішихтехнічних культур, якоївирощують длявиробництвацукру.Коренеплодицукровихбуряківмістять 17–18%цукру, ависокоцукристихсортів привідповіднихумовахвирощування-до 20% й понад.Цукор доброзасвоюєтьсяорганізмомлюдини й широковикористовується врізнихгалузяххарчовоїпромисловості та доброзберігається. Привиробництвіцукруціннимпобічним продуктомє меляси й жом, котрізгодовуютьхудобі.Мелясутакожвикористовують длявиготовлення спирту,гліцерину таіншихпродуктів.Використовуютьтакождефекат длявапнуваннякислихґрунтів.

>Цукровібуряки зтакожважливоюкормовоюкультурою. Приврожаїкоренеплодів 300 йгички 200 ц/га ізкожною гектаразбирають понад 110 цкормовиходиниць, щонабагатоперевищуєпродуктивністьіншихкормових культур.

>Цукровібурякимаютьвеликеагротехнічнезначення.Введення їхнього усівозмінипідвищує культуруземлеробства.Середняврожайністьцукровихбуряків на Україністановить 270–280 ц/га.Окремігосподарствавирощуютьвищіврожаї.

>Цукровібуряки завегетаціюнагромаджують у 2–3 рази понадсухоїречовини із гектара, ніжзернові культури. У зв'язку ізцим смердотімаютьпідвищеніпотреби уводі тапоживнихречовинах.Хочтранспіраційнийкоефіцієнт вцукровихбуряківневисокий (200–250), але й завегетаціюзабирають багато води ізґрунту,боформують великийврожай.Врожай великоюміроюзалежить від запасувологи под годинупроведеннясівби йкількостіопадів залипень йсерпень.Цукровібуряки порівнянохолодостійкірослини, сходи не боятисяприморозків домінус 4–50З, а й уфазі вилочкивитримуютьприморозки – до8°С.Насінняпроростає притемпературі4–5°С, сходиз'являються при8–9°С.Оптимальна температура длярозвитку й фотосинтезу –20–25°С.

>Відсонячногоосвітленнязалежитьактивність фотосинтезу танагромадженняцукру вкоренеплодах. Дляцукровихбуряківнайбільшпридатніглибокі йродючіґрунти;чорноземи,темно-сірі,опідзоленіґрунти табуроземи.Непридатні їмпіщані таважкіглинисті,заболочені йкисліґрунти.Кращареакціяґрунтовогорозчину – нейтральна числаболужна (рН 7–8).

>Під годинузаводськоїпереробкибуряків нацукорзалишається до 90% відмасибуряківжому (>вилугувана стружка). Так, приурожаїкоренеплодівцукровихбуряків, – 250 ц/га маємо до 225 цсвіжогожому.Йогозгодовуютьхудобісирим, сухим тавідпресованим.Крім того, припереробцібуряківодержуютьмелясу, якоївикористовують у спиртовому такондитерськомувиробництві, у годівниціхудобі, длявиготовленнягліцерину йкормовихдріжджів.Нарешті, послеочищення сокубуряківзалишаєтьсядефекаційна бруд (>сумішкрейди йорганічнихречовин), якоївикористовують якдобриво.

>Найбільшецукровихбуряківсіють уЛісостепу в областях, якВінницька,Черкаська.Київська,Тернопільська,Полтавська,Сумська таХмельницька. Нанезначнихплощахвирощують упівденних областях України та наПоліссі.

>Цукровібуряки –дворічнірослини. Напершомуроці життя смердотіутворюютьпотовщенийкорінь (>коренеплід) й розетку із 50–90прикореневими листками. Нанаступнийріквисадженийкоренеплідутворюєспочатку розеткулистків, апотімквітконосніпагони, на якіформуєтьсянасіння. Цеперехреснозапильна культура.

>Плідцукровихбуряків – коробочка. Придостиганні плодизростаються,утворюючисупліддя – клубочки із 2–6 й понаднасінинами. Уплодіодноростковихбуряків однанасінина.Листки убуряківсерцеподібноїформи йростутьшвидше, ніжкоренеплід.

>Коренідорослоїрослини напершомуроці життявкритідовгимикореневими волосками (до 30 мм),проникають наглибину до 2,5 м.Центральнийкорінь вміру зростаннюпотовщується йперетворюється накоренеплід.Масакоренеплодудорослоїрослинистановить 500–800 р. й понад. Форма йогоконічна,видовжена,дещоздавлена ізбоків. Уньомурозрізняють голівку,шийку тасправжнійпотовщенийкорінь.Найбільшецукрунагромаджується вшийці татканинахсправжньогокореня.

Дляпроростаннянасіннябуряківпотребуєвологи 120–160% відмасиклубочків.Проростає воно та притемпературі плюс2–5°С, а сходиз'являються через 18–20днів.Оптимальна температура дляпроростання та доброго зростаннюблизько 20° С. Ухолодну веснупроростаннянасіннязатримується, сходиз'являютьсяослаблені й понадпошкоджуютьсяшкідниками тахворобами.

>Починаютьсіятибуряки тоді, колиґрунт наглибині 5–10 дивпрогріється до5–6°С.

Заперіодрозвиткуцукровібурякипроходятьтакіфази:з'явленнясходів, чи фаза вилочки (>цеперіод, коли наповерхніґрунтупочинаютьзеленітисім'ядолі);вкоріненнясходів йформуванняпершої парісправжніхлисточків; чи>няннякореня йутвореннякоренеплоду;максимальненаростаннякоренеплоду;найбільшінтенсивненагромадження сухихречовин йцукру;періодспокою;відростаннякореневоїсистеми йлистків послесадіннянасінників;стебло-утворення;цвітіння;зав'язування йналиваннянасіння;достигання.

>Вегетаційнийперіодцукровихбуряків упершийрік життятриває від 150 до 170днів, але вдругий – 100–130днів.

>Найбільшпридатні дляцукровихбуряківбагаті напоживніречовиниструктурнічорноземи. Алі привисокійагротехніці тавідповідномудоборісортіввисоківрожаї їхньоговирощують урізнихґрунтово-кліматичнихумовах.Непридатні їмпіщаніґрунти черезнезначнийвмістпоживнихречовин таважкіглинисті, щоутруднюютьпоявусходів йрісткоренів, атакожкислізаболочені ізасоленіґрунти.Оптимальнареакціяґрунту – нейтральна числабо-лужна.

2.Інтенсивнатехнологіявирощуванняцукровихбуряків

>Цукровібурякивимогливі до уміввирощування.Правильнийдобірпопередників – один ізнайбільшефективнихзаходівпідвищення їхніврожайності таякості. Узонідостатньогозволоженнякращимпопередникомцукровихбуряківєозимі, котрівисівали послебагаторічних трав одного рокувикористання, їхньоготакожрозміщують послеозимих, котрівисівали поудобренихгноємзайнятих парах чи послезернобобових.

Упівденних йпівденно-східних районахЛісостепуцукровібурякирозміщують послеозимих, щовисівали почистих йранніхзайнятих парах чи послезернобобових.

НаПоліссіцукровібурякисіють послеозимоїпшениці, якоїрозміщували послеконюшини, люпину, гороху. Упосушливихстепових районах їхньоговирощують послеозимоїпшениці, якоївисівали почистих парах.

>Цукровібуряки всівозмініповинніповертатися тихсаме полі нераніше як через 3–4 рокта. Уструктуріпосівнихплощ смердотізаймають до 20%.

>Вониєдобримпопередникомінших культурсівозміни (>яроїпшениці, ячменю,бобових,кукурудзи).

На полях, девирощуватимутьцукровібуряки,проводятьполіпшену чинапівпарову системузяблевогообробіткуґрунту йвеснянупередпосівнупідготовкуґрунту. як >додатковіприйоми длянагромадженнявологи вґрунтіпроводятьснігозатримання.

>Поліпшенийспосіб основногообробіткуґрунтускладається із двохлущеньстерні таглибокоїзяблевоїоранки.Першелущеннявиконуютьвслід зазбираннямозимоїпшеницідисковимилущильникамиЛДГ-15 удвічісліди наглибину 6–8 див, а ще через дватижні – одномулущення наглибину 12–14 дивлемішнимилущильникамиППЛ-5–25 чиППЛ-10–25 вагрегаті ізважкими боронами. Надужеущільненихґрунтах добраякістьлущеннядосягається призастосуванніБДТ-7 чиБД-10, азамість іншоголемішноголущеннязастосовуютьплоскорізнийобробітоккультиваторами-плоскорізамиКПШ-5 таКПШ-9 наглибину 12–14 див вагрегаті ізкільчасто-шпоровимикотками.Злущене поліміруз'явленнябур'янівобробляютькультиваторамиКПС-4 один-два рази наглибину 8–10 див чидисковимилущильниками.

>Післявнесенняорганічних тамінеральнихдобривпроводятьзяблевуоранку наглибину 28-30 чи 30-32 див вкінцівересня чи впершійполовиніжовтнязвичайними чидвох'ярусними плугами.

>Поліпшенийспосібзяблевогообробіткуґрунтунайбільшефективний в зонахнестійкого танедостатньогозволоження,

Узонідостатньогозволоження з полів ізпідвищеноюзасміченістюоднорічнимибур'янамизастосовуютьнапівпаровийзяблевийобробіток,якийвключаєлущеннястерні удвічіслідидисковимилущильникамиЛДН-10,ЛДГ-15 чидисковими боронами наглибину 6–8 див таоранку всерединісерпня наглибину до 30–32 див вагрегаті іззубовими боронами. Умірувипаданняопадів таз'явленнябур'янівзоране поліобробляютьважкими боронами 1–2 рази чикультиваторами впоєднанні із боронами.

Призасміченніполівкореневищними такоренепаростковимибур'янами всистемізяблевогообробіткуґрунтузастосовуютьгербіциди.

>Веснянийобробітокскладається іззакриттявологи,вирівнювання тапередпосівногообробітку. Для цоговикористовуютьагрегати, щоскладаються ізважкихзубовихборінЗБЗТС – 1,0 у низці йпосівнихЗПП-0.6А чирайборінокЗ-ОР-07 у низці.Вирівнюютьповерхнюґрунту агрегатом, щоскладається ізшлейф-борінШБ – 2,5 йборінЗБП-06А.

ДляпередпосівноїкультиваціїзастосовуютькультиваториУСМК-5.4А таУСМК-5,4Б.Культиваціюґрунту передсівбоюпроводять подкутом 2–3° до напрямісівби.Підпередпосівнукультиваціювносятьгербіциди.

>Цукровібурякипотребуютьродючихґрунтів.Добривавносять подзяблевуоранку (>основніудобрення), в рядки под годинусівби (>рядкове) та впідживлення под годинувегетації. Системаудобренняпередбачаєвикористання подцукровібурякиорганічних ймінеральнихдобрив.

>Найбільшихприростівврожаюдосягають тоді, коли в основномуудобренні разом ізмінеральнимивносятьорганічнідобрива, особливогній. Упередовихгосподарствах у тому,щоб матірвисоківрожаї,гнійвносять подцукровібуряки ізрозрахунку 30–40 т/га.Крім гною, подглибокуоранкувносятьрізнікомпости (15–40 т/га),гноївку (5– 6 т/га),курячийпослід (10–12 ц/га). Наґрунтах ізпідвищеноюкислотністю разом ізгноємзастосовуютьвапнянідобрива. Для цого можнавикористовуватидефекаційну бруд. Зазотнихдобрив, щовносятьнавесні,ефективнішіаміачнідобрива (>аміачнаселітра, сульфатамонію) танатрієваселітра.

>Добриватакожвносять под годинусівби. У рядкивносятьазотні,фосфорні такалійнідобрива вгранульованомувигляді ізрозрахунку 10–15кг/гадіючоїречовини.Рядковеудобреннязабезпечуєрослинипоживнимиречовинами в Першіперіодирозвитку.

>Підживлюютьбуряки 2–4 рази заперіодвегетації ізрозрахунку 20-30кг/гадіючоїречовини. перший разпідживлюютьвідразу послез'явленнясходів,вдруге – послеперевірки. Дозмиканнярядків можна провестище 1–2підживленнязалежно від станурослин. Дляпідживленнявикористовуютьмінеральнідобрива,перегній,гноївку,попіл,пташинийпослід.

Длясівби, як правило,використовуютьдражованеодноростковенасіння.Висівання йогосівалками точноговисівузабезпечує болееточнийвисів припонижених нормах,сприяєз'явленнюрівномірнихсходів,зниженню витрат роботи навирощуванняврожаю (на 13–21%), атакожпідвищеннюврожайності тацукристостікоренеплодів.Сіятибурякитребавідразу послепередпосівноїкультивації уґрунт,прогрітий до6–8°С.Глибинузагортаннянасіннявстановлюютьзалежно відпогодних умів Імеханічного складуґрунту.Найчастішенасіннязагортають наглибину 3–4 див.

Нормависівунасінняцукровихбуряківбагаторостковихсортів присхожості неменш як 75%має бути 30-35кг/га. Присівбіодноростковимнасінням – 10–12, а припунктирнійсівбі – до 6–8кг/га.

>Сіютьбурякипунктирними йкомбінованимисівалкамиССТ-12А чиССТ-12Б ізміжряддям4й див,вносячиодночаснодобрива. разом ізсівбою числідом за нею можна провестикоткуванняважкими чисереднімикільчасто-шпоровимикотками.

>Великезначеннямає система догляду зарослинами, Якапередбачаєстворення умів для максимальноговикористанняопадів под годинувегетації танеобхідноїгустотинасадження,правильне йсвоєчаснепроведенняпідживлення,боротьбу ізбур'янами,шкідниками тахворобамирослин.

Широкозастосовують до- йпіслясходовеборонуванняпосівів легкимисітчастими боронами.Якщо допоявисходівутворюєтьсяґрунтовакірка,їїзнищуютьбуряковимикультиваторами ізротаційнимиробочими органами чиротаційнимимотиками.

>Післяпоявисходівбуряківнеглибоко (4–5 див)розпушуютьґрунт уміжряддяхкультиваторамиУСМК – 5,4 чиУСМК – 5,45. як лишез'явитьсяперша парасправжніхлисточків, сходипроріджують.

Уосновнихбурякосіючих районах на великихплощахзастосовуютьновутехнологіювирощування Ізбиранняцукровихбуряків, щорізкоскорочуєзатрати роботи.

>Особливістюновоїтехнологіївирощуванняцукровихбуряківє пунктирнасівбаодноростковимкаліброванимнасіннямспеціальноюсівалкою ймеханізованепроріджуваннясходів.

ПрисівбіодноростковимнасіннямсівалкамиССТ-12А воно тарівномірнорозміщується в рядку по 25–35шт./м2.Одночасно ізсівбоюґрунткоткують йвносятьмінеральнідобрива.

Уфазізміцнілої вилочкипроводятьсуцільнерозпушуваннясходівупоперекрядківсітчастими боронами,внаслідок чоговідпадає потреба в ручномупроріджуванні іпрополюваннісходів,

>Після Першогопроріджування на 1 мзалишається 7–8рослин. Уразіпотреби через 4–5днів тім самим агрегатомвдругеборонуютьпосіви подкутом 30–45° донапрямурядків.Потімвручнуперевіряютьрозміщеннярослин урядках.

>Слідом запрорідженнямміжряддярозпушують ізодночаснимпідживленнямрослин. Дозмиканнярядківпроводятьще 3–4культивації ізодним-двомапідживленнями.

>Першепоздовжнєрозпушуванняпосівівпроводять наглибину 8–10 див.Післяперевіркипосівирозпушуютьвдруге наглибину 10–12 див, але вважкихґрунтах – на 12 – 14 див. Час йглибинанаступнихрозпушуваньґрунтузалежать відпогодних умів йзабур'яненостіпосівів. Удощову погодупроводять наглибину 10–12, апосушливу – на 5–6 див із тим, щоб непересушуватиґрунт.Зниженнязабур'яненостіпосівівбуряків до між, щовиключаютьручнепрополювання,можливелише привикористаннівсього комплексуагротехнічнихприйомів тахімічнихзаходів, котрієдопоміжними.

>Збираютьцукровібуряки комбайнами йнапівмеханізовано.Основним способомємеханізований. При цьомуодночаснопідкопують,очищають відземлі ізавантажують у бункеркоренеплоди, атакожобрізуютьгичку,збираючиїї у бункер. Принапівмеханізованомузбираннікоренеплодипідкопуютьбурякопідіймачами чи плугами ізпідкопувальними лапами, апотім їхньогодоочищаютьвручну.

>Потоковезбиранняполягає до того, щоочищенікоренеплоди і гічказ-під комбайнабезпосередньонадходять утранспортнізасоби. Нацукрові заводі їхнівезуть бездоочищення, агичку – домісцявикористання.

Приперевалочномуспособізбираннябурякиз-під комбайнатранспортнимизасобамизвозять на край поля увеликі купи чикагат.Потім їхнібуряконавантажувачамизавантажують наавтомобілі івідвозять наприймальніпункти.

Призбиранніцукровихбуряківтребадотримувати такихагротехнічнихвимог:корені ігичкунеобхіднозібратиповністю;загальназасміченістькоренів не виннаперевищувати 10%, до тогочислізеленоюмасою не более як З%,якщозеленідомішкиперевищують 7%,корені передздачеютребадоочистити:механічнопошкодженихкоренеплодів не винне бути понад як 3%;масазрізаних головоккоренеплодів, щовідходять угичку, не виннаперевищувати 5%загальноїмасикоренеплодів;викопанібурякинеобхідно саме його днявивозити до пункту чикагатувати.

3.Методиоцінкикоренеплодів.визначеннявмістуцукру вкореняхбуряків

>Вибірпробим'язги длявизначеннявмістуцукру чисухоїречовини. Длясередньоїпроби ізкожної ділянкиберуть 40коренів йрозкладають до кількох віднайбільшого донайменшого. З цого рядуберутькоженп'ятийкорінь.Пробу можнабрати ізсегментів шкірногокореня.Якщопотрібновзяти пробу ззбереженнямжиттєздатностікореня (вселекційнійроботі), тозастосовують щуп,якимроблятьотвір укорені, й зразуберутьм'язгу.

>Корені чисегментипробиподрібнюють налабораторнихприладах чи наручнихтерках ізотворамидіаметром 2–2,5 мм йвідстаннюміж ними 2–3 мм. Зстаранноперемішаноїоднорідноїмасисередньоїпробиберутьпотрібнунаважку длядослідження нацукристість,сухумасу тощо.Наважкувідбираютьвідразу послеперемішуванням'язги,боінакше вонапідсихатиме,внаслідок чогозбільшуватиметьсяконцентраціясухоїречовини чицукру, йрезультатианалізу будутьнеточними.

>Вмістцукру вкореняхбуряківвизначаютьоптичним способом,тобто іздопомогоюцукрометра.Цейспосібпростий,точний йнедорогий.Ґрунтуєтьсявін наздатностідеякихречовин (>твердітіла,рідини,розчини)обертатиплощинуполяризаціїполяризованогопроменя надеякий кут,розмірякогозалежить відконцентраціїрозчину,товщини кулірідини йтемператури.Вимірюючи кутобертання можнавизначитиконцентраціюрозчину.

яквідомо, узвичайнихнеполяризованихсвітловихпроменяхелектромагнітніколиванняпоширюються перпендикулярно донапрямупроменя врізнихплощинах, щоперетинаютьцейнапрям. Уполяризованомупроменіколиванняпоширюються воднійплощині анапрямомпроменя.

>Поляризованийпромінь вцукрометрахутворюється припроходженнізвичайногопроменя черезпершу призму (>поляризатор)приладу.Кристалічнарешіткапризмипропускаєсвітловіколиваннялише воднійпевнійплощині (>коливання віншихплощинахпоглинаються).

>Поляризованийпроміньможе пройти далі через другутаку саму призму –аналізатор лише тоді, колиплощини головногоперерізуобох призмпаралельні. Полезору за призмами при такому їхнірозміщенні якщоосвітлене. А колиплощина головногоперерізудругоїпризми перпендикулярна доплощини головногоперерізупершоїпризми, топромінь черезнеї не пройдо, й полізору якщозатемнене. Отже, полізору за призмами якщозатемнене тім понад,чим понад кутміжплощинами головногоперерізупершої йдругої призм наближається до 90°.

Коліміжполяризатором йаналізатором,площиниголовнихперерізів яківзаємноперпендикулярні,поміститирозчинцукру,якийобернеплощинуполяризації надеякий кут, то полізору за >аналізатором якщотрохиосвітленим.Щоб воно тазнову сталотемним,аналізаторповертають надеякий кут, наякийобернуласяплощинаполяризованогопроменя припроходженні його черезрозчин.

Усучаснихприладахполяризатор йаналізаторзакріплюютьнерухомо, ащобвирівнятиплощинуполяризаціїпроменя,якийпройшовкрізьдосліджуванийрозчин,досягтизатемнення полязору йвиміряти кутобертанняплощиниполяризації,застосовуютьпристрій, щозветься компенсатором.Йоговстановлюютьміжаналізатором йдосліджуванимрозчином.

>Компенсаторскладається ізкороткої йдовгоїклиноподібнихкварцових платівок, із якіпершазакріпленанерухомо, а другаможепересуватись паралельнопершій,внаслідок чоготовщинакварцової платівкистаєбільшою чименшою, йплощинаполяризаціїможеобертаючись набільший чименший кут.Довгакварцова платівказв'язана ізшкалою длявизначеннякута поворотуплощиниполяризації.

як видно ізвикладеноговище,відлік нашкалікута поворотуплощиниполяризаціїроблять тоді, коли все полізорунайбільшезатемнене. Алілюдське око невловлюєнезначногоосвітлення полязору.Найтемніше йдещоосвітлене полізору, особливо дляосіб ізменшчутливимзором,здаєтьсяоднаковим, щопризводить допомилок в результатаханалізу. Томутеперзастосовуютьнапівтіньовіполяриметри, полізору якіскладається із двох половинок, одна із якіможе бутиосвітлена, а друга затемнена чиобидвіполовиниосвітлені хоч І слабко, але йрівномірно.

>Щоб матір полізору із двох половинок, запризмоюполяризаторадодатковоставлять малу призму подпевнимкутом дополяризатора, Нанеїпроектують половинупроменів, щовиходять ізвеликоїпризми

>Поляризатор, малу призму йаналізатор уприладівстановлюють. втакеположення, приякому були брівномірноосвітленіобидвіполовини полязору.Досліджуванийрозчин,поставленийміжполяризатором йаналізатором,повертаєплощинуполяризації, йполовини полязоруосвітлюютьсяпо-різному. Длярівномірногоосвітленняпотрібно компенсаторомвирівнятиплощиниобертання натакий кут, паякий смердоті булиоберненіоптичнодіяльноюречовиною». І шкалаприладу при цьомупокажепевнуподілку.

>Цукрометримаютьлінійну шкалу до 100поділок, Якарухається разом із компенсатором приповоротігвинта. Кожнаподілкавідповідне одному відсотку, чи 0,26 р.цукру, врозчині при 200З. Длядослідів іззастосуваннямцукрометра можнавикористовуватипромінь.світла віделектричноїлампи, але й,щобзапобігтинагріваннюприладу йрозсіюваннюсвітлаїївмонтовують узапобіжний кожух.

>Невід'ємноючастиноюцукрометра еполяриметрична трубка, стандартнадовжинаякої 200 мм. Длядослідженняінтенсивнозабарвленихрозчиніввикористовуютьнапівнормальні трубкидовжиною 100 мм.Добуті при цьомурезультатислідпомножити на 2. Дляаналізурозчинів із невеликимвмістомцукруберуть трубкизавдовжки 400 мм, авідлік нашкаліділять па 2.

>Дослідамивстановлено, що дляполяризації вцукрометрах притемпературі 20° Зслідбрати такзванунормальнунаважкум'язгимасою 26 р.,визначеної ізточністю до 0,01 р.Цукорцієїнаважкирозчиняють в 100 мл води, й нашкаліцукрометра виднопроцентнийвмістцукру врозчині.

>Щобвизначитивмістцукру, ізсередньоїпробиберутьнормальнунаважку.Цукор ізм'язгипереводять урозчин методомгарячої чихолодноїводноїдигестії.

Привикористанні методугарячоїдигестіїнаважкум'язгизмивають умірну колбумісткістю 201,5 мл. При цьомуцукоррозчиняється у 200 мл води (1,5 млзаймаютьстінкиклітинм'язги). Дляосадженнябілковихречовин в колбудоливають 6 мл 10-відсотковогорозчинуоцтовокислогосвинцю й,доливши води до 4/5об'ємуколби,опускаютьїї уводяну лазню дляпрогріванняпротягомпівгодини при 85–90° З. Черезкожні 5хв.збовтують.Після цого колбудоливаютьгарячою водою до ризики йще на 15хв.опускають уводяну лазню притійсамійтемпературі.Охолодивширозчин до 200 З, колбудоливають водою до ризики, доброзбовтуютьїївміст й послевідстоюванняфільтрують.Цілкомпрозоримфільтромнаповнюютьполяриметричну трубкуцукрометра,стежачи,щоб утрубці незалишалисьпухирціповітря.

>Добуваннярозчинуцукру методомхолодноїдигестіїполягає до того, щонормальнунаважкум'язги (26 р.)стараннорозтирають йпереносять у колбу,кудидоливають 5 мл 10-відсотковогорозчинуоцтовокислогосвинцю й 172 мл води. Унормальнійнаважцім'язгиоб'єм сокустановить 23 мл, аколбі якщо 200 мл (23 + 5 + 172)розчину.Дигестіятриває 30хв.,протягом цого годинивмістколби два разиперемішують,прозоримфільтромзаповнюютьполяриметричну трубку йкладутьїї до камерицукрометра, передякимустановлюютьосвітлювальну лампу йсвітлофільтр.Приладустановлюють утемнійкімнаті.

Полезоруцукрометрарозділено надвіполовини. Припроходженніпроменясвітла черезцукрометр ізпустоюполяриметричноютрубкою чизаповненоюдистильованою водоюобидвіполовини полязоруосвітленіоднаково.Якщо трубказаповненарозчиномцукру, толіва половинатемніша.Повертаючигвинт компенсатора,досягаютьоднаковоїосвітленостіобох половинок полязору йроблятьвідлік зашкалою, Якапокажепроцентнийвмістцукру врозчині.

Шкалацукрометрарозрахована наконцентраціюрозчину 26 р.м'язги в 100 мл води. Упідготовленомуфільтріцукоррозчинений а 200 мл води, томувідлік нашкаліцукрометратребапомножити на 2,боконцентраціярозчинузменшилась у 2 рази.

>Крім того,слід внести поправку надовжинуполяриметричної трубки,оскільки вонаможе невідповідатистандартнимрозмірам. Накожнійтрубці написанаїї точнадовжина.Наприклад:середній із 3–5відліків показцукрометра 10,8,довжина трубки 205 мм. відсотокцукру (10,8•200):205 =10,54•2 =20,08.


4.Визначеннядоброякісності йтехнічноїякості сокуцукровихбуряків

>Основноюскладовоючастиною сокуцукровихбуряківє сахароза.Іншіречовини, щовходять у складбурякового соку,умовноназиваютьнецукрами. Це –інвертнийцукор,зольні таіншіелементи, котріутруднюютьдобуванняцукру на заводах.Шкідливістьінвертногоцукруполягає до того, що приочистцідифузійного соку глюкоза йфруктозарозкладаються іутворюютьнапівколоїдніречовини, котріутруднюютькристалізаціюцукру.Клітковина,пектиновіречовини,амінокислотитакожутруднюютьцей процес. Для характеристикиякості сокукористуютьсяспіввідношеннямвмістуцукру йзагальноговмісту сухихречовин усоці. Цеспіввідношенняназиваютьдоброякісністю соку йвизначають заформулою:

де ПЦ –вмістцукру, %;

>Пр –вмістсухоїречовини, %.

>Щобвизначитивихідцукру ізпереробленоїсировини,визначаютьтехнічнуякість соку заформулою:

5.Впровадженняпрогресивнихтехнологійвирощування тазбиранняврожаюцукровихбуряків

У Україні дляпідвищенняефективностігалузіврожайністькоренеплодівслід довести до 33–34 т ізбазовоюцукристістю не менше 16%. Це заподіянняцілкомреальне приумові максимальноговикористанняпотенційнихможливостей новихсортів йгібридівцукровихбуряків таперевагпрогресивнихтехнологійвирощування йзбиранняврожаю.

>Проте,щобліквідувати усівузькімісця,необхіднопочатинасамперед ізпитаньсортооновлення навсійбуряковійплощі країни.Тільки зарахуноквпровадженняоднонасіннихсортів йгібридівбуряків можна підвищити їхньоговрожайність на 2 т/га й понад. Ацедастьзмогузбільшитивиробництвоцукру на 393 тис. т, чимайже на 2 ц/га. Однак упроцесісортозамінинеобхідно добро знаті, котрісамеперспективні сорті йгібридинайбільшпридатні длятієї чиіншоїзони,бокожен із них виненрозміщуватисьпередусім там, деєсприятливіумови для його зростанню, де смердоті меншепіддаютьсянегативним чинникам, котріобмежують їхніпродуктивність. У районах,сприятливих длявирощуваннякількохсортів,доцільнозалишати тих із них, котрінайменшезалежать віднегативнихприроднихфакторів.

>Протенерідкопотенційніможливості новихвисокоякіснихсортів йгібридів нереалізуються черезневідповідністьагротехніки їхньоговирощування: часторозміщують послепоганихпопередників, недотримуютьоптимальнихстроківпідготовкиґрунту досівби,недостатньовносятьорганічних ймінеральнихдобрив,порушуютьспіввідношенняелементівживлення.Багатогосподарств немають необходимихстраховихфондівнасіння. Черезнизьку культуруземлеробства,порушеннятехнологіївирощування недобираєтьсязначнакількістьсировини. Назначнихплощахбурякирозміщують послеярихзернових,картоплі,цукровихбуряків тощо.Врожайність їхні прирозміщенні послепоганихпопередниківзнижується на 2–5 т/га,цукристість – на 0,2–0,3%, аваловийзбір вцілому по Україні – на 3,3 – 8,2 млн. т. Томуупорядкуваннясівозмінє одним ізнайважливішихфакторівпідвищенняваловихзборів, щозабезпечуєзменшеннязасміченостіполів,обмежуєпоширеннянебезпечнихшкідників (>кореневоїтлі,буряковоїнематоди таін.),боротьба ізякимиможливалише при правильномучергуванні культур.Передовоюсільськогосподарськоюпрактикою доведено, щопосівцукровихбуряків послеозимоїпшениці, котрайде послебагаторічних трав, гороху,кукурудзи пазелений корм,даєможливість підвищити їхньоговрожайність на 3–4 т/га.

>Інтенсивнітехнологіїнеможливі безвнесенняповноїнормиорганічних й не менше 80%мінеральнихдобрив,поліпшенняпередпосівногообробіткуґрунту ізвикористаннямгербіцидіввибіркової дії. Томуголовним чинникомзменшенняпотенційнихагротехнічнихвтратцукровихбуряківєраціональневикористаннядобрив.Рекомендовані дляцієї культуринорми таспіввідношенняміжелементамиКРКнеобхідновитримувати упропорції 1:1:1.Потрібнослідкувати за тим, щоб незастосовуватиазотнідобрива взавищених, афосфорні – взанижених нормах,оскількицепризведе дозначногозниженняцукристості йпогіршеннятехнологічнихякостейкоренеплодів.Максимальна нормаазотнихдобрив не виннаперевищувати 160кг/гапоживноїречовини.

>Суттєвимнедоліком впроцесізастосуваннядобривєпорушенняоптимальнихстроків їхньоговнесення,Згідно ізстатистичнимиданими,восени подглибокуоранкувносять 53–55%річноїнормидобривзамість 80–90%,решту – подпередпосівнийобробітокґрунту, в рядки й припідживленні.Нерідківипадки, колиорють назяб безвнесеннямінеральнихдобрив. Доти жсистематичневнесенняфізіологічнекислихдобрив приобмеженійкількостіфосфорних йнадлишкуазотнихзумовлюєпідвищеннякислотностіґрунту, щопризводить дозначногозниженняефективностідобрив уцілому.

Негативновпливає наврожайністьбуряків йспрощенийпідхід допроведення основногообробіткуґрунту.Лущеннястерні послепопередньої культури назначнихплощах непроводятьвзагалі чи ж із великимзапізненням, щознецінюєзначення цоговажливоготехнологічного прийому.

>Необхідновраховувати й ті, щонеякіснаглибокаоранка назяб, проведена впізні рядки,призводить до збільшеннязасмічуваності поля.Досвідпередовихгосподарств показавши, щоповнезнищеннябур'янівможливелише при комплексномузастосуванніагротехнічнихприйомів йзасобівхімічногозахисту.Проте,враховуючиобмеженузабезпеченістьгосподарстввисокоефективнимихімічними препаратамибажано,щоб смердоті переходили на болеедоцільні насучасномуетапіформизастосуванняінсектицидів,зокрема нацентралізовануобробкунасіннясистемними препаратами –фураданом,прометом таіншими, котрі широкозастосовують за кордоном.

Упрактицісільськогосподарськоговиробництванеобхідновраховувати, щонедобориврожаюцукровихбуряків,зниження їхніцукристостієнаслідкомпорушення вбагатьохгосподарствахпроцесуорганізації інедотриманнятехнологіїсівби, догляду запосівами,збирання тавивезеннякоренеплодів нацукрові заводі.Максимальнийврожай можнагарантуватилише присівбібуряків воптимальні рядки, колисередньодобова температураґрунту наглибині 8–12 дивстановить не менше 5–6 °З.Запізнення зсівбоюлише на один-двадні после оптимального рядокпризводить до недобору 0,4 – 0,5 т/гакоренеплодів.

>Значнийнедобірврожаютіснопов'язаний ззрідженістюпосівів й особливонерівномірнимрозміщеннямрослин у рядку. У зв'язку ізцим у районахдостатньогозволоження густотастояння наперіодзбиранняврожаю виннастановити 95 – 100 тис.рослин,нестійкогозволоження – 85–90,недостатнього – 80–85 тис.рослин на 1 гапосіву,рівномірнорозміщених урядках.Недооцінкаданого чинникаобертаєтьсязначним недоборомврожаю.

Одним ізважливихрезервів збільшенняваловихзборівкоренеплодів йвиробіткуцукрує йподовженнявегетаційногоперіодуцукровихбуряків шляхомзміщеннястроків початкузбирання на болеепізнійперіод,ліквідаціярозривівміжзбиранням йвивезеннямкоренеплодів нацукрозаводи.Цьомусприяє йсучаснийрівень забезпеченнягосподарствзбиральною йнавантажувальноютехнікою,раціональневикористанняякоїдозволяєзібратибуряки за 20–25робочихднів,тобто безособливогоризикуподовжитивегетаційнийперіод на 15–20днів йвикористатиінтенсивніприростимасикоренеплодів йнагромадженняцукру.Буряки,зібрані после 20вересня та на початкужовтня,технічнозрілі йхарактеризуютьсявисокимитехнологічнимиякостями.

>Прискорені рядкизбирання на початкувересня не лише недаютьзмоги добитисьвисокоїврожайності йцукристості, а і негативновпливають настійкістькоренеплодів до умівзберігання внаступніперіоди.Безпосередньо процесзбирання увереснірекомендуєтьсяпроводити суворо заграфіком,виходячи ізпотребицукровихзаводів й ізврахуванням2–3-добового запасу.

Отже, лише зарахуноквпровадженняінтенсивноїтехнологіївирощування йдотримання всіхїїелементіввіддача шкірного гектарабурякового полязбільшиться якмінімум на 5,5 т,поліпшатьсятехнологічніякостібуряків, авихідцукру на 1 гапосівузросте не менше ніж на 6 ц. У масштабах країницеозначаєдодатковевиробництвоблизько 900 тис. тцукру.

Практикасвідчить, щонайдоцільнішезбиратибурякипотоковим способом,босамевінгарантуєвисокуякістьсировини йпідвищену на 1,5–2,5 т/гаврожайність призначноменшихвтратах йпошкодженняхкоренеплодів. Для максимальногозниженнявтратврожаюбажано впроцесізбиранняуникатидодатковихпроміжнихоперацій, котрі негативновпливають накоренеплоди,зокремаперевантаження йрозвантаження вкагати, атакожіншіоперації,характерні для перевалочного способу, щозбільшуютькількістьмеханічнопошкодженихбуряків на 6–8%.

>Перевалочнийспосібзбиранняслідзастосовуватилише векстремальнихумовах.Наприклад, приперенасиченомувологою чи,навпаки,надмірно сухомуґрунті, припідвищенійзасміченостіворохукоренеплодівземлею чирослиннимирештками.Необхіднопам'ятати, щобуряки,зібраніперевалочним способом,меншлежкі.Особливовеликівтратимасикоренеплодів йцукрухарактерні дляцукровихбуряків, котрізбираютьперевалочним способом задопомогою комплексу машинБМ-6А + КС-6Б йнавантажувачем УПС – 4,2. При цьомубуряки неможутьдовгозберігатись й їхньогонеобхіднонегайнопереробляти.

>Дослідження показали, щонайбільшпридатні длязберігання взаводських кагатахбуряки,зібраніпотоковим способом. Призберіганні такихбуряківвтратимаси йцукрувідповідно в 1,5– З рази й на 0,004–0,026%менші, ніж призберіганнібуряків,зібранихперевалочним способом.

Отже, лише зарахунок правильного йпослідовноговиконаннятехнологічнихоперацій назбиранні,регулюванняробочихорганівзбиральних машинвідповідно до умів, котрісклались, можнадодатковоодержати 1,5–2,5 ц/гацукру, чи 255–425 тис. т ізусьогобурякового поля країни.>Висновки

>Усіфактори,необхідні дляуспішноговирощуванняцукровогобуряку,мають бутирозглянуті вкомплексі.

>Тількипрофесійне тавзаємоузгодженепроведення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація