Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз стану молочного скотарства та перспективи Його розвітку


Реферат Аналіз стану молочного скотарства та перспективи Його розвітку

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>ВИПУСКНАБАКАЛАВРСЬКАРОБОТА

05.02.05. –БР. 538 «З» 2008 03 20. 046. ПЗ

>СИДОРЕНКАВОЛОДИМИРАМИКОЛАЙОВИЧА

2008


>НАЦІОНАЛЬНИЙАГРАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>Економічний факультет

>Спеціальність 6.050.100 – «>Економіка підприємства»

>ДОПУСКАЄТЬСЯ ДОЗАХИСТУ

>Завідувачкафедри статистики таекономічногоаналізу, буд. ек. зв.,

>професор __________(Савчук У. До.)

«___» __________________ 2008 р.

>Аналіз стану молочногоскотарства таперспективи йогорозвитку

>Пояснювальна записка довипускної роботи

05.02.05. –БР. 538 «З» 2008 03 20. 046. ПЗ

>Студент-випускник ___________________________ (У. М. Сидоренко)

>Керівниквипускної роботи

до. ек. зв.,доц. _________________________________ (Про. Ф. Кирилюк)

2008


>НАЦІОНАЛЬНИЙАГРАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>Економічний факультет

>Спеціальність 6.050.100 – «>Економіка підприємства»

>ЗАТВЕРДЖУЮ

>Завідувачкафедри статистики таекономічногоаналізу, буд. ек. зв.,

>професор __________(Савчук У. До.)

«___» __________________ 2008 р.

>ЗАВДАННЯ

довипускноїбакалаврської роботи

студентовіСидоренкуВолодимируМиколайовичу

Тема роботи:Аналіз стану молочногоскотарства таперспективи йогорозвитку наприкладіСТОВ «ім.Гагаріна»Богуславського районуКиївськоїобласті

>Затверджено наказом ректора від 20.03.2008 р. № 538 «З»

2.Термінздачі студентомзавершеної роботи на кафедру 15.05.2008 р.

3.Вихіднідані до роботи –законодавчі танормативніакти України, роботивітчизняних тазарубіжнихвчених,даніпервинних тазведенихдокументів,регістрівбухгалтерськогообліку тафінансовоїзвітності, атакожбізнес план

4.Змістпояснювальної записки (>перелікпитань, щорозробляються вроботі):

а)теоретичніосновивиробництвапродукції молочногоскотарства

б)аналізвиробництвапродукції молочногоскотарства та йогоконкурентоспроможність

в)обґрунтуваннярозвитку молочногоскотарства

>Керівниквипускної роботи

до. ек. зв.,доц. ________________________________ (Про. Ф. Кирилюк)

>Завданняприйняв довиконання ________________ (У. М. Сидоренко)

Датаотримання заподіяння 22.11.2007 р.


>Реферат

Навипускнубакалаврську роботу «>Аналіз стану молочногоскотарства таперспективи йогорозвитку»

Уроботівідображенісучаснітенденціїрозвиткусвітовогоринку молока тамолочноїпродукції,наведеніметодологічніаспектианалізуефективностіфункціонуваннямолокопродуктового под комплексу.Обґрунтоване заподіяння та методикааналізувиробництвапродукції молочногоскотарства, атакож наведена системапоказників, заякимиоцінюютьвиробництвопродукції молочногоскотарства.

НафактичнихданихСТОВ ім. «>Гагаріна»Богуславського районуКиївськоїобластівикладена методикаекономічногоаналізувиробництвапродукції молочногоскотарства,визначеноосновнірезерви збільшенняприбутку тазниженнясобівартості.Наведенодані, котріхарактеризуютьконкурентоздатність молокаукраїнськоговиробництва.

>Такожзначну рольвідведенообґрунтуваннюрозвитку молочногоскотарства наосновіінтенсифікації йвикористанняновітньоїтехніки татехнологій. Напрактичнихданих підприємства наведенотеоретичну основу таметодологічніпідходищодообґрунтуваннявиробничоїпрограми в молочномускотарстві, організація йплануваннякормовоїбази татрудовихресурсів,плануваннясобівартості тареалізації молока,обґрунтування перспективрозвитку молочногоскотарства напідприємстві.

Увисновках роботизробленіпропозиції танаведенірекомендаціїщодопідвищенняефективності та перспективногорозвитку молочногоскотарства напідприємстві.

>Ключові слова:виробництво,витрати,ефективність,конкурентоздатність,валовевиробництво,прибуток,собівартість,планування.


План

1.Теоретичніосновивиробництвапродукції молочногоскотарства

1.1.Виробництвопродукції, якоб’єктаналізу

1.2. Системапоказників, заякимиоцінюютьвиробництвопродукції молочногоскотарства

1.3.Оцінкаприродно-економічного тасоціальногопотенціалу вСТОВ «ім.Гагаріна»

2.Аналізвиробництвапродукції молочногоскотарства

2.1.Завдання й методикааналізувиробництвапродукції молочногоскотарства

2.2.Аналіз валовоговиробництва йфакторів, щозумовлюють йогозміну

2.3.Аналізвитрат йсобівартостіпродукції молочногоскотарства

2.4.Конкурентоспроможність молокаукраїнськоговиробництва

3.Обґрунтуваннярозвитку молочногоскотарства вСТОВ «ім.Гагаріна»

3.1.Обґрунтуваннявиробноїпрограми в молочномускотарстві

3.2.Організація йплануваннякормовоїбази

3.3.Плануваннясобівартості тареалізаціїпродукції молочногоскотарства

3.4.Обґрунтуванняперспективирозвитку молочногоскотарства


>Вступ

>Актуальність тими. Зрозвиткомміжнародноїторгівлі тавходженням України в СОТ,значеннясільськогогосподарства в странезростає.

У світіє багато населення, якуголодує,оскільки невистачаєсільськогосподарськихпродуктів й йогопотрібногодувати. Цеможливодосягнутиспеціалізацієюкраїн ізвідповіднимиприродно-кліматичнимиумовами насільськогосподарськомувиробництві. Такимкраїнам якщолегше боротися здоситьсильноюконкуренцією.

>Щефізіократи говорили, щопромисловістьбезплідна,бо із 1кілограмазаліза 1кілограмцвяхів незробиш, як від із 1кілограманасіннявиросте скількигарбузів, що й впідводу невбереш.

У Україниє усіможливості длярозвиткусільськогогосподарства тавиходу насвітовийриноксільськогосподарськихтоварів. Алі, у томущоб можна було бекспортуватистратегічноважливусировину за кордон,необхідноспочаткузадовольнитивласніпотреби. Для цогопотрібно активнорозвивативеликісільськогосподарські підприємства,оскільки лише смердотізможутьефективнопротистоятиконкуренції із боцірозвинутихкраїн. Алі,нажаль, в насцей процесвідбуваєтьсядоситьповільно таще і ізрозпаюванням тарозвиткоммалихфермерськихгосподарств.

>Метоюнаписанняданоївипускноїбакалаврської роботиєвивчення тааналіз станурозвитку підприємствазагалом та йогогалузітваринництва. Атакожнадатирекомендаціїщодо покращаннятоїситуації, котра ужесклалася напідприємстві ташляхівподальшогорозвитку.

Уційроботі якщовикладенийперспективний планрозвитку молочногоскотарстваСТОВ ім. «>Гагаріна» наосновіінтенсифікації йвикористанняновітніхтехніки татехнологій.

>Об’єктдослідження.СТОВ «ім.Гагаріна», якурозташоване в з.ДмитренкиБогуславського районуКиївськоїобласті.

Предметдослідження.Виробництвопродукції молочногоскотарства, йогоаналіз таплануваннярозвитку.

>Методидослідження.Теоретичною базоюдослідженняєсистемнийпідхід довивченняявищ йпроцесівгосподарськоїдіяльності,діалектичний методнауковогопізнання.Методологія роботиґрунтується нанауковихрозробкахвітчизняних тазарубіжнихучених ізекономічногоаналізу таплануваннясільськогосподарськоговиробництва.


>Розділ 1.Теоретичніосновивиробництвапродукції молочногоскотарства

 

1.1Виробництвопродукції молочногоскотарства, якоб’єктаналізу

Прививченнівиробництвапродукції молочногоскотарстваважливу рользаймаютьосновнітенденціїрозвиткусвітовогоринку молока тамолочноїпродукції

Молоко тамолочнапродукціязаймаютьвагомемісце усвітових ресурсахпродовольчоїпродукції.Загальнийобсяг йоговиробництва у світістановив у 2005році 629 млн. т, чизбільшився на 15,9%проти 1990 року, а порівняно із 2004 фатальністю –лише на 1%.Найбільшучасткустановитькоров'яче молоко – 84,2%,доситьвисоку –буйволяче – 12,2,козяче – 2,0,овече – 1,2,верблюже – 0,4%. За 1990 – 2005 роктавиробництвокоров'ячого молока в світізбільшилося із 479,2 млн. т до 529,7 млн. т, чи на 10,5%.Протещорічнийприрістстановивлише 0,8%. Отже, длясвітовогоринку молокахарактерненезначнезростанняобсягів йоговиробництва й такатенденціязберігатиметься вмайбутньому (рис. 1.1.1) [38].

>Рис. 1.1.1Виробництво молока у світі

Молокоспоживаємайже все населення світу, тому йоговиробляють у 191країнах.Цікаво, щобільшучастинавиробленого молока в світісконцентрована в партії 11країнах. То в 2005році ними було бвироблено 304,8 млн. т молока, чи 57,5% відзагального йогообсягу. Україна у 1990роцізаймаладоситьвисокіпозиції в світіщодообсягіввиробленого Молока,їїчастка тодістановила – 5,1% відзагальногообсягупроти 2,5% у 2005році (рис. 1.1.2) [38].

>Рис. 1.1.2 Структуравиробництвакоров'ячого молока у світі, 2005 р.

>Виробництво молока урізнихкраїнахрізнитьсяобсягами й темпаминавощування (табл. 1.1.1).Наприклад,Індія заостанні 15 роківнаростилавиробництво до 38,5 млн. т, чи на 73,4%,Бразиліядосяглапозначки 23,3 млн. т, щостановить 56,4% приросту завідповіднийперіод. Докраїн, котрінарощуютьвиробництво молока,належить Китай, .де воно тазросло в 5,5 разу.Такі жтенденціїнамітилися вкраїнахОкеанії.Маючиекспортнуорієнтацію восновісвоєїстратегії наринку молока,вонцзбільшили йоговиробництвовдвічі.

>Високорозвинуті країни,такі якФранція,Німеччина,Італія іінші члениЄС, щодосяглидостатньогорівнявиробництва йспоживаннямолочноїпродукціїостаннімироками, як правило, стали шляхстабілізаціївиробництва чинавітьдеякогоскорочення. Уцілому ж, дляєвропейськогоринку молокахарактернівисокийрівеньзахисту відзовнішніх поставок,високаінтенсивністьрегулюванняринку, атакожквотуваннявиробництва.

>Абсолютнимсвітовимлідеромщодообсягувиробленого молоказалишається США.Збільшеннявиробництва цого продуктувідповідаєпопиту нанього навнутрішньомуринку 9 (>таблиця 1.1.1).

>Таблиця 1.1.1

>Виробництвокоров'ячого молока у світі, млн. т*

>Країна 1990 2003 2004 2005 2005 р.
до 1990 р., % до 2004 р., %
Світ 479,2 516,6 523,4 529,7 110,5 101,2
США 67,0 77,3 77,6 80,3 119,9 103,5
>Індія 22,2 38,3 37,5 38,5 173,4 102,7
>Росія 55,7 33,0 31,7 30,6 54,9 96,5
>Німеччина 31,3 28,4 28,1 27,6 88,2 98,2
>Франція 26,1 24,6 24,4 25,3 96,9 103,4
>Бразилія 14,9 23,3 23,3 23,3 156,4 100,0
Китай 4,4 17,8 22,6 24,2 в 5,5 р. 107,1
НоваЗеландія 7,5 14,4 15,1 14,5 193,3 96,0
>Великобританія 15,3 15,1 14,6 14,6 95,4 100,0
Україна 24,5 13,3 13,5 13,5 55,1 100,0
>Польща 15,8 11,9 11,8 12,4 78,5 105,1
>Нідерланди 11,2 11,2 10,9 10,5 93,8 96,3
>Італія 11,1 11,2 9,7 10,5 94,6 108,2
>Австралія 6,4 10,6 10,1 10,2 159,4 101,0
>інші країни 190,5 186,2 192,5 193,7 101,7 100,6

*Розраховано заданими ФАО.

УкраїнахСхідноїЄвропи вміруекономічногозростанняпідвищуєтьсяпопит на молоко тамолочніпродукти. УПольщі іУгорщинівступ доЄСзумовивполіпшенняякості тазмінустандартів протягом усьогомолочнупродукцію. УРумунії таБолгарії зафінансовоїпідтримки держави булиствореніспеціальніфонди длястимулюванняполіпшенняякостіпродукції.Крім того, було б заявлено прозакриття ферм йпереробнихпідприємств, щовиробляютьмолочнупродукцію, котра невідповідає нормамЄС.Внаслідок цогорізкозменшиласякількістьдрібнихтоваровиробників, котрі надзмозі були забезпечитиновівисоківимоги доякостіпродукції.

Українах СНД на початку реформ (1990 р.)виробництворізкоскоротилося, аситуаціязалишаєтьсянестабільною. Назамінукоманднійекономіціприйшлаекономікавільногоринку.Країнипереживаютьважкуекономічну кризові, щозумовила спадвиробництва в всіх секторахсільськогогосподарства, особливо втваринництві.Якщоранішеосновною базою длявиробництва молока буливеликігосподарства (>колгоспи,радгоспи), тониніцезначнакількістьдрібнихтоваровиробників.

>Дослідженнявиявило, щонарощуваннявиробництва молока вкраїнах, щорозвиваються,відбувається зарахунок збільшенняпоголів'я (>СаудівськаАравія,Албанія,Еквадор,Республіка Чад,Південна Африка), арозвинутихкраїнах – зарахунокпідвищенняпродуктивностімолочнихкорів (США,Великобританія,Швеція таінші).Порівняно із 1990 фатальністюзагальнийприріст стадамолочнихкорівстановив 12 млн.голів, чи 5,3%.Слідзазначити, що удесятерокраїнах ізпоголів'ям від 5 млн.корів й понадзосереджено 121,8 млн.голів, чи 51% цого стада,іншугрупустановлятьще 10країн, декількістькорівперевищує 2,5 млн.голів, тутзнаходитьсяще 17%цієїхудоби.Щодопродуктивностікорів, тосередньому у світі воназалишаєтьсянизькою – 2215 кг,хоча зацимпоказникомспостерігається великаполярність – від < 1000 до > 10000 кг..

Заостанні 15 років у світівідбулисясуттєвіструктурнізміни вгалузі молочногоскотарства.Технологічнийпрогрес й сильнатенденція доінтернаціоналізації (ГАТТ,ЄС таін.)зумовилизменшеннякількостідрібних ферм йріствеликотоварнихпідприємств ізвиробництва молока.Швидкескороченнякількості фермхарактерне дляПівнічної Америки та всіхЄвропейськихкраїн йстановить усередньому 5% нарік.Дещоповільнішими темпамиструктурнізмінивідбуваються вкраїнах ззначноюдержавноюпідтримкою молочного сектора (>Норвегія,Швейцарія,Австрія). Уцілому ж,поступово багато фермперетворюються вспеціалізованімолочнігосподарства, щовиробляютьдедалібільшукількість молока внаціональних масштабах.

То в США 2002-гороці понад 50%виробленого молоканадійшло відмолочних ферм ізпоголів'ям 100корів, однатретя від ферм ізпоголів'ямкорів 500голів й понад.

УЄвропейськомуСоюзізначнозбільшиласькількість ферм ізпоголів'яммолочнихкорів 100голів й понад,однак Незважаючи наце,середнійрозмірфермистановитьблизько 22корів.Зазначимо, що вНідерландах,Данії,Чехії таЕстонії молоковиробляють навеликотоварних фермах,водночас вАвстрії іПольщібільшучастину молокавиробляють великоюкількістюдрібнихгосподарств. В частности вПольщі 2002-гороцікількістьгосподарств ізпоголів'ямкорів від 1 до 9становила 94% [3].

УОкеаніїсереднійрозмір молочної чередистановить: вАвстралії – 135, уНовійЗеландії – 195корів. Українах, щорозвиваються,кількістьдрібнотоварнихмолочних фермпостійнозбільшується, особливо вАзії.

За прогнозамиМіжнародноїМолочноїФедерації внайближчі 15 років у світіпродовжуватиметься процесукрупненнямолочних ферм. То вкраїнахЄСферми ізпоголів'ям 50–100коріввироблятимуть 75% молока, акількість їхнізбільшитьсявдвічі зарахунокскороченнядрібних ферм. У СШАбільшоюмірою, ніж уЄвропі,домінуватимутьвеликі підприємства ізпоголів'яммолочнихкорівкількасотень.Збільшеннясередньогорозміру стадавідбудеться й вАвстралії таНовійЗеландії [8].

>Процесструктурнихзмінвідбувається і уміжнародніймолочнійпромисловості, щозумовленопроцесамиінтеграції, котрітривають насвітовомуринку. Цепроявляється упоступовомупоглинанні невеликихкомпанійпотужнішими операторами, чи ж їхнізлиття, що приводити достворенняпотужних заобсягами тафінансовимиможливостямимолочнихкорпорацій йхолдингів, роль тазначення які насвітовомуринкупостійнозростає. Донайпотужнішихсвітовихкомпаній належати: Nestle (>Швейца-рія/міжнар.),DairyFarm of America (США), Danone (>Франція/міжнар.) таінші. Устратегії зростанню такихмолочнихкомпанійвиділяютьнаступніцілі:

·максимальнезадоволення потребспоживачів;

·представлення наринок широкогоасортиментувисокоякісноїмолочноїпродукції;

·впровадженнянайновішихвисокоефективнихтехнологій;

·розширення портфеляторговельних марок;

·посиленняможливостей дляінновацій таінші.

Дляорганізованогоринкухарактернимєвисокийрівеньпереробки молока. У світі намолокозаводинадходитьприблизно 70% відвиробленого молока.Особливозначначасткапереробленого молока вкраїнахЄвропейського Союзу, щостановить понад 95%. УПівнічнійАмериці,Японії таОкеаніїцейпоказникдорівнює 94-98%.

>Незважаючи тих, що вусьому світіспостерігаєтьсятенденція до збільшенняпереробки молока упереробнихпідприємствах, цого не можнасказати про країни СНР'. Так було в Україні в січні 2005році напереробкунадійшло 59%виробленого молока, вРосії – 54, вБілорусії – 47%.Решту молокавикористовують длявласногоспоживання та прямого продаж.

Прорівеньвиробництвамолочнихпродуктів урізнихкраїнахсвідчатьданітаблиці 1.1.2.

>Таблиця 1.1.2

>Виробництвомолочнихпродуктів у світі, тис. т

>Країна Олія Сір >Сухе молоко
2004 2005 2004 2005 2004 2005
США 566,8 608,9 4026,0 4148,0 18,8 18,8
>ЄС (25) 2029,2 2060,2 7093,0 7243,0 816,4 824,6
У томучислі:Німеччина 443,9 443,9 1259,0 1259,0 75,8 75,8
>Франція 415,1 426,0 1705,0 1689,0 220,0 230,0
>Нідерланди 102,0 102,0 671,0 671,0 112,0 120,0
>Польща 180,0 190,0 580,0 595,0 43,0 17,0
>Данія 46,7 45,0 335,5 336,0 87,1 87,0
>Австралія 149,0 148,0 373,0 380,0 189,0 187,0
НоваЗеландія 473,0 336,0 285,0 293,0 677,0 609,0
>Росія 276,2 265,0 347,0 367,0 85,0 80,0
Україна 138,0 120,0 224,0 150,0 17,0 17,0
світ 4820,3 4710,0 14653,0 14910,0 2833,0 2755,0

>Попит на молоко тамолочніпродукти у світізнаходиться нависокомурівні. Цепояснюєтьсяособливістю молока яксировини – йогокорисність йнезамінністьіншими продуктамихарчування.Слідзазначити, щовимогиспоживачівщодоспоживаннямолочнихпродуктів у світіпостійнозмінюються.

>Зазначимотакіосновнітенденції:

·підвищеннявимог доякостімолочнихпродуктів –віддаєтьсяперевагасвіжим, чистимо,корисним,виробленим векологічнобезпечномунавколишньомусередовищі,зручним увикористанні таспоживанні;

·підвищенняспоживання сиру,який ставшиважливиммолочним продуктом йсеред широкогоасортиментупродуктівхарчуваннязаймає першемісце. На йогопереробкуйдеблизько 40% молока, щопоставляється взахіднихкраїнах, йцейпоказникнайближчимирокамипідвищиться до 50%;

·невеликезниженняспоживанняпитного молока. Цепояснюєтьсярізними чинниками:по-перше, часто воціночніданівключаютьспоживання нафермі іпрямий продажівспоживачам ізферми,однак призменшеннікількості фермчастказагальногоспоживаннятакожзнизиться;по-друге,використанняпитного молока вособистихгосподарствах населення длявласногоспоживанняскорочується,оскількимолочнапромисловістьпропонує черезторговельнумережубільшийасортиментмолочнихпродуктів у готовомувигляді;

·зниженняспоживання олії. Хочадослідженняучених довелипомилковістьіснуючихприпущень про залежністьміжспоживанням молочного жиру йризикомсерцево-судиннихзахворювань,однак убагатьохкраїнах воно таще несприялопідвищеннюспоживання молочного жиру.Якщо вдеякихкраїнах (>Швеція,Данія, Канада)підвищенняспоживання іспостерігається, то "зарахуноквикористання олії якінгредієнта ухлібобулочних йкондитерськихвиробах, авиробництваморозива та ізіншими жирами.

Отже,нарощуваннявиробництва молока в світівідбуватиметься в основному зарахунок тихийкраїн, де для цогоєсприятливіумови.Причому внайбільшрозвинутихкраїнах, депопит намолочнупродукціюзалишаєтьсяприблизно на одному і того самогорівні,змінистосуватимутьсялишеструктуриспоживання таякостіданоїпродукції.

>Проведеннядослідженняпідприємствдоцільноздійснюватиметодологієюаналізуефективностіфункціонуваннямолокопродуктовогопідкомплексу

>Підвищенняекономічноїефективностіагропромисловоговиробництва всучаснихумовахгосподарюванняєнадзвичайноактуальноюпроблемою.Ефективністьвиробництва вгалузях АПК –складнаекономічнакатегорія, Яказалежить відрівнявикористання комплексучинників,зокремаприродних,економічних,науково-технічних,соціальних йвіддзеркалюєрозвитокфункціонуваннявиробничих сил тавиробничихвідносин.

>Теоретичніосновиефективностіагропромисловоговиробництвависвітлені упрацяхбагатьохпровіднихвітчизнянихвчених-економістів,зокрема: І. І.Лукінова, П. Т.Саблука, Про. М.Шпичака, У. Р.Андрійчука, М. Я.Дем'яненка, У. І. Бойка, М.Й.Маліка, У. У.Юрчишина таін.Водночас практикапотребуєконкретнихдосліджень зданої тематики ізурахуванняммісцевих умів уринковомусередовищі.

>Ефект (результат)виробництва як нарівніпідприємницьких структур, то ймолокопродуктовогопідкомплексузагаломвиражається вобсязівалової йкінцевоїпродукції, валового прибутку іприбутку.Зіставленнярозміруефекту ізвитратамивиробничихресурсівсвідчить прорівеньефективностівиробництва.

>Економічнаефективністьвідображаєпевнірезультати складного інерідкосуперечливогопроцесу,якийзалежить відвпливубагатьохвнутрішніх йзовнішніхчинників, аїївизначеннявикористовують системупоказників, котріхарактеризуютьспецифіку таособливостіагропромисловоговиробництва.

Задопомогоюпоказниківефективності можнавивчати стан йдинамікуекономічнихпроцесів, котрівідбуваються ускладових АПК напродовольчомуринку. Тому дляаналізувимірювальну системупоказниківефективностінеобхідно будувати таким чином,щоб вондостовірновідображалареальніпроцеси станурозвитку,враховуючи при цьомувимогисуспільства таможливістьприйняття необходимихуправлінськихрішень.

>Методологічновимірювальна системапоказниківекономічноїефективності дляаналізу, на мойпогляд, виннавідповідати таким принципам йвимогам:

·повніше йточнішевідображати сутькритеріюефективності;

·характеризуватиступіньрезультативностівиробництва йздійснюватипорівняльнуоцінкуїї вдинаміці ітериторіальномуаспекті заокремимипідприємствами тарегіонами;

·сприятивиявленнюрезервів збільшенняекономічногоефекту примінімальномузалученнідодатковихресурсів;

· бутизручними увикористанні їхні тощо.

>КритеріємекономічноїефективностіагропромисловоговиробництваєЗастосуваннянайменшоїкількостіресурсіввиробничогопотенціалу навиробництвоодиниціпродукції.

>Виходячи з цого, системупоказників дляпідприємницьких структурпродуктовихпідкомплексів і АПКзагаломдоцільно будувати в двох аспектах:

1. як ставленнякінцевої (КП)валової (ВП)продукції досуми всіхресурсіввиробничогопотенціалу (>Пр)галузей й сфер АПК, котріберуть доля вїївиробництві:

Є = КП (ВП) :Пр;


2. як ставленняприбутку (>Пм) досумиресурсіввиробничогопотенціалу (>Пр)галузей й сфер продуктовогопідкомплексу і АПКзагалом:

Є =Пм :Пр.

Пригостромудефіцитісільськогосподарськоїпродукції тапродовольствадоцільнозастосовуватиузагальнюючийпоказник закінцевоюпродукцією. Знасиченнямринкупродовольствомефективністьагропромисловоговиробництвадоцільновизначативідношенняммасиприбутку досуми всіхресурсіввиробничогопотенціалу.

Дана методикавизначенняефективностіфункціонуванняагропромисловихформувань,продуктовихпідкомплексів, АПКзагалом, на мойпогляд,заслуговує наувагу йїї можназастосовувати напрактиці. Однакслідзауважити, щониніпотрібноудосконалитимеханізмрозрахункувартостівиробничогопотенціалуагропромисловихформуваньпродуктовихпідкомплексів, щодастьзмогуоб'єктивніше іреальнішевизначатиефективністьагропромисловоговиробництва.

>Висвітлюючиметодологічніаспектианалізуекономічноїефективностіагропромисловихформувань, ряддослідниківвважають, що дляодержанняузагальненоїоцінкирезультатівдіяльностіагропромисловогоформуваннянеобхідновалову (>ВПаф) такінцевупродукцію (>КПаф), атакожвиробничівитратибратипопередньовилучивши із нихповторнийрахунокаграрноїпродукціївласноговиробництва, щонадійшла напромисловупереробку:

>ВПаф =ВПс +ВПп –ВПвп;

>КПаф =КПс +КПп –ВПвп;

>Ваф =Вс +Вп –Ввп;

деВПс,ВПп,ВПвп –вартістьваловоїпродукціївідповідно посільськомугосподарству,промисловості тасільськогосподарськійсировинівласноговиробництва, щовикористовуєтьсяпромисловістюданого аграрногоформування;

>КПс –кінцевапродукціясільськогогосподарства, якоївираховують якрізницюміжвартістюваловоїпродукціїпромисловоговиробництва йтієюїїчастиною, якоївикористовують длявиробничоговнутрішньогосподарськогоспоживання;

>Вс,Вп таВвп –виробничівитративідповідно посільськомугосподарству,промисловості тасільськогосподарськоїсировини,використаної упромисловості.

>Викладена методикавизначеннявалової такінцевоїпродукції, атакожвитрат навиробництвоможе бутиприйнята як дляагропромисловоговиробництвазокрема, то й конкретної продуктового (>молоко-продуктового)підкомплексузагалом.

>Вивченнязарубіжної йвітчизняноїекономічноїлітературидаєзмогузробитивисновок, щообсягкінцевоїпродукції ізрозрахунку наодиницювитраченихресурсівєнайкращимузагальнюючимпоказникомзагальногоефекту вумовахгострогодефіциту продовольчихтоварів. Однак знасиченнямринкупродовольства на першемісцемаєвийтиузагальнюючийпоказникефективностівикористанняресурсів,вирахуваний заприбутком. Цеузгоджується ізпоглядамибагатьохдослідників.

Дляпідприємницьких структур АПК, щофункціонують вумовахринковоїекономіки,головнимкритеріємефективностігосподарювання, якпереконуєсвітова практика,єприбутковість. Томукожнеагропромисловепідприємствовимірюєприбутковість черезвизначенняабсолютноївеличиниприбутку нарізнихетапах йогоформування подвпливомпевнихфакторів. Так,американськіфірми взведеномузвіті продоходивідображають процесформуванняфінансовихрезультатів черезвизначення такихпоказниківприбутковості:валовийприбуток (>маржинальнийдохід),операційнийприбуток (>дохід),прибуток дооподаткування йвиплатинадзвичайнихзбитків,прибуток послесплатиподатку,чистийприбуток (>дохід),нерозподіленийприбуток (>визначається якрізницяміж чистимоприбутком йтією йогочастиною, що спрямовановиплату дивідентівакціонерам й напоповнення резервногокапіталу).

>Викладенийметодичнийпідхід довизначенняприбутковостізахіднимифірмамиможе бутивикористаний іпідприємствами України й,насамперед, великими, де широковикористовуєтьсяколективнапраця.Йогозапровадженнядаєзмогупроаналізувати процесфункціонування підприємства,датиоцінкудосягнутогорівняприбутковості,виявити, наякійстадії та зарахунок якічинниківдосягнуто збільшення чи допущенозменшенняприбутку.

У молочномускотарстві США,наприкладфермеривикористовуютьтакікритеріївизначеннярівнявиробництва:

1)досягнутийрівеньвиробництва порівняно ззапланованим;

2)досягнутийрівеньвиробництва порівняно ізпопереднім;

3)досягнутийрівеньвиробництва порівняно ізпоказникамимісцевих ферм чиміжнародногорівнявиробництва.

першийкритерійдаєзмогупорівнятирезультативиробництва ззапланованимипоказниками.Вінзв'язує разом воднецілепланування йвиробництво таспонукає фермерарозглядатиодночасноскладання бюджету іоцінюватидосягнутийрівеньвиробництва.Значнівідхилення відзапланованихпоказниківвказують на заподій, щозумовилитакий стан.

Іншийкритерій –порівнянняминулихрівніввиробництва ізфактичним,даєзмогу , фермерупроаналізуватизвіти заостанні 3 – 5 років,виявитивідповіднітенденції.Такийаналізтенденцій увиробництвідужеважливий.Віндаєзмогувизначити, вякому напрямкувідбуваютьсязміни убізнесі заостанні рокта.

>Третійкритерійдаєзмогупорівнятидану ферму ізгрупою ферм якмісцевих, то йзарубіжних.

Правильнаінтерпретація йвикористанняцихкритеріївможедопомогти фермеру (менеджеру)здійснитивсебічнуоцінкурівнявиробництва. Усіцеєосновою для розробкипевнихрекомендацій, котрі можнавикористатизалежно відконкретноїситуації.

>Узагальнюючимпоказникомекономічноїефективностіагропромисловоговиробництва вкраїнах зринковоюекономікоює нормаприбутку.

>Економічнийаналіздіяльностіпідприємств вумовахперехідної, а тім понадринкової,економікидедалі понаднабуває характеру системногоаналізу.Головнацінність системногоекономічногоаналізуполягає до того, що впроцесі йогопроведеннябудуєтьсялогіко-методологічна схема, Якавідповідаєвнутрішнімзв'язкампоказників йфакторів тавідкриваєширокіможливості длязастосуваннякомп’ютерноїтехніки таекономіко-математичнихметодів.

>Ринковаекономікаспонукаєтоваровиробниківраціональновикористовуватинаявніресурси тадобиватисязниженнясобівартостіпродукції. У зв'язку ізцимвиникла потребавизначеннявпливуфакторів насобівартістьпродукціїскотарства.

>Зазначимо, щоефективністьфункціонуванняпідприємницьких структурмолокопродуктовогопідкомплексухарактеризується порівняноневеликоюкількістюпоказників. Однак накожнийтакийпоказниквпливає системафакторів Першого, іншого, ...,n-го порядку. Знанняфакторіввиробництва,вміннявизначити їхнівплив наприйнятіпоказникиефективностідаютьзмогувпливати нарівеньпоказників черезуправліннячинниками,створитимеханізмпошукурезервів.

Отже,викладеніметодологічніаспектианалізу та системапоказниківекономічноїефективностіагропромисловоговиробництвадаютьзмогуздійснитиоцінкуефективності на всіхрівняхфункціонування якпідприємницьких структурзокрема, то йрегіонального,національногомолокопродуктовогопідкомплексу і АПКзагалом.Їїзастосуваннядаєзмогуздійснити:економічнуоцінкуминулоїдіяльностісуб'єктівмолокопродуктовогопідкомплексу;економічнеобґрунтуванняподальшогорозвиткугосподарювання;порівняльнуоцінкутоваровиробників у конкурентногосередовищі.

1.2Завдання й методикааналізувиробництвапродукції молочногоскотарства

>Основнимзавданняманалізуєпошукможливостейнарощуваннявиробництвапродукції,поліпшенняїїасортименту йякості. Це актуально, особливотепер, колиекономічнаситуація несприяєрозвиткугалузі. Цеускладнює роботу шкірногосільськогосподарського підприємства йвимагає від них розробкицілеспрямованихзаходівщодонайповнішоговикористанняпотенціалугалузі йпідвищенняїїролі векономіцігосподарства.Забезпечититакурозробку виненекономічнийаналіз. При йогоздійсненнінеобхідновраховуватиособливостірозвиткуцієїгалузі:

·виробництвопродукціїзначноюміроюзалежить відбіологічнихособливостейтварин;

·розвитокданоїгалузітіснопов'язаний ізрозвиткомрослинництва;

· тутширшезастосовуютьсярізніформиорганізаціївиробництва (від великихтваринницькихкомплексів доіндивідуальногопідряду);

·значнобільшаможливістьреалізаціїрозробленихзаходів,одержаних ззастосуваннямфункціонально-вартісногоаналізу, щосприяє оперативномурегулюваннюформуваннямвитрат йсобівартостіпродукції таін.

>Врахуваннявищенаведенихзастереженьпідвищуєякістьаналітичної роботи,сприяєширшомувикористаннюрезультатіваналізу вуправліннігалуззю.

Уметодиціаналізувиробництвапродукції молочногоскотарстваособливуувагунеобхідноприділититваринам, асаме:

·вивчити їхнього рух;

·породність;

·вік продуктивноговикористання;

·інтенсивністьоновлення;

·віддачу від них таін.

>Поряд ізкількісними характеристикамитваринаналізують йякісні їхньогопараметри:

·масаоднієїтварини;

·вікова структура стада;

·породний склад таін.

>Важливим параметромякісної характеристикитваринє їхнівік. Для шкірного видутвариніснують своївіковіграниці, щовпливає нарівень їхньогопродуктивності.

Задопомогоюаналізувивчають станплемінної роботи впідприємстві,породний склад стада за видами,статевовіковимигрупамитварин,поголів'яплемінного ядратварин.Одночасновизначаютьекономічнуефективністьполіпшення породного складутварин (>підвищенняпродуктивності, збільшеннявиходупродукції наодиницювитрат тощо), щоєосновоюформуваннявисокопродуктивного стада.

Длянайповнішоговикористанняпотенціальнихможливостейтвариннеобхідно,щоб смердоті булизабезпеченіобладнанимиприміщеннями, щостворюєумови дляналежногоутриманнятварин. Задопомогоюаналізувибираютьнайбільшприйнятний проектприміщень,оцінюютьможливостінаявногообладнання та йогорозміщення,визначають типутриманнятварин. Усекомплексізумовлюєщільністьрозміщеннятварин,мікроклімат йповітрообмін уприміщенні, аотже,єпередумовоюоптимальності умівутриманнятварин.Недодержання необходимих умівутриманняскорочуєвік продуктивноговикористаннятварин,збільшує відсотоквибракування.Таке становищеспостерігається набагатьох великих фермах йтваринницьких комплексах. У молочномускотарствіцепризводить до збільшеннязахворюваннякорівкетозами,гіповітамінозами таіншимихворобами. Урезультатіперіод продуктивноговикористанняскорочується до 2 – 4 років, на 30 – 50 % й понадзнижується їхньогомолочнапродуктивність,збільшуєтьсяяловість матковогопоголів'я тощо.

Навиконання планувихідногопоголів'ятварин, їхніфізіологічний стан йпродуктивністьвизначальнийвпливмаєкормозабезпеченість,рівеньякоїоцінюютьпорівняннямнаявноїкількостікормів чиможливого їхньогонадходження ізпотребою у яких. При цьомувраховують:

·реальністьвизначеноїпотреби в кормах, Яказалежить відрівняпродуктивностітварин,системи їхніутримання тощо;

·зіставлення попоголів'юфактичних йплановихпоказників;

·забезпеченість кормамитваринництва попідприємству вцілому, окремихгалузях,виробничихпідрозділах, видахтварин,періодах року;

·відповідність типугодівлі, щосклався впідприємстві,програміпідвищенняпродуктивностітварин;

·реальністьзміцненнякормовоїбази;

· перспективуструктурноїперебудовитваринництва.

>Такийаналізконкретизуєзабезпеченість кормами,враховуючизгаданіособливості. При цьомувстановлюють структуру кормовогораціону,збалансованість його заперетравнимпротеїном.

>Такавсебічнаоцінкавиробничогопотенціалутваринництваєосновою розробкистратегії йогорозвитку йпередумовоюобґрунтованогопередбаченнявеличинирезультативнихпоказників, щопідвищуєефективністьуправліннягалуззю.

1.3 Системапоказників, заякимиоцінюютьвиробництвопродукції молочногоскотарства

>Успішневиконання планувиробництваваловоїпродукціїгосподарством й йогогоспрозрахунковимиодиницямизалежить відбагатьохфакторів:

·наявностіпоголів'ятварин за видами,статевовіковими йвиробничимигрупами;

·забезпеченостітваринприміщеннями й кормамивідповідно дозоотехнічних норм,раціонів йповноцінності;

·рівняпродуктивностітварин таін.

Планвиробництваваловоїпродукції можнавиконати й придеякомувідхиленні рядуфакторів, але й приобов'язковійкомпенсаціїзменшенняпоголів'явідповідних группідвищеннямпродуктивностітваринцих груп чинавпаки.Останнє незавждибажане –виконання плану зарахунок збільшенняпоголів'я призниженніпродуктивностітваринобов'язковопризведе допідвищеннясобівартостіпродукції,оскількидодатковепоголів'япотребуєбільших порівняно із планомвитрат.

>Аналізвиконання планувиробництваваловоїпродукціїгосподарством йокремимигалузямитваринництвапровадять увартіснихпоказниках (узакупівельнихцінах), а й за видамипродукції – внатуральнихпоказниках. Уабсолютних величинахпоказуютьпланові йфактичнідані тавідхилення від плану, а й увідносних (відсотках)визначаютьрівеньвиконання плану й структуруваловоїпродукції.

Одним ізважливихпоказників, щохарактеризуютьвиконання планувиробництваваловоїпродукціїтваринництва,євиробництвоїї на 100 гавідповіднихугідь.Основними чинниками, котріпозначаються на валовомувиходіпродукції,єпоголів'ятварин та їхніпродуктивність.

>Виконання планупоголів'ятваринє одним ізнайважливішихфакторіввиробництваваловоїпродукціїтваринництва.Аналізуютьпоголів'ятварин за видами,статевовіковими йвиробничимигрупами,оскільки часто вструктурі стадазначнупитому вагизаймаєпоголів'ямолодшихвікових груп (телятанародженнязвітного року), а й заосновнимигрупами (>корови,нетелі,відгодівельнепоголів'я), від якінасампередзалежитьвідтворення стада,виробництвовалової йтоварноїпродукції тавиконаннязавдань продаж,господарства план невиконують.

>Реалізація планувихідногопоголів'ятваринзалежить відодержанняпередбаченого планом приплоду,придбанняплемінних йнеплеміннихтварин;загибелі йвимушеного вибоютварин;кондиційності (>вгодованості)реалізованихтварин у порядку планового продаж, адеякихпідприємствахще і відбезоплатноїпередачітвариніншимгосподарствам.

>Великезначеннямає не лишекількістьпоголів'я загрупами, а імасатварин.Від цогопоказниказначноюміроюзалежитьвиконання плану продажпродукції.

Планвихідногопоголів'я вціломувважаютьвиконаним тоді, коливиконано план завіковимигрупами окремихвидівтварин та план продажм'ясадержаві.

>Провадячианаліз,требапідрахувати й сумузбитків відзагибелітварин. Для цого добалансовоївартості їхнього на вухо року (чи довартості, заякою їхньогооприбутковано принародженні)сліддодативитрати наутриманнятварин дозагибелі.Такіданіє вбухгалтеріїгосподарства.

>Аналізвиконання планувихідногопоголів'ятварин накінець рокуобов'язководоповнюютьаналізом рухупоголів'я за видами йгрупамипротягом року.Особливуувагутребаприділятипродуктивностікорів, бо набагатьох фермах угонитві закількістюпоголів'ятримаютьзначнукількість старихмалопродуктивнихкорів.

Увідтворенніпоголів'я йвиробництвіпродукціїтваринництвазначнемісценалежитьструктурі

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація