Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз та удосконалення енергозберігаючіх технологій заготівлі та Зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинський району Вінніцької області


Реферат Аналіз та удосконалення енергозберігаючіх технологій заготівлі та Зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинський району Вінніцької області

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>Аналіз таудосконаленняенергозберігаючихтехнологійзаготівлі тазберіганнякормів вСТОВ “>Глуховецьке”Козятинського районуВінницькоїобласті

 


>Реферат

>Пояснювальна запискас.,в томучислслі 5рис.,14 табл..,18літературнихджерел.

>Метою роботиєудосконаленняенергозберігаючихтехнологійзаготівлі тазберіганнякормів вСТОВ «>Глуховецьке»Козятинського районуобласті шляхомдослідженняпередовихтехнологій йвиборуотриманоїтехнології дляданогогосподарства.

>Дослідженнявиконані наосновіенергетичногоаналізузапропонованихтехнологій.

Уроботідослідженоенергетичну структуру витрат завирощуваннясилосу,сіна йкомбікормів. НаосновіданихдослідженьвизначенокоефіцієнтиенергетичноїефективностіКекоефіцієнтекологічноїефективностіКее.Деннікоефіцієнтидозволяютьпорівнятизапропонованітехнології йвизначити котра болеедоцільна із точкизоруенергетичних витрат.

>Удосконаленііснуючітехнологіїзаготівлі йзберіганнякормів вСТОВ «>Глуховецьке»Козятинського районуВінницькоїобласті дозволитиданомупідприємствуекономитивеликучастинуенергетичних витрат, атобто матірпевнийекономічнийефект.

>Енергетичнийефектскладає31781363МДж.

>Результати роботи рекомендовановпропаджувати вСТОВ «>Глуховецьке».


>Змйст

>Вступ

1Аналізмеханізованихтехнологійзаготівлі тазберіганнякормів вСТОВ «>Глуховецьке»Козятинського районуВінницькоїобласті

1.1Корткавиробничотехнологічна характеристика підприємства

1.2Аналізмеханізованихтехнологійзаготівлі тазберіганнясилосу

1.3Аналізмеханізованихтехнологійзаготівлі тазберіганнясіна

1.4Аналізмеханізованихтехнологійзаготівлі тазберіганнякомбікормів

2Загальнімоделіведенняенергозберігаючогосільськогогосподарства насучасномуетапірозвиткуагропромислового комплексу

3 сучасний станмеханізаціїкормовиробництвавУкраїні

3.1 Стан таперспективирозвиткукормовиробництва в Україні. Рольгалузі вагропромисловомукомплексі

3.2Впровадженняелементів новихенерго таресурсозберігаючихтехнологій призаготівліконсервованихгрубих йконцентрованихкормів

4Розрахунокмеханізованихенергозберігаючихтехнологійзаготівлі йзберіганнякормів вСТОВ «>Глуховецьке»Козятинського районуВінницькоїобласті

4.1Розрахунокмеханізованихенергозберігаючихтехнологійзаготівлі йзберіганнясіна

4.2Розрахунокмеханізованихенергозберігаючихтехнологійзаготівлі йзберіганнясилосу

4.3Розрахунокмеханізованихенергозберігаючихтехнологійзаготівлі йзберіганнякомбікормів

5Розробленняекологічнихзаходів тазаходівохорони роботи вмеханізованомукормовиробництві

5.1 Екологічні заходьмеханізаціїкормовиробництва

5.1.1Маловідходні йбезвідходнітехнології.Видивідходів усільськомувиробництві

5.1.2Мінімізація негативноговпливутехніки

5.1.3Впровадження точногоземлеробства

5.2Техніка безпеки примеханізованихтехнологіяхзаготівлі тазберіганнякормів

5.2.1Загальнівимоги безпеки дотракторів тасільськогосподарських машин

5.2.3Умовибезпечноговиконаннянавантажувально-розвантажувальнихробіт

5.2.4Умовибезпечноговиконаннятранспортнихробіт

>Висновки

>Рекомендації

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Під годинуформуваннясобівартостітваринницької таптахівницькоїпродукціївартістькормів,якщопорівняти ізіншимистаттямивитрат,займаєдомінуючемісце, томунайбільшезумовлюєрівеньконкурентоспроможності наринкуцихвидівпродукції. Просказанесвідчитьчасткувартостікормів (зерно фуражу,білкових йнебілковихкормовихкомпонентів тощо) упродукціїтваринництвавиробленій насільськогосподарськихпідприємствах у2007р. вонастановила вопераційнихвитратах 51,9 аматеріальних – 69,2%. Угосподарствах населення, яксвідчатьматеріали анкетногообстеження,наведенніпоказникищевищі.

Тому йвиникає потреба увпровадженнімеханізованихенергозберігаючихтехнологійзаготівлі йзберіганнякормів.

>Метоюмагістерської роботиєаналіз йудосконаленняенергозберігаючихтехнологійзаготівлі тазберіганнякормів вСТОВ “>Глуховецьке”Козятинського районуВінницькоїобласті.

Длядосягненняпоставленої метинеобхідно було бвирішитинаступніосновнізадачімеханізації.

1.Проаналізуватиетапикормовиробництва в Україні тадосвідвпровадженняенергозберігаючихтехнологій.

2. Провестианалітичнедослідження вжевпровадженихтехнологій котрірекомендуються длявпровадження.

3.Удосконалитиенергозберігаючітехнологіїзаготівлі йзберіганнякормів вданомугосподарстві.

>Об’єктомдослідження вмагістерськійроботіємеханізаціяпроцесівзаготівлі йзберіганнякормів.

Предметомдослідженняємеханізованіенергозберігаючітехнології.

Уроботівикористовуютьаналітичніметодидослідження:аналіз, синтез,порівняння,систематизація,математичнемоделювання.

Упершомурозділіпроаналізовано йдослідженоіснуючімеханізованітехнологіїзаготівлі йзберіганнякормів вСТОВ “>Глуховецьке”Козятинського районуВінницькоїобласті.

У іншомурозділінаведеннізагальнімоделіведенняенергозберігаючогосільськогогосподарства насучасномуетапірозвиткуагропромислового комплексу йзробленівисновки,щодовпровадження вгосподарствіоднієї ізмоделі.

Утретьомурозділі провадженьаналіз станумеханізаціїнормовиробництва в Україні.

У четвертомурозділіпроведеннітеоретичнідослідженнясучаснихенергозберігаючихтехнологійзаготівлі йзберіганнякормів. Наосновідосліджень булизапропонованіенергозберігаючітехнології.


1Аналізмеханізованихтехнологійзаготівлі тазберіганнякормів вСТОВ «>Глуховецьке»Козятинського районуВінницькоїобласті

 

1.1      Короткавиробничо-технологічна характеристика підприємства

>СТОВ “>Глуховецьке”розташований вс.м.т.ГлухівціКозятинського районуВінницькоїобласті. Ферма йМТПрозташоване наокраїні селища.Найблищазалізничназупинкарозташована за 100 м. відМТП, азалізничнастанція за 6 км.Відстань до районного центру м.Козятин 12 км. до обласного центру м.Вінниці 65 км.Господарствомає доброшляховесполучення ізрайонним йобласним центром. Атакож ізусіма пунктамиздачіс/гпродукції.

землігосподарствазнаходяться нарівнинніймісцевості вгрунтово-кліматичнійзонілісостепу.Середньорічна температураповітрястановить +4,9 – 50з.Абсолютний максимумтемператури +400з,мінімальний – 340з.Вегетаційнийперіод всередньомутриває 265днів.Середньорічна нормаопадів 525-540 мм, але йбуваютьвідхилення від 245 до 770 мм.Найбільшакількістьвипадає вчервні –липні 142-174 мм меншевсього в18-20мм.

Уціломукліматичніумовигосподарствапридатні длявирощування всіхрайонованихс/г культур.Ґрунтигосподарства в основномучорноземи. Ащоб вестиуспішнугосподарську діяльність з полівгосподарстватребараціональновикористовуватиземельніугіддя наосновінауковогопідходу доорганізації роботи вгосподарствіствореніхорошіумови для правильноговикористання земельніугідь, структура які представленій утаблиці 1.1 на 1.01.08

 

>Таблиця 1.1Динаміка земельніугідь

>Площа га
2006 2007 >2008(прогноз)
>Загальназемельнаплоща 3165 3165 3165
>Всьогос/гугідь 2528 2523 2523
З них:
>Орноїземлі 2271 2266 2270
>Багаторічнінасадження 176 176 176
>Сінокоси (>багаторічні труй) 19 9 8
Ставки йводосховища 62 62 62
>Пасовища - 10 7

>Проводитианалізтаблиці 1.1робимовисновок, що вСТОВ “>Глуховецьке”найбільшучасткуземельноїплощізаймаєрілля.

Угосподарствінадзвичайнорозвинутетваринництво,протягомостанніх років воно тазаймаєодне ізпередових місць врайонні.Чисельність стада ВРХдосягнуло в цьомуроці 2500голів, а свиней 240.Надої однією коровусклали 3144літри. Тому вданомугосподарствіособливуувагуслідприділятинормовиробництву. Структураугідь на яківирощуються корминаведені втаблиці 1.2

>Таблиця 1.2Динаміка земельніугідь на яківирощують корм

Культура >Площа га
2006 2007 >2008(прогноз)
>Кукурудза на силос 400 350 380
>Люцерна насіно 184 198 200
>Ячміньфуражний 147 156 144

>Також вгосподарстві для кормутваринвикористовуютьсяпобічнапродукціядеякихінших культур (жом, солома, гічкацукровихбуряків).

>Механізованітехнології котрізастосовуються вСТОВ “>Глуховецьке” длявиробництвакормів недосконалі йпотребуютьудосконалення.

1.2      >Аналізмеханізованихтехнологійзаготівлі тазберіганнясилосу

УСТОВ «>Глховецьке»кукурудзу на силосвирощують поінтенсивнійтехнології.Технологічна картавирощуваннякукурудзи на силос наведена втаблиці 1.3.

>Таблиця 1.3.Технологічна картавирощуваннякукурудзи на силос.Урожайність 28000кг/га

>Назваоперації >Якісні таоб'ємніпоказники СкладМТП >Обслуговуючий персонал >Продуктивність >Витратипалива, кг >Затрати роботи, люд. - рік.
Трактор,автомобіль >С-гмашинa >К-тьс-гмаш. вагрегаті Тракторист >Допо-міжний персонал протягом року зазміну на 1 т. на 1 га. на 1 т. на 1 га.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 >Дискування 1 га >Т-150К >ЛДГ-15 1 1 - 8,4 58,8 - 2,5 - 0,12
2 >Навантаженняорг.добрив 30 т Т-150 >ПФП-2 1 1 - 80 560 0,173 5,2 0,06 0,19
3 Транспорт. йвнесенняорг.Добрив 30 т >Т-150К >ПРТ-10 1 1 - 20 140 1,0 30 0,05 1,58
4 >Навантаженнямін.добрив 0,8 т >ЮМЗ-6Л >ПЭ-0,8Б 1 1 - 60 420 0,133 0,11 0,014 0,1
5 Транспорт. йвнесеннямін.Добрив 1 га >МТЗ-80 >МВУ-5 1 1 - 6,2 43,4 - 1,6 - 0,16
6 >Оранка 1 га >Т-150К >ПЛН-5-35 1 1 - 1,5 10,5 - 13,66 - 0,67
7 >Закриттявологи 1 га Т-150 >С-18А+БЗТС-1 1+18 1 - 10,3 72,1 - 1,4 - 0,1
8 >Транспортування води 0,3 т >МТЗ-80 >ЗЖВ-1,8 1 1 - 2,7 18,9 3,7 1,1 0,37 0,11
9 >Приготуванняробочоїрідини 0,3 т >МТЗ-80 >АПЖ-12 1 1 1 6 42 1,67 0,5 0,33 0,1
10 >Обприскуваннягербіцидом 1 га >МТЗ-80 >ОП-2000 1 1 - 3,8 22,8 - 2,63 - 0,26
11 >Боронування 1 га Т-150 >С-18А+БЗТС-1 1+18 1 - 10,3 72,1 - 1,4 - 0,1
12 >Передпосівнийобробіток 1 га >Т-150К >Європак 1 1 - 3,7 25,9 - 6,5 - 0,27
13 Транспорт.насіння ймін.добрив 0,15 т >МТЗ-80 >2ПТС-4 1 1 - 6 42 1,33 0,2 0,167 0,03
14 >Сівба 1 га >МТЗ-80 >СУПН-8 1 1 1 2 14 - 5,0 - 1,0
15 >Досходовеборонування 1 га >МТЗ-80 >С-11У+ЗОР-0,7 1+6 1 - 4,2 29,4 - 2,4 - 0,4
16 >Післясходоверозпушуванняміжрядь 1 га >МТЗ-80 >КРН-5,6 1 1 - 2,5 17,5 - 4,0 - 0,4
17 >Транспортування води 0,3 т >МТЗ-80 >ЗЖВ-1,8 1 1 - 2,7 18,9 3,7 1,1 0,37 0,11
18 >Приготуванняробочоїрідини 0,3 т >МТЗ-80 >АПЖ-12 1 1 1 6 42 1,67 0,5 0,33 0,1
19 >Обприскуваннягербіцидом 1 га >МТЗ-80 >ОП-2000 1 1 - 3,8 22,8 - 2,63 - 0,26
20 >Міжряднийобробіток 1 га >МТЗ-80 >КРН-5,6 1 1 - 2,5 17,5 - 4,0 - 0,4
21 >Підживленнярослин 1 га >МТЗ-80 >КРН-5,6 1 1 - 2,5 17,5 - 4,0 - 0,4
22 >Збирання на силос 1 га >КСК-100 - - 1 - 1,3 9,1 - 5,7 - 1,769
23 >Транспортування силос.маси 50 т >МТЗ-80 >ПСВ-12,5 1 1 - 5 35 2 100 0,2 10
24 >Трамбуваннясилосноїмаси 50 т Т-150 - - 1 - 40 280 0,5 25 0,025 1,25
25 >Прикриваннямаси 50 т >Д-606 - - 1 - 50 350 2,0 10 0,02 1,0
Разом 241,13 19,8

Дляоцінкиданоїтехнології із точкизоруенергетичних витратнеобхідно провестиенергетичнийаналізданоїтехнології.ОсновнимкритерієменергетичногоаналізуєкоефіцієнтенергетичноїефективностіКеякийрозраховують, як ставленняенергії, щоміститься вурожаї (>Еу) доенергії (непоновлюваної)витраченого на йоговиробництво (>Енп)

 (1)

де -енергоємність врожаюМДж/га; (2)

едо – 16,39МДж/кг –енергоємність 1 кгсухоїречовиникукурудзи на силос;

>U-28000кг/га - врожайкукурудзи;

ДоСВ – 0,25 -середнійвмістсухоїречовини

 (2)

>Витрата непоновлюваноїенергії привиробництві культури ізрозрахунку на1га:

Є>нп= Єп+ Єїї+ Єзв+ Є>мд+ Єод+ Є>пц+ Євод+ Єпл+ Єхутро (3)

де Єп -витратаенергії напаливо;

УП= 241,13кг/га –витратапалива;

еП=42,7МДж/кг –енергетичнийеквівалент дизельногопалива.

Єїї –витрати наелектроенергію, Єїї=0;

Єзв –витратаенергії нанасіння,

Єзвзвезв=15017,6= 2640МДж/кг (4)

Мзв – 150кг/га – нормависівукукурудзи.

езв - 17,60МДж/кг –енергетичнийеквівалентнасіннякукурудзи.

Є>мд -витратаенергії намінеральнідобрива,

Є>мд= М>мде>мд=110027,6=30360МДж/кг (5)

М>мд=1100кг/га – нормавнесеннямінеральногодобрива (>кальцієваселітра).

е>мд=27,6МДж/га –енергетичнийеквівалентаміачноїселітри.

Єод –витратаенергії наорганічнідобрива, Єод=0МДж/га.

>Еод =>Нод еод=30000 0,42=12600МДж/га (6)

>Нод =30000кг/га – нормавнесенняорганічнихдобрив

Є>пц –витратаенергії напестецеди, Є>пц=0МДж/га

Є>пц =Нпд епд =314,9 10= 3149МДж/га (7)

>епд =314,9МДж/кг –енергетичнийеквівалентгербіциду

>Нпд =10кг/га –витрати пестициду

>Евод –витратиенергії на воду

>Евод =>Нвод евод = 2,3 0,3= 0,69МДж/га (8)

>евод = 2,3МДж/менергетичнийеквівалент води;

>Нвод = 0,3м /га –витрати води.

>Епл –витратиенергії напрацю людей

>Епл =Зпл епр = 19,8 60,8 =1203,84МДж/га

>Зпр =19,8люд/га –затрати роботи

>епр = 60,8МДж/люд.год. –енергетичнийеквівалентлюдської роботи

>Емех –витратаенергії навикористаннятехнікирозраховується взалежності відпродуктивностіМТА.


 (9)

Є>тр –енергоємність трактори:

Є>тр-МТЗ-80 = 76,8МДж/год,

Є>тр-Т-150К = 183,1МДж/год,

Є>тр-ЮМЗ-6Л = 76,5МДж/год.

Є>тр-Т-150К = 169,5МДж/год,

Є>зч –енергоємністьзчіпки:

Є>зчС-18А=141,0МДж/год

Є>зчС-11У=56,0МДж/год

Є>сгм –енергоємністьсільськогосподарських машин:

Є>ЛДГ-15=301,2МДж/год,

Є>ПФП-2= 120,0МДж/год,

Є>ПРТ-10 = 315,3МДж/год,

Є>ПЭ-0,8Б = 115,2МДж/год,

Є>МВЧ-5= 144,1МДж/год,

Є>ПЛН-5-35 = 28,8МДж/год,

Є>БЗТС-1 = 4,3МДж/год,

Є>АПЖ-12=44,7МДж/год,

Є>ЗЖВ-1,8= 60,4МДж/год,

Є>ОП-2000 = 376,4МДж/год.

Є>Європак= 66,4МДж/год,

Є>2-ПТС-4 = 75,2МДж/год,

Є>СУПН-8 = 120,5МДж/год,

Є>ЗОР-0,7=3,8МДж/год,

Є>КРН-5,6= 66,3МДж/год,

Є>Д-606 = 167,3МДж/год.

Є>ПСВ-12,5= 66,3МДж/год,

Є>КСК-100 = 748,9МДж/год.

>Витратиенергії напроведеннясільськогосподарськихоперацій повирощуваннюкукурудзи на силос,враховуючи що дляопераційпродуктивність які дана в йвитратаматеріалу в т/гавитратенергіївизначається заформулою.

 (10)

>Витрати непоновлюваноїенергії будутьстановити.

>Енп =10296,25+2640+30360+12600+3149+0,69+1203,84+(57,65+1,56 +747,45+2,5+35,62+141,26+37,6+15,24+6,07119,26+67,43+2,3+98,65+37,04+ +57,24+576+ +1451+211,8+167,3)=64189,79МДж/га

>Тодікоефіцієнтенергетичноїефективності якщостановити:

Так якКе не понад 2, то данатехнологіяє неенергозберігаючою ймає бутизамінена наенергозберігаючу.

>Розраховуємотакожкоефіцієнтекологічноїефективності


1.3Аналізмеханізованихтехнологійзаготівлі тазберіганнясіна

УСТОВ «>Глуховецьке»сінозаготовляють способомпресування в тюки йзберігаютьдані тюки на територїферми вприміщенні.Механізованатехнологіязаготівлі тазберіганнясіна наведена втаблиці №1.4

Ащобоцінитидоцільністьданоїмеханізованоїтехнологіїнеобхідновизначитикоефіцієнтенергетичноїефективності,якийвизначається заформулою

де -енергоємність1кг.суоїречовинилюцерни насіно

едо – 21.83МДж/кг –енергоємність 1 кгсухоїречовинилюцерни насіно;

U-2000кг/га - врожайлюцерни;

ДоСВ – 0.25 -середнійвмістсухоїречовини

>Витрати непоновлюваноїенергії привиробництві культурибереться ізформули

Є>нп= Єп+ Єїї+ Єзв+ Є>мд+ Єод+ Є>пц+ Євод+ Єпл+ Єхутро

де Єп -витратаенергії напаливо;

УП=83,77кг/га –витратапалива;

еП=42,7МДж/кг –енергетичнийеквівалент дизельногопалива.

Єїї –витрати наелектроенергію, Єїї=0;

Єзв –витратаенергії нанасіння,


>Таблиця №1.4.Технологічна картавирощуваннялюцерни насіно

№п/п >Назваоперації >Якісні таоб'ємніпоказники СкладМТП >Обслуговуючий персонал >Продуктивність >Витратипалива, кг >Затрати роботи, люд. - рік.
Трактор,автомобіль >С-гмашинa >К-тьс-гмаш. вагрегаті Тракторист >Допоміжний персонал протягом року. зазміну на 1 т. на 1 га. на 1 т. на 1 га.
1 >Дискування 1 га >Т-150К >БД-10 1 1 - 5,5 38,5 - 3,3 - 0,18
2 >Навантаженнямін.добрив 0,1 т >ЮМЗ-6Л >ПЭ-0,8Б 1 1 - 60 420 0,133 0,07 0,014 0,07
3 Транспорт. йвнесеннямін.добрив 1 га >МТЗ-80 >МВУ-5 1 1 - 6,2 43,4 - 1,6 - 0,16
4 >Оранка 1 га >Т-150К >ПЛН-5-35 1 1 - 1,1 7,7 - 16 - 0,91
5 >Закриттявологи 1 га Т-150 >С-18А+БЗСС-1 1+18 1 - 10,3 72,1 - 1,4 - 0,1
6 >Передпосівнийобробіток 1 га >Т-150К >Європак 1 1 - 3,7 25,9 - 6,5 - 0,25
7 >Сівба 1 га >МТЗ-80 >СЗУ-3,6 1 1 - 2,2 15,4 - 4,5 - 0,45
8 >Скошування 1 га >МТЗ-80 >КПРН-3 1 1 - 1,2 8,4 - 8,3 - 0,83
9 >Ворушіння 1 га >Т-25А >ГВК-6 1 1 - 2,5 17,5 - 4,0 - 0,25
10 >Згрібання у валки 1 га >Т-25А >ГВК-6 1 1 - 2,5 17,5 - 4,0 - 0,25
11
Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація