Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Анатомо-фізіологічні Особливості кролів


Реферат Анатомо-фізіологічні Особливості кролів

>Реферат

На тему:Анатомо-фізіологічніособливостікролів


>Анатомо-фізіологічніособливостікролів

>Анатомічніособливості.Кістяккролівскладається ізосьовогокістяка,який у своючергускладається ізхребетногостовпа й черепа, такістякакінцівок (>грудних йтазових), вякомурозрізняєтьсякістяквільнихкінцівок тапов'язаних зтулубом грудного й тазовогопоясів (рис. 1).Вінвиконуєопорну,захисну та рядіншихфункцій.

>Загальна вагикістякадорослихкролів разом ззв'язкамистановить 8%, ановонароджених — 15%загальної вагитіла.Загальна форма черепа у кроля —видовжено-конусоподібна.Нутрощі.Анатоміянутрощів кролядоситьсвоєрідна (рис. 2).


>Побудова травного,дихального тасечостатевогоапаратівбільшою чименшоюміроювідображаєспосіб життятварин,головним чином характерхарчування.Саме ізцимпов'язанийсильнийрозвитоктовстого кишечника танаявністьвеликоїчеревноїпорожнини у кроля.

>Травнийапарат у кроля добророзвинений,вмістшлунково-кишкового трактустановить до 18,5% вагитіла (рис. 3).

>Ротовапорожнинавидовжена івитягнута наперед відкоріннихзубів, накінцірізкозвужена.

Широкийзів Веде ізротовоїпорожнини до горлянки.

>Стравохідявляє собоювідносноширокутовстостінну трубку.

>Шлунокмає формупідковоподібногомішка;вхідна івихідначастини його абизближеніміж собою. Хочашлунок кроляоднокамерний,він усе ж таки такичастковоподілений надвірізних зарозміромвідділи:початковий — великий й широкий,прилягаючий до входу вшлунок, так званьдоннийвідділ, йкінцевий —невеличкий 1звужений, що й Веде довиходу ізшлунка —пілоричнийвідділ.

Уділянці входустравоходу ушлуноктребавиділититакожвузькукільцеподібнучастину — такзванукардинальну.

>Шлунок у кролярозміщенийпозадупечінки,навскіс й впоперекчеревноїпорожнини.

>Кишечник у кролямає рядхарактернихособливостей:великудовжину,дуже сильнорозвиненийтовстийвідділ, сильнорозвиненілімфатичнівузли.

Тонкий кишечник — сильнорозвинений йподіляється надванадцятипалу,порожню таклубову кишки.

>Дванадцятипала кишкахарактеризуєтьсянайширшимпросвітом, атакожвідсутністюлімфатичнихбляшок.Вона порівнянодовга ймаєяскраво-рожевезабарвлення.Дванадцятипала кишкаутворюєвелику, але йвузьку петлю,зверненусвоєювершиною тому.Ця петлярозміщена под хребтом,праворуч відспільногокоренябрижі, асвоєювершиною заходити управий пах,утворюючи туткілька петель.

>Порожня кишкапочинається улівійполовинічеревноїпорожнини под хребтом,приблизно нарівніпереднього краюлівоїнирки, йутворює багато (>близько 16)безладнорозташованих петель.Загальнадовжинапорожньої кишкистановитьприблизно 200—225 див. Закольоромпорожня кишказначносвітліша задванадцятипалу. Устінкахїїмістяться 4—5 великихлімфатичнихбляшок.

>Маса петельпорожньої кишки в кролялежить компактно,переважно улівійпереднійчастинічеревноїпорожнини,головним чином уверхнійїїділянці (надтовстим кишечником),займаючитрикутнийпростірпозадушлунка. Таким чином,петліпорожньої кишки у кролязаймаютьбільшу (>переважнопередню)частинупоперекової ділянки.

>Клубова кишкаявляє собоюкінцевучастину тонкого кишечника йвідзначається у кроляпрямим ходом безутворення петель.Вона коротка, всередньомузавдовжкиблизько 35 див.Стінкиїї, навідміну відіншихділянок тонкого кишечника,потовщені.Клубова кишкамістить усвоїхстінках 1—2пейєрові бляшки. Передсліпоюкишкоюклубовамаєсвоєрідне,специфічне для кроляутворення.Воноявляє собоювеликеоднобокедивертикулоподібнерозширення ізміцнимистінками, щозалежить відлімфатичнихфолікулів — так званьлімфоїдний дивертикулклубової кишки.Вінмаєнеправильнутрикутно-овальну форму й своїмопуклим бокомзверненийдогори.

>Товстий кишечник у кролядуже великий як за своїмоб'ємом, то й задовжиною.Вінстановитьблизько '/із йнавіть понадзагальноїдовжини кишечника.

>Товстийвідділ кишечникаподіляється насліпу кишку,ободову,нередпряму іпряму.

>Сліпа кишкадужерозвинена,довга йоб'ємна,поступовозвужується ізакінчуєтьсясліпо. Наній яснопозначені перехопи, котрірозділяють кишкуначебто наокремікомірки.Поверхняїїслизовоїоболонкизначнозбільшена зарахунокглибокоїспіральноїбрижі, щоміститьсявсередині кишки.

>Сліпа кишказавждинаповненавмістом,якийпросвічуєтьсякрізь порівнянотонкі ірозтягнутістінки, щонадаєкишціземлисто-сірого (маслиново-зеленого)забарвлення.

На правому,дещоувігнутомубоцісліпої кишкизнаходиться (>діаметром 1,6 див)лімфоїдна бляшкаокруглої чиовальноїформи.

>Звуженийкінецьсліпої кишки переходити укруглийпальцеподібноїформивідросток — придатоксліпої кишки, чиапендикс.

>Апендиксрізковідрізняється відсліпої кишки як заформою, то й за характеромсвоїхстінок.Зверхувінбілястогокольору,стінки йогорівномірнопотовщені.Товщина їхнідосягає 3 мм, смердотімаютьдрібнозернистийвигляд.

>Переходячи вапендикс,сліпа кишкаутворює три великихспіральнихвигини.Апендикслежитьдещонавкіс впоперек (справа ліворуч) подпопереком,пересікаючи йогоприблизно всереднійчастині,причому вершина йогодосягаємайжелівого клубу,впираючись упетлі тонких кишок.Апендиксприкріплюється допочатковоїчастинипоперекарізковираженим коротким й добророзвиненимпереднімкраємбрижів.

>Ободова кишкамає в кролясвоєрідну форму йможе бутиподілена надвічастини.Початкова широкачастинамістить трирухливих виряджайяскравовираженихневеличкихкишеньок.Цючастину кишки можнаназвати великоюободовоюкишкою, чи ж простоободовою.Кінцева —звуженачастина кишкимає одиндуже широкийм'язистийтяж,її можнаназватималоюободовоюкишкою.

>Обидвічастиниободової кишкидужевідрізняються задіаметром.

Великаободова кишка порівняно коротка; малаободова кишкадещодовша ймаєчоткоподібні клубочки.

>Ободова кишкатьмяногосіро-рожевогокольору,їїм'язистістінкидещопотовщені.Слизоваоболонка на початкуободової кишки така ж сама, як й всліпої,—ніжна,гладенька, ізледвепомітнимикрапковиминерівностями, але й уже через 2 див вонапомітнозмінюєсвійвигляд ймає добровираженісосочки.Такий характерслизовоїзберігається докінцямалоїободової кишки ізтієювідмінністю, щососочкипоступовозменшуються.

Уверхнійчастині правого клубукінецьмалоїободової кишкиутворюєм'язистийсфінктер (>своєріднийсфінктер), щоскладається ізособливогоґудзикуватогоутворення із одного боці йпродовженихбрижів із іншого.

Перед пряма кишкапочинається послекінцевогозатиральногосфінктерамалоїободової кишки.Слизоваоболонка кишечникавідразу послесфінктерастаєгладенькою йніжною.

>Передпряма кишкамаєхарактернийвигляд —цевузька кишкачоткоподібноїформи, щозалежить відвмісту —округлихклубочківекскрементів, впроміжкахміжкотрими вонарізкозвужена й,забарвлена всвітло-сірийколір (урозширенихділянках вона темногокольору).Довжинапередпрямої кишкидосягає 65—70 див, насвоєму шляху вонаутворює багато петель й закручень.

Пряма кишкадовжиною 33 дивйдепрямолінійно томувздовж хребта.Вонависить навідносновеликійбрижі й томуможедещозміщуватисявбік. Пряма кишкамаєприблизно ту жчоткоподібну форму, як йпередпряма, йвідрізняється віднеїпрямолінійністю,дещобільшимдіаметром,товстішимистінками тагладенькоюслизовоюоболонкою.

>Зверху й ізбоківпрямої кишки, недалеко від анальногоотвору (за 1 див),приблизно подпершимхвостовимхребцем, лежатипарні,доситьвеликі (>довжиною 1,2 див)довгастіректальнізалозитемно-сірогокольору.

>Анальнийотвір у кролярозміщенийпозаду, под самимкоренем хвоста,приблизно нарівні4—5-го хвостовогохребця йзвисає донизу (висячий анус).

>Травнізалози.Травнізалози —печінка йпідшлунковазалоза —мають у кроляпевніособливості.

>Печінка у кроля велика, що призвуженійчеревнійпорожниністворюєвраженнядоситьоб'ємного органу, вагиїїдорівнює 80—120 р, щостановить 4— 4,5 % вагитіла. Целопатевийпаренхіматозний органбуро-червоногокольору (рис. 4).

Уділянціверхнього краюпечінкиє сильнорозвиненийхвостовийвідросток,якиймаєвиглядсамостійноїчастки. На йогозадньому краюзнаходитьсяглибока ямка, в якої входитипереднячастинаправоїнирки.Переднімкраємвідростокподовжується й переходити увузькийперешийок, що Веде допечінки.

Наверхньому краюсередньої ділянкипечінки та воснові хвостовоговідросткарозміщенийдругий невеликийвідростокпечінки,сплющений й широкий,соскоподібний (заходитиспереду в малу кривизнушлунка).

>Рештапечінкиподіляється втричіосновнічастки:двівеликіліві (>зовнішню йвнутрішню) й одну малу — праву.Жовчнийміхур задопомогоюнеглибокоївирізкизнизу іспереду на свійчергуподіляє правучастку надві:власне праву йлівішу,нечітковизначенувузьку, чи жквадратнучастки.

>Стоншенінижнікраїосновнихчастокпечінкимаютьчисленнінеглибокідодатковінасічки (>щілини).

Наверхньомупотовщеному краюпечінкиєглибокаокруглавирізка дляпроходженнякаудальноїпорожнистоївени тарозміщеналіворуч віднеївирізка для ->стравоходу.

>Жовчнийміхурмаєсереднірозміри,зеленкуватогокольору, неправильновидовженоїформи (разом звмістомважить 1,7—2 р).Жовчнийміхурлежить узаглибленніміжсередньою йправоючастками.Жовчновивідна протокавпадає впочатковучастинудванадцятипалої кишки.

>Підшлунковазалоза у кроля невелика,важить 4 р, чи ж 0,1—0,4% вагитіла.Вона немаєвигляду компактногопаренхіматозного органу, аздебільшогорозсіяна увигляді окремихневеличкихлопатеподібнихчасточок посерознійоболонці.Вонамаєблідийрожево-жовтийколір йнагадує жир.

>Паренхімазалозиконцентрується в основному удвічастки-лопаті. Права жертирозміщенавздовжбрижі, узаднійпетлідванадцятипалої кишки.Спередуцячастиназалозислабкопов'язана ізневеликою зарозміром, але й болееконцентрованоюсередньоючастиноюзалози, Якаміститься вділянцімалоїкривизнишлунка і початкудванадцятипалої кишки.Далі вонподовжуєтьсяліворучвздовжмалоїкривизнишлунка утовщушлунково-селезінковоїзв'язки аж доверхнього краюселезінки (>ліва жертидовжиною 4—5 див). Правалопатеподібначастказалозиінодіможе бутинавітьвідокремленою відїїлівоїкомпактноїчастки.Вивідна протокапідшлунковоїзалозивпадає вдванадцятипалу кишку.

>Дихальнийапарат.Органидихання в кроля (>розвинуті слабко, вагилегенівстановить 0,33—0,38% вагитіла.

>Ніс таносовапорожнина.Ніс у кролявкритийшерстю йзвисає надроздвоєноюверхньоюгубою, ізякоюпов'язанийвуздечкою.Двінавскіспоставленініздріведуть доносовоїпорожнини.Хідкрізьніздрі доносовоїпорожнини у кролязвужений.Ніс уньогодужерухливий —твариназавждиробить нимхарактернірухи.

>Носовапорожнина порівняно невелика,видовжена йтонкоюперегородкоюподілена надвісиметричніполовини. Укожнійполовиніносовоїпорожниниє три сильнорозвиненіносовіраковини.

>Гортань та трахея.Гортаньрозміщена впочатковійчастинідихальної трубки. У кроля гортаньрозвиненаслабко, вон порівняно коротка й невелика (>важить 16 р, чи ж 0,54% від вагитіла).

>Гортаньзнаходитьсязнизу горлянки,позадузіва.Біля входу у горлянку в кроляєнезначні,навскісрозміщеніщілини —несправжнібоковікишенькигортані.

>Трахеяявляє собоюдовгухрящову трубку, щоскладається ізвеликоїкількості (48—50) окремихтрахеальнихкілець, й дляпроведенняповітря долегенів.

Упередньошийнійчастині трахеялежить подстравоходом. Угруднійпорожнині вондещозвужується йзгодомподіляється на дварукави —головні бронхи,кожний із які входити у воротавідповідноїлегені.Місцеподілутрахеї на два бронхи —біфуркація —розміщенеприблизно подп'ятимтруднимхребцем.

>Легеніявляють собоюпарніпаренхіматознітілаблідо-рожевогокольору.Вони у кроляневеликі, доти ж праварозвинутадещо понад заліву.

Правалегеняподіляється начотиричастки (>верхівкову,серцеву,діафрагмальну йдодаткову),ліва — втричі (>редуковануверхівкову,серцеву йдіафрагмальну).

>Плевральніпорожниниправої йлівоїлегень у кроляміж собою нез'єднуються.

>Апаратсечовиділення.Апаратсечовиділення кроля засвоєюпобудовоюмайже невідрізняється відапаратасечовиділенняіншихссавців.

>Нирки —парніорганибобоподібноїформи, темного чибуро-коричневогокольору. У кроля смердотідоситьвеликі,маютьприблизнооднакову ваги (вагиобохнирокдорівнює 18—24 р, щостановить 0,6—0,7%ватитіла).Нирки лежати подпопереком.Рівеньрозміщенняобохнирокрізкоасиметричний.

>Сечоводидужетонкі йтягнутьсязверху подпопереком.

>Сечовийміхурмайжеповністюзнаходиться вчеревнійпорожнині,прилягаючи донижньоїчеревноїстінки.

>Статевийапарат. Ічоловічий йжіночийстатевіапарати кролямають рядхарактернихособливостей: учоловічому (>статевомуапараті —парна й нехарактернапримітивна мошонка,спрощеніпахвинніканали,своєрідний придатоксім'яника,прямий йспрямований томустатевий член, ужіночомустатевомуапараті —подвійна матка іздвомашийками,дуже велика івидовженапіхва, сильнорозвиненийклітор.Більшість ізцихознакєпримітивними (>подвійна матка,подвійна мошонка таін.).

>Біологічні тафізіологічніособливостікролів.Кролівідрізняються відіншихвидів.Сільськогосподарськихтварин поручбіологічних йфізіологічнихособливостей.Вонихарактеризуютьсяскороспілістю, великоюплодючістю,відсутністюсезонності врозмноженні,високоюінтенсивністю зростанню молодняку таін.

>Однією ізособливостейкролівє їхньоговисокаплодючість. Укожномуокролікролицядає по 7—12кроленят, аіноді і понад.

Приодержанні відкожноїкролиці 4—5окролів зарік можнавиростити 25—30кроленят, а приреалізації їхнього у4—5-місячномувіцівихідм'ясастановить ізрозрахунку однією самку 70—80 кг й до 30високоякісних шкурок.

>Вагітність укролицьтриває 30 — 32дні.Внутрішньоутробно плодирозвиваютьсядужешвидко: за 10—12 рік послезаплідненняяйцеклітинипочинаютьділитися, на 4-й деньбластулимають 0,3 мм вдіаметрі, на 8-їприкріплюються достінки матки, на 13-й їхні можнапрощупати черезчеревнустінку, на 16-ї день плодипочинаютьрухатися.

>Кроленятанароджуютьсясліпими ймайжеголими.Волосянілуковиціформуються в них уодноденномувіці,рістволоссяпочинається у2-денномувіці, на5—7-й денькроленятавкриваютьсяшерстю, на12—14-й деньпрозрівають, на17—21-й деньвиходять згнізда йпочинаютьїсти корм. З29—30-денноговікукроленятаможутьобходитися безматеринського молока,протевідлучати їхні відматерівдоцільно у35—40-деиномувіці, коли смердотізміцніють.Молодняквідлучаютьгніздами.

Принародженнікрільмає 16молочнихзубів (>ще немаєсправжніхкорінних), удорослого кроля 28зубів.

Принародженнізалежно відкількості приплоду,породикролів та умівутримання ваги шкірногокроленятистановить від 40 до 90 р. У Перші 6днів життя вагикролівзбільшується у 2 рази, до 10-го дня —у 3, до 20-го —у 5—6разів, до 30-го —у 9—10 йдорівнюєзалежно відпороди та умівутримання 400—500 й 600—700 р.

>Найбільшінтенсивнийрісттіла кролявідбувається до4-місячноговіку, зацейперіод смердотідосягаютьрозмірудорослих (>близько 85%), анайбільшеприбавляють увазі до6-місячноговіку. Нацей годину вагикролівдосягає 81—87%живої вагидорослихтварин.

У8-місячномувіцірісткролівприпиняється.

>Скороспілістьзначноюміроюзалежить відпородикролів, їхньогоіндивідуальнихособливостей та від умівгодівлі іутримання.Статевоїзрілостікролісередніхпоріддосягають до3,5—4,5-місяч-ноговіку, а великихпорід — до5—6-місячноговіку. Однаквикористаннякролів у цьомувіці длявідтворенняспричиняєзатримку їхнього зростанню таодержанняслабкого потомства.Встановлено, що добророзвинених самок можнапарувати безшкоди для їхнідальшого зростанню,розвитку йякості їхні потомства в6—8-місячномувіці;разовихкролематок можнапаруватираніше —із4—5-мі-сячноговіку.

>Діяльністьстатевихзалозкролів посленастаннястатевоїзрілостітварин проходити безчітковираженихсезоннихперіодів.Кроліможутьзапліднюватися убудь-якийперіод року. Полювання уневагітних самокпроявляєтьсяперіодично — у теплу пору рокукожні 5—6днів,взимку —трохирідше.Овуляція укролицьбуває лише послеспаровування (через 10—12 рік), із шкірногояєчниказвільняється 3—9яйцеклітин.

Самкиможутьзапліднюватися ізнаступного дня послеокролу,тобтопоєднуватиперіодивагітності йлактації.Здатність самоксуміщатилактацію ізсукрільністювикористовують дляодержанняущільнених (>парування проводитися наперший-другий день, авідлучення — на28—29-й день послеокролу) йнапівущільненихокролів (>спаровують на12—15-й день, авідлучають у35—45-денномувіці).

Дляодержанняущільнених йнапівущільненихокроліввикористовують добророзвинених,конституціональноміцних самок,забезпечуючи їхніповноцінноюгодівлею.Рекомендується матір не понад двохущільненихокролів увесняно-літнійперіод.

>Періодлактації укролиць приутриманні із нимикроленяттриває понад 2місяці. При цьомувиділення молока до 20-го днязбільшується,потімзменшується, особливорізко после 30-го дня.

>Загальнакількістькрові укролів—132—167 мл (від 4,5 до 6,7% їхньогоживої ваги);повнийкругообігїїздійснюється за 8 сек. Уорганізмі кроля (живого) притулокрозподіляєтьсяприблизно так: ум'язахблизьковсієїкрові, впечінціблизько U, усерці такрупнихсудинах — 'Д й Урешті всіхіншихорганів.

У 1 млкрові уновонародженихкроленятміститься 4,5 млн.еритроцитів, удорослихкролів — усередньомублизько 5 млн., усамців — їхнього на 7—8% більше, ніж у самок,лейкоцитів один млкрові — всередньому 8800 (від 6000 до 10000).

Часзсіданнякровізалежить відтемператури: при 5°віндорівнює 48хв, 15° — 10, 25° — 4, при 30—35° — 2хв.

>Кількістьскороченьсерця — 120—160 захвилину. Пульс добропрощупується настегновій йплечовійартеріях й намежітретининижньоїщелепи.Кількістьдихальнихрухів припомірнійтемпературі — 50—60 за 1хв, при 35°зростає до 282.

>Крільвбираєпротягомоднієїгодини на 1 кгживої ваги 478— 690 див3кисню йвиділяє 451—632 диврвуглекислоти.Концентрація уповітріприміщенняаміаку 0,38мгл негативнопозначається назагальномустаніорганізму кроля, авміст 1,5 мг/лможеспричинити зазагибельтварин на 9-ї день.

Уприміщенні длякролівоптимальноювважають температуру 15—17° йвологість 65—70%. Нормаповітрообміну вкролятнику винна бути 5 м3 на 1 кг вагитварини за годину;швидкістьповітря — 30см/сек нарівнірозміщеннятварин.Тривалістьсвітлового дня — 14—18 рік чи жцілодобовеслабкеосвітлення.

>Нормальна температуратіла кроля — 38,2—39,5°.

Температуратіла укролівможеколиватисязалежно відзовнішньоїтемператури: при 5 — 37,5°, 10—38, 20—38,7, при 30—35—40 й 40—41,6°.Кролідужечутливі доперегрівання,внаслідок чого вони частоспостерігаютьтепловіудари. Приповільномузігріваннікролігинуть притемпературітіла 44—45°. Притемпературімінус 45° смердоті йможутьзберігатинормальну температурутілапротягомоднієїгодини.

>Об'ємшлункадорослого кроля в йсередньонаповненомустаністановить 179—200 мл.Вінважитьприблизно 170—200 р.Порожнійшлунокважитьблизько 32 р, щостановить 1% вагитварини.

Черезмалірозміришлунка тачутливістьгормональноїсистеми кормкролямтребадавати ізрегулярнимиінтервалами.

>Довжина кишечникастановить 315,5—469 див, удорослихвінперевищуєдовжинутулуба в 10—13разів, у молодняку — в 15разів.

>Шлунковийсік укроліввиділяєтьсябезперервно,рівень йогосекреціїколивається від 1—2 до 8—10 мл за годину.Шлунковийсік удорослихкроліввисокоїкислотності.Білкиперетравлюються на 68,5%,жири — 68,8,безазотистіречовини — 82,9,клітковинакапустяноголистя — 75,моркви — 65,3,соломи — 22,7 йдеревноїтирси — на 20%.

>Відноснозначнукількість секретувиділяє йпідшлунковазалоза.Протягомгодини вонавиділяє 0,6—0,7 млпідшлункового соку.

>Крільвиділяє задобу 180—440 млсечіжовтуватогокольору.Питома вагиїїдорівнює 1,010—1,015.Реакціясечілужна; приголодуванні —кисла.

>Особливістюкролівєкопрофагія (>поїдання свого калу).Встановлено, щокролівиділяють кал двохтипів:твердий,сухий усунь йсоковитий,м'якийуночі,більшучастинуякого смердотіпоїдають. Ум'якомунічномукаліміститься багато необходимих дляорганізмупоживнихречовин:каротину (>І3,8 мг/кг), сиротинногопротеїну (9,31%),безазотнихекстрактивнихречовин (35,38%), сиротинного жиру (1,59%) тамінеральнихречовин —кальцію — 4,3г/кг, фосфору — 2,16г/кг.

Пригодівлі сухим кормомкролівипивають 80 мл води на 1 кг ваги.Потреба уводізалежитьтакож відтемператури: при 9° вонастановить 76 мл, при 28°—120 мл на 1 кг вагитварини щодня.Добова потребакролиць уводізростає дочотирьохлітрів. Накількістьвипитоїтваринами водивпливаєтакожвмістбілка ураціоні.Чимвінвищий, тім понадпотрібнокролям води. Цепояснюєтьсязбільшеноювитратоюїї нарозчин тавиділення зсечеювідповідноїкількостісечовини.

Наспоживання водивпливаєтакожвіктварини (молодняквипиваєїї понад),лактація (>деякі самкивиділяють до 200 мл молока надобу),належність дотієї чиіншоїпороди.

>Найбільше водикролівипиваютьввечері,найменше —вранці. Також смердотіспоживають годуй. Отже,кроліп'ють воду йїдять корм через самі і тих сампроміжки години.Якщоїмдаютьпити недосхочу, то і корму смердотіз'їдають меншенорми. Цепризводить дозниження приросту увідгодівельного молодняку йвтрати ваги удорослихтварин.

Уіндивідуальномуспоживанні води укролівспостерігаєтьсязначнарізниця:деяківипивають по 210—230,інші — по 410 — 460 мл води.Теплу водутваринип'ютьвідразупобагато. Тому приутриманні увідкритихприміщеннях чи поза нимикролямпотрібнодавати теплу воду (35—39°) не менше 2разів надобу.

>Потребакролів уводі неможеповністюзабезпечуватисявведенням дораціонувеликоїкількостізеленихрослин.

>Недостатнєпоїнняпризводить дозниженняпродуктивності,гіршоговикористання корму,зниженняплодючості тарезистентностіорганізму.


>Використаналітература

1. Хвороби кроликів. А. П. Гончаров. До., "Врожай", 1976, стор. 152 (українською).


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Анемія у поросят
    >Анемія у поросят >великої >білої >породи та >її >профілактика >Зміст  
 • Реферат на тему: АПК Республіки Хакасія
  Зміст ЗапровадженняГлава 1. «Агропромисловий комплекс» 1.1 Структура агропромислового комплексу
 • Реферат на тему: АПК: ризики, інновації, інвестиції
    Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів Кафедра загальної
 • Реферат на тему: Аспергиллез
  Инфекционное захворювання тварин і птахів – аспергиллез: поширення, ступінь небезпеки, і збитки.
 • Реферат на тему: Аналіз виробництва молока в СВК "Шлях Леніна"
  Зміст Запровадження ПОДІЛ 1. Стан економічного аналізу чинників, визначальних рівень добробуту й

Навігація