Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз фінансового стану ЗАТ "Андріївське" Юр'єв-Польського району Володимирської області


Реферат Аналіз фінансового стану ЗАТ "Андріївське" Юр'єв-Польського району Володимирської області

Страница 1 из 7 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА

>ФГОУВПО

>ИВАНОВСКАЯ ДЕРЖАВНА

>СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ

імені академікаД.К. Бєляєва

ЕКОНОМІЧНИЙФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність - «Економіка і управління для підприємства АПК»

Кафедра бухгалтерського обліку, і аудиту

>КУРСОВАЯ РОБОТА

НА ТЕМУ

Аналіз фінансового становища

ЗАТ «>Андреевское» Юр'єв – Польського району Володимирській області

Виконала

студентка 4 курсу 3 групи

економічного факультету

Лебедєва Ю.О.

Перевірила:

>Стулова О.В.

>ИВАНОВО2010г.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1.Организационно-економическая характеристика ЗАТ «>Андреевское» Юр'єв – Польського району Володимирській області

1.1 Організаційно – управлінська структура, розмір, спеціалізація підприємства

1.2 Економічні показники діяльності підприємства

1.3 Аналіз фінансових результатів

2. Аналіз фінансового становища підприємства

2.1 Склад і структура коштів підприємства міста і джерел освіти

2.2 Діагностика показників фінансової стійкості

2.3 Оцінка платоспроможності з урахуванням показників ліквідності підприємства

2.4 Стан розрахунків із дебіторами і кредиторами

2.5 Діагностика ризику банкрутства

2.6 Аналіз показників ділову активність

3. Резерви поліпшення фінансового становища підприємства

Висновки і такі пропозиції

Список використаної літератури

>ПРИЛОЖЕНИЕ 1

>ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Запровадження

Результати у сфері бізнесу залежить від наявності та ефективності використання фінансових ресурсів, що майже прирівнюються до «кровоносної системі», які забезпечують життєдіяльність підприємства. Тому турбота про фінансах є відправним моментом і кінцевим результатом концепцію діяльності будь-якого суб'єкта господарювання. У разі ринкової економіки опікується цими питаннями мають першочергового значення.

Висування першому плані фінансових аспектів діяльності господарюючих суб'єктів, зростання ролі фінансів є характерною рисою і тенденцією в усьому світі.

Професійне управління фінансами неминуче вимагає глибокого аналізу, що дозволяє точніше оцінити невизначеність ситуації з допомогою сучасних кількісних методів дослідження. У зв'язку з цим істотно зростають пріоритетність й ролі фінансового аналізу, основним змістом якого є комплексне системне вивчення фінансового становища підприємства міста і чинників її формування з оцінки ступеня фінансових ризиків і прогнозування рівня дохідності капіталу.

Фінансове становище підприємства (>ФСП) характеризується системою показників, що відбивають стан капіталу процесі її кругообігу і можливість суб'єкта господарювання фінансувати своєї діяльності фіксований час.

У процесі постачальницькою, виробничої, збутової і легальною фінансовою діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел формування, наявність і потребу фінансових ресурсів годі як наслідок, фінансове становище підприємства, зовнішнім виявом чого виступає платоспроможність.

Фінансове становище то, можливо стійким, хистким (>предкризисним) і кризовим. Здатність підприємства успішно функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в мінливих внутрішньої і до зовнішньої середовищі, постійно підтримувати свою платоспроможність і інвестиційної привабливості у межах за припустимий рівень ризику свідчить про його усталеному фінансовий стан, і навпаки.

Якщо платоспроможність — це зовнішній прояв фінансового становища підприємства, то фінансова стійкість — внутрішня його сторона, відбиває збалансованість грошових і товарних потоків, прибутків і витрат, засобів і джерел формування.

Задля більшої фінансової стійкості підприємство має мати гнучкою структурою капіталу, вміти організувати його рух в такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення доходів витратами із метою збереження платоспроможності і створення умов для нормально функціонувати.

Фінансове становище підприємства, його стійкість і стабільність залежить від результатів його виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, це позитивно впливає фінансове становище підприємства. І, навпаки, внаслідок недовиконання плану з виробництва та реалізації, продукції відбувається підвищення його собівартості, зменшення виручки та незначною сумою прибутків і, як наслідок, погіршення фінансового становища підприємства його платоспроможності. Отже, стійке фінансове становище — підсумок грамотного, вмілого управління всім комплексом чинників, визначальних результати фінансово-господарську діяльність підприємства.

Сталий фінансове становище, своєю чергою, надає позитивний вплив виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансову діяльність як частину господарську діяльність має бути спрямована забезпечення планомірного надходження й витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власної родини та позикового капіталу і найефективніший його використання.

Головна мета фінансової складової діяльності підприємства зводиться лише до стратегічної завданню — нарощуванню власного капіталу і зміцненню ринкових позицій. І тому він повинен постійно збільшуватиме обсяги продажу та прибуток, підтримувати платоспроможність і рентабельність, і навіть оптимальну структуру активу і пасиву балансу.

Основні завдання курсової роботи:

1.Организационно-економическая характеристика підприємства

2. Аналіз фінансового становища

3. Розробка конкретних заходів, вкладених у ефективніше використання фінансових ресурсів немає і зміцнення фінансового становища підприємства.

Предметом дослідження є господарські процеси, що відбуваються для підприємства.

Об'єктом дослідження є саме підприємство.

Інформаційній базою до виконання курсової роботи служать річні звіти із 2004 по 2008 року й нормативно-довідкова інформація.

На виконання курсової роботи використовувалися такі методи:

·Монографический;

·Статистико-економический;

· Зіставлення відносних показників;

·Расчетно-конструктивний;

· Факторний аналіз стану та ін.


1.Организационно-економическая характеристика ЗАТ «>Андреевское» Юр'єв – Польського району Володимирській області

 

1.1. Організаційно – управлінська структура, розмір, спеціалізація підприємства

Закрите товариство «>Андреевское» лежить у Південно-Східної частиниЮрьев-Польского району Володимирській області.

>Административно-хозяйственний центр перебуває у селіАндреевское в 27 кілометрів від районного центру р. Юр'єв - Польський, в 27 кілометрів від найближчій залізничної станції р.Юрьев-Польский й у 41 кілометрів від обласного центру - р. Володимира.

Закрите товариство «>Андреевское» створено шляхом перетворення сільськогосподарського виробничого кооперативу (радгоспу) «Андріївський» (зареєстрованого Постановою ГлавиЮрьев-Польского району Володимирській області №181.Приказ №1 по СПК від25.05.1999г.) і є його правонаступником.

Вищим органом управління загальні збори акціонерів.

Основне виробництво ЗАТ «>Андреевское» представлено галуззю тваринництва, очолюваної головним зоотехніком і галуззю рослинництва, очолюваної головним агрономом. У господарстві цехова форма організації виробництва.

До складу цеху рослинництва входить однатракторно-полеводческая бригада. У період заготівлі кормів створюються бригади для заготівлі сіна, силосу, сінажу. Цех тваринництва об'єднує молочні ферми - 3 двору,откормочние ВРХ - 2 двору (додаток 1).

Підприємство спеціалізується з виробництва продукції тваринництва. Частка тваринництва у структурі товарної продукції становить 79,49%, зокрема молоко – 86,38% і реалізація ВРХ у живій вазі – 11,47%, частка рослинництва становить 20,51%.

До обслуговуючим виробництвам належить цех механізації, що включає у собі ремонтну майстерню,машино-тракторний парк і автопарк.

Господарство рентабельне, за 2008 рік рентабельність виробництва тваринництва становила 27,9 %. Прибуток за 2008 рік становить 9687 тис. рублів.

Для визначення розміру підприємства розглянемо дані, представлені у таблиці 1.1

 

Таблиця 1.1

Основні показники, що характеризують розміри підприємства

Показник 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. >2008г. Відхилення 2008 від 2004 року
Валова продукція у поточних цінах,тис.руб. 17793 21936 34834 44985 73700 +55907
Товарна продукція у поточних цінах,тис.руб. 10787 14493 29264 39072 55875 +45088

Чисельність співробітників всього,

в т. год. зайняті в сільськогосподарському виробництві

117

102

115

100

114

100

107

91

115

96

-2

-6

Загальна земельна площа, га.,

в т. год.

сільськогосподарських угідь,

їх рілля

3069

2699

2251

3069

2699

2251

3069

2699

2251

3069

2699

2251

3069

2699

2251

-

-

-

Середньорічна вартість основних засобів, тис. крб. 11202 12323,5 17991,5 41302 75468,5 +64266,5
Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. крб. 8328,5 11086,5 13776,5 32391 51415,5 +43087
Середньорічне поголів'я худоби, умовні гол. 673,8 680,8 800,4 910,4 841 167,2
Енергетична потужність, тис. кВт. год 4413,75 4185 4492,5 5259,75 5462,25 +1048,5

ЗАТ «>Андреевское» можна охарактеризувати як середніх розмірів. Загальна земельна площа становить 3069 га, площа ріллі –2251га і поза аналізований період (з 2004 р по2008г) вона лишалася незмінною. Чисельність співробітників за аналізований період скоротилася на 2 людини. Спостерігається зростання валової продукції на 55907тис.руб., також простежується зростання товарної продукції – на 45088тис.руб. Спостерігається зростання середньорічний вартості основних засобів. Це з придбанням господарством нових об'єктів основних засобів. У 2008 року становила на 64266,5 тис. крб. більше, ніж у 2004 року.

Для визначення спеціалізації господарства використовуються показники прямі (структура товарної продукції) й опосередковані, які виражають внутрішнє співвідношення галузей чи виробничу структуру підприємства (табл. 1.2).


Таблиця 1.2

Склад і структура товарної продукції підприємства

Показники 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення тис. крб Середнє %
тис. крб % тис. крб % тис. крб % тис. крб % >тис.руб %

Рослинництво:

пшениця

ячмінь

овес

вика

інша продукція

жито

348

278

554

158

462

-

3,23

2,58

5,13

1,47

4,28

-

852

100

168

-

285

-

5,88

0,69

1,16

-

1,97

-

1061

-

507

-

25

-

3,63

-

1,73

-

0,08

2608

331

-

-

20

-

6,68

0,85

-

-

0,05

-

8147

1841

1005

-

84

383

14,5

3,30

1,80

-

0,15

0,69

+7799

+1568

+451

-158

-378

+383

6,78

1,48

1,96

1,47

1,31

0,69

Усього 1800 16,69 1405 9,70 1593 5,44 2959 7,57 11460 20,51 +9660 11,98

Тваринництво:

Молоко

м'ясо імясопродукция

худобу у живій вазі

інша продукція

8064

394

89

2

74,79

3,65

0,83

0,02

12230

265

584

7

84,39

1,83

4,03

0,05

24300

533

2823

15

83,04

1,82

9,65

0,05

28555

409

7134

11

73,09

1,05

18,2

0,03

38365

943

5094

8

68,67

1,69

9,12

0,01

30301

549

5005

6

76,80

2,00

8,38

0,03

Усього 8549 79,29 13086 90,30 27671 94,56 36109 92,43 44410 79,49 35861 87,21
Роботи і житлово-комунальні послуги 396 3,67 - - - - - - - - -396
товари 37 0,34 - - - - - - - - -37
Усього за господарству 10782 100 14491 100 29264 100 39068 100 55870 100 45088 -

У галузі рослинництва найбільшу частку у структурі товарної продукції займає пшениця, загалом за 5 років 6,78%. У галузі тваринництва найбільшу частку займає молоко, загалом за 5 років 76,8%. Це свідчить про тому, що основна напрям діяльності підприємства – молочне скотарство. Другим за значимістю продуктом є худобу у живій вазі. Його у товарній продукції середньому за 5 років становила 8,38%.

Основними видами діяльності підприємства є:

· виробництво молока;

· виробництво з фуражним зерном;

· виробництво м'яса;

· інші, такі як транспортні послуги, надання послуг для населення й ін.

За ЗАТ «>Андреевское» закріплено 2699 га сільгоспугідь, їх 2251 га ріллі, 56 га сінокосів та 343 га пасовищ. У структурі посівних площ зернові займають 830 га чи 36,87 %; під багаторічними травами - 617 га чи 27,41 %, підоднолетними – 504 га чи 22,4 %, під кукурудзою на зелений корм – 300 га чи 13,33 %. Це дозволяє забезпечити галузь тваринництва кормами власного виробництва. У 2008 року отримали 20670 ц зерна, заготовлено 3500 ц сіна, 116390 ц силосу. Врожайність зернових становила 28,12 ц/га.

У галузі тваринництва існують 3молочно-товарние ферми, 2 ферми із вирощування іоткорму молодняку ВРХ. На 5 фермах господарства міститься 1104 голів великої рогатої худоби, їх 600 корів. За звітний рік у ЗАТ «>Андреевское» вироблено 31723 ц молока і вирощено 734 ц м'яса.

1.2. Економічні показники діяльності підприємства

 

Аналіз використання земельних ресурсів

Земля сільському господарстві головне засобом виробництва. За кожним сільськогосподарським підприємством закріплена певна площа земель, що вони зобов'язані раціонально використовувати й йти до підвищенню грунтового родючості.

Структура земельних угідь представленій у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 Склад і структура земельних угідь

Найменування угідь 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
га % га % га % га % га %

Загальна земельна площа,

зокрема.

с/г угіддя їх: рілля

сіножаті

пасовища

багаторічні насадження

лісові масиви

>древесно-кустарниковие рослини

ставки і водойми

Дороги

Болота

Інші землі

3069

2699

2251

56

343

49

224

42

-

36

9

42

100

87,9

83,4

2,1

12,7

1,8

8,3

1,6

-

1,3

0,3

1,6

3069

2699

2251

56

343

49

224

42

30

36

9

29

100

87,9

83,4

2,1

12,7

1,8

8,3

1,6

1,1

1,3

0,3

1,1

3069

2699

2251

56

343

49

224

42

30

36

9

29

100

87,9

83,4

2,1

12,7

1,8

8,3

1,6

1,1

1,3

0,3

1,1

3069

2699

2251

56

343

49

224

42

30

36

9

29

100

87,9

83,4

2,1

12,7

1,8

8,3

1,6

1,1

1,3

0,3

1,1

3069

2699

2251

56

343

49

224

42

30

36

9

29

100

87,9

83,4

2,1

12,7

1,8

8,3

1,6

1,1

1,3

0,3

1,1

У ЗАТ «>Андреевское» основний питому вагу у спільній земельної площі займають землі сільськогосподарського призначення – 2699 га, що становить 87,9 % загальної земельної площі. Останні 5 років сільськогосподарські угіддя не змінювалися.

Основну частина сільськогосподарських угідь становить рілля – 2251 га, їхня частка у спільній земельної площі становить 83,4%.

Невід'ємним умовою зростання виробництва рослинництва є правильний використання оранки, поліпшення структури посівів. Розглянемо структуру посівних площ (таблиця 1.4).

Таблиця 1.4 Склад і структура посівних площ

Культури 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік Відхилення2008г від 2004 р
га % га % га % га % га %

Зернові і зернобобові (озимі і ярові)

У т.ч. озимі

ярові

зернобобові

Багаторічні трави

>Однолетние трави

Кукурудза

850

-

800

50

1000

350

-

38,6

-

94,1

5,9

45,5

15,9

-

800

-

750

50

900

551

-

35,5

-

93,7

6,3

40

24,5

-

730

-

680

50

880

430

200

32,6

-

93,2

6,8

39,3

19,2

8,9

548

-

498

50

950

-

-

36,6

-

90,9

9,1

63,4

-

-

830

330

500

-

617

504

300

36,9

39,8

60,2

-

27,4

22,4

13,3

-20

+330

-300

-50

-383

+154

+300

Усього 2200 100 2251 100 2240 100 1498 100 2251 100 +51

За аналізований період структура посівних площ змінювалася нерівномірно. Найбільшу частку у ній займають площу під зерновими і зернобобовими культурами, в 2008 року становила 830 га, що у 20 га менше проти 2004 роком. Площа під багаторічними травами займає найбільшу частку у структурі посівних площ, в2008г –617га.

Озимі зернові не сіяли період із 2004 р по2007г. Тільки2008г під ними засіяно 330 га.Яровие зернові займають найбільшу частку у зернових і зернобобових, більш 60 %. У середньому площа під яровими зерновими становила 645,6 га, в 2008 року зменшилася проти 2004 р на 300

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація