Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » аналіз чисельності, продуктивності івиход продукції молочного стада корів


Реферат аналіз чисельності, продуктивності івиход продукції молочного стада корів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження

Тваринництво - одне з важливих галузей сільського господарства, є самостійний об'єкт статистичного вивчення.

Тваринництво - сукупність галузей, котрі займаються розведенням сільськогосподарських тварин із метою виробництва продуктів і сировини для переробної промисловості. Тваринництво є джерелом отримання органічних добрив. Виробничий процес у тваринництві тісно пов'язані з природними процесами розвитку та життєдіяльності живих організмів, у своїй кінцева продукція цій галузі є результат природного і технологічного циклу. Якщо продукти тваринництва пройшли промислову переробку чи обробку, всі вони є продукцією промисловості. Є й інші особливості цій галузі, що дозволяють чітко вирізнити об'єкт вивчення статистики тваринництва. Статистика тваринництва вивчає кількісну і якісну боку явищ і процесів у тваринництві.

Основними завданнями статистики тваринництва є: визначення розвитку рівня тваринництва загалом, його окремих деяких галузей і які у них процесів; висвітлення гніву й розвитку тваринництва окремими сільськогосподарських підприємствах, їх групах і з категоріям господарств; вивчення розміщення тваринництва біля країни; контролю над виконанням плану; Оцінка умов виробництва та виявлення резервів збільшення обсягів продукції тваринництва і підвищення якості; характеристика місця та ролі тваринництва в АПК. Рішення всіх цих завдань вимагає розробки системи показників і методик їх обчислення, вдосконалення методології аналізу та сучасної організації збирання та опрацювання статистичної інформації про тваринництві.

Всебічна оцінка гніву й розвитку тваринництва проводиться з урахуванням системи показників статистики тваринництва, характеризуючих: чисельність і склад поголів'я сільськогосподарських тварин за видами і породам; відтворення поголів'я тварин; стан кормової бази; витрата кормів і культурний рівень годівлі тварин;зоотехнические заходи; обсяги продукції тваринництва; обсяги виробництва м'яса та інших продуктів забою тварин; якість й розміри втрат продукції тваринництва.

Мета курсового проекту у тому, щоб здійснити аналіз з якісної боку кількісних показників, які впливають чисельність, продуктивність і вихід продукції молочної череди корів групис.-х. підприємствАчинской зони Красноярського краю і зробити відповідні висновків та пропозицій з продуктивності.

У процесі статистичного аналізу продуктивності тварин необхідно залучити до поєднанні комплекс методів: розкладання складових показників продуктивності; індексний метод, угруповання, кореляцію, аналіз динамічного деяких обласних і методи вирівнювання по прямий і трирічну сковзну.

Завданнями курсового проекту є: розчленовування досліджуваного явища на частини за існуючими ознаками, виділення соціально-економічних типів. І дослідження взаємозв'язківварьирующих ознак з допомогою угруповання; проведеннякорреляционно-регрессионного аналізу та виявлення взаємозв'язок харчування та взаємозумовленості; проведення аналізу чисельності, продуктивності і валового надою за 9 років й визначення загальний тенденції зміни з допомогою трирічної ковзної і аналітичного вирівнювання по прямий, і навіть проведення екстраполяції рівня продуктивності на найближчу перспективу; проведення індексного аналізу та аналізу структуру череди собі на звітному і базисному періоді; оцінка умов виробництва та виявлення резервів збільшення обсяги виробництва молока.

Об'єктом статистичного вивчення єс.-х. підприємстваАчинской зони.


1.Поняття і джерела статистичних даних про кількість та продуктивності худоби

 

Обсяг виробництва тваринництва безпосередньо визначається два показники - чисельністю тварин і звинувачують їх продуктивністю. Статистика чисельності та складу худоби дає необхідний матеріал до розрахунку різних рівнів продукції і на відтворення стада, визначення потреби у кормах, робочої сили й т.д.

Чисельність худоби визначається фізичних одиницях (головах).

З урахуванням чисельності тварин їх диференціюють за видами, породам, віку, підлозі, виробничому призначенню, продуктивності тощо. Усі види тварин за першу чергу поділяють на основне стадо (матки і самці - виробники) і молодняк.

Чисельність худоби визначається на або ту дату й у середньому у період у фізичному поголів'я. За наявності даних про поголів'я тварин початку кожного місяці середню чисельність протягом року або інший період наближено можна визначити за такою формулою середньої хронологічної, За наявності щоденних даних про кількість тварин середнє поголів'я знаходять розподілом від кількостікормо-дней на календарну тривалість періоду (місяці, кварталу, року).

У результаті сезонних змін чисельність тварин за різні роки можна порівняти тільки однакові дати, наприклад, на I січня, чи середньому протягом року. Істотне значення має тут показник посередньо груповий чисельності худоби. Він визначається розподілом загальної кількостікормо-дней тварин цієї групи на тривалістьпребивания у цій групі в днях. Зіставлення середньо групового поголів'я зі середньорічним дозволяє їм отримати число оборотів поголів'я протягом року, а зіставлення середньорічного поголів'я зі посередньо груповим - швидкість обороту череди собі на роках.

Для характеристики структури стада використовують відсотковеотношение чисельності кожної групи до спільної чисельності поголів'я даноного виду, і навіть ставлення чисельності однієї групи до чисельності інший. Вони характеризують спеціалізацію, направлення у розвиток тваринництва, і навіть можливості відтворення стада.

Як узагальнюючого показника чисельності всіх видів тварин і груп тварин використовується чисельність у перекладі велика рогата худоба.

У основі точного перекладу лежать співвідношення видів тварин і груп, тварин споживанням кормів протягом року чи з недоліків виробництва вирощування 1 голови худоби до цього періоду. За базу (коефіцієнт 1,0) зазвичай приймають голову дорослого ВРХ (корову), інші ж групи і різноманітні види переводять у дорослий худобу за стандартними коефіцієнтам.

При аналізі валової продукції тваринництва розглядають

продукцію нормальної життєдіяльності тварин, що з господарським використанням тварин як виробництва

(молоко), і навіть продукцію вирощування худоби, (м'ясна продукція), використання якої для споживання людиною передбачає забій тварин.

Продуктивність є вихід своєї продукції 1 голову тварин. Слід розрізняти індивідуальну і середню продуктивність тварин. Показник середньої продуктивності визначають ставленням загального обсягу окремих видів продукції і на чисельності тварин, узятим по тимчасовим періодам і групам тварин.

Основний показник молочної продуктивності корів є "середній річний удій від корови молочної череди. У його визначенні в валовий надій молока. Вмикається все фактичнонадоенное молоко від молочних корів в натуральному вираженні. У поголів'я молочної череди охоплюють усі корови, крім корів м'ясного напряму, і корів, виділених дляподсосного вирощування телят і поставлених на відгодівлю.Рассчитивается також удій корів. Він то, можливо визначено на середньорічнудоеную корову і середньо групову дійну корову. Їх середню чисельність отримують розподілом загальної кількості дійнихкорово-дней відповідно на 365 днів чи нормальну тривалість лактації корів, 300 днів.

Удій від корів молочної череди залежить від удою корів і частки корів у стаді. Наявність у отарі ялових корів, недоящихся корів і корів з вкороченійлактацией зменшує частку корів у стаді знижує, в такий спосіб, продуктивність молочної череди.

Оцінюючи молочної продуктивності важливе значенняимеет облік якості молока (калорійність, зміст сухих речовин, жиру, білка, молочного цукру). Порівняйте молочної продуктивності з урахуванням якості молока зазвичай перераховують на базисну жирність чи, враховуючи, що базисна жирність по зонамнеодинакова, визначають вихід молочний жир на корову.

Джерелами статистичних даних про кількість та продуктивності худоби є річні, місячні і квартальні звіти;

звіти про стан тваринництва (форма 24 , робиться за станом 10 січня, вказують виробництво продукції тваринництва за звітний протягом року загалом , і за видами продукції;

форма 24с.-х. -звіти про стан тваринництва, складаються на 2 число кожного місяці, відбиваються виробництво продукції тваринництва, чисельність поголів'я, наявність кормових запасів.


2. Угруповання господарств за рівнем продуктивності сільськогосподарських тварин

 

2.1Ранжированний ряд.Интервальний ряд.

Під угрупованням в статистиці розуміють розчленовування статистичної сукупності на групи, однорідні в якомусь істотному відношенні, характеристику виділених груп системи показників з метою виділення типів явищ, вивчення їх структури та взаємозв'язку. У процесі зведення первинного матеріалу явища поділяються на групи з різнимварьирующим ознаками.

>Варьирующий ознака - це - ознака, приймає різні значення в окремих одиниць сукупності.

Завдання, які стоять перед угрупованням:

1. Виділення у складі масового явища тих його частин, які однорідні з якості та умовам розвитку, і де діють одні й самі закономірні впливу чинників;

2. Вивчення і характеристика структури та структурних зрушень на досліджуваних сукупностях;

3. Вплив взаємозв'язку між окремими ознаками досліджуваного явища.

Головним питанням методу угруповань є вибіргруппировочного ознаки, від правильного вибору якого залежать результати угруповання і всієї хірургічної роботи загалом.

Після відборугруппировочного ознаки важливо розділити одиниці сукупності на групи.

Виділені групи би мало бути якісно однорідними, і навіть мати достатньо велику чисельність одиниць, що дозволить проявити типові риси, властиві масовим явищам. Тому приділяють значну увагу визначення числа груп, і їх кордонів. При вирішення цього питання враховують вид угруповання, характергруппипровочного ознаки і завдання дослідження.

>Сгруппируем господарства. Загруппировочний ознака візьмемо удій від однієї корови, в кг. За рівнем молочної продуктивності спостерігається велика різниця у господарствах даної зони. Цей ознака коливається в

З допомогою методу статистичної угруповання різним різницю між господарствами за рівнем молочної продуктивності корів.

Першим етапом роботи є підставою побудоваранжированного низки. Уранжированном ряду все величини розташовані по наростання чи спадаючійгруппировочного ознаки.

>Ранжированний ряд показує інтенсивність зміни величини межах від 1364 до 6270 кг.группировочного ознаки, нього можна встановити різкі переходи і виділити й дуже різняться за величиною ознаки одиниць.

Для складанняранжированного низки використовуємо дані молочної продуктивності корів у господарствахАчинской зони за 2003 р.

Результати оформимо в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

>Ранжированний ряд господарств за рівнем молочної продуктивності корів.

№п./п. Назва господарства Удій від 1 корови на рік, кг
1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

>ЗАО«Белоозерское»

ЗАТ «Шариповское»

>САО «>Ивановское»

ЗАТ «>Оракское»

АТ «>Сахаптинское»

>СЗАО «>Анашенское»

ЗАТ «Енергетик»

>СЗАОТ «>Бараитское»

>СЗАОТ «>Игришенское»

СГВК «>Белоярский»

АТЗТ «>Павловское»

АТЗТ «>Ададимское»

АТ «>Краснополянское»

АТЗТ «>Дороховское»

АТ «>Гляденское»

>СХАОЗТ «>Легостаевское»

ЗАТ «>Алтайское»

ЗАТ «>Светлолобовское»

АТЗТ «>Подсосенское»

АТЗТ «>Крутоярское»

ТОВп/з «Ачинский»

ЗАТ «Авангард»

ВАТ «Малиновський»

>САОЗТ «>Навоселовское»

АТЗТ «>Назаровское»

1364

1439

1513

1641

1692

1816

1835

1837

1842

1963

1993

2266

2410

2416

2423

2552

2999

3015

3060

3088

3212

3926

3961

4121

6270

Для наочності зобразиморанжированний ряд графічно, навіщо побудуємоогниву Галь тону.

І тому на осі абсцис розташуємо гаразд зростаннягруппировочного ознаки, а, по осі - величину молочної продуктивності корів, відповідний господарству,рис.2.1.

>Рис.2.1

>Ранжированний ряд господарств за рівнем молочної продуктивності корів.

Проаналізуємо даніранжированного деяких обласних і його графіка - оцінимо характері і інтенсивність різниці між господарствами і спробуємо виділити істотно чудові групи господарств. Між господарствами наявні істотні розбіжності у рівні молочної продуктивності корів: розмах коливань становить 6270 - 1364 = 4906 кг від 1 корови, а рівень виробництва молока у господарстві №25 вище, ніж у №1 в 4,6 разу (6720/1364).

>Возрастания продуктивності молока від господарства до господарства відбувається переважно поступово, плавно, без великих стрибків, але в останнього господарства удій від 1 корови істотно відрізняється від решти грошей господарств. Але це господарство не можна виокремити на окрему групу, а як і бо між іншими господарствами відмінності невеликі, без стрибків і інших даних, вказують кордону переходу від 1 групи в іншу, то виділити типові групи на снування аналізуранжированного низки у разі не можна. Тому далі треба побудуватиинтервальний ряд розподілу господарств.

>Интервальнийвариационний ряд дає нагоду отримати уявлення про кількість і характері груп. На початку вирішимо питання числі груп, куди слід розподілити сукупність господарств.Приближенное число n можна визначити за такою формулою (2.1):

n =1+3.322LgN, (2.1)

де n - число груп, N - сукупність одиниць.

Ця залежність може бути орієнтованої щодо числа груп у цьому випадку, якщо розподіл одиниць сукупності за цією ознакою наближаються до нормальному і застосовуються рівні інтервали в групах.

n =1+3.322Lg25 = 1+3.322*1.5 ~ 6 груп.

Далі необхідно визначити величину інтервалу І за формулі (2.2):

і = (X>max - X>min) / n , де (2.2)

X>max - максимальне значення ознаки в досліджуваномуранжированном ряду,

X>min - мінімальне значення ознаки в досліджуваномуранжированном ряду,

n - число груп.

I = (6270 - 1364)/6 = 818

Тепер побудуємо ряд розподілу господарств нині величині інтервалу, значення X>min = 818 кг, тоді верхня межа першої групи становитиме: >Xmin+і = 2182 кг. Цей кордон водночас є кордоном другої групи. Кордони інших груп визначаються аналогічно. Отримані дані Представлені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2

>Интервальний ряд розподілу господарств за рівнем молочної продуктивності корів.

№ групи Інтервали Кількість господарств
1 2 3

1

2

3

4

5

6

1364 – 2182

2183 – 3001

3002 – 3820

3821 – 4639

4640 – 5458

5459 - 6278

11

6

4

3

-

1

>Интервальний ряд розподілу радгоспів (таблиця 2.2.) показує, що у сукупності переважають господарства з удоєм від однієї корови (11 господарств) від 1364 до 2182 кг. Групи господарств, із високої продуктивністю нечисленні, тож слід їх об'єднати, тобто провести вторинну угруповання, позаяк у четвертої групі немає жодної господарства, а п'ятої одне, але у кожної групі має не меншим трьох господарств.


>Рис.2.2

>Интервальний ряд розподілу господарств за рівнем молочної продуктивності корів.

Таблиця 2.3

>Вторичная угруповання господарств за рівнем молочної продуктивності корів.

№ групи Інтервали Кількість господарств
1 2 3

1

2

3

1364 – 2182

2183 – 3001

3002 – 6278

11

6

8

Порівняння не більше кожної групи числа господарств можна сказати, що кількість господарств, із низькому рівні продуктивності більше, ніж із високим значною мірою.

2.2 Аналітична угруповання

Аналітична угруповання - це угруповання, завданням якої входить виявлення і характеристика взаємозв'язку між ознаками досліджуваного явища.

>Рассчитаем і проаналізуємо за групамиинтервального низки найважливіші показники, що впливають рівень продуктивності, при цьому підрахуємо суму за групами. Дані представлені у таблиці 2.4

Таблиця 2.4

Аналітична угруповання по найважливішим показниками, які впливають продуктивність молочної череди.

№ групи Інтервал Кількість господарств Середній рівень

 

У

Х1

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація