Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз економічної ефективності виробництва зерна в СХА «Олексіївська» Базарнокарабулакского району


Реферат Аналіз економічної ефективності виробництва зерна в СХА «Олексіївська» Базарнокарабулакского району

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>ФГОУВПО «>САРАТОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЇМ. Н.І.ВАВИЛОВА»

>ФАКУЛЬТЕТБУХГАЛТЕРСКОГОУЧЕТА

>КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ІАУДИТА

>КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Аналіз економічну ефективність виробництва збіжжя уСХА ">Алексеевская"Базарнокарабулакского району

>Виполнил

студент 4 курсуБ-402 групи

>СилаеваТ.Н.

Перевірив: ст. викладач

>Продивлянова А.В.

Саратов 2005


Зміст

Запровадження

1. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва

1.1 Сутність ефективності виробництва

1.2 Види економічну ефективність

1.3 Оцінка економічну ефективність

1.4 Ефективність використання трудових ресурсів

2. Сучасне стан й розвитку зерна

2.1Организационно-економическая характеристикаСХА «>Алексеевская»

2.2 Аналіз посівної площі, цьогорічного валового збору і врожайності зернових культур

2.3 Аналіз витрат за виробництво зерна

2.4 Економічна ефективність виробництва збіжжя уСХА «>Алексеевская

3. основні напрями і резерви підвищення економічну ефективність виробництва зерна

3.1 Шляхи підвищення економічну ефективність виробництв зерна

3.2 Резерви збільшення цьогорічного валового збору зерна

3.3 Резерв зниження собівартості 1 ц зерна

3.4 Резерви збільшення суми прибутків і рівня рентабельності

Висновки та пропонування

Список використаної літератури


Запровадження

Зерно - стратегічне харчове сировину й національного надбання Росії, а Зернова галузь головна сільському господарстві. Вона забезпечує виробництво понад половина всього вартісного обсягу сільськогосподарської продукції.

Аналіз сучасного стану виробництва збіжжя у Російської Федерації дав змогу виявити ряд тривожних тенденції: диспаритет ціни продукцію сільського господарства, технологічне і технічне відставання галузі, скорочення бюджетної підтримки.

Виробництво зерна посідає особливе місце серед інших галузей рослинництва. Зерно є основою харчування населенню, що це як хліб, макаронні вироби, крупи, а й джерело виробництва молока, м'яса, яєць та інших продуктів. Зерно — найважливіший корм для худоби і птиці.Концентрированние кормивисокопитательни. Вони легко піддаються механізації і автоматизації приготування. Трудові витрати з їхньої підготовку у кілька разів менше, ніж інші корми.

Від виробництва зерна залежить спеціалізація окремих районів на обробленні технічних культур, овочів, фруктів, бо за його нестачі насамперед розширюють посівні площі під зерновими.

Воно добре зберігається (усушка вбирається у 3 % на рік), тому особливо придатне до створення державних резервів продовольства та кормів. Легко перевозиться великі відстані, у зв'язку з ніж широко використовують у ролі привізного корми наптицефабриках і тваринницьких комплексах.

Зерно — найважливіший експортний продукт. Чим більший зернові ресурси країни, то міцніша зовнішньополітичні позиції держави щодо світової арені. У. І. Ленін вважав, що хліб істотно впливає в розвитку всієї економіки нашої країни, забезпечує економічну незалежність держави. «Лише, будучи фактичним власником достатнього продовольчого фонду, — писав Пауль, — робоче держава робить у стані міцно стояти стосовно економіки у власних ногах, забезпечити... неухильне відновлення великої промисловості, створити правильну фінансову систему»

Усі перелічене свідчить про актуальність аналізу собівартості і рентабельності зерна.

Попри те що, що у літературі останніми роками з'явилося багато публікацій з даному питанню, але то цієї проблеми залишається не вивченій.

Метою даного курсового проекту є проведення аналізу виробництва зерна.

Поставлене мета визначає необхідність розв'язання наступних завдань.

1. Спочатку необхідно розкрити теоретичні основи за ефективністю сільськогосподарського виробництва. Як-от, визначити сутність ефективності виробництва, описати види економічну ефективність, оцінку економічну ефективність, зрозуміти суть ефективність використання трудових ресурсів

2. Необхідно охарактеризувати сучасний стан та виявити основні тенденції виробництва збіжжя уСХА «>Алексеевская»; тобто дати організаційно – економічну характеристику діяльності підприємства, саме, розкрити організаційну структуру підприємства, розглянути оснащеність підприємства основні засоби виробництва та ефективність їх використання, забезпеченість трудовими ресурсами реалізації виробничого процесу, виявити спеціалізацію підприємства міста і визначити фінансові результати діяльності підприємства. До того ж проаналізувати посівної площі, цьогорічного валового збору і врожайності зернових культур, і аналіз витрат за виробництво зерна. Розкрити економічну ефективність виробництва збіжжя уСХА «>Алексеевская».

3. Треба визначити основних напрямів і розрахувати резерви підвищення економічну ефективність виробництва зерна, у своїй виявляються шляху підвищення економічну ефективність виробництва зерна, і розрахувати резерви збільшення цьогорічного валового збору зерна, прибуток від виробництва збіжжя і собівартості виробництва зерна.

Комплексність аналізу досягається з допомогою використання основних методів аналізу: порівняльного методу, методу абсолютних різниць, методу цепних підстановок, графічний метод дослідження.

Діяльність використовувалися праціСавицкой економічним аналізу. Для написання курсового проекту використовувалися такі літературні джерела, як підручники з «Аналізу підприємств», по «Економіці сільського господарства; статті з періодичної преси - з журналів «Економіка і управління АПК», «Питання статистики», «Питання економіки», «Економіка сільського господарства Росії». Дані господарству базуються на річний бухгалтерської звітності за 2002 – 2004 роки.

Об'єктом дослідження є сільськогосподарська артіль «>Алексеевская»Базарнокарабулакского району Саратовської області.

Предмет дослідження зерновиробництво.


1. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва

1.1 Сутність ефективності виробництва

Проблема ефективності — це вічна проблема людства. Вона випливає із самої суті людського буття. Проте трактується вона по-різному. Комуністична ідеологія струменіла з те, що будується комунізм. І все «багатства поллються повним потоком», т. е. відбуватимуться необмежені можливості задоволення всіх потреб.

За Самуельсоном, основу економічної науки лежать два фундаментальних факту: 1) матеріальні потреби товариства, т. е. матеріальні потреби індивідів, безмежні; 2) економічні, ресурси, т. е. засоби виробництва товарів та послуг, обмежені чи рідкісні.

Перший фундаментальний факт — безмежні потреби.

Другий фундаментальний факт — обмеженість ресурсів чи рідкість ресурсів.

Останніми роками зросла роль проблеми ефективності. Які ж чинники нині найбільш значимі підвищення ефективності громадського виробництва та загострюють цієї проблеми?

По-перше, ми з багатьох напрямах відстають від передових капіталістичних країн. Особливо у щонайважливішої сфери діяльності — щодо підвищення життєвий рівень народу.

По-друге, нашій країні створено досить потужний виробничий потенціал. Але їхню якість не задовольняє нинішньої потреби і використовується він незадовільно.

По-третє, наприкінці 80-х рр. різко загострилася проблема трудових ресурсів. Якщо X п'ятирічці (1976-1980 рр.) приріст трудових ресурсів у народному господарстві країни дорівнював 10 млн. людина, то XII п'ятирічці (1986-1990 рр.) він становив лише 3,2 млн. людина, їх у сфері матеріального виробництва — всього 0,5 млн. людина.

За нашого екстенсивному розвитку став відчуватися гострий недолік робочої сили в. Нині ж, навпаки, безробіття у Росії загрожує побити світові рекорди.

По-четверте, швидке зростання масштабів виробництва викликає безупинне збільшення потреб народного господарства за енергії, паливі, сировину.

П'ятий чинник — зрослий рівня вимог споживачів. Збитки від низьку якість сягає великих розмірів.

Отже, що таке економічна ефективність? Що взагалі означає слово ефективність? Слово «ефект» латинського походження (>effectus) і означає результат, який залишає по собі якесь явище, процес, захід. Що стосується економічній сфері діяльності слово «ефект» треба думати результат його, результат матеріальних, грошових, трудових витрат. А результатом праці є продукція. Отже, економіки під ефектом у сенсі цього терміну слід розуміти вироблений продукт.

У основі економічного прогресу будь-якого суспільства лежить підвищення ефективності громадського виробництва. Специфічне зміст ефективності виробництва, у кожної системі господарства визначається:

—громадської формою виробництва;

—цільової спрямованістю виробництва;

—своєрідністю властивих даної системи факторів, і результатів виробництва.

Вищим критерієм ефективності є повне задоволення громадських і приватних потреб при найбільш раціональне використання наявних.

Розрізняють ефективність виробництва і суто економічну, і соціально-економічну. Соціально-економічна ефективність є ступінь задоволення потреб за рахунок створюваного продукту. Вона також спрямовано підвищення життя населення, поліпшення умов праці, збільшення вільного часу чоловіки й т.д.

Економічну і соціальну боку ефективності виробництва годі було протиставляти одна одній. Вони в органічному єдності.

Ефективність сільськогосподарського виробництва — складна економічна категорія. У ньому відбивається одна найважливіших сторін громадського виробництва — результативність. При характеристиці кінцевого результату слід розрізняти поняття ефект ні економічна ефективність. Ефект — результат тих чи інших заходів, які у сільське господарство. Так, ефект від участі застосування добрив виявляється у вигляді прибавки врожаю. Проте ефект це не дає ставлення до вигідність застосування добрив. Лише з одному ефекту недостатньо будувати висновки про доцільності проведених тих чи інших заходів. Більше повний у відповідь це запитання показник економічну ефективність, кіс порівнюються результати провадження з витратами матеріально-грошових коштів.

Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від участі застосування коштів виробництва та живого праці, інакше кажучи, віддачу сукупних вкладень. У господарстві це отримання максимальної кількості продукції одиниці площі при найменших видатках живої і упредметненого праці.

Як оцінки тих чи інших заходів, здійснюємо сільському господарстві, виступає критерій економічну ефективність. Критерієм економічну ефективність всього народного господарства є обсяг національного доходу на розрахунку населення. Національний дохід це джерело задоволення потреб людей, а й джерело подальшого розширення й вдосконалення виробництва.

У сільське господарство критерієм ефективності є збільшення чистої продукції (валового доходу) при мінімальних витратах живої і упредметненого праці. Досягають цього з допомогою раціонального використання земельних, потребує матеріальних та трудових ресурсів.

1.2 Види економічну ефективність

Для порівняння результатів провадження з витратами розраховують такі види економічну ефективність:

— народногосподарську ефективність;

—ефективність сільськогосподарського виробництва;

—ефективність виробництва, у господарствах (колгоспи, радгоспи, акціонерні товариства й ін.);

—ефективність окремих галузей (тваринництво, рослинництво);

—ефективність внутрішньогосподарських підрозділів (бригад, ланок, ферм);

—ефективність виробництва окремих культур чи продуктів (зерно, картопля, овочі, м'ясо, молоко тощо.):

—ефективність заходів (меліорації, хімізації, науково-технічного прогресу).

Всі ці види ефективності нерозривно пов'язані між собою. Кінцевий економічний ефект загалом сільського господарства залежить від раціонального використання всіх ресурсів, систематичної боротьби за економію ощадливість, зниження собівартості продукції і на підвищення продуктивність праці.


1.3 Оцінка економічну ефективність

Для оцінки економічну ефективність сільського господарства необхідні конкретні показники, відбивають вплив різних чинників на: процес виробництва. Тільки система показників дозволяє провести комплексний аналіз стану і зробити достовірні висновки щодо основних правліннях підвищення економічну ефективність се господарського виробництва.

Оцінюючи ефективності сільськогосподарського виробництва треба враховувати її особливості, які надають на кінцеві результати.

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва характеризується системою натуральних і вартісних показників. Вихідним, безумовно, є натуральні: показники: врожайність і продуктивність сільськогосподарських тварин.

Одержання вищого рівня, підвищення продуктивності тварин відповідають головному завданню сільського господарства збільшення виробництвапотребительних вартостей в зростання життєвий рівень народу. Розмір врожайності надає безпосередній вплив величину інших показників.

Проте натуральні показники відбивають лише один сторін досягнутої ефективності. Для виявлення економічного ефекту слід також знання сукупних витрат праці, що забезпечили отримання даної врожайності чи продуктивності тварин. Один і хоча б рівень врожайності може (досягнуть що за різних витратах праці та коштів. Більше за однакової врожаї то, можливо різне якість продукції, що впливає на ефективність виробництва.

Щоб самому отримати порівнянні величини витрат і результатів. виробництва, обсяг виробничої продукції переводять їх у вартісну форму.

>Стоимостние показники мають як облікове, а й економічне значення, оскільки вони беруть участь у розвитку товарно-грошових відносин, а продукт виробництва виступає як товар над ринком. Основними вартісними показниками економічну ефективність сільськогосподарського продукування є валовий дохід, чистий прибуток і прибуток.

Розглянемо сучасні показники оцінки продукції.

Міжнародна статистика як обсягу виробництва приймає валовий внутрішній продукт. Він розраховується як сума продажів з відрахуванням повторного рахунки плюс натуральні накопичення. У валовий внутрішній продукт належить сума амортизації.

У цілому нині поняття валового внутрішнього продукту збігаються з поняттям кінцевий продукт, наприклад: «>зерно-комбикорм-теленок-колбаса».

У суму продажів (грошова виручка) входить виручка, за матеріальні, і за нематеріальні цінності й послуги (наприклад, виручка за концерти).

Друге поняття — національний дохід (НП). Це сума новоствореної вартості. Якщо з валового внутрішнього продукту відняти амортизацію, він отримано національний дохід.

При визначенні народногосподарської економічну ефективність (>Эе) знаменник то, можливо представлений усіма ресурсами, наявними у суспільстві, чи його найважливішими складовими частинами. Наприклад, усіма виробничими фондами (ПФ), чи основними виробничими фондами, чи всім ресурсним виробничим потенціалом (РПК).

                   ВП чи НВ

Ес=

                  ПФ чи РПК (ПФ + 3 +Рс)

де 3 — грошова ціна землі; >Рс — фондовий еквівалент робочої сили в.

Зрозуміло, найповнішим показником в знаменнику є ресурсний виробничий потенціал, до складу якого у собі все основні ресурси виробництва.

При визначенні показників економічну ефективність лише на рівні підприємства виробляється розрахунок і аналіз наступних результатів:

виробничих результатів — виручки від вироблену продукцію, з відрахуванням витраченої за власні потреби;

соціальних успіхів у частини, що належить до працівникам підприємства міста і членів їхніх родин.

Розглянемо показники економічну ефективність окремого сільськогосподарського підприємства. Система показників ефективності включає у собі розмір валової продукції, валового і чистого доходів у розрахунку гектар сільськогосподарських угідь, на середньорічного працівника , на карбованець основних виробничих фондів. Кожен з цих показників доповнює одне одного, висвітлюючи жодну зі сторін ефективності виробництва у господарстві. До складу витрат у своїй включаються лише одноразові і поточні витрати підприємства без повторного рахунки (зокрема, заборонена одночасний облік одноразових витрат за створення основних засобів і поточних витрат за їх амортизацію).

Ставлення валової продукції до витрат живої і упредметненого праці:

 

          ВП

>Эв=

     С+ОС*ЕМ

де ВП — вартість валової продукції, виробленої сільськогосподарським підприємством за аналізований період (зазвичай, протягом року);

З - поточні виробничі витрати;

ОС — середньорічна вартість основних засобів виробництва;

ЄМ — коефіцієнт ефективності основних засобів (капітальних вкладень).

Він використовується доведення довгострокових витрат до поточним і то, можливо визначений середня норма амортизаційних відрахувань чи прийнято умовно рівним 0,1. Підкреслимо, що це самі амортизаційні відрахування (вони входить у поточні витрати), а лише допоміжний показник, розрахований основі відповідних норм.

Ставлення реалізованої продукції до витрат живої і упредметненого праці:

 

            РП

ЕгеРП=―――――

     >С+ОС*ЕМ

де РП — вартість реалізованої продукції.

Іноді цей показник називають ще ставленням валового доходу до витрат праці. Від попереднього він особливий тим, що як точно відбиває фінансові, а чи не виробничі результати діяльності.

Ставлення чистого доходу до витрат живої і упредметненого праці:

           Ч Д

Еге>ЧД=―――――

      >С+ОС*ЕМ

де >ЧД чистий прибуток підприємства, грошовий вираз вартості додаткового продукту, відмінність між вартістю валовий чи реалізованої продукції

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація