Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз та оцінка фінансових результатів виробничо-комерційної діяльності сільськогосподарського підприємства (на прикладі ВАТ "За мир і працю")


Реферат Аналіз та оцінка фінансових результатів виробничо-комерційної діяльності сільськогосподарського підприємства (на прикладі ВАТ "За мир і працю")

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

Федеральне державне освітнє установа
вищого професійної освіти
"Азовсько-Чорноморська державнаагроинженерная академія"

Факультет економічний

Кафедра   

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

Тема: Аналіз і - оцінка фінансових результатів
виробничо-комерційної діяльності
сільськогосподарського підприємства
(з прикладу ВАТ "За світ образу і працю" Павловського району
Краснодарського краю)

Автор __________________ 

                                      (підпис)

Керівник __________________ 

                                      (підпис)           

>Зерноград 2007 р.


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ПРАВОВОЇ СТАТУС,РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦІАЛ І

     СПЕЦИАЛИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЙ

      ДІЯЛЬНОСТІОБСЛЕДОВАННОГО ПІДПРИЄМСТВА

      1.1. Форма власності, організаційно-правова форма

              іорганизационно-производственная структура підприємства

      1.2. Ресурсний потенціал підприємства

      1.3. Спеціалізація виробничо-комерційної

              діяльності та її основні результати на ВАТ

              "За світ образу і працю" Павловського району

2.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ІМЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ

      І ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГОСОСТОЯНИЯСЕЛЬСКО-

     ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПІДПРИЄМСТВ

      2.1. Бухгалтерський облік і звітність підприємств як

              інформаційна база аналізу та оцінки їхньої діяльності

      2.2. Цілі, завдання й методи аналізу та оцінки показників

              бухгалтерської звітності підприємств

      2.3. Способи обробки економічної і легальною фінансовою

              інформації бухгалтерської звітності

3. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯРЕСУРСНОГО

      ПОТЕНЦІАЛУ У ВАТ "ЗА СВІТ І ПРАЦЯ"

      3.1. Динаміка активів балансу і за джерел формування

              на ВАТ "За світ образу і працю"

      3.2. Динаміка структури товарної продукції ВАТ

              "За світ образу і працю"

      3.3. Динаміка структури виробничих витрат підприємства

4. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГОСОСТОЯНИЯ

      ВАТ "ЗА СВІТ І ПРАЦЯ"

      4.1. Оцінка фінансового становища підприємства

      4.2. Оцінка платоспроможності і ліквідності ВАТ

              "За світ образу і працю"

      4.3. Оцінка коефіцієнтів фінансової стійкості

              ВАТ "За світ образу і працю"

      4.4. Оцінка рентабельності ВАТ "За світ образу і працю"

      4.5. Обгрунтування пропозицій ВАТ "За світ образу і працю",

              вкладених у підвищення його фінансової ефективності

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

>ПРИЛОЖЕНИЯ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Аналіз і - оцінка фінансових результатівпроизводственно-коммерчес-кой діяльності сільськогосподарських підприємств є жодну з відповідальних і актуальних завдань, їх бухгалтерських служб. Від регулярності, глибини і достовірності даної роботи залежить фінансова ефективність яких і кінцева результативністьпроизводственно-коммер-ческой підприємств. Тим більше що відомо, що в багатьох випадках вона незадовільна. Чимало підприємств АПК характеризується низькою рентабельністю і навіть збитковістю, стоять перед загрозою неплатоспроможності і банкрутства.

У зв'язку з відзначеним мета даної дипломної роботи полягало у проведенні аналізу та оцінки виробничо-комерційної діяльності під час використання бухгалтерської документації конкретного сільськогосподарського підприємства. Як цього підприємства вибрали ВАТ "За світ образу і працю" Павловського району Краснодарського краю.

У процесі виконання роботи було вирішені такі основні завдання:

1) Проведено експертиза правової форми іорганизационно-производ-ственной структури підприємства, обраного як об'єкт вивчення.

2)Оценен ресурсний потенціал підприємства.

3)Виявлена виробничо-комерційна спеціалізація основний діяльності ВАТ "За світ образу і працю" і визначено її головні результати в 2004-2006 рр.

4) Узагальнено теоретичні і методичні аспекти аналізу та оцінки фінансового становища сільськогосподарських підприємств.

5) Представлені результати аналізу використання ресурсного потенціалу до ВАТ "За світ образу і працю".

6) Узагальнено результати економічної оцінки фінансового становища ВАТ "За світ образу і працю", виявлено резерви і його поліпшення.

7) Чи обгрунтовані пропозиції ВАТ "За світ образу і працю", створені задля підвищення його фінансової ефективності.

У процесі рішення перелічених завдань застосовували основні методи, прийняті економічної науці, - аналізу та синтезу економічних явищ, індексний, вертикального і горизонтального аналізу, порівнянь, угруповань та інші.

Як інформаційної бази роботи було використані бухгалтерські документи обстеженого підприємства, насамперед, його бухгалтерська фінансова і спеціалізована звітність за 2004, 2005 і 2006 роки.

Робота спирається на сучаснізаконодательно-правовие акти, регулюючі організацію бухгалтерського обліку у Росії, і навіть на навчальну, наукову і спеціальну літературу з питань бухгалтерського обліку, аналізу та оцінки фінансового становища сільгосппідприємств.


1. ПРАВОВОЇ СТАТУС,РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦІАЛ
ІСПЕЦИАЛИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІОБСЛЕДОВАННОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1. Форма власності, організаційно-правова і
>организационно-производственная структура підприємства

 

Будь-яка економічна робота має починатися з визначення її об'єкта. Як об'єкти вивчення у цій роботі було обрано одну із перших сільськогосподарських підприємств Павловського району Краснодарського краю. Вперше було організоване в станиці Павлівської в 1930 р. Упродовж багатьох десятиліть воно іменувалося колгоспом "За світ образу і працю". У 80-х роках до назви колгоспу додалися ще один голос: ">племзавод". Воно успішно займалося розведенням молочних корів. Тому кілька років господарство мало хіба що подвійне найменування: ">Племзавод-колхоз "За світ образу і працю".

Із початком ринкових реформування і вступом до дію Цивільного кодексу РФ [1] статус колгоспу довелося замінити. Підприємство реорганізували в сільськогосподарський виробничий кооператив. Проте цей статус не втримався. Кілька років тому підприємство було перетворено на відкрите товариство (ВАТ). Його статут, інші установчі і реєстраційних документів цілком відповідають вимогам федерального закону РФ "Про акціонерних товариствах" з урахуванням наступних зміни й доповнення до цього закону, вперше затверджений Президентом РФ від 26.12.1995 р. [9].

Юридичний і поштову адресу ВАТ "За світ образу і працю" збігаються: 352040, Краснодарський край, Павловський район, ст. Павловська, вул.Спартаковская,д.1.

Суспільство є юридичною особою і має у власності відособлене майно,учитиваемое з його самостійному бухгалтерському балансі за правилами, передбачених федеральним законом "Про бухгалтерський облік" [2]. Від своє ім'я Суспільство може набувати й здійснювати майнові і немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Втручання в адміністративну і господарську діяльність Товариства державних та інших організацій допускається лише тією мері, у це зумовлено їх повноваженнями з здійсненню контрольні функції, передбачених Податковим кодексом РФ [3] та Федеральним законом "Про аудиторську діяльність".

Досягнення своєї мети Суспільство, відповідно до його статуту, здійснює такі види діяльності: 1) виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської та інший продукції; 2) постачання і збут; 3) посередницька і комісійна діяльність; 4) транспортно-експедиційне обслуговування; 5) торгова і торгово-закупівельна діяльність; 6) організація комунального харчування; 7) зовнішньоекономічна діяльність й решта видів діяльності, не заборонені російським законодавством.

Статутний капітал Товариства на 01.01.2007 р. становить 5367728 рублів (округлено - 5368тис.руб., що в рядку 410 форми № 1). Він розділений на самого числа звичайних іменних акцій однаковою акцій становить 1 крб. кожна. На 01.01.2007 р. єдиним акціонером Товариства виступало юридична особа ВАТ "Молочний комбінат" з місцезнаходженням вг.Тимашевске Краснодарського краю. Відповідно доп.6.5 Статуту ВАТ "За світ образу і працю", єдиний акціонер суспільства здійснює права акціонера за посередництвом одноосібного виконавчого органу - Генерального директора А.А. Завгороднього, раніше близько 30 очолював колгосп, та був СПК "За світ образу і працю".

У ВАТ "За світ образу і працю" передбачено створення резервного фонду у вигляді 5 % від статутного капіталу. Резервний фонд формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань від прибутку до встановленого розміру. Він призначений покриття збитків Товариства, і навіть на погашення облігацій (якщо вони випущені і розміщені) і викупу акцій Товариства у разі відсутності інших засобів. Поки облігації не випускалися.

Суспільство зобов'язане вести бухгалтерський облік і звітність відповідно до законом "Про бухгалтерський облік" [2], і навіть положеннями по бухгалтерського обліку [4, 5, 6, 7, 8 та інших.]. За даними бухгалтерського обліку Товариства щорічно оцінюється вартість його чистих активів [20, 22]. Якщо з закінченні фінансового року, згідно з бухгалтерським балансом чи внаслідок аудиторської перевірки буде виявлено, що вартість чистих активів Товариства стала менший за нього статутного капіталу, Суспільство зобов'яжуть оголосити про зменшення свого статутного капіталу до величини, який перевищує вартості його чистих активів. Якщо вартість чистих активів виявиться менше величини мінімального статутного капіталу, певного законодавством [9] для ВАТ, Суспільство зобов'яжуть ухвалити рішення про свою ліквідацію.

Балансова й чиста прибуток Товариства визначаються відповідно до норм бухгалтерського обліку до [2, 4, 5, 6, 7, 8 та інших.]. Частина прибутку, залишається після сплати податків, підлягає розподілу між акціонерами у вигляді дивідендів [31]. Відповідно до Статуту ВАТ "За світ образу і працю", його дивіденди можуть виплачуватися як грошима, а й іншим майном (наприклад, натуральної продукцією). Суспільство немає права приймати рішення виплати дивідендів, якщо буде мати ознаки неспроможності (банкрутства) або якщо на день прийняття таких рішень вартість чистих активів Товариства виявиться менше сукупної суми його статутного капіталу і резервного фонду.

Відповідно до Статуту Суспільство вправі розмістити додаткові акції у своїх працівників у вигляді закритою підписки. У цьому оплата акцій має здійснюватися за ринковою вартістю, але з нижче їх від номінальної вартості.

Органи управління ВАТ "За світ образу і працю" визнані загальні збори акціонерів і директори. Рішення проведення загальних зборів акціонерів про затвердженні його порядку денного статутом віднесено до компетенції директора (пункт 15.2 Статуту).

Отже, як випливає з розгляду засад Статуту ВАТ "За світ образу і працю", дане підприємство, створене далекі роки у формі об'єднання селянських господарств (колгоспу), внаслідок аграрних реформ, здійснюваних до, перетворилася на різновид корпоративної приватної власності, що належить єдиному акціонеру, - ВАТ "Молочний комбінат"г.Тимашевска. Про нього відомо, що він, своєю чергою, також належить єдиному акціонеру - засновнику компанії "Вімм-Білль-Данн", центр якому розміщений вг.Москве.

Така форма власності, з одного боку, може бути визнана як ефективна, оскільки відповідальність до її збереження й примноження максимально індивідуалізована. Про цю власності не можна сказати, що вона нічия. Проте, з іншого боку, у разі працівники підприємства повністю втратили статус співзасновників ісохозяев, як і формально сталося в ході функціонуванні СПК. Вони лише фактично, а й юридично перетворилися на найманих працівників. Ефективність такого радикальної зміни поки що незрозуміла. Принаймні керівництву підприємства необхідно докладати зусиль, вкладених у поліпшення матеріального й моральної стимулювання працівників задля досягнення високих кінцевих результатів виробництва [18, 21].

>Организационно-производственную структуру ВАТ "За світ образу і працю" за станом початок 2006 р. можна як схеми, вміщеній на мал.1.

З мал.1 видно, що аналізованих підприємство характеризується складної багатогалузевий структурою. До її складу входять рослинництво (представлене п'ятьма механізаторськими бригадами навнутрихозяйственном розрахунку), тваринництво (у тому числі у собі молочну ферму округлено на 800 середньорічних молочних корів, ферму із вирощування іоткорму молодняку ВРХ,свинотоварную ферму на 550 основних та перевірених свиноматок, пасіку на 150пчелосемей), переробні і промислові виробництва, обслуговуючі й допоміжні виробництва.

Малюнок 1 -Организационно-производственная структура
ВАТ "За світ образу і працю" Павловського району

Рослинництво спеціалізується на вирощуванні пшениці і ячменю (зокрема. озимого), кукурудзи зерна, зернобобових і технічних культур (зокрема, соняшнику й фабричної цукрових буряків), кормів різних видів (насамперед сіна, силосу і сінажу, зеленої маси). У господарстві вдається вирощувати пшеницю, частково відповідальну вимогам, що ставляться до дужим і цінним сортам, і навіть до твердим сортам, продукція котрих особливо затребувана макаронної, кондитерської і круп'яний промисловістю.

ВАТ "За світ образу і працю" має споруди для післязбиральній доопрацювання й тимчасового зберігання збіжжя, його переробки борошно вищих сортів, для олії. Великий роботи вистачить виконується у забійній цеху господарства, функціонуючого лише у технологічному ланцюжку з цехом з виготовлення ковбас і копченостей.

Підприємство займає власноїстройбригадой, цехом з обробки лісоматеріалів і виготовлення столярних виробів.

Найскладніша іенергонасищенная техніка на ВАТ "За світ образу і працю" закріплена за внутрішньогосподарської МТС, яка виконує найбільш трудомісткі та відповідальні польові роботи на замовлення госпрозрахункових механізаторських бригад, функціонуючих на постійної госпрозрахунковій основі. МТС розташована поруч із МТМ (центральної машинно-тракторній майстерні). Вантажний і спеціальний транспорт підприємства закріплено заавтогаражом. З іншого боку, господарство має служби ЖКГ, столові, клуб.

У найближчій перспективі намічається розвинути фірмову торгівлю (відкривши кілька власних магазинів роздрібної торгівлі), товарне насінництво, експортні операції, про те, щоб частину збіжжя імаслосемян за необхідності продавати там, де реалізаційні ціни часто виявляються вищими, ніж внутрішніх ринках.

>Организационно-управленческая структура ВАТ "За світ образу і працю" то, можливо представленій у вигляді схеми на мал.2.

1.2. Ресурсний потенціал підприємства

Головним виглядом майна (активів), що у обов'язковому порядку має розташовувати сільськогосподарське підприємство, є які він використовував сільгоспугіддя, передусім рілля. У цьому немає значення, містяться ці земельні угіддя у приватному власності підприємства чи орендуються їм у термін (щонайменше 10 років) досить вигідні умови.

ВАТ "За світ образу і працю" власної землі поки що немає. Суспільство орендує її в власників земельних часток - колишніх членів колгоспу (частина їхньої дбає про підприємстві сьогодні), і навіть в його пенсіонерів та працівників соціальної сфери станиці Павлівської, отримали, згідно з законодавством у першій половині 90-х років, декларація про землю. Договору оренди, ув'язнені Товариством із власниками земельних часток, довгострокові й обтяжливі підприємствам. Він повинен безоплатно передавати орендодавцям до 10 % зібраного зерна, 5 %маслосемян і п'яти % цукру, отриманого з цукрового заводу.

Про відносної міцності земельних відносин підприємства можна судити з даних табл.1. Вона складена з урахуванням показників, витягнутих ізтаблиц-приложений форми №9-АПК спеціалізованої бухгалтерської звітності обстеженого підприємства за 2004, 2005 і 2006 рр. (див. докладання).

Таблиця 1 -Землепользование ВАТ "За світ образу і працю" Павловського
району в 2004-2006 рр., га

Показники Роки 2006 р. в % до 2004 р.
2004 2005 2006
Площа використовуваних сільгоспугідь 8753 8374 8302 94,8
зокрема. рілля 8550 8522 8099 94,7
Лісові масиви 290 290 9 3,1
Дороги, км 51 51 51 100

Джерело інформації: дані форми №9-АПК ВАТ "За світ образу і працю" за 2004, 2005 і 2006 рр.

З табл.1 видно, що це загальна площа використовуваних ВАТ "За світ образу і працю" сільгоспугідь в вивчені роки майже не змінилася чи взагалі змінилася. Площа ріллі (вона ж

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація