Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Агроекономічний обгрунтування системи сівозмін і обробітку грунту на прикладі СПК "Ювілейний" Большемуртінском району


Реферат Агроекономічний обгрунтування системи сівозмін і обробітку грунту на прикладі СПК "Ювілейний" Большемуртінском району

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФГОУВПО Красноярський державний аграрний університет

Кафедра загального землеробства

>КУРСОВАЯ РОБОТА

>АГРОЭКОНОМИЧЕСКОЕОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМИСЕВООБОРОТОВ ІОБРАБОТКИ ҐРУНТУ НАПРИМЕРЕ СПК «ЮВІЛЕЙНИЙ»БОЛЬШЕМУРТИНСКОГОРАЙОНА

>Виполнил:

>Скоробогатова Ганна Сергіївна

Економ. факультет,

1 курсускор., група13-ЭК

Спеціальність 080502.65

Перевірив:

Викладач

>Репа Любов Володимирівна

Красноярськ, 2008


>Оглавление

Запровадження

1.Природно-економические умови господарства

1.1 Загальні відомостей про СПК «Ювілейний»

1.2 Клімат

1.3 Характеристика грунтів ріллі господарства

2. Земельні ресурси господарства, продуктивність ріллі

2.1Экспликация земель

2.2 Врожайність сільськогосподарських культур. Структура ріллі та посівів

3.Севообороти господарства

3.1 Теоретичне обгрунтування сівозмін

3.2Севообороти

3.3 Економічне обгрунтування сівозмін

4. Система обробітку грунту

4.1 Наукові основи обробітку грунту

5.Сорние рослин та заходи боротьби із нею

6. Застосування добрив. Методи підвищення грунтового родючості

Укладання

Література


Запровадження

Нині землеробство як наука розробляє способи найбільш раціонального використання орної землі і підвищення ефективності родючості грунту з досягнення зростання врожайності сільськогосподарських культур, найбільшого виходу продукції з одиниці- площі з найменшими витратами. У зміст наукового землеробства входить підвищення ефективного родючості грунту із застосуванням переважно біологічних і фізичних методів, як-от вплив рослин i мікроорганізмів, обробка грунту, і навіть боротьби з бур'янистої рослинністю.

Сучасне землеробство виходить з досвіді та досягненнях багатьох наук, наприклад біології, агрофізики, агрохімії, агрогрунтознавства,агрометеорологии, фізіології рослин, мікробіології, меліорації сільськогосподарських знарядь злочину і машин. Воно розвивається з урахуванням діалектико-матеріалістичного методу пізнання. На базі об'єктивно діючих економічних законів і закономірностей розвитку грунтів землеробство вивчає зміна під впливом діяльності. Воно пояснює, як можливо систематичне підвищення родючості грунту при постійно зростаючих урожаїв і продуктивність праці, і є керівництвом до дії.

Хліборобство грунтується па наукових знаннях і практичному досвіді. При дослідженнях використовують польовий,лабораторно-полевой, лабораторний і вегетаційний досліди. Для вивчення поведінки рослин, у залежність від тих чи інших прийомів зміни ґрунтових умов у природною обстановці застосовується польовий досвід. Він головне методом дослідження, у землеробстві. Для виявлення закономірностей взаємодії рослин з грунтом й у вивчення процесів, які у грунті, проводять вегетаційний, лабораторний ілабораторно-полевой досліди. Залежно від поставлених завдань використовують фізичні, хімічні чи мікробіологічні методи дослідження. Після на наукове обґрунтування та виробничої перевірки розроблені прийоми не впроваджують у виробництво.

Проблема підвищення стійкості сільськогосподарського виробництва багатогранна. Рішення її можливе лише з урахуванням підходу при комплексному здійсненні усіх заходів у відповідність до зональними особливостями сільськогосподарського виробництва та широке використання досягнень науки. До них належать відповідальна місцевих умов спеціалізація виробництва, правильні сівозміни, меліорація земель, грунтозахисна технологія, захист рослин шкідливих організмів, обробіток найпродуктивніших сортів і гібридів, прогресивні форми організації праці, ефективний економічний механізм господарювання, соціально-економічні заходи для закріплення кадрів, інші прийоми й ефективні методи отримання високих урожаїв у умовах.

Тож кожного підприємства має бути створена науково-обгрунтована система землеробства, що дозволяє мінімізувати вплив несприятливих природних і соціально-економічних чинників формування врожаю сільськогосподарських культур та якість, збереження і підвищення родючості грунтів.

Сталий сільськогосподарське виробництво можливе лише за гнучкому управлінні, що враховує складаються умови, тобто. умови погоди, економічну ситуацію інші чинники.Гибкое управління, розуміється у сенсі, має забезпечувати оперативне зміна виробництва, своєчасне перерозподіл ресурсів, технологічне маневрування, включно з вибором сортів, термінів та способів проведення робіт, прийомів обробітку сільськогосподарських культур, маневрування поголів'ям тварин. Аналізуючи можливе поведінка підприємств у тих чи інших умовах, керівні органи з допомогою економічних важелів.


1.   >Природно-економические умови господарства

1.1      Загальні відомостей про СПК «Ювілейний»

>Землепользование господарства лежить у південно-західній частиніБольшемуртинского району. Центральна садиба лежить у з.Лакино в 25 кілометрів від районного центру п. ВеликаМурта, в 93 кілометрів від найближчій залізничної станції крайового центру р. Красноярська. Пункти здачі основної сільськогосподарської продукції перебувають: зерна – в ХППЮксеево в 49 кілометрів від центральної садиби, молока – до селища ВеликаМурта в 25 кілометрів від центральної садиби.

Провідною галуззю господарства є молочно-м'ясне тваринництво, з досить розвиненим рослинництвом.

1.2 Клімат

СПК «Ювілейне»Большемуртинского району лежить у Красноярськомулесостепном рівнинному окрузі. Клімат різкоконтинентальний. У лісостеповій зоні розміщено основне сільськогосподарське виробництво. Сума позитивних температур становить 1600-1800 проз. У лісостеповій зоні можна вирощувати різні зернові і зернобобові культури, кукурудзу на силос, корені, багаторічні іоднолетние трави.

Таблиця 1

Кліматичні показники

Показники

1

Середньорічна температура повітря, 0 З

2

Сума позитивних температур у період понад десять0 З

1600-1800проз

3

Сума опадів протягом року, мм

>300-470мм
4 Тривалістьбезморозного періоду, дні
5

Тривалість періоду (дні) з температурою:

понад десять0 З (активна вегетація)

понад п'ять0 З (вегетаційний період)

більш 00 З (теплий період)

6

Сума опадів із температурою понад десять0 З, мм

>200-240мм
7 >Гидротермический коефіцієнт (ГТК) 1,2-1,4

1.3      Характеристика грунтів ріллі СПК «Ювілейний»

У СПК «Ювілейне» є 2 виду грунтів:

- темно-сіраоподзоленная

- чорноземвищелоченний

>Темно-серие грунту ставляться до високогумусним і потужнимразностям (гумусовий обрій 35 -65см)

По запасу гумусу в метровому шарі сірі лісові грунту Сибіру багатшими своїх аналогів в Європейській частині країни.

Причому цих грунтах в шарі 0 -20см у Середній Сибіру запас гумусу більший, ніж у західною та східною Сибіру. По запасам азоту сірі лісові грунту Середньої Сибіру поступаються аналогічнимпочвам Західного Сибіру, але перевершують такі грунту Східного Сибіру.

Найбільше фосфору міститься у темно-сірих лісових грунтах.

За рівнемгумусированности сірі лісові грунту поділяються втричі підтипу світло-сірі, сірі і темно-сірі лісові грунту - з різною міроюоподзоленности - слабко, середньо ісильно-оподзоленние. Сірі лісові грунту, особливо підтипи сірих і ясно-сірих, є здоминантов вподтаежной зоні, хоча ступінь їх розораності вподтайге і тайзі нижче, ніж рідше можна зустріти темно-сірих. По Даним П.І.Крупкина, Г.П.Пахтаева, В.В.Топтигина (1991), серед орних масивів в зонах тайги іподтайги світло-сірі і сірі грунту займають 20.8 %, а темно-сірі - 18.9 % від ріллі цих зон. У лісостеповій зоні сірі і темно-сірі грунту поширені меншою мірою, хоч і займають суттєвий питому вагу в ріллі зони, відповідно, 2.4 і 10.3%.

Погранулометрическому складу абсолютна більшість сірих лісових грунтів належить дотяжелосуглинистим і глинистим обходу щодо слабкої диференціацією ґрунтових профілів, особливо в їх формуванні накоричнево-бурих глинах.

Фізичні властивості всіх грунтів, як відомо, залежать переважно відгранулометрического складу і рівня їхгумусированности.

У зв'язку з важкимгранулометрическим складом і бідністю гумусом ясно-сірих і сірихоподзоленних грунтів, за її використанні в ріллі зазвичай слабкаоструктуренность, підвищена щільність, зниженапорозность і водопроникність, несприятливий водно-повітряний режим. Через війну – знижений природне, і ефективне родючість. Угумусированних темно-сірих грунтах сув'язь фізичних іводно-физических властивостей сприятливіший у розвиток рослин.

>Черноземи. Ґрунти даного генетичного типу панують в лісостеповій і плюндрує степовий зонах, займаючи серед орних масивів, відповідно 80.7 і 100 %. Зустрічаються ці грунтів та на відкритих природних масивах зониподтайги, тяжіючи до південним схилах. Ця теоріярастительно-наземного походження чорнозему під покровом трав'янистоюлугово-степной рослинності в час загальновизнаною.

Площа розораних чорноземів у цій зоні становить 201.9 тис. га чи 10.9 % (>Крупкин,Пахтаев, Клишоногий, 1991).

>Морфологический профіль чорноземів досить простий, де можна виділити горизонти А - АВ - У - З.Черноземи діляться втричі основних підтипу:оподзоленние, звичайні івищелоченние. Останні є переважнимподтипом в лісостепу. Крім того степовій зоні зустрічаються чорноземи південні, але в низькозакарбоначенних породах лісостеповій зони - карбонатні.

Обрій У у звичайних чорноземах є перехідним від гумусового шару до материнських породі і має буру забарвленняпилеватую структуру, слабке ущільнення, порівняно не велику потужність, свіжі коріння,карбонати у виглядіпсевдомицелья чи дифузно. У чорноземахвищелоченних іоподзоленних обрій єиллювиальним обрієм бурої чикоричневато-бурой забарвлення,ореховатой структури, ущільненого складання, різною потужності,бескарбонатний. Потужність горизонту,ореховатость і щільність визначаються інтенсивністю процесів вилуговування іоподзоливания. У чорноземахвищелоченних рН перебуває у нейтральному чи близький до нейтральному інтервалах, у звичайних - в нейтральному –слабощелочном. Відповідно до невисокою кислотністю грунтового розчину високі показники ступеня насиченості підставами.

Землі СПК «Ювілейний» перебувають у схилах. Ерозія грунту відбувається як водна, і вітрова (комплексна). У зоні комплексної ерозії слід застосовувати обробку грунтів та посів впоперек схилів чи з контуру, впроваджувати грунтозахисну технологію обробітку грунту і підвищувати в сівозміни питому вагу культур суцільного посіву, багаторічних трав, і навіть роль розворотного розміщення парів і посівів.

Таблиця 2

>Агрохимические показники грунтів

Назва грунту Площа, га Зміст гумусу (%) впахотном шарі Потужність гумусового горизонту, див рН грунтового розчину >Подвижние форми мг/100 г

NO3

>P2>O5

K2>O

>1.Темно-сераяоподзоленная 2156 6,5-9,3 35-65 5,4-6,6 1,8-2,9 7,5-10 8
>2.Черноземвищелоченний 3203 9,8 20-50 6,2 1,6-1,9 10,9-19,1 10,5-12,6

2. Земельні ресурси господарства, продуктивність ріллі

У СПК «Ювілейний» площа земель сільськогосподарського призначення займає7856га, їх ріллі займають5638га. Отже, територія освоєна 64,9%.

2.1Экспликация земель

У СПК «Ювілейний» площа земель сільськогосподарського призначення займає7856га, це тільки 64,9% від усієї території господарства. Ліси й лісонасадження займають3936га, що становить 32,5% від усієї території господарства. Болота займають10га, що становить 0,1% від усієї площі. Можливо збільшення ріллі з допомогою рубки лісу, недоцільним буде висушування болота і меліорація земель які перебувають під водою, бо витрачено багато коштів у: техніку, ПММ, зарплатню робочим, а19га ріллі не покриють ці витрати.

Таблиця 3

>Экспликация земель СПК «Ювілейний» за2007год

Земельні угіддя Площа, га У % до спільної земельної площі
Усього землі: 12109 100

>1.Сельскохозяйственние угіддя, їх:

>Пашни

>Залежь і переліг

Сади і ягідники

Сінокоси

>Пастбища

7856

5638

1093

1125

64,9

46,6

9,0

9,3

>2.Приусадебние ділянки і землі, перебувають у особистому користуванні 80 0,6
>3.Леса і лісонасадження 3936 32,5
>4.Болота 10 0,1
>5.Под водою 9 0,1
>6.Прочие землі 218 1,8

2.2 Врожайність сільськогосподарських культур. Структура

ріллі та посівів

Структура ріллі – це співвідношення площ під сільськогосподарськими культурами і чистими парами, виражені у відсотках загальній площі ріллі.

Структура посівних площ – це співвідношення площ під різними сільськогосподарськими культурами виражені в га чи відсотках загальної площі посіву.

Таблиця 4

Співвідношення основний рахунок і побічної продукції

ПшеницяЯровая >Озимая жито Ячмінь >Овес
1: 2 1:2,0 1:1,4 1:1,5

У СПК «Ювілейний» в2005году врожайність зернових і зернобобових становила 28,8 ц/га. Проте вже2006году врожайність впала до 18,9 ц/га, але вже2007году бачимо підйом врожайності до 29,1 ц/га, це 0,3 ц/га більше, ніж у2005году і 10,2 ц/га більше, аніж2006году. Середня врожайність зернових і зернобобових протягом трьох років становила 25,6 ц/га., аМанском районі середня врожайність зернових і зернобобових становила 14,6 ц/га.

У2005году врожайність кукурудзи становила 284 ц/га, проте бачимо, що врожайність з кожним роком падає, це у2006году врожайність впала на13 ц/га, проти2005годом і становить 271 ц/га, а2007году на 18 ц/га проти2005годом і становить 266 ц/га. Середня врожайність кукурудзи протягом трьох років становить 273,67 ц/га., аМанском районі кукурудза не сіється.

Врожайність багаторічних трав на сіно в2005году становила 23,4 ц/га, а2006году врожайність впала на 9,7 ц/га і становить 13,7 ц/га, а2007году врожайність становила 17,6 ц/га, це 5,8 ц/га менше проти2005годом, але 3,9 ц/га більше, порівняно з2006годом.

Середня врожайність багаторічних трав на сіно протягом трьох років становила 18,24 ц/га, аМанском районі 11,4 ц/га.

Врожайність багаторічних трав на зелений корм в2005году становила 149,9 ц/га, а2006году врожайність знизилася і становить 139,7 ц/га, але вже2007году бачимо, що врожайність підвищилася на 2,5 ц/га проти 2005 роком, і на 12,7 ц/га порівняно в2006годом і становить 152,4 ц/га.

Середня врожайність багаторічних трав на зелений корм становила 147,34 ц/га, аМанском районі не сіються багаторічні трави на зелений корм.

Врожайність однорічних трав на сіно в2005году становила 19,1 ц/га. У 2006 році ми бачимо, що врожайність зменшилася на 4,1 ц/га проти2005годом і становить 15 ц/га. На2007году вона почала вище на 2,3 ц/га проти 2006 роком, але вже менше на 1,8 ц/га проти2005годом і становить 17,3 ц/га.

Середня врожайність однорічних трав на сіно протягом трьох років становила 17,14 ц/га, аМанском районі не сіютьсяоднолетние трави на сіно.

Врожайність однорічних трав на зелений корм в2005году становила 162,5 ц/га. У 2006 році ми бачимо, що врожайність зменшилася на 14,7 ц/га проти2005годом і становить 147,8 ц/га. На2007году вона почала вище на 17,6 ц/га проти 2006 роком, і 2,9 ц/га проти2005годом і становить 165,4 ц/га.

Середня врожайність однорічних трав на зелений корм протягом трьох років становила 158,57 ц/га, аМанском районі середня врожайність однорічних трав на зелений корм протягом трьох років становила 107,2 ц/га.

У порівняні зМанским районом, СПК «Ювілейний»Большемуртинского району є рентабельним, і перспективним господарством. З добре розвиненим рослинництвом.


Таблиця 5

Структура ріллі та кількість продукції отриманої роком

складання курсової роботи.

Найменування культури Структура ріллі Середня врожайність за 3 року, ц/га Отримано продукції господарстві, ц
га % основний побічної
Зернові і зернобобові, всього 2815 49,9

в т. год.:

ярова пшениця

1991 35,8
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація