Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Альтернативні сільське господарство


Реферат Альтернативні сільське господарство

>Зміст

>Вступ

1.Види альтернативногосільськогогосподарства

1.1Біологічнеземлеробство

1.2Органічне таорганобіологічнеземлеробство

1.3Біодинамічнеземлеробство

1.4Екологічнеземлеробство

2.Основнінапрямиекологічноїстабілізаціїагроекосистем

3.Альтернативний методзахистурослин

>Висновок

Списоклітератури


>Вступ

>Традиційнесільськегосподарствомаєпростіпріоритети:максимальнийврожай занайменшихвитрат роботи іповногоігноруванняможливоїдеградації природногосередовища.

У XXIстоліттялюдствоввійшло ізусвідомленням двохважливихположень. Цеконцепціяпродовольчої безпеки іконцепціяємності природногосередовища, щозабезпечуєвиживаннялюдства.Продовольча безпекаявляє собоюсуспільно-технологічну систему,покликану забезпечитивиробництвопродуктівхарчування вкількості,достатній длябудь-якоїокремовзятої країни йлюдства вцілому.Забезпечення продуктамихарчуваннявідповідно домедичних норм,гарантованапродовольча безпекаєзавданням урядубудь-якої держави.Природно, щочисельність населення при такомупідході,якийвиключає голод, неможе бутинескінченно великою.Цячисельністьвизначаєтьсяємністю природногосередовища,тобтонаявністю територї,природнихресурсів йтехнологічнихзасобів длявиробництвапродуктівхарчування. Таким чином, як планета вцілому, то йокреміїї реґіонимаютьпевнуємністьвиживання як граничнодопустимучисельністьнародонаселення, якої можна забезпечитипродовольством прираціональномукористуванніприродними ресурсами.

>Такераціональнесільськогосподарськекористуваннярозуміють яктривалезбереження длянащадків природногосередовища вневиснаженому й незабрудненомувідходами й токсикантамистані.Воно Веде донеобхідностідотриманнявимогекології привиробництвіпродуктівхарчування.Екологічнийімператив на початку XXIстоліттястаєпровіднимкритеріємоцінкирослинницьких йтваринницькихтехнологій.


1.Види альтернативногосільськогогосподарства

1.1Біологічнеземлеробство

яксамостійнийнапрямокбіологічнеземлеробство було бзапропонованеЛемер-Буше в 1964році.Вонопередбачаловідмову відзастосуваннямінеральнихдобрив,пестицидів таіншиххімічнихпрепаратів.Родючістьґрунтупідтримуєтьсявиключно зарахунокорганічнихдобрив: гною,сидератів й т.п. Дляприскореннямобілізаціїпоживнихречовингнійобов'язковокомпостується,проходячи при цьомуаеробнийрозклад.Гній тасидерати длякращого контакту ізповітрямзакладаються вґрунтлишеповерхнево.Колозасобівборотьби ізбур'янами ішкідникамиобмежуєтьсянетоксичними числаботоксичнимиречовинами.Переваганадається при цьомубіопрепаратам:відваришретруму,тютюну,кропиви,полину,хвощів.Великезначення вбіологічномуземлеробствівідводитьсясівозмінам.

1.2Органічне таорганобіологічнеземлеробство

>Ця системаявляє собоюамериканськийваріантбіологічногоземлеробства іпринципово невідрізняється віднього. Туттакожвиключаєтьсязастосуваннямінеральнихдобрив йпестицидів, але йекологічнівимогименшжорсткі.Заборона навикористаннямінеральнихдобривобмежується лише фатальністю,якийпередуєзборуврожаю наданомуполі.

>Органобіологічнеземлеробствозасноване напрацях X.Руша та X. Мюллера й особливопопулярне вкраїнахЗахідноїЄвропи. Зпоглядуагроекологіїценайбільш продумано систему, Якадозволяєконтролюватиприродністькругообігівречовин вагроекосистемах шкірногоокремогогосподарства.Біологізаціявиробництва вційсистемідосягається шляхоммаксимальноїстимуляціїдіяльностіґрунтовоїмікрофлори. Для цогосівозмінинасичуютьсябобовими культурами такормовими злаками.Гній тадозволені длязастосуваннянесинтетичнідобрива (>томасшлак,доломіт,вапняки)закладаються вґрунтповерхнево. Удеякихгосподарствахзастосуваннясинтетичнихмінеральнихдобривзабороненеповністю, й тодінавітьгнійкупується лише на тихий фермах, щопрацюють засистемою альтернативногоземлеробства.

1.3Біодинамічнеземлеробство

>Основні ідеїцієїсистеми булизакладеш впублікації Р. Штайнера (1924), Якамістила багатооригінальнихелементів.Біодинамічнеземлеробствозорієнтованеперш на навикористаннябіоритмів,властивих землі такосмічномупростору.Ретельновраховуються йциклиМісяця.Ідеяцямаєсенс йперегукується ізпрацями ОЛ.Чижевського (1976). У наш годинубіодинамічнеземлеробстворозвивається вкраїнахЗахідноїЄвропи іінодідаєнепоганірезультати. Так, було бперевірено залежністьврожаюкукурудзи від 18- та6-річнихциклівМісяця.Цяперевірка показала, щопікимаксимальнихврожаїв дійсноповторюютьсякожні 18-19 років йохоплюютьпослідовно5-8-річніцикли, щовідповідає годинимінімальнихмісячнихдеклінацій.Цілкомраціональнарекомендаціябіодинамічногоземлеробстващодозастосування дляпідживленняґрунтуборошна ізводоростей удозі до 600кг/га, якувміщуєвеликукількістьмікроелементів. разом із тімзапропонована системавключаєвикористанняособливихбіодинамічнихкомпостнихпрепаратів зрослин (>кропива,хвощі, пижмо,валеріана),заготівлю тавиготовлення якіпроводять упевнітерміни, котрівизначаютьсяпевнимрозташуваннямнебеснихсвітил, щозабезпечують ">активізацію"цихкомпостів.Цячастинабіодинамічногоземлеробства вприхильниківтрадиційнихтехнологійвикликаєвеликісумніви.


1.4Екологічнеземлеробство

>Цейнапрямокскладаєаморфнугрупутехнологій таідей, котріпередбачають тих чиіншізасобиекологізаціїземлеробства. Доньогоприєднується системаАNOG-комітету ізвирощуванняовочів йфруктів зприроднимиякостями.Звичайно,значнаувага тутприділяєтьсядотриманнюсівозмін, котрімаютьзабезпечуватизбереженняприродноїродючостіґрунту. Урядівипадківцемайже Єдинийелемент таких систем.Додатково врядііншихвипадківвдаються донасиченнясівозмінибобовими культурами, причомупідбирають їхнього так,щоб смердоті малікореневісистемирізноїглибини.Нерідкоодне-два полявідводяться подсидерати, котріпереорюють не лишевосени, але й і весною.Обробітокґрунту векологічномуземлеробствімінімізований.Вінполягає вспушуванні, убезвідвальнійоранці тадискуванні.Боротьба ізбур'янами проводитисяголовним чиноммеханічними ібіологічними методами.Деяке збільшеннязасміченняпосівів векологічномуземлеробствівважаютьнавітьпозитивнимявищем,оскільки воно тазнижуєерозіюґрунту.

>Реальніферми, щопрацюють умежах альтернативногоземлеробства, недотримуються таксуворооднієї ізцих систем, апоєднують їхніокреміелементи. Так було вАнглії на початку 1980-х роківбіофермизаймалиплощу в 2400 га,дотримувались4-піль-ноїсівозміни івикористовували якдобривагній, солому,фосфорит,морськіводорості таіншіприродніречовини.Обсягипродовольства, щовиробляється в всіх системах альтернативногоземлеробства,поки щоневеликі: США - 2,4%, українахЗахідноїЄвропи - 0,1-0,8%. Цепояснюєтьсяпереважнонизькоюекономічноюрентабельністю такихгосподарств,хочаціни набіологічночиступродукцію в 1,5-2 разивищі, ніж назвичайну.

Уостаннєдесятиліттяальтернативнеземлеробствопочалонабувати всебільшоїпідтримки яктаке, щозабезпечуєодержанняекологічночистоїпродукції. УЕстонії із 1травня 2001 рокупочавдіятиспеціальний закон,якийпідтримуєорганічнесільськегосподарство. УНімеччинікількістьсільськогосподарських ферм, щоведутьальтернативнеземлеробство,зросла до 10,5тисяч призагальнійплощі земель у 0,5 млн. га.Вонипочаливиробляти 2,4%усієїсільськогосподарськоїпродукції,хочаекономічнийдохід таких ферм усередньому на 11,5%нижчий, ніждохід ферм, - щопрацюють засистемоютрадиційногоземлеробства.

>Альтернативнісистемиземлеробствазазнають критики. У.Бурт та X.Бейтц (1988)підкреслювали, щобезпечністьцродукції, Якаотримується від альтернативногоземлеробства,лишеуявна. Так,фітопатогеннігриби врядівипадківпродукуютьмікотоксини, котрієсильнодіючимиотрутами.Екскрементиплодожеркияблуневоїмістятьканцерогенніречовини.Господарства, щопрацюють засистемою альтернативногоземлеробства,страхуються відепіфітотій лише тім, щознаходяться воточенні ферм, котрівикористовуютьзасобихімічногозахистурослин.

>Прихильники альтернативногоземлеробстварозуміли ірозуміють, що Поверненняекстенсивнихметодівведеннясільськогогосподарства немає й бути неможе. Для цого немає аніприродних, анісоціальних умів.Потрібнестворенняпринциповоновоїтехнології, Яка бвідповідалаконцепціїотриманняекологічночистихпродуктів векологічнобезвідходномувиробництві.

У цьому напряміпредставляютьінтереспідходи так званогокомпромісногоземлеробства.Розробкакомпромісногоземлеробствавідбуваласяприблизно ізкінця XVIIIстоліттяодночасно вкраїнахЗахідноїЄвропи таРосії.Ідеякомпромісуполягала увключенні довикористовуванихзасобіввпливу на полі тасільськогосподарськірослини такихзасобів, котрі разом ізмаксимізацієювиходупродукціїзапобігали чихоча бсповільнювалитемпивтратиріллеюголовноїспоживчоїякості -родючостіґрунту й непризводили б додеградації природногосередовища вагросфері.

Одним зваріантівкомпромісногоземлеробстває система адаптивногорослинництва,розробленаО.О.Жученком (1988-1990).Адаптивнерослинництво -цесукупністьіндустріальнихсільськогосподарських систем ізвисокоюпродуктивністю, щовідповідаєприроднимумовам й непорушуєекологічноїрівноваги. Таких системахскороченевикористаннямінеральнихдобрив. Уціломуадаптивнерослинництвомаєспиратися й на сорті нового типу.Замістьінтенсивнихсортів на поляповинні прийти сортіадаптивні.Адаптивний сорт, на думкуО.О.Жученка таБМ.Міркіна, винен матіртакіособливості: 1) великаекологічнапластичність,унаслідок чогодаєврожаї приширокійамплітудізміни умів; 2)скоростиглість; 3)висока конкурентнаспроможністьщодобур'янів йстійкість дошкідників тахвороб; 4)високагосподарськаврожайність,тобтовисокачастка тихийчастийрослин, котрівикористовуютьсялюдиною -насіння,бульби й т.д.; 5)реактивність наполіпшення умівпроростання; 6)придатність длявирощування разом ізіншими сортами чинавіть ізіншими культурами,тобто великаценотичнасумісність.

Такихсортівсучаснерослинництво немає. У СШАвиникнапрямок адекватнихтехнологій усільськомугосподарстві, одним зкомпонентівякогоєорієнтація намісцевіресурси - сорті тапороди. У наш одну годину на США подкерівництвом Р.Набханарозпочатапрограма ">Пошуктубільногонасіння",реалізаціяякоїможедопомогтиповернутивиробництво ">сімейних", народнихсортів,дещоменшпродуктивних,протевнаслідоквнутрішньогогенетичногорізноманіття!значностійкіших добур'янів,шкідників,хвороб йзмінирежиміввирощування. Націлому всільськомугосподарстві СШАпростежуєтьсячіткийперехід доаграрноїекономіки, подякоюрозуміютьрослинництво ітваринництво,засновані наприродних системах.Аграрнаекономікарозвивається напротивагуіндустріальномусільськомугосподарству.КолисьКЛ.Тимірязєв (1917-1920) писавши: ">Володінняземлею не лише право чипривілей, аважкийобов'язок,якийтягне відповідальність перед судомнащадків".Ці слова вперіод переходу доринковоїекономіки особливоактуальні.


2.Основнінапрямиекологічноїстабілізації агроекосистем

Дляпокращанняякості іекологічноїчистотисільськогосподарськоїпродукції тазбереженняагроресурсівтребавпроваджуватиагроекологічніпідходи доведеннясільськогогосподарства.Ціпідходи непотребують великихінвестицій, незнижуютьвихідпродукції, котра стані болеерентабельною.

Одним знапрямківсталогорозвиткуагросферимає статіоптимізаціяструктурисільськогосподарськихекосистем. Хочапротягомостанньогодесятиріччядосягнутозначнихуспіхів увивченніагроекологічних систем, лишевідносно невеликачастинацих знаньреалізована напрактиці.

>Необхіднопідкреслити:агроекосистема -цедоситьскладна система,створена подвпливомприродних такліматичнихфакторів йдіяльностілюдини.Агроекоеистемаєприродним комплексом, вякому усіосновнікомпоненти:рельєф,клімат, води,ґрунти,рослинний йтваринний світлоперебувають ускладнійвзаємодії тавзаємообумовленості,створюючиоднорідну заумовамирозвиткунерозривну систему.

Ландшафт незалишаєтьсянезмінним.Використанняресурсовідтворювальноїсистеми ландшафтузмінюєтією чиіншоюміроютакож йогоскладові. Уагроландшафтахприроднарослинністьнайчастішезамінюється накультурну. Тому дляландшафтів, щовикористовуються як,сільськогосподарськіугіддя, запитання їхньогоохоронинеобхіднорозглядати як захист віддеградації впроцесівикористання.Такийпідхідпотребуєзастосуваннятехнологій, котрі бураховувализбереженняресурсовідтворювальнихвластивостейскладної, точнозбалансованоїсистеми,якоює ландшафт.

>Зміна того чиіншого компонентаагроландшафту читехнологій йоговикористаннязавждипозначається не так наньому самому, але вінших ландшафтах. Цесвідчить, щоіснуєвзаємозв'язок якміжелементами ландшафту, то йміж ландшафтами.Наприклад, збільшеннявнесенняорганічних ймінеральнихдобриввиявить собі не є лишезбільшеннямврожаю з полів, але й іінтенсивнимцвітіннямводойм, котрі разом здощовими водами, щостікаютьзісхилів,надходять йречовини, котрістимулюютьрозвитоксиньо-зеленихводоростей.Зміниагротехнікиобов'язковопозначаться нарозвитковіерозійнихпроцесів,змініводностірічок.

>Зростанняінтенсивності руху автотранспорту намагістральнихавтошляхахпосилюєзабрудненняґрунтовогопокриву йрослин з полів, котріприлягають доцихшляхів, - аце негативновідбивається наякостівирощеної тамрослинницькоїпродукції йопосередковановпливає наздоров'я людей. Такихприкладів можна навести багато. З цоговипливаєвисновок;створеннябудь-якоїтехнологіївикористання територї, вод й земель виннезавждивраховувати якскладнийзв'язокелементівприроди лише у ландшафтах, то й їхньогозв'язокміж собою.

>Реалізаціябудь-якихсільськогосподарськихпроектіввимагаєекологічногомоделювання йпрогнозуваннянегативнихзмін, щоможутьвиникнути.Необхідний постійнамоніторинг зацимизмінами,проведеннязаходівщодорегулюванняагроландшафту,підтримки йоговідтворювальнихвластивостей на оптимальномурівні.

>Агроландшафтиє системами, щобезперервновідтворюютьвластивості таумови,необхідні самихіснуваннялюдини.Тобтопідтримуютьвисокуродючістьґрунтів,запобігають їхньогоерозії тадеградації,зберігаютьхімічний табіологічний складповерхневих йґрунтових вод,відтворюютьдику флору та фауну.

>Ґрунти,біота,природні водиагроландшафтуберуть доля впроцесі йогосамоочищення.Внаслідокобмінівречовиною таенергією, котрівідбуваються вмежахагроландшафту йміжприродними ландшафтами, станнавітьдоситьвіддалених від васландшафтних системможесуттєвовпливати нанавколишнєсередовище. Томупостає проблемаповсюдноїохорони,ландшафтів якмеханізмівзагальноїглобальноїсистемивідтворенняфундаментальних,найнеобхідніших для життявластивостейнавколишньогосередовища: газового складуатмосфери,хімічного йбіологічного складуґрунтів й .вод, теплового режиму таін.

Наособливуохоронузаслуговуютьагроландшафти.Вонизаймаютьбільшу й доти жосновнучастину територї України йпостійнозмінюються.Від їхнього станузалежить не лишезбереженнянавколишньогосередовища, а і забезпечення населенняякісними продуктамихарчування.

>Ґрунтовийпокрив -базовий компонентагроландшафту,основнийзасібсільськогосподарськоговиробництва, відстануякогозначноюміроюзалежитьпродуктивністьагроекосистем.Самеґрунтєсередовищем, якузабезпечуєпостійнувзаємодіюмалих й великихбіологічнихкругообігівречовини вагросфері,забезпечуєконцентрацію йнакопиченнявологи,поживнихречовин.Вінзразковообслуговуємеханізмвзаємодіїміж геосферами -утомучислілітосферою,педосферою,гідросферою,атмосферою - із одного боці, йбіотою в всіхїїпроявах,включаючи ілюдину, - ізіншого. Таким чином,ґрунтовийпокривмає не лишесутоагроландшафтне, але й іуніверсальнебіосфернезначення.

>Екологічноїстабілізаціїагроландшафтів можнадосягти:

-оптимальноюпросторовоюорганізацією земельніресурсіврізноманітногопризначення;

-екологічнозбалансованимспіввідношеннямміжорними землями таіншимиугіддями ізурахуваннямприродоохоронноїспрямованостіландшафтів;

-зменшеннямрозораності територї;

-збільшеннямлісистості зарахуноклісовихсмугрізногопризначення,залісеннясильноеродованих,заяружених,піщаних,деградованих земель;

-розміщеннямсівозмінрізноїспеціалізації йсільськогосподарськихугідь ізурахуваннямґрунтово-ландшафтних:факторів йконтурноїорганізаціїземлекористування;

-створеннямводоохоронних зонбілямалихрічок йструмків,водоймищ,воднихджерел;

-організацієюмікрозаповідників длязбереженнязапилювачів йентомофагів;

-формуваннямрекреаційних зон йприроднихпарків. Системновирішуватитакі заподіяння вагроландшафтахдаєзмогуґрунтозахиснаконтурно-меліоративна системаземлеробства. Основаїї -диференційованевикористання земельніресурсів ізурахуваннямґрунтово-ландшафтнихфакторів,контурна організація територїземлекористування,застосуванняоптимальноїструктурипосівнихплощ йсівозмін,протиерозійнихтехнологійобробіткуґрунту,досягнення, якмінімум,бездефіцитного балансу гумусу йосновнихпоживнихречовин,виведення із активноговикористанняеродованих йерозійнонебезпечних земель,створенняводоохоронних йрекреаційних зон.

Законтурно-меліоративноїорганізації територїсівозміниокремі поля йробочі ділянкиорганічновраховують структуруприроднихландшафтів. ПриВикористанніґрунтозахиснихтехнологійвирощуваннясільськогосподарських культурзабезпечуєрегулюванняповерхневого стоку,зниження діїерозійнихпроцесів,запобіганнязабрудненнюводнихджерелерозійнимматеріалом йагрохімікатами.

>Надзвичайноважливу роль дляагроландшафтів уформуванні їхньогоґрунтозахисної,вологонакопичувальної,природоохоронноїпросторовоїструктуривідіграютьфакторипостійної дії. Такими чинникамиє системаполезахисних таіншихзахиснихлісовихнасаджень укомплексі ізгідротехнічнимипротиерозійнимиспорудами.

>Державнівладніструктуриповиннізабезпечуватиналежнеуправліннявикористанням йохороною земель,збереженням йвідтвореннямїхніхкориснихвластивостей -незалежно від формвласності на грішну землю тагосподарювання наземлі.

Насталанеобхідністьрозширитимасштаби тапіднестирівеньдосліджень,спрямованих на забезпеченняраціональноговикористання земель таіншихприроднихресурсів за принципами їхньоговідновлюваності.Тобтоформуватиагроекосистеми ззростаючоючасткоюбіологізації всіхтехнологічнихпроцесів.

>Такідослідженнямаютьбазуватися набагатоваріантнихпошукахшляхівстворенняоптимальноїструктуриагроландшафтів - ізрозробкою ряду моделей ізкількомасценаріямидосягнення мети.

>Відхімічного методузахистурослинжодна ізкраїнпоки що невідмовляється, й тому вумовахмасовогозастосуванняпестицидівнеобхіднарозробкаприйомівобмеження тараціонального й болеебезпечного їхньоговикористання. До такихприйомів належати:

-використання всистемізахистурослинпестицидів, котріпройшлидержавніреєстраційнівипробування (>визначенняефективності тарегламентівзастосуванняпестицидів;оцінка негативноговпливупестицидів наздоров'ялюдини,розробкагігієнічнихнормативів,санітарних норм й правил;екологічнаоцінкарегламентівзастосуванняпестицидів) йекспертизурезультатівреєстраційних іспитівпестицидів (>державнаекологічнаекспертиза,токсико-гігієнічнаекспертиза іекспертизарегламентівзастосуванняпестицидів) таотримали спе-ціальнуліцензію назастосування;

-суворедотримання правилтранспортування йзберіганняпестицидів та їхньогоутилізації вразізакінченнятермінузберігання;

- практикасуцільниххімічнихобробок упевнікалендарністроки-має бутизаміненавпорядкованимзастосуваннямпестицидів наосновіоцінкиекологічноїситуації й лише занаявностіфактичноїзагрозизниженняврожаю;повиннівраховуватисячинникиприродноїрегуляції,чисельностішкідливихорганізмів ізметоюобґрунтованогоскасуванняранішезапланованиххімічнихобробок;

-застосуванняпестицидів дляпрофілактикиспалахівінфекції чимасовогорозмноженняшкідників уже на їхнього початку;

-удосконаленняхімічнихзасобівзахистурослин - синтезнестійкихпрепаратів, котрішвидкорозкладаються,маютьвибірковудію,безпечні дляхижаків йпаразитівшкідників, дляіншихкориснихвидів;максимальнезниженнятоксичності дляорганізмулюдини йтеплокровнихтварин;

-удосконалення форм,способів й тактикизастосуванняпестицидів (>використаннярозчиннихпорошківгранульованихпрепаратів йконцентратівемульсій;перехід до малого іультрамалооб'ємного локальногообприскуванняназемноюапаратурою;зменшеннякратностіобробок шляхом плановогочергуванняпестицидіврізниххімічних груп таін.);

-інтегруванняхімічного методу,тобтопоєднання його ізіншимиіснуючими методамизахисту,рослин (>організаційно-господарським,механічним,фізичним,агротехнічним табіологічним);

-проведенняпостійногоскринінгупестицидів урізних субстратах (>сільськогосподарськійпродукції,воді,повітрі,ґрунті).

>Всіціприйоми - основараціоналізаціїхімічного методузахистурослин тазменшення негативноговпливупестицидів нанавколишнєсередовище,організмлюдини йтеплокровнихтварин,кориснуентомофауну.


3.Альтернативний методзахистурослин

>Альтернативоюхімічного методуєбіологічний захистрослин відшкідників,хвороб табур'янів.

>Практичназацікавленістьбіологічним методомзумовлена тім, щовійбезпечний длялюдини йтеплокровнихтварин.Агентибіологічногозахисту незабруднюютьнавколишнєсередовище,проявляютьвисокуселективність,зручні длямасовоговиробництва тамаютьневичерпніресурси для цого. Вісьчому такоговажливогозначеннябіологічномузахистурослиннадаютьекологічнорозвинені країни. В частности, вположенні,прийнятому вдепартаментіземлеробства США,зазначається, щосучаснийбіологічний захистрослин,застосований йконтрольованийвідповідальноюособою,єекологічнобезпечною йпріоритетноюформою вдовготривалихпрограмахборотьбизішкідливимиорганізмами.

>Слідвідзначити, щонинішніхумовахзастосування самоголишебіологічного методуще недаєзмогиповноюміроюзахиститисільськогосподарські культури відшкідників тахвороб. Тутвідіграютьпевну рольматеріально-технічнітруднощі вреалізаціїбіометоду йбезпідставний скепсисщодо йогоефективності.Сьогоднілишеінтегрований захистрослин,якийєідеальноюкомбінацієюбіологічних,агротехнічних,селекційно-генетичних,хімічних таіншихметодів,спрямованихпроти комплексушкідників тахвороб уконкретнійеколого-географічнійзоні напевнійкультурі, й приякомуздійснюєтьсярегулюваннячисельностішкідливихвидів доекономічного порогушкодочинності йзбереження діїприроднихкориснихорганізмів, ставити надійназаслін передшкідниками тахворобамисільськогосподарських культур.

>Щодоперспективи, тобіологічний захистрослинрозглядається як шлях умайбутнє. Коли жстановить собоюбіологічний метод, чибіологічнаборотьба? Устатутіміжнародноїорганізаціїбіологічноїборотьби (>МОББ) записано, щотермін ">біологічнаборотьба"означаєвикористанняживихорганізмів длязапобіганнявтратам, котрізавдаютьсяшкідливимиорганізмами, атакожвикористаннябіологічноактивнихречовин, котрікеруютьповедінкоюшкідливихорганізмів, ізметоюрегулюваннячисельності їхньогопопуляції.

>Розглянемоконкретніосновніприйоми йметодибіологічногозахисту:

-використанняпаразитичних йхижихкомах (>ентомофагів);

-мікробіологічний метод (>використанняпатогеннихмікроорганізмів, котрівражаютьшкідливі длясільськогогосподарстваорганізми);

-селекційно-генетичний метод (>культивуваннястворенихгенетиками-селекціонерамистійких допошкодженняшкідникамисортівсільськогосподарських культур);

-біотехнічний метод (>регуляціяповедінкикомах тапорушенняпроцесів їхнього зростанню йрозвитку);

-генетичні, чиавтоцидні,методизахистурослин (>введення впопуляціюшкідниканежиттєздатних чибезпліднихособин,переважання впопуляціїсамців,моновольтинізм дляшкідників, щорозвиваються у двох й понадпоколіннях, й"навпаки,використанняцитоплазматичноїнесумісності,отриманнябездіапаузнихпопуляцій таін.);

-методимолекулярноїбіології тагенноїінженерії (>отриманнягенетичномодифікованих (>трансгенних)рослин,стійких дошкідливихорганізмів,гербіцидів);

-біологічнаборотьба ізбур'янами (>використаннякомах-фітофагів дляборотьби ізбур'янами).

>Наведеніпринципиекологічнобезпечноговеденнясільськогосподарськоговиробництва дозволятиотримативисоківрожаї,вберегтистабільністьсільськогосподарськихландшафтів тапоступово перейти на шляхсталогорозвиткуагроекосистем.


>Висновок

>Продовольча безпекамістить усобі не лишедостатнюкількістьпродуктівхарчування, але й ідостатню їхньогоякість.Продуктихарчуванняповинні бутицілкомбезпечними дляздоров'я. У даний годинуцявимоганайчастіше невитримується.

>Припущена при цьомуекологічнанедосконалістьтехнологійпризвела донеобхідностірозвитку альтернативногосільськогогосподарства.

>Альтернативнірослинництво ітваринництвокеруютьсяекологічнимімперативом тамістять двакомпоненти:

1)найбільшдоцільніспособивикористанняресурсів;

2)відтворенняресурсів та їхньогоохорона відвиснаження.

>Розробкаконкретнихтехнологій альтернативногоземлеробстватриває ужеблизько 30 років.Залежно відконкретнихрішень в альтернативногоземлеробствісклалосякількаосновнихнапрямків. Доосновнихвидів альтернативногосільськогогосподарства належати:біологічне,органічне,органобіологічне,динамічне таекологічнеземлеробство.

>Останнім годиноюнабуває широкоговпровадження система точногоземлеробства,основнимзавданнямякоїєоптимізаціявикористаннятехнологічнихматеріалів (>насіння,пестицидів йагрохімікатів) уконкретнійділянці полявідповідно довимог, котрівисуваються довирощуваноїсільськогосподарської культури, стануґрунту тазбереженнянавколишньогосередовища.Такастратегіявиробництварослинницькоїпродукціїдаєзмогуістотнозменшитивитрати натехнологічніматеріали,покращитиробоче йзберегтинавколишнєприроднесередовище. Система точногоземлеробстваєнадзвичайноактуальною іперспективною за всіх формвикористанняресурсівагробіоценозів. У Україніцейперспективнийнапрямоптимізаціїземлеробстваперебуває напочатковомуетапі імаєфрагментарний характер.

>Напрямом точногоземлеробстваєбіологічнеземлеробство, якузасноване назастосуванніорганічнихдобрив (перегною, торфу,сапропелів,сидератів,вторинноїпродукціїрослинництва таін.).Воноповністювиключаєзастосуванняотрутохімікатів йнеякіснихмінеральнихдобрив, але йвимагаєдотримання всіхтермінів,вимог дообробіткуґрунту й догляду зарослинами,застосуваннябіологічного методузахистурослин.

На шкода, відхімічного методузахистурослинжодна ізкраїнпоки що невідмовляється, й тому вумовахмасовогозастосуванняпестицидівнеобхіднарозробкаприйомівобмеження тараціонального й болеебезпечного їхнівикористання.


Списоклітератури

1.БілявськийГ.О. таін. Основиекології:Підручник. – До.: Ли-бідь, 2004. – 408 з.

2.БілявськийГ.О. таін. Основиекологічних знань. – До.: Ли-бідь, 2000. – 336 з.

3. Бойчук Ю.Д., Солошенко О.М., Бугай О.В.Екологія йохоронанавколишньогосередовища:Навчальнийпосібник. –Суми:ВТД „>Університетська книга", 2002. – 284 з.

4.Злобін Ю.О. Основиекології. – До.:Лібра, 1998. – 248 з.

5.Невелєв О.М.,ІвановаТ.В.,ФедоренченкоЛ.О. Основиекології таприродокористування:Навч.посібник. – До.:ТОВ "Богдана", 2000. – 144 з.


Схожі реферати:

Навігація