Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Агробіологічні та агротехнічні Особливості оптімізації прійомів вирощування Соняшнику, рицину, сафлору в умів південної підзони степу України


Реферат Агробіологічні та агротехнічні Особливості оптімізації прійомів вирощування Соняшнику, рицину, сафлору в умів південної підзони степу України

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ІНСТИТУТ ЗЕРНОВОГОГОСПОДАРСТВА

>УКРАЇНСЬКААКАДЕМІЯАГРАРНИХ НАУК

>АКСЬОНОВІГОРВІКТОРОВИЧ

>УДК 631.547:633.854.78:633.55:633.863.2

>АГРОБІОЛОГІЧНІ ТААГРОТЕХНІЧНІОСОБЛИВОСТІОПТИМІЗАЦІЇПРИЙОМІВВИРОЩУВАННЯ >СОНЯШНИКУ,РИЦИНИ,САФЛОРУ УУМОВАХПІВДЕННОЇПІДЗОНИСТЕПУ УКРАЇНИ

06.01.09 –рослинництво

>Автореферат

>дисертації наздобуттянауковогоступеня

докторасільськогосподарських наук

>Дніпропетровськ, 2008


>Дисертацієюєрукопис.

>Роботавиконана вІнститутіолійних культурУкраїнськоїакадеміїаграрних наук

>Офіційніопоненти: докторсільськогосподарських наук,професорТкалічІгорДмитрович,Інститут зерновогогосподарства УААН,завідувачлабораторіїагротехнікиолійних культур

докторсільськогосподарських наук,професор,академік УААН АдаменьФедір Федорович,Кримськийінститутагропромисловоговиробництва УААН,головний науковийспівробітник

докторсільськогосподарських наук,професорКостромітінВіктор Михайлович,Інститутрослинництва ім.В.Я.Юр’єва УААН,головний науковийспівробітниклабораторіїрослинництва йсортовивчення

>Захиствідбудеться “23“травня 2008 р. про 10годині назасіданніспеціалізованоївченої заради Д 08.353.01 вІнституті зерновогогосподарства УААН заадресою: 49600, м.Дніпропетровськ,вул.Дзержинського, 14.

Здисертацією можнаознайомитися убібліотеціІнституту зерновогогосподарства УААН заадресою: 49600, м.Дніпропетровськ,вул.Дзержинського, 14.

>Авторефератрозісланий “7” апреля 2008 р.

>Вченийсекретарспеціалізованоївченої заради,

докторсільськогосподарських наук О.Г.Мусатов


>ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

 

>Актуальність тими.Олійні культуриєджереломодержанняціннихолій,продовольчого татехнічногопризначення, атакожрослинногобілка, щовикористовується длягодівліхудоби,виготовленняпродуктівхарчування. Тому востанні рокта насвітовомуринкупродовольствазбільшивсяпопитсаме нажирирослинногопоходження.

>Середолійних культурособливезначення вхарчовійпромисловостізаймаютьсоняшник тасафлор, атехнічнійпромисловості –рицина.Вирощуваннясоняшнику тарицинитіснопов’язане ізпідвищеннямвиробництваолії, щонеобхідноздійснити зарахунок збільшенняврожайності. Алі увирішенні цого запитанняє ряд проблем.Збільшенняваловихзборів товарногонасіннясоняшнику в Україні заперіод 1996-2005 рр. від 2,0 до 3,7 млн. тонвідбулося зарахунокрозширенняпосівнихплощ, а чи неврожайності.

>Зростанняцін в Україні наенергоносії,добрива,засобихімізаціїобумовлюєвеликівитрати навирощуванняолійних культур.Маємісцетакожвисокийрівеньручної роботи привиробництвіолійнихпросапних культур. Придефіцитіенергоресурсів,застосуваннямалоенерговитратних,ґрунтозахиснихприйомівобробіткуґрунту вумовахнедостатнього йнестійкогозволоженняпівдня України незавждизабезпечуєповнуреалізаціюгібридами та сортамиолійних культур свогогенетичногопотенціалупродуктивності.Зниженняенерговитрат призастосуваннімінімалізаціїобробіткуґрунту незавждиокупаєтьсярівнемотриманоїврожайності.

Цезумовлюєнеобхідністьудосконаленнятехнологійвирощування таоптимізаціїагроприйомів, котрі були бпристосовані доагробіологічнихособливостей зростанню тарозвиткурослин,сприялиствореннюфункціональнозбалансованихагроценозів йздатністворитиумови дляформуваннягібридами та сортамирівняврожайності,близького до їхнігенетичногопотенціалу нафоніскороченняенерговитрат. Привирощуваннісоняшнику,рициниважливемісцемаєвдосконаленнясистеми основногообробіткуґрунту наоснові йогомінімалізації.

 >Набулаактуальностітакожрозробкаприйомівсортовоїагротехнікивирощуванняпосухостійкої культурисафлорустосовнопосушливих умівпівденноїпідзониСтепу України.

>Зв’язок роботи ізнауковимипрограмами, планами, темами.Досліди затемоюдисертаційної роботивиконано згідно ізнауково-тематичнимипрограмамиІнститутуолійних культур УААНпротягом 1993-2005 рр. ,,>Олія” (номер державноїреєстраціїІА 0102398 Р), “>Технологіїолійних культур” (номер державноїреєстрації0196U014410), ,,>Зернові йолійні культури” (номер державноїреєстрації 019600014410).

Мета й заподіяннядослідження. Мета роботи –обґрунтувати тарозробититехнологіювиробництвасоняшнику,основніагротехнічні заходьвирощуваннярицини тасафлору вумовахпівденноїпідзониСтепу України ізурахуваннямзакономірностей зростанню,розвиткурослин,елементівресурсозбереження тамінімалізаціїобробіткуґрунту, котріздатні забезпечитидосягненняагроценозамиолійних культуррівняврожайності,близького догенетичногопотенціалугібридів тасортів.

>Відповідно до мети вдисертаційнійроботі було б поставленотакі заподіяння:

–визначитиагробіологічніособливості зростанню,розвитку,формуванняврожайностірослинамидосліджуванихолійних культур;

–виявитивпливспособів основногообробіткуґрунту наагрофізичнівластивостіорного кулі таврожайністьсоняшнику;

–дослідити тавстановитивплив основногообробіткуґрунту йспособівсівби назабур’яненістьпосівів,ріст,розвиток таврожайністьсоняшнику прибезгербіцидномувирощуванні;

–встановитизабур’яненість йврожайністьсоняшникузалежно відмінімальногообробіткуґрунту,строків йспособівсівби;

–встановитивпливспособівсівби тагустотистояннярослин нафотосинтетичну діяльність,продуктивністьагроценозівгібридів тасортівсоняшнику;

–виявитивплив схемсівбибатьківських формсоняшнику подгруповимиізоляторами,розробити заходь ізпідвищення їхніврожайності;

–визначитифізичнівластивостіґрунту,забур’яненістьпосівів йврожайністьрицинизалежно від основногообробіткуґрунту,способівсівби таприйомів догляду запосівами;

–встановитивпливстроківсівби наріст,розвиток,формуванняврожайності сортамирицини;

–дослідитивпливелементівсортовоїагротехнікисафлору назабур’яненістьпосівів,продуктивність йврожайність культури;

–розрахуватибіоенергетичну таекономічнуефективністьагроприйоміввирощуваннясоняшнику,рицини,сафлору вумовахпівдня України.

>Об’єктдослідження:агроприйомивирощуваннясоняшнику,рицини,сафлору вумовахпівденноїпідзониСтепу України.

Предметдослідження:гібриди, сортісоняшнику,рицини,сафлору.

>Методидослідження:польовий –визначенняфізичнихвластивостейґрунту,фенологічніспостереження табіометріярослин,визначенняморфологічнихознак,продуктивності таврожайностігібридів йсортів;лабораторний –аналізякостінасіння,електрофореззапаснихбілківнасіннясоняшнику;порівняльно-розрахунковий –визначеннябіоенергетичної таекономічноїефективностіагроприйомів;статистичний –проведеннядисперсійного,варіаційного,кореляційногоаналізів.

>Наукова новизнаодержанихрезультатів.Теоретичнообґрунтованіагробіологічніособливості зростанню,розвитку,підвищенняврожайностіагроценозамисоняшнику,рицини,сафлорузалежно відпогодних умів таагроприйомів ізвирощуванняолійних культур вумовахпівденноїпідзониСтепу України.

Наосновітеоретичнихрозробок таположеньрозроблено таоптимізованоагроприйомитехнологічного циклу, котрізабезпечують примінімалізаціївирощуваннясоняшнику,рицини,сафлорудосягненнягібридами та сортамиолійних культурфактичногорівняврожайності,близького догенетичногопотенціалу.

Показаношляхипідвищенняконкурентоспроможностіагроценозусоняшнику добур’янів при йоговирощуванні примінімальномуобробіткуґрунту зарахунокваріюванняелементівсортовоїагротехніки.

>Вперше доведеноефективністьзастосуваннясівбисоняшникузерновимисівалкамиСЗС-2,1 ізшириноюміжрядь 22,8 див, коли запрохід агрегатувиконуються:передпосівнакультивація,загортаннягербіциду вґрунт,сівбасоняшнику,прикочуванняґрунту врядках. Показаноможливістьзастосуваннягербіциду раундап укомплексіагроприйомів ізвирощуваннясоняшнику.

>Встановлено таобґрунтованодоцільністьвирощуваннягібридів йсортівсоняшнику в агроценозах ізшириноюміжрядь 15 див, як чинникамінімалізації таконструюванняагроценозів, взалежності відгустотистояннярослин.Вперше доведеноефективністьчерезсмуговоговирощуваннясоняшнику вумовахпівденноїпідзониСтепу України.

>Встановлено таобґрунтовановзаємозв’язокміжфотосинтетичноюдіяльністюрослинагроценозівсоняшнику та їхньоговрожайністю.Вперше якпоказникефективноговикористанняґрунтовоївологирослинамисоняшнику вводитися параметрвитратвологирослинами начиступродуктивність фотосинтезу – м3 наг/м2 задобу.

>Впершевстановленооптимальніспособисівбибатьківськихлінійсоняшнику подгруповимиізоляторами. Показанодоцільністьзастосуванняелектрофорезузапаснихбілківнасіння увизначеннігенетичноїоднорідностівихіднихліній йгібридівсоняшнику.Впершевстановленорівеньтиповостітрилінійнихгібридівсоняшнику.

>Впершерозробленоагроприйомибезгербіцидноговирощування та доведеноефективністьраннього рядоксівбисортіврицини вбогарнихумовахпівденноїпідзониСтепу України.

Призастосуваннікореляційногоаналізувпершевизначеновзаємозв’язкиміжврожайністюсортіврицини тапогоднимиумовамиміжфазнихперіодів зарізними рядкамисівби.

>Вперше в Українірозроблено тазапропонованоелементисортовоїагротехнікивирощуваннясафлору.

>Розробленоагротехнічніприйоми, котрівирішують проблемупоєднаннявисокоїенергетичноїефективностітехнологійвирощуваннясоняшнику,рицини,сафлору ізвисокоюпродуктивністюагроценозіврослин.Доведено рольагроприйомів якорганізуючих йфункціональнихфакторівагроценозівдосліджуванихолійних культур,спрямованих напідвищенняврожайностігібридів йсортів,зниженняенергетичноївартостіпродукції,досягненняенергетичноїстабілізації.Математично доведеноможливістьзменшенняплощіділянок припроведенніагротехнічнихдослідівстосовновирощуваннясоняшнику тарицини.

>Практичнезначенняодержанихрезультатів. Наосновіпроведеннядослідженьрозроблено,обґрунтовано та рекомендованоагротехнічніприйомитехнологійвирощуваннясоняшнику,рицини,сафлору, котрі вумовахнестійкогозволоженняпівденноїпідзониСтепу Українізабезпечуютьформуванняврожайностіолійних культур,близької дорівнягенетичногопотенціалугібридів йсортів наосновіресурсозбереження,зниженняенерговитрат,мінімальногообробіткуґрунту, беззастосуваннягербіцидів. РекомендовановиробництвусівбусоняшникузерновимисівалкамиСЗС-2,1 зшириноюміжрядь 22,8 див, атакожвирощуваннягібридів йсортівсоняшнику в агроценозах ізшириноюміжрядь 15 див взалежності відгустотистояннярослин.

Наосновіекспериментальнихданих рекомендовановикористовуватиелектрофореззапаснихбілків (>геліантинінів)насіння увизначеннітиповостібатьківськихліній йгібридностігібридів як надійна метод контролю загенетичноючистотоюнасіннєвогоматеріалусоняшнику.

Наосновіодержанихекспериментальнихданихрозробленорекомендаціївиробництву ізнайбільшефективного,ресурсозберігаючоговирощуванняолійних культур.

>Науковіположення та розробкидисертаційної роботивідображено вкнизі “>Науковіосновиагропромисловоговиробництва взоніСтепу України”.Експериментальніданістосовно основногообробітку тапередпосівноїпідготовкиґрунтузнайшливідображення впідручнику “>Насінництво інасіннєзнавствоолійних культур”.Експериментальніданілягли основоюнаписання проекту ДСТУ “>Насіннясоняшнику.Сортові тапосівніякості”.

>Отриманірезультатидосліджень, котріапробовано йвпроваджено наплощі понад 11 тис. га вгосподарствахЗапорізькоїобласті: КСП ,,Колос”Мелітопольського району, КСП ім. ВорошиловаЧернігівського району, КСП ,,Дружба”Запорізького району, КСП ім. ГорькогоГуляйпільського району,ДГ ,,>Сонячне”Інститутуолійних культур; угосподарствахДніпропетровськоїобласті: КСП ім.Аврори, КСП ,,>Росія”Нікопольського району таінших,підтвердилиодержанірезультати.

>Особистийвнесокздобувача.Дисертаційна роботавиконанаособисто автором набазіпольовихдослідівлабораторіїтехнологіївирощуванняолійнихпросапних культур,лабораторії генетики таелектрофорезуІнститутуолійних культур УААН.Піднауковимкерівництвом автора й за йогоучастювизначалисянапрями тапрограмидосліджень,розроблено тавпровадженорекомендації увиробництво. Авторомособистопроаналізовано іузагальненолітературніджерела,розробленосхемидослідів, проведенопольовідосліди,виконаноаналіз іузагальненняекспериментальнихданих, проведеноматематичнуобробкуданих,підготовлено та написанодисертацію і автореферат. Додисертаціїї включенодеякіспільні ізнауковимиспівробітникамидослідження ізчасткою авторства 15-90 %.

>Апробаціярезультатівдисертації.Матеріали тарезультатидослідженьдоповідалися таобговорювалися назасіданняхВченої зарадиІнститутуолійних культур УААН (1993-2005 рр.),координаційно-методичних радах ізвиконання державноїпрограми ,,>Олія” вІнститутіолійних культур (>Запоріжжя, 1993-1995 рр.),координаційно-методичних радах ізвиконаннянауковоїпрограми ,,>Технологіїолійних культур” вІнституті зерновогогосподарства (>Дніпропетровськ, 1996-1998 рр.),координаційно-методичних радах ізвиконаннянауковихпрограм “>Зернові йолійні культури” та “>Теоретичніосновиселекціїсільськогосподарських культур” вселекційно-генетичномуінституті (>Одеса, 2001-2005 рр.),міжнародномусимпозіуміЄукарпія (>Запоріжжя, 1996 р.), наміжнароднійконференції,присвяченій90-річчю відзаснуванняІнститутурослинництва ім.В.Я.Юр’єва (>Харків, 1999 р.), наміжнароднійконференції “>Сучасні запитаннястворення тавикористаннясортів йгібридіволійних культур” (>Запоріжжя, 2002), наВсеукраїнськійнауково-практичнійконференції “>Проблеми таперспективинапрямурозвиткуолійних культур в Україні” (>Запоріжжя, 2007 р.), наПершомуміжнародномуконгресі (>Запоріжжя, 2004), нанарадіробітниківсільськогогосподарства України (>Київ, 1995 р.).

>Результатидослідженьпропагувалися наобласних тарайоннихконференціяхспеціалістівЗапорізькоїобласті, влекціях на курсахпідвищеннякваліфікаціїкерівників таспеціалістівсільськогогосподарства.

>Публікації. За результатамидосліджень із тимидисертаціїопубліковано 58науковихпраць, у томучислі 47 –фахові.

Структура таобсяг роботи.Дисертаціявикладена на 446сторінках машинописного тексту,складається із 14розділів, з висновками,рекомендаційвиробництву,включає 196таблиці, 16рисунків, 24додатки. Списоквикористанихлітературнихджерелвключає 518найменувань, у томучислі 80латиницею.


>ОСНОВНИЙЗМІСТРОБОТИ

Увступіобґрунтованонеобхідність йактуальністьпроведеннядосліджень,обсяг роботи,деклараціяособистоговнеску автора.

Улітературномуогляді наводитисяаналізрезультатівдослідженьвітчизняних тазарубіжнихвчених з проблемзастосуванняспособів основногообробіткуґрунту якзначного заходженню, щовпливає навластивостіґрунту таврожайність культур.Аналізується рольсортовоїагротехніки вдосягненніагроценозомрослинсвоєїпотенційноїврожайності.Шляхомузагальненняаналізуданихлітературнихджерелобґрунтовано мітку і заподіяннядосліджень.

>Умови та методикапроведеннядосліджень.Експериментальнідослідженнявиконувалися в 1993-2005 рр. вІнститутіолійних культур УААН,який зазональнимрозподіломналежить допівденноїпідзониСтепу України.

>Ґрунтдосліднихділянок–чорноземзвичайнийсередньоміцний налісімалогумусний,вміст гумусу ворномушаріґрунту 0-30 див – 3,0-3,5 %, азоту, що легкогідролізується – 3,1-5,2 мг,рухомого фосфору – 4,5-6,0 мг,обмінногокалію – 40,1-46,7 мг на 100 рґрунту.Реакціяґрунтовогорозчину нейтральна: рН – 6,5-7,0.

>КліматичніумовипівденногоСтепу Українихарактеризуютьсяпосушливістю із великими ресурсами тепла влітнійперіод.Середньобагаторічнакількістьопадів нарікскладає 420 мм, заперіодвегетаціїолійних культур – 215 мм, за роктапроведеннядосліджень вонаколивалася зароками від 100 мм (1999 р.) до 347 мм (2004 р.).Щодо критичногоперіодуводоспоживаннярослинолійних культурнайбільшсприятливіумови були в 1993 р. (265 мм).Погодніумовивегетації 1997 р. та 2004 р. заопадами булинадмірновологими.Середньобагаторічна температураповітрявегетаційногоперіодуолійних культурскладає 18,80 З. За роктапроведеннядослідженьлише в 1993 р. вона був нарівнібагаторічнихданих (18,60), вінші рокта вона буввищою забагаторічну температуруповітря йзнаходилась умежах 19,8-23,30 З. Заці роктасередньомісячна температураповітря бувнайвищою – 28,90 З 1999-го р.

>Польові талабораторнідослідженняпроводилися згідно ізприйнятими методикамиБ.О.Доспєхова (1985),Г.Ф.Никитенка (1982), згіднометодичнихрозробокІнституту зерновогогосподарства УААН (1974,1985),Всеросійськогонауково-дослідногоінститутуолійних культурРАСГН (1986),Інститутуолійних культур УААН (1993).

>Експериментальна робота ізвивченнявпливуелементівтехнологіївирощуванняолійних культур нафізичнівластивостіґрунту,забур’яненістьпосівів,врожайністьсоняшнику,рициниздійснювалася шляхомзастосування в схемахдослідівполіпшеногозябу ізпошаровимобробіткомґрунту послезбиранняпопередника –озимоїпшениці.Способи основногообробіткуґрунту вцихдослідах –оранка наглибину на 25-27 див (>знаряддя плугПН-4-35),безполицевийобробітокзнаряддямиПРПВ-5-50,СібІМЕ наглибину 25-27 див,культиваторомКПЕ-3,8 – на 16-18 див;мілкийобробітокбороноюБДТ-7 – на 8-10 див. Нацихагрофонахсівбусоняшнику йрицинивиконували ізшириноюміжрядь 70 й 45 див. Удосліді ізвивченнябезгербіцидноговирощуваннясоняшникусівбувиконували ізшириноюміжрядь 15 див пооранці табезполицевомуобробіткуґрунту (>знаряддяПРПВ-5-50 див).

Удосліді ізвивченнявпливумінімальногообробіткуґрунту назабур’яненістьпосівів таврожайністьсоняшнику прирізних рядкахсівбизастосовувалиполіпшенийзяб, де способом основногообробіткуґрунту буворанка на 25-27 див.Мінімальнийобробітокґрунтускладався ізлущення поля послезбиранняозимоїпшениці тапроведеннякультиваціїкультиваторомКПЕ-3,8 наглибину 12-14 див заміроювідростаннябур’янів (табл.1).


>Таблиця 1

Схемадосліду повстановленнюефективностівирощуваннясоняшнику примінімальномуобробіткуґрунту

>Обробітокґрунту послезбиранняпопередника >Спосіб,знаряддя,глибина основногообробіткуґрунту >Строксівби >Внесеннягербіцидів

 

>Поліпшенийзяб (контроль):

>ЛущеннястерніЛДГ-10 наглибину 6-8 див.

>КультиваціяґрунтуКПЕ-3,8 наглибину

12-14 див.

>ДискуванняґрунтуБДТ-7 наглибину 8-10 див.

>Оранка (контроль),

>ПН-4-35,

>глибина 25-27 див

>Оптимальний

(контроль)

>Трефлан (>5л/га) подпередпосівнукультивацію

(контроль)

Безгербіцидів

 

>Пізній >Трефлан (>5л/га) подпередпосівнукультивацію

 

Безгербіцидів

 

>Мінімальний:

>ЛущеннястерніЛДГ-10 наглибину 6-8 див.

>Мілкий, культиватор

>КПЕ-3,8,

>глибина 12-14 див

>Оптимальний

(контроль)

>Трефлан (>5л/га) подпередпосівнукультивацію

 

Безгербіцидів

 

>Пізній >Трефлан (>5л/га) подпередпосівнукультивацію

 

Безгербіцидів

 

У цьомудослідігібридЗапорізький 9 та сорт Прометейвисівали покожномуагрофонувирощування..

Удослідіщодовстановленняефективностізастосуваннярізнихкомбінаційагроприйоміввирощування сорту Прометеймінімальнийобробітокґрунту ізвосенискладався ізпроведеннялущення на 6-8 див та двохмілкихобробітківважкоюбороноюБДТ-7 на 8-10 див.Сівбу сортувиконували воптимальний йпізній рядки нагербіцидному йбезгербіцидному тлахзерновоюсівалкоюСЗС-2,1 ізшириноюміжряддя 22,8 див,робочіорганиякої булиобладнаністрілчастими лапами.

Удосліду, дезастосовуваласясівбасоняшникусівалкоюСЗС-2,1,загортаннягербіцидухарнес (2л/га) уґрунт,передпосівнакультивація,сівбасоняшникувиконувалися запрохід агрегатусівалкоюСЗС-2,1.

>Встановленнярівнятиповостіліній йрівнягібридностігібридівсоняшникувиконували методамигрунтконтролю йелектрофорезузапаснихбілківнасіннясоняшнику (заметодикоюФ.О.Попереля).

Привстановленнівпливуспособів основногообробіткуґрунту (>оранка,безполицевий,мілкий) ташириниміжряддя (70 й 45 див) назабур’яненістьпосівів тапродуктивністьрицини покожномуагрофонувирощуваннязастосовувалитакіагроприйоми догляду зарослинами: 1)трефлан (>5л/га) подпередпосівнукультивацію+одинміжряднийобробіток; 2) безгербіцидів – двадосходових йоднепіслясходовеборонування+дваміжряднихобробітки; 3) безгербіцидів –однедосходове йоднепіслясходовеборонування+дваміжряднихобробітки.Строксівби сортуКубанська 15оптимальний.

>Відповідно схемдослідівсоняшниквисівали воптимальний рядків –температура наглибинізагортаннянасіння 6-8 диврівнялася +8 - +100 З,пізній – температура наглибинізагортаннянасіннярівнялася +12 - +140 З; сортірицинивисівали вранній рядків – температура наглибинізагортаннянасіння 6-8 диврівнялася +6 - +80 З,оптимальний рядків – температура наглибинізагортаннянасіннярівнялася +10 - +120 З,пізній рядків – температура наглибинізагортаннянасіннярівнялася +14 - +160 З;сафлорвисівали вранній рядків –одночасно ізсівбоюранніхзернових культур,пізній рядків – температура наглибинізагортаннянасіння 6-8 диврівнялася +8 - +100 З.

>Польовідослідивиконувалися задопомогоюсерійних машин йзнарядьвідповідно до схемдослідів.Сівбусоняшнику ізшириноюміжрядь 15 диввиконувализерновоюсівалкоюСЗП-3,6.Сівбу ізшириноюміжрядь 45 дивздійснювалипереобладнанимисівалкамиСПЧ-6 на ширину захоплення 4,05 м.

>Площаоблікової ділянкискладала 56 м2 причотирьохповтореннях,розміщенняваріантівсистематичне. Предметомдосліджень булирайоновані таперспективнігібриди та сортіолійних культур:соняшнику,рицини,сафлору.

>Протягомпроведеннядослідів, наосновізагальноприйнятих методик,визначалиструктурно-агрегатний склад,фізико-механічнівластивості,біологічнуактивністьорного куліґрунту,водоспоживаннягібридів тасортів,забур’яненістьпосівів,динаміку зростаннюрослин,продуктивність фотосинтезу,економічну табіоенергетичнуоцінкуагроприйомів, щовивчали вдослідах.Хімічніаналізизразківґрунту,рослин,насіннявиконували влабораторіяхагрохімії,біохімії тамасовиханалізівІнститутуолійних культур УААН.

>Облік врожаюздійснювали методомсуцільногозбирання наділянках.Ділянкисоняшнику вбирали комбайном ,,>Сампо 500”,сафлору – комбайном ,,>Сампо 130”,рицини –вручну (ізподальшимобмолотомкитиць улабораторнихумовах).Урожайність ділянкиперераховували на 1 га, при 9 %вологостінасіння.Отриманіданіпідлягалиматематичномуобробітку методомдисперсійногоаналізу.Математичнийаналізекспериментальнихданихвиконанозавдякивикористаннюпрограм таграфічнихредакторівелектроннихтаблиць Excel й текстового редактора Word MS Office 1998.

>Агробіологічніособливості зростанню йрозвиткуолійних культур.Аналізметеорологічних умів за роктапроведеннядослідженьпоказує, що смердотіістотновпливають нарозвиток,формуванняврожайностісоняшнику тарицини.

>Наприклад,висотарослингібридусоняшникуЗустрічвизначаласявологозабезпеченістю под годинувегетації. Упосушливі рокта (1994, 1995, 1996 рр.) із ГТКвегетаційногоперіоду – 0,68-1,24 – вонзменшувалася до 164,7-157,1 див, увологі (1997 р.) –збільшувалася до 189,1 див (табл. 2).

>Таблиця 2

>Параметри зростанню,розвиткурослингібридусоняшникуЗустріч

1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р.
>Висотарослин уфазіцвітіння, див
172,1 164,7 160,0 157,1 189,1

>Площалистковоїповерхні уфазіцвітіння, тис. м2/га

22,4 20,1 20,4 20,5 24,4
>Діаметркошика, див
20,1 20,2 20,1 20,0 19,9

>Площалистковоїповерхнігібридузмінювалася зароками від 20,1 до 24,4 тис. м2/га. Упосушливі рокта вона перебувала умежах 20,1-20,5 тис. м2/га. Унайвологішийперіодвегетації (307 мм – 1997 р.)зростала до 24,4 тис. м2/га. Усередній завологозабезпеченістюрік (265 мм – 1993 р.) неперевищувала 22,4 тис. м2/га.

>Вплив наформуванняврожайностігібридуЗустрічмає ГТКвегетаційногоперіоду.Встановлена негативнакореляційна залежність (-0,42)між ГТК йврожайністюнасіння.Між ГТК йвегетативноюмасоюрослингібридуіснує прямакореляційна залежністьr=0,95.

Усприятливий для зростанню тарозвиткурослинсоняшникувегетаційнийперіод 1993 р. (ГТК 2,02)середньораннійгібридЗустрічформувавурожайність 3,06 т/га приспіввідношенніміжвагоювегетативнихорганів танасінням 2,4. Упосушливіумовивегетаційнихперіодів 1994 та 1995 рр. (ГТК 0,60-0,82)гібрид бувздатенформуватитакий жсамийрівеньврожайності 3,04-3,08 т/га, зарахунокзниженняінтенсивностіформуваннявегетативноїмаси й томузменшенняспіввідношенняміж нею танасінням – 1,9.

У 1997 р., колиопадів завегетаційнийперіодвипало 307 мм (152,0 % відсередньобагаторічнихданих)гібридЗустрічформувавнайменшуврожайність 2,88 т/га ймаксимальнувегетативнумасу 8,06 т/га при максимальномуспіввідношенніміжмасамивегетативнихорганів танасіння 2,8.

>Змінаврожайностісортіврицини зарокамидослідженьобумовлюєтьсязміноюплощілистковоїповерхнірослин тачистоїпродуктивності фотосинтезу.

>Середньостиглий сортрициниХортицька 1максимальніплощулистковоїповерхні 24,1 й 20,4 тис. м2/га тачиступродуктивність фотосинтезу 7,5г/м2 задобумав примаксимальнійврожайності 1,34 й 1,31 т/га (табл. 3).

>Таблиця 3

>Параметрифотосинтетичноїдіяльності таврожайністьсортіврицини

>Параметри >Сорт 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р.

>Площалистковоїповерхні,тис.м2/га

>Хортицька 1 24,1 24,0 20,2 18,9
>Хортицька 3 21,0 14,4 15,0 14,4

>Чистапродуктивність фотосинтезу,г/м2 задобу

>Хортицька 1 7,5 7,5 6,9 6,4
>Хортицька 3 6,8 6,0 6,1 5,8
>Урожайність, т/га >Хортицька 1 1,34 1,31 1,22 1,12
>Хортицька 3 1,22 0,98 1,03 0,95

>Опади на початкувегетаціїнавіть упосушливийвегетаційнийперіод (1994 р.)забезпечували в цого сортувисокийрівеньформуванняврожайності.Опади, щовипадали в болеепізніфазирозвиткурослин, практично невпливали наформуванняврожайності.Коефіцієнтикореляціїміжврожайністю таопадамиперіодів сходи – 2-3 парілистківрівнялися 0,91; 2-3 парілистків –створенняцентральноїкитиці – 0,26;створенняцентральноїкитиці -цвітіння – 0,40.

Уранньостиглого сортуХортицька 3максимальніпоказники:площалистковоїповерхнірослин 21,0 тис. м2 /га, чистапродуктивність фотосинтезу 6,8г/м2 задобу йврожайність 1,22 т/гаспостерігалися лише у 1993 р.Засушливіпогодніумовивегетаційнихперіодів 1994-1996 рр. (>кількістьопадів 122-123 мм)обумовлювализниженняплощілистковоїповерхні,чистоїпродуктивності фотосинтезу йпризводили доформуваннянайменшоїврожайності.

>Цей сортмавпозитивнукореляційну залежністьміжврожайністю такількістюопадів у болеепізніфазирозвитку:створенняцентральноїкитиці –>цвітіння (>r = 0,69).Незначнакількістьопадів уцейперіод (1994, 1995, 1996 рр.) – 0; 14,0; 0 мм –сприялаформуваннюнизькогорівняврожайності – 0,98; 1,03; 0,95 т/гавідповідно.

Таким чином,реакціягібридів тасортіволійних культур напогодніумовивегетаційнихперіодівіндивідуальна таспецифічна. Наосновірізногореагуваннярослинамисоняшнику тарицини напогодніумови,здатностірослинперерозподілятивегетативну тагенеративнумасунеобхіднорозробитиагроприйоми, котрідаютьзмогукерувати зростанням,розвиткомрослин,підвищувативрожайністьгібридів тасортів,повнішерозкрити їхнігенетичнийпотенціал наосновіресурсозбереження тамінімалізаціївирощуванняолійних культур.

>Основнийобробітокґрунту якелементтехнологічногопроцесувирощуваннясоняшнику.Способи основногообробіткуґрунтупо-різномувпливають нафізичнівластивостіорного кулі таврожайністьсоняшнику. У нашихдослідахоранкавосенизбільшувалавмістагрономічно-ціннихагрегатів на 10,3-14,7 % упорівнянні ізбезполицевим тамілкимобробіткамиґрунту.Від годинипроведення основногообробіткуґрунту дозбираннясоняшникуорний кулювтрачавагрегатівагрономічно-цінноїфракцій 17,8 % приоранці, 2,7 % прибезполицевомуобробіткуґрунту (>знаряддяПРПВ-5-50) та практичномаводнакову їхнікількістьпротягом цогоперіоду приобробіткахзнаряддямиСібІМЕ,КПЕ-3,8.

>Результатидосліджень показали, щощільність татвердістьґрунту,міжякимиіснуєтіснийкореляційнийзв’язок (>r=0,91),визначалися способами основногообробітку.Способисівби таагроприйоми із догляду запосівамисоняшнику незмінювалицихпараметрів. Упорівнянні ізбезполицевим тамілкимобробіткамиґрунту,оранказнижувалащільністьорного кулі передпосівомгібридівсоняшникуЗапорізький 9 таЗустріч на 0,06-0,08г/см3 й уфазіцвітіння – на 0,05-0,11г/см3 (табл. 4).     

>Таблиця 4

>Водно-фізичнівластивостіґрунту таврожайністьгібридівсоняшнику,середнє за 1993-1996 рр.

>Обробітокґрунту >Цвітіннясоняшнику >Урожайність, т/га

>Щіль-ністьорного кулі,г/см3

>Вмістпродуктивноївологи ушаріґрунту 0-150 див, мм

>Ширинаміжрядь

70 див

>Ширинаміжрядь

45 див

>Ширинаміжрядь

70 див до

>Ширинаміжрядь

45 див

>ГібридЗустріч

>Оранка на 25-27 див до

1,08 150 159 3,02 3,20

>Безполицевий:

>ПРПВ-5-50 на 25 27 див

1,13 140 146 2,92 3,19
>СібІМЕ на 25-27 див 1,13 139 147 2,91 3,19
>КПЕ-3,8 на 16-18 див 1,16 135 144 2,84 3,19
>Мілкий:БДТ-7 на 8-10 див 1,19 129 137 2,72 2,95
>ГібридЗапорізький 9
>Оранка на 25-27 див 1,08 167 172 2,80 2,99

>Безполицевий:

>ПРПВ-5-50 на 25 27 див

1,13 152 157 2,78 3,00
>СібІМЕ на 25-27 див 1,13 150 156 2,80 2,98
>КПЕ-3,8 на 16-18 див 1,16 145 150 2,79 2,97
>Мілкий:БДТ-7 на 8-10 див 1,19 139 146 2,77 2,99

>НІР095 т/гаобробітокґрунту 0,056-0,058

 ширинаміжрядь 0,026-0,029

>Примітка. до – контроль.

Передзбираннямсоняшникуоранказабезпечуваламеншутвердістьорного куліґрунту на 1,0-2,6кг/см2, ніжіншіспособи основногообробітку.Змінафізико-механічнихвластивостейґрунтусприялазміні водного режимуґрунту.

>Максимальненакопиченняпродуктивноївологи кулеюґрунту 0-150 див – 228 мм – передсівбоюсоняшникувідмічалося пооранці йвідповідно принайменшийщільностіорного кулі.

Приіншихобробітках, зарахунокбільшогоущільнення тагіршоїводопроникливості (на 5,4-12,9 %меншої, ніж приоранці),накопичувалосявологи на 16-28 мм менше. Уподальшому приоранці таґрунтозахисних,меншенерговитратнихобробітках,закономірності увтратахвологи за весьперіодвегетаціїсоняшнику невстановлено. Алі заперіодсівба-цвітіннясоняшнику агроценозрослин ізшириноюміжрядь 45 див,незалежно від способу основногообробіткуґрунту,витрачав на 3,0 % меншеґрунтовоївологи, ніжпосівистандартноїшириниміжрядь – 70 див.

>Математичнірозрахункипоказуютьрізнукорелятивну залежністьміжвологозабезпеченістюгібридівсоняшнику та їхніврожайністю.Коефіцієнткореляціїміжвеснянимвмістомґрунтовоївологи ізсумоюопадів заперіодвегетації угібридуЗустрічстановивr=0,80, а й угібридуЗапорізький 9r=0,60.Корелятивна залежністьміжврожайністю тавеснянимвмістомвологи вґрунті безурахуванняопадівперіодувегетації угібридуЗустріч буввищоюr=0,64, ніж угібридуЗапорізький 9r=0,50. Алікоефіцієнтпрямоїкореляційноїзалежностіміжврожайністюобохгібридів такількістюопадіввегетаційногоперіоду бувдоситьвисоким:r=0,75-0,80.

>Фізико-механічнівластивостіорного кулі тавмістпродуктивноївологи, щозалежали відспособів основногообробіткуґрунту, вкомплексі ізопадамивегетаційногоперіоду,визначаливрожайністьагроценозівсоняшнику.

Усередньому за роктадосліджень (1993-1996 рр.) прибезполицевому ймілкомуобробіткахґрунтугібридЗустріч напосівах ізшириноюміжрядь 70 дивзнижувавврожайністьвідповідно на 0,10-0,18 т/га та 0,30 т/га (див. табл. 4).

>Зниженняврожайностіспостерігалося впосушливі рокта. Унайбільшсприятливому закількістювипаданняопадів завегетацію 1993 р., коли завегетаціювипало 265 ммопадів,урожайністьсередньоранньостиглогогібридуЗустріч при всіхобробіткахґрунту напосівах ізшириноюміжрядь 70 диврівнялася 3,04-3,10 т/га. Упосушливіперіодивегетацій 1994-1995 рр.гібридЗустріч бувздатний приційшириніміжрядь незнижувативрожайність лише наоранці – 3,04-3,08 т/га.Погіршенняпогодних умівперіодувегетації 1996 р.знижувалорівеньврожайності наоранці до 2,90 т/га, напротиерозійнихобробітках до 2,77-2,44 т/га.ВирощуваннягібридуЗустріч ізшириноюміжрядь 45 див зарахунокменшоговипаровуваннявологиґрунтом (на 0,6-1,5%) йбільшогорівняпродуктивноївологи 144-146 мм уфазіцвітіннязабезпечилоформуваннясередньоїврожайності прибезполицевомуобробіткуґрунту – 3,19-3,20 т/га нарівніоранки, щодосягало 79,8-80,0 %генетичногопотенціалугібриду.Зниженняпродуктивноївологи уфазіцвітіння до 137 мм намілкомуобробітку й пришириніміжрядь 45 дивсприялозменшеннюсередньоїврожайності до 2,95 т/га придосягненнігібридом 73,8 % відпотенційноїврожайності.

>ГібридЗустріч присівбі ізшириноюміжрядь 45 див при всіхобробіткахґрунтуформувавврожайність всередньому за роктадосліджень на 0,18-0,35 т/габільшу, ніжпосіви ізшириноюміжрядь 70 див.

>Зменшеннякількостівипаданняопадів заперіодивегетації 1994-1996 рр. непризводило дозниженняврожайностіагроценозомранньостиглогогібридуЗапорізький 9 ізшириноюміжрядь 70 див прибезполицевому тамілкомуобробіткахґрунту впорівнянні ізоранкою.

 >Вмістпродуктивноївологи вперіодцвітіння 139-167 ммзабезпечувавформуванняагроценозамигібридуЗапорізький 9 ізшириноюміжрядь 70 див одногорівняврожайності 2,77-2,80 т/га (79,1-80,0 % відпотенційноїврожайності) як приоранці, то й при всіхіншихобробіткахґрунту.АгроценозигібридуЗапорізький 9 ізміжряддями 45 див на всіхобробітках малівмістпродуктивноївологиґрунту уфазіцвітіннясоняшнику 146-172

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація