Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » АГРОПРОМИСЛОВИЙ інтеграція и АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС


Реферат АГРОПРОМИСЛОВИЙ інтеграція и АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

>Міністерствоаграрної політики України

Кафедра:_____________________________________________________________________________________________________________________

 

>Реферат

Тема: “>Агропромисловаінтеграція йагропромисловий комплекс

>Виконав: студент1-їгрупи,ІІІ-ого курсу

>екологічного факультету


>Зміст

 

>Народногосподарськезначенняагропромислового комплексу України

>Аналіз станусільськогогосподарства України та йоговідповідність стандартам САПЄС

>Агропромисловаінтеграція

>Регіональніагропромисловіформування

>Агропромислові підприємства таагрофірми

Списоквикористаноїлітератури


>Народногосподарськезначенняагропромислового комплексу України

>Агропромисловий комплекс (АПК) —цесукупністьланок народногогосподарства (>галузей,підгалузей,виробничихпідприємств,організацій), діяльність якітіснопов’язана ізвиробництвом,зберіганням,транспортуванням,переробкою тазбутомпродукції. АПКформуються наосновіагропромисловоїінтеграції вумовахвисокогорівнярозвиткупродуктивних сил таусуспільненнявиробництва.Поділяються наагропромислові підприємства таагропромисловітериторіальнікомплекси. Затериторіальними масштабами таособливостями смердотірізноманітні. Угалузевійструктурі АПКвиділяютьтакіосновнісфери:сільськегосподарство;промисловість попереробцісільськогосподарськоїсировини (>харчова,деякігалузілегкоїпромисловості);виробництвозасобіввиробництва длясільськогосподарських танесільськогосподарськихгалузей (>машинобудування длясільськогогосподарства,легкої тахарчовоїпромисловості,виробництвомінеральнихдобрив тощо);заготівля,транспортування тазбутпродукції;виробничеобслуговування комплексу (ремонттракторів тасільськогосподарських машин,будівництво тощо); наука,управління,підготовкакадрів.

>Складовоючастиною АПКєтакожпродовольчий комплекс,якийвключаєтакіпідкомплекси:зернопродуктовий,картоплепродуктовий,цукробуряковий,плодоовочевоконсервний,виноградно-виноробний,м’ясний,молочний,олійно-жировий.

 >Функціональна структура АПКвідображає йоговнутрішнікомплексоутворюючізв’язки, котрінайінтенсивнішерозвиваються у сферівиробництва йпереробкиконкретнихвидівсільськогосподарськоїпродукції.Основнимиланкамифункціональноїструктуриагропромисловогоінтегрального комплексуєагропромисловіспеціалізованікомплекси, щорозвиваються набазіпевнихагропромисловихциклів.Їхнятериторіальна структураскладається ізрегіональних йзональнихелементів.

АПК якскладна системамає триголовніаспекти:компонентний,територіальний йорганізаційний.Компонентний аспектструктури АПКполягає унаявності йзв’язаності окремихгалузей,функціональних сфер (>блоків)галузей йагропромисловихциклів (>ланцюгів).

>Агропромисловий цикл (>ланцюг) як одна із формкомпонентноїструктури АПК —цепоєднаннявзаємопов’язанихстадій одноговиробничогопроцесу, щоохоплюєвиробництво,переробку йреалізаціюсільськогосподарськоїпродукції.Агропромисловіциклиєосновоюформуванняспеціалізованих АПК (>м’ясопромислового,молокопромислового,плодоовочевоконсервного тощо).

>Основноюформоютериторіальногозосередженнясільськогосподарськоговиробництва йзасобомрозв’язанняпитань йогоплановоїтериторіальноїорганізаціїєаграрнотериторіальнікомплекси (>АТК).ПідАТКслідрозумітипевну системутериторіальнихформуваньсільськогосподарськихпідприємств, для які характерно порівняностійкепоєднаннягалузей йвироблюванихпродуктів увиробничотериторіальних типахгосподарств, щосклалося наосновінайновішихтехнологічнихпроцесів йраціональнихвиробничихзв’язків.АТКє результатомрозвиткутериторіальногоподілусільськогосподарської роботи, дляякогохарактерніпереважногоризонтальнівиробничізв’язки.

У Українісформувався АПКреспубліки —важливафункціональна ланкавсьогонародногосподарського комплексу України. Цедругий послеіндустріальноговиробництваструктурнийпідрозділгосподарства України. Нагалузі, щовходять до АПКреспубліки (>включаючи забезпечення йогозасобамивиробництва),припадаєблизько 40% валовогосуспільного продукту,майжечвертьосновнихвиробничихфондів йчисельностізайнятихпрацівників.


>Аналіз станусільськогогосподарства України та йоговідповідність стандартам САПЄС

Для України було б бпомилкоюнедооцінюватизначенняспільноїаграрної політикиЄС. Сфера ймеханізмиїїдіяннязачіпаютьтаківажливіпроблеми, якстимулювання ймодернізаціявиробництва,формування йрозширення новихринків,інтеграція у системусвітовогосільськогогосподарства. Алі іпереоцінювати САПтеж не варто — ізогляду натакі заподій:

1.Політика,подібна до єдиноїаграрної політикиЄС, стала України неприпустимодорогою ізогляду напроблемиформування бюджету.Підтриманняцін,квоти таіншіпротекціоністські заходь, щохарактеризуютьспільнуаграрнуполітикуЄС,можуть бутивигідними дляфермерів, але йєдужевитратними для бюджету.

2. У Україніфермерськігосподарства, атакожіншіформисереднього й малогобізнесу в аграрномусекторі неперетворилися нарушійну силу,якою можна було б бнехтувати вперехіднийперіод. як правило,низькийрівеньспеціалізаціїіснуючихгосподарствєперешкодою дляефективноговиробництва.Сільськогосподарські підприємства Українизаймаютьсярослинництвом йтваринництвом,виробляючи при цьому 10-20найменуваньпродукції.Навітьвузькоспеціалізованігосподарства, де вструктурітоварноїпродукції однією ізїївидівприпадає 75 % й понад,виробляють їхніще 10 чи і понад.ФермерикраїнЄСобмежуютьсялише 2-3 видамисільськогосподарськоїпродукції.

>Значніпосівніплощісільськогосподарськихпідприємств й великакількістьзайнятих вонипрацівниківускладнюютьуправління вгалузі та несприяютьзростаннюпродуктивності аграрноговиробництва.

3.Відкриття аграрногоринку Українипризведе довтративітчизнянимивиробникамисвоїхпозицій накористь поставок ізЄС. Упродовольчомусекторі Українивиникнегостраконкуренція,якої невитримаютьбільшістьекономічнослабкихгосподарств.Виробникисільськогосподарськоїпродукціїзмушені будутьшукатиджерелдоходів, непов'язаних ізосновноюдіяльністю.Крім того,ціни напродовольствоможутьзрости йперевищитицінисвітовогоринку.

4.Зростанняцінспричинитьпідвищеннядоходівсільськогосподарськихвиробництв, але й іодночасно —втратиспоживачів йпосиленняінфляції.Загаломпідвищенняцін напродуктихарчуваннянавіть на 10 - 20 %істотнопозначиться нарівні життя, іможе матірнегативнісоціальнінаслідки.

5.Перешкодою дляінтеграціїаграрної політики України взагальноєвропейськуєтакож ті, що ми рольсільськогогосподарства устворенні ВВПєзначнобільшою, ніж українахЄС.Частказайнятих туттежєнабагатовищою. То всільськомугосподарстві України всередньомузайнято 22,4 %загальноїчисельностіпрацюючих удержаві. Тім годиною уГреціївідповіднийпоказникстановить 20,1 %, уПортугалії 12,2, вІспанії — 9,2 вІталії — 9,1, уНідерландах — 3,7 .

6. Зпроникненнямзахіднихфірм напродовольчірийки Українипідвищуєтьсязначенняагробізнесу.Створюються СП таіншіорганізаційніформикоопераційнихзв'язків. Однак в Українінеобхідностворитиефективнішу тапростішу системузбуту,використовуючи при цьомудосвід такихкраїнЄС, якФранція,Нідерланди («>голландськіаукціони»),Німеччина таін. Длягарантуванняефективногозбутуслідвраховуватипроблеми транспортного забезпечення й йоговідповідностієвропейським стандартам,надійностізберіганняпродуктів, щошвидкопсуються, ізмінімальнимивтратами,поліпшеннясортуванняпродукції,розвиткумережікомунікації дляшвидкоїциркуляціїінформації про станринку.

7.Перетворенняструктури аграрного сектора —адміністративноскладний процес,якийпотребуєсерйозноїекономічноїпідтримки (уФранції,наприклад, котра малаподібніпроблеми у60-і рокта,реструктуризаціясільськогогосподарстватриває ідосі).ДосвідіншихкраїнЄСпоказує, що процедура державноговтручанняспричиняєзначніневиробничівитрати.

8.Істотними проблемами, котрінеобхідновирішувати впроцесіреалізаціїУкраїноюінтеграційноїстратегії,виступаютьадаптованістьсільськихжителів до нових умів, атакожпідвищеннярівня їхніосвіти йсоціальногозахисту.Реалізаціяцихпринципівє реальноможливою, але й для цогопотрібнаактивнішафінансова долясільського населення уформуванні фондусоціальногозахисту,пенсійноїсистеми тощо.Настав годинузвернутиувагу навідродженнясільськогосподарськоїкооперації, завідсутностіякоїукраїнському селубудважкодосягтиєвропейськихстандартів й статіконкурентоспроможним уЄС.

Отже, под годину розробкиекономічної політики,спрямованої нарозширенняекспортноїстратегії, роль державиполягає устимулюваннінаціональнихаграрнихвиробників у напрямкупідвищенняпродуктивностівиробництва й особливо на тихийпідприємствах, дедотримуютьсяпевнихстандартівякості таохоронинавколишньогосередовища

Цеможе бутидосягнуто черезпосиленняконкуренції в аграрномусекторі.Використанняпротекціоністськихінструментіваграрної політикиможе принестидеякіпозитивнірезультати вкороткостроковомуперіоді, але й вмайбутньому, як правило,такі заходьможутьзнизитипродуктивність тапослабитиконкурентоспроможність. Томупотрібнонадатипріоритет более активномуспівробітництву України з СОТ, щополегшитьінтеграцію досвітовоїекономіки,стимулюватимелібералізаціюторгівлі та вкінцевомупідсумкупосилитьконкурентнупозиціюукраїнськогосільськогогосподарства.

>Агропромисловаінтеграція

Сутьагропромисловоїінтеграції,їїорганізаційніформи йсоціально-економічнезначення

Слово «>інтеграція» скидатися відлатинського іозначаєпоєднання окремихчастин вєдинеціле. У широкомусмислі слова подінтеграцієюрозуміютьпосиленняекономічних йвиробничихзв'язківміжрізнимикраїнами (прикладом такихзв'язківєстворенняЄС й СНР),окремими сферами йсуміжнимигалузями, атакожміжрізнимипідприємствами,організаціями таіншимисуб'єктамиринку.

Увласномурозумінні словаінтеграціяозначаєорганізаційнепоєднаннятехнологічнопов'язанихміж собоюрізноріднихвидівдіяльності ізпритаманнимиїмфункціями ізметоювиробництвакінцевого продукту йдоведення його доспоживача, атакождосягнення наційосновівищихекономічнихрезультатів. Колійдеться проагропромисловуінтеграцію в широкомусмислі слова,мають наувазірозвитоквиробничих йекономічнихзв'язківміжгалузями йпідприємствамиагропромислового комплексу, котріпов'язаніміж собою,технологічно іоб'єктивноорієнтовані напоєднання їхніматеріальнихінтересів упроцесівиробництва йреалізаціїкінцевоїпродукції зсільськогосподарськоїсировини.Посилення такихзв'язківєзакономірнимявищем. Упроцесіпоглибленнясуспільногоподілу роботисільськегосподарствосамостійно уже неможезабезпечуватиумовивласноговідтворення. Цезумовлено тім, щорозвитокданоїгалузі всебільшоюміроюзалежить відпромисловості, щопоставляє селунеобхіднізасобивиробництва. їхньогопитома ваги вструктуріспожитихматеріальнихресурсівзнаходиться вмежах 35—38 %.тобтотемпи іефективністьрозширеноговідтворення всільськомугосподарствізначноюміроюзалежать відрозвиткупершоїсфери АПК —фондоутворювальнихгалузей, їхньогоздатності забезпечити йогознаряддями й предметами роботи внеобхідномуобсязі,асортименті таякості.

Зіншого боці,істотнопідвищується роль самогосільськогогосподарства врозвитку йпоглибленніміжгалузевихзв'язків вмежах АПК.Вироблена вцій сферіматеріальноговиробництвапродукціянадходить яксировина до кількохгалузейпромисловості дляпереробки,причомучасткасільськогосподарськоїпродукції, щовикористовується дляпромисловоїпереробки,постійнозросте

йниніперевищуе 60%.Зважаючи надосвідіндустріальнорозвинутихкраїн, в які данийпоказникдосягає 90%, та насучаснітенденції доприскореноюрозвиткупереробнихвиробництв,неважкопередбачити, що вмайбутньому рольсільськогогосподарства якпостачальникасировинизбільшуватиметься. якбачимо,спостерігаєтьсязначнерозширення йпоглибленняміжгалузевихзв'язків задвоманапрямами - ізодною боці, врезультатізадоволеннявсезростаючих потребсільськоюгосподарствапродукцієюфондоутворювальнихгалузей, а іздругою, - через збільшення поставоксільськогосподарськоїсировини напромисловупереробкугалузямхарчової йлегкоїпромисловості.Існуєтакожтретій,надтоважливийнапрямрозширенняміжгалузевихзв'язків —здійсненнярізнихвидівдіяльності ізобслуговуваннясільськогосподарськоговиробництва шляхомстворенняремонтних,агрохімічних,меліоративних таіншихагросервіснихпідприємств йорганізацій, що всукупностіутворюютьвиробничуінфраструктуру АПК.їїфункціональнепризначення —створення необходимих умів для нормальногофункціонуванняосновної ланки АПКтобтоїїдругоїсферисільськогосподарськоговиробництва.

>Агропромисловаінтеграція увласномусенсі словаозначаєпевнеорганізаційнепоєднаннясільськогосподарського йтехнологічнопов'язаного із нимпромисловоговиробництва ізметоюодержаннякінцевоїпродукції зсільськогосподарськоїсировини йдосягненнябільшоїекономічноївигодизавдякивзаємнійматеріальнійзаінтересованості йвідповідальності всіхучасниківагропромисловоговиробництва закінцевірезультатигосподарювання.Даний видінтеграціїназиваютьвертикальноюінтеграцією.Вонаможеорганізаційнопоєднувати усі чиосновністадіїагропромисловоговиробництва іобігу,зокремавиробництвосільськогосподарськоїсировини,їїтранспортування,зберігання,переробку йреалізаціюкінцевого продукту.

Усільськомугосподарствірозвивається й горизонтальнаінтеграція як формаміжгосподарськогоспівробітництва, заякоїдосягаєтьсявищийекономічнийефект йнерідкоздійснюєтьсяпоглибленняспеціалізації на окремихстадіяхєдиноготехнологічногопроцесу.Такаінтеграціярозвивається,наприклад, узерновиробництві шляхомвстановленняорганізаційно-економічнихзв'язківміжелітно-насіннєвимирепродуктивнимипідприємствами тапідприємствами повиробництву товарного зерна.Різновидомтакоїінтеграціїєнауково-виробничісистеми, котрівперше сталистворюватися в 1986—1987 рр. ізметоюодержання їхніучасниками —сільськогосподарськимипідприємствамикваліфікованої

>допомоги від головного підприємства —науково-дослідноїустанови увпровадженні в практикупрогресивнихтехнологійіншихдосягнень НТП й передовогодосвіду, аудосконаленні форм йметодіворганізації роботи йвиробництва. Посуті,будь-якекооперуваннясільськогосподарськихтоваровиробників епроявомгоризонтальноїінтеграції.

>Організаційноюформоюагропромисловоїінтеграціїєагропромисловіформування.Розрізняють дватипиіснуючих на Україніагропромисловихформувань:регіональні йгосподарські.Регіональніагропромисловіформуванняпредставленіпереважноагропромисловимиасоціаціями, агосподарські —агропромисловимипідприємствами йагрофірмами.Особливостіпобудови йфункціонуванняназванихформуваньрозглядатимуться в окремихпідрозділахданої тими. У цьомупідрозділієнеобхідністьзвернутиувагуще і натакийважливий аспектагропромисловоїінтеграції, якїїекономічне йсоціальнезначення.

Уфункціонуючихниніагропромисловихформуваннях,насамперед угосподарських,досягаєтьсяреальнепоєднаннясільськогосподарського йпромисловоговиробництва. Урезультаті цоговиробництвопродукціїсільськогогосподарства,їїтранспортування,переробка йреалізація ізвідокремленихланокперетворюється на Єдинийвиробничий процес, що ізекономічної точкизорухарактеризуєтьсявзаємноюматеріальноюзаінтересованістю йвідповідальністю всіхучасниківагропромисловоговиробництва зарезультатидіяльності —виробництво йреалізаціюкінцевоїпродукції.

Уумовахреальноїінтеграціїсільськогосподарського йпромисловоговиробництвастворюєтьсядодатковийсинергічнийефект, щопроявляється увищійекономічнійефективностіінтегрованоговиробництва порівняно ізвідокремленим.Джереламиодержанняагропромисловимиформуваннямисинергічногоефектує:

•істотнезменшеннявтратсільськогосподарськоїпродукції,передусімтієї, щошвидкопсується, зарахунокзведення домінімумурозривуміжїїзбиранням йпромисловоюпереробкою;

• збільшенняобсягувиробництвакінцевоїпродукції зарахунокутилізаціїнестандартноїсільськогосподарськоїпродукції тапобічнихвідходів, котрі безінтегрованоговиробництваповністюпропадають чивикористовуютьсянераціонально (тактваринамнерідкозгодовуютьнестандартніовочі,фрукти тощо);

•скороченнявитрат натранспортуванняпродукції до місцьпереробки на великихпереробнихпідприємствах й назустрічні завозь продовольчихтоварів дляспоживаннямісцевимнаселенням. Це особливоважливо вумовахвисокоївартостіенергоносіїв.

>Слідтакожзазначити, щоагропромисловіформуванняодержуютьдодатковийефект,завдякивиробництву йреалізаціїкінцевоїпродукції. Цезумовлено тім, щонайвищогорівнявіддачі авансовогокапіталу йпоточнихвитратдосягають тих підприємства АПК котріфункціонують назавершальнійстадіївиробничого циклу,здійснюючивиробництво йреалізаціюкінцевоїпродукції.Аджеостаннязавждиоцінюєтьсявище, ніжсировинасамезавдякибільшійокупностівитрат,досягнутій зарахунокспоживача. Уумовахвідокремленоговиробництвацейдодатковийефектодержуютьпереробні підприємства,тимчасом яксутоаграрні підприємствапозбавленіможливостіполіпшуватисвійфінансовий стан зарахунок цого видуефекту. Уумовахпоєднаннясільськогосподарського йпромисловоговиробництвавласникамиданогоефектустаютьагропромисловіформування. Останнісамостійноприймаютьрішеннящодозміниасортиментупродукції іобсягу продажвідповідно докон'юнктуриринку, атакожведутьнеобхіднумаркетингову діяльність із тим, щобзадовольнитиспоживчийринок й підвищитиприбутковістьвласноговиробництва.

>Одержуючи понаддоходів порівняно ззвичайнимиаграрнимипідприємствами,агропромисловіформуванняуспішнішевирішуютьгосподарські таекономічні запитання,забезпечуютьвищусоціальнузахищеністьсвоїхпрацівників, щоєважливоюознакоюсоціальноорієнтованоїринковоїекономіки.Агропромисловіформуваннястворюють працівникамширокутехнологічну базуприкладаннякваліфікованої роботи й тім самимзабезпечуютьповнішузайнятість працівникампротягом року, атакожнерідкопом'якшуютьсезонністьвиробництва.

Зкількіснимзростаннямагропромисловихформувань —агропромисловихпідприємств,агрофірм,агроконсорціумів тощостворюєтьсяконкурентнесередовище в сферіпереробкисільськогосподарськоїпродукції, якузмушуєучасниківагропромисловоговиробництвавироблятиякіснішіпродовольчітовари ізконкурентоспроможноюціною.

>Взаємнаматеріальназацікавленість всіхучасниківрегіональних йгосподарськихорганізаційних формагропромисловоїінтеграції вдосягненнівисокихкінцевихрезультатів, із одного боці, й шкірного із нихзростаннімасштабів таефективностівиробництва свого видудіяльності, ізіншого,стаєтієюрушійною силою, котрастворюєнеобхіднеекономічнесередовище дляширшоговпровадження увиробництвонайновішихдосягнень науки йпередової практики,економічноспонукаєзабезпечуватипропорційнийрозвитоксільськогогосподарства йпереробноїпромисловості,базизберіганняпродукції таїїреалізації. Уреч>атістворюютьсяумови задля збільшенняобсягувиробництва йполіпшенняякостіпродукції, араціональноговикористаннясировини, забезпеченняїїпоглибленоїпереробки,розширенняасортиментупродовольства. Усіцезміцнюєекономікуагропромисловихформувань.

>Важливозазначити, щостворенняорганізаційних формагропромисловоїінтеграції та їхньогоудосконалення саме пособі неєуніверсальнимзасобом длявиходуагропромисловоговиробництва наякісноновийетапрозвитку, щовідповідаєвимогамринковоїекономіки.Йоговисокаефективністьможе бутидосягнута наосновівпровадження новихінтенсивнихтехнологій, щозабезпечуютьбезвідходність припереробцісільськогосподарськоїсировини,економіюживої іуречевленої роботи,скорочення йповнуліквідаціювтратресурсів таготовоїпродукції.Вирішення цого заподіяннявимагаєпостійногонаукового забезпеченняагропромисловихформувань, широкогозастосування Сучасноїобчислювальноїтехніки,встановленнятіснихвзаємовигіднихвиробничо-торгових йнауковихзв'язків ззарубіжними партнерами. Усіцесприятимевиходуагропромисловоговиробництва насучаснийсвітовийрівень.

Передрозглядомособливостейорганізаційноїструктури йспецифікифункціонування окремихвидівагропромисловихформуваньзауважимо, щониніставити запитання пропереваги одних із них надіншимипередчасно. Упроцесінагромадженняцимиформуваннями практичногодосвіду роботирель'єфніше виявлятисяпереваги йнедолікиприйнятої нимиорганізаційно-виробничоїструктури,ступіньїїманевреності іеластичності вобґрунтованомувирішенніпоточних йперспективнихзавдань. Цеозначає, що вумовахгосподарської йфінансовоїсамостійностісуб'єктівринку,розвиткурізних формгосподарювання йгнучкогопоєднаннярізних формвласностіпосилитьсяекономічназмагальністьміжагропромисловимиформуваннями,іншимисуб'єктами АПК й врезультатіутвердяться інабудутьприскореногопоширеннянайбільшжиттєздатнісеред них.Водночасвиникне реальнаможливістьстворення нових,досіневідомихформувань ізвисокимрівнемконкурентоспроможностівироблюваної нимипродукції напродовольчомуринку.

 

>Регіональніагропромисловіформування

>Середрегіональнихагропромисловихформуваньвільнонайбільшогопоширення свого годині наумовахпланово-централізованоїекономікинабулиагропромисловікомбінатижиттєдіяльність якізначноюміроюзалежала відступеняадаптації їхнього доринкових умів йраціональностіпобудовиорганізаційноїструктури.Протеціагропромисловіформування, що булистворені набазі 34адміністративнихрайонів, незмоглиадаптуватися до нових умівгосподарювання йприпинилисвоєіснування.

У90-і роктанабулапоширення такарегіональнаорганізаційна формаагропромисловоїінтеграції, якагропромисловіасоціації ізвиробництва,переробки йреалізаціїм'яса та молока. То в 2001 р.функціонувало 62асоціації вмолочнійпромисловості й 30 – ум'ясній. До складуцихасоціаційвходять,крім головного підприємства — молокозаводу чим'ясокомбінату —сільськогосподарськітоваровиробники йторговельніорганізації.

>Агропромисловіасоціаціїєдобровільнимоб'єднаннямпідприємств набазі головного підприємства —м'ясокомбінату чи молокозаводу (маслозаводу), заякимизберігаєтьсягосподарськасамостійність й правоюридичної особини. Метастворенняасоціації —поєднанняінтересіваграрних тапереробнихпідприємств ідосягнення наційоснові збільшеннявиробництвам'яса йм'ясопродуктів, молока ймолокопродуктів таодержаннябільшогоприбутку.

>Асоціації—цеюридичні особини,основнимифункціями якієкоординаціядіяльностіучасників увиробництві,переробці йреалізаціїкінцевоїпродукції, організаціяфірмовихпідприємствторгівлі,створенняекономічних умів длявзаємовигідногооб'єднаннязусиль привиробництві,переробці ізберіганні тареалізаціїготовоїпродукції навнутрішньому йзовнішньому ринках,коопераціяфінансових йвиробничихресурсів ізметоюзадоволення потребгосподарств-учасників.

>Вищим органомуправлінняасоціаціїєзагальнізбориуповноваженихпредставників-учасників, аперіодміжзборамиповноважніфункціїпокладаються на Раду, щозасідає одного разу у квартал.Виконавчим органомасоціації продирекція, ЯкаформуєтьсяРадою.Дирекціюочолює директор,призначенийРадоюасоціації.Вступаючи доасоціації,учасникиперераховуютьвнесок наїїрахунок устатутний таіншіфонди.Їхрозміривизначаютьсянеобхіднимивитратами на діяльністьасоціації вінтересахїїучасників.

Спектрфункцій, котріделегуютьсяпідприємствамиагропромисловійасоціації,може бутирізним.Наприклад,господарства —виробникисировини, щовходять доасоціації,створеної набазім'ясокомбінатів,делегуютьїїтакіфункції, яквизначення порядкуприймання,вивезення, забезпечення,зберігання йпереробкахудоби,встановлення порядкупроведеннярозрахунків заприйняту худорбу, атакожстворенняфондів дляпідтримкигосподарств, щомаютьтимчасовіфінансовітруднощі.Ціфункціїделегуєасоціації йм'ясокомбінат.Крім того,підприємстводелегуєасоціації йтакуфункцію, як згодирівнярентабельності привиробництві іреалізаціїм'яса.

>Засновники —учасникиасоціаціївстановлюютьдоговірніціни на худорбу,виходячи ізекономічних умів, й систематичнопереглядають їхні ззміноюостанніх.Головним чинником векономічнихвзаємовідносинахчленівагропромисловоїасоціації,який виненоб'єднувати їхніматеріальніінтереси,єрозподілчастиниприбуткум'ясокомбінатів (>птахокомбінатів)міжсільськимитоваровиробниками,одержаної понадрівеньрентабельності, щоузгодженийРадоюасоціації. При цьому 50% такогоприбуткунаправляєтьсям'ясокомбінату (>птахокомбінату) й 50 % —господарствам —постачальникамсировини.

>Проте вціломуефективність роботистворенихасоціаційдоситьнизька. Цепояснюється нелишенаслідкомкризи в народномугосподарстві України, до тогочислі і в аграрномусекторі, а інедосконалимекономічниммеханізмомфункціонуванняцієїорганізаційноїструктури.Головнийнедолікданогомеханізмуполягає до того, щовін ставити впривілейоване становищем'ясо- йптахокомбінати. Вочевидь, щоціпереробні підприємства будутьпогоджувати ізасоціацієютакийрівеньрентабельності, заякогоодержатиприбуток понадцейрівень було б бважко чивзагалінеможливо.Тобтопереробномупідприємству зацих уміввигіднозавищуватинормативно-плановийрівеньрентабельності,оскільки недосягнувши його, весьприбутокзалишиться врозпорядженні такого підприємства.

Удругійполовині 90-х роківвиниктакийновийнапрямагропромисловоїінтеграції, щонабувпоширення заостанні рокта (2000—2002) якорендаагропромисловимипідприємствамиземлі йвиробництва нанійсільськогосподарськоїпродукції, до тогочислісировини дляпереробки на такомупідприємстві.Вперше великірозмірах ставшиорендувати землюСаливонківськийцукровий завод.Прикладомагропромисловоїінтеграції ізоренднимивідносинамиєКам'янець-Подільськийплодоовочеконсервний завод ВАТ «Адамс» ізрічноюпотужністю 80 тубконсервів,якийорендує землю й,крім того,забезпечуєсільськогосподарськихтоваровиробників, котрі згідно із договоромпродають заводуплодоовочевупродукцію,насінням,добривами,отрутохімікатами. Заводздійснюєзбиранняврожаювласноютехнікою,тобтонадає комплекстехніко-технологічнихпослуг длявиробництванеобхідноїйомусільськогосподарськоїпродукції.

>Новоюформоюагропромисловоїінтеграції, що сталарозвиватися в 2000—2001 рр.,євиробничіструктури, котрінабувають рис холдингу. Так,агрофірма «>Світанок»Васильківського районувикупила 59,2 %акційСаливонківськогоцукрового заводу.Вона здобуламожливістьбезпосередньовпливати наприйняттярішеньцукрозаводом ізорієнтацією наодержаннямаксимальноїобопільноїекономічноївигоди.Утворився Єдинийтехнологічний циклвиробництвацукровихбуряків та їхніпереробки. У 2000 р.агрофірма поставила заводу 120 тис. тцукровогобуряку, щостановило 49,4 % від всіхпереробленихбуряків.Крім того, завод наорендованих ним земляхвиростив 90 тис. тцієїсировини чи 37 % відобсягупереробки занеповноговикористанняпотужності (54 %).Завдякитакійінтеграції завод ставшипрацюватизначноефективніше.Якщо із 1996 по 1999 р.вінпрацювавзбитково, те в 2000 р. здобувши 2409 тис. грн.прибутку.Звичайно,певнупозитивну роль тутвідіграла йсприятливакон'юнктура наринкуцукру,протеголовним чинникомприбутковості сталаінтеграція.

>Агропромисловаінтеграція ізоренднимивідносинамимає йтакийрізновид, заякого землюорендуєпромисловепідприємство, щотехнологічнозовсім непов'язане ізпереробкоюсільськогосподарськоїпродукції.Прикладом такогорізновидуінтеграціїєагропромисловий комплексшахти ім.Засядька. Туторганізовановиробництвосільськогосподарськоїпродукції на 30 тис. газемлі. Уцей комплекс входитиптахофабрикасвітовогозразка,створюєтьсямолочно-товарна ферма более ніж на 1000голівкорівчорно-рябоїпороди. У селахнабуларозвиткуфірмоваторгівля.Слідзазначити, щоагропромисловаінтеграція ізоренднимивідносинамивідіграєпоки щолокальнезначення й неохоплюєбільшостіагропереробнихпідприємств.Функціюохопленняінтеграційнимпроцесомусієїпереробноїпромисловості, вякомуорганічнопоєднувалися бекономічніінтересиаграрних йагропереробнихпідприємств ізорієнтацією надосягнення ними максимальногокінцевого результату,можутьвиконатиагропромисловіасоціації, але й заумовивпровадження у якихпринципово новогоекономічногомеханізмувзаємовідносинміжучасниками цогопроцесу.Розглянемо один ізможливихваріантів такогомеханізму.


>Агропромислові підприємства таагрофірми

Уісторичномуплані одними ізпершихгосподарськихагропромисловихформувань, щовиникли в Україні,єагропромислові підприємства, вушкостворення якіпокладено в 1919 р увиноградарсько-виноробномувиробництві уформірадгосп-заводів.Пізнішерадгосп-заводи йколгосп-заводипочаливиникати над цьомувидівиробництва, айвплодоовочевому та вефіроолійному,тобто там, де великі масштабахвиробляєтьсясільськогосподарськапродукція, котрашвидкопсується йвимагає черезцемінімальногорозривуміжїїзбиранням йпереробкою.

>Агропромислові підприємства —цеюридичні особини, в якіпоєднуєтьсявиробництвосільськогосподарськоїпродукції ізїїпромисловоюпереробкою,доробкою йзберіганням.Аграрне йпромисловевиробництваорганізаційнофункціонують тутлише уформівнутрішньогосподарськихпідрозділів, що немаютьюридичноїсамостійності.Агропромислові підприємствамають Єдиний органуправління ізорганізаціїефективноїдіяльностіцихпідрозділів,спільний для всіхвидівдіяльності баланс, Єдиний планекономічного йсоціальногорозвитку,розрахунковийрахунок у банку.Матеріальнестимулюванняпрацівниківсільськогосподарських йпереробнихпідрозділівзалежить віддосягнутогорівняефективностіфункціонуванняагропромисловоговиробництва вцілому.

як правило,агропромислові підприємства —цевеликіглибокоспеціалізованігосподарськіформування ззначнимиплощамибагаторічнихнасаджень (чиовочевих культур) тавідноснопотужнимипереробнимивиробництвами. У цихпідприємствахвиручка відреалізаціїпродукціїпереробки разом ізгрошовиминадходженнями відпродукціїсировинноїгалузі, що продано впереробленомувигляді,забезпечуютьційінтегрованій сферіпровіднемісце (чиодне ізпровідних) уструктурітоварноїпродукції.

Пророзміриінтегрованоїгалузіагропромисловихпідприємствсвідчатьтакідані. Усередньому наодневиноградарсько-виноробнепідприємство (>радгосп-завод) доантиалкогольноїкампанії припадалоблизько 900 гавиноградників, у томучислі в плодоносномувіці —майже 600 га.Середняпотужність заводупервинноговиноробства —близько 6000 тпереробкисировини за сезон.Ниніпоступововідновлюютьсязнищені упроцесізгаданоїнепродуманоїкампанії виноградники, що дозволитизбалансуватисировинну базу ізвиробничимипотужностямипереробнихпідрозділів.

Успеціалізованихплодоягіднихагропромисловихпідприємствахплощасадів йягідників усередньому наоднегосподарстводосягає 700 га, у томучислі в плодоносномувіці —близько 400 га. Уцихпідприємствахздійснюєтьсяпереробкаприблизно 20—25 % валовогозборуплодів йягід. Це тачасткапродукції, що незнаходитьпопиту вспоживачів усвіжомувигляді.Крімпереробнихзаводів йцехів,основнимпромисловимпідрозділомцихпідприємств зохолоджуваніплодосховища.Багатоагропромисловихпідприємств, особливо впівденних районах України,спеціалізуються напереробціовочів.Промисловіпідрозділи тутпредставленіконсервними заводами й цехамирізноїпотужності від 6 до 175 туб.Основнафункціяцихпідрозділів —переробканестандартноїпродукції ітієїчасткиовочів, що незнаходитьзбуту усвіжомувигляді.

>Поряд ізагропромисловимипідприємствами у80-ті роктапочалиінтенсивнорозвиватисятакігосподарськіагропромисловіформування, якагрофірми — результатпоглибленняінтеграційнихпроцесів унизовійланціагропромисловоговиробництва.Міжагропромисловимипідприємствами іагрофірмамиє багатоспільного, але йє іпринциповівідмінності.Спільнепроявляється у цьому)', що вданихгосподарськихформуванняхвиробництвокомбіноване,будується за принципамибезвідходності тапередбачаєпоєднаннявиробництвасільськогосподарськоїпродукції ізїїпромисловоюпереробкою.Крім того, практикапереконує, що організаціяагропромисловихпідприємств таагрофірмдоцільна набазі великихаграрнихпідприємств, щомаютьпотужнийвиробничийпотенціал йкваліфікованікадри.

>Відмінністьміж нимиполягаєнасамперед у бо вагропромисловихпідприємствахкомбінуваннявиробництваобмежуєтьсявиробництвомпродукції,їїпереробкою,пакуванням йзберіганням,тимчасом якагрофірмам,крімназванихвидівдіяльності,притаманний йтакийважливийелементєдиногоорганізаційно-технологічного комплексу, якреалізаціясільськогосподарськоїпродукції іпромисловихтоварів зсільськогосподарськоїсировини черезвласнуторговельнумережу.

>Крім цього уагрофірмахвиробництвонерідкоєбагатопрофільним йвключає у собі низкурізноріднихвидівдіяльності йпереробкикількохвидівсільськогосподарськоїпродукції—рослинницької йтваринницької. Уагрофірмахнерідкоінтенсивнорозвиваютьсяпромисловіпідсобнівиробництва йпромисли, непов'язані ізпереробкоюсільськогосподарськоїпродукції (>наприклад,виробництвоцегли,склотари,мінеральної води,будівельнихматеріалів,швейні цехи тощо).

Убагатьохвипадкахагрофірмистворюються набазікількохаграрних йпромисловихпереробнихпідприємств, котрісвоєюдіяльністюохоплюють весь циклтехнології:виробництвопродукції —зберігання —переробку —доведенняїї доспоживача. За принципамиорганізації даний видагрофірмявляє собоюагропромисловеоб'єднання,засновникиякогозберігають правоюридичної особини й свободувходження чивиходу ізнього.

>Загальноютенденцієюрозвиткугосподарськихагропромисловихформувань насучасномуетапієстворення ними нових йрозширенняіснуючихланокринковоїінфраструктури,зокрема служб маркетингу,власноїторговельноїмережі. Зцієї заподійагропромислові підприємстванабувають статусуагрофірм.Значенняцієїтенденціїістотне,оскількитакі підприємствапозбавляютьсязалежності нелише відпереробнихпідприємств ->монополістів, а і відторговельнихмонопольних структур.Цим самим смердотістворюють для собісприятливішіринковіпередумовигосподарюваннязавдякивільномувиборуринківзбуту (>споживачів), годиниреалізаціїпродукції,використанню длясвоєївигоди сезонногоколиванняцін, болееповномуврахуванню чинникадефіцитності ісвоєчасномукоригуваннюасортиментупродукціївідповідно допопиту нанеї наспоживчомуринку.Зазначеніпередумовиможуть бутиреалізовані вповнуміру ізподальшимрозвитком йнасиченнямринкупродовольства,посиленнямзавдяки цьомуконкуренціїміжагропромисловимитоваровиробниками,формуваннямринковоїінфраструктури й,насамперед,товарнихбірж,набуттямдосвід)-підприємливості,відпрацюваннямвзаємовигіднихвиробничихзв'язків ізпартнерськимсередовищем, особливо в сферіобігутоварів йкапіталів.

Доцихпір миакцентувалиувагу напозитивних аспектахрозвиткугосподарськихагропромисловихформувань.Протеєнеобхідністьзвернутиувагу і нанаступнуобставину. У90-ті рокта в Українівідбувався процесбурхливогостворенняагрофірм,спричиненийнезадовільним станомекономічнихвзаємовідносинміжсільськогосподарськимивиробникамисировини йпереробнимипідприємствами-монополістами, від чогопотерпають,передусім,аграрні підприємства. Уцихумовахпереробні підприємствамаютьзмогу понадвпливати навстановленнядоговірнихцін насировину зважується на власнукористь.Втрачаютьаграрні підприємства, яквідомо, і бо неодержуютьекономічноївигоди відреалізаціїкінцевого продуктупереробнимипідприємствами. Усіцештовхаєсільськогосподарськихтоваровиробників наствореннясвоїхпереробнихвиробництв йрозвитоквласноїторговельноїмережі.Даний процесмає якпозитивні, то йнегативніриси.Позитивнірисиполягають у бо ззбільшенням числаагрофірмстворюєтьсяконкурентнесередовище в сферіпереробкисільськогосподарськоїпродукції, щозмушуватимепереробні підприємства,нинішніхмонополістівтіснішеінтегруватися ізпостачальникамисировини навзаємнійекономічнійвигоді.Негативніриси цогопроцесупроявляються,насамперед, унизькомутехнічному йтехнологічномурівніпереробкипродукції вбагатьохаграрнихпідприємствах,оскількипобудовані нимималопотужні цехи незабезпечуютьглибинипереробки, через щовтрачаютьсяцінніпродукти (>кістки, притулок,кишковий тракт тощо). На такихвиробництвах порівняно із великимипідприємствамисобівартістьпродукції вищий, аїїякістьнижча, незавждидотримуються прибудівництві іфункціонуванніпереробнихцехівекологічнівимоги. Інарешті,несевтрати й сус-пільство вцілому черезнедовикористанняпотужностей великихпереробнихпідприємств.

>Слідзвернутиувагу й на цю проблему.Реструктуризація КСП, щосупроводжуваласястворенням нових,нерідковідносно невеликих зарозмірамиорганізаційних формгосподарювання населі (>селянських-фермерськихгосподарств,ТОВ,приватнихпідприємств тощо),зумовлюєнеобхідністьпошуку новихпідходів доінтеграціїсільськогосподарськоговиробництва ізтехнологічнопов'язаним із нимпромисловимвиробництвом заумови, що не було бвпровадженоприйнятногоекономічногомеханізмупоєднанняінтересівсільськогосподарськихтоваровиробників ізагро-переробнимипідприємствами.

>Адженевеликіаграрні підприємства, як правило,неспроможні черезобмеженіфінансовіресурсистворювативласніпереробнівиробництва зсучасноюпередовоютехнологією.Більше того,навіть занаявностікоштів (>власних йпозичкових)такийкрокекономічно далеко ще незавждиможе бутивиправданий,оскількизгаданіпереробнівиробництватакож будутьмалими зарозмірами, аотже,меншефективними. Томуподальшийрозвитокагропромисловоїінтеграції вцихумовахможливий шляхомкооперації,тобтодобровільноїцентралізаціїчастиниресурсівсукупностіаграрнихпідприємств ізметоюбудівництваспільногоагропромислового підприємства,раціонального зарозмірами й ізглибинноюпереробкоюсировини, щозабезпечуєвиробництвоконкурентоспроможної заякістю таціноюкінцевоїпродукції. Нацей шляхдоцільноставати тімаграрнимпідприємствам, котрівходять усировинну зонуагропереробного підприємства ізнизькоюефективністювиробництва через йоготехнічну йтехнологічнувідсталість.

Уперспективіагропромисловаінтеграція, очевидно,розвиватиметься й шляхомстворенняагрофірм уформіагропромисловихоб'єднань, у склад якіможутьвходитиаграрні,переробні іторговельні підприємстварізних формвласності та формгосподарювання,зберігаючи при цьому статусюридичної особини.Успішнефункціонування такихагрофірмможливе привстановленнідосконалихекономічнихвзаємовідносинміж їхніучасниками.Головне всистеміцихвідносин —механізмрозподілуприбутку відсумісноїдіяльності.Він тодівідповідатимематеріальнимінтересамучасниківінтегрованоговиробництва, колидодатковийприбутокрозподілятиметьсяпропорційновкладеним нимизасобам успільнийзахід. При цьомуважливодотримуватисядемократичнихвитоків нелишестворення такихагрофірм, але й і їхніфункціонування:кожний ізучасників винен матір правовідмовитися відбудь-якого видусумісноїдіяльності,якщо йогорезультати недаютьбажаноїекономічноївигоди.


Списоквикористаноїлітератури

1.Андрійчук В. Г.Економікааграрнихпідприємств:Підручник. —2-ге вид.,доп. йперероблене. / У. Р.Андрійчук. — До.:КНЕУ, 2002. — 624 з.

2. Основиаграрноїекономіки:Підручник / У.ГІ. Галушко,Гвідо ВанХулєнбрук, Про. А. Ковтун таін. — До.:Вищаосвіта, 2003. — 399 з:іл.


Схожі реферати:

Навігація