Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз організаційно-економічних умов ТОВ "Росія"


Реферат Аналіз організаційно-економічних умов ТОВ "Росія"

звітному року порівняно з попереднім роком, спостерігається збільшення валової продукції на 16,1%, грошової виручки на 32,8%. У виробництві м'яса намічається спад, обсяги молока збільшуються, у зв'язку з поступовим зміною спеціалізації підприємства, викликаноїувеличившимся попитом дану продукціюСарапульскиммолокозаводом. Виробництво зерна протягом трьох років збільшилося на 10,4%, менше стало вироблятися картоплі. З двох останніх таблиць можна сказати, що справжній рівень інтенсивності прямо пропорційно впливає рівень виробництва сільськогосподарської продукції. Зростання інтенсивності веде до неухильному зростання. Це з раціональним використанням виробничих ресурсів, застосуванням інтенсивних технології, підвищенням якості продукції, якісним удосконаленням управління і виробництва.

1.8 Основні виробничі фонди й ефективність їх використання

Основні фонди підприємства – це сукупність тих матеріальних цінностей у тому вартісної оцінці, функціонуючих довгий час як у сфері матеріального виробництва та виробництва послуг, і у не виробничій сфері (таблиця 1.9).

Таблиця 1.9 – Основні виробничі фонди й ефективність їх використання

Показник Рік
2005 2006 2007
1 2 3 4
1 Середньорічна вартістьОПФс.-х. призначення, тис. крб. 17510 29911 37469
2 Вартість валової продукціїс.-х., тис. крб. (за собівартістю) 31729 42832 41503
3 Середньорічна кількість працівників 281 248 241
4Фондоотдача по ВП 1,81 1,43 1,11
1 2 3 4
5Фондоемкость 0,55 0,7 0,9
6Фондовооруженность,тис.руб./чел. 62,3 120,6 155,5
7Фондообеспеченность,тис.руб./100гас.-х. угідь 415,4 630 789,2
8 Зроблено ВП в розрахунку на середньорічного працівника,тис.руб. 112,9 172,7 172,2

Як очевидно з таблиці 1.9, такої ваги показник, як фондовіддача зменшився протягом трьох років на 38,7%, це багато в чому пов'язані з збільшенням основних виробничих фондів, які з 3 роки розширилися більш ніж вдвічі. Основні виробничі фонди збільшився у своє чергу внаслідок відновлення парку тракторів іс.-х. техніки.

Вартість валової продукції частково збільшилася через інфляцію. У звітному року порівняно з попереднім роком, спостерігається збільшенняфондоемкости,фондовооруженности,фондообеспеченности, що й спричинило до зменшення фондовіддачі по валової продукції на 38,7%.

1.9 Економічні показники виробництва основних видів сільськогосподарської продукції

Зміна врожайності основних сільськогосподарських культур протягом останніх 3 роки наведемо у наступному таблиці.

З таблиці видно, що врожайність зернових і зернобобових культур стабільною, відбуваються лише незначні коливання у той або ту бік. Помітно зменшилася врожайність картоплі: протягом трьох років вона знизилась на 52,4%. Також збільшилася врожайність силосних культур на 7,3%.

Таблиця 1.10

Врожайність основних сільськогосподарських культур, ц/га

Культура Рік 2007 р. в % до 2005 р.
2005 2006 2007
1 Зернові і зернобобові, лише у т.ч. 21 20 21 100
- озима жито 23 21 22 96
- ярова пшениця 24 23 24 100
- ячмінь 22 19 21 95
- горох 16 17 17 106
2 Картопля 210 160 100 47,6
3Силосние культури 220 180 236 107,3
4 Багаторічні трави на сіно 28 27 28 100

1.10Товарность і рентабельність виробництва

Рентабельність – це співвідношення прибутку до собівартості реалізованої продукції в процентному відношенні (таблиця 1.11).

Таблиця 1.11 дає зрозуміти, що з даного сільськогосподарського підприємства характерна збитковість, бо дуже висока собівартість реалізованої продукції. Щоб підвищити рівень цін та ефективність використання основних засобів, необхідно як поліпшувати їхні склад, а й підвищувати ефективність всіх галузей сільськогосподарського виробництва. Важливе значення має підвищення ефективності оборотних засобів, на які припадає найбільшу частку у собівартості сільськогосподарської продукції. Основний шлях розв'язання даного завдання - повне юридичне й найбільш раціональне використання кормів, органічних і мінеральних добрив, палива, ремонтних матеріалів тощо. Немаловажную роль грає прискорення оборотності оборотних засобів з урахуванням широкого впровадження скоростиглих сортів рослин, інтенсивного відгодівлі тварин, і скоротити терміни доставки готової продукції споживачеві, зменшення наднормативних запасів.

Таблиця 1.11- >Товарность і рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції

Показник Рік Зерно Картопля Молоко М'ясо ВРХ
1 2 3 4 5 6
Валова продукція, т

2005

2006

2007

1982

2394

2811

11,8

587,6

53,9

1283

1710

2124

77,3

153

147,5

Товарна продукція, т

2005

2006

2007

792,8

1675,8

2108,3

11,8

587,6

53,9

1052,1

1539

1954,1

53,3

102,5

103,3

Рівень товарності, %

2005

2006

2007

40

70

75

100

100

100

82

90

92

69

67

70

Собівартість реалізованої продукції,тис.руб.

2005

2006

2007

5669

7671

9241

83

1990

355

9448

13158

17414

3217

7769

9203

 

Грошова прибуток від реалізації,тис.руб.

2005

2006

2007

6429

5118

11281

51

1437

278

7270

10147

17421

2182

6556

6032

1 2 3 4 5 6

 

Прибуток (збиток) від продукції,тис.руб.

2005

2006

2007

760

-2553

2040

-32

-553

-77

-2178

-3011

7

-1035

-1213

-3171

 

Рівень рентабельності (збитковості), %

2005

2006

2007

13,4

-33

22

-38,6

-27,8

-21,7

-23,1

-22,9

0,04

-32,2

-15,6

-34,5

Одне з найважливіших показників діяльності підприємства є собівартість готової продукції таблиці 1.12:

Таблиця 1. 12 – Трудомісткість і собівартість виробництва

Продукт Трудомісткість,чел.-ч/ц Собівартість,руб/ц
2005 2006 2007 2005 2006 2007
1 Зерно 0,6 0,5 0,3 286 320,5 328,8
2 Картопля 9,9 19 17,4 703,4 338,7 658,6
3 Молоко 6,8 4,7 3,5 736,5 769,4 820
4 Приріст живої маси ВРХ 20,4 19,5 27,3 6408 6903 7172

Аналізуючи таблицю 1.12 можна назвати: зменшилася трудомісткість у галузі тваринництва, також вона у галузі рослинництва. Розглядаючи собівартість - вона зросла. Це з високими цінами натопливосмазочние матеріали, і навіть це пов'язано з старінням техніки, викликаної фізичним і моральних зносом.


1.11 Динаміка поголів'я худоби

Зміна поголів'я худоби за досліджуваний період наведемо в таблиці:

Таблиця 1.13 - Динаміка поголів'я худоби

Вигляд тварин Поголів'я тварин
2005 р 2006р >2007г
ВРХ всього, зокрема.: 1480 1500 1551
- корови молочні 570 640 645
- нетелі (ремонтний молодняк) 70 89 100
Бджоли, сім'ї 97 59 47

З таблиці 1.13 видно, що відбувається стабільне збільшення поголів'я великої рогатої худоби, який став можливим зі збільшенням кормової бази, що у своє чергу було досягнуто рахунок збільшення земельних площ зайнятих кормовими культурами. Також з таблиці видно, що з 3 роки понад половину скоротилася чисельність сімей бджіл.

1.12 Забезпеченість підприємства сільськогосподарської технікою

При аналізі діяльності господарства важливо знати його забезпечення технікою (таблиця 1.14):

Таблиця 1.14 – Забезпеченість господарствас.-х. технікою

Техніка Рік
2005 2006 2007
>Прицепи 12 14 14
>Сеялки 8 5 11
>Сенокосилки тракторні, зокрема.измельчители 5 5 5

Комбайни всього, зокрема.
зернозбиральні

>силосоуборочние

9

7

2

10

8

2

10

8

2

>Доильние установки - 1 1
Пресс - підбирачі 1 1 1
>Погрузчики –стогометатели 1 1 1
Автомобілі вантажні 6 6 6

Таблиця 1.15. -Склад і структура тракторного парку

Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р.
прим. % прим. % прим. %
1.Гусеничние трактори:ДТ-75,ДТ-75М 6 26,1 6 21,4 4 16,7
2.Колесние трактори, всього: 13 56,5 13 46,4 11 45,8

зокрема. МТЗ – 80/82

 >ЮМЗ-6М/6Л

 >Т-25А

 >Т-40

10

1

1

1

43,5

4,3

4,3

4,3

10

1

1

1

35,7

3,6

3,6

3,6

8

1

1

1

33,3

4,2

4,2

4,2

3.Колесниеенергонасищенние трактори,

зокрема.К-701

>Т-150К

4

1

3

17,4

4,3

13

9

1

8

32,1

3,6

28,6

9

1

8

37,5

4,2

33,3

РАЗОМ: 23 100 28 100 24 100

З таблиці видно, що знижується кількість гусеничних тракторів, це пов'язано з їх зносом. Дане зниження кількості гусеничних тракторів господарство компенсувала рахунок закупівлі новихенергонасищенних тракторів маркиТ-150К. Також придбання цих тракторів змогло компенсувати зниження кількості тракторів маркиМТЗ-80/82.


1.13 Організація роботи із забезпечення господарства нафтопродуктами

>Заправка тракторів і машин виробляється через заправні колонки окремо як дизельного палива, так бензину.

Витрата пального і трансмісійних мастил контролюється інженерної і диспетчерської службою. Кожному видаються талони, у якому зазначено літри дизпалива й олії на залежність від гаданих обсягів робіт. Витрата масел дизельними тракторами становить дві л. щодня. До основним причин перевитрати палива належить несправність паливної апаратури.

Паливо зберігається в закритих, герметичних ємностях. Крани і люки запломбовані. Крім кранів додатково встановлено заглушки. Оливи зберігаються у будинку заправного пункту з 200 л бочках.Заправка масел здійснюється з допомогоюелектронасосов. Для відпрацьованих масел є окрема ємність.

Завезення нафтопродуктів ввозяться наступному порядку: заправник робить завчасно заявку директору підприємства. Керівник забезпечує постачання палива, через нафтобазу. Оплата виробляється у перебігу 2 тижнів. Щороку держава надає допомога підприємству, як субсидій надходить 12000 л дизельного палива, 2000 л бензину, 2000 л олії.

>Нефтехозяйством завідує заправник, який веде документацію, стежить станом ємностей, веде облік витрати палива й масел.

Критичних зауважень на роботунефтехозяйства немає.

1.14 Аналіз роботи тваринництва

Нині галузь тваринництва у господарстві перебуває уупадочном стані, що у першу чергу пов'язана із високою якістю виконуваних робіт, з низькому рівні їх організації.

Низька якість виконання пов'язані з задовільними умовами праці в виробництві, і навіть, у випадках, з низьку кваліфікацію працівників. Основним мінусом у забезпеченні умов праці є погана вентиляція в корпусах. У окремих корпусах вентиляція, належна бути, у них за конструкцією, зовсім відсутня чи не понад від необхідної потужності. Через це порушуються ті параметри мікроклімату, що їх за нормою. Як-от спостерігається підвищена вологість і загазованість повітря всередині виробничих приміщень, що веде до підвищеному рівню захворюваності працівників і низької продуктивності тварин. Не дотримуються вимогами зосвещенности. Не дотримуються вимоги, як із штучної, і при природноюосвещенности. У окремих корпусах в окремих групах спостерігається неповне кількість ламп розжарювання, необхідне належного висвітлення. Також майже кожному корпусі в кожному вікні замість належного скла, здатного безперешкодно пропускати денний світло, натягнута полімернапленка, пропускає світло задовільно. Цей параметр також позначається негативно і здоров'я людей на продуктивності тварин.

Важливу роль грає кваліфікація працівників, їхнє вміння якісно, і вчасно виконувати свої обов'язки. Слід звернути найбільша увага виробництву молока,т.к. з його якості залежить та ціна, яку його приймати переробні підприємства. Від даного господарстваСарапульский молокозавод приймає молоко другим сортом, що помітно б'є по його ціні. Це засвідчує тому, що ні деякими працівниками порушуються вимоги, які пред'являються тих операціям, як і відбилося у наступному якості продукції.

Рівень механізації становить близько 70%. Повністю механізовано видалення гною.Доение корів також максимально механізовано, переважнодоение відбувається у трубопровід. Відчутних змін удосконалень вимагає процес роздачі кормів із застосуванням їх попереднього приготування. Зараз у господарстві корми лунають тваринам без попередньої обробки, що великим мінусом,т.к. результатом цього є поганапоедаемость кормів і покладають великі їх втрати, зважаючи на те що ні з'їдений корм згодом вирушає до гній. Також великий проблемою є процес роздачі сіна і сінажу в рулонах.Т.к. відсутня необхідна техніка для механізованої роздачі цього виду корми, цей процес здійснюється вручну, що вкрай невигідно через її великийтрудоемкости. Дляраскативания рулону сінажу потрібно щонайменше трьох працівника,т.к. той процес дужеенергоемкий через великий маси самих рулонів. Також великих зусиль вимагає сама роздача сінажу (сіна) худобі, через її великий в'язкості. Ще одним мінусом ручний роздачі сінажу в рулонах і те, що худобі, поїдаючи довгі стебла, розкидає їх собі серед кімнати, й надалі їх видалення з стійл дуже важко. До того ж ці стебла здатні, потрапляючи в канали длянавозоудаления, накручуватися на свердло й надалі заважати процесу видалення гною, забиваючи ці транспортують канали.

>Силосраздается з допомогою мобільнихкормораздатчиковКТУ-10 іКТ-6. З ями силос завантажується перевантажувачемПЭ-0,8.Кормораздатчикагрегатируется з тракторомМТЗ-80.

>Концентрированние корми лунають якизмельченного зерна. Роздача виробляється вручну. Зерно подрібнюється з допомогоюзернодробилки.

1.15 Характеристика ферми

Ферма розташована на ницої рівній місцевості нижченаселенного пункту. Поруч із фермою протікає річкаСарапулка.

На фермі є 8 корпусів, їх: 3 корпусу для телят, 1 корпус длятелокслучного періоду, 1 корпус пологового відділення, 1 корпус для відрощування биків і 2 корпусу для корів.

Худобу міститься прив'язана в стійлах. Тип годівлі –концентратно-силосний. У нинішньому вигляді концентрованих кормів використовується ячмінь власного виробництва, і навіть комбікорми, закуповувані на зовнішніх ринках. Грубі, соковиті корми (сіно, силос, картопля, буряк кормова) заготовлюються на що належать господарству землях.

Таблиця 2.8. Параметри корпусу утримання корів.

Показник Значення

1. Місткість, гол.

2. Спосіб змісту

3.Ширина воріт, м

4. Висота воріт, м

5.Ширина кормових проходів, м

400

>Привязной

3

2,6

2,5

Для годівлі такої кількості корів потрібні високопродуктивні потужні міксери з великим обсягом кузова. До такихмиксерам ставляться міксери з обсягом кузова від 12м. Дляагрегатирования таких міксерів потрібні трактори підвищеної потужності.

Висновок: роздача кормів міксерами неможлива,т.к. висота трактори,

Схожі реферати:

Навігація