Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Нормування праці в тваринництві


Реферат Нормування праці в тваринництві

за зміну чи обрання значна її частина). Її проводять головним чином заради виявлення втрат робочого дня, встановлення причин, викликають ці втрати, і розробки необхідних організаційно-технічних заходів із їх усунення.

 Застосовується фотографія робочого дня й у розробки нормативівподготовительно-заключительного часу, часу обслуговування робочого місця та перерв відпочивати, і навіть визначення оперативного часу на різні роботи у одиничному імелкосерийном виробництві.

 З іншого боку, фотографія проводиться задля встановлення норм обслуговування обладнання і нормативів чисельності працівників, вивчення використання робочого дня передовими працівниками з поширення їх досвіду, виявлення причин невиконання норм вироблення окремими працівниками.

 Залежно кількості можна побачити працівників фотографія то, можливо індивідуальної, груповий (бригадній), масової.

 При індивідуальної фотографії робочого дня вивчається використання часу одним працівником протягом робочого дня чи іншого періоду.

 Фотографія робочого дня складається з таких етапів: підготовка до нагляду, спостереження і вимір витрат робочого дня, обробка і аналіз спостережень, розробка і впровадження у виробництві організаційно-технічних заходів.

 У період підготовки до спостережень вивчаються майбутній технологічний процес, організація робочого місця, його обслуговування; технічні характеристики, режими праці та стан устаткування.

 Спостереження і вимір витрат робочого дня ведеться за поточному часу. Усі дії музиканта, і перерви у роботі фіксуються виключно за порядку в спостережній аркуші.

 Після обробітку даних фотографії складається зведений баланс робочого дня за категоріями витрат:подготовительно-заключительное час, оперативне час тощо. У процесі аналізу визначаються нераціональні витрати й втрати робочого дня, встановлювали їхні причини.

 Після аналізу складається проектований баланс робочого дня. У цьому все нераціональні витрати й втрати робочого дняисключатся і поза рахунок збільшується оперативне час.

 З даних фактичного і проектованого балансів визначається можливий зростання продуктивність праці завдяки усуненню втрат перезимувало і нераціональних витрат робочого дня.

 Потім розробляються заходи з усунення втрат робочого дня й удосконаленню організації праці, які вносять до плану організаційно-технічних заходів із зазначенням терміну їхніх виконання і виконавців.

 >Групповая фотографія робочого дня виробляється у тому випадку, коли робота виконується групою працівників. Однією з основних цілей груповий фотографії вивчення існуючого розділення бізнесу і кооперації праці, використання робочого дня, ефективності застосування устаткування.

 Порядок проведення спостережень при груповий фотографії той самий, як із індивідуальної фотографії робочого дня.

 Під час вивчення використання робочого дня більшої кількості працівників (понад десять людина) проводиться масова фотографія робочого дня методоммоментних спостережень, у якому фіксуються не абсолютні величини витрат часу деякі види робіт, а число моментів їх виконання. Досягнення необхідної точності результатів спостережень по формулам чи відповідним таблицям заздалегідь встановлюється їх обсяг, тобто число моментів, що слід зафіксувати.

 Спостереження проводяться шляхом обходу із заздалегідь розробленого маршруту ділянки, де є робочі місця виконавців. У процесі обходу спостерігач шляхом нанесення оцінок в спостережній аркуші фіксує, що робить працівник в момент.

 У процесі обробки результатів спостереження підраховується кількість моментів за кожним видом витрат робочого дня, і навіть їх сума й їх відсоткове вираз.

 У практиці нормування праці широко застосовуєтьсясамофотография робочого дня. Метою проведеннясамофотографии є притягнення до вдосконаленню організації праці самих працівників. За підсумками аналізу даних розробляються заходи з усунення недоліків.

 Хронометраж — вид спостереження, у якому вивчаються циклічно повторювані елементи оперативної роботи, окремі елементиподготовительно-заключительной роботи, чи обслуговування робочого місця.

 Основне призначення хронометражу — визначення тривалості повторюваних елементів операції (прийомів та рухів) до розрахунку норм або заради розробки нормативів часу; виявлення вивчення передових методів і прийомів праці цілях передачі цих методів роботи широкого кола працівників; перевірка встановлених доз вироблення; виявлення причин невиконання норм окремими працівниками. У період підготовки до проведення хронометражу спостерігач вивчає технологічний процес виконаннянормируемой операції, аналізує його, розбиває операцію на елементи, вивчає режим роботи устаткування й організацію робочого місця. Усі виявлені недоліки усуваються на початок спостереження.

 При виборі виконавця враховується ступінь виконання ним норм, його кваліфікація, відповідність розрядунормируемой праці та робочого.

 Перед проведенням хронометражу встановлюється кількість необхідних спостережень. Воно залежить від тривалості елементів операції, типу виробництва та вимог, що висуваються до ступеня точності даних. Для більшої точності проводиться більше спостережень.

 Хронометраж то, можливо безперервним, у своїй виміри тривалості елементів операції проводяться безупинно з початку остаточно операції.

Під час проведення безперервного хронометражу вхронокарте відзначається час початку хронометражу, та був фіксується за поточного часу закінчення кожного елемента.

Обробка результатів спостереження починається з визначення тривалості виконання окремих елементів операції. Під час проведення безперервного хронометражу вона дорівнює різниці показань поточного часу двох суміжних вимірів. Потім виключаються помилкові (дефектні) виміри, про які зроблено позначки під час спостереження, й укладаютьсяхронометражние ряди тривалості виконання кожного елемента операції в всіх замірах. Якість результатів спостереження характеризується величиною коливань цифрових значеньхроноряда. Коливання залежить від виконуваної роботи, характеру участі у ній робочого, тривалості елементів операції, типу виробництва, кваліфікації спостерігача і використовуваних виміру атмосферного явища приладів.

 Показником оцінкихроноряда є фактичний коефіцієнт стійкості, що визначається ставленням максимальної тривалості елемента у даномухроноряде до мінімальної. Фактичний коефіцієнт стійкості порівнюється зі нормативним.

 Якщо він менше, або дорівнює нормативному,хроноряд вважається стійким, а саме спостереження — якісним.

 Далі визначається середня тривалість виконання кожного елемента операції.

 Аналіз отриманих результатів здійснюється з метою перевірки раціональності процесу операцій.

 З допомогою аналізу визначаються склад операції, і тривалість виконання її елементів. Після цього встановлюється оперативне час здійснення операції чи вихідні дані і розробити нормативів на ручні імашинно-ручние роботи.

 Аналогічно проводиться вивчення хронометражем витрат часу деякі елементиподготовительно-заключительной праці та обслуговування робочого місця.

 Вивчення витрат робочого дня дозволяє їм отримати необхідні дані для вдосконалення організації праці та встановлення норм трудових витрат, виявити резерви зростання продуктивність праці та найкращого використання устаткування.

 Для нормування праці крім даних, отриманих з допомогою фотографій робочого дня і хронометражем, використовуються такі нормативні матеріали.

 Нормативи режимів роботи устаткування — це регламентовані величини режимів роботи устаткування, щоб забезпечити найбільш доцільне його використання.

 Нормативи часу — це регламентовані витрати часу виконання окремих елементів, входять до складу операції. Вони призначені визначення норм витрат праці вмашинно-ручние і ручні праці та діляться ми такі групи нормативів: основного часу (при ручних роботах); допоміжного часу; часуподготовительно-заключительной роботи; часу обслуговування робочого місця; часу відпочивати та особисті потреби.

 Нормативи часу обслуговування — це регламентовані величини витрат часу обслуговування одиниці устаткування, робочого місця та інших виробничих одиниць. Їх використовують задля встановлення норм обслуговування, тобто кількості одиниць устаткування, робочих місць, виробничих площ, і інших об'єктів, які потрібно закріпити за одним працівником чи його групою.

 Нормативи чисельності — регламентоване кількість працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, що слід до виконання одиниці (чи певного обсягу) роботи. Такі нормативи призначені задля встановлення чисельності робітників у основному для роботах, куди її визначення іншими засобами, зокрема через нормативи часу, утруднено.

 За сферою застосування нормативні матеріали поділяються на міжгалузеві (відомчі), галузеві і місцеві, а, по ступеня укрупнення — на диференційовані (>елементние імикроелементние) і укрупнені /15/.

 

 1.3. Нормування праці та встановлення чисельності працівників на тваринницьких комплексах

 Збільшення обсяги виробництва, поглиблення його спеціалізації, застосування досконаліших технологічних схем змісту тварин, нових автомобілів і устаткування, промислових форм і методів організації праці вимагають інших, досконаліших прийомів нормування праці. Для тваринницьких комплексів характерний суворо певний перелік робіт.Виполняемие на фермах промислового тваринництва роботи, зазвичай, пов'язані з обслуговуванням окремих груп тварин. За кожній такій групою закріплюють спеціалізованих робочих. Вирізняють кілька груп робіт:обслуживание тварини вантажно-розвантажувальні роботи; підтримку обладнання робочому стані; видалення переробка гною; прийом, збереження і видача матеріалів та інших.

 Як і звичайних фермах, на тваринницьких комплексах встановлюють норму обслуговування тварин. За умов їх розрахунку враховують статево-віковою склад худоби і птиці, продуктивність тварин, перелік обов'язків, умови праці виконавців.

 На тваринницьких комплексах група робочих зазвичай зайнята на певної стадії виробництва, цебто в частковому процесі. Тому немає й норми праці встановлюють до працівників, зайнятих саме у даної стадії. На молочному комплексі радгоспу «>Щапово» виділяють групи з обслуговування дійного стада, корів пологового відділення, телятпрофилакторного періоду. Кожну таку групу обслуговують відповідні оператори, що дозволяє спеціалізувати їхню самовіддану працю. Дуже важливо було правильно встановити тих чинників, що особливо сильно впливають на величину норми обслуговування, норми закріплення. Норми обслуговування, наведені у збірниках типових норм, диференціюються залежно та умовами виробництва.

 Для виявлення і систематизаціїнормообразующих чинників, які впливають норму обслуговування та інші норми витрат праці, проводять паспортизацію умов праці та виробництва. Дані паспортизації використовують і за розрахунку норм чисельності працівників на комплексах. Під нормою чисельності розуміють регламентований, науково обгрунтоване число людей певних професій і кваліфікації, необхідні обслуговування об'єктів комплексу. Норми чисельності працівників розробляють як конкретних підприємств, і типові, підприємствам зі подібним обладнанням і умовами. Типові норми чисельності працівників визначають з урахуванням планової трудомісткості робіт, за наявними нормативним матеріалам. Загальна планова трудомісткість визначається підсумовуванням всіх витрат робочого дня для операцій, охоплювані технологічним процесом.

Виробничий процес на тваринницьких комплексах безперервний, тому враховується необхідність підміни працівників у вихідні і святкові дні, під час відпусток, тимчасово хвороби та виконання громадських обов'язків. Чисельність співробітників тваринницьких комплексів роком чи якийсь інший періодНч визначають за такою формулою

>Нч = ,

деТр — річна трудомісткість робіт,Чел.-ч.; Тдив — встановлена тривалість - зміни, год; Д — кількість календарних днів, у планованому періоді; До — коефіцієнт, враховує підміну працівників (коефіцієнт підміни).

Коефіцієнт підміни розраховують розподілом числа календарних днів, у періоді на робочі дні цього періоду. Його розмір залежить від прийнятої довжини робочого тижня, груп котрий обслуговується худоби і птиці, технологічних схем її змісту. Наприклад, наптицефабриках щодо чисельності працівниківинкубатория коефіцієнт підміни дорівнює: при5-днев-ной робочої тижню — 1,57, при6-дневной — 1,31. На тваринницьких комплексах іптицефабриках після здачі худоби і птиці проводиться профілактична підготовка приміщення до прийому нової партії. Під час періоду профілактики основному робочому може бути наданий відпустку. А ще час віднесена частинаневиходов роботу і з інших причин. Тому коефіцієнти, враховують підміну, можуть сильно варіювати. Наприклад, при змісті курей коефіцієнти підміни становлять: молодняку від 1 до 119 днів із5-диевной робочої тижню — 1,38,6-дневной — 1,15, курок-несучок (термін експлуатації 11 місяців) — відповідно 1,46 і 1,22, при вирощуванні бройлерів 1,26 і 3,05,

Чисельність основних виробничих працівників тваринницьких комплексів розраховують виходячи з норм обслуговування:

>Нч = ,

деQ— середньорічне поголів'я на комплексі, в цеху тощо. буд.

Наприклад, необхідно встановити чисельність операторів обслуговуванняоткормочного поголів'я свиней на фермі комбінату. Одночасно там міститься 28000 голів. Відповідно до карті організації праці норма обслуговування на оператора 1200 голів. Коефіцієнт підміни при5-дневной робочої тижню дорівнює 1,57. Підставляючи в формулу дані, визначають чисельність операторів:

>Нч = /4/.


 2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ПРАЦІ ПОМАТЕРИАЛАМНАБЛЮДЕНИЙ

 Норми праці до працівників тваринництва (операторів машинного доїння, працівників із обслуговування такормлению тварин і звинувачують ін.) можна встановити за данимифотохронометражних спостережень.

 На сільськогосподарських підприємствах норми праці доцільно визначати по типовим нормативам і нормам, розробленим науково-дослідними організаціями та досвідченими станціями по нормуванню праці. Проте за значних відхиленнях фактичних умов праці від, куди розраховані типові норми і нормативи, довідкові матеріали неможливо встановити обгрунтовані норми праці. І тут норми визначаються з урахуванням даних нормування, т. е. проводиться спостереження — хронометраж, фотографія робочого дня,фотохронометраж та інших.

 Трудові процеси у тваринництві поділяються на основні допоміжні. На фермах, де міститься велика рогата худоба, до основним процесам ставляться:доение, годівля, чистка тварин, прив'язування іотвязивание їх, чистка і прибирання приміщень, транспортування кормів, продукції, гною. До допоміжним процесам ставляться такі, як помешкання і технічне обслуговування тваринницького устаткування й машин, контрольні, лабораторні, складські праці та ін.

 У зв'язку з цим працівників тваринництва умовно можна підрозділити на основних та допоміжних. До основним працівникам ставляться оператори машинного доїння, оператори з обслуговування тварин, оператори покормлению тощо. буд. Допоміжні робочі сприяють виконання основного технологічного процесу. До них належатьслесари-ремонтники,слесари-наладчики, лаборанти, кладовщики.

 При нормуванні праці тваринництві необхідно враховувати особливості цієї галузі.

 Під час обслуговування тварин робочі виконують великий обсяг робіт, які відрізняються змісту,применяющимся засобам праці, трудомісткості і величезному впливу на продуктивність тварин.

 Праця у тваринництві має сезонний характер. Виділяються зимовий (>стойловий) і літній (пасовищний) періоди. Це впливає до витрат праці і під час окремих трудових операцій та норми праці цілому. Наприклад, встойловий період протипастбищним зростає роботи вистачить покормлению тварин, змінюються трудові функції працівників, що, своєю чергою, впливає норму обслуговування тварин.

 Виходячи з цього, нормативи і норми праці встановлюють за періодами року і рік.

 Перед початком спостереження необхідно вибрати об'єкт нормування, тобто. виконавця, зафіксувати все основні характеристики, пов'язані з процесом праці: вид, підлогу тварин; тип і величину ферми; ступінь і кошти механізації; кошти та систему змісту тварин; систему доїння, годівлі і видалення гною інші чинники, що впливають продуктивності праці.

 Якщо всі роботи виконуються вручну, і важко виявити якусь циклічність у трудових прийомах і діях виконавця (наприклад, з обслуговування телят), користуються фотографією робочого дня. Під час вивчення прийомів машинного доїння в молочному тваринництві, при роздачі кормів та інших роботах, де необхідно встановити норматив часу, проводять хронометраж. На роботах, мають циклічний характер (ручне і машиннедоение корів), використовуютьфотохронометраж. Для виявлення розміру й причин втрат

Схожі реферати:

Навігація