Реферати українською » Ботаника и сельское хоз-во » Нормування праці в тваринництві


Реферат Нормування праці в тваринництві

робочого дня може застосовуватисясамофотография робочого дня.

 Точність нормування залежатиме вибраного способу. Найточнішою вважається хронометраж.

 Після закінчення спостереження розпочинають обробці даних. Спочатку визначають час виконання кожного елемента трудового процесу. Далі виробляють шифровку відповідно до класифікацією витрат робочого дня зміни визначають суму часу в кожному шифру. Дані записують їх у спеціальну таблицю «Використання робочого дня», у якій розраховують витрати робочого дня однією випадок чи обслуговування одного тварини визначають баланс часу зміни за даними спостереження (в %).

 Проектний баланс (на хв) визначають з допомогою нормативів часу по типовим довідникам:

 наподготовительно-заключительную роботу (Т>пз), відпочивати (>Тотд) і на особисті потреби (Тл зв.) — для одну зміну;

 виконання функціональних обов'язків (>доение, роздача кормів, чистка тварин, разові та інші праці) — для 1 гол. худоби.

Норму обслуговування (М>обс) при індивідуальному закріпленні тварин за операторами машинного доїння, по роздачі кормів, зайнятих на обслуговуванні дійного череда та молодняку, розраховують по формулам:

а) при однозмінній роботі

 6) при двозмінної роботі

де,Нобс — норма обслуговування худоби зміну, гол.;Тсм — встановлена тривалість робочої зміни, хв; Т>пз — витратиподготовительно-заключительного часу, хв на зміну; Тптд — витрати часу відпочивати за зміну, хв;Тлн — витрати часу на особисті потреби за зміну, хв;Тобс — витрати оперативного часу обслуговування 1 гол. (визначають як сукупність витрат часу виконання операцій із обслуговування 1 гол.), хв.

Якщо ж застосовують однозмінний режим праці та групове закріплення худоби, норму обслуговування розраховують для всієї групи виконавців:

деКр — раціональне кількість працівників, обслуговуючих поголів'я, людина.

Працюючи операторів на машинномудоении на кілька змін норми обслуговування розраховують за такою формулою:

де n — кількість змін.

Витрати часу обслуговування 1 гол. щодня (>Тобс) складаються від суми нормативів часу надоение (>Тд), роздачу корми (>Трк), чистку тварин (>Тчж), прив'язування іотвязивание тварин (>Тпо) та інші операції (>Тп), що входять до обов'язки працівника:

>Тобс = >Тд +Трк +Тч.ж +Тп.о + … +Тп.

Оскільки витрати часу обслуговування 1 гол. призначають у розрахунку 1 день, то норматив часу надоение1 корови на рік визначають за такою формулою

>Тд = >tбудК*0,83,

деtд — витрати часу на однократнедоение 1 корови щодня, хв; До— середньорічна кратність доїння щодня; 0,83 — коефіцієнт, враховує період лактації корів на рік.

При обслуговуванні поголів'я тварин при двозмінної роботі норми визначають за такою формулою

деНобс — норма обслуговування обох виконавців, що працюють у першу і другу зміни.

 Норму обслуговування тварин для операторів, зайнятих на обслуговуванні дійного стада (скотарів), до обов'язків яких немає входить підвезення кормів, розраховують за такою формулою

Час відпочинку і особисті потреби виконавців у формулі не передбачено, позаяк у роботі операторів, зайнятих обслуговуванням дійного стада (скотарів), є перерви, зумовлені технологією та організацією трудових процесів.

 Норму обслуговування для пастухів визначають за такою формулою:

>Нобс =Тсм /Тобс.

 Час відпочинку і особисті потреби поєднується згодом контролю над худобою під час пасіння.Подготовительно-заключительное час для пастухів незначно, тому його окремо не розраховують, а включають під час обслуговування одного тваринного.

 Для трактористів-машиністів, працівників підвозі й роздаванню жодного виду корми, визначають норму продуктивностікормораздатчика за такою формулою

деНсм — норма продуктивностікормораздатчика, т (є вироблення для тракториста-машиніста);Q — розрахункова вантажопідйомність, ц.

>Расчетную вантажопідйомність визначають за такою формулою

>Q = >Qдо*K,

деQДо — конструктивна вантажопідйомністькормораздатчика, ц; До — коефіцієнт використання вантажопідйомностікормораздатчика.

Час одного рейсу (Ррепетування) одно:

Трепетування= Т3Р +Тп,

де Т3 — час завантаженнякормораздатчика, хв; Тр — час розвантаженнякормораздатчика (роздача кормів), хв; Тп — час на переїзди із вантажем і вантажу, хв.

Час переїзди

>Тп = 2L/Vпорівн,

де2L — відстань переїзду із вантажем і вантажу,м;Vср— середня швидкість руху агрегату, км/год.

Час завантаження

>Тз = >tіз*>Q,,

деtз — норматив часу на завантаження 1 ц корми, хв.

Норматив часу на розвантаженнякормораздатчика (роздачу кормів)

>Тр = >tр*>Q,

деtр — норматив часу на роздачу 1 ц кормів, хв.

Зазвичай, трактористи-машиністи підвозять і роздають різновиди кормів. І тут можна розраховувати норму чисельності (Мгод) трактористів-машиністів замість норми вироблення. І тому використовується наступна формула:

деp,p,p,…,p- добова потреба відповідно грубому кормі, силосі,жоме та інших видах кормів дляпоголовья;t,t,t- норматив часу однією рейс для підвезення відповідно грубого корми, силосу, жому та інших видів кормів;Q,Q,Q,…,Q- вантажопідйомністькормораздатчика за видами кормів; До — коефіцієнт, враховуєподготовительно-заключительное час та особисті потреби виконавця.

Як приклад розрахуємо норму обслуговування для оператора машинного доїння, зайнятого на обслуговуванні дійного стада пристойлово-пастбищном змісті.

 Умови роботи: оператори машинного доїння і оператори по обслуговую дійного стада працюють у дві зміни. Обов'язки операторів машинного доїння: триразоведоение; механічна доїння двомадвухтактними апаратами вмолокопровод; годівля концентрованими кормами вручну тричі на день; прив'язування іотвязивание корів вручну; чистка годівниць і кормових проходів; що узооветмероприятиях та інших разових роботах. Продуктивність корів3900кг.Проектное час зміни (Тдив) для операторів машинного доїння 360 хв, для операторів з обслуговування тварин — 420 хв.

 Після завершенняхронометражних спостережень і методи обробки спостережних аркушів було отримано такі дані (табл. 1).

Таблиця 1-.

 Витрати часу обслуговування 1 корови щодня (за даними спостереження), хв

Вигляд роботи Оператор машинного доїння Оператор з обслуговування дійного стада
>Доение, однократне 3,15 -
Роздача корми й годування віслюків концентрованими кормами 0,74 -
Чистка приміщень 0,23 0,55
>Привязивание іотвязивание корів  0,85 0,42
Разові роботи  0,05 0,03

 При розрахунку норми обслуговування встановлюють середньорічні витрати часу надоение 1 корови щодня:

>Тд = 3,15* 3 * 0,83 = 7,84 хв.

 Загальні витрати часу обслуговування 1 корови щодня для операторів машинного доїння становитимуть 9,71 хв (7,84+ 0,74 + + 0,23 + 0,85 + 0,05), для оператора з обслуговування тварин - 1,00 хв (0,55 + 0,42 + 0,03).

 Для операторів машинного доїння нормативи часу відпочивати (Тптд) в умовах виробництва на даної фермі (виконання робіт із застосуванням часткової механізацією) — 25 хв, на особисті потреби (Тл,зв) — 10 хв, наподготовительно-заключительние роботи (Т>пз) — 36 хв (всі нормативи беруть із довідників); для операторів з обслуговування тварин (ТП.3) — 25 хв (працює із конем).

 Отже, придвухсменном режимі праці та відпочинку норма обслуговування становитиме:

а оператора машинного доїння

>Нобс =

б) для оператора з обслуговування тварин

>Нобс = /19/.

 

 2.1. Розрахунок норм праці в основі типових нормативів

 Найчастіше норми обслуговування встановлюють по збірникам типових норм. У збірниках містяться норми, розраховані організаційно-технічні і природні умови. Для використання типових норм важливо здійснити організаційно-технічні заходи, закладені при розрахунку типових норм. Механічне зміна норм, особливо у бік їх завищення не враховуючи реальних умов праці, призводить до невиконання встановлених завдань і конфліктів.

 Центральної республіканської нормативно-дослідною станцією (>Роснисагропром) для тваринництва розроблено збірники укрупнених нормативів часу й комплексних норм обслуговування.

З допомогою укрупнених нормативів часу можна визначити чисельність основних та допоміжних працівників тваринницьких ферм.

 Комплексні норми обслуговування дозволяють встановити раціональний режим праці та відпочинку обслуговуючих працівників, забезпечити технологічне обслуговування тварин за дотримання закладених розрахунку рівнів організації праці та технології.

 У укрупнені нормативи часу до працівників, обслуговуючих дійне стадо, включені такі, як навантаження, підвезення й роздавання всіх видів кормів;доение; напування; депасовище; чистка тварин, приміщень та устаткування; виконаннязооветмероприятий, що з гігієною і санітарним станом тварин і звинувачують приміщень.

 Також даються укрупнені нормативи для допоміжних видів робіт, пов'язаних із обліком і якістю продукції, осіменінням корів, проведенням ветеринарних робіт, технічним обслуговуванням і ремонтом устаткування.

 Щоб в довіднику знайти нормативи часу й комплексні норми, за даними паспортизації ферми необхідно встановити: метод змісту тварин, спосіб навантаження, транспортування і умови роздачі кормів, технологію доїння,поения, видалення гною.

 У нормативи включені витрати часу приймання отелення в стійлах, вирощування телят до20-дневного віку і її виконання поодинокі й інших робіт.

 Наприклад, на фермі зі суцільними статями обслуговується 200 корів припривязном,стойлово-пастбищном змісті. Кормиподвозятся на відстань 800 м трактором з причепом і лунаютькормораздатчикомТВК-80.Концентрати лунають з візкаУТР-300. Вантаження кормів здійснюється агрегатомПЭ-0,8, концентратів — в мішках вручну.Доение виконується вмолокопровод трьомадвухтактними апаратами при дворазовомудоении.

 Продуктивність корів 4100 кг. Гній видаляється транспортеромТСН-ЗБ. Застосовуєтьсяавтопоение.Осеменение корів ввозяться стійлах. Визначається якість молока (жирність, щільність, кислотність і забрудненість). У період корови напастбищном змісті (депасовище конем).

 Нормативи і норми часу обслуговування корів визначаються за даними таблиць.

 Відповідно до умовами виконання визначаються укрупнений норматив часу обслуговування 1 корови і комплексна норма обслуговування.

 Комплексні витрати часу у розрахунку 1 гол. тварин становлять22,67мин (19,20+ 3,47). Добова трудомісткість виробництва молока для ферми з поголів'ям 200 гол. дорівнює 4534 хв (22,67 • 200).Расчетно-нормативная кількість працівників 9,5 людини (200 : 21).

 Щоб визначити фактичну кількість працівників ферми, необхіднорасчетно-нормативную чисельність помножити на коефіцієнт, являє собою співвідношення кількості календарних днів на рік до робочих. Цей коефіцієнт визначається кожному господарстві з урахуванням числа вихідних святкових днів на рік,невиходов працювати під час трудових та інших видів відпусток, через хвороби тощо. п.

 Наприклад, якби фермі працюють тільки жінки, то фактична чисельність і нормативи часу множаться на коефіцієнт 1,1, норми обслуговування — на 0,90. Отже,расчетно-нормативная чисельність на фермі 10 людина (9,5-1,1).

 Норми праці до працівників тваринництва можуть також встановлюватися з урахуванням довідників, які містять нормативи витрат часу на 1 ц молока і одну гол. худоби. Ці нормативні матеріали можна використовувати також і зіставлення їх з фактичними даними визначення раціональності використання праці.

 Нормативи часу виробництва 1 ц молока розраховані на продуктивність в 2500, 3500, 4500 кг на рік. Наприклад, тоді як господарстві середньорічна продуктивність на 1 фуражну корову становитиме 2800 кг, то витрати часу при даному варіанті визначаються так: (3,62 - 2,82): (3500 - 2500) • (2800 - 2500) = (0,80: 1000) • 300 = 0,24Чел.-ч. Норматив часу на 1 ц молока за цих умов дорівнюватиме: 3,62 - 0,24 = 3,38Чел.-ч.

Витрати часу обслуговування 1 гол. при продуктивності 2800 кг і поголів'я 400 становитимуть:

(16,2-15,0: 1000*400) = 0,48;

(16,20-0,48) = 15,72 хв.

Встановлена норма обслуговування 26 гол.

Якщо фактична місткість ферми становить 350 гол., а продуктивність2800кг,расчетно-нормативная кількість працівників дорівнюватиме:

(16,2 - 15,0) : 1000 • 400 = 0,48 = 0,50 людини;
                       (15+ 0,50)= 15,5 = 16 людина.

Для визначення фактичної чисельності необхіднорасчетно-нормативную кількість працівників помножити на коефіцієнт, що складає співвідношення кількості календарних днів на рік до робочих днів /19/.


 3.ЖИВОТНОВОДСТВО РОСІЇ У 2003,2004,2005 РР.

 Тваринництво Росії у 2003 року

 Як уже повідомив Держкомстат Росії, до 1 січня 2004 р. Російській Федерації поголів'я великої рогатої худоби усіх сільгосптоваровиробників, за розрахунками, становило 25 млн. голів (на 5,6% менше, ніж аналогічний час минулого року), потім із нього корів — 11,1 млн. (на 5,5% менше); свиней — 16,5 млн. (на 4,8% менше); овець та кіз — 16,2 млн. голів (на 1,1% більше). На 1 січня 2003 р. проти тієї ж датою 2002 р. чисельність великої рогатої худоби скоротилася на 1,3%, зокрема корів — на 3,7%, а свиней збільшилася на 6,4%, овець та кіз — на 6,2%. Отже, збереглися тенденції минулого року. У цьому проти 2002 р. зросли темпи зменшення поголів'я великої рогатої худоби, включаючи корів, і вповільнилося зростання чисельності свиней, і навіть овець та кіз.

 На господарства населення припадало 43% поголів'я великої рогатої худоби, 46,6% свиней, 60,9% овець та кіз (до початку січня 2003 р. відповідно 40,8, 43,8 і 59,6%).

У сільськогосподарських організаціях до початку січня 2004 р. проти відповідної датою 2003 р. чисельність великої рогатої худоби скоротилася на 10,2%, корів — на 9,4%, свиней — на 10,6%, овець та кіз — на 4,1%.

 У 2003 р. схоронність поголів'я великої рогатої худоби і свиней погіршилася, овець та кіз — поліпшилася.Падеж великої рогатої худоби становив 3.3% до обороту стада (2002 р. — 2,9%), свиней — 10,7% (9,5%), овець та кіз - 5,3% (5,9%).

 Вихід телят і поросят (для 100 маток) зменшився проти рівнем попереднього року на 2,6 і 6,3%, ягнят і козенят — посутньо не змінився.

 У 2003 р. у господарствах всіх категорій збільшилося виробництво худоби і птиці на забій (у живій вазі) і яєць, виробництво молока трохи зменшилася (див. таблицю 1).

 У сільськогосподарських організаціях 2003 р. проти попереднім роком, виробництво худоби і птиці на забій (у живій вазі) збільшилося (див. таблицю 2). Виробництво яєць підвищився на 0,8% (2002 р. - на 4,9%), молока — зменшилося на 3,6% (виросло на 2,8%).

 Надої молока на 1 корову в сільськогосподарських організаціях 2003 р. були більш, ніж у 2002 р., на 6,2%, яйценосність курок-несучок — на 2,2%.

 У структурі виробництва худоби і птиці на забій (у живій вазі) всіх категорій господарств, за розрахунками, 2003 р. зазначалося збільшення частки свиней і птиці проти 2002 р.

 У сільськогосподарських організаціях у загальному обсягу виробництва частка великої рогатої худоби на забій 2003 р. становила 42,7% (2002 р. - 45,2%), свиней - 22,2% (20,7%), птахи - 33,3% (32,1%).

 У 2003 р. у структурі провадження у категоріям господарств зросла частка тих сільськогосподарських організацій виробництві худоби і птиці на забій і яєць, у виробництві молока — зменшилася.

 У 2003 р. зростання виробництва худоби і птиці на забій (у живій вазі) позначений усіх категорій 59 регіонів Росії, молока —

Схожі реферати:

Навігація