Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит господарської діяльності ВАТ "Кріворізькій міськмолокозавод № 1"


Реферат Аудит господарської діяльності ВАТ "Кріворізькій міськмолокозавод № 1"

>Міністерствоосвіти й науки України

>Державнийвищийнавчальний заклад

КиївськийНаціональнийЕкономічнийУніверситет ім. Вадима Гетьмана

>КриворізькийЕкономічнийІнститут

>ОЕФ Кафедраобліку й аудиту

>Індивідуальна робота

Здисципліни: Аудит

>Виконала: студентка 4 курсу

>Групи 6.509-3

>КривийРіг 2011 р


>Зміст

>Вступ

1. Характеристика підприємстваВідкритеАкціонерне Товариства ">Криворізькийміськмолокозавод №1"

2.Попередняоцінкааудиторськоговисновку

3.Договір напроведення аудиту ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"

3.1 Предмет договору

3.2 Права таобов'язкисторін

3.3 Порядокздавання таприйманняробіт

3.4Термінвиконанняробіт

3.5Вартістьробіт та порядокрозрахунків

3.6Відповідальністьсторін

3.7Особливіумови

3.8Іншіумови договору

3.9Термін дії договору

3.10Реквізитисторін

4. Планпрограмиперевірки ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"

5. Програму аудитуфінансовоїзвітності

5.1Аудиторськийвисновок профінансовузвітність ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1" станом на 31.12.2009

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Основним виглядомпослугаудиторськихфірмє аудитфінансовоїзвітностіпідприємств, щоздійснюються ізметоювизначенняправильностіїїскладаннявідповідно довстановлених правилведеннябухгалтерськогообліку,їїдостовірності,повноти йвідповідностічинномузаконодавству тавстановленимвимогам.

>Метою аудитуфінансовоїзвітностієскладаннявисновкущодовідповідностіфінансовоїзвітності за всімасуттєвими аспектамиінструкціям, котрірегламентують порядокпідготовки йподанняфінансовихзвітів.Незважаючи тих, щоаудиторськийвисновок служитиосновоюдовіри дофінансовоїзвітності, длякористувачаце неможеслужитидостатньоюпідставою дляоцінкиекономічноїстабільності підприємства внайближчомумайбутньому чиефективності роботи йогокерівництва.

>Основнимизавданнями аудитуєзбирання таобробкадостовірноїінформації профінансово-господарську діяльністьсуб’єктагосподарювання йформування наційосновіаудиторських з висновками.

Такимизавданнямиє:

–упевнитись управомірностістворення підприємства йбезперервності йогофункціонування;ознайомитись зсистемоюгосподарювання йуправління;оцінитинадійністьсистемивнутрішнього контролю,з’ясуватиефективністьсистемибухгалтерськогообліку;проконтролюватиправильністьздійсненняосновнихгосподарськихпроцесів (>постачання,виробництво,збут).

–переконатись уповнотіпервинноїдокументації;проконтролюватиправильністьведення поточногобухгалтерськогообліку йповнотувідображенняінформації вобліковихрегістрах;перевіритифактичнунаявністьактивів,зобов’язань йкапіталу, щовідображені уфінансовійзвітності;перевіритиналежністьвідображених узвітностіактивів,зобов’язань йкапіталу (кому смердоті належати);перевіритипостійністьдотриманняоблікової політикисуб’єктомгосподарювання;перевіритиправильністьведеннябухгалтерськихзаписів та їхньоговідповідністьзвітномуперіоду.

–встановитивідповідністьдіяльності підприємства йведеннябухгалтерськогооблікучинномузаконодавству;

–упевнитись увідповідностіпоказниківфінансовихзвітів (>бухгалтерської йнебухгалтерськоїзвітності);

–висловитинезалежну думкущодорезультатівперевіркифінансовоїзвітності.

Ащобскласти свою думку продостовірністьфінансовоїзвітності, аудитор винен матіробґрунтованугарантію того, щоінформаціябухгалтерськоїдокументації таіншіданідостовірні ідостатні.Обґрунтованагарантія —ценаявністьдоказів цього уцілому узвітності немаєістотнихперекручень.


1. Характеристика підприємстваВідкритеАкціонерне Товариства ">Криворізькийміськмолокозавод №1"

>Cкороченаназва: ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"
>ЄДРПОУ: 00444932
>Юридична адреси: 50025Дніпропетровська обл., м.КривийРіг,вул.Окружна 9
>Зареєстрований: >ВиконкомКриворізькоїміської зарадиДніпропетровської обл., 08.08.1995
>КОАТУУ: 1211037500 (>ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ р-н)
>Діяльність: 15.51.0Перероблення молока тавиробництво сиру 52.11.0Роздрібнаторгівля внеспеціалізованих магазинах ізперевагоюпродовольчогоасортименту 60.24.1Діяльністьавтомобільноговантажного транспорту
>Ліцензія: >серія АА № 549435професійна діяльність наринкуціннихпаперів: діяльністьщодоведеннявласногореєструвласниківіменнихціннихпаперів, 08.08.1995
>Керівник: Хохлова ЛюдмилаАнатоліївна, головаправління , тіл.: 0564092169
>Контактна особа: >Маленко ОльгаВолодимирівна, тіл.: 0564271835
>Електроннапоштова адреси: >[email protected]

2.Попередняоцінкааудиторськоговисновку

ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"здійснюєпервинний (>оперативний) табухгалтерськийоблікрезультатівсвоєї роботи,складаєстатистичнуінформацію, атакожнадаєвідповідно довимог законуфінансовузвітність тастатистичнуінформаціющодосвоєїгосподарськоїдіяльності,іншідані,визначені законом.

>Відомості непередбачені законом,підприємствонадає органам державної влади, органам місцевого самоврядування,іншимпідприємствам,установам,організаціям надоговірнійоснові.

На ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"бухгалтерськийоблікведеться зажурнально-ордерноюформою.Облік напідприємстві ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"здійснюєтьсявідповідноНаказу №01 "Прообліковуполітику підприємства йорганізаціїбухгалтерськогообліку". ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"підлягаєобов'язковому аудиту, це у ст. 10 Закону "Проаудиторську діяльність" від 22.04.1993р. № 3125 - ХІІ,прийнятийВерховноюРадою України,зазначенівідкриті (>публічні)акціонерні товариства, котрізаймаютьсявиробництвомхарчовихпродуктівпродукції. Однак в ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"можепроводитисьдодатковоініціативний аудит ізініціативи йогокерівництва таробітників.


3.Договір напроведення аудиту ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"

>Договір напроведення аудиту

"01"жовтня 2009 р

>АудиторськафірмаТОВ"Інтер-Аудит", (далі –Виконавець), вособі директораІващенко Т. М., котраздійснює свою діяльність напідставіліцензіїсерії А № 002310, із одного боці, таВідкритеакціонернетовариство ">Криворізькийміськмолокозавод №1", (далі -Замовник) вособі ХохловаЛ.А., якудіє напідставіСтатуту, ізіншого боці,уклалицейДоговір ізнаступнихпитань.

3.1 Предмет договору

Предметом цого договоруєпроведенняаудиторськоїперевірки,наданняіншихсупутніх аудитупослуг наумовах,передбачених Законом України "Проаудиторську діяльність" таіншимичинниминормативними актами.

3.2 Права таобов’язкисторін

>Замовникмає право:

-Відносити насобівартістьтоварів (>продукції,послуг)затрати напроведення аудиту.

-Вимагати від аудитора (>аудиторськоїфірми)виконаннязобов’язання у рядки й наумовах,передбачених уДоговорі.

-РозірватиДоговір водносторонньому порядку,якщо для цогоіснуютьпередбачені законом чи Договоромпідстави.

-Отримати від аудиторапропозиції,зауваження таінші записи,зроблені нею впроцесіперевірки.

>Замовникзобов’язаний:

-ПередатиВиконавцевінеобхіднідані,документи іінформацію тастворитиналежніумови длявиконанняробіт, котрівказані в п. 1.1.

- Невтручатися у роботуВиконавця.

-Своєчаснореагувати навиявлені под годинуперевіркинедоліки уведеннібухгалтерськогообліку.

-Прийнятивиконану роботу.

- Провестиповнийрозрахунок із аудитором (>аудиторськоюфірмою)відповідно до умів Договору.

ПраваВиконавця:

-Самостійновизначитиформи іметоди аудиту напідставічинногозаконодавства,існуючих норм йстандартів аудиту.

-Відмовитися відвиконаннязобов’язання,якщозамовниквтручається в його діяльність.

-Отримуватинеобхіднідокументи,усні таписьмовіпояснення відкерівництва тапрацівниківгосподарюючогосуб’єкта, щоперевіряється.

-Добуватинеобхідну аудитуінформацію відтретіхосіб (>банків,постачальників й т.д.).

-Дострокововиконати йпередатиЗамовниковіаудиторськийвисновок.

-Залучати надоговірних засідках доучасті вперевірціфахівціврізногопрофілю.

>Обов’язкиВиконавця:

-ПовідомитиЗамовника непізнішетермінузакінченняперевірки чинаданняіншихпослуг провиявленіфактинедостовірності чинеповнотибухгалтерськихдокументів.

-Передатизроблені записи,пропозиції,зауваження упроцесіперевіркиЗамовникові, про щомає бути переданоВиконавцевірозписка чидовідка.

-Зберігати втаємниціотриману нимінформацію под годинуперевірки.


3.3 порядокздавання таприйманняробіт

>Зміст,обсяг йтермінвиконанняаудиторськихробіт тапослуг йперелікпідготовленихВиконавцемдокументівпередбачається у календарномупланіробіт йособливихумовах.Необумовлені роботиможуть бутивиконані напроханняЗамовника заокрему плату напідставідодаткової догоди.

>Оформленнядокументів завиконаніаудиторські роботи уформіаудиторськоїперевірки (аудиту)здійснюється згідно з Законом України "Проаудиторську діяльність" утакійформі:аудиторськийвисновок; актздачі-прийманняробіт.

>Місцемвиконаннязобов’язанняємісцезнаходженняВиконавця.

>Роботавважаєтьсявиконаною послепідписання Сторонами актаприйманняробіт.Якщо уп’ятиденнийтермінЗамовник непідпише актздачі-прийманняробіт чимотивованувідмову, то роботавважаєтьсяприйнятою ізвиконанням всіх умів Договору. Уразі коливиконана робота невідповідаєумовам договору,протягомп’ятиробочихднів послеїїзавершенняЗамовник винен податі акт ззазначенням необходимихдоборок йтерміну їхньоговиконання.ЯкщоЗамовникунадаються лишеаудиторськіпослуги уформіконсультаційй/абоіншісупутні аудитупослуги, тоцеоформляється шляхомвидачійомуквитанції таокремого,додатковопідписаного, протоколуузгодженнядоговірноїціни.

>Якщо впроцесіздійсненняперевіркиз’ясовуєтьсяїїнедоцільність, то запитання проїїзавершення таприпиненнярозрахунківвирішується заугодоюСторін.

3.4Термінвиконанняробіт

>Аудиторськаперевіркамає бутивиконана втермін,передбачений в календарномупланівиконанняробіт.


3.5Вартістьробіт та порядокрозрахунків

За наданііаудиторськіпослугиЗамовникздійснюєВиконавцю оплатувідповідно до протоколу згодиціни.

Оплатаможездійснюватися завиконану роботупоетапно чи ізавансовимплатежем.

>Післяпідписання ДоговоруЗамовникпротягомтрьохднівперераховуєВиконавцеві аванс урозмірі 25відсотківвартостіробіт.

>Остаточнийрозрахунок за Договоромздійснюєтьсяпротягомп’ятиднів послезавершенняробіт уформі 75%.

ЗазатримкурозрахункуЗамовниксплачуєштрафнісанкції в однієївідсотка протягом днязатримки, але й не понад 50% відзагальноїсуми платежу.

Оплаташтрафнихсанкцій незвільняє відвиконаннядоговірнихзобов’язань йпроведенняостаточнихрозрахунків.

Задостроковезавершенняробіт более ніж на 10днівЗамовникздійснюєВиконавцеві доплату врозмірі 3% відсумивартостіробіт.

3.6Відповідальністьсторін

Запорушення умівданого Договорувинна сторонавідшкодовуєспричиненіцимзбитки.Виконавецьнесемайнову відповідальність передЗамовником урозміріфактичнозавданихзбитків.

>Відповідальність задодержання порядкуведеннябухгалтерськогообліку,визначеногозаконодавством України,своєчасне таповненаданнябухгалтерськоїзвітностікористувачам та аудиторампокладається накерівникагосподарюючогосуб’єкта (>Замовника).

>Сторонизвільняються відвідповідальності уразінастанняфорс-мажорнихобставин.


3.7Особливіумови

Узв’язку зскладністюперевіркиможливо, щоістотніпомилкиможуть бути невіднайдені.

При цьомусуттєвістьпомилок (>відхилення) неможеперевищувати суму 4-5% відзагальногопідсумкузвітності.

>НевиконанняЗамовником п. 1.5. цого ДоговорудаєВиконавцеві правоодносторонньогорозірвання Договору ізвідшкодуваннямзазначенихвитрат таоплатоювиконаноїчастиниробіт.

>Спірні запитаннявирішуються згідно ізчиннимзаконодавством України. (>Якщо сторонамивиступаютьюридичні особини, то пунктможезвучати так: ">Спірні запитаннявирішуєарбітражний суд згідно ізчиннимзаконодавством України".

>Абосторонивідповідно доположення ст. 25 ЦПК України й ст.. 12 АПК Україниможутьзаписатицей пункт так: ">Спірні запитаннявирішуєтретейський суд згідно ізчиннимзаконодавством України").

3.8Іншіумови договору

>Післяпідписанняданого Договору усіпопередні догоди,протоколи,листування, щостосуютьсяданого Договору,втрачаютьюридичну силу (чистаютьневід’ємноючастиною цого Договору).Додатки № 1 Протоколузгодженнядоговірноїціни та № 2Календарний планвиконанняробіт до цого Договорує йогоневід’ємноючастиною.

>Підписанібудь-якііншідодатковідокументи послепідписання цого Договорустають йогоневід’ємноючастиною.


3.9Термін дії договору

>Термін дії Договору із "01"жовтня2009р. по "30"жовтня2009р.

>Договірскладено у двохпримірниках, за одним – дляСторін,кожен із якімаєоднаковуюридичну силу йвступає вдію із моменту йогопідписання Сторонами.Якщо протягом двохтижні дозакінченнятерміну дії ДоговоруСторони невиявлятьсвоєївідмови віднього, тотермін дії Договорупродовжується напопереднійтермін.

3.10Реквізитисторін

>Замовник:

ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"

50025Дніпропетровська обл.,

м.КривийРіг,вул.Окружна 9

>р/р 260082549

АКБ ">Надра"МФО156478

Телефон 0564271835

Директор ХохловаЛ.А.,підпис:

>Виконавець:

>АудиторськафірмаТОВ ">Інтер-аудит"

Код 33494009, тіл.: (044) 4528019

>Р/р № 2600520001

АБ ">ЕкспресБанк", МФО 352551

м.Київ,вул.Мальовнича ,14

ДиректорІващенко Т. М.підпис:


4. Планпрограмиперевірки ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"

>Організація щоперевіряється: ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"

>Період аудиту: із 01.10.2009 р. по 30.10.2009 р.

>Керівникаудиторськоїгрупи:БєйЮ.Ю.

>Аудитор:Горковенко М. В.

>Перелікперевіреноїфінансовоїінформації:

- Статут;

- Баланс (форма 1);

-Звіт профінансовірезультати та їхньоговикористання (форма 2);

-Звіт про рухгрошовихкоштів (форма 3);

-Звіт провласнийкапітал (форма 4);

-Примітки дорічноїфінансовоїзвітності (форма 5);

>Таблиця 1.1 Планпрограмиперевірки ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"

№ зарплатню >Видиробіт, щозаплановані длявиконання аудитором >Термінвиконання роботи
1.    >Нарада ізпланування проектуаудиторськоїперевірки,обговоренняетапівпроведенняаудиторськоїперевірки 1.10.2009
2.    >Отриманняуявлення прокон'юнктуруринку,діловесередовище,цілібізнесу, щовпливають нагосподарськийризикклієнта, проорганізаційно -управлінську структуруклієнта,рівеньрентабельності,основнихпокупців йпостачальників, порядокрозподілу чистогоприбутку,принципиформування йрозподілу оплати роботи тощо 2.10.09-3.10.09
3.    >Оцінкасистемивнутрішнього контролю шляхомопитування йтестування, чи ізвикористанняміншихметодів,обліковихпрацівників ізметоювиявленнянегативнихсторінсистемивнутрішнього контролю 4.10.09 - 10.10.09
4.    >Оцінкааудиторськогоризику йрівнясуттєвості, котрідозволяютьвважатифінансовузвітність підприємствадостовірною 11.10.09-13.10.09
5.    >Затвердженняпрограми аудиту,істотних йзагальних процедур аудиту, в якоївключаютьсяперелікаудиторськихприйомів йспособів, необходимих длявивченняпоставлених вдоговоріпитань,детальнийопис шкірного способу та прийому 14.10.09 – 16.10.09
6.    >Виконанняпрограми аудиту,складанняробочихдокументів (>таблиці,схемипроведенняаудиторськоїперевірки заоб'єктамиобліку) 17.10.09-19.10.09
7.    >Проведеннязаключноїнаради.Оцінкарезультатів роботи йрозробка плануудосконалень 20.10.09 29.10.09
8.    >Пред'явленнякерівництву підприємствааудиторськогозвіту тависновку йпідписанняаудиторськогозвіту тависновку 30.10.09

5. Програму аудитуфінансовоїзвітності

аудитзвітністьбухгалтерськийдоговір

>АудиторськакомпаніяТОВ ">Інтер-аудит"

>Підприємство ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"

>Періодперевірки із "01"жовтня2009р. по "30"жовтня2009р.

Мета аудитуфінансовоїзвітності:

1.Перевіркавідповідностізаповнення формфінансовоїзвітностівимогамдіючогозаконодавства.

2.Перевіркаправильностівизначенняфінансового результату.

3.Перевіркаузгодженняпоказниківрізних формфінансовоїзвітності.

4.Перевіркадостатності таповнотирозкриттяінформації уПримітках.

5.Формуваннявисновку продостовірністьфінансовоїзвітності тадійсністьвідображенняфінансового стану підприємства.

>Таблиця 1.2 Програму аудиту

>Перелікаудиторських процедур >Виконавець >Індексробочого документа >Примітки
І. Баланс
1. >Перевірканаданого балансу наарифметичнуточність >Горковенко М. В. 3.2.
2. >Зведеннявідповідностізалишків уГоловнійкнизі зданими балансу >Горковенко М. В. 3.3.
3. >Перевіркавідповідностізалишків на вухозвітного рокузалишкам накінецьминулого року >Горковенко М. В. 3.2.
4. Уразізмінизалишківвнаслідоквиправленняпомилокминулихперіодів –ретельнаперевірка характерупомилок, їхньоговпливу назвітність ,адекватностівнесенихзмін >Горковенко М. В.
5. >Складання пробного балансу накінецьзвітногоперіоду тапорівняння його ізнаданим наперевірку >Горковенко М. В. 3.2.
6. >Визначеннятимчасових тапостійнихрізниць >Горковенко М. В. 3.5.
7. >Розрахуноквідстроченихподатковихактивів чизобов’язань >Горковенко М. В. 3.5.
8. >Порівняннярозрахованихвідстроченихподатковихактивів чизобов’язань ізданими підприємства >Горковенко М. В. 3.5.
9. >Складанняперелікукоригуючихбухгалтерськихзаписів >Горковенко М. В. 3.6.
10 >Складанняперелікувиправленьзалишків забалансовимирахунками >Горковенко М. В. 3.6.
11 >Оцінкарізниць,виявлених аудитором >Горковенко М. В. 3.7.
ІІ.Звіт профінансовірезультати
1. >Перевірканаданогозвіту наарифметичнуточність >Горковенко М. В. 3.4.
2. >Складання пробногозвіту профінансовірезультати >Горковенко М. В. 3.8.
3. >Порівняння пробногозвіту профінансовірезультати ізнаданим наперевірку тааналізвідхилень >Горковенко М. В. 3.8.
4. >Перевіркарозрахункуприбутковостіакцій >Горковенко М. В. 3.8.
5. >Перевіркавідповідностіданихзвіту профінансовірезультати вчастиніданих завідповіднийперіодминулого року >Горковенко М. В. 3.4.
6. Уразізмінипоказниківвнаслідоквиправленняпомилокминулихперіодів –ретельнаперевірка характерупомилок, їхньоговпливу назвітність,адекватностівнесенихзмін >Горковенко М. В.
7. >Узгодженняпевнихпоказниківзвіту профінансовірезультати ізданими балансу >Горковенко М. В.
ІІІ.Звіт про рухгрошовихкоштів
1. >Перевірканаданогозвіту наарифметичнуточність >Горковенко М. В. 3.9.
2. >Узгодженняпоказниківзвіту про рухгрошовихкоштів ізпоказникамиінших формфінансовогозвіту >Горковенко М. В. 3.9.
>ІV.Звіт провласнийкапітал
1. >Перевірканаданогозвіту наарифметичнуточність >Горковенко М. В. 3.10.
2. >Узгодженняпоказниківзвіту провласнийкапітал ізпоказникамиінших формфінансовогозвіту >Горковенко М. В. 3.10.
V.Примітки
1. >Перевірканаданогозвіту наарифметичнуточність >Горковенко М. В. 3.11.
2. >Узгодженняпоказників уПримітках ізпоказникамиін. формфінансовогозвіту >Горковенко М. В. 3.11.
3. >Аналізрозкриттяпевноїінформації >Горковенко М. В.
>VІ.Завершуючийетап
1. >Зведенняданих провідхилення унаданих формахфінансовоїзвітності >Горковенко М. В.
2. >Аналізвідхилень ізпозиціїприйнятогорівнясуттєвості >Горковенко М. В.
3. >З’ясуваннязміступротоколівзборів последати балансу щодовивченняподій последати балансу >Горковенко М. В.
4. >Формуваннявисновку продостовірністьнаданоїзвітності >Горковенко М. В.

 

>ВиконавГорковенко М. В


5.1Аудиторськийвисновок профінансовузвітність ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1" станом на 31.12.2009

 

Ми,незалежніаудиториаудиторськоїфірмиТОВ ">Інтер-Аудит", щопідписалисянижче, провелиаудиторськуперевірку балансу ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1" на31.12.2008р.,перевіркувідповіднихзвітів проприбутки йзбитки, рухосновнихвиробничихфондів,грошовихкоштів,звіту провласнийкапітал,приміток дофінансовоїзвітності за 2008 р. тарічноїспеціалізованоїфінансовоїзвітностістраховика за2008р.

>Відповідальність заціфінансовізвітинесеуправлінський персонал підприємства ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1". Минесемо відповідальність зависловлення думищодоцихфінансовихзвітів напідставіаудиторськоїперевірки.

>Перевіркуздійснено згідно ізМіжнародними стандартами аудиту, котрірекомендованіАудиторськоюпалатою України вякостінаціональнихстандартів аудиту, згідно ізякими миспланували та провелиаудиторськуперевірку, ізметоюзбираннядостатніхдоказів того, щофінансовізвіти підприємства, якуперевіряється, немістятьсуттєвихпомилок.

>Аудиторськийвисновокскладено згідно ізвимогамиміжнароднихстандартів аудиту,наданнявпевненості таетики №700, 701, 720, 800, котрівимагають відаудиторівдотриманняетичнихвимог тавідповідногопланування йвиконання аудиту дляотриманнядостатньоївпевненості, щозвіти немістятьсуттєвихвикривлень.

>Аудиторськаперевірка проведена шляхомтестуваннядоказів, котріпідтверджуютьсуми,наведені узвітності тарозкриваютьінформацію,наведену уфінансовійзвітності,такожвключаєоцінкузастосованихпринципівбухгалтерськогообліку тасуттєвихпопередніхоцінок,здійсненихуправлінським персоналом,оцінкузагальногоподанняфінансовихзвітів.

Мивважаємо, що проведена намиаудиторськаперевірказабезпечуєобґрунтованупідставу длявисловленнянашої думи.Під годинуперевірки буливиявленінезначніпомилки,такі яквиправлення тавідсутністьпідписукерівника вкасовійкнизі

На нашу думкуфінансовазвітність ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"розкриваєдостовірно, в всіхсуттєвих аспектах,фінансовий станкомпанії станом 31-ийгрудня 2 008 року, атакожфінансовий результатдіяльності та рухгрошовихкоштів тавласногокапіталу ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1" за 2008рік.Фінансовізвіти ВАТ ">Криворізькийміськмолокозавод №1"складено увідповідності в Україну ззастосуваннямНаціональнихПоложень (>стандартів)бухгалтерськогообліку. Системабухгалтерськогообліку, щовикористовувалась втоваристві,відповідаєзаконодавчим танормативнимвимогам.

ДиректорТОВ "АФІнтер-аудит"Іващенко Т. М

>Сертифікат аудитора № 002310,виданийрішенням АПУ від 12.10.2007 № 93;Чинний до12.10.2012р.Свідоцтво провнесення дореєструаудиторів, котріможутьпроводитиаудиторськіперевіркифінансовихустановсерії А №000567, бачено 23.07.2002 згідно ізрозпорядженняДержфінпослуг від 19.07.2004 № 745.Чинне до12.10.2012р.

>Керівникаудиторськоїгрупи:БєйЮ.Ю.Аудитор:Горковенко М. В.

>Сертифікат аудитора № 009634,виданийрішенням АПУ від 07.02.2004 № 127 (>термін дії до 23.06.2011);

>Свідоцтво провнесення дореєструаудиторів, котріможутьпроводитиаудиторськіперевіркифінансовихустановсерії А № 004738, бачено 17.03.2005 згіднорозпорядженняДержфінпослуг від 17.03.2005 № 384.

Датанаданнявисновку 30жовтня 2009 року.

 


Списоквикористаноїлітератури

1. Закон України "Проаудиторську діяльність" від22.04.1993р. ззмінами йдоповненнями.

2. Закон України "Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-XIV (ззмінами йдоповненнями).

3.Положення (>стандарти)бухгалтерськогообліку,затверджені наказомМінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

4.БутинецьФ.Ф.,Економічнийаналіз.Навчальнийпосібник, Житомир, ПП "рута" 2001.

5.Сопко У.,Балченко З.Аудиторськийзвіт йаудиторськийвисновок //Бухгалтерськийоблік й аудит. — 1995. — № 10. — з. 7—12.

6.ЯнокД.А. Аудитфінансовоїзвітності увирішенніпроблемипідвищенняякостіінформації профінансовірезультатидіяльностіпідприємств //Економіка:проблемитеорії та практики.Збірникнауковихпраць.Випуск 181: У2т. Том ІІ. –Дніпропетровськ:ДНУ, 2003. – з. 274-286.

7. Журнал "Баланс" №2,7,9,15,21 за 2009рік.

8. Журнал ">Бухгалтерія" № 1,2,3,5,6 за 2009рік.

 


Схожі реферати:

Навігація