Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Інформаційна ємність форм бухгалтерської (фінансової) звітності


Реферат Інформаційна ємність форм бухгалтерської (фінансової) звітності

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Інститут економіки, управління і право (р. Казань)

>Нижнекамский філія

Економічний факультет

Кафедра "Бухгалтерський облік і аудит"

Курсова робота

тема: Інформаційна ємність форм бухгалтерської (фінансової) звітності

з дисципліни: Бухгалтерська фінансова звітність

Єдина Ольга Миколаївна

2 курсу відділення

481 у грн.

КовальоваЕ.А.

>Нижнекамск - 2009


Зміст

 

Запровадження

1. Основні поняття формування бухгалтерської звітності

1.1 Поняття, формування та зміст бухгалтерської звітності

1.2 Загальні вимоги до написання бухгалтерської звітності

1.3 Користувачі бухгалтерської інформації

2. Розкриття інформацією бухгалтерської звітності

2.1 Порядок формування бухгалтерської звітності

2.2 Зміст бухгалтерського балансу і за оцінка його статей

2.3 Зміст за інші форми бухгалтерської звітності

3. Напрями реформування російського бухгалтерського обліку

3.1 Міжнародні стандарти фінансової звітності

3.2 Напрями реформування російського бухгалтерського обліку

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

Бухгалтерський облік є впорядковану систему збору, реєстрацію ЗМІ й узагальнення інформацією грошах про майно, зобов'язання організації та їх русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку усіх господарських операцій.

Основні характеристики бухгалтерського обліку разом є інформаційну систему, призначення якої у управлінні господарством - вимірювати, обробляти і узагальнюватиучетно-економическую інформацію, переважно фінансового характеру, тобто. виражену в вартіснихизмерителях. Такої інформації використовують як внутрішніми, і зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації розробки й підтримки управлінські рішення, зокрема виборі оптимального варіанта розміщення обмежених ресурсів для рентабельного функціонування організації.

Метою бухгалтерського обліку є формування своєчасної, якісної інформації фінансового про діяльність підприємства, яка потрібна на управління та становлення ринкової економіки, на підготовку, обгрунтування й прийняття управлінські рішення різних рівнях, визначення проведення підприємства над ринком і виявлення становища підприємств-конкурентів тощо.

Основні завдання бухгалтерського обліку:

формування повною і достовірною інформації про діяльність організації та її майновому становищі, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності - керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, і навіть зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності - інвесторам, кредиторам тощо.;

забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішніх користувачам бухгалтерської звітності контролю над виконанням законодавства Російської Федерації під час здійснення організацією господарських операцій та їх доцільність, наявністю і рухом майна України та зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і відповідно до затвердженими нормами, нормативами і кошторисами;

запобігання негативних результатів господарську діяльність організації.

Однією з головних функцій бухгалтерського обліку у системі керування є інформаційна функція. Облік поставляє інформацію різноманітних об'єктах управління. Бухгалтерський облік фіксує і накопичує узагальнюючу і аналітичну інформацію стану війни і русі майна, і джерелах його освіти, господарських процесах, про кінцевих результатах виробничо-господарської діяльності організації.

Бухгалтерський облік забезпечує працівників управління фактичними даними про діяльність організації, про стан майна, зобов'язання організації, про взаємини з постачальниками і покупцями, банками, податковими органами, формування фінансових результатів, прибутків і її використанні, про відносини із власниками.

За підсумками даних бухгалтерського обліку складається бухгалтерська звітність - це єдина система даних фінансове становище організації, фінансові результати її й змін у її фінансове становище.

У цьому роботі викладено поняття та принципи побудови бухгалтерської звітності, розглядається розкриття інформацією бухгалтерської звітності, і навіть напрями реформування російського бухгалтерського облік.


1. Основні поняття формування бухгалтерської звітності 1.1 Поняття, формування та зміст бухгалтерської звітності

Для керівництва господарську діяльність організації необхідно лиш мати інформацію про господарських засобах, якими володіє організація, і навіть про їхнє складі, розміщення, джерела коштів для та його про цільове призначення. Необхідна економічна угруповання коштів. Ці дані позначаються на бухгалтерському балансі.

Основою побудови бухгалтерського балансу є двоїста угруповання об'єктів бухгалтерського обліку (майна) - з їхньої функціональної роль процесі виробничо-господарської роботи і джерелам формування.

Інформації про двоїстої угрупованню об'єктів бухгалтерського обліку одержує у балансі упорядкований відображення в узагальненому вигляді у грошовому вимірнику.Балансовое узагальнення передбачає синтетичний, узагальнених характер інформації, дозволяє звести у приватні показники окремі інформаційні взаємозв'язку на єдиній вимірнику в цілісну систему узагальнених даних. Бухгалтерський баланс є спосіб економічної угруповання майна з його складу та розміщення і джерелам її формування на 1-е число місяці, кварталу, року. Отже, у бухгалтерському балансі майно організації розглядається із двох позицій: за складом та розміщення і з джерелам освіти. За зовнішнім виглядом бухгалтерський баланс є таблицю: актив балансу показує майно за складом та розміщення, пасив балансу відбиває джерела формування цього майна. Отже, завжди дотримується рівність активу і пасиву балансу:

>А=П (1)

Основним елементом бухгалтерського балансу є балансова стаття, що відповідає виду (найменуванням) майна, зобов'язань, джерелу формування майна. Статтею бухгалтерського балансу називається показник (рядок) активу і пасиву балансу, що характеризує окремі види майна, джерел її формування, зобов'язань організації. Балансові статті об'єднують у групи, а групи - в розділи виходячи з їхньої економічного змісту. Результати по активу і пасиву балансу називаються валютою балансу.

Баланс фіксує загальний стан коштів у певну дату, тому з допомогою його неможливо контролювати рух окремих видів цих коштів, їх джерел. Для систематичного контролю над кожним виглядом коштів, господарських процесів, джерел засобів у поточному обліку застосовують систему рахунків бухгалтерського обліку.

Нині організації у обов'язковому порядку проміжну і річну бухгалтерську звітність. Проміжна бухгалтерська звітність включає у собі:

форму № 1 "Бухгалтерський баланс";

форму № 2 "Звіт прибутки і збитках.

Відповідно до Федеральним законом "Про бухгалтерський облік" від 21.11.1996 №129-ФЗ [5] і Положенням по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (>ПБУ 4/99) [6] річна бухгалтерська звітність організацій, крім звітності бюджетних установ, складається з:

бухгалтерський баланс - форма № 1;

звіт прибутки і збитках - форма № 2;

звіт про зміну капіталу - форма № 3;

звіт про рух коштів - форма № 4;

додаток до бухгалтерського балансу - форма № 5;

бухгалтерський російський облік звітність

аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона у відповідність до федеральними законами підлягає обов'язковому аудиту;

пояснювальну записку.

1.2 Загальні вимоги до написання бухгалтерської звітності

Під час упорядкування бухгалтерської звітності мають дотримуватися такі загальні вимоги:

повнота - в бухгалтерську звітність мають включатися показники, необхідних формування достовірного і сповненого ставлення до фінансове становище організації, фінансові результати її й змін у її фінансове становище;

суттєвість - організація може відбивати окремі показники додаткової рядком, якщо вони істотні (суттєвість - 5% і від загального підсумку показника даних) і якщо розкриття цього показника може спричинити економічне рішення користувачів, прийняті з урахуванням звітної інформації;

нейтральність;

достовірність - відомості, наведені в звітності, мали бути зацікавленими обгрунтовані і підтверджені результатами інвентаризації і укладанням незалежної аудиторської фірми;

своєчасність - уявлення звітності до відповідних інстанцій в встановлених термінів;

доступність - звітність мусить бути доступна всім зацікавленим користувачам бухгалтерської звітності;

тотожність - рівність даних синтетичного і аналітичного обліку;

порівнянність звітних даних із даними у період, попередній звітному;

публічність - опублікування фінансової звітності в газетах, журналах, буклетах та інших періодиці, доступних користувачам бухгалтерської звітності.

На формах бухгалтерської звітності обов'язково наявність наступних даних:

найменування форми звітності;

вказівку звітної дати чи звітний період (на 1 квітня чи I квартал);

повне найменування юридичної особи відповідно до установчими документами;

ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

вид діяльності;

організаційно-правова форма;

одиниця виміру;

місце перебування (лише з формі № 1);

дата затвердження (вказується дата для річний бухгалтерської звітності);

датаотправки/принятия (дата відправки чи дата її фактичної передачі за належністю);

дані наводяться у тисячах чи мільйонах рублях без десяткових знаків.

У бухгалтерської звітності повинно бути виправлень чи підчищень.

До бухгалтерської звітності пред'являють такі вимоги:

правдивість (вірність);

реальність;

єдність;

наступність;

ясність.

Правдивий баланс - це баланс, складений виходячи з записів, зроблених за всі документам, який віддзеркалив факти господарському житті організації за звітний період. Умова правдивості - обгрунтування показників документами, записами на бухгалтерських рахунках, бухгалтерськими розрахунками, і інвентаризацією. Обов'язкове умова правдивості балансу - звіряння записів за рахунками аналітичного і синтетичного обліку перед його упорядкуванням.

Реальність - відповідність оцінок його статей об'єктивної дійсності. Реальність більшою мірою залежить від ліквідності коштів організації, тобто. у разі здатність коштів пройти кругообіг й у остаточному підсумку прийняти грошову форму.

Єдність - побудова балансу на єдиних принципах обліку, і оцінки. Це означає застосування в всіх структурних підрозділах організації єдиної номенклатури рахунків бухгалтерського обліку, однакове зміст рахунків, їх кореспонденція тощо.

Наступність означає, що кожен наступний баланс повинен випливати з балансу попереднього: заключний баланс минулого року її може бути початковим балансом звітного року. Наступність полягає й у однаковості методів оцінок і складання балансу. Ясність балансу - його доступність розуміння особами, його які складали, та всіма його читаючими.

1.3 Користувачі бухгалтерської інформації

Одне з найважливіших функцій бухгалтерського обліку - забезпечення зацікавлених осіб і закупівельних організацій якісної бухгалтерської інформацією.Пользователями інформації є особи, які відчувають інтерес і потребу з нею й мають певних навичок і у тому, щоб їх зрозуміти, оцінити й проаналізувати. Різні категорії користувачів зацікавлені у отриманні різноманітних інформації. Усіх користувачів бухгалтерської інформації можна розділити на дві групи: внутрішні і його зовнішні користувачі.

Внутрішні користувачі - це користувачі у самомухозяйствующем суб'єкт. Насамперед, до таких користувачам ставляться власники (засновники, учасники), адміністрація (керівники, менеджери й фахівці різних рівнів управління), працівники організації.

Власники (засновники, учасники) хочуть знати, наскільки ефективно використовуються вкладені ними кошти. Власників найбільше цікавлять показники дохідності тієї чи іншої виду, величину одержаної прибутку, співвідношення активів та зобов'язання, величини чистих активів, даних про напрямах використання капіталу тощо.

Працівникам адміністрації господарюючого суб'єкту, залежно з посади й виконуваних функцій, потрібна вся бухгалтерська інформація, представлена як у вигляді звітності, і додаткова, згрупована за ознаками. Менеджер, залежно від рівня ухвалюваних ним рішень, може зажадати у бухгалтерського апарату необхідну своєї роботи інформацію. І тому він має розташовувати певними знаннями у тому, яка інформація міститься у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку. Особливого значення має інформацію про рентабельності і собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг), відповідність фактичних і запланованих витрат за статтям і елементам, інформація контролю та якісного аналізу фінансових результатів діяльності організації. З іншого боку, для керівників різних рівнів управління необхідна бухгалтерська інформація, з урахуванням яких можна будувати плани і прогнози на короткострокову і прийняла довгострокову перспективу.

Працівників організації цікавлять переважно даних про стабільності і прибутковість її діяльності, гарантії робочих місць і оплати праці.

Зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації можна розділити на користувачів з прямим і непрямим фінансовим інтересом.

До зовнішніх користувачам інформації з прямим фінансовим інтересом можна віднести осіб, мають тісні економічні зв'язки й з організацією. Це насамперед чинні і потенційні інвестори, банки, постачальники і решта кредиторів.

Інвестори й їх представники передусім цікавляться інформацією, з урахуванням яких можна дійти невтішного висновку про масштаби діяльності організації, про її фінансової стійкості, тобто. здібності своєчасно погашати свої зобов'язання, про ризикованості та дохідністю гаданих чи здійснених ними інвестицій, про ефективність освоєння вкладених засобів і т.п.

>Кредитним організаціям також потрібна інформацію про фінансової стійкості організації, інформацію про діяльності організації у перспективі, тобто. наскільки оперативно і повно буде погашено видані кредити і позики. З іншого боку, банки зацікавлені у інформації величину власного капіталу організації, розмір кредиторську заборгованість іншим особам.

>Поставщиков та інших кредиторів цікавить інформацію про грошових засобах, запасах матеріалів, товарів хороших і готової продукції, дебіторську заборгованість, тобто. відомості, виходячи з яких можна визначити платоспроможність організації.

До зовнішніх користувачам з непрямим фінансовим інтересом зазвичай відносять органи, уповноважені управляти державною мовою і муніципальним майном, податкові органи, органи статистики, аудиторські компанії, покупців і буд. р.

Органи федеральної чи муніципальної влади, уповноважені розпоряджатися майном, які у господарському віданні чи оперативному управлінні, зацікавлені у такий облікової інформації, що дозволяє оцінювати ефективність використання активів, регулювати діяльність організації з реалізації загальнодержавної політики тощо.

Податкові органи зацікавлені у даних про стан розрахунків із бюджетом. Їх цікавить правильність розрахунку податкової бази різних видів податків, відповідність даних податкових декларацій і передачею даних бухгалтерського обліку, вірність відомостей самостійного податкового обліку.

Органи статистики використовують показники форм звітності, заповнених з цих бухгалтерського обліку. У цих формах представлені як вартісні, а й натуральні показники. Ці показники використовуються для формування і поданні інформації прийняття рішень на регіональному і державному рівнях.

>Аудиторские фірми зацікавлені у повній і детальної інформації про всієї фінансово-господарську діяльність організації, яка потрібна на підтвердження достовірності представленої бухгалтерської звітності.

При формуванні облікової інформації для конкретних користувачів необхідно деталізувати і групувати дані відповідно до їх запитами. Здебільшого бухгалтерська інформація представляється як звітності,дополняемой за необхідності поясненнями і роз'ясненнями (розкриття показників бухгалтерської звітності).


2. Розкриття інформацією бухгалтерської звітності 2.1 Порядок формування бухгалтерської звітності

Під час упорядкування і поданні бухгалтерської звітності слід керуватися Законом "Про бухгалтерський облік", Положенням по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (>ПБУ 4/99), Планом рахунків бухгалтерського обліку.

У разі виявлення організацією неправильного відображення господарських операцій поточного періоду до закінчення звітного року виправлення виробляються записами по відповідним рахунках бухгалтерського обліку у цьому місяці звітний період, у якому спотворення виявлено. При виявленні неправильного відображення господарських операцій на звітному року після завершення, але з яким річна звітність не затверджена у порядку, виправлення виробляються записами від грудня даного звітного року. Якщо є повиннівичитаться з відповідних показників або мають негативного значення, то, при відображенні у бухгалтерській звітності вони вказуються в круглі дужки.

У річному балансі дані про групам статей "Резервний капітал", ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)", показують з урахуванням розгляду підсумків діяльності організації за звітний рік, прийнятих рішень про покритті збитків, виплаті дивідендів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація