Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Оренбурзький маслоекстракційний завод"


Реферат Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Оренбурзький маслоекстракційний завод"

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Запровадження

Метою проходження даної практики є: розширення, систематизація закріплення теоретичних знань з урахуванням вивчення операцій фінансово-господарську діяльність підприємства, що виробляє олійні продукти та шрот соняшниковий – ВАТ «>Оренбургский маслоекстракційний завод».

Практичні навички грають визначальну роль професійної концепцію діяльності будь-якого фахівця. Чим більший досвід нагромаджено людиною по практичним використанням своїх теоретичних знань, тим паче ефективна праця такої співробітника.

Збір матеріалів є одним із головних складових написання даної роботи. Аналізуючи цей етап поставлено завдання скласти базу майбутньої дипломної роботи, що складається з нормативно-правових актів, власних спостережень, матеріалів та інформації, які у роботі організації.

Завданнями бухгалтерського обліку є забезпечення інформацією щодо роботи і майновому становищі суб'єктів господарювання, їх засновників і працівників, і навіть інвесторів, кредиторів, податкової служби, органів статисти та інших контролю над виконанням законодавства, виявлення внутрішніх резервів і забезпечення фінансової стійкості.

Практика відбувалася бухгалтерії ВАТ «>ОМЭЗ» була присвячена знайомству з діяльністю підприємства, роботою бухгалтерії й існуючої документацією.

Протягом часу практики прокуратура вивчила такі документи:

- Статут

- Установчий договір

- Штатний розклад

- Накази з кадрів

- Табель обліку робочого дня

- Правила охорони праці та техніки безпеки

- Аналітичні записки внутрішніми питанням

- Баланс (ф. №1), звіт прибутки і збитках (>ф.№2)

- Внутрішня документація аналітичного характеру

- Первинні документи з касі, за розрахунками з персоналом підприємства

- Інші внутрішні документи підприємства.

Звіт охоплює аналіз діяльності підприємства за 2009 р.


1. Коротка економічна характеристика ВАТ «>Оренбургский маслоекстракційний завод»

Відкрите товариство «>Оренбургский маслоекстракційний завод» засновано в 1993 року, внаслідок приватизації Державного підприємства «>Оренбургский маслоекстракційний завод».

Юридична адреса : 460006, Російської Федерації, р. Оренбург, вул. Орлова, буд. 11.

Свідчення реєстрацію в Єдиному державний реєстр юридичних серії 56 № 000658114 виданоИнспекцией МНС Промислового району р. Оренбурга,ОГРН-1025601715831, дата внесення запис у реєстр 02.09.2002 р.

Свідчення про постановку на облік у податковій органі серії 56 № 0017998, видано 04.01.1994 р. ДПІ Промислового району р. Оренбурга (код 5611), ІПН юридичної особи 5611001455 з кодом причини постановки на облік 561101001.

Статутний капітал Товариства становить 28 350 рублів. Товариством випущені звичайні акції кількості 28 350 штук акцій становить 1 карбованець. Усі випущені акції оплачені акціонерами. Керівництво поточної діяльністю Товариства (крім питань, віднесених до виняткової компетенції загальних зборів акціонерів) здійснює генерального директора Денисов Олександре Юрійовичу обраний загальними зборами акціонерів, головний бухгалтер Борисівська Людмила Євгенівна.

ВАТ «>ОМЭЗ» немає відокремлених підрозділів, капіталовкладень у дочірні і залежні суспільства немає.

Основними видами діяльності Товариства є:

- на виробництво з давальницької і власного сировини рослинної й шроту соняшникової;

- реалізація оливи й шроту.

З іншого боку,ОМЭЗ реалізує побічні продукти і відходи виробництва.

На території підприємства відкритий магазин з продажу олії населенню міста.

До складу економічних служб підприємства входять:

а) планово-економічний відділ. Основний функцією планово-економічного відділу є планування обсягів продажу, здійснення контроль над дотриманням протягом року планових показників та його коригування залежно від фінансових можливостей підприємства, ситуації над ринком збуту, попитом на що продається продукцію.

б) відділ бухгалтерського обліку й контролю. До функцій бухгалтерії входить здійснення обліку фінансово-господарську діяльність підприємства, складання річний і квартального фінансової звітності, здійснення розрахунків із постачальниками і покупцями продукції, визначення величини балансового прибутку, оподаткування підприємства, збирання та аналіз даних оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку.

в) інформаційне бюро.

ВАТ «>ОМЭЗ» і його структурні підрозділи розміщуються застосовують автоматизовану систему бухгалтерського обліку з допомогою програми «1С – Бухгалтеріяv.7.7», враховує специфіку виробничої діяльності нашого суспільства та методологічні правила бухгалтерського обліку, і нормативи законодавства, які у РФ.

Облікова політика на ВАТ «>ОМЭЗ» розробляється головний бухгалтер, стверджується - наказом генеральний директор. Зміни у облікову політику можуть вводитися тільки з 1 січня року (початок фінансового року), наступного у рік його затвердження. Синтетичні рахунки досліджують розрізі кількох субрахунків ісубконто, що забезпечує аналітичний розклад і отриманої інформації на формування бухгалтерської і статистичної звітності.

Таблиця 1 – Основні показники господарсько-фінансової діяльності господарюючого суб'єкту

Показники

>Базисний рік (2007) Попередній рік (2008) >Отчетний рік (2009) Темпи зростання кількості, %
>Отчетного року до базисному >Отчетного року до попередньому
1 2 3 4 5 6
Випуск продукції (робіт, послуг),т.р. 1267528 1580166 560879 44,25 35,49
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг,т.р. 1179073 1492114 489824 41,54 32,83
Прибуток від продажу,т.р. 42587 34613 38728 90,94 111,89
Прибуток до оподаткування,т.р. 40866 27489 39434 96,49 143,45
Чиста (нерозподілена) прибуток,т.р. 30637 22074 31237 101,96 141,51
>Среднесписочная кількість працівників, людина 332 320 318 95,78 99,37
Середньорічна сума валюти балансу,т.р. 421145 397564 362778 86,14 91,25
Середньорічна сума власного капіталу,т.р. 28 28 43 153,57 153,57
Рентабельність продажів,т.р. 0,03 0,02 0,07 - -
Фінансова рентабельність по чистий прибуток,т.р. 1094,1 788,36 726,44 - -
Фінансова рентабельність за прибутком до оподаткування,т.р. 1459,5 981,75 917,07 - -
Економічна рентабельність,т.р. 0,07 0,06 0,09 - -

Для аналізу економічне становище підприємства у рамках розрахункового завдання використали інформацію 2008 - 2009 рр., отримана за даними бухгалтерської звітності.

У 2009 року прибуток від реалізації по основному виду діяльності зменшилася на 64%. Зменшення собівартості в 2009 року на 67 % викликало загострення прибутку від продажу і чистий прибуток.

Зблизька бухгалтерської звітності, очевидно, що собівартість випущеної продукції з кожним періодом зменшується. У відсотках це кошти в 2009 року становило 67% по ставлення до 2008 року.

Темп зростання виручки в 2009 року становив -64 % стосовно 2008 року відповідно з розрахунків видно, що темпи зростання виручки вище темпи зростання собівартості реалізованих послуг і товарів. Що, ясна річ, викликало загострення прибутку від продажу в 2009 року.

Якщо ж порівнювати в абсолютних показниках в 2009 року прибуток за продажів збільшилася на виборах 4 115 тис. рублів.

Ефективність виробництва – показник діяльності провадження у розподілу і переробки ресурсів з виробництва товарів чи надаваних послуг.

Рентабельність продажів = прибуток за продажів/ прибуток від продажів.

Показує який чистий прибуток дає кожен карбованець отриманий реалізації продукції.

Фінансова рентабельність по чистий прибуток = чистий прибуток / середньорічна сума власного капіталу.

Фінансова рентабельність за прибутком до оподаткування = прибуток до оподаткування / середньорічна сума власного капіталу.

Фінансова рентабельність показує скільки грошових одиниць чистий прибуток запрацювала кожна одиниця, вкладена власниками компанії. Зменшення показника у звітній періоді означає зменшення прибутку, що припадає власників компанії.

Економічна рентабельність = чистий прибуток / середньорічна сума валюти балансу.

Через війну порівняльного аналізу показників фінансово – господарську діяльність два роки, можна дійти невтішного висновку, що ВАТ «>ОМЭЗ» є стабільно працюючим, малорозвинутим підприємством.


2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність

2.1 Фінансовий облік і фінансова звітність

2.1.1 Організація бухгалтерського обліку на ВАТ «>ОМЭЗ»

Схема 1. Структура бухгалтерського апарату


Відповідно доучетной політиці ВАТ «>ОМЭЗ», бухгалтерський облік ведеться бухгалтерської службою як структурним підрозділом, очолюваний головним бухгалтером. Організаційне побудова бухгалтерської служби, склад парламенту йподчиненность дисконтних працівників контролюються головний бухгалтер. Головний бухгалтер призначається і звільняється з посади лише Наказом керівника організації та йому безпосередньо підпорядковується. Посада головного бухгалтера іучетних працівників передбачаються штатний розклад.

Права й обов'язки головних бухгалтерів організацій визначені у Законі РФ «Про бухгалтерський облік». Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник. У зв'язку з цим він створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання усіма підрозділами, службами, працівниками організації, що стосуються обліку, вимог головного бухгалтера про порядок оформлення і її уявлення для обліку документів.

Структура бухгалтерії ВАТ «>ОМЭЗ» така:

· головний бухгалтер, що відповідає за дотримання методологічних основ ведення бухгалтерського обліку, забезпечує контроль і своєчасне відбиток на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, формує оперативну інформації і бухгалтерську звітність на її подання у встановлені адреси - й терміни, що з керівником організації підписує документи, службовці основою приймання й видачі ТМЦ і надходження коштів, і навіть розрахункових, кредитних та фінансових зобов'язань. Зазначені документи без підписи головного бухгалтера вважаються недійсними і до виконання не приймаються. Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконанню й оформленню документи, суперечать законодавству, викликають порушення договірної та фінансової дисципліни. Про неї він у письмовому вигляді повідомляє керівнику та, отримавши у вигляді розпорядження про їхнє виконанні, приймає до врахування. Усю повноту відповідальності за незаконність скоєних операцій на цьому випадку несе керівник організації. З головний бухгалтер погоджуються призначення, звільнення переміщення матеріально відповідальних осіб (касира, завідувача складом та інших.).

· заступник головного бухгалтера і працівник, які ведуть обліку витрат за всі види виробництв, калькулює фактичну собівартість своєї продукції, визначає склад витрат за незавершене виробництво, становить звітність;

· працівник, який основі первинних документів виконує всі розрахунки по заробітної плати іудержаниям з її, здійснює використання фонду оплати праці, веде облік розрахунків з відрахувань у позабюджетні фонди;

· працівник, який виконує функції касира;

· працівники, які проводять облік розрахунків із контрагентами і паралельно ведуть облік придбання тих матеріальних цінностей, розрахунків із постачальниками матеріалів, надходження й витрачання матеріалів розрізі місць їх збереження й порядку використання.

Бухгалтерський облік для підприємства обраховуються з допомогою бухгалтерської програми 1С: Бухгалтеріяv.7.7. Повністю автоматизовано робота з обліку: коштів у касу і на розрахункових рахунках, розрахунків із покупцями і замовниками, постачальниками і підрядчиками, розрахунків із підзвітними особами, з різними дебіторами і кредиторами. Бухгалтерський облік ведеться в регістрах (аналіз рахунки, картка рахунки,оборотно-сальдовая відомість. Бухгалтерська і податкова звітність також складається у програмі 1С: Бухгалтеріяv.7.7.

Відповідно до п. 1 ст. 80 НК РФ, платники податків,среднесписочная кількість працівників яких за попередній календарний рік перевищує ста людина, куди входить і ВАТ «>ОМЭЗ», представляють податкові декларації (розрахунки) в податковий орган за встановленими форматам в електронному вигляді.

>Учетная політика ВАТ «>ОМЭЗ» сформована відповідно до Федеральним законом "Про бухгалтерському обліку" від 21 листопада 1996 року N129-ФЗ, Положенням по бухгалтерськогоучетуПБУ 1/2008 ">Учетная політика організації", затвердженого наказом Мінфіну РФ від 06.10.2008 N106н, Положенням ведення бухгалтерського облік і звітність до, затвердженого наказом Мінфіну від 29.07.1998 №34н.

Наказ ухваленняучетной політики для підприємства №253-П від 1 листопада 2008 року.

Основні становища бухгалтерського розділу облікової політики:

1. Бухгалтерський облік майна зобов'язань та господарських операцій ведеться в рублях і копійки (п. 18ПБУ 6/01).

2.Амортизацию по основних засобів нараховувати лінійним способом (п. 48 Положення по бухгалтерського обліку, п. 18ПБУ 6/01, ст. 259 НК РФ).

3. Процес придбання (>заготовления) сировини, основних та допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів та українських комплектуючих виробів, запасними частинами, тари, використовуваної для пакування й транспортування продукції (товарів), та інших матеріальних ресурсів у бухгалтерський облік відбивати із застосуванням рахунків 10 «Матеріали». Набуті матеріальних цінностей від іноземних контрагентів відбиваються із застосуванням рахунки 15 «>Заготовление і придбання тих матеріальних цінностей».

4. Встановити метод оцінки виробничих запасів (сировини, матеріалів тощо.) за відпускання в виробництво тощовибитии по фактичної собівартості їх придбання (п. 58 Положення по бухгалтерського обліку, п. 16ПБУ 5/01, п. 6 ст. 254 НК РФ).

5. Бухгалтерський урахування витрат виробництва ведеться від підрозділом витрат за прямі (зібрані по дебету рахунки 20 «Основне виробництво» на окремих субрахунки) і 23 «>Вспомогательное виробництво», а непрямі (витрати загальновиробничого і загальногосподарського призначення, що віддзеркалюються по дебету рахунки 25 «>Общепроизводственние витрати» і дебету рахунки 26.2 «>Общехозяйственние витрати» відповідно) й адміністративні (відбиваються по дебету рахунки 26.1 «Управлінські витрати»).

Наприкінці звітний період непрямі витрати списувати у дебет рахунки 20 «Основне виробництво».

6. Комерційні витрати з метою бухгалтерського обліку входять у собівартість проданих продукції, товарів, робіт, послуг цілком у звітному року їх визнання у ролі витрат за звичайним видам діяльності (п. 9ПБУ 10/99).

Резерви майбутніх витрат і платежів ні (п. 72 Положення по бухгалтерського обліку і ст. 267 НК РФ).

7. Резерви по сумнівним боргах з метою відображення у бухгалтерському обліку ні (п. 70 Положення по бухгалтерського обліку).

8. Виручка від виконання, надання послуг, продажу продукції з тривалим циклом виготовлення визнається після завершення виконання роботи, надання послуги, виготовлення продукції цілому.

9. Проводити інвентаризацію в обов'язковому порядку до випадках, встановлених діючими нормативними документами. З іншого боку, проводити інвентаризацію каси не менше десь у квартал.

10. Застосовувати в організацію обліку розрахунків за податком з прибутку Становище по бухгалтерського обліку «Облік розрахунків за податком з прибутку»ПБУ 18/02 затверджене Наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 р. №114н (зі змінами від 11.02.2008 №23н).

Основні становища розділу з оподаткування.

1. Для цілей оподаткування додану вартість:

Визначати дату виникнення обов'язки у сплаті податку принаймні відвантаження і пред'явлення покупцю розрахункових документів.

Вести облік і розподіляти податок, сплачений за товари, роботи, послуги,

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація